Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI V I Z A T,


COMUNA CEATALCHIOI, JUDEȚUL TULCEA DIRECTOR
Str. Primăverii, Nr.36, CP 827040, CF 28630790
E-mail: scoalaceatalchioi@yahoo.com PROF.TĂRCATU EMIL

FISA POSTULUI

MUNCITOR (FOCHIST )

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul
contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaţilor cu numărul
29/20.03.2017, se încheie astăzi,03.08.2018, prezenta fişa postului:

Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului: fochist


2. Nivelul postului: de execuţie
3. Obiectivul/obiectivele postului: verificarea, întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor termice
4. Numele si prenumele : DOMUSCIUC PETRU

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

1. Studii de specialitate: studii medii


2. Perfecţionări (specializări): curs de calificare în meseria de fochist
3. Vechimea în muncă/specialitatea necesară: 2 ani
4. Cunoştinţe de operare/programare calculator: -
5. Limbi străine: -
6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: îndemânare, inteligenţă, corectitudine şi spirit de echipă
7. Cerinţe specifice: experienţă în domeniul instalaţiilor şi lucrărilor termice, autoruizatie ISCIR
8. Competenţe manageriale (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): -

PROGRAMUL DE LUCRU:
* 4ore pe zi

Integrarea în structura organizatorică:


a) Poziția postului în cadrul structurii organizației:
 Postul imediat superior: directorul școlii ;
 Subordonări : este înlocuit de muncitorul de intetinere sau sofer(.
 Relațiile de muncă :
 Ierarhica : directorul unității școlare, secretarul școlii;
 Funcționale : cu directorul școlii.
 De reprezentare : cadrele didactice, personalul didactic –auxiliar, personalul de îngrijire, alte
persoane cu care vine în contact.

b) Responsabilități/sarcini/activități specifice postului
 În raport cu alte persoane :
- Rezolvarea promptă a sarcinilor asumate;
- Aplanarea promptă a oricărui discurs conflictual cu părinții elevilor, și ceilalți colegi, angajații școlii;
- Cooperarea cu ceilalți colegi din școală;
- Onestitate și confidențialitate față de toate persoanele cu care intră în contact în interes de serviciu.
1
 În raport cu echipamente și aparatura pe care o utilizează:
- Însușirea modului de utilizare corectă și eficientă a echipamentelor utilizate în procesul muncii de la
punctul termic, a materialelor de întreținere și reparații, etc.
- Utilizarea corectă și cu responsabilitate a aparaturii din dotare;
- Sesizarea imediată a administratorului în momentul în care sesizează dificultăți sau defecțiuni în
utilizarea echipamentelor și a aparaturii.
 În raport cu produsele muncii:
- Respectarea procedurilor de lucru așa cum sunt ele detaliate prin metodologia internă de lucru;
 În raport cu securitatea muncii :
- Însușirea prevederilor din instrumentele specifice locului de muncă și din instrucțiunile generale ale
locului de muncă;
- Participarea periodică la ședințele de instruire în domeniul SSM , organizate în școală /grădiniță;
- Respectarea normelor de securitate și sănătate la locul de muncă;
- Sesizarea directorului cu privire la încălcarea normelor de SSM;
- Sesizarea cu privire la aspecte ce pot fi îmbunătățite.
 Privind precizia și punctualitatea:
- Are aptitudini pentru această profesie;
- Va respecta programul din contractul de muncă și orarul de activitate al unității școlare;
- Va respecta programul și termenele limită impuse de administrator;
- Se va asigura și va lua toate măsurile pentru a finaliza cu promptitudine și în timp util sarcinile
asumate;
- Va sesiza acele circumstanțe ce ar putea crea probleme în finalizarea în timp util a sarcinilor și le va
aduce la cunoștință administratorului;
 În raport cu programele și metodele de lucru :
- Va respecta ierarhia activităților din programul zilnic de muncă;
- Va respecta procedurile interne de lucru.
 Privind relațiile și comunicarea :
- Va fi întotdeauna prompt în exprimarea răspunsurilor verbal față de persoanele cu care intră în
contact;.
- Va menține o relație de cooperare cu toți colegii prin comunicarea și rezolvarea calmă a oricărei
nemulțumiri;
- Va fi întotdeauna politicos cu personalul de îngrijire, cadrele didactice, personalul didactic- auxiliar,
dând dovadă de amabilitate și bune maniere;
- Nu va discuta și nu va analiza comportamentul părinților și al cadrelor didactice în fața colegilor sau
a altor persoane;
- Va menține relațiile de cooperare cu toți reprezentanții autorităților publice cu care intră în contact;

Descrierea sarcinilor ce revin postului

1. verifică zilnic, înainte de pornirea centralelor parametrii de bază după cum urmează
- presiunea apei
2. verifică zilnic, înainte de pornirea centralei cantitatea de combustibil existent:
3. efectuează operaţiile de verificare a centralei coordonate cu funcţionarea corectă
a acestora
4. verifică funcţionarea instalaţiei de dedurizare a apei şi asigură alimentarea cu tablete
de sare a acesteia;
5. verifică corectitudinea parametrilor de funcţionare a centralei, verifică și supraveghează funcționarea
instalațiilor anexe, pregăteste punctul termic pentru reviziile tehnice periodice;
6. verifică zilnic gradul de etanşare a garniturilor din traseul de conducte a centralelor, anunţă şeful
ierarhic despre eventualele defecţiuni şi participă la înlăturarea acestora;
7. colaborează cu ceilalţi colegi, la solicitarea şefului ierarhic, la efectuarea lucrărilor din curtea scolii,
cat si participa la alte lucrari de intretinere in celelalte structuri ale institutiei:

2
8. solicită operaţii de service la centrala când apare o defecţiune, analizează defectiunile apărute si
adoptă măsuri de urgentă, remedierea acestora;
9. efectuează curăţenia zilnică la locul de muncă şi pe eventualele sectoare trasate de
şeful ierarhic;
10. execută dispoziţiile PSI şi SSM în conformitate cu îndatoririle stabilite, aplică normele de protecție
a muncii și prescripțiile tehnice, sesizează pericolele și aplică procedurile de urgență;
11. efectuează alte dispoziţii date de şeful direct;
12. utilizează echipamentele de protecţie a muncii aflate în dotare.
13. Execută lucrări de întretinere( înlocuieste garnituri, robinete, vane ) pentru a asigura buna functionare
a centralei termice;

- COMPLETAREA NORMEI CU ALTE ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL ŞCOLII


- întreţinerea curăţeniei în curţea scolii;
- efectuarea de reparaţii şi igiernizări în cadrul unităţilor scolare din comună;
- dezăpezirea curţilor şcolilor din comună;
- încărcat şi descărcat combustibil lemons, diferite materiale, manuale, rechizite, deseuri care au
destinaţie la şi de la şcolile din comună.
- Alte activităţi în cadrul şcolii;
- Înlocuirea muncitorului de întreţinere când acestuia I se acorda concediul de odihnă;
- Acordarea concediului de odihnă pentru fochist se va face numai în vacanţele şcolare.
- Îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă;
- Verificarea instalațiilor sanitare și termice, înregistrarea reparațiilor necesare și remedierea lor;
- Verificarea tabloului electric general și a celor de la fiecare etaj;
- Asigurarea tablourilor electrice de pe coridoare;
- Verificarea lămpilor de iluminat în sălile de clasă, cabinete,coridoare, grupuri sanitare și înlocuirea
celor deteriorate sau care nu funcționează;
- Verificarea periodică ( lunar / vara, săptămânal / iarna) a scurgerilor pluviale, a vanelor din curte și
de la subsol;
- Verificarea ușilor și a ferestrelor de la sălile de clasă/ cabinete/săli de clasă , etc, și aducerea la
cunoștință a defecțiunilor acestora, administratorului școlii;
- Participarea la acțiunile de stingere și de salvare a bunurilor din patrimoniu în caz de incendiu;
- Ordonarea materialelor din magaziile din școală, sortarea lor și valorificarea celor uzate;
- Supravegherea reparațiilor efectuate în școală sau intervenția personală în cazuri de excepție și în
afara programului zilnic / săptămânal ( în week-end) , urmând a primi recuperări;
- Acordarea ajutorului solicitat de către personalul de îngrijire și de către cadrele didactice( montarea
perdelelor/ jaluzelelor/draperiilor, repararea yalelor/a broaștelor, a balamalelor, etc.);realizarea căilor
de acces în caz de înzăpezire și amenajarea curții ;
- Executarea unor lucrări de întreținere a zugrăvelilor și vopsitoriei;
- Asigură predarea-primirea corespondenței cu alte instituții locale, la solicitarea serviciului
secretariat și a directorului.
- Răspunde de securitatea și siguranța elevilor pe perioada cursurilor;
- Nu aduce persoane străine în școală.

Criterii generale de evaluare a performanţelor profesionale

Nr. Criteriul de evaluare Definirea criteriului pentru personalul cu studii postliceale(PL), liceale
Crt (M) si gimnaziale/alte studii
.
0 1 2
3
1. Capacitatea de Capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele
implementare dispuse pentru desfăşurarea în mod corespunzător a activităţilor, în scopul
realizării obiectivelor
2. Capacitatea de a Capacitatea de a depăşi obstacolele şi dificultăţile intervenite în activitatea
rezolva eficient curerntă, prin identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare
problemele
3. Capacitatea de Capacitatea de a asuma erorile sau, după caz, deficienţele propriei
asumare a activităţi şi de a răspunde pentru acestea
responsabilităţilor
4. Capacitatea de Capacitatea de îmbunătăţire a rezultatelor activităţii curente prin punerea
autoperfecţionare şi în practică a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite
de valorificare a
experienţei
dobândite
5. Creativitate şi spirit Atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin
de iniţiativă identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a acestor probleme
6. Capacitatea de Capacitatea de a-şi organiza timpul propriu pentru îndeplinirea eficientă a
planificare şi sarcinilor
organizare a timpului
de lucru
7. Capacitatea de a Capacitatea de a desfăşura activităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor de
lucra independent serviciu fără a solicita coordonare, cu excepţia cazurilor în care activităţile
implică luarea unor decizii care depăşesc limitele de competenţă
8. Capacitatea de a Capacitatea de a lucra într-o echipă, de a-şi a aduce contribuţia prin
lucra în echipă participare efectivă, de a transmite eficient idei pentru realizarea
obiectivelor echipei
9. Capacitatea de Capacitatea de a utiliza racional şi eficient resursele materiale, finaciare şi
gestionare eficientă a informaţionale alocate
resurselor alocate
10. Integritatea morală şi Inţelegerea şi respectarea principiilor de moralitate şi etică socio-
etica profesională profesională
Răspunderea disciplinar:
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage după sine
diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinar , conform prevederilor legii.

DIRECTOR ,
PROF.TĂRCATU EMIL

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului


1. Numele şi prenumele: DOMUSCIUC PETRU
2. Funcţia şi gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime (daca este cazul): fochist
3. Semnătura: ………………………………………………
4. Data: ……………………………

S-ar putea să vă placă și