Sunteți pe pagina 1din 14
= | secnearae, Leola PARLAMENTUL ROMANIEI SENAT PRESEDINTE Bucuresti, 3 ie 2019, NeL1762019, 1802019 Domnului JON-MARCEL CLOLACU PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR [In conformitate cu prevederile articolului 75 din Constituga Remanie,republica, 51 ale articolull 145 din Regulamentul Senatului,republicat, cu modificdrile ulterioare, vi trimitem, alatura, spre dezbatore $l adopkare, urmtoarele propunes legislative: bropunereaegislativd pent recunasterea merteor personau din adral sistemaul national de aparare,ordine publi si secrtate. nana participant ta mistun aun militar sau ate oper petri aut ars fentorili stata roman precum acordarea uner depart acest 9 uma cet decd (4762019) + _propuneren leita petra mojcares 5 completarea Legh 223/2015 privind pensiile militare de stat (1180/2019), “ “ Aceste propuner legislative au fost adoptate de Sena, in gedinp din 3 unie 2019. Totodati, va facem cunoscut ci, potrvit aricolului 75 alineatele (1) si (3) din Consttutia RomAniei,republicats, cu privre la propunerile legislative mentionate, Camera Deputatilor este Camera decizional . PRESEDINTELE SENATULUL Doina-Elena Federovici EXPUNERE DE MOTIVE Prezenta propunere legislativa este fundamentata pe necesitatea si stringenta adaptérii sistemului pensillor militare de stat la provocérile ‘care exist in prezent in sistemul national de apSrare, ordine public’ si siguranté national al Romaniei, corelat, desigur, cu evolutile tot mai instabile si mai greu de prezis ale politicilor economice i militare care au loc atat in spatiul apropiat Romédniei, cAt si in cel al Aliantei Nord- Atlantice. Coneret, ca_urmare a promulgérii Legii nr. 23/2015. privind pensiile militare de stat, in numai trei ani de la intrarea in vigoare a acestel legi, dar si ca urmare a modificdrilor si completdrilor care au avut loc, se Inregistreaz’ un deficit de personal de céteva zeci de mii de politisti si militari, fapt care a dus la cresterea riscurilor si vulnerabilitatilor specifice acestui domeniu, dar si la cheltuieli suplimentare uriase legate de faptul c8 in locul militarilor si politistilor care s-au pensionat la varste la care puteau s genereze un maximum de efort si experient’, institutiile au fost nevoite s& recruteze alt personal, de multe ori far studit in domeniu si f8r8 experient’. Pe de alt8 parte, ca urmare a reactillor negative apérute in pres si in societate deoarece ,unii politisti s-au pensionat la 40 de ani”, prezenta propunere legislativl are menirea de a ageza in limite firesti varsta minima de pensioare a militarlor si politstlor, aceasta urcénd acum la 50 de ani, pentru pensiile de serviciu anticipate. De asemenea, alte noutdti sunt cele legate de desfiinfarea pensiel de serviciu anticipat’ partial8, precum si posibilitatea prelungirii activitatii_ militarilor si Politistilor care au implinit varsta standard de pensionare pentru limit’ de varst&, la cerere, pentru 0 perioad’ cuprins8 intre 3 si 5 ani, urmand ca pentru fiecare an s8 primeasc un spor de 2 la sutd la pensia militar’ de stat. Pentru o mai bund intelegere a situatiei in care militaril si politisti din alte state membre ale NATO si ale Uniunii Europene ies la pensie, dau mai jos cAteva exemple: ~ fn Belgia, ofiteri cu grade inferioare ies la pensie la varsta de 51-52 de ani, cei cu grade superioare la 54-56, iar generali la 58-61; - In Franta, ofiterii ies la pensie la varsta de 52 de ani, iar generalii la 57-61; ~ in Germania, ofiterii cu grade inferioare ies ta pensi 52 de ani, cel cu grade superioare la varsta de 54-56, iar generali la 60-65 de ani. la Asadar, propunerea legislativé constituie rezultatul unei analize temeinice, juste si urgente, dup o documentare din legisiatia specifics a altor state cu democratil consolidate si cu armate moderne, asa cum am artat mai sus, dar in primul rand urmareste stimularea si consolidarea stabilitétii in serviciu a cadrelor militare sia politistilor, precum si asigurarea realizirii carierei militare complete pentru aceste categorii profesionale. in ceea ce priveste impactul bugetar, propunerea legislativ’ nu are un impact negativ, ci unul pozitiv prin prelungirea perioadei in care militaril si politistil vor continua s@ fie in serviciu exact in perioada in care pot oferi eficients maxim’ in indeplinirea sarcinilor de serviciu, ca urmare a experientei profesionale detinute. Initiator: Tit-Liviu BRATLOIU, senator PSD PARLAMENTUL ROMANIEI SENAT LEGE pentru modificarea si completarea Legit nr.223/2015 privind pensiile militare de stat ‘Senatul adopt prezentul proieet de lege Articol unie.- Legea nr.223/2015 privind pensile militare de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr.556 din 27 iulie 2015, cu modificaile gi completirileulterioare, se modifica si se completeaz dupii cum urmeazi: 1, La articolul 16, dupa alineatul (2) se introduce un now alineat, alin.(3), eu urmatorul cuprins: (3) Militari, politistit gi funcfionarit publici cu statut special care au ‘mplinitvarsta standard de pensionare previzuta de prezenta lege, pot 6 menfinut in activitate, 1a cerere, dupa implinirea acestei varste, daci starea de sindtate le permite rezolvarea in bune conditi a at un spor de 2% la salariul lunar brut.” utilor ce le revin, urmsnd si primeascd 2. La articolul 18, partea introduetiva a avea urmitorul cuprins: wArt.18.- (I) Au dreptul Ia pensie de serviciu anticipatt partial militar, politistii si functionarii publici cu statut special, in activitate, care au o vechime cefectiva de minimum 25 de ani, dintre care cel putin 15 ani vechime in servieiu, gi care se afl in una dintre urmitoaree situati:” ineatului (1) se modified si va 3. Laarticolul 21, alineatul (2) se modified iva avea urmatorul euprins: (2) Reducerea varstei standard de pensionare, potrivit alin(1) sau in alte ‘condi stablite prin acte normative, nu poate fi mai mare de 10 ani. Prin reducere, vrsta standard de pensionare nu poate fi mai mic& de $0 de ani.” 4. Dupa articolul 59 se introduce un now articol, ari.59', eu urmatorul cuprins: »Art59!.-(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizeaza ori de cite ori se majoreaza solda de grad/salariul gradului profesional si/sau solda de functie/salariul de functie al mifitarior, politistilor si functionarilor publici eu statut special, in proventele stabilite la art.29, 30 si ant.108 si in funeyie de vvechimea valorificata prin ultima decizie de pensie, astel: 4) potrivit gradului militarprofesional avut la data trecei in rezervi/incetiri raporturilor de servciu sia medic soldelor de functie/salarilor de finetie in cele 6 luni alese conform prevederilor at109 alin,(2) gi at.110 alin.2) din prezenta loge: ) im functie de gradul miltarprofesional definut la data trecerii in rezervvineetirit raporturilor de serviciu 31 media soldelor de funcie/saaritor de funetie deqinute in cele 6 luni alese conform prevederilor art. 28 Pentru drepturile de pensic deschise in baza prezentei leg (2) In anul in cate pot fi a prevederile ar.59, edt gi cele ale alin, (1), se aplicd dispozitile cele mai favorabile.” iunie 2019, Constitutia Acest project de lege a fast adoptat de Senat in sedinfa din ‘cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) i Rominiei, republicati. p. PRESEDINTELE SENATULUL Doina-Elentr Federoviei ee Se ee trot te ae PARLAMENTUL ROMANIEL SENAT Doamnei Seeretar General Izabela CHENCIAN Stimats doanna Serctar General (Cu pivire ta adresa dumneavoasis ww: XXXV/688/1302.2019, ines fs Conia Economic si Social eu. 711/15.02.2018 v8 transmits staat aval Coniiuh Economie g Social referer Ia propunerealepsaiva pentru modificarca yi complitarea Lagi 223 din 24 lutie 2018 privind penile dita de stot, cm modifcirite i compleirite nerioare 514'502.2019, dove conser, Top, eins Nao BACI cornu, wboNoMe 91 soctaL Coe) eee eee ryt aoe Romapia (021.310.2857, 0213163123 Cos fea: 10464600 Bon ceens0—_wreweesr0 ee Economic Soi x rane lPramenh Ts domenile desperate atitpriicgansa esc Stains, oanizefncionate" 14 a Consaa Romie! referitor Ia propunerea legislativi pentru modificarea si completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind per ilitare de stat, ‘cu modificdrile si completarite ulterioare (b14/5.02.2019) fn tomeiul ar, 2 alin, (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea gi fanctionarea |, republicats, cu modificarile si completa ulterioare, gat. 11 lit) din Regulamentl de organizare i fetionare, Consiin! Economic si Social fost sesizat CConsliului Beonomie gi Soc cuprivir la avizarea propunerit legislative pentru modficarea yi completarea Legi 223 din 24 fulie 2018 privind pensile militare de stot, cw modificdrile si compleuirile wlerioare (6145.02.2019). ‘CONSILIUL ECONOMIC $I SOCIAL In temeiul art. 5 Ii, a) din Legen ar. 248/2013 privind organizaren si functionarea ‘Consilului Economic si Socal epublicata, cu mosifictrle si complete ulterioare, in yedinga din data de 2602.2019, avizeazi FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, eu propunerile de modifiare previzute in anexi. Propuneri de modifieare aferente ‘propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legit nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensile militare de stat, cx modificarile i completirite ulterioare (b14/5.02.2019) Anest i a Test initia Text propus ‘Morivare ART. 16 “ART. 16 6) «) G) Mitiarés4 politi eare au mplinitvlesta sndard de | (3) Militari, polfigit yi fanetionarit public! ew statut pensionare pentru limita de vérsta, pot fi menvinuti in| special care au implinit virsta standard de_pensionare 41. |cetivtate, la cerere, dupt implinies virsei standard de | penta limit de vista prevazuta de prezenta lege, pot fi pensionare, dat sarea de sidtate le permite rezolvarea in | menfintt in actvitse, la eerere, dup implinirea acest, ‘une condiiy« atributlor ce lerevin, pentru o perloada | vaste, dct sarea de sina le permite rezolvarea in bune cuprinsé intre 331 S ani urmind ca pentns fiecare an ai | condi a atribuilr cele revin, unmind ca pent fecare frimeaseS un spor de 2% la pensia miltari de stat an si primeasea un spor de 2%. ‘ART. 21 sie necasar (1) Militar, poltigti i funetionarii publici eu statu | Se elimind. anicolul 21 st special care, la data trecerii in rezervilretragere sau ind fn forma incstirii raporturilor de serviel, indeplinese conditile ecanita kg de vochime previzute la art. 16 alin. (1) lit. b), au ‘dreptal Ia pensie de servic pentru limita de virsti eu reducerea Virstel prevazute la art. 16 alin. (2) astfel 2 |, 'b) pentru activitate realizatd in conditii de mune specials lte condi 7 z 7 = 1 1 tr 3 iF € \ 1 r 7 12 = ae r = ‘= . 1 r . , 3 = t 7 1s = 1 3 1 = t > 1a . 1 io 1s = 7 = s+ 71> is —< — I 1 2 ani ei peste I 2) Reducerea_virsei_ standard _de_pensionare, potrivit alin, (I) saw fo alle condi stabilte prin acte formative, ou poate fl mai mare de 10 ani. Prin reducere, virsta standard de pensionare au poate mai ed de 530 de ani. Legea nr. 22372015 privird pensile mltare de stat, cu modifcirile si completirileullerioare ART. 30 Pensa stabilita, recaleulats si acualizata tn conde prezenti legi nu poate fi mai mare deeit 85% din bara de ale pvt Ia at 28, ART. 30 (1) Pensia stabil, recaleulat si actuaizaté in conde ‘prezentellegi nu poate fi mai mare deedt 85% din baza de all previzutd la art. 28. @) ta cazul_ mentinenit tate a militarilor, potrivit art. 16 alin (3), Ia ealeulal sporlui de 2% nu se aplica prevederile alin. (1). Completarea se impure in vederea corelrit cu propunerile de‘ modifiare formulate mai ART. (1) La stabiliea pensietmilitare de stat, pensia nett nu poate fi mai mare decit media sodebor/salarilr lunare nete Corespunzatoare soldelocsalariorlusare brute cupeinse tn taza de calul al pense, ‘@) Daci in urma indexariipensiei mitre de stat ssabilite potrivit alin, (1) rezlts un cuantum al pensiei ete ‘mai mare decit media soldclorsaarilor lunare nete ‘orespunvatoare soldelorsalarior laare brute euprinse in bza de caleul al pense, se acorda acest euantur rezlt, ‘ir a depasi suma rezltath din apliearearatei medi anuale « inflsjiei in condigle ar. 59a. (I), asupra medici Soldelsalarilorlunare net in cau. ‘@) in cazlindexiilorsuccesive, cuantumuil acordat nu pate depasisuma rezultata din apicarea rate medi anule 2 inflajiei, m conditile ar. 391 ak. (1), asupra medic Soldelorsalarilor lurare ele _—_corespunztoare ‘soldelorsalarilor lunare brite cuprinse in baza de cael al Pensici Ia care se adaugh suma reprezentind intervenjia, Fatei medi anuale a inflaiei, in aceleasi condi, ‘operafinil de indexare antricare ART. 0 (1) La stabiliea pensietmiltare de stat, pensia net mu poate fi mai mare deedt media soldlorsalailor lunar nete ‘corespunzatare soldelor/alrilor luna brute cuprinse in taza de calul al pensici, (@) Daci in urma indexirit pensici militate de stat stablte potrivit alin. (1) rezulid un cuartum al pensietnete ‘mai mare decat media soldelodslailor Iunare ete ‘corespunzitoare soldelor/salrilor lunare brute cuprinse in traza de calul al pense, se cords acest cuantum rezultat, fra a depasi suma rezultas din aplicarea ratei medi anusle a infaiei, in conditile ar. 39 alin. (1), asupea mediei Soldloysalarior lunar nee In eauz. {G) In cazul indextrilor sucesive, cuantumul acordat nu poate depigisuma rezultata din aplicarea ratei medi anusle ‘ina, tn condigile at. 39 alin. (1, asupea mediei soldelorsalarilor hunare ete eorespuncitoare soldloesalarior lunare brute cuprinse fn baza de caleul al pensiei Ia care se adauzh suma reprezentind interventia Fatei medii-anuale a inflajsi, In aceleagi condi, din operatiunile de indexareanterioare. Complearea se impune in vedere corelarit cu propunerile de‘ modificare formulate mai «2 @) Duet fa wrma alin. @) reulti un decat Tunare mete corespunratoare soldelorisalarillor lunare brute ‘cuprinse in baza de calcul al peasiel, se acorda acest cuantum rezultat, fara a depasi suma rezultata din ‘aplicarea sporului prevazut la alia. (3), asupra mediei soldelor/salarilorWnare nete fa eau revit Ia ar. 16 Tee oe 4 jaditol (34.2019 Van 4 AROS 9 _ AVIZ referitor la propunerea legislativat pentru modi Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pen modified ficarea si completarea militare de stat, eu si completirile ulterioare Analizind propunerea _legislativa pentru modifiearea _3i completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de Stat, cu modificdrile si completirile ulterioare (b14/05.02.2019), transmis’ de Seeretarul General al Senatului_ cu adresa ne. XXXV/687/13.02.2019 si fnregistrat la Consiliul Legistativ cu nr.D92/13.02.2019, CONSILIUL LEGISLATIV in temeiul art.2 alin.(1) lita) din Legea nr-73/1993, republicata si art.46(2) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Legislativ, Avizeazi favorabil propunerea legislativi, cu urmatoarcle observatii si propuneri: 1, Propunerea legislativa are ca obiect modificarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, interventiile legislative vizdnd, potrivit Expunerii de motive, ,desfiinjarea pensiei de serviciu anticipata partiala, precum si posibilitatea prelungirii activitatii militarilor si politistilor care au implinit varsta standard de pensionare pentru limita de varsta, la cerere, pentru o perioada cuprinsd intre 3 $i 5 ani, urmand ca pentru fiecare an sd primeasca un spor de 2 la suta la pensia militard de stat”. Prin obieetul stu de reglementare, propunerca legslativa face parte din categoria legilor organice, iar i it Rominiei, republicat, prima Camera sesizatd este Senctul 2. Intrucét aplicarea masurilor propuse implici modificarea prevederilor bugetului de stat, generdind cheltuieli suplimentare, fra a se preciza sursele de acoperire, sunt aplicabile dispozitiile art.111 alin.(1) teza a doua din Constitujia Roméniei, republicatd, flind nevesar a se solicita si punetul de vedere al Guvernul Totodatd, sunt incidemte prevederile art.15 alin(1) din Legea nr,500/2002 privind finantele publice, cu. modificarile si completarile ulterioare, referitoare ta obligativitatea intocmirii unei fige financiare, cu respectarea condifiilor previizute de art.15 din Legea responsabilitaii fiscal~ bugetare nr.69/2010, republicata. 3. Menfionam ca in Expunerea de motive nu exista referiri la impactul socioeconomic inclusiv evaluarea costurilor si beneficiilor masurilor preconizate, si nici la impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atit pentru anul curent, cat gi pe termen lung, 4, intrucat interventiile legislative preconizate prin prezenta propunere legislativa au doar natura modificdrii, nu si a completarii, pentru respectarea normelor de tehnica legislativa, titlul si partea introductiva a articolu unie se vor reformula, astfel: Lege pentru modificarea Legii nr.223/2015 privind pensiile are de stat”. Articol unie. - Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, publicati in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea 1, nr-556 din 27 iulie 2015, cu modificarile si completirile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:”. 5. Semnalim ca propunerea legislativa trebuie completaté cu formula introduetiva, prevazuti la art.42 alin,(2) din Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care trebuie s& figureze imediat dupa titlu, in urmatoarea redactare: »Parlamentul Roméniei adopti prezenta lege”. 6. La pet.2, avand in vedere 4 evenimentele legislative preconizate pentru art.16, constau atat in modificarea alin.(1), edt si in introducerea unui nou alineat, marcat ca alin.(3), din considerente de tehnica legislativa, este nceesara modificarea in intregime a art.16, urmand ca partea dispozi si se reformuleze, astfel: +2. Articolul 16 se modified si va avea urmitorul cuprin: Semnalim ci norma propusi pentru alin(I), care reglementeaza conditiile de acordare a dreptului la pensie de serviciu pentru limita de varsta umai pentru ,,militarié si politistit in activitate din sistemul nafional de aparare, ordine publica si siguranta national”, nu este corelata cu prevederile art.1 din actul normativ de bazd. Astfel, pottivit dispozitilor art.1 din Legea nr.223/2015, dreptul la pensii si asigurari sociale pentru ,ynilitari, politisti yi funetionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare” se exetciti prin sistemul pensiilor militare de stat si alte drepturi de asiguriri sociale din domeniul apdrarii nationale, ordinii publice gi securititii nationale. 2 De asemenea, la art3 din acelasi act normativ, sunt definite categoriile de persoane carora li se aplica dispozitiile legii, respectiv militari, poliisti sau funetionari publici cu statut special. ‘in consecinta, intrucat prin Legea nr.223/2015 este reglementat dreptul la pensii si asigurari sociale pentru toate cele trei categorii de beneficiari, respectiv m isti sau funetionari public’ cu statut special, iar in solutiile legislative preconizate prin prezenta propunere sunt vizate doar primele doua categorii de beneficiari, nefiind cuprinsi si categoria functionarilor publici cu statut special, sugerim revederea si reanalizarea normei. Acceasi observatie este valabila si pentru normele preconizate pentru alin.(3), la pet pentru art.21 alin.(2), precum si la pet.S pentru art.45 alin.(1). in plus, la textul propus pentru alin), pentru o topicd adecvata stilului normativ, recomandam plasarea sintagmei pentru o perioada cuprins& intre 3 si S ani”, dupa sintagma ,la cerere, ‘Totodata, pentru rigoarea redactatii, propunem ca sintagma ,un spor de 2 la suta” sa fie redata sub forma ,.un spor de 2%” 7. La partea disporitiva a pet.4, pentru respectarea normelor de tchnicd legislativa, aceasta trebuie si aiba urmatorul cuprins: 4. Laarticolul 21 alineatul (1) partea introductiva, litera b) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprin: La textul preconizat pentru partea introduetiva a alin.(1) al art.21, este necesara revederea sintagmei ,politisti cw statut special”, aceasta nefiind corelata din punct de vedere terminologic cu art.1 si art.3 lit) sie) din actul normativ de baza. Precizam c4 din actuala formulare, nu rezulta cu claritate care sunt eategoriile de beneficiari ai dreptului la pensie de serviciu pentru limita de varsti, cu reducerea varstei prevaizuti la art.16 alin.(2) din actul normativ de baz’. Referitor 1a textul preconizat pentru alin.(2), pentru claritatea si precizia normei, recomandim revederea sintagmei sau in alte conditi stabilite prin acte normative”, in sensul indicdrii in mod expres a actelor normative avute in vedere. 8. La pet.5, nu se injelege care este elementul structural vizat de modificare, deoarece de lege lata art.45 cuprinde dout alineate. Astfel, daci intentia de modificare vizeaz8 doar alin.(1), este necesara modificarea parti dispocitive a pet.5, acesta urmand a fi redactat, ase! ~5. Alineatul (1) al articolului 45 se modifica si va avea Ca urmare a insusirii prezentei recomandat, se va elimina marcarea ca ,art.45” a normei preconizate pentru alin.(1). Referitor la textul preconizat pentru art.4S alin.(1)., semnalim aceeas necorelare a normei cu prevederile art.| si art.3 ib) sic) din actul normativ de baz, precum si lipsa claritatii reglementarii cu privire la categoriile de beneficiari ai dreptului de exprimare a optiunii pentru pensia mai avantajoasa dintre pensia de invaliditate si pensia de serviciu anticipata, find necesard revederea termenului politist Bucuresti Nt. Mc/# 03 Et LEVEYIENTE SUFERIT do 1, 22072018 ™ ‘Loge pivin pensile matare de stat prompt pr Orr @8272015 MLO $8627. 2015 ce pen prempeep n ra de 2 mode pan LLG. S720 MOF SR des. 2015 ea er ara peor at rina nan 36 sacpes roe nh eur hid nde one et 4 edi pon UG. 822917 MO. BBB pov. 2017 ea ot mata moe at moder pin OUG.nr 912017 MOL 9797 de. 2017 St arr emi a an, crt cu cngtien Le 12018 OF 28m 2018 © motes pn Ln 1482018 Ob a 53027 un 2018 ‘conan! port i tes roa Pena 7 macinipin UG. nr 1M2018 MO ar 111829 de 2018 ean wae pve tare eosin ‘Sco esi pn ton ocho oes genous cS somatesataek Om 55527, 2018 mdf art 25 ain. (1), 26 1) fr 2 ot 29 ort 30 al 1) a Shon 38a art Sal 1 84 ‘not ain) 7 92 a dn 1080 109 110 in (4) (Shor Hl gone 2 ted ain (3a 3 ar. 22-1 (hr art 2 ort 0 703 Imoscn ot 98 wert 2 ‘race et si oo. 3 modifi rt 31 amare 2018 prong cut men prvi ls fr 109 alin (9b Dain) Ina in (1 i (12) fae 81 modfct en 38,o 60 © compatpon Ln 202018 Mot 200 an 2019, ager cmpar a 14) ge ned uso ia pup inept 225515 pnd pro a et Comin tags 15 obmarie3018 Mee. doce in (1) hr $5 Pa het |. 36072002 Lege privind Statutulpoitutt ( Decea ICC MARE w 2 208 (at 28 1 Mot 40 un, 202 + prmuigot mio nc 5082002 M.Ot maze nn, 2002 (et se mos ap pe Sats poss 2 mode pan. 289/000 MOF 88 2008 seat sewereoecue " abl in 2004 64 Desa 16d m NRVDY MO 7 7A 207 2 mode UG. nr 87009 MO a TISN6 oct 2009 nat of at alin 45h Talia are 14 olin 35 poh Lave 18 ar Fp Fay art 1X a 19a ln oy Tan 3 3 Seti itd cap Fat 8 ot (20.0) gilt a an tha Fart no in (5) fa (3 ar Tain (7) 48 Rage 29.1 an de hha $2 tip ot 7a 68 ico refrela“Miniseral de lr a ‘ind demure "Minera ‘ainsi irar™ {oes pa 10172008 Mob re e820 ape 2008 mad art aa (2) ot I at 19 aoe paves pcs Cran get Gawain) 1, rt 2 in 13) 91 cbaaas pe moatenes compat ar J? art A in ar AS (19h Semenov (Sart Bal ye) hh, tl (00: abr in (3 a 18 + moatean pin OUG.rr 1622004 MOL. 108322 0% 2006 mofo an), rt trod cern ge wgeiapetrumatacmna yeampmerea ah in (1) or 3, ain 2) haat 38 Sead pn Soca ina Etat arti? args 29 et cv mostehspen Ln 0805 MO we 117 ma 008 SBT cn mote pin. 8272004 MOL 11689 486-2004 avogd at 32 al 2) ‘gk oeau pais ysenmuas tga aves” Conia egiae = 19 eae 209 ag tn 7 modes pnw 242008 Sena ante Gr ean a Gra ‘onto yess Sacto Mot. 1817 mar, 2008 mole .UG. re 1892008 MOF re TOP no. 2008 ‘ra cept nets oven sone ira Sn pop ssh gon Ln 1982008 OF Dn. 2008 9 medics pom 802000 MOF 3887 2000 ots sponte Orange open a Cert ‘S21 er master comce at Stomticerins Saison ep portman ts pn Sane 1 medfetrpin UG me 712011 MOL wr 6716 s0p 2081 Rion centitptree res scares ‘Sasi ea peau rset near sostatiom Lin tant? MOt we alan 20% 9 madictnpan UG. 1072011 AL. OF BHI ake 2081 nor tere tev tneip 83 1 medic pin. we. 972012 MOF a e202 2012 oe sn pote ears oe oer 3 Goer ‘ean gear mnsieare gh SBD pend ‘Seaman 4 moses pin UG. 652013 MOF W327 a. 2013, Sees canis nsteeverowines teh psig Con 302083 MOL TSND 2013 1 mace pie Lm 2582019 MOF re S184 aug 2013 ge per unerain ene a ng 382010 poms ompeta wor ae nmi te Sp! SWS ross pen 1s modes pine 5002013 M Ob 7792 Hee 2013 seaming sosnres Odor ce pe» Coors Soto poe oances snmp one ‘tie sree Stns pea Conia etic = 1 fbi 19 aprox mdr 0.6m. 1022004 trois ort alin (1) sd ort 23 tn) art. 28a 1) rad ew $2208 ks probs O.U.G. 1582008 odio at 16 alin. (110) rt 22 (hin (7) 909 a 2a 7 ain) (Oh fata am 2012 at Ran ‘hold de Fur 2012 rt 4 olin ue odo. alin. (8) mois 69 aim (1B a at 691 prob cx mdicw} O16. we. 1072011 Hii at. 391 ain 3) ode at 37; monic to ere 201, at 65, oun th prob OG. 662013 rm. 24s 17 admis xcepte DCC ne 07014 MOF a GBT sop. 2014 Seneca BP Deeam 202an 7204 wlan se teats seen asa at go an [tigress aes 3602002 be ‘Satan ve mode pln DCC nr 3820014 MOF OB ap. 2014 ‘Sontpaane arse ot at 6 0 Gipnwae rane lan apear smnsemne Sten ‘6 median pon ne anz018 Ot. 28721 ap 2018 Loge pr medias caine Lagi 3612002 SSS snp tena? Eira teat S64 and omens feces se oes 2 miniahacenje DC. 6272015 M. OL nf 9958 ae 2018 ‘Senecont oan E13 2 er ‘Srreconntspaaie a pensar tan Gon (gurus ped Sots ples 2) madi pin OCC. 6972015 MOL, 906 de: 2015 ‘ce 1 ase 25 earn wna ‘Stectradanncs pene ae She pee 2p Se shi 2 mosieipin UG. m: 32018 MLO 4428168 2016 rena wae prt masta emotes apt Pr otid pane Stal pe spot pin Loe HOG MOL ne MOND 2016 2 meciean pn DLC. 17272016 MOF 3825 ape 2018 ‘Seagate Seen ot ean apes ‘Stam feea Sua sonia 2 smi exon DCC a. 720016 MOF 38825 pe 2018 ina oe Becton oma egtie ———Webenaric2019 27 9a. (2), 0 lin (1) hart 82 ‘in 3) spond pom 48d psi at ‘Dain 2) ant ain (sar 82 ain (2) rmema se npn la co S01) dpa core perce perder ot 1 an Comte mosis a Sta (1) a 58a 80 ‘ea rt oh at 2 Inte ain (D1) fart 4. ea ° 25a (3) sugponda pen J ee doce at. 35 in) (areal se pict lo 2 la 20/0, pa care operas preeese ‘on 19? din Cone modi ot 9 ali) ar 10 ain ‘pore iodo Oa 13) 1194 (on 23 an Strode ae (21) 91 22a wt al (8 D082) loant 21 on I art spond pore 4 de decile at 18 teroena we impineeo8 e 2076) Sapte vs 17 ag St mmedtoin pan OUG m 200018 — MOLW.ASBIMN 2016 mf td cap at. 9 an (2) at 2 sib ence CC 542017 MOL 1O2IB dec 2017 nt $0 li 7, br retre amerioar or wangpente noses Hcamptna Lag 0 alin) 1) hh wall 2) ot Serena” Dace 65 17 stm 2017 aan ween rir inigmre a egw 812015, 1 Seo? por Set oti (3), ar ain 2), a 21 ain CLS saaewungparee pi eaginer tie sews cametcangrL OREN7 Ob ACANDwcEN7—f)'4h 9) art 2 ai (ar 2 ol Ie Bran coum Oy at Chale ot in.) aman S29 pra Stam polis (re in (art #9 an (2) Lert atin stage Basis prec span mdf ct 7 ‘rode ain 21 kart 1 in 111) Feematictas pcmntestag Sato nd (2) egea mr 361200 prtnd rar alin (21) 9822) ea 18 ‘Sitaspagens pcan game eatewes ot 3% orencarea encom pate ar 21 ale at 21 Gran gee 3etcot pres ogeeace'g Ragone EM ‘in (3) laa 20 l(t 2 age lc tin 19-14 oat 2 seine a Seneca? t-27 pace eaey ae 27 33-27 lnc Mele toa Se 1 adrndencepe DE me 3082018 MOL SSCP 2018 10a twa doe Chega 1 1 1 ‘Ermeart Pecan Sermo 218 wre acne cr B in hat Tar Iho Tt SSSetacnaes ceouga Wae eres oue we eaes ‘rtp Sats eats potas 1% adnisbceohe OCC ne 2442016 MOL A023 20N6 at 78a () 2» modi pon O1C¢ m: 22018 MO ar SIZE un 2018 say por 4S dete dpc ot Siac 9 "ac 18 Deca 20n msi 210 mle mevaace (Dal (eas da ered Scceeibene gmap We G1 Se Ipc la ent 2018 ap oe Sean Sovots pe mat aan ee a 2 mastea pin CC.nr 242018 MOL AE92D.. 2018 suspend pnd le dips at Dac w 2a 12 ote 6 eto wcatnge, an 1) omer ipl ls 2 mostetipin OUG ov 12018 MLO: BZIA 2018 maid 10 aa Bat 15a 19 scaigewtaestoegurae trgse oe then aya 016 apt career? ‘rarer cnet pet moter cots apt Hh art 272 alt (42531 (Ggeom Sis pr Sonya proctenlewt 7 daCotiaie Saab rca Stu sons (at 2721 pares tc (an 27 21 alin (fort 27-33 ln (yf ot Pai 1 a ot 2 ade pl Lr 15272016 MOb, 541104 2016 mart 26: Sw ain a Sd eopmtnecicnes pamper 802002 rca 26.1-26.6 (i. inh ain ‘ca ps (har a 7h (1 ident ‘opamp de ‘Seriar cuter coho! ee ee Eyer nnemmcioceoe Chere ae Onan stirs ria ven Siar ett ana ti) pt i par ary Hah lin va 730 He Se he bias me sgn 2 i jt an psec fe m2 M.A ZIT sea gra nn i eee ativan =a . ak sre 10 esa os ears 38 completat pan Lr. r “MOF ne 647/25 nal 201 inaroauce art. 69) Sir it Sn pots re socity She erash ae : acer ceca tata ser r Snr ecg era Seeteeereeerinn Stier = Sri cere ite aot pad a samt pn Lo 88. 0 20 er rite eee aera Fe econ onsite = Pfr 209 apts Comiia egitr 9 ebm 209 Pe Sas = == romania2019.eu & Beger in conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constitutie, Guvernul Roméniei formuleaza urmatorul PRIM MINISTRU Domaule presedinte, PUNCT DE VEDERE, referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legit nr, 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, initia’ de domnul senator PSD Tit-Liviu Brailoiu (Bp. 14/2019), 1. Principalele reglementiri Inifiativa legislativa are ca object de reglementare modificarea gi completarea Legii nr. 223/2015 privind penstile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, propunindu-se, in principal, urmatoarele: = eliminarea pensiei de servieiu anticipata partiala din sistemul pensiilor militare de stat; = eliminarea funcjionarilor publici cu statut special din categoria de personal care beneficiaz de prevederile Legif nr. 23/2015; . - acordarea posibilitiii militarilor si poliistilor care au implinit varsta standard de pensionare pentru limita de varst s8 poatt fi mentimuti in activitate, la cerere, pentru o perioadd cuprinsa intre trei si cinci ani, urmdnd a pentru fiecare an si primeasc’ un spor de 2% la pensia militara de stat; - diminuarea perioadei de reducere a varstei standard de pensionare de Ja 13 ta 10 ani; ~ majorarea varstei minime de pensionare de la 45 de ani ta $0 de ani IL. Observatii 1. in ceea ce priveste propunerea de climinare a pensici de serviciu anticipat partial din sistemul pensiilor militare de stat, mentionm ca din datele prezentate nu reiese faptul cA solutiile propuse sunt cele necesare gi suficiente pentru a asigura stabilitatea si eficienta legislativa si nu se identifica 0 fundamentare temeinici, cu 0 analiza a efectelor generate. Se poate aprecia faptul cd, in lipsa acestor elemente, solufiile propuse vor genera nesiguranta si instabilitate pentru categoriile de personal vizate, ceea ce va accentua, poate chiar masiv, "deficitul de personal”, precum gi ‘riscurile si vulnerabilitajile specifice acestui domeniu”. Legiferarea acestui tip de pensie este necesara pentru a cuprinde 0 cazuisticd specifica sectorului de aparare, ordine publica si securitate national, in care se manifesta un risc ridicat de vatimare corporala, afectiuni medicale multiple, avand drept posibilé consecinfé clasarea ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de catre comisiile de expertiza medico-militard si trecerea, in aceste conditii, in rezerva ori incetarea raportului de serviciu a personalului militar care are 0 vechime in serviciu intre 10 si 15 ani. in prezent, personalul militar aflat in situatiile enumerate anterior beneficiaza, in compensatie, de pensie anticipata partiala sau pensie de invaliditate, dupa caz. Propunerea legislativa vizeazi climinarea_pensi anticipata partiala in conditiile nereglementarii unei alte solutii legislative. Astfel, sunt expusi militarii in situatiile reorganizarii unitatilor si reduceri unor functii ori din alte motive sau nevoi ale ins fi ca inapt si crora, ulterior, in urma revizuirii situa plata pensiei de invaliditate sau clasérii ca apt limitat pentru spri prin cresterea insecuritatii raporturilor de serviciu. Totodatd, este afectatd gi institufia militara, care ar fi pusé in situafia de a nu-si putea adapta, Nexibil si rapid, structura organizatoriea potrivit atributilor, responsabilitaqilor si misiunilor pe care le indeplineste, in condiiile unor provocdri tot mai humeroase, complexe gi dinamice ale mediului de securitat, De asemenea, prin eliminarea pensiei de serviciu anticipata partiala, militar aflaji in situatile de mai sus ar fi privati de orice forma de venit, in conditiile in care ajutoarele si indemnizatiile la trecerea in rezerva nu se mai acorda, Apreciem 4, in aceasta situafie, Ministerul Apararli Nationale se va afla in imposibilitatea indeplinirii atributiilor prevazute deart. 5 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale," republicatit, privind cresterea calitatii_viewii personalului si asigurarea protectiei sociale a cadrelor militare (semnaim inclusiv lipsa unei forme de protectie social minima — indemnizatia de somaj), in aceste conditii, subliniem faptul c& propunerea legislativa poate genera opusul a ceea ce se urmareste, ducind la accentuarea “deficitului de personal Mai mult, precizim faptul c& Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensit publice, cu modificarile si completdrile ulterioare, legifereaza si categoria pensiei anticipate parfiale. Totodatd, in conditiile in care prin Legea nr, 223/20/5 s-a urmérit revenirea la un statut adecvat in ceea ce ii priveste pe membrii sistemului de aparare, ordine publica si securitate nafionald, precum gi la principiile de stabilire a pensiilor potrivit legislatiei specifice in vigoare pind la data de 01.01.2011, este greu de identificat coerenta prezentei initiative legislative cu demersurile anterioare ale Ministerului Apararii Nationale referitoare la pensiile militare de stat. 2. Cu privire la propunerea de diminuare a perioadei de reducere a varstei standard de pensionare de la 13 la maximum 10 ani, subliniem ¢& aceasta va genera un efect psihologic negativ, in randul personalului militar ‘in activitate si chiar si in socictatea civili. Instabilitatea normativa accentuat in materia pensiilor militare a condus la 0 lipsa de predictibilitate a normei in materie gi, in consecin{a, la © stare de nesiguranta cu efecte de contagiune in masa militarilor care indeplinese, la acest moment, conditiile de pensionare. Pe acest fond, caracterizat de imprevizibilitate, un astfel de demers le segmentul de personal cu varsta cuprinsa intre 47 si 50 de ani, care, in conditiile legale actuale, a de piriseasca institutia militara edt timp mai are libertatea legislativa de a dispune asupra viitorului siu, mai ales c& imprevizibilitatea se poate manifesta i in privinja modalitayii de stabilire a cuantumului. In acest context, un nou val de iesiri din sistem determinat de o inijiativa legislativa al crei scop declarat este acela de a ajuta la regenerarea fortelor si nu la destabilizarea lor, ar vulnerabiliza sistemul de aparare, ordine publica si securitate national, deja slabit si depopulat de specialisti, ca urmare a valului de pensionari anterioare. 3. Referitor la posibilitatea menfinerii personalului militar in activitate, la cerere, dupa implinirea varstei standard de pensionare, precizim ci aceasta este reglementat’, in prezent, de art. 86 alin. (6) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificdrile si completirile ulterioare, care prevede ci "in raport cu nevoile de incadrare, cadrele militare pot fi menjinute in activitate dupé implinirea varstei standard de pensionare pand la varsta de 60 de ani, cu aprobarea anuala a conducdtorului institufiei”. Ca urmare, precizim faptul ca prevederile din propunerea legislativa cu privire la mentinerea personalului militar in activitate, la cerere, dupa implinirea varstei standard de pensionare, pentru © perioadd cuprinsa intre trei si cinci ani, ar intra in contradictie cu prevederile articolului sus-mentionat daca se va depagi varsta de 60 de ani. © analiza similar’ poate fi ficuti si pentru soldatii si grad: profesionisti, pentru care art. 35 alin. (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldagilor si gradayilor profesionisti, cu modificdrile si completdrile ulterioare, reglementeazA menfinerea in activitate a acestora pana la varsta maxima de 55 de ani in acest sens, crearea posibilitaii si stimularea prelungirii duratei carierei militare peste varsta standard de pensionare (avnd in vedere ca personalul militar vizat se incadreaza in mod normal in categoria personalului cu funetii de conducere) vor fi percepute de cadrele militare propozabile a fi numite in aceste functii drept o stopare a evolutiei in carierd, Mai mult, dispozitile art. 16 alin, (3) din propunerea legislativa sunt neclar formulate atat in privinta mecanismului de decizie, cat si a perioadei de mentinere in activitate peste varsta standard de pensionare, textul impunand o limita de trei ani privind prelungirea perioadei de activitate. Se poate interpreta faptul cd manifestarea de voinfa a militarului si aptitudinea din punet de vedere al sinatatii sunt singurele conditii pe care acesta trebuie sf le indeplineasc& pentru continuarea activitajii, ins’ actul de decizie al conducitorului institutiei mu trebuie si devin unul formal, doar o materializare in plan administrativ a unui drept nerefuzabil, ci un element decizional fundamentat in primul rand pe nevoile institutiei militar. 4. Printr-o analiza in opozitie cu prevederile art. 30 din Legea nr.223/2015, care limiteaz4 cuantumul pensiei la 85% din baza de calcul utilizata, sporul de 2% la pensia militard de stat, propus a se acorda cadrelor militare pentru fiecare an de mentinere peste varsta standard de pensionare, nu poate fi valorificat de catre personalul care urmeazit o carier& militard integrals. Totodata, considerdim c& aplicarea masurii legislative propuse la pet.2 referitor la introducerea alin.(3) Ia art.16, respectiv, "Militarit si politisti ‘care au implinit varsta standard de pensionare pentru limita de varsta pot fi menginusi in activitate, la cerere, dupa implinirea varstei standard de ‘pensionare, daca starea de sdndtate le permite rezolvarea in bune conditii a atribugiilor ce le revin, pentru o perioade cuprinsd inire 3 15 ani, urmand ‘ca pentru fiecare an sa primeascét un spor de 2 ta sutd la pensia militar’ de stat”, genereaz influente financiare negative asupra cheltuielilor bugetului de stat si, implicit, asupra bugetului general consolidat, care nu sunt cuantificate si pentru care nu sunt prevazute sursele de acoperit. Precizim ci, potrivit prevederilor art.1S alin(1) din Legea responsabilitajii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicatd, cu modificarile ulterioare, in cazul propunerilor de introducere a nor initiative legislative a caror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, este necesar 8 se prezinte fisa financiara insofita de ipotezele gi metodologia de calcul utilizatd, precum gi sursele de acoperire potrivit Legit nr.500/2002 privind “finanyele publice, cu modificarile s1 completarile ulterioare, astfel ineat sa ‘nu fie afectat deficitul bugetar. 5. Legea mr. 223/2015 face referire expresi la militari, politisti si functionari publiei cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, stabilind inca din articolul 1 c& "dreptul la pensii si asigurdri sociale pentru militari, politisti si funcfionari publici cu statut special din sistemul administraiei penitenciare este garantat de stat $i se exercitd, in condiiile prezentei legi, prin sistemul pensiilor militare de stat si alte drepturi de asigurari sociale din domeniul apararii nationale, ordinii publice si securitaii nationale, denumit in continuare sistemul pensiilor militare de stat”, in acest context, subliniem ci in textele a ciror modificare se preconizeaza inifiatorii elimina, in mod nejustificat, funcfionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, rezultind, astfel, c& aceasta categorie de personal nu mai poate beneficia de prevederile Legit nr.223/2015. . 111, Punetul de vedere al Guvernului Avand in vedere considerentele menionate, Guvernul nu sustine adoptarea acestei initiative legislative. Custima, | Vi viea|/DANCH LA PRIM-MINISTRU Domnului senator C: -Constantin-Anton POPESCU-TARICEANU. Presedintele Senatului