Sunteți pe pagina 1din 1

Către

DPDC Botanica

Subsemnatul Taradaev Ivan, IDNP 2003500142540, înmatriculat la studii, frecvența


la zi, nivelul de învățământ III ISCDE, în cadrul I.P Centrul de Excelență în Industria
Ușoară, în temeiul ordinului de înmatriculare nr. 12-c din24.08.2020, solicit stabilirea și
acordarea indemnizației specificate la pct. 2 subpct. 2, în conformitate cu Regulamentul cu privire
la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor pentru unele categorii de copii și tineri, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 132/2020.

La cerere anexez:
1) copia buletinului de identitate;
2) copia dispoziției de stabilire a statutului de copil rămas temporar fără ocrotire
părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;
3) certificatul prin care se confirmă înmatricularea într-o instituție de învățământ.

Data 19.01.2021
Numele, prenumele Taradaev Ivan
Semnătura ____________________________