Sunteți pe pagina 1din 4

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț


Telefon: 0233 21 11 01; e-mail: csei_alrosca@yahoo.com; web:
www.csei-alrosca.ro

CONSILIUL CLASEI a VII- a A


An școlar 2019-2020

Structura consiliului clasei:


NR.CRT. NUME ŞI PRENUME FUNCTIA
1. Nechita Roxana-Elena Diriginte
Prof.limba și literatura română
Prof.matematică
Prof.biologie
Prof.limba engleză
Prof.geografie
Prof.istorie
Prof.cultură civică
Prof.opțional: Casa mea
2. Pletea-Budău Georgiana Prof.-educator
3. Ursache Corina Prof.ed.muzicală

4. Tanasă Georgeta Prof. ed. fizica


5. Găină Alexandru Prof. religie
6. Morariu Mariana Prof.ed.tehnologică
8. Doru Elena Prof. ed.plastică
9. Rugină Carmen Presedinte comitetul de parinti
10. Dumitru Nina Instructor de educație

11. Băeșu Daniela Prof.fizică și chimie


12. Marchelov Nadia Prof.psihopedagog

● Armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de predare şi instruire practică cu solicitările
elevilor şi ale părinţilor
● Evaluarea progresului şcolar al elevilor
● Stabilirea modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare
▪ analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;
▪ stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de
comportament;
▪ propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportarea acestora în unitatea de
învăţământ ţi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7,00;
▪ propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
▪ participă la întâlniri cu părinţii şi elevii, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie, la
solicitarea dirigintelui, sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;
▪ propune dirigintelui, directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute
pentru elevi de prezentul regulament şi de regulamentul intern;
▪ elaborează, semestrial, aprecieri sintetice despre progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev şi
informează, în scris, părintele.
TEME DE ANALIZĂ ALE CONSILIULUI CLASEI a VII-a A

SEMESTRUL I

 Constituirea Consiliului Clasei ; Prezentarea atribuţiilor pe care le are acesta;


- statutul, obligatiile,responsabilitatile elevilor;
- prezentarea si discutii pe marginea Regulamentului de Ordine Interioara al scolii
- prezentarea noilor colegi si desemnarea sefului clasei.

SEPT. 2019

 Stabilirea de măsuri educaţionale comune pentru elevii cu probleme de învăţare sau de


comportament;
- întocmirea planurilor de interventie personalizata. Propuneri,sugestii

OCT. 2019
 Discuţii cu părinţii elevilor pentru detectarea problemelor de învăţare la diferite discipline;
- eficientizarea colaborării şcoală – familie

NOV. 2019

 Analiza semestrială a progresului şcolar şi comportamental al fiecărui elev;


- stabilirea notelor la purtare pentru toţi elevii clasei.
DEC. 2019

SEMESTRUL al II-lea

 Managementul timpului liber.Ce îmi place să fac?


IAN. 2020

“Sunt talentat si vreau sa ma afirm”(descoperirea elevilor cu reale abilitati creative)

FEBR.2020

 Sintalitatea grupului şcolar; Soluţii pentru integrarea în grup a elevilor ce se confruntă cu


această problemă;
MARTIE 2020

 Demersuri în cadrul proiectelor de intervenție personalizată.


- prezentarea rezultatelor.
APRILIE 2020

 “Suntem diferiti, dar ne completam armonios”(egalitatea de sanse si promovarea tolerantei si


non-discriminarii intre elevii scolii )
MAI 2020

 Analiza progresului şcolar şi comportamental al fiecărui elev;


- stabilirea notelor la purtare pentru toţi elevii clasei.
IUNIE 2020
NOTĂ:
Fiecare şedinţă a Consiliului Clasei are pe ordinea de zi discutarea aspectelor de indisciplină,
efectuarea temelor, progresul/ regresul şcolar al elevilor. Se pot convoca şedinţe extraordinare, impuse de
situaţii urgente.

S-ar putea să vă placă și