Sunteți pe pagina 1din 3

IP USMF „NICOLAE TESTEMIŢANU”

CATEDRA DE ORTODONȚIE

Aprobat
Şef Catedra de ortodonție
Conf. univ., dr. șt. med.
_______________Trifan Valentina
27 ianuarie 2021

Plan tematic al cursurilor la Prevenția anomaliilor dento-maxilare,


anul III, semestrul VI, anul de studii 2020-2021

Nr. Nr.
Tema Profesor
d/o ore
Noțiuni de prevenție în ortodonție.
1. 2 Bușmachiu Ion
Dispensarizarea în ortodonție. Etapele dispensarizării.
Profilaxia prenatală și postnatală a anomaliilor dento-
2. 2 Avornic Lucia
maxilare. Ereditatea și aberațiile cromozomiale.
Factori etiologici și de risc ai anomaliilor dento-
3. 2 Avornic Lucia
maxilare.
Disfuncțiile aparatului dento-maxilar versus anomaliile
4. 2 Calfa Sabina
dento-maxilare. Abordare interdisciplinară.
Influența obiceiurilor vicioase asupra dezvoltării
5. aparatului dento-maxilar. Combaterea obiceiurilor 3 Calfa Sabina
vicioase. Reeducarea funcțională.
Prevenția anomaliilor dento-maxilare prin asigurarea
6. integrității arcadelor dentare. Pierderea precoce a 3 Mihailovici Gheorghe
dinților temporari.
Tratamentul interceptiv al anomaliilor dento-maxilare
7. în dentiția temporară. Indicațiile tratamentului 3 Trifan Valentina
interceptiv.
TOTAL 17

Șef de studii
Conf. univ., dr. șt. med. Lucia Avornic

Aprobat
IP USMF „NICOLAE TESTEMIŢANU”
CATEDRA DE ORTODONȚIE

Şef Catedra de ortodonție


Conf. univ., dr. șt. med.
_______________Trifan Valentina
27 ianuarie
2021

The topic plan of the courses Prevention of dento-maxillary anomalies


IIIrd year, VIth semester, 2020-2021 academic year

Nr. Number
TOPIC
d/o of hours
Prevention of orthodontics. Dispensarization. Phases of
1. 2
dispensarization.
Prenatal and postnatal prophylaxis of dento-maxillary anomalies.
2. 2
Heredity and chromosomal aberrations.
3. Etiological and risk factors of the dento-maxillary anomalies. 2
Dento-maxillary dysfunctions versus dento-maxillary anomalies.
4. 2
Interdisciplinary approach.
The influence of vicious habits on the dento-maxillary system
5. 3
development. Breaking vicious habits. Functional re-education.
Prevention of dento-maxillary anomalies by ensuring the integrity of
6. dental arches. The early loss of temporary teeth impact on the dento- 3
maxillary system development.
Interceptive treatment of dento-maxillary anomalies in temporary
7. 3
dentition. Indications of interceptive treatment.
TOTAL 17

Șef de studii
Conf. univ., dr. șt. med. Lucia Avornic

Aprobat
Şef Catedra de ortodonție
IP USMF „NICOLAE TESTEMIŢANU”
CATEDRA DE ORTODONȚIE

Conf. univ., dr. șt. med.


_______________Trifan Valentina
27 ianuarie
2021

Тематический план лекций по Профилактикe зубочелюстных аномалий,


III курс, VI семестр, 2020-2021 учебного года

Номер TEMA Часы


Профилактика в ортодонтии. Диспансеризация. Этапы
1. 2
диспансеризации.
Пренатальная и постнатальная профилактика
2. зубочелюстных аномалий. Наследственность и 2
хромосомные аберрации.
Этиологические факторы и факторы риска зубочелюстных
3. 2
аномалий.
Дисфункции зубочелюстной системы, которые вызывают
4. 2
зубочелюстные аномалии. Междисциплинарный подход.
Влияние вредных привычек на развитие зубочелюстного
5. аппарата. Борьба с вредными привычками. Функциональное 3
перевоспитание.
Профилактика зубочелюстных аномалий путем обеспечения
6. 3
целостности зубных дуг. Ранняя потеря временных зубов.
Интерцептивное лечение зубочелюстных аномалий при
7. временном прикусе. Показания к интерцептивному 3
лечению.
ИТОГО 17

Șef de studii
Conf. univ., dr. șt. med. Lucia Avornic