Sunteți pe pagina 1din 7

2021

Tema 3: Contabilitatea vânzării mărfurilor си ridicata


1.Formele şi documentele vânzării mărfurilor cu ridicata.
2. Contabilitatea vânzării mărfurilor conform contractului de livrare.
3. Contabilitatea vânzării mărfurilor în baza plăţilor preliminare.

1.
Crearea lotului comercial prin aprovizionare şi stocare determină culegerea informaţiilor
primare atribuite intrărilor, le prelucrează şi produce informaţii elaborate pentru faza de finalizare
a circulaţiei mărfurilor - vânzarea, al treilea component al proceselor economice ce formează mediul
de activitate economică şi financiară a agenţilor economici.
Vânzarea de mărfuri este scopul unei activităţi comerciale şi doar veniturile din vânzări
influenţează rezultatul fmanciar al activităţii entităţii. Astfel, contul de rezultate al întreprinderi
comerciale cuprinde trei părţi componente: veniturile din vânzări, costul mărfurilor vândute şi
cheltuielile aferente operaţiilor cu mărfurile.
Veniturile din vânzări provin din vânzarea mărfurilor de către întreprinderea de comerţ, iar
costul mărfurilor vândute exprimă suma plătită şi cheltuită de comerciant pentru mărfurile care au
fost vândute. Diferenţa sumară dintre veniturile din vânzări şi costul mărfurilor vândute în opinia
specialiştilor din Occident poartă denumirea de marjă brută sau profit brut, iar în Republica
Moldova se întâlneşte ca adaos comercial aferent mârfurilor vândute.
Cheltuielile privind operaţiile cu mărfurile sunt acele cheltuieli care ţin de asigurarea
derulării activităţii comerciale ale entităţii, iar venitul net este restul rămas după reducerea
cheltuielilor din marja brută.
In etapa actuală problema de bază a contabilităţii operaţiilor comerciale se axează pe ordinea
de înregistrare contabilă a operaţiilor de comercializare, a venitului din vânzarea mărfurilor şi a
taxelor calculate la aceste operaţii în registrele contabile şi rapoartele financiare.
In conformitate cu tipurile unităților comerciale există vănzări cu ridicata şi vânzări cu
amănuntul. La vânzarea mărfurilor cu ridicata (en gros) se atribuie vânzarea mărfurilor în cantităţi
mari care se furnizează vânzătorilor cu amănuntul, precum şi vânzarea către agenţii economici şi
instituţiile publice în baza facturilor fiscale sau de expediţie şi altor documente ce însoţesc mărfurile
(anexe la facturi, scrisoarea de transport, contul factură, certificatul de calitate, de sanitarie etc.).
In activitatea comercială vânzarea cu ridicata se realizează în trei forme distincte:
1.Vânzarea cu ridicata de la depozit - presupune livrarea mărfurilor către diferiţi cumpărători
din stocurile existente la depozitele unităţii de comerţ cu ridicata şi cuprinde următoarele
forme de vânzări:
• Vânzarea loco unitate cu delegatul cumpărătorului - presupune prezentarea comenzilor
cuprinzând mărfurile solicitate şi delegaţia de ridicare a mărfurilor. Delegaţia se eliberează
la primirea valorilor de mărfuri livrate de către furnizori conform contractului, acordului sau
altui document се le substituie.Delegaţia se înregistrează de contabilitatea întreprinderii
care о eliberează;

1
• Vânzarea loco unitate primitoare cu delegat al UCR — presupune:
- colectarea comenzilor de mărfuri de la beneficiar,
- pregătirea loturilor de mărfuri ее se vând,
- autorecepţionarea şi încredinţarea lor delegatului,
- ambalarea şi încărcarea în mijlocul de transport,
- întocmirea documentelor de însoţire;
• Vănzarea mărfurilor pe răspunderea furnizorului fără delegat - se efectuează pe baza
prevederilor contractului, a graficului de livrare şi a dispoziţiei de livrare întocmite de
compartimentul comercial. Furnizorul desinestătător livrează mărfurile şi poartă răspundere
totală pe toată perioada transportării mărfurilor pentru a asigura integritatea acestora. După
pregătirea lotului de marfa se efectuează autorecepţia cantitativă şi calitativă. Se întocmesc apoi
documente de livrare, factura fiscalâ, certificatul de calitate. în unele cazuri mărfurile livrate prin
această formâ pot fl refuzate partial sau total de catre întreprinderile comerciale cu amănuntul.
2. Vânzarea cu achitarea prin barter sau schimb - prevede încheierea
contractelor in baza cărora ambele părţi sunt prezentate ca vânzător şi
cumpărător. Operaţiile de barter se efectuează în două etape: a) recepţia
mărfurilor sau a altor active, b) vânzarea sau livrarea mărfurilor.
E de menţionat că mărfurile din unităţile comerciale pot fi vândute (schimbate) la aceiaşi
valoare sau cu diferenţe în valoare. în operaţiile de barter се au aceiaşi valoare nu apare necesitatea
de a efectua achitarea. în cazul când sunt diferenţe de valori e necesar de a efectua о operaţie
suplimentară de achitare prin mijloace băneşti. Vânzările sunt efectuate în baza documentelor
primare care pot fi factura fiscală, factura de expediţie ş.a.;
Vânzarea cu ridicata în tranzit (distributor) – prevede organizarea
circulaţiei de mărfuri de la depozitul altor întreprinderi către diferiţi
cumpărători prin contractarea anumitor sortimente de mărfuri şi
transportarea acestora la depozitul cumpărătorului, pentru care unitatea de
comerţ cu ridicata încasează о diferenţă de preţ.La rândul său ,vânzarea cu
ridicata în tranzit se divizează în:
• tranzit intransigent (cu participarea unităţii de comerţ la decontări) - în cazul când unitatea
de comerţ achită furnizorilor contravaloarea mărfurilor şi încasează de la cumpărător
sumele din vânzarea mărfurilor;
• tranzit administrat (fără participarea unităţii de comerţ la decontări) - în cazul când
întreprinderea comercială cu ridicata organizează contractarea şi transportarea mărfurilor
către cumpărători iar decontările se realizează nemijlocit între furnizor şi cumpărătorul final.
Această formă prevede că există un intermediar care răspunde de procesul de vânzare şi în
unele cazuri de procesul de achitare cu furnizorul. In cadrul acestei forme se încheie
contracte triple, conform cărora о parte e considerată cumpărător de bază şi altă parte e
considerată ca intermediară, a treia perte - este însăşi furnizorul.

2
2.
Contabilitatea vânzării mărfurilor din unităţile comerciale cu ridicata se efectuează în
dependenţă de momentul achitării mărfurilor vândute. Pentru unităţile comerciale cu
ridicata sunt specifice formele de achitare:
a) în avans (preliminară);
b) ulterioară.
Contabilitatea operaţiilor privind comercializarea mărfurilor, în conformitate cu
prevederile principiului specializării exerciţiului, se întemeiază pe reflectarea venitului din
vânzări concomitent cu realizarea tranzacţiei comerciale. Astfel, comercializatra mărfurilor
şi înregistrarea venitului din vânzări reprezintă о operaţie simultană.
Intreprinderile de comerţ utilizează preferential pentru contabilizarea veniturilor din
vânzarea mărfurilor subcontul 6112 "Venituri din vânzarea mărfurilor":
- în creditul acestui cont se înregistrează în cursul perioadei de gestiune ca total
cumulativ de la începutul anului sumele veniturilor din vânzări;
- în debit se înscrie trecerea la fmele anului de gestiune a veniturilor acumulate la
contul de rezultate financiare.
Veniturile şi cheltuielile ce fac obiectul uneia şi aceleiaşi tranzacţii sau operaţiuni
economice sunt constatate în aceeaşi perioadă de gestiune.
Inregistrarea costului mărfurilor vândute se realizează în contul 7112 "Costul mărfurilor
vândute":
- în debitul contului pe parcursul perioadei de gestiune se reflectă ca total cumulativ de
la începutul anului sumele costurilor mărfurilor vândute;
- în creditul contului - trecerea la sfârşitul anului de gestiune a costului mărfurilor
vândute acumulate la rezultatul financiar.
intreprinderile comerciale sunt (de regulă) plătitori de TVA şi trebuie să ţină evidenţa
separata a operaţiilor de vânzare a mărfurilor pe cotele de TVA aplicate acestora. De
menţionat că TVA în entităţile de comerţ cu ridicata se calculează conform cotelor de TVA
(20%, 8% şi 0%) la suma totală a mărfurilor vândute şi se virează către buget ţinând cont de
suma deductibilă a TVA.
Conform prevederilor Codului Fiscal al RM existp următoarele cote ale TVA:
a)cota-standard - în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor
importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul RM;
b)cote reduse:
- 8% - la pâine şi produse de panificaţie, la lapte şi produse lactate livrate pe teritoriul
RM (cu excepţia produselor alimentare pentru copii, care sunt scutite de TVA);
- 8% - la gazele naturale şi gazele lichefiate; medicamente; sfecla de azhăr;
c) cota zero - la mărfurile şi serviciile livrate pentru export şi toate tipurile

3
de transporturi internaţionale de mărfruri şi pasageri, energia electrică şi
termică destinată populaţiei, mărfurile şi serviciile destinate folosinţei
misiunîlor diplomatice în RM, lucrările de construcţie a locuinţelor efectuate
prin metoda ipotecară, mărfurile (serviciile) livrate în zona economică liberă
din afara teritoriului vamal al RM ş.a.

La primirea unui avans de la cumpărători, întreprinderea de comerţ înregistrează plata


preliminară drept о datorie faţă de plătitori (vezi formula contabilă 1 tab.l), deoarece
mărfurile nu s-au livrat, iar încasările primite nu reprezintă încă venituri. Conform
prevederilor Codului Fiscal, dacă plata este încasată până la momentul efectuării livrării,
data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în funcţie de
aceea care dintre ele are loc mai înainte. Deci, suma TVA pentru avansul primit urmează a
fi calculată şi înregistrată ca datorie fată de buget (f/c 2 tab.l).

Tab.l
Înregistrări contabile privind vânzarea mărfurilor în UCR

Nr Conţinutul operaţiunii economice Fundamentarea Coresp. cont.


. înregistrării Ct
d/
1. Primirea avansului de la cumpărător contabile
Ordin de plată 242 523

2. Calcularea sumei TVA aferentă avansului Notă contabilă 225 5344


primit (conform Codului Fiscal)
3. Livrarea mărfurilor cumpărătorului: Factura fiscală
- la suma venitului din vânzări 221 611
- la suma TVA aferente vânzarilor 221 5344

4. Reflectarea costului mărfurilor vândute Registrul de 711 217


evidență a
vînzărilor
5. Trecerea in contul creanţei formate a Notă contabilă 523 221
avansului primit de la cumpărător
6. Trecerea in contul creanţei formate a TVA Notă contabilă 5344 225
calculate privind avansul primit de la
cumpărător (concomitent cu p.4)
7. Achitarea TVA la buget Ordin din de plată 5344 242

4
8. Achiarea ulterioară a diferenţei apărute în Ordin din de plată 242 221
procesul livrării (în cazul când suma
avansului este mai mică decăt suma livrării)
9. Reflectarea cheltuielilor de transportare a Factura, note 221 612
mărfurilor către cumpărători şi a TVA contabile 221 5344
10 Decontarea cheltuielilor de transportare: Notă contabilă 712 211
. - proprii 531,533
- prin intermediul tertilor 712 544
11 Eliberarea ambalajelor restituibile cu Factura fiscală 221 612
. mărfuri (înregistrate separat în factura)
12 Decontarea costului de achiziţie a Notă contabilă 714 2173
. ambalajului
13 Plata preliminară a avansului catre Ordin din de plată 224 242
. furnizor 243
14 Decontarea avansului acordat Notă contabilă 521 224
.
3.
Unităţile comerciale pot primi sau acorda avansuri pentru livrarea mărfurilor. Sumele
avansate pentru valoarea totală a partidelor de mărfuri ce urmează a fi livrate în perioadele
viitoare sunt numite plăti prealabile.
La virarea către furnizor a unui avans, în patrimoniul întreprinderii de comerţ, se
formează о creanţă ce necesită înregistratrea în contabilitate (vezi formula contabilă 13
tab.l). în momentul achitării depline cu furnizorii pentru mărfurile primite suma avansului
acordat se decontează (formula contabilă 14 tab.l).
***
Exemplu (R.H. p.82-83): UCR a achitat unei întreprinderi-producător о factură în sumă
totală de 120 000 lei, inclusiv TVA 20%, înaintată pentru mărfurile ce se livrează
nemijlocit cumpărătorului. UCR, la rândul său, a înaintat către cumpărător factura pentru
aceste mărfuri, aplicând cota adaosului comercial de 15% şi TVA-20%.
Se cere: de contabilizat aceste operaţiuni economice la UCR.
Rezolvare:
1) Achitarea datoriei UCR față de furnizor:
Dt 521 120 000
Ct 242 120 000
2) Reflectarea costului mărfurilor livrate către cumpărător:
Dt 711 100 000
Ct 217 100 000
3) Reflectarea eliberării facturii comerciale de către UCR către cumpărător:

5
Dt 221 138 000
Ct 611 115 000 (100 000 + 15% AC)
Ct 5344 23 000 (115 000 x 20% TVA)
4) Achitarea cumpărătorului pentru mărfuri:
Dt 242 138 000
Ct 221 138 000
5) Virarea către buget a sumei TVA (23 000 – 20 000):
Dt 5344 3 000
Ct 242 3 000.

Exerciţiila tema „Contabilitatea vânzării mărfurilor cu ridicata"

E.1. О UCR livrează mărfuri cumpărătorului având următoarea informaţie:


1.S-a primit un avans de la cumpărător - 120 000 lei.
2.S-a livrat marfă la preţul de 100 000 lei, TVA - 20%.
3.Costul mărfurilor vândute - 80 000 lei.
Se cere: de contabilizat operaţiile economice privind livrarea mărfurilor.
1.Dt 242 – 120 000 lei
Ct 523
2.Dt 225 – 20 000 lei
Ct 534.4
3.Dt 221 – 120 000 lei
Ct 534.4- 20 000 lei
Ct 611 – 100 000 lei
4. Dt 711 – 80 000 lei
Ct 217
5.Dt 523 – 120 000 lei
Ct 221
6.Dt 534.4- 20 000 lei
Ct 225
7.Dt 534.4- 20 000 lei
Ct 242

E.2. О UCR livrează mărfuri cumpărătorului având următoarea informaţie:


1. S-a primit un avans de la cumpărător - 150 000 lei.
2.S-a livrat marfă la preţul de 180 000 lei, TVA - 20%.
3.Costul mărfurilor vândute - 120 000 lei.
Se cere: de contabilizat operaţiile economice privind livrarea mărfurilor.

6
E.3. О UCR livrează mărfuri cumpărătorului având următoarea informaţie:
1. S-a primit un avans de la cumpărător - 200 000 lei.
2. S-a livrat marfă la preţul de 150 000 lei, TVA - 20%.
3.Costul mărfurilor vândute - 125 000 lei.
Se cere: de contabilizat operaţiile ecffnomice privind livrarea mărfurilor.

E.4. Firma „Alfa" a livrat cumpărătorului mărfuri cu condiţia: dacă cumpărătorul se achită
timp de 3 zile, acesta are dreptul la rabat în mărime de 5%. din valoarea mârfurilor. Costul
de vânzare a mărfurilor a alcătuit 35 000 lei, TVA - 20%. Costul de producţie a mărfurilor
eliberate alcătuieşte 29 800 lei. Cumpârătorul s-a achitat timp de 2 zile la contul curent m
valuta naţională a firmei „Alfa".

Se cere: de înregistrat în contabilitate operțiunea de livrare a mărfuritor și a oferirii


rabatului.
1Dt 221-42 000 lei
Ct 611- 35 000 lei
Ct 534.4 – 7000 lei
2.Dt 711 -29 800 lei
Ct 217
3.Dt 221 – (2100 lei)
Ct 611 –(1750 lei)
Ct 534.4 – (350 lei)
4.Dt 242 – 39 900 lei
Ct 221
E.7. (R.H. - 86/87). UCR a încasat un avans de la un cumpărător în luna iunie în sumă de 30
000 lei, incl.TVA. în luna iulie s-au livrat mărfuri către cumpărător la preţ de vânzare cu
amănuntul în sumâ totală de 42 000 lei, inclusiv TVA. Costul de achiziţie a mărfurilor livrate
în partida respectivă, conform datelor contabile, reprezintă 32 000 lei. Cumpărătorul s-a
achitat complet în luna august.
Se cere: de contabilizat operaâiile economice privind livrarea mărfurilor separat pe fiecare
luna.

S-ar putea să vă placă și