Sunteți pe pagina 1din 5

Politica de contabilitate a S.R.

L „VELISTAR” din Republica Moldova


Anexă la ordinul 13-a din 1 august 2009

A. Certificatul de înregistrare eliberat de Camera de Înregistrare de Stat de pe lângă


Ministerul Justiţiei sub nr. 10206540 din 24 noiembrie 1997.
Adresa juridică: Republica Moldova, or. Chişinău, str. Văilor 37
Tipurile de bază ale activităţii economice le constituie:
- producerea şi comercializarea cu ridicata şi cu amănuntul a produselor de panificaţie;
- activitatea economică de export;
- acordarea serviciilor interne pentru deservirea persoanelor.
B. Politica de contabilitate este prelucrată în conformitate cu:
- Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007. Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 90-93 / 399 din 29.06.2007;
- Standardele Naţionale de Contabilitate în vigoare cu ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118
din 06.08.2013. Monitorul Oficial 233-237/1534, 22.10.2013;
- Planului general de conturi contabile aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor
nr.119 din 06.08.2013. Monitorul Oficial 233-237/1534, 22.10.2013;
- Alte acte normative.
Politica de contabilitate se bazează pe următoarele reguli:
- Entitatea economică funcţionează în regim neîntrerupt:
- Politica de contabilitate se aprobă pe un termen de un an, iar în caz de necesitate se poate modifica
pe parcursul anului;
- Operaţiunile economice se reflectă în situații în conformitate cu realitatea economică.
Pentru anul 2009, se stabilesc următoarele principii şi metode de evidenţă contabilă.
I. Imobilizările necorporale
Ele se înregistrează în contabilitate la costul de intrare (durata de utilizare mai mare de un an) şi
includ:
- preţul de achiziţie;
- toate impozitele legate de achiziţie;
- toate cheltuielile legate de intrare şi punere în funcţiune a lor.
Amortizarea imobilizările necorporale se calculează conform metodei liniare. Pentru activele
nemateriale al căror termen de utilizare nu se poate stabili, amortizarea se calculează timp de 3 ani.
II. Imobilizările corporale
La intrare, mijloacele fixe sunt recunoscute la costul de intrare ce include:
- clădirile şi construcţiile la preţ de achiziţie plus cheltuielile prilejuite de darea lor în
exploatare;
- maşinile şi utilajele la preţ de achiziţie plus cheltuielile cauzate de reparaţia şi punerea lor în
funcţiune (asigurările, impozite vamale, taxe vamale, cheltuieli de transport), cheltuielile de
montaj şi de instalare ş.a.;
- mijloacele fixe achiziţionate în urma schimbului la preţul mijlocului fix schimbat sau a
serviciilor prestate, activelor schimbate;
- mijloacele fixe cu titlu gratuit la valoarea justă conform documentelor de însoţire;
Costul de utilizare a imobilizărilor corporale se determină după excluderea valorii reziduale la
ieşire sau lichidarea lor.
Valoarea reziduală se stabileşte în funcţie de costul de intrare, parametrii tehnici ai bunului,
condiţiile şi frecvenţa utilizării.
Amortizarea mijloacelor fixe se calculează după metoda liniară, pornind de la durata de utilizare a
lor şi valoarea de utilitate la data stabilită
Durata de utilizare se stabileşte pe fiecare obiect în parte în conformitate cu timpul de utilizare și
legislația în vigoare.
Cheltuielile pentru reparaţiile curente şi exploatarea mijloacelor fixe se recunosc drept cheltuieli
ale perioadei.
Cheltuielile pentru reparaţia capitală a mijloacelor fixe sunt recunoscute ca investiţii capitale şi se
2 în costul mijloacelor fixe, în caz de schimbare a duratei de utilizare a valorii juste sau a
includ
productivităţii obiectului.
În celelalte cazuri, cheltuielile pentru reparaţie se recunosc drept cheltuieli ale perioadei şi se trec
la cheltuieli în perioada când au fost efectuate.
III. Contabilitatea stocurilor
Stocurile cuprind categoriile de bunuri economice aflate la dispoziţia întreprinderii pentru a fi
consumate în procesul de producere a chiflelor şi plăcintelor şi, de asemenea, unele categorii de materiale
sunt utilizate în secţia administrativă şi în buticuri.
Evaluarea curentă a stocurilor se realizează conform metodei costului mediu ponderat.
IV. Creanţele
Creanţele pe termen lung şi pe termen scurt se reflectă la valoarea nominală cu includerea
impozitelor şi sancţiunilor stabilite de legislaţie sau relaţiile contractuale.
Pentru recuperarea pierderilor şi creanțelor dubioase, întreprinderea nu efectuează corecţii la
creanţe dubioase.
V. Capitalul propriu include:
- capitalul social;
- capitalul suplimentar;
- capitalul retras şi nevărsat;
- rezervele;
- profitul (pierderile) nerepartizat al anilor precedenţi şi al perioadei de gestiune.
- alte elemente de capital propriu (ca rezultat al reevaluării imobilizărilor)
Capitalul social este stabilit de statut în mărime de 5 400 lei.
VI . Recunoașterea veniturilor
Venitul se calculează în baza contabilităţii de angajamente în perioada de gestiune în care a fost
efectuată operaţiunea de transmitere a drepturilor de proprietate sau alte forme de compensare,
indiferent de momentul efectiv al intrării mijloacelor băneşti.
Veniturile obţinute în perioada de gestiune aferent perioadelor anticipate se reflectă la venituri
anticipate şi se trec la veniturile curente conform efectuării operaţiunilor economice sau prestării
serviciilor.
VII. Recunoașterea costurilor şi cheltuielilor
Costurile şi cheltuielile se reflectă în contabilitate conform contabilităţii de angajamente în
perioada când ele au fost executate, indiferent de încasarea efectivă a mijloacelor băneşti, şi include
consumurile şi cheltuielile din activitatea operaţională, cu active imobilizate şi financiară.
Cheltuielile din activitatea operaţională includ:
- costul vânzărilor (cheltuieli directe şi materiale, cheltuieli directe privind salariul şi
contribuţiile la salariu, cheltuieli indirecte de producţie);
- cheltuielile de distribuire;
- cheltuieli administrative;
- alte cheltuieli operaţionale de la vânzarea produselor întreprinderii şi prestării serviciilor.
Cheltuielile cu activele imobilizate includ cheltuielile legate de ieşirea imobilizărilor etc.
Cheltuielile din activitatea financiară includ cheltuielile apărute ca rezultat al schimbării mărimii
şi structurii capitalului propriu, împrumuturilor şi creditelor.
Cheltuielile excepţionale includ cheltuielile legate de activitatea de antreprenoriat în urma
calamităţilor naturale, schimbărilor din legislaţie şi altele.
VIII. Impozitul pe venit
Se calculează şi se achită în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Achitarea
impozitului pe venit în rate se efectuează ţinând cont de performanța financiară a anului precedent
(fiecare trimestru), în mărime de o pătrime din suma impozitului pe venit stabilită spre plată în anul
3

Aplicaţia 1
Date iniţiale:
- factura fiscală CZ 1752761 (procurare cu achitarea ulterioară).
Se cere:
- să se întocmească procesul verbal de punere în funcțiune a mijloacelor fixe nr.
8 din 16.03.2010.. procurat conform ordinului nr. 23-A din 15 martie 201X..,
care va fi utilizat în secţia de producţie. Persoana-gestionar este Coliban
Mariana, comisia de recepţie a fost desemnată conform ordinului nr. 05-A din
3 ianuarie 2010.., codul 148438, durata de funcţionare 7 ani;
- să se contabilizeze toate operaţiunile economice ce ţin de achiziţia respectivă în
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice;

Tabelul 1
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Suma Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice
de rând (lei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5

1. Reflectarea costului de intrare .. ?

2. Trecerea în cont a sumei TVA de la procurare ?

3. Stingerea prin transfer a datoriei față de furnizorul ?


camerei frigorifice achiziționate
4

Formular nr. MF-1


(denumirea întreprinderii) APROB
(codul fiscal)
(funcţia) (semnătura) (numele, prenumele) „______”

PROCES-VERBAL de punere în funcţiune a mijloacelor fixe nr.______


din „_______” _______ 20 ____

În baza ordinului nr. ____ din „ _____”


_____________20____, comisia în componenţa preşedintelui
comisiei ___________________
______________________________ (funcţia) (numele, prenumele)
şi membrilor comisiei: ___________________
______________________________ (funcţia) (numele, prenumele)
a întocmit prezentul Proces-verbal de punere în funcţiune a
următorului obiect de mijloace fixe (grupe de obiecte):

Nr Denumirea obiectului de Nr. de Data Valoare Durata de Valoarea Suma uzurii


. mijloace fixe (grupei de inventa punerii a de funcţionar probabilă lunare, lei
crt obiecte) r în intrare, e utilă, rămasă,
. funcţiun lei luni lei
e
1 2 3 4 5 6 7 8

Codul de clasificare a obiectului de Categoria Data de fabricare Nr. paşaportului


mijloace fixe conform Catalogului de (de construire) tehnic
mijloacelor fixe şi activelor nemateriale proprietat
e
9 10 11 12

Obiectul de mijloace fixe (grupa de obiecte) menţionat (e) anterior a


fost procurat (ă) de la (denumirea persoanei juridice sau fizice) în baza
____________________________ din „____”__________20____.
(denumirea şi numărul documentului) Sursa de procurare
(primire)_____________________.
Caracteristica succintă a obiectului de mijloace fixe (grupei de obiecte):
5
Concluzia comisiei:
______________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și