Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEHNOLOGIC VĂLENI

STRADA NICOLAE TITULESCU, NR. 177


COMUNA VĂLENI,
JUDETUL OLT, COD POSTAL 237520
TEL/FAX 0249487717 e-mail: licvaleni@yahoo.com

Nr......./.................

ADEVERINŢĂ

Se adevereşte prin prezenta că Dna/nul ................................................, ca urmare a


analizei efectuate de Comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile
a formelor de organizare a formării continue enumerate la art.8 al Metodologiei privind
sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale
transferabile, aprobată prin OMECTS nr. 5562/2011, comisie numită prin
Decizia
....../......................., a obţinut un număr de ............ credite profesionale
transferabile.

Se eliberează prezenta pentru acumularea numărului de credite profesionale


transferabile necesare, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr 1/2011.

DIRECTOR,
MIHAILESCU FLORENTINA