Sunteți pe pagina 1din 15

Chioveanu Stefan Alexandru

Grupa:10582

Sistemul informational
-Studiu de caz Sistemul informațional al Millenium SRL
INTRODUCERE

Sistemul informațional pentru o firmă care prestează serviciile educaționale


reprezintă totalitatea datelor culese, prelucrate și transmise referitor la corelația între
mediul întreprinderii și cel extern.
O firmă care prestează servicii educaționale are nevoie de:
 Datele, care exprimă numărul studenților în grupe, numărul grupelor și obiectele
studiate.
 Informațiile – planurile pentru o perioadă, performanța studenților la testele de
evaluare, controlul materialului predate de către profesori.
Sistemul informaţional are menirea de a identifica nevoile specifice de informaţii
ale managerilor responsabili de sistemul logistic, de a culege din surse primare şi
secundare datele şi informaţiile respective şi de a le distribui în formatul adecvat, la
momentul dorit, factorilor de decizie din această arie funcţională, precum şi managerilor
din alte arii ale căror decizii sunt influenţate de sau influenţează performanţele
sistemului logistic al organizaţiei.
Sistemul poate îndeplini toate sau unele dintre următoarele funcţii: selecţia
modurilor de predare; alegerea celor mai bune resurse; consolidarea orelor; stabilirea
numărului de grupe; programarea lecțiilor; prelucrarea reclamaţiilor; monitorizarea
studenților; plata şi verificarea documentelor.
Fiecare dintre cele trei componente ale sistemului informaţional include
informaţii şi instrumente necesare pentru susţinerea deciziilor în domeniul planificării,
desfăşurării, monitorizării şi evaluării operaţiunilor.
Organizaţiile trebuie să se asigure că managerii pot obţine informaţiile dorite, în
forma adecvată. Este de preferat ca sistemul informaţional să fie capabil să ofere
datele/informaţiile adecvate, în loc să acumuleze mari volume de date neimportante.
Această caracteristică indică gradul în care informaţia reflectă realitatea. Fiecare
manager doreşte ca sistemul să îi ofere informaţii cu un grad de acurateţe de 100%.
Informaţiile cu un grad înalt de acurateţe nu garantează o decizie cu rezultate excelente.

2
CAPITOLUL I. DESCRIEREA ORGANIZĂRII ÎNTREPRINDERII
1.1.Misiunea. Obiectivele. Strategia. Istoricul și funcțiile întreprinderii.
„Milenium” S.R.L. propune cursuri adolescenţilor şi adulţilor în următoarele
domenii: etică, eticheta, cultura comunicării, time management şi team building.
Aceasta firmă va oferi lecţii private/în grup pentru diferite categorii de vîrste, traininguri
pentru firme/instituţii de învăţămînt şi alte activităţi extracurs (la alegerea şi la dorinţa
clientului).
Afacerea a început activitatea sa cu închirierea unui oficiu în or.Chişinău pe str.
Alexei Mateevici 88. Pentru activitatea firmei a fost nevoie de traineri-specialişti în
diferite domenii (etica, cultura, management), astfel au fost angajaţi 3 profesori în 2015.
Scopul principal al acestui proiect este atragerea unui număr mare de clienţi din piaţa
potenţială, axîndu-se mai ales pe obţinerea unei ponderi semnificative pe piaţa dată.
Pentru realizarea misiunii noastre „Milenium” S.R.L. asigură un nivel înalt de
cunoştinţe prin crearea unui mediu productiv şi oferă cele mai noi metode de predare,
aplică soluţii optimale pentru satisfacerea cerinţelor tuturor părţilor cointeresate.
Viziunea: „Milenium” S.R.L. îşi propune să devină o firmă dinamică care oferă
cunoştinţe în domeniul eticii şi dezvoltării personale la un nivel înalt, competitive şi
inovatoare, accesibile clienţilor care doresc să-şi dezvolte calităţile personale necesare
în lumea modernă.
Întreprinderea îşi propunde următoarele obiective pentru atingerea scopului:
 recuperarea investiţiilor în primele 6 luni de activitate;
 crearea a 4 grupe cîte 15 studenţi în timp de 2 luni;
 dezvoltarea parteneriatului cu instituţiile de învăţămînt (liceal, profesional şi
universitar) în timp de 3 ani;
 închierea a 3-5 contracte cu companii pentru prestarea serviciilor pe o perioadă
îndelungată în timp de un an.
 extinderea firmei prin deschiderea oficiilor în Bălţi, Cahul, Orhei şi Floreşti în timp
de 6 ani
Strategia de creștere constă în:
 cererea sporită şi interes a clienţilor pentru astfel de servicii

3
 preţul redus per ora academică de predare
 ambianţa plăcută unde se oferă serviciile
 oferirea serviciilor direct în oficiile clienţilor
 un grup de profesori talentaţi cu experienţa şi practica internaţională
 flexibilitatea orarului creat, crearea unui orar personalizat
Firma „Milenium” S.R.L. a elaborat analiza mediului de activitate cu ajutorul
analizei SWOT. Această analiză ajută la dezvoltarea în continuare punctele forte şi la
întreprinderea măsurilor necesare pentru rezolvarea problemelor apărute.

Strenghts Weaknesses
 personal calificat  lipsa experineţei în domeniu

 orar flexibil  lipsa resurselor financiare


 sortiment larg de servicii oferite  insuficienţa clienţilor în primul
 amplasarea avantajoasă an de activitate
 lipsa concurenţilor mari  lipsa politicii de promovare
Opportunities Threats
 credit pe termen scurt  incapacitatea de a recupera

 colaborare cu organizaţii non investiţii în termen planificat


 guvernamentale şi cele de  instabilitatea economică şi
peste hotare politică din ţară
(Mediapoint, European  scăderea intereselor oamenilor
Youth, Consiliul Local al faţă de domeniu
Tineretului etc.)
 implicarea în viaţa socială a
localităţii
 participarea la conferinţe,
traininguri în ţara şi peste
hotare

4
„Milenium” S.R.L. oferă diferite tipuri de cursuri pentru persoanele fizice şi
juridice. „Milenium” S.R.L. oferă cursuri în diferite domenii cum ar fi: Etica în afaceri,
Cultura dezbaterilor, Administrarea afacerilor, Management, Limbile străine pentu
afaceri
Clienţii-ţintă ai „Milenium” S.R.L. noastre au capacitate de cumpărare de la
medie pînă la înaltă, au venituri stabile sau au posibilitatea şi necesitatea de a învesti în
dezvoltarea personal.

1.2. Organigrama întreprinderii


„Milenium” S.R.L. este organizată ca o societate cu răspundere limitată condusă
de director și în subordinea căruia se află departemntul de contabilitate și de vânzări.
Departamentul contabil este compus din șeful de departament și un contabil.
Departamentul de vânzări și marketing este compus din șeful departamentului, un
specialist în vânzări și un marketer. În afară de personalul administrativ mai sunt
angajați 6 profesori. Mai jos este reprezentată organigrama firmei „Millenium” S.R.L.:

1.3. Prezentarea principalelor resurse informatice existente.


Sistemul informatic al firmei are în evidența următoarele sisteme:

5
Tabelul 1
Nr. Denumirea Caracteristici tehnice Locul de folosire Software de
crt. echipamentului bază și
aplicații
instalate
1 Server WEB Procesor Intel Celeron; Manager Windows 7
procesor J1750; 2,41
GHz, RAM 2 Gb
2 Stații lucru Procesor AMD E- 2 Departamentul Windows 7;
Series; E1-2500B; 1,4 de contabilitate C++;
GHz; HDD; 500Gb; 3 Departamentul SAGA B.
DVD-RW de vânzări și
contabilitate
3 Imprimanta/Scanner Canon Pixma MG2440, 1 Director
/Copiator color, injet, 9W 1 Departamentul
contabilitate
2 Departamentul
de marketing și
vânzări

Aplicațiile utilizate la întreprindere sunt următoarele:


 C++ - program ce ține evidența contabilă a intrărilor și ieșirilor de mijloace
bănești
 SAGA B – programul de evidența salariilor

CAPITOLUL II. ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIC AL „MILLENIUM”

6
2.1. Inițierea și planificarea realizării unui sistem informatic
Proiectarea unui sistem informatic este o activitate ce impune folosirea unor
resurse financiare, umane si materiale, într-o perioada mare de timp.
Aceasta actiune presupune parcurgerea unui numar mare de grupe de activitati, cu
un pronuntat caracter creativ, cum ar fi: analiza de sistem, proiectarea, programarea si
implementarea.
Utilizarea eficienta a resurselor în toate aceste activitati, pentru obtinerea unui
sistem informatic preformant a condus la ordonarea acestui proces complex într-o
succesiune bine stabilita de etape, subetape si utilizarea unor metode si tehnici adecvate.
Între diversele etape de realizare a sistemului informatic exista o legatura
indestructibila, legatura reflectata si de faptul ca, în mod logic si practic, calitatea
realizarii din etapele si fazele precedente, influenteaza în mod direct calitatea
activitatilor din etape care îi urmeaza.
Un aspect comun pentru aceste etape si activitati este faptul ca trecerea de la o
etapa la alta se face numai dupa o analiza de fond a modului de realizare a sarcinilor
etapei parcurse si a avizarii de catre factorii de raspundere ai beneficiarului a
rezultatelor obtinute.
Obiectivul fundamental al unui sistem informatic consta in furnizarea de
informatii corecte, relevante si la timp atat conducerii, cat si nivelelor operationale
specifice unei unitati economice (compartimente sau servicii functionale), in vederea
imbunatatirii si cresterii eficientei economice.
Obiectivele sistemului informatic reprezintă scopuri imediate și de perspectivă ale
perfecționarii activității de evidența a salariaților și de calcul al salariilor, în vederea
ridicării nivelului de informare operativă și previzională a structurilor organizatorice și
în vederea perfecționării metodelor și proceselor tehnico-informaționale și de conducere
pentru asigurarea maximizării eficienței economice și a rentabilității unităților
beneficiare.
In conceperea și realizarea unui sistem informatic trebuie să se respecte mai multe
principii:
- fundamentarea realizării sistemului informatic se va face pe criterii de efciciența
economică. Aceasta presupune evaluarea cheltuielilor necesare pentru conceperea,
realizarea, implementarea și exploatarea curentă a sistemului informatic și compararea
acestora cu efectele economice directe și indirecte obținute de unitatea economică;
- conceperea și realizarea unui sistem informatic trebuie să fie în concordanța cu
cadrul legislativ-normativ;
- definirea obiectivelor fundamentale ale sistemului informatic trebuie să se facă
în concordanta cu cerințele informaționale ale conducerii unitatii, adica trebuie sa se
respecte aceste criterii funcționale;

7
- în conceperea și realizarea sistemului informatic se recomandă utilizarea de
soluții performante;
- participarea nemijlocită a conducerii unității la conceperea și realizarea
sistemului informatic este obligatorie în toate etapele de concepere, realizare si
implementare a sistemului informatic
- asigurarea unui grad înalt de securitate și confidențialitate a datelor și a
prelucrărilor.
Orice etapă, parcursă deja, se finalizează cu activități privind pregătirea
condițiilor de desfașurare a activităților care urmează, ptin elaborarea sau actualizarea
planului de lucru pentru etapele viitoare.
Proiectarea sistemului presupune realizarea următoarelor activități:
1. Descompunerea în subsisteme - se realizeaza folosind diverse criterii de
structurare. Subsistemele obținute sunt formate dintr-un ansamblu de operații,
evenimente, asocieri, mesaje, având o interfață fixă cu restul sistemelor.
2. Identificarea subsistemelor concurente - aceste subsisteme sunt identificate
pentru optimizarea implementării prin utilizarea aceleași platforme hardware.
3. Stabilirea necesaruluide resurse și a modului de implementare hardware și
software pentru fiecare subsistem.
4. Alegerea modului de organizare a datelor și a tipurilor de acces la date.
5. Stabilirea controlului intern și extern pe fluxul evenimentelor sau pe fluxul
prelucrărilor.
6. Stabilirea condițiilor limita care se refera la inițializări, terminarea normală sau
anormală, priorități.
Rezultatul proiectării sistemului constă în realizarea structurii arhitecturii de bază
a sistemului și elaborarea unor decizii la nivel global.
Proiectarea obiectelor rafineaza modele obținute în faza de analiză prin adăugarea
detaliilor de impleementare. În cadrul acestei etape se desfășoară următoarele activități:
- Identificarea operațiilor;
- Proiectarea algoritmilor;
- Rafinarea, restructurarea modelului datelor;
- Implementarea controlului;
- Implementarea asocierilor;
- Gruparea datelor și asocierilor în module.
Rezultatul acestei etape este detalierea celor trei modele: modelul obiectelor,
modelul dinamic si modelul functional.
Implementarea este etapa în cadrul căreia se realizează transpunerea într-un
limbaj de programare și transferul sistemului economic în cadrul organizației
economice.

8
Există mai multe metodologii de realizare a sistemelor informatice. Acestea sunt:
 metodologia clasica (in prezent nu se mai foloseste, fiind considerata depasita);
 metodologia sistemica
 metodologia orientata obiect
Metodologia sistemică, folosită în realizarea sistemului informatic în cazul de
față, are la baza teoria sistemelor. În aceasta accepțiune sistemul informatic este privit
pe 3 niveluri:
 nivelul conceptual
 nivelul relațional (logic)
 nivelul fizic

Inițierea și planificarea sistemului informatic în cadrul „Millenium” SRL:


1) Managerii entității au depistat lipsa unui sistem informatic pentru sistematizarea
datelor și informației la entitate, astfel există o problemă în gestiunea informației.
2) Implementarea unui sistem informatic în cadrul „Millenium” SRL va avea un
impact pozitiv asupra monitorizării procesului desfășurării activității de bază.
3) Primul pas în inițierea proiectului a fost colectarea informației de la managerul
întreprinderii cu privința la personal (profesori) și clienți (stundenți). În baza
datelor colectate au fost elaborate scheme în Visio pentru planificarea unei baze
date.
4) În baza schemelor Visio au fost create tabelele și legăturile în Access, ca urmare
datele au fost aranjate logic într-un sistem informatic.

9
2.2. Analiza sistemului existent.
Pentru crearea unui sistem informatic eficient am decurs la analiza sistemului
economic existent:
1) Definirea caracteristicilor generale ale sistemului economic. Activitatea de bază
a „Millenium” SRL sunt serviciile educaționale. Întreprinderea nu are
parteneriate stabile de lungă durată, asta se datorează faptului că activitatea ei de
bază nu presupune existența furnizorilor sau intermediarilor. Obiectivul principal
al agentului economic dat este simplificarea procesului de comunicare între
prestatorul de servicii și clienții, astfel marind volumul vânzărilor.
2) Studiul activităţilor desfăşurate în sistemul economic. În urma studierii statutului
de funcționare a entității s-a depistat că întreprinderea are două departamente
principale: Contabilitate și Marketing. La fel, în subordinea managerului sunt 4
profesori care predau 4 obiecte principale în cadrul entității. Întreprinderea este
asigurată tehnic cu calculatoarele și programele necesare pentru desfășurarea
activității departamentelor.
3) Studiul sistemului de conducere. Sistemul de conducere cuprinde 2 nivele. Pe
primul nivel se află managerul entității, care este responsabil de administrarea a
activității. Pe al doilea nivel sunt șefii celor 2 departamente. Șeful
departamentului de Contabilitate este responsabil de ținerea evidenței contabile a
firmei, prezentarea dărilor de seamă și colaborarea cu instituțiile de stat. Șeful
departamentului de Marketing și Vânzări este responsabil de promovarea imaginii
entității pe plan exterior, executarea planului de vânzări, mărirea vânzărilor,
crearea parteneriatelor cu investitori și clienți, prezentarea de noi servicii și
îmbunătățirea serviciilor existente.
4) Identificarea metodelor şi mijloacelor tehnice. Sistemul informatic este creat pe
baza a două programe: Visio și Microsoft Access. Simboluri folosite:

Elementele cheie, entități

Indicatorii ce descriu elementele cheie, atribute

Elementul de legătură, relațiile entităților

Fluxul de informație
10
2.3. Modelarea logică a sistemului
Folosind modelul entitate au fost construite următoarele diagrame pentru
simplificarea creării sistemului informație:
- evidența grupelor
- oferta de cursuri
- evidența cursurilor

Fig.2.3.1. Reprezentarea grafică a indicatorilor privind cursuri

În Fig.2.3.1. entitatea Cursuri este descrisă cu ajutorul atributelor Cod curs,


Denumirea cursului și Descrierea cursului.

Entitatea Grupe este descrisă cu definită cu ajutorul atributelor Cod profesor,


Denumirea cursului, Date despre profesori.

11
Entitatea Oferte este definită prin intermediul atributelor Cod curs, Cod profesor, Prețul
pe oră cursului, Tarif pe oră pentru profesori.

În urma acestei analize observăm că indicatorii comuni care pot sta la baza unui
sistem informatic sunt Cod curs și Cod profesor. Ele vor fi elementele de legătură în
componeneța bazei de date.

12
2.4. Proiectarea fizică a sistemului
Baza de date va fi formată din tabelele cu informații esențiale referitoare la
entitatea analizată. Următoarele tabele au fost alcătuite pe baza schemelor elaborate în
Visio cu anumite modificări. Astfel avem 4 tabele în Access privind legătura între
profesori și grupe, descrierea cursurilor oferite, informații despre profesori destinate
studenților, informații privind salarizarea profesorilor.

. Legătura între profesori și grupe

include informații privind grupe și codul profesorilor.

Descrierea cursurilor oferite

include codul cursului, denumirea obiectului și descrierea cursului în ore academice.

Informații despre profesori

include informații cu privire la profesori, cum ar fi codul al fiecărui profesor în baza de


date, numele/prenumele și cabinetul în care are loc cursul respectiv.

13
sunt incluse informațiile referitoare la codul profesorului, prețul pe ora pentru un
curs, codul cursului și tariful pe ora pentru studenți.

Baza de date creată își ia origine în 3 elemente-cheie: Cod curs, Grupe și Cod
profesor. Aceste elemente permit crearea legăturii între tabele și cuprind informația
esențială în privința la entitatea.

14
BIBLIOGRAFIE

1. www.spiruharet.ro/.../a75e93a20a151a50006c4105efdbffaf.pdf
3. http://www.rasfoiesc.com/educatie/informatica/Proiectarea-sistemului-informa37.php

15

S-ar putea să vă placă și