Sunteți pe pagina 1din 5
MINISTERYL EQUCATIEL NATIONALE INSPECTORATUL SCOLAR $1 CERCETARI STHNTIFICE JUDETEAN OLT ¥ f — PIER CA CME WR. 9109.01 fof? FISA POSTULUL DIRECTOR LICEU Funefia: Director as Numele si prenumele: M/HA/ESceu Froza want Unitatea de ipvatimant: Liceul re hotagis Vote studi NER STARE AT LUNGE Agedrd Anul absolvirii: (a Specialitatea: 7 . Vecbimeta invagimant: 27 4¥/ Gradul didactic: 7g Obligatia de predare: 9 _ore/siptdman& eae oa Dein inspectorului scolar general nr.: /7.26, S24. (2.2016 . Data numiri in functia de conducere: OF. Of, 20/7 a ‘Yechime in funetie: j #A/ Integrarea fn structura organizatoricd Postal imediat superior: inspector scolar general Subordonsris personalul didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de invpimfnt Este inlocuit de: je mune’ : Jerarhice: inspector scolar general, inspector scolar general adjunct Fumefionale: inspectori scolar, director/directori adjunc{i ai altor unitati de tnviyimént autoritifi ale administrafiei publice locale/judetene Docolaberare: cu ali furnizori de educaje si de formarc, structuri consultative din iavapimént, sindicate, organiza{ii neguvernamentale De reprezentare: reprezeatarea oficiala. a unit de tnvatinint Atributiile directorului se raporteazi la prevederile Legii educatici nafionale nr. 1/2011, cu modificarile $i completirile ulterioare: —fprevederile legislaiei si actelor normative subsecvente Legit nr. 1/2011, eu modificdrile gi completarile ulterioare; are dinele,instructiunle si precizrile emise de Ministerul Educafiei Nafionale gi Cercetarii $tintifice — decile emise de inspectorul seolar general; — hotirdrile consiliului de administratie al unitaqii de invagimant I. Atribufii generale 1 Realiacarh conduceree executivé a unitafii de invatimént preuniversitar, in conformitate ex atibuyile confarite de legislatia in vigoare, cu hotirdrile consiliului de administratie al unititii de invstamant, precum si cu alte reglementiri legale. 5. Manifesté lojalitate fat de unitatca de invapimint, crediblitate gi responsabilitate in decizile sale, Jucredere in capacititile engajaflor, incurajeazA si sustine colegii, n vederea motivirii pentru formare Continua si pentru crearca in unitate a unui climat optim desftguririt procesului de invétémant, 3. Rispunde de intreaga activitate financiar-contabila a unitaii tn calitatca sa de ordonator de credite gi coordoneaz’ direct compartimentul financiar-contabil. § Realizeazs sctivitatea de Indrumare si conirol asupra activititii intregului personal salariat al unititit de invayamAnt. Colaboreazi cu personalul cabinetului medical si stomatologic. } \ | MINISTERUL EDUCATIEL NATIONALE INSPECTORATUL $COLAR ST CERCETARI SUILNTIFICE JUDETEAN OLT ‘REG | ee 5. Este pregdinicle consilicui profesoral si al consul de ‘administratie, in fafa cérora prezinté rapoarte semestriale si anuale. IL. Atributii specifice 1. in exertitarea functiei de conducere executiy a) exte reprezentantul legal al unitati de Invtimant $1 realizeazi conducerea executiva a acestela; 1) organizeazt intreaga activitate educational: ¢) organizeazi si este direct responsabil de aplicares Jegislajiel in vigoare, la nivelul unitatii de invaaménts 4) asigura managementul strategic al unitatil de Tavafimdnt, in colaborare cu autortile administrajiet publioe Tocale, dupa consultares partenerilor sociali i a reprezentanfilor parintilor $i elevilors ©) esigur’ managements! operafional al unitali de Thvitimlat gi este direct responsabil de caltatea educatici furnizate de unitatea de invapimant; 4) asigurd corclarea obiectivelor specifice unit de tnviyimant eu cele stablite la nivel national si locals $f) coordoneaza procesul de obfinere « sutorizafilor i avizelor legals nccesare fincfiondrit unitit de “avaumants a) asigurlaplicarea gi respectarea normelor de sinitate seouritate in muncis j) semneazA parteneriate cu agenil economici pentr signet instruiri practioe a clevilors 4) prezint anval, un raport asupra ealititiieducatel in mnitatea de invtimént pe care o conduce, intoomit de 2 erie de evaluare $i asigurare a cali raportul, aprebat de ‘consiliul de administrafi, este prezentst in fafa ui profesoral, comitetuhui reprezentativ al Dirinjilr/asociatied de pling gi este adus Ia cumogtinla sons itaflor administatiel publice locale gia inspectoratului se0la 1p coordoncazh elaborarea proiectului de dezvoltore ‘nstitufionalii a scolii, prin care se stabileste politice educafionalé a acesteias 1 lanseaza proieste de parteneriat cu unital de nvationéot din Uniunea Europeand sau din alte Zone; 2) solicit consiliului reprezentativ al parinflor si cpl, 7, ‘onsiliului local/ consilinlui judetean, $i 2 Sifu roprezenativ alelevilor deseinnarea reprezentanilor lor in consiliul de administratie al unititii de invagimant; ‘ n) aumegte, prin decizie, componenta comisiilor pent, examencle de corigente, aménacri sau diferentes 2) oordoneaza activtsile de pregitire organizate de cael: didactice cu rezultate deosebite, pentru elevii sare partici la olimpiade, concursuti competi sportve, festivaluri nationale gi intemationale; p)in exercitarca atribufitor gi a responsabiltaiio sbilie, dircetonul emite decizii si note de serviciu. + in exercitarea functiel de angajator: _. angajeaz& personalul din unitate prin incheieres contractului individual de munc&s {) intocmeste, conform leg, fiyele posturior pentma persoralul din subordine; ispunde de selects, angajarea, acre periodic, formarea, motivarea si Inectarea raportrlor de mune’ ale personalului din unitate, precum gi de selecfia personaluli nedidactie; &) propune consilivlui de administratie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post si angajarea personaluluis D indeplinese alribuile prevazute de metodologia-codn, privind mobilitatea personalului didactic de predare parm tyiméntul prouniversitar, de metodologia de acupare s poset didectice care se Vacanteezi in timpul Ghats scolar, precum gi de alle acte normative elaborate de Ministerul Educatici Najionale gi Cercetarit Stiingifice; rtpordoneaza organizarca si desfisurares concursului de ocupare 2 fom ior nedidactioe; 1) stabilegte atributile coordonatorului pentru profeste si programe educative scolare si extragcolare, fn functie de speoifieul units - f) aproba concedille de odihn ale personslului didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic, pe baz © ignitor serise ale acestora, conform Codului munci i contracts colectiv de munca aplicabi )aproba concedi f8ra plat sl zilele libere plitite, conform prevederilor legale siale contractului coleetiv de 1 oer aplcabil, pentra intreg personalul, 18 concile asiguréri suplinirt activitifil acestora; MINISTERUL EDUCATIEL NATIONALE INSPECTORATUL SCOLAR. 4 $1 CERCETARI $THLNTIFICE JUDETEAN OIT 7) coordoncaza comisia de salarizae si aproba trecerea personal salerat al unitifii de invitimant, de la 0 gradafie salarialA la alta in condifile preyBzute de legisatin in vigoare: |) coordoncazi realizares planurilor de formare profesional’ in concordant eu prevederile Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completirile ulterioare, Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicaté, cu modificarile gi completirile ulterioare, si supune aprobarii acestora de catre consiliul de administratie; k) monitorizesz implementarea planurilor de formare profesionala a personalului didactic’ de predare, didactic-auxiliar si nedidactic. 3. In calitate de evaluator: a) apreciaz’ personalul didactic de predare si de instraire practic’, la inspectiile pentru obtinerea gradelor didactice, precum si pentru acordarea gradafiilor de merit; $) informeaz inspectoratul scolar cu privire la rezultatele de exceptie ale personalului didactic, pe care il propune pentru conferirea distinefiilor si premiilor, conform prevederilor legale. 4. in exereitarea functivi de ordonator de credite: 2) propune tn consilul de adminisrafie, spre aprobare, proiectul ds bugst gi roportul de executie bugetart: ») rispunde de incadrarea in bugetul aprobat ‘al unititii de Invajamant; 6) se preocupti de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legal rispunde de realizarca, utilizarea, plstrares, completarea si modemizarca bazei materiale a unititii de invaiimant; ¢) urmareste modul de incasare a yeniturilor; £)raspunde in ceea ce priveste necesitatca, oportunitaten gi legalitatea angajrii gi utiliziriicreditelor bugetare, {in limita gi cu destinatia aprobate prin bugetul propriu: 1) raspunde de integritatea si buna funcjionare ¢ bunurilor alate fn administrare; f)raspunde de organizarea gi finerea fa2i a contabiliatii gl prezentarea Ia fermen a bilanfurilor contabile si a conturilor de executie bugetars. A 5, Directorul uniti{ii de invitimant indeplineste gi urmAtoarele atribufii: x a) propune inspectoratului scolar, spre aprobare, proiectul planului de scolarizare, avizat de consiliul de administratie; ) coordoneaza actvitatca de claborare a ofertei educafionale a unitiil de Invaigimant gio propune spre aprobare consiliuli de administratie; ©) eoordoneazi si rispunde do colectarea datelor statistic pentra sistemul nafional de indicatori pentru educatie, pe care le transmite inspectoratului goolar, si raspunde de introducerea datelor in Sistemul de sformafii Integrat al invigiméntului din RomAnia (SIIIR); 4) propune consiliului de administratie, spre aprobare, regulamentul de organizare si functionare al unitagit de ‘invayamaat; e) coordoneezi efectuarea anual a recensiméntului copiilor/elevilor din cireumscriptia goolara, tn cazul Uni&filor de invaipimint cu nivelurile de invatamant pregcolar, primar si gimnazial; 1) stabileste componenta formafiunilor de studiu in baza hotiarii consiliuint de administrate; 2) elaboreaza proiectul de incadrare cu personal didactic de predare, precum gi schema de personal didactic © sillar i nedidactics le supune, spre aprobare, consifiului de administraji; fF) aumegte, dupd consultarea consiliulul profesora, in baza hotirrii consliniui Ge administratie, profesorii dirigint la clase, precum gi coordonatoru! pentru proiecte $1 programe educative scolare i extragcolares {) numeste cadrul didactic care face parte din consilil casei ce poate prelva atribufiile profesorului diriginte, 1, Condifille in care ccesta este indisponibil pentru o perioada de timp, din motive obieotives ) mumeste, in baza hotararii consiliului de administrafie, coordonatorii structurilor care apartin de unitatea de Tnvafimént, din rdindul cadrelor didactice — de regult, titwlare — care isi desfigoora activitatea in structurile respective: k) stabileste, prin decizie, componenta catedrelor $1 comisiilor din cadral unititii de invagimant, in baza hotirdrii consiliului de administratic; 1) coordoneaz comisia de intocmire a orarulu si t propune spre aprobare consiliului de administraties MINISTERUL EDUCATIE! NATIONALE INSPECTORATUL SCOLAR jf T CERCETARI STILNTJFICE JUDETEAN OLT % fe ae mn) aprobi graficul serviciului pe scoali al personalulu didactic si al elevilor; atributiile acestora sunt pescizate in Fegulamentul de organizare gi funcfionare a] unit de invatamant fh) propane consiliului de administrafie, spre aprobare, calendarul_ activi invatimants 19) aproba graficul desfigurarii lucrarilor scrise semestriales ) aproba, prin decizic, regulamentele de functionare ale cercurilor, asco lor sliingifice, tehnice, sportive si ae artiste ale elevilor din unicatea de invitimént, i baza hotirrit consiliulut de administratic; @) elaboreaza instrumente interne de lucra, utiliza in activates de indrumare, control gi evaluare a tuturor QD ivitatilor care se desfégoari in unitatca de invigimint ‘si le supune spre aprobare consiliului de administratic; 7) asigurd, prin sefil catedrelor si responseblii comisiilor ‘metodice, aplicarea planului de invatamént, @ programelor colae sia metodologiei priving evaluarea rezullaiclor oolares §) controleazd, cu sprijinal sefilor de_catedri/responsabilior comisiilor metodice, calitatea procesului ® squctiy-educati, prin verificarea documenteler, prin asistene la ore prin pa piri la diverse aotivitti ducative extracurriculare gi extragcolare. in carsal unui an scolar, directorul efectucaz8 siptiménal 4 asistonte la orele de cus, astfelincat fiecare cadru didactic si fie asistat cel putin o dati pe semestru; 1) monitorizeazi actvitatca de formare continu a personalului din unitate; 1) monitorizeazA actvitatea cadrelor didactice debutante gi spriink integrarea acestora in colectivul unitatii de ilor educative al unititii de invagamant; \) aproba’ asistenfa la orele de curs sau la activitft educative scolarelextrascolare a sefilor de Dsedea/responsebililor de comisii metodice, cu respectarea preveerilor legale in vigoarss $ consemneazi zilnic in condica de prezenfi sbsentele i intirierile a orele de curs ale personalului didactic de predare si de instruire practic8, pregum si intarzierile personalului didactic auxiliar si nedidactic, de la programul de lucru; X) isi astimi, alftui de consiliul de administrafie, rispuncerce publick pentru performanfele, unitatii de jnvaimant pe care o conduce; 3) numeste gi controleaz personalul care rispande de 2) asigura athivarea documentelor oficiale si scolare: fa) rispunde de intocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completerea i gestionarea actelor de studii, rispunde de ‘ntocmirea, eliberarea, reconstituirea, anulare, completarca, modificarea, rectificarea $i ‘estionarea documentelor de evidenta scolara; 5) aprobé viitarca unitifii de iava}imént, de c&tre persoane din afara unititii, inclusiv de etre reprezentan{i ai rae media. Fac exceptie de Ia accasth prevedere reprezentantilinstitutilor eu drept de Indrumare si ontrol asupra unitifilor de iavitimdnt, precum si persoanele care partcipS la procesul de monitorizare $i cevaluare a calitatii sistemului de invayimant; 0) rispunde de reslizarea, utilizarea, pastrarea, completarea gi modernizarea bazei materiale si sportive & Unita de invapimant, coordéncazk activitatea din intemat si de la cantinds dd) rispunde de intocmirea corectt sla termen a statelor lunare de plath drepturilor salariale; te) raspunde de asiguarea manuslelor scolare pentru elevii din invajimantul obligatoriu, conform prevederilor legale. Asigura personalului didactic conditile necesare pentru studierea si alegerea manualelor pentru clevis Ff) rispunde de stabilirea necesarului de burse goolare si a alfor facilithti la nivelul unitagii de tnvayimant, confoim Iegislatiei in vigoare: 1) rispunde de respectarca condifiilor gi exigentelor privind normele de igien’ soolari, de protectic si Be tae in munc®, ce protecti¢ ciVild si de pazA contra incendiilor, tn unitatea de invatimin hi) aplica sanctiuni pentru abaterile diseiplinare sivérsite de personalul unltati de invatamant, tn li prevederilor legale in vigoare; fi) aplicd sanctiunile previzute de regulamentul de organizare si functionare & it&tilor de Tnvafimant preuniversitar si de regulamentul intern, pentru abaterilediseiplinare stivirste de elevi; J) raspunde de transmiterea corects sla termen a datelor soicitate de inspectoratul yeolars jliul unitatii de invatimént; ita MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL SCOLAR $1 CERCETARI] $TILNTIFICE JUDETEAN OLT = kk) raporteaz in timpul cel mai sourt orice situajie de naturd si afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea scolii; f if) direetorul indeplineste si alte atribuii stabilite de cit consiliul de administrtie, potrivit legii, precum si rice alte atributii rezultdnd din prevederile legale in vigoare si contractele colective de munck aplicabile. Penta cealizarea atributillor sale, directorul se consulth eu reprezentantii organizatillor sindicale repredentative la nivel de sector de activitate inyltmant preuniversitar din unitate de invéjamant gi/sau, dap’ ae cu reprezentanti selarayilr din unitatea de fav8imént, in conformitate cu prevederile legale. jn lips, directorul are obligafia de a delega ‘atribufiile c&tre directorul adjunct sau elitr un alt cadru didactic, membru. al consiliului de administrate, Neindeplinirea acestei obligatil constituie abatere disciplinara gi se sanctioneaz’ conform legit. Inspector Scolar General, pean Cie Director, he