Sunteți pe pagina 1din 3

Programa analitică / Course syllabus

PSIHODIAGNOSTICUL ÎN CADRUL EXPERTIZEI PSIHOLOGICE JUDICIARE


PSYCHO DIAGNOSTIC IN LEGAL - PSYCHOLOGICAL EXPERTISE

Date despre unitatea de curs:


Autorul programei: dr. Svetlana Rusnac
Titular al cursului: dr. Svetlana Rusnac,
Email: srusnac58@mail.ru
Codul cursului: S.02.A.015
Categoria formativă a cursului S
(F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate,
U-socio-umanistică, M-de orientare către
masterat):
Categorie de opţionalitate a cursului A
(O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere):
Credite ECTS: 5
Specialitatea/specializarea: Psihologie / programul de master Psihologie
clinică și consiliere psihologică
Ciclul: Masterat
Anul de studii: I
Semestrul: II
Numărul total de ore: 150
Numărul de ore de contact: 50
Din ele prelegeri: 20
seminarii: 10
laboratoare: 20
Numărul de ore pentru studiul individual: 100
Limba de predare: română și rusă
Discipline premergătoare: În cadrul ciclului I – Licență: Psihologia
personalităţii: teorie şi epistemologie;
Psihodiagnosticul sferei cognitive;
Psihodiagnosticul persoanei – teorie şi aplicare;
Psihologia şi psihopatologia comportamentului
deviant şi delincvent; Psihologie socială aplicată
în domeniul judiciar
În cadrul ciclului II – Masterat: Noţiuni avansate
de neuropsihologie şi psihopatologie;
Deontologia profesională în psihologia clinică şi
consilierea psihologică; Psihodiagnostic şi
evaluare practică clinică

Descrierea şi scopul unităţii de curs


Disciplina ”Psihodiagnosticul în cadrul expertizei psihologice judiciare” face parte din modulul disciplinelor
de specializare, prezentând teoria și practica expertizei psihologice judiciare. Conceptele abordate în cadrul
acestui curs urmează obiectivul atât al pregătirii studenților pentru înțelegerea și sprijinul specializat al
procesului judiciar, cât și implicarea profesională în cadrul unor servicii specializate din domeniul dreptului.
Scopul cursului constă în formarea unor reprezentări adecvate privind rolul expertizei psihologice judiciare în
sistemul serviciilor psihologice; asimilarea teoriilor și tehnologiilor de expertizare; formarea abilităților
practice de organizare a activității de expertizare și întocmire a concluziilor și exersarea lor sub supervizare;
cultivarea spiritului etic în conformitate cu standardele profesionale.

Finalităţi de studii
Cod Finalităţi de studii din planul de studiu Finalităţi de studii specifice unităţii de curs
Cunoştinţe Cunoştinţe
1.1 va cunoaşte diferite modele teoretice de 1.1.1.va opera cu aparatul terminologic al serviciului
evaluare şi intervenţie în domeniul specializat – expertiză psihologic judiciară, intergrînd
psihologiei clinice, care-i oferă noţiunile în modele de explicare teoretică a realităţii
posibilitatea identificării particularităţilor psihice din cadrul procesului legal şi utilizînd
distincte ale tulburărilor de sănătate cunoştinţele în proiectarea și rrealizarea EPJ;
mentală şi psihosomatică şi stabilirii 1.1.2.va oferi o explicaţie conceptual-metodologică a
metodelor de diagnostic/ asistenţă/ problemelor personalităţii în cadrul legal, structurării
consiliere pentru fiecare caz concret; psihicului, sănătăţii şi patologiilor carre condiționează
acțiuni semnificative pentru decizia judiciare;
1.2 va cunoaşte modele de asistenţă şi 1.2.1.va determina modul de implicare a psihologului
consiliere psihologică în conformitate cu în calitate de expert judiciar;
teoriile psihoterapeutice de bază; 1.2.2.va reproduce particularităţile esenţiale ale
diferitor metode de cercetare în cadrul EPJ;
Abilităţi Abilităţi
2.1 va defini obiective şi scopuri, ţinînd cont 2.1.1.va demonstra capacitatea de organizare a
de particularităţile cazului clinic, şi stabili metodelor de cercetare diagnostică, organizare a EPJ și
un plan de intervenţie în conformitate cu întocmire a concluziilor expertului;
acestea – de prevenire, tratament, suport,
asistenţă, consiliere, integrare etc.;
2.2 va acţiona în conformitate cu principiile 2.2.1.va aplica metodele de psihodiagnostic în
deontologice şi în limitele competenţelor conformitate cu principiile deontologice şi în limitele
psihologului; competenţelor psihologului judiciar;
Competenţe Competenţe
3.1 va promova cunoștințele și practicile 3.1.1.va promova o poziţie activă civică, implicându-
privind sănătatea publică şi profilaxia se în tratarea teoretică şi rezolvarea aplicată a
tulburărilor mentale şi psihosomatice; problemelor cu referinţă la cele mai actuale aspecte ale
vieţii cotidiene;
3.2 va respecta cadrul de competenţe şi 3.2.1.va aplica tehnicile şi metodele de expertizare în
limitele profesiei de psiholog angajat în cadrul procesului judiciar în conformitate cu
diverse domenii ale psihologiei clinice şi competențele și limitele prevederilor legale și
consilierii psihologice. principiilor deontologice.

Bibliografie obligatorie:
1. Butoi, T. Psihologie judiciară. Curs universitar – abordări teoretice și practice București: Trei, 2012.
545 p. ISBN 978-973-707-712-7
2. Rusnac, S. Psihologia dreptului. Chișinău: Arc, 2000. 310 p. ISBN 9975611257 / 9789975611251 /
9975-61-125-7.

Bibliografie suplimentară:

1. Expertiza judiciară în cauzele privind minorii. Chișinău: IRP, 2005. 136 p. ISBN 9975-9848-8-6
irp.md/files/11 2 2 .pdf
2. Еникеев, М. И. Юридическая психология. М.: Норма, 2006. 501 с. ISBN - 5-89123-258-8
3. Ситковская, О. Д. Судебно-психологическая экспертиза аффекта / О. Д. Ситковская М.: Книга
по Требованию, 2013. 0 с. ISBN 978-5-458-37635-8 my-
shop.ru/_files/product/pdf/155/1548443.pdf

Link-uri utile:
http://justice.md/
www.justice.gov.md
ru.wikipedia.org/wiki/Судебно-психологическая_экспертиза
http://psycho-jur.ru/yuridicheskaya-psikhologiya-lektsii/87-predmet-zadachi-i-vidy-sudebno-
psixologicheskoj.html

Metode de predare şi învăţare: expunerea didactică; conversaţia; metoda demonstraţiei, lucrul cu manuale şi
sursele bibliografice; activitate în echipă, simularea de caz/situaţie, brainstorming, studiul de caz, cercetare
aplicată în grup şi individuală, lectura textelor de specialitate dirijată, întocmirea de referate la teme, studiu de
caz.

2
Sarcini pentru evaluare
Nr./o Tipul de sarcini Ponderea (%) din nota finală
Contribuția personală și participare activă la ore 30
5Prezentarea de referat 10
2Studiu de caz și întocmirea concluziilor EPJ 10
3Selectarea metodelor de psihodiagnostic și întocmirea 10
portofoliului profesional pentru EPJ
4Examen final:
- Test-grilă 20
- Eseu 20
Total 100

Structura unităţii de curs


Repartizarea orelor
Prelegeri/Seminarii/ Conţinuturi
Laborator
5/0/0 Noţiuni generale despre EPJ în procedura penală și civilă.
0/5/0 Expertiza psihologic-judiciară (EPJ) - procedură
5/0/0 EPJ în procesul penal
5/0/0 EPJ în procesul civil
0/5/0 Organizarea şi realizarea expertizei psihologic-judiciare
5/0/0 Metode utilizate în cadrul EPJ
0/0/5 Atelier I. Psihodiagnosticul în cercetarea psihologic-judiciară
0/0/5 Atelier II. Construirea profilul psihologic al victimei.
0/0/5 Atelier III. Construirea profilul psihologic al infractorului în cadrul EPJ
0/0/5 Atelier IV. Construirea profilul psihologic al părților în cadrul EPJ în procesul civil
20/10/20 Total ore
Examen final

S-ar putea să vă placă și