Sunteți pe pagina 1din 10

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea valorii ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a untului,
laptelui praf degresat și a anumitor brânzeturi

Având în vedere dispoziţiile art.1 alin.(1) din Regulamentul (UE) 2020/591 al Comisiei
Europene din 30 aprilie 2020 de deschidere a unei scheme de ajutor cu caracter temporar şi
excepţional pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi şi de stabilire în avans a cuantumului
ajutorului, art.1 alin.(1) din Regulamentul (UE) 2020/597 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020
privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a untului şi fixarea în avans a valorii
ajutorului, precum și art.1 alin.(1)din Regulamentul (UE) 2020/598 al Comisiei Europene din 30
aprilie 2020 privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a laptelui praf degresat şi fixarea
în avans a valorii ajutorului,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 28 din Legea bugetului de
stat nr.5/2020,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.(1) Se acordă ajutor financiar solicitanților care respectă prevederile Regulamentului
delegat (UE) 2016/1238 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului în ceea ce priveşte intervenţia publică şi ajutoarele pentru depozitarea
privată și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1240 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce
priveşte intervenţia publică şi ajutorul pentru depozitarea privată și care îndeplinesc condiţiile
prevăzute la:
a) art. 2 din din Regulamentul (UE) 2020/591 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020 de deschidere
a unei scheme de ajutor cu caracter temporar şi excepţional pentru depozitarea privată a anumitor
brânzeturi şi de stabilire în avans a cuantumului ajutorului;
b) art.2 din Regulamentul (UE) 2020/597 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020 privind acordarea
de ajutoare pentru depozitarea privată a untului şi fixarea în avans a valorii ajutorului;
c) art.2 din Regulamentul (UE) 2020/598 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020 privind acordarea
de ajutoare pentru depozitarea privată a laptelui praf degresat şi fixarea în avans a valorii ajutorului.
(2) Finanţarea sumelor aprobate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, denumită în continuare APIA, ce reprezintă ajutorul financiar pentru depozitarea privată
a untului, laptelui praf degresat și a anumitor brânzeturi, se asigură ca sprijin financiar aferent
Fondului european de garantare agricolă - FEGA şi se prefinanţează, începând cu data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri, din sumele alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul
2020 din venituri din privatizare, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea bugetului de stat
nr.5/2020.

Art. 2.(1) Valoarea totală a ajutorului financiar, stabilit în avans, este:


a) în limita sumei de 15.866,86 lei echivalentul a 3.271,99 euro, pentru ajutorul prevăzut la art.1
alin.(1) lit.a);
b) în limita sumei de 1.834,15 lei echivalentul a 378,23 euro, pentru ajutorul prevăzut la art.1 alin.(1)
lit.b);
c) în limita sumei de 47.018,96 lei echivalentul a 9.696,03 euro, pentru ajutorul prevăzut la art.1
alin.(1) lit.c);
(2) Cursul de schimb utilizat este cel anunţat de Banca Centrală Europeană, potrivit
prevederilor Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare
a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte
agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile
şi utilizarea monedei euro, respectiv 4,8493 lei pentru 1 euro..

Art. 3. Ajutorul prevăzut la art. 1 alin.(1) se acordă pentru cererile depuse în perioada stabilită
potrivit prevederilor art.3 alin.(1) din Regulamentul (UE) 2020/591 al Comisiei Europene din 30
aprilie 2020, art.3 alin.(1) din Regulamentul (UE) 2020/597 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020
și art.3 alin.(1) din Regulamentul (UE) 2020/598 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020.

Art. 4.(1) Cantitatea minimă eligibilă pentru acordarea ajutorului este de:
a) 10 tone per cerere, pentru ajutorul financiar prevăzut la art.1 alin.(1) lit.b) și c);
b) 0,5 tone per cerere, pentru ajutorul financiar prevăzut la art.1 alin.(1) lit.a).
(2) Cererile vizează produse care au fost deja depozitate.

Art. 5. Categoriile de produse eligibile pentru ajutorul financiar prevăzut la art.1alin.(1) și


sumele corespunzătoare pentru fiecare perioadă de depozitare, potrivit prevederilor Regulamentului
(UE) 2020/591 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020, ale Regulamentului (UE) 2020/597 al
Comisiei Europene din 30 aprilie 2020 și ale Regulamentului (UE) 2020/598 al Comisiei Europene
din 30 aprilie 2020, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. (1) APIA este autoritatea competentă pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la
art.1 alin.(1).
(2) APIA întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
centralizatorul cu beneficiarii și sumele cuvenite.
(3) În baza centralizatorului cu beneficiarii și sumele cuvenite, transmisă de APIA,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de
deschidere a creditelor bugetare, însoţită de Situaţia centralizatoare cu sumele solicitate pentru
ajutorul financiar prevăzut la art.1 alin.(1).
(4) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul
Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul
APIA, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile solicitanţilor, potrivit
legislaţiei în vigoare.

PRIM-MINISTRU

Ludovic Orban
Anexă

Categoriile de produse eligibile pentru ajutorul financiar

Cantitate
Regulament Perioada de Cuantumul Garanție
minimă
PRODUS specific Categorii produs depozitare sprijinului (Euro/to
eligibilă/
aplicabil (zile) (Euro / tonă) nă)
cerere (to)
ʘ 9.83
Euro/tonă
pentru
depozitare fixă
Conf. Reg. (UE) nr. între 90 si 180
Unt 597/2020 10.00 ʘ 0.43 0.00
1238/2016 zile
Euro/tonă
produs / zi de
depozitare
contractuală
ʘ 5.11
Euro/tonă
pentru
depozitare fixă
Lapte praf Conf. Reg. (UE) nr. Între 90 și 180
598/2020 10.00 ʘ 0.13 0.00
degresat 1238/2016 zile
Euro/tonă
produs / zi de
depozitare
contractuală
ʘ 15.57
Codul NC 0406 cu Euro/tonă
excepția celor care nu pentru
se pretează depozitare fixă
Între 60 și 180
Brânzeturi 591/2020 depozitării după 0.50 ʘ 0.40 0.00
zile
perioada de maturare Euro/tonă
și cu respectarea Reg. produs / zi de
nr. 1151/2012 depozitare
contractuală

Valoarea ajutoarelor:
a) lapte praf degresat: 5,11 euro/tonă pentru costuri fixe de depozitare și 0,13 euro/tonă/zi de
depozitare contractuală;
b) unt: 9,83 euro/tonă pentru costuri fixe de depozitare și 0,43 euro/tonă/zi de depozitare
contractuală;
c) brânzeturi:15,57 euro/tonă pentru costuri fixe de depozitare și 0,40 euro/tonă/zi de depozitare
contractuală.
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea valorii ajutorului financiar în avans pentru depozitarea
privată a untului, laptelui praf degresat și a anumitor brânzeturi

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei
actuale În Jurnalul Oficial cu numărul 140L din data de 4 mai 2020 au fost
publicate Regulamentul (UE) 2020/591 al Comisiei Europene din 30
aprilie 2020 de deschidere a unei scheme de ajutor cu caracter temporar
şi excepţional pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi şi de
stabilire în avans a cuantumului ajutorului, Regulamentul (UE)
2020/597 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020 privind acordarea de
ajutoare pentru depozitarea privată a untului şi fixarea în avans a valorii
ajutorului, precum și Regulamentul (UE) 2020/598 al Comisiei
Europene din 30 aprilie 2020 privind acordarea de ajutoare pentru
depozitarea privată a laptelui praf degresat şi fixarea în avans a valorii
ajutorului.
Operatorii care depozitează lapte praf degresat, unt și/sau brânzeturi au
depus cereri de ajutor la Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultura, potrivit prevederilor art.3 alin.(1) din Regulamentul (UE)
2020/591 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020, din Regulamentul
(UE) 2020/597 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020 și din
Regulamentul (UE) 2020/598 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020.
Cantitatea minimă eligibilă pentru fiecare cerere este de 10 tone pentru
lapte praf degresat și unt, 0,5 tone pentru brânzeturi.
În cazul brânzeturilor volumul maxim de produse care face obiectul
schemei de ajutor pentru depozitare privată este de 931 tone.

2. Schimbări preconizate Prin prezentul proiect se creează cadrul juridic pentru acordarea
ajutoarelor financiare pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi, a
untului și a laptelui praf degresat.

Cantitatea minimă eligibilă pentru acordarea ajutorului este de 10 tone


per cerere pentru ajutorul financiar pentru unt și lapte praf degresat și de
0,5 tone per cerere pentru ajutorul financiar pentru brânzeturi. Cererile
vizează produse care au fost deja depozitate.

Ajutorul prevăzut se acordă pentru cererile depuse în perioada stabilită


potrivit prevederilor art.3 alin.(1) din Regulamentul (UE) 2020/591 al
Comisiei Europene din 30 aprilie 2020, art.3 alin.(1) din Regulamentul
(UE) 2020/597 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020 și din art.3
alin.(1) Regulamentul (UE) 2020/598 al Comisiei Europene din 30
aprilie 2020.
Totodată, se prevăd categoriile de produse eligibile pentru ajutor,
sumele corespunzătoare și perioadele de depozitare.

Conform prevederilor prezentului proiect, Agenţia de Plăți și


Intervenție pentru Agricultură aprobă sumele, întocmeşte şi transmite
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale centralizatorul cu
beneficiarii și sumele cuvenite.

3. Alte informaţii (**) Nu este cazul

Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul - restabilirea echilibrului pieței brânzeturilor, untului și laptelui praf


macroeconomic degresat
11. Impactul asupra
mediului concurenţial şi
Nu este cazul
domeniului ajutoarelor
de stat
2. Impactul asupra - asigurarea unui cadru legislativ pentru prefinanțarea depozitării
mediului de afaceri brânzeturilor, untului și laptelui praf degresat
21. Impactul asupra
Nu este cazul
sarcinilor administrative
22. Impactul asupra - printre solicitanții ajutorului se pot număra şi întreprinderi mici.și
întreprinderilor mici și mijlocii
mijlocii
3. Impactul social - stabilizarea veniturilor crescătorilor de animale

4. Impactul asupra
Nu este cazul
mediului (***)
5. Alte informaţii Nu este cazul

Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Finanţarea sumelor aprobate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce reprezintă
ajutorul financiar pentru depozitarea privată a untului, laptelui praf și a anumitor brânzeturi, se
asigură ca sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă - FEGA şi se
prefinanţează, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, din sumele alocate
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2020 din venituri din privatizare, în
conformitate cu prevederile art. 28 din Legea bugetului de stat nr.5/2020.

- mii lei -
Anul Următorii Media pe
Indicatori
curent 4 ani 5 ani
1 2 3 4 5 6 7
1. Modificări ale
veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) contribuţii de
asigurări
2. Modificări ale
cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acesta:
(i) cheltuieli de
personal
(ii) bunuri şi servicii
(iii) active
nefinanciare
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de
personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) cheltuieli de
personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru
acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a
compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate
privind
fundamentarea
modificărilor
veniturilor si/sau
cheltuielilor bugetare
7. Alte Situatia cererilor depuse
informaţii
Categoria de Produse pentru Cuantumul ajutorului Cantitatea Durata în zile Valoarea
produse care exista per perioadă de contractată -contract totală a
(codul din contracte de depozitare pentru depozitare ajutorului
nomenclatura depozitare depozitare (euro)
vamală) - încheiate (se va privată
codul NC Euro/to Euro/to/zi (to)
acorda ajutor)
al produselor

- Unt 9.83 0.43 37.51 180 3271.99

Lapte praf
- 5.11 0.13 22.5 90 378.23
degresat

Brânzeturi*)
NC 0406 15.57 0.40 123.03 60 4868.30
(CEDAR)

Brânzeturi
NC 0406 15.57 0.40 55.13 180 4827.73
(CAȘCAVAL)

nu se depășește cantitatea maximă alocată României potrivit anexei la Regulamentul (UE) 2020/591 al Comisiei
*)

Europene din 30 aprilie 2020

Valoarea totală a ajutorului financiar, stabilit în avans, este:


- în limita sumei de 15.866,86 lei echivalentul a 3.271,99 euro, pentru ajutorul pentru
brânzeturi;
- în limita sumei de 1.834,15 lei echivalentul a 378,23 euro, pentru unt;
- în limita sumei de 47.018,96 lei echivalentul a 9.696,03 euro, pentru lapte praf degresat;
Cursul de schimb utilizat este cel anunţat de Banca Centrală Europeană, potrivit
prevederilor Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie
2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European
şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea
financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro,
respectiv 4,8493 lei pentru 1 euro.

Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare Nu este cazul


pentru aplicarea prevederilor
proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce
vor fi modificate sau abrogate,
ca urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a
fi elaborate în vederea
implementării noilor dispoziţii.
11. Compatibilitatea proiectului Nu este cazul
de act normativ cu legislaţia în
domeniul achiziţiilor publice
2. Conformitatea proiectului de - Regulamentul (UE) 2020/591 al Comisiei Europene din 30
act normativ cu legislaţia aprilie 2020 de deschidere a unei scheme de ajutor cu caracter
comunitară în cazul proiectelor temporar şi excepţional pentru depozitarea privată a anumitor
ce transpun prevederi brânzeturi şi de stabilire în avans a cuantumului ajutorului,
comunitare - Regulamentul (UE) 2020/597 al Comisiei Europene din 30
aprilie 2020 privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea
privată a untului şi fixarea în avans a valorii ajutorului,
- Regulamentul (UE) 2020/598 al Comisiei Europene din 30
aprilie 2020 privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea
privată a laptelui praf degresat şi fixarea în avans a valorii
ajutorului,
- Regulamentul delegat (UE) 2016/1238 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European
şi al Consiliului în ceea ce priveşte intervenţia publică şi
ajutoarele pentru depozitarea private,
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.
1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea
ce priveşte intervenţia publică şi ajutorul pentru depozitarea
privată
3.Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor Nu este cazul
normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
a Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau Nu este cazul
documente internaţionale din
care decurg angajamente

6. Alte informaţii Proiectul este corelat cu dispozițiile Convenției europene a


drepturilor omului şi ale protocoalelor adiționale la aceasta,
ratificate de România, precum si cu jurisprudența Curții
Europene a Drepturilor Omului.
Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de Proiectul de act normativ a fost dezbătut cu formele


consultare cu organizaţii asociative de profil.
neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme
implicate
2.Fundamentarea alegerii
organizaţiilor cu care a avut loc Nu este cazul
consultarea, precum şi a
modului în care
activitatea acestor organizaţii
este legată de obiectul
proiectului de act normativ

3. Consultările organizate cu
autorităţile administraţiei
publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca
obiect activităţi ale acestor Nu este cazul
autorităţi, în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr.521/2005 privind
procedura de consultare a
structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative
4. Consultările desfăşurate în
cadrul consiliilor
interministeriale, în
conformitate cu prevederile Nu este cazul
Hotărârii Guvernului
nr.750/2005 privind constituirea
consiliilor interministeriale
Permanente

5. Informaţii privind avizarea de


către:
a)Consiliul Legislativ Proiectul de act normativ se avizează de Consiliul Legislativ.
b)Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării
c)Consiliul Economic şi Social
d)Consiliul Concurenţei
e)Curtea de Conturi

6. Alte informaţii Nu este cazul


Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind
privire la necesitatea elaborării transparența decizională în administrația publică, republicată.
proiectului de act normativ Proiectul a fost postat pe site-ul MADR pentru transparență
decizională în data de . .2020 la secțiunea Proiecte de acte
normative.
2.Informarea societăţii civile cu
privire la eventualul impact Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
asupra mediului în urma
implementării proiectului de act
normativ, precum şi efectele
asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii
biologice

3. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în Instituția publică responsabilă cu implementarea măsurilor


aplicare a proiectului de act cuprinse în proiectul de act normativ este Ministerul
normativ de către autorităţile Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi
administraţiei publice centrale şi Intervenţie pentru Agricultură şi reţeaua sa teritorială.
/sau locale – înfiinţarea unor noi .
organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor
existente

2. Alte informaţii Nu este cazul


În acest sens am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind
stabilirea valorii ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a untului,
laptelui praf degresat și a anumitor brânzeturi, pe care îl supunem spre adoptare.

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nechita – Adrian OROS

Avizăm favorabil:

MINISTRUL FINANŢELOR MINISTRUL AFACERILOR


PUBLICE EXTERNE

Vasile – Florin CÎȚU Bogdan AURESCU

MINISTRUL JUSTIŢIEI

Cătălin Marian PREDOIU