Sunteți pe pagina 1din 246

MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR EUROPENE Anexa nr.

3/54

CUPRINS

Nr.
formular

Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale


ordonatorilor principali de credite pentru anul 2021 si perspectiva 2022-2024

01 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat


02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile


11 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii


13 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Proiecte cu finantare nerambursabila


20 Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,
postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare
21 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,
postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare
22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii
de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si
instrumente postaderare
23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si
instrumente postaderare
24 Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
25 Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente
Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe
nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

Programe de investitii publice


28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii
ANEXA A
DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN
MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE
pentru anul 2021 și perspectiva 2022-2024

1. TITULAR: MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE (MIPE)

COD TITULAR: 54
2. MISIUNEA INSTITUȚIEI PUBLICE ȘI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

Cadrul legal de functionare si organizare a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene este


stabilit prin HG nr. 52 din 19 februarie 2018 privind organizarea si functionarea Ministerului
Fondurilor Europene și prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea
unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte
normative.

Misiune/mandat
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene realizeaza, dupa caz, impreuna cu ministerele de
resort, politica guvernamentala in domeniul strategic de activitate:

A. Fonduri europene

Acest domeniu presupune mai multe arii de activitate:

Directia strategica fonduri europene vizează:


 Fonduri Structurale şi de Coeziune;
 Fonduri Europene Structurale și de Investiții – CFM 2014-2020 și 2021-2027;
 Mecanismul de Redresare și Reziliență.
Politica in domeniul fondurilor europene vizeaza:
 Eficientizarea administratiei publice;
 Imbunatatirea absorbtiei si gestionarea eficienta a fondurilor europene;
 Eficientizarea managementului organizational al MIPE.

Organizarea si functionarea MIPE

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul
administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normativeși HG nr. 52
din 19 februarie 2018 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu
modificările și completările ulterioare, stabilesc că:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este organ de specialitate al administrației


publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, înființat prin preluarea
structurilor de specialitate și activităților prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul
administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative.
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este autoritatea pentru:

 coordonarea instrumentelor structurale 2007-2013;


 coordonarea fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, potrivit dispoziţiilor
art. 123 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri
maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru
pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,
coordonarea Fondului European pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020
(FEAD), coordonarea fondurilor europene structurale şi de investiţii post 2020, coordonarea
fondurilor alocate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei, mecanismele financiare
ale Spaţiului Economic European şi Norvegian, prin Programul de Cooperare Elveţiano-
Român, respectiv gestionarea Facilităţii de Tranziţie 2007, Frontierelor Externe, Fondul
Facilitatea Schengen, Fondul de Securitate Internă 2014-2020, programele de înfrăţire
instituţională şi asistenţă tehnică, şi a fondurilor de preaderare PHARE, ISPA;
 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplineşte atribuţiile aferente autorităţii de
plată pentru programul Facilitatea Schengen, Facilitatea de tranziţie, Fondul Frontierelor
Externe, Programul de cooperare elveţiano-român şi Fondul pentru Securitate Internă 2014-
2020. (4) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene coordonează, la nivel naţional,
politica în domeniul instrumentelor structurale 2007-2013 şi a fondurilor structurale şi de
investiţii 2014-2020.
Pentru îmbunătățitea absorbției și gestionarea eficientă a fondurilor europene, în Strategia fiscal
bugetară pentru perioada următoaresunt prevăzute obiective specifice/ măsuri, cele mai importante
fiind:

 Creșterea capacității sistemului de gestionare a fondurilor, fluidizarea procesului prin


îmbunătățirea procedurilor interne de lucru, precum și revizuirea cadrului legal, atât legislație
primară cât și norme de aplicare, în conformitate cu evoluțiile specifice din domeniu;
 Sprijinul potențialilor beneficiari / beneficiarilor fondurilor europene, în direcția promovării
unei abordări integrate de simplificare a mecanismului de finanțare/implementare, pentru toate
nivelurile ciclului de proiect, dublată de continuarea instruirii orizontale și specifice a
beneficiarilor;
 Urgentarea lansării ultimelor apeluri de proiecte pentru sumele rămase disponibile, în condițiile
în care se urmărește acoperirea cu proiecte a întregii alocări financiare la nivelul fiecărui
program operațional;
 Accelerarea ritmului de evaluare și contractare a proiectelor, având în vedere necesitatea
finalizării procesului de angajare a finanțărilor disponibile la acest stadiu avansat al actualului
exercițiu financiar european;
 Creșterea și optimizarea capacității de implementare a proiectelor deja admise la finanțare, prin
sprijinirea beneficiarilor pe tot parcursul derulării investițiilor, prin intermediul managerilor de
proiect din cadrul autorităților de management pentru monitorizarea fiecărui proiect și
intensificarea de întâlniri periodice cu fiecare beneficiar pentru analiza stadiului proiectului
respectiv și identificarea soluțiilor adecvate, în vederea obținerii unui impact semnificativ al
investițiilor;
 Utilizarea opțiunilor de costuri simplificate;
 Utilizarea instrumentelor financiare, ca metodă de implementare a FESI, în mai multe
programe operaționale, pentru sprijinirea IMM-urilor în fazele incipiente și de creștere.
În ceea ce privește măsurile pentru pregătirea perioadei de programare 2021-2027, acestea includ:
- Asigurarea monitorizării îndeplinirii condițiilor prealabile;
- Inițierea cadrului partenerial și constituirea Grupuri de lucru pentru elaborarea documentelor
de programare post 2020;
- Elaborarea documentelor de programare 2021-2027 și finalizarea negocierilor cu Comisia
Europeană.

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI


O prioritate strategică a Guvernului României și implicit a Ministerului Investițiilor și Proiectelor
Europene o reprezintă creșterea absorbției fondurilor europene și gestionarea eficientă a acestora, în
vederea descongestionării spațiului fiscal și susținerii creșterii economice.

Prioritatile strategice pe termen mediu ale MIPE sunt:


 Coordonarea la nivel național, a politicii în domeniul fondurilor europene structurale și de
investiții 2014-2020/ post 2020 și a închiderii PO finanțate din instrumentele structurale 2007-
2013;
 Imbunatatirea absorbtiei si gestionarea eficienta a fondurilor europene;
 Pregătirea și dezvoltarea unui portofoliu de proiecte mature pentru demararea cu celeritate a
implementării programelor aferente perioadei de programare 2021-2027;
 Operaționalizarea Mecanismului de Redresare și Reziliență și crearea cadrului instituțional și
financiar de implementare a proiectelor incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Obiective, măsuri de implementare, rezultate așteptate

I. DOMENIUL FONDURILOR EUROPENE

1) Acţiuni aferente CFM 2014 – 2020


- Implementarea programelor operaționale aferente cadrului financiar 2014 - 2020 prin finalizarea
procesului de lansare a ghidurilor solicitantului și a apelurilor de proiecte, inclusiv semnarea de
contracte de finanțare și efectuarea de plăți către beneficiari;
- Creșterea ritmului anual de absorbție a fondurilor europene în perioada 2021-2023;
- Asigurarea unui dialog mai eficient cu beneficiarii fondurilor europene;
- asigurarea permanentă a transparenței modului de implementare a programelor operaționale
finanțate din fonduri europene;
- Implementarea de măsuri de simplificare și debirocratizare.
Acțiuni finalizate:
- S-a finalizat procesul de transpunere în legislația națională a noilor directive europene în
domeniul achizițiilor publice şi a cadrului instituţional aferent sistemului naţional de achiziţii
publice, cu sprijinul instituțiilor de specialitate;
- S-a finalizat procesul de desemnare a autorităților implicate în sistemul de management și
control al fondurilor, proces care a implicat evaluarea acestora de către Autoritatea de Audit din
România și emiterea unei opinii cu privire la conformitatea sistemului cu cerințele de acreditare;
- S-a finalizat procesul de îndeplinire a condiționalităților ex-ante, din diverse domenii, asumate
de. România prin Acordul de Parteneriat. În prezent, toate cele 36 de condiționalități sunt
îndeplinite.
2) Stadiul implementării pentru Instrumente Structurale - CFM 2007-2013
Stadiul implementării programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului „Convergenţă” se
prezintă astfel:
Din alocarea UE de 17,56 miliarde euro pentru cele 7 programe operaţionale finanţate în cadrul
Obiectivului Convergenţă au fost contractate fonduri UE în valoare de aprox. 18 miliarde euro (aprox.
103%).
Rata de absorbţie curentă1
Valoarea aplicațiilor de plată care a fost declarată Comisiei Europene este de 16,7 miliarde euro, ceea
ce reprezintă o rată de absorbţie curentă de aprox. 95% din alocarea UE pentru perioada 2007-2013
(fără reglaje financiare).
Rata rambursărilor2
Suma totală primită de România de la Comisia Europeană pentru perioada 2007-2013 este de 16,99
miliarde euro, ceea ce reprezintă aprox. 97% din alocarea UE pentru perioada 2007-2013. Din această
sumă, 2,1 miliarde euro reprezintă prefinanţări, în timp ce 14,8 miliarde euro reprezintă sume
rambursate de către Comisia Europeană, rata rambursărilor fiind de aprox. 85% din totalul alocat
pentru perioada 2007-2013.
Repartizarea pe tipuri de fond a sumelor solicitate CE și rambursate de către aceasta, se prezintă
astfel:

Sume solicitate Sume rambursate


Tip de fond
(mil. Euro) (mil. Euro)
FEDR 8.250 7.342
FC 5.365 5.029
FSE 3.114 2.518

Rata finală a absorbției va putea fi calculată numai după acceptarea de către CE a pachetului de
închidere, în conformitate cu prevederile regulamentelor europene aplicabile acestui cadru financiar.

3) Stadiul implementării Fondurilor Europene Structurale și de Investiții – CFM 2014-2020


Până la data de 8 ianuarie 2021, au fost lansate apeluri de proiecte pentru programele operaționale
(PO) gestionate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (PO Infrastructură Mare, Capital
Uman, Competitivitate, Asistență Tehnică) şi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Administraţiei (PO Regional și PO Capacitate Administrativă). Bugetul total lansat pentru aceste
apeluri este de aprox. 28 miliarde euro, reprezentând aprox. 104% din alocarea totală de aprox. 27
miliarde euro disponibilă pentru implementarea acestor programe.
Până la data de 8 ianuarie 2021, au fost semnate 9.677 de contracte de finanțare în valoare totală
eligibilă de aprox. 38 miliarde euro, din care UE 31,2 miliarde UE, reprezentând 138% din alocarea
totală UE aferentă acestor PO. În cadrul acestor contracte, au fost efectuate plăți de către autoritățile
de management în sumă totală de aprox. 10 miliarde euro.
Pentru PO mai sus menționate, s-au primit de la CE fonduri de prefinanțare în cuantum de 2,2
miliarde euro, reprezentând 9,7% din alocarea UE de aproximativ 22,59 miliarde euro aferentă
acestora.

1 Rata de absorbţie curentă reprezintă raportul dintre valoarea declaraţiilor de cheltuieli transmise Comisiei Europene şi alocarea totală
aferentă perioadei 2007-2013.
2 Rata rambursărilor reprezintă raportul dintre valoarea sumelor plătite de către Comisia Europeană şi alocarea totală aferentă
programelor operaţionale.
Până în prezent, valoarea aplicațiilor de plată transmise la Comisia Europeană este de 8,4 miliarde
euro, din care CE a rambursat, până în prezent, suma de 7,6 miliarde euro.
În prezent, sumele totale primite de la Comisia Europeană, pentru POIM, POC, POAT, POCU, POR
și POCA, reprezentând prefinanțări și rambursări, se situează la aprox. 9,8 miliarde euro, ceea ce
înseamnă cca. 43% din alocarea UE aferentă PO.
Sumele totale primite de la Comisia Europeană, reprezentând prefinanțări și rambursări, aferente
programelor finanțate din FESI (PO Infrastructura Mare, PO Competitivitate, PO Regional, PO
Capacitate Administrativă, PO Asistență Tehnică, PO Capital Uman, PN Dezvoltare Rurală, PO
Pescuit și Afaceri Maritime), se situează la aprox. 15,5 miliarde euro, ceea ce înseamnă 50,3% din
alocarea UE aferentă acestor programe. Menţionăm că, în prezent, la nivelul Uniunii Europene, rata
medie a sumelor primite de la Comisia Europeană se situează la aprox. 55%. Raportat la plățile totale
nete efectuate în perioada 2014 – ianuarie 2021, România se situează pe locul 6, față de celelalte state
membre.
Potrivit estimărilor lunare ale sumelor ce vor fi transmise Comisiei Europene (CE) în anul 2021, riscul
de dezangajare de fonduri va fi acoperit pentru toate programele operaționale.

Prin Acordul de Parteneriat, România și-a asumat finanțarea tuturor obiectivelor tematice stabilite prin
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, ceea ce a impus aplicarea tuturor celor 36 de condiționalități ex-
ante prevăzute în anexa XI a Regulamentului menționat. În prezent, toate cele 36 de condiționalități
sunt îndeplinite.

4) Acţiuni aferente CFM 2021-2027


MIPE coordonează elaborarea documentelor de programare privind investițiile naționale sprijinite
prin fonduri europene în cadrul Politicii de Coeziune 2021-2027, în cadrul căreia România are alocate
fonduri europene în valoare de 26,8 miliarde de euro.
Până în prezent, au fost purtate discuții asupra versiunilor preliminare de Acord de Parteneriat pentru
perioada de programare 2021-2027, iar propunerile pentru viitoarele programe operaționale sunt:
 PO Dezvoltare Durabilă;
 PO Transport;
 PO Creştere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare;
 PO Incluziune și Demnitate Socială;
 PO Sănătate;
 PO Educație și Ocupare;
 PO Asistență Tehnică;
 8 Programe Operaționale Regionale.
Prin aceste Programe Operaționale, vor fi sprijinite domenii cheie, prin folosirea tuturor resurselor
materiale, umane și financiare puse la dispoziția României.

5) Facilitatea Mecanismul pentru Redresare și Reziliență


Uniunea Europeană a lansat în mai 2020 un nou instrument - Facilitatea Mecanismul pentru redresare
și reziliență. Mecanismul a fost creat pentru sprijinirea investițiilor și reformelor esențiale care să
contribuie la o redresare durabilă, la îmbunătățirea rezilienței economice și sociale a statelor membre
precum și tranziția către o economie verde și digitală (Regulamentul nr. 408/2020). În cadrul acestu
instrument România are un buget alocat estimat de 30,4 mld euro, din care 13,7 mld euro sunt
structurați sub formă de granturi și 16,6 mld euro sub formă de împrumuturi.
Pentru a putea beneficia de fonduri prin acest instrument, Ministerul Investițiilor și Proiectelor
Europene coordonează elaborarea Planului Național de Relansare și Reziliență (PNRR). Planul este
menit să:
• stabilească o serie de reforme și investiții care să răspundă celor șase priorități de relevanță
europeană;
• să reprezinte un set de măsuri care ține cont de prioritățile identificate la nivel național în
corespundere cu prioritățile UE, să contribuie la provocările identificate în recomandările specifice de
țară;
• să contribuie la tranziția către o economie verde și digitală.

Termenul până la care statele membre pot transmite oficial către Comisia Europeană Planul este 30
aprilie 2021.

Măsuri implementate şi planificate în domeniul fondurilor europene


A) Măsuri implementate
Principalele măsuri întreprinse în anii 2016 - 2020 au vizat, pe de-o parte, procesul de închidere a
programelor operaționale 2007 – 2013, procesul de desemnare a autorităților implicate în gestionarea
fondurilor ESI și accelerarea implementării programelor operaționale aferente perioadei 2014 – 2020,
iar pe de altă parte generarea unui răspuns prompt și eficient în vederea combaterii efectelor negative
ale pandemiei COVID-19 asupra mediului economic și social
Astfel, s-au întreprins o serie de măsuri, dintre care menţionăm:
 Revizuirea cadrului legal și instituțional:
- modificarea HG nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în
perioada 2007–2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social
European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, prin care au fost
stabilite principalele activități și termene care trebuie respectate de către toate structurile
implicate în închiderea programelor operaționale;
- modificarea și completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, în scopul flexibilizării
condițiilor de plată către beneficiari;
- adoptarea/modificarea principalelor acte normative necesare procesului de implementare a
FESI (HG nr. 398/2015 - cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a FESI, OUG nr.
40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene și HG nr. 93/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 40/2015 și H.G. nr. 399/2015 – regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 - 2020);
- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a fost desemnat organism intermediar pentru
Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM);
- aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor
structurale și a fondurilor ESI prin preluarea de către MIPE (MFE) a organismelor
intermediare/intermediare regionale POS M și POS DRU;
 Fazarea proiectelor: o serie de proiecte majore și non-majore finanțate prin cadrul financiar
2007 – 2013 care nu s-au încheiat la termenul de eligibilitate au putut fi eșalonate, respectiv
lucrările rămase de efectuat pot fi finanțate din bugetul 2014-2020. România a fazat 90 de
proiecte pe două PO (84 POIM și 6 POC), pentru care valoarea totală eligibilă a fazei II este
de 3,5 miliarde euro ;
 Simplificarea ghidurilor pentru beneficiari și a procedurilor de accesare a fondurilor, pentru o
mai mare coerență în funcționarea sistemului, astfel încât regulile să fie aproximativ aceleași
pentru beneficiarul care depune un proiect, indiferent de programul din care se finanțează;
 Elaborarea unor Orientări generale la nivel de program și publicarea calendarelor pentru
apelurile de proiecte, în vederea asigurării unei reale predictibilități a posibilităților de
finanțare;
 Înființarea unui helpdesk pentru beneficiari;
 Elaborarea de forme îmbunătățite ale manualului beneficiarului, cuprinzând informații clare și
complete privind toate etapele derulării unui proiect;
 Publicarea spre consultare a Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice în cadrul cărora pot
fi formulate observații/ propuneri de către cei interesați în vederea îmbunătățirii conținutului
acestora, precum și asigurarea unei perioade de timp rezonabile între momentul lansării
efective a unei cereri de propuneri de proiecte și data limită de depunere a aplicațiilor de
finanțare;
 Reducerea semnificativă a sarcinii administrative la nivelul potențialilor beneficiari/
beneficiarilor, concomitent cu furnizarea unui instrument eficient de monitorizare și
management la nivelul AM, prin utilizarea sistemului electronic MySmis/SMIS 2014+;
 Asigurarea fondurilor necesare autorităților de management pentru efectuarea plăților către
beneficiari, în cazul indisponibilității temporare de fonduri UE, prin accesarea mecanismului
de alocare temporară a sumelor din venituri din privatizare (conform OUG 40/2015);
 Asigurarea unui cadru de implementare cât mai predictibil, care să sprijine beneficiarii pe tot
parcursul procesului de accesare a fondurilor europene, plecând de la ideea de proiect până la
înregistrarea unor rezultate concrete cu impact în economia reală (respectiv,
pregătirea/elaborarea/implementarea proiectelor);
 Eliminarea ordinelor de ministru privind cheltuielile eligibile la nivelul fiecărui program
operațional;
 Încadrarea în timpii scurţi de evaluare pentru proiectele depuse şi semnarea rapidă a
contractelor de finanţare;
 Monitorizarea atentă a fiecărui proiect, prin introducerea funcţiei de ofițer de monitorizare în
AM-uri;
 Crearea de modele standard de contracte de lucrări - proiectare și execuție;
 Realocarea de fonduri către sectoarele cu potenţial maxim de absorbţie atât în cadrul, cât și
între programele operaţionale, pentru a evita riscul dezangajării fondurilor alocate României;
 Introducerea de opţiuni de costuri simplificate: utilizarea unor rate forfetare; introducerea unor
bareme-standard pentru costurile unitare;
 Reducerea timpului de verificare de către autoritățile cu rol în gestionarea programelor
operaționale a documentelor aferente procesului de contractare prin obținerea în mod direct de
către autoritatea de management a certificatelor de atestare fiscală din sistemul informatic
PATRIMVEN;
 Simplificarea procedurilor pentru autorizaţiile de construire a proiectelor de interes național,
prevăzute în Master Planul General de Transport: eliberarea autorizațiilor de construire fără
elaborarea și aprobarea prealabilă a unei documentaţii de amenajarea teritoriului sau de
urbanism, dar fără a afecta prevederile referitoare la calitatea și disciplina în construcții;
 Îmbunătățirea continuă a cadrului legal privind gestionarea financiară a fondurilor europene:
• mecanismul de pre-finanţare a fost îmbunătățit pentru a asigura beneficiarilor
lichiditățile necesare implementării (prin acordarea, în general, de tranșe de până la
10% din valoarea proiectului și de până la 40%, cu respectarea unor condiții, în cazul
beneficiarilor cărora li se aplică regulile ajutorului de stat/minimis);
• categoriile de cheltuieli ce pot fi incluse în cererile de plată (salarii, subvenții, burse) au
fost extinse;
• premisele supracontractării până la 200% au fost create în funcţie de programul
operaţional;
• sumele necesare pentru sprijinirea spitalelor publice, care nu își puteau asigura
cofinanțarea proiectelor, au fost asigurate prin bugetul Ministerului Sănătății;
• decontarea din fonduri europene a investițiilor demarate de autoritățile publice
centrale/locale și plătite din alte surse (buget de stat/local sau împrumuturi);
 În paralel cu măsurile de natură administrativă adoptate, MIPE a avut o serie de inițiative
legislative, în sensul modificării unor acte normative deja existente sau adoptării de noi acte;
 Implementarea instrumentelor financiare în cadrul Programului Operațional Competitivitate
(instrumentul de creditare cu partajarea riscului, instrumentul de capital de risc - acceleratoare)
și în cadrul Programului Operațional Regional (instrument de garantare neplafonată și
instrument financiar de tip equity) și în cadrul PNDR (instrumentul de creditare cu partajarea
riscului);
 Simplificarea legislației aferente promovării și aprobării proiectelor de investiții din România.
În acest sens, au fost semnate protocoale de colaborare, conform cărora autoritățile de
management pot solicita instituțiilor publice o serie de documente, fără a mai fi necesară
prezentarea acestora de către beneficiari;
 Pregătirea perioadei de programare 2021-2027;
Guvernul a aprobat MEMORANDUMUL cu tema ”Inițierea negocierilor cu Comisia
Europeană privind documentele naționale de programare a finanțărilor din fonduri europene
2021-2027” prin care s-au stabilit masuri și termene pentru ministerele/autoritățile publice
responsabile pentru realizarea auto-evaluărilor naționale privind îndeplinirea condițiilor
favorizante.
De asemenea, au fost elaborate și aprobate memorandumuri specifice fiecărei condiții
favorizante neîndeplinite, prin care s-au stabilit instituțiile publice responsabile de îndeplinirea
criteriilor aferente și planul de acțiune pentru îndeplinirea acestora.
Au fost demarate negocierile pentru pregătirea documentelor de programare (Acord de
Parteneriat și Programe Operaționale).
 Măsuri socio – economice intreprinse ca reacție la efectele pandemiei COVID-19;
Ca urmare a crizei COVID-19, provocările curente sunt legate de relansarea economică și în acest
sens sunt prioritare măsurile privind păstrarea locurilor de muncă, îmbunătățirea accesului la
ocupație, ocupare și reinserție profesională, dezvoltarea competențelor angajaților, corelate cu
susținerea antreprenoriatului, a structurilor de economie socială și a altor inițiative ale mediului de
afaceri, în sensul diminuării efectelor negative determinate de limitarea sau întreruperea
activităților socioeconomice.
Pentru a valorifica în mod corespunzător facilitățile puse la dispoziție de Comisia Europeană, la
nivelul MIPE (MFE) au fost realizate evaluări ale impactului pandemiei COVID-19 și au fost
identificate, inițiate și aplicate o serie de măsuri în domeniul gestionării fondurilor europene,
menite să genereze un răspuns prompt și eficient în combaterea efectelor negative ale crizei asupra
mediului economic și social, astfel:
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 prevede
acordarea de sprijin pentru salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total
sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de
urgenţă.
 a fost promovată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor
măsuri de sprijin cu finanțare din fonduri europene, pe perioada stării de urgență, care vizează:
- decontarea din fondurile europene aferente POIM a cheltuielilor cu echipamente medicale,
dispozitive medicale și de protecție medicală, echipamente pentru transport specializat,
echipamente pentru decontaminare și suport triaj, containere de logistică medicală,
capabilități/formațiuni medicale mobile de diagnostic și tratament utilizate în combaterea
răspândirii coronavirusului COVID-19;
- decontarea stimulentului de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pe lună pentru personalul din
domeniul asistenţei sociale şi comunitare implicat direct în sprijinirea şi/sau îngrijirea
persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilităţi şi a altor grupuri vulnerabile, pe
perioada stării de urgenţă.
- decontarea din fonduri europene aferente POCU a unui stimulent de risc aplicat salariului
existent pentru: medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv
personalul auxiliar, implicați direct in tratamentul/ transportul/ echiparea / evaluarea/
diagnosticarea pacienților infectați cu COVID-19; personalul care furnizează servicii de
asistență medicală comunitară, respectiv servicii de îngrijire medicală, activități de izolare și
monitorizare a persoanelor diagnosticate pozitiv aflate în carantină; personalul din cadrul
direcțiilor de sănătate publică implicat în activități de recoltare pentru testarea SARS-CoV-2,
verificare, evaluare medicală a persoanelor care traversează punctele de frontieră; personalul
din rețeaua de medicină legală implicat în manipularea și efectuarea necropsiilor pacienților
decedați diagnosticați cu COVID-19, inclusiv personalul din laboratoarele de toxicologie și
histopatologie care efectuează analiza probelor. De asemenea, este prevăzută decontarea
echipamentelor și materialelor de protecție pentru lucrătorii de sănătate implicați direct în
tratamentul COVID-19.
- distribuirea produselor achiziționate de către MIPE, în calitate de beneficiar al Programului
operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD), în cadrul măsurii precaritate
materială, nedistribuite destinatarilor finali către:
a) persoanele aflate în carantină, izolare, autoizolare ca urmare a aplicării măsurilor dispuse
prin ordonanțele militare emise în temeiul Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de
urgență pe teritoriul României;
b) persoanele vârstnice din cămine pentru persoane vârstnice;
c) copiii și persoanele adulte cu dizabilități instituționalizate în centre rezidențiale;
d) alte persoane aflate în situații vulnerabile, la solicitarea autorităților administrației publice
locale.
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în
vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD
prevede modificarea modalității de implementare a distribuției pachetelor cu produse alimentare și
a celor cu produse de igienă la nivelul fiecărui județ.
 Urmare adoptării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri
pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde
pe bază de tichete electronice din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de
distribuire a acestora, prin POAD va fi finanțată acordarea de mese calde pensionarilor cu vârste
de cel puțin 75 ani și cu venituri la nivelul indemnizației sociale, precum și persoanelor/familiilor
fără adăpost, celor evacuate, care nu au domiciliu stabil și în mod special familiilor
monoparentale.
 Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020, Guvernul României a aprobat Schema
națională de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport
electronic pentru susținerea cheltuielilor legate de achiziţionarea rechizitelor necesare frecventării
școlii, precum și a articolelor de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.
 Pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional, inclusiv asigurarea de
echipamente de protecție medicală atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul
crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, au fost întreprinse demersuri pentru
achiziționarea de echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor
pentru uz școlar, achiziționarea de echipamente de protecție medicală și/sau achiziționarea de
containere sanitare mobile.
Finanțările din fonduri europene nerambursabile sunt reglementate de Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 144 /2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe
nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente
anului școlar 2020-2021 în contextul riscului de infecție cu virusul SARS-Cov-2, publicată în
Monitorul Oficial în data de 25 august 2020.
Beneficiarii măsurilor vor fi unitățile de învățământ preuniversitar de stat, autoritățile publice
locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, dar și parteneriatele dintre cele două,
conform prevederilor OUG nr. 144/2020.
 Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 94/2020, privind includerea unor Programe
Naționale la finanțare din fonduri europene, este vizată implementarea unor măsuri de susținere a
antreprenoriatului, a structurilor de economie socială și a altor inițiative ale mediului de afaceri și
măsuri active de ocupare a forței de muncă, în contextul acțiunilor de relansare economico-socială
ca urmare a crizei COVID-19.
 În ședința Guvernului din 4 iunie 2020 a fost promovat Memorandumul cu tema Măsuri de
eficientizare a utilizării fondurilor europene în scopul combaterii efectelor crizei generată de
pandemia de COVID-19, privind propunerea de realocare financiară în cadrul și între programele
operaționale, ce vizează, printre altele, sprijinirea IMM-urilor, prin elaborarea și aprobarea unei
scheme de ajutor de stat cu finanțare prin programele operaționale.
 Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2020 a fost aprobată acordarea de sprijin
financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate
2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului
și Turismului (MEAT) fiind instituția cu rol de administrator al schemei de ajutor de stat.

B) Măsuri planificate pentru implementarea fondurilor ESI

În ceea ce privește măsurile de accelerare a absorbției fondurilor ESI, un accent deosebit va fi


acordat următoarelor acțiuni, prevăzute în Programul de Guvernare:
 menținerea unei rate anuale de absorbție care să conducă către o absorbție de 100% la sfârșitul
anului 2023;
 valorificarea elementelor de flexibilitate puse la dispoziție de Comisia Europeană;
 utilizarea resurselor din REACT-EU pentru acoperirea nevoilor de finanțare ale domeniilor
sănătate, creșterea competitivității IMM-urilor, digitalizarea educației și măsuri active de
ocupare;
 evitarea riscului de dezangajare prin monitorizarea lunară a stadiului implementării financiare
a programelor operaționale;
 urgentarea lansării ultimelor apeluri de proiecte pentru sumele rămase disponibile;
 fluidizarea procesului, inclusiv accelerarea ritmului de evaluare și contractare prin
îmbunătățirea procedurilor interne de lucru;
 monitorizarea constantă a proiectelor cu risc de a nu fi finalizate până la 31.12.2023, pentru
identificarea eventualelor întârzieri și luarea de măsuri de remediere și recuperare a
întârzierilor;
 realocări de fonduri la nivelul axelor prioritare ale unui program;
 creșterea și optimizarea capacității de implementare a proiectelor deja admise la finanțare, prin
sprijinirea beneficiarilor pe tot parcursul derulării investițiilor;
 asigurarea fondurilor necesare autorităților de management pentru efectuarea plăților către
beneficiari;
 asigurarea interconectivității și interoperabilității dintre bazele de date ale instituțiilor statului
și sistemul My SMIS pentru simplificarea procesului de depunere a proiectelor și creșterea
celerității procedurilor de verificare a proiectelor și beneficiarilor din perioada de evaluare și
cea de monitorizare a proiectelor.
 procesarea cu celeritate a cererilor de rambursare finale și autorizarea la plată a acestora;
 revizuirea cadrului legal, în conformitate cu evoluțiile specifice din domeniu.

C) Stadiul implementării cadrului legal și instituțional privind fondurile ESI pentru


cadrul financiar multianual 2014-2020, alte acte normative necesare pentru
consolidarea și creșterea absorbției
Cadrul instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor ESI este reglementat prin Hotărârea
Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a
fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului
instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările
și completările ulterioare, care a fost elaborată în temeiul Regulamentului nr. 1303/2013. Actul
normativ stabilește instituțiile/structurile implicate în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor
ESI, atribuțiile acestora precum și relațiile autorității de coordonare cu autoritățile de management,
autoritățile de certificare și autoritatea de audit, relațiile între aceste autorități, precum și relațiile
dintre aceste autorități și Comisia Europeană.
De la apariția HG 398/2015 până în prezent, au existat mai multe modificări ale cadrului
instituțional – la nivelul organismelor intermediare – modificări determinate de apariția unor acte
normative (OUG nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale
din domeniul transporturilor, HG nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Educației Naționale și Cercetării Științifice, OUG nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de
eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale și de investiții europene).
În acest context, s-a impus modificarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015, astfel încât să fie
prevăzute, în mod unitar, instituțiile/structurile implicate în coordonarea, gestionarea și controlul
Fondurilor ESI.
De asemenea, a fost aprobată HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 prin care sunt reglementate următoarele
aspecte:
- Stabilirea regulilor generale pe care trebuie să le îndeplinească o cheltuială pentru a fi
eligibilă;
- Stabilirea regulilor specifice şi a anumitor plafoane pentru unele categorii de cheltuieli
„sensibile” de tipul contribuţiei în natură, costul cu achiziția de terenuri și autovehicule sau
mijloace de transport;
- Categoriile de cheltuieli neeligibile.
Prevederile privind eligibilitatea reglementează inclusiv situația în care autoritatea de
management, în exercitarea funcției de gestionare a programului, conform art. 125 din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013, acordă asistență financiară nerambursabilă instituției publice din care face parte.
Actul normativ sus-menționat a fost modificat prin HG nr. 488/2018 pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi
Fondul de coeziune 2014-2020 și prin HG nr. 888/2020.
Prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada
de programare 2014-2020, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 se stabilește cadrul financiar
general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate României din Fondul
European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul de Ajutor
European destinat celor mai defavorizate persoane în perioada de programare 2014-2020, precum și a
prefinanțării și cofinanțării aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar
eficient al acestor fonduri.
Legislația privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020 a suferit câteva modificări în scopul flexibilizării implementării și reducerii presiunii de
pe bugetul propriu al beneficiarului de fonduri europene. Modificările au vizat, printre altele,
următoarele:
 Modificarea mecanismului de prefinanțare.
 Lărgirea categoriilor de cheltuieli pentru care se poate aplica cererea de plată, astfel încât
beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii să poată opta pentru plata salariilor,
subvențiilor, burselor, premiilor și onorariilor și la cererea de plată, nu doar la cererea de
prefinanțare sau rambursare.
 Flexibilizarea implementării proiectelor pentru operatorii regionali de apă și apă uzată.
Astfel, sumele acordate operatorilor ca prefinanțare se deduc prin aplicarea unui procent
la valoarea cererilor de rambursare transmise de aceştia până la cererea de rambursare
finală.
În plus, au fost inițiate sau semnate protocoale de colaborare cu alte instituții care pot sprijini
procesul de implementare a acestor fonduri, precum Agenția Națională pentru Integritate, Agenția
Națională de Administrare Fiscală, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Autoritatea de
Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor.

Pentru pregătirea perioadei de programare 2021-2027, a fost adoptată Ordonanţă de urgenţă a


Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin
financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate
prioritare pentru perioada de programare 2021 - 2027, destinat finanţării prin Programul
operaţional Asistenţă tehnică 2014 - 2020 (POAT 2014 - 2020) şi Programul operaţional
Infrastructură mare 2014 - 2020 (POIM).
Actul normativ reglementează modalitatea de acordare de sprijin financiar beneficiarilor pentru
elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare implementării unor proiecte de infrastructură
din domenii de interes strategic național și a unor proiecte care fac parte din strategii/planuri de
dezvoltare la nivel local din următoarele domenii: transporturi, apă – apă uzată, management deșeuri,
dezvoltare urbană, regenerare urbană, infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective
de patrimoniu, centre de agrement/baze turistice/tabere şcolare, specializare inteligentă și
infrastructură rutieră de interes județean.
Prin promovarea acestui act normativ se asigură cadrul procedural și financiar necesar autorităților
publice locale pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură; cadru necesar pentru evitarea
impactului negativ asupra gradului de absorbție determinat de dezangajarea fondurilor europene ȋncă
de la sfârșitul anului 2023 și pentru dezvoltarea infrastructurii de transport care are un potenţial imens
de stimulare a creșterii bunăstării și calităţii vieţii tuturor românilor și asupra integrării efective a
României în spațiul European de transport.
Fonduri aferente perioadei de progarmare 2021-2027
S-a demarat procesul de instituire a cadrului instituțional aferent perioadei de programare 2021-
2027, fiind adoptată Ordonanța de urgență nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru
asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate
dezvoltării regionale în România. Actul normativ conferă agențiilor pentru dezvoltare regională
rolul de autoritate de management pentru programele operaționale regionale 2021-2027 și
desemnează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației ca structură de specialitate
care asigură coordonarea operațională a programelor operaționale regionale.
Sunt instituite, de asemenea, mecanismele financiare specifice funcției de plată a autorității de
management pentru programele operaționale regionale precum și mecanisme specifice altor funcții
ale autorității de management (nereguli).

A fost adoptată și Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general
necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de
programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de
programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al
acestor fonduri, al cărei obiectiv este de a reglementa cadrul instituțional privind implicarea
autorităților și instituțiilor din România în procesul de elaborare și negociere cu Comisia
Europeană a Acordului de Parteneriat și a programelor cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile aferente perioadei 2021-2027.
Actul normativ stabilește autoritățile și instituțiile care fac parte din cadrul instituțional de
coordonare, gestionare și control al programelor finanțate în perioada de programare 2021-2027.

Totodată, este atribuită calitatea de titulari de programe entităților care elaborează și promovează un
program operațional/ program național afaceri interne/program de cooperare teritorială sau acordă
sprijin Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în acest sens.

Hotărârea reglementează următoarele fonduri externe nerambursabile alocate României în perioada de


programare 2021-2027: Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus,
Fondul de Coeziune, Fondul European pentru Afaceri Maritime și Activități Pescărești și de
Acvacultură, Fondul pentru Tranziție Justă, Fondul pentru Azil și Migrație, Instrumentul pentru
Managementul Frontierelor și Vize și Fondul pentru Securitate Internă, precum și Instrumentul de
Asistență pentru Preaderare și Instrumentul de Vecinătate, Dezvoltare și Cooperare Internațională.

D) Fondurile aferente CFM 2014-2020, alocarea acestora pe politica de coeziune și pe


politica agricolă comună, pe obiective distincte, precum și programele operaționale ce
vor fi finanțate din aceste fonduri
În exercițiul financiar 2014-2020 alocarea totală a României este de peste 43 miliarde euro, din care
23 miliarde euro prin Politica de Coeziune și FEAD și aproximativ 20 miliarde euro prin Politica
Agricolă Comună şi Politica Maritimă Integrată.
MIPE gestionează urmatoarele programe operaționale:
Alocare (UE)
Program operațional Tip fond
(mil euro)
PO Asistență Tehnică FEDR 332,76
PO Competitivitate FEDR 1.829,79
PO Capital Uman FSE și ILMT 4.362,06
FEDR 2.103,53
PO Infrastructură Mare
FC 6.535,00
POAD FEAD 441,01

Programelor Operaţionale sprijinite din FESI 2014-2020 li se adaugă Programul Operaţional


Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, cu finanţare din Fondul European pentru Ajutorarea
Persoanelor cele mai Defavorizate (FEAD), cu o alocare totală de 518,84 milioane euro (din care
contribuția UE este de 441,01 milioane euro) pentru perioada 2014-2020 şi Programele de cooperare
teritorială europeană, cu o alocare totală de aprox. 787 (din care contribuția UE este de aprox. 670
milioane euro) milioane euro din fondurile aferente obiectivului cooperării teritoriale europene.
Pentru a acorda asistență în vederea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de
COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și
reziliente a economiilor statelor membre, a fost aprobată alocarea unor resurse suplimentare cu titlul
de Asistență de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (REACT-EU), în vederea repartizării
rapide către economia reală, prin intermediul programelor operaționale existente.
În baza unei metode de alocare stabilită prin regulament, în anul 2021 României îi revin 1,252 mld.
Euro în prețuri 2018 (1,329 mld. Euro în prețuri curente) din alocarea totală a acestui instrument.
În vederea asigurării complementarității și valorificării sinergiilor între intervențiile care vor fi
finanțate din diferitele fonduri ESI, este importantă asigurarea unei bune coordonări în etapa de
implementare a intervențiilor.
Astfel, se asigură coordonarea strategică și complementaritatea intervențiilor pe parcursul
implementării programelor finanțate din FESI, urmărind în același timp, coerența, sinergiile și
demarcarea cu alte programe/ instrumente naționale și europene.

4. MENTIUNI SPECIALE
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) realizează, după caz, împreună cu ministerele
de resort, politica guvernamentală în următoarele domenii strategice de activitate: gestionarea
instrumentelor structurale 2007-2013, a fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014—2020, a
fondurilor alocate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi norvegian 2009—
2014, prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi norvegian 2014— 2021 şi a
programelor de cooperare teritorială, dezvoltare regională și administrație publică.
Sumele alocate României pentru cadrul financiar multianual 2014-2020, pe total, pe ani, pe obiective distincte și pe programe operaționale
gestionate de MIPE

Mil.euro
Programe
operaționale Fonduri
Total 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
gestionate de ESI
MIPE
PO FEDR 2.103,53 0,00 593,27 324,66 333,05 180,35 420,24 251,96
Infrastructura 0,00 1.710,04 949,84 999,90 1.046,79 1.093,83 734,60
Mare FC 6.535,00
PO Capital FSE şi
4.362,06 561,79 583,86 575,92 624,85 648,45 672,17 695,02
Uman ILMT
POAD FEAD 441,01 59,32 60,50 61,72 62,95 64,22 65,50 66,80
Programul
Operațional FEDR 1.829,79 156,53 168,17 171,39 184,73 201,79 210,67 736,51
Competitivitate
PO Asistență 21,28 31,91 28,91 31,91 71,92 31,91 114,92
FEDR 332,76
tehnică
TOTAL 15.604,15 798,92 3.147,75 2.112,44 2.237,39 2.213,52 2.494,32 2.599,81
In perioada 2014-2020, prin intermediul MIPE, Romania gestionează urmatoarele programe:

A. Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM)


MIPE este autoritate de management pentru POIM. Programul a fost aprobat de către CE pe data
de 9 iulie 2015.
Bugetul total al POIM este de 10,17 miliarde Euro (cu rezerva de performanță), din care 8,63
miliarde Euro contribuție UE (inclusiv rezerva de performanță).
Obiectivul general al POIM este Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi
prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice
sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a resurselor naturale
Conform versiunii aprobate de CE, POIM va finanța investiții din diferite domenii, prin
intermediul următoarelor axe prioritare (AP):
 AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T centrale și a metroului
 AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient
 AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor
 AP4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii
aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric
 AP5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor
 AP6 Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii
cu emisii scăzute de carbon
 AP7 Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în
oraşele selectate
 AP8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale
 AP 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19

Stadiul POIM la data de 31.12.2020 este următorul:


 Au fost lansate 78 apeluri de proiecte (din care 38 de apeluri mai sunt deschise după data de
31.12.2020) în valoare totală de 10,17 mld euro, din care UE 8,63 mld euro, reprezentând un
procent din alocare totală a POIM de 100%;
 Au fost semnate 475 contracte de finanțare în valoare totală eligibilă de 17,10 mld euro, din
care contribuția UE este de aprox. 14,59 mld euro; Rata de contractare la nivel de program
este de 168%;
 Plățile către beneficiari aferente proiectelor contractate sunt de 3,84 mld euro, din care
contribuția UE reprezintă aprox. 3,14 mld euro, ceea ce reprezintă 37,84 % din alocarea
totala POIM;
 Au fost transmise aplicații de plată de la AM la ACP în valoare totală de 18,38 mld euro,
din care contribuția UE 15,09 mld euro, din care CE a rambursat 3,02 mld euro;
B. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)

MIPE este autoritate de management pentru POCU. Programul a fost aprobat de către CE pe data
de 25 februarie 2015.
Bugetul total al POCU este de 5,10 miliarde Euro, din care 4,32 miliarde Euro contribuție UE
(inclusiv rezerva de performanță).
Programul Operaţional Capital Uman stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și
acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile
realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la
atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al fondurilor
Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de
dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.
Strategia POCU urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul
programelor și politicilor publice ale României, ca SM al UE și are în vedere valorizarea
capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.
Conform versiunii aprobate de CE, POCU va finanța investiții din diferite domenii, prin
intermediul următoarelor axe prioritare (AP):
AP 1 - Iniţiativa „Locuri de muncă pentru tineri”
AP 2 - Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs
AP 3– Locuri de muncă pentru toți
AP 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
AP 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
AP 6 - Educației și competențe
AP 7 - Asistență Tehnică
În cadrul Programului Operațional Capital Uman, au fost lansate apeluri de proiecte în valoare
publică totală de aprox. 5,72 miliarde euro ( 112,25 % din alocarea totală a POCU), din care au
fost contractate 4.18 miliarde Euro

C. Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC)

MIPE este autoritate de management pentru POC. Programul a fost aprobat de către CE pe data
de 19 decembrie 2014.
Bugetul total al Programului Operațional Competitivitate (POC) este de 2,18 miliarde Euro,
din care 1,83 miliarde Euro contribuție UE (inclusiv rezerva de performanță).
Obiectivul general al POC este de a contribui la realizarea obiectivului global al Acordului de
Parteneriat prin susținerea CDI și TIC pentru competitivitate și dezvoltare. POC propune soluții
nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice la nivel național, în
special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru CDI și (b) infrastructura subdezvoltată
de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, precum și sprijin pentru întreprinderi mici și mijlocii
pentru a face față constrângerilor determinate de pandemia COVID.
Conform versiunii aprobate de CE, POC va finanța investiții din diferite domenii, prin
intermediul următoarelor axe prioritare (AP):
• AP1 Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice
și dezvoltării afacerilor;
• AP2 Tehnologia informației și comunicațiilor pentru o economie digitală competitivă.
• AP3 Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19
Față de pachetul financiar stabilit la o alocare financiară de 2.179,05 mil. Euro, din care 1.829,8
mil. Euro alocare FEDR, până în prezent au fost lansate un număr de 45 apeluri de proiecte cu o
valoare eligibilă în sumă de 2.336,08 mil. euro, reprezentând 107,21% din total alocare, din care
FEDR 1.958,56 mil. euro.
Au fost semnate un număr de 588 contracte de finanțare cu o valoare total a finanțării
nerambursabile de 2.385,4 mil. euro, din care contribuția UE de 2.124,9 mil. euro. Procentul din
alocarea UE – 89 %. (curs valutar inforeuro decembrie 2020 4,8736 lei=1 euro):
• Axa Prioritară 1: 330 contracte de finanțare - valoarea totală a finanțării nerambursabile
acordate este de 857,01 mil. euro, din care contribuția UE este de 712,7 mil. euro (84 %
din alocare UE axă);
• Axa Prioritară 2: 257 contracte de finanțare - valoarea totală a finanțării nerambursabile
acordate este de 758,7 mil. euro, din care contribuția UE este de 642,5 mil. euro (85 %
din alocare UE axă);
• Axa Prioritară 3: 1 contract de finanțare – valoare toatală a finanțării nerambursabile
acordate este de 769,7 mi.euro (100% din alocarea UE axă).
Plățile acordate beneficiarilor însumează 658,26 mil. euro, din care contribuția UE reprezintă
598,03 mil. euro FEDR (91 % din alocarea UE).
Cheltuielile certificate de Autoritatea de Certificare şi Plată sunt în valoare totală eligibilă de
513,4 mil. euro din care 426,5 mil. euro FEDR (23,31 % din alocarea UE. Valoarea rambursată
de CE către Romania – 383,9 mil. euro FEDR (20,98 % din alocarea UE). Până la sfârșitul
anului 2021, se vor mai lansa un 2 apeluri.
Prevederile art.12 alin.(1) din OUG nr.40/2015, cu modificările și completările ulterioare,
autorizează autoritățile de management să încheie/să emită contracte/decizii/ordine de finanțare a
căror valoare poate determina depășirea în limitele a 100% a sumelor alocate în euro la nivel de
program din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social
european, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și cofinanțare de la
bugetul de stat, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin
legile bugetare anuale.
Astfel, în contextul evitării riscului de dezangajare, se are în vedere pentru apelurile lansate în
perioada 2019 - 2021 posibilitatea încheierii de contracte prin utilizarea mecanismului de
supracontractare 100%, cu scopul de a maximiza rambursarea cheltuielilor efectuate, declarate
Comisiei Europene.
Valoarea creditelor bugetare prevăzute pentru 2021 are la bază cofinanţarea necesară pentru
cheltuielile estimate a se realiza, având ca țintă acoperirea pragului de dezangajare și respectarea
prognozei declaraţiilor de cheltuieli pentru 2021.
Articolele bugetare incluse în bugetul pentru 2021 conţin următoarele estimări:
FEDR - credite de angajament: 5 530 947 mii lei – sume necesare contractării
- Credite bugetare 3 815 860 mii lei – sume necesare efectuării plăţilor către beneficiari

Cofinanţare
- Credite de angajament : 954 719 mii lei – sume necesare contractării
- Credite bugetare: 210 422 mii lei – sume necesare plăţilor către beneficiary

58.23 – alte cheltuieli neeligibile – nu sunt prevăzute credite pentru anul 2021
În ceea ce privește Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice (POSCCE)
creditele bugetare prevăzute au în vedere sumele aflate în diverse stadii de soluționare în
instanțele de judecată. Repartizarea pe articole bugetare eligibile/neeligibile este dată de situația
în care acele sume au fost/sau nu incluse în declarația finală de cheltuieli aferentă programului.
Pentru finanțarea FEDR sunt prevăzute credite bugetare în valoarea de 226 mil lei, ca plată a
sumelor retrospective de dacă Comisia Europeană rambursează valoarea aplicației de plată
finale.

D. Programul Operațional PO Asistență Tehnică 2014-2020

Direcția Generală Asistență Tehnică Programe Europene îndeplinește funcția de Autoritate de


Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 2007-2013 și Programul
Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, program aprobat de Comisia Europeană (CE) la data
de 18 decembrie 2014 și proiectat astfel încât să asigure un proces de implementare eficientă și
eficace a fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) în România, ținând cont atât de
lecțiile învățate pe parcursul perioadei 2007-2013, cât și de noua arhitectură a sistemului de
coordonare, gestionare și control al FESI din România.

Obiectivul POAT este de a asigura sprijinul necesar implementării eficiente şi transparente a


fondurilor ESI alocate României în cadrul Politicii de Coeziune a UE.

Programul Operațional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020 reprezintă unul dintre cele 9
programe operaţionale cu finanţare din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (FESI) de
care beneficiază România în baza Acordului de Parteneriat cu Uniunea Europeană în perioada de
programare 2014-2020, fiind aprobat de CE prin Decizia nr. C(2014)10221/18.12.2014.

Urmare identificării nevoii de clarificare în textul programului în ceea ce privește sprijinul


dedicat întăririi capacității beneficiarilor POST și POSM în procesul de închidere, Comisia
Europeană (CE) a aprobat modificarea POAT prin Decizia C(2016)6794/26.10.2016, iar prin
Decizia C(2018)2095/29.03.2018, CE a aprobat modificarea POAT care a vizat, în principal:

- suplimentarea fondurilor alocate Axei prioritare 3 în scopul menținerii unui personal


motivat, responsabilizat, stabil și înalt calificat în sistemul de coordonare, gestionare și
control al FESI;
- comasarea acţiunilor 1.1.1 şi 1.1.2 din cadrul Obiectivului Specific 1.1 într-o singură
acţiune, astfel încât proiectele depuse să cuprindă atât sprijin în pregătirea,
implementarea și gestionarea proiectelor finanţate din POIM, POC și POAT, cât și
activităţi de instruire prin care să se asigure maximizarea rezultatelor urmărite;
- completarea textului OS 1.1 în vederea sprijinirii Ministerului Sănătății pentru pregătirea
și implementarea proiectelor majore aferente celor trei spitale regionale din Iași, Cluj și
Craiova.

În urma suplimentării fondurilor alocate Axei prioritare 3, noua alocare totală a POAT este de
298.272.843 euro, din care 252.765.958 euro contribuție UE.

În plus, în anul 2020, pentru a crește sprijinul dedicat pregătirii de proiecte, a fost aprobată de
CE o nouă modificare a POAT (Decizia nr. 4863/10.07.2020) prin care anvelopa financiară a
POAT a fost suplimentată cu 80 mil. euro contribuție UE, din care 63,63 mil. euro fiind dedicate
sprijinirii proiectelor de investiții de interes strategic național/local din domeniile: mobilitate
urbană, regenerare urbană, specializare inteligentă, infrastructură rutieră de interes județean,
infrastructură și servicii publice de turism (inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial
turistic), centre de agreement/baze turistice (tabere școlare), precum și în domeniul sănătății și
cel al infrastructurii educaționale, alocarea totală a POAT ajungând astfel la 392.415.490 euro,
din care 332.765.958 euro contribuție UE.
POAT 2014-2020 are drept scop asigurarea unui proces de implementare eficientă şi eficace a
FESI în România în conformitate cu principiile şi regulile de parteneriat, programare, evaluare,
comunicare, management, inclusiv management financiar, monitorizare şi control, pe baza
responsabilităţilor împărţite între Statele Membre şi Comisia Europeană (CE).

Strategia POAT 2014-2020 își propune ca obiectiv general asigurarea capacității și a


instrumentelor necesare pentru coordonarea, gestionarea și controlul intervențiilor finanțate din
FESI, precum și pentru o implementare eficientă a POAT, POIM și POC.

Programul se bazează pe cadrul general descris de prevederile Acordului de parteneriat, iar


abordarea strategică POAT este corelată cu documentele strategice relevante la nivel european şi
național.

POAT 2014-2020 este un program destinat întregului sistem de coordonare, gestionare și control
al FESI și potențialilor beneficiari și beneficiarilor acestor fonduri, prin natura sa orizontală
răspunzând nevoilor de la nivelul întregului teritoriu al țării. Astfel, deși locația principalilor
beneficiari ai acestui PO (structurile de coordonare, gestionare și control al FESI) se situează în
regiunea București-Ilfov, intervențiile finanțate din POAT, prin impactul pe care îl au asupra
implementării tuturor PO, acoperă toate regiunile României.

Dat fiind natura acțiunilor prevăzute, la nivelul de coordonare și control al tuturor FESI, lista de
beneficiari de finanţare POAT este alcătuită în principal din structurile responsabile de
coordonarea și controlul FESI, respectiv:

•MIPE
•Autoritatea de Audit
•Autoritatea de Certificare și Plată
•Agenția Naţională pentru Achiziții Publice
•Departamentul pentru Lupta Antifraudă
iar la nivelul de gestionare al FESI aceasta este formată din Autoritățile de management și
Organismele intermediare pentru POIM, POC și POAT.

Obiectivele POAT 2014-2020 sunt:

- întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și implementa


proiecte;
- asigurarea transparenței și a credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE;
- îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și
implementarea FESI;
- dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure
stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului
de coordonare, gestionare și control al FESI.

Rezultatele obținute până la 31 decembrie 2020 sunt:

Axa prioritară 1

- sesiuni de instruire pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI;


- dezvoltarea capacităţii de management al portofoliului de proiecte, în domeniul TIC din POC;
- sprijinirea principalilor beneficiari ai POIM;
- coordonarea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării;
- diseminarea informaţiilor şi derularea activităţilor de informare şi publicitate cu privire la FESI
şi la POAT, POIM şi POC.
Axa prioritară 2

- sprijinirea AM POIM și OI pentru Transport în procesul de gestionare a POIM 2014-2020;


- sprijinirea gestionării proiectelor finanțate din POC;
- sprijinirea OI Cercetare pentru eficientizarea îndeplinirii atribuțiilor privind activitatea de
evaluare a proiectelor primite în cadrul Axei prioritare 1 POC şi activitatea de verificare
administrativă a cererilor de rambursare;
- sprijinirea OIPSI în desfășurarea activităților de monitorizare proiecte, management financiar,
verificare achiziții pentru perioada 2014-2020, cât și pentru închiderea 2007-2013;
- monitorizarea durabilității investițiilor realizate prin POS CCE;
- asigurarea sprijinului logistic pentru funcționare, inclusiv deplasări la vizite de monitorizare,
vizite la fața locului şi/sau verificare a cerilor de rambursare, misiuni de constatare nereguli,
reuniuni pe tematica FESI etc. pentru ACP, AA, OI Cercetare, OIPSI, OI pentru Transport,
MIPE (structurile de coordonare FESI și AM POIM/POS T/POS M, AM POAT și AM POC/POS
CCE);
- sprijinirea ADR-urilor în realizarea rolului de Autorități de Management pentru Programele
Operaționale Regionale 2021-2027.

Axa prioritară 3

- finanțarea cheltuielilor salariale aferente personalului implicat în coordonarea implementării şi


gestionării FESI, precum şi în gestionarea POIM, POC şi POAT;
- sesiuni de instruire pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control
al FESI în România
Implementarea proiectelor contractate în cadrul POAT contribuie la atingerea obiectivelor
specifice ale programului prin activitățile propuse.

Stadiul implementării POAT la 31 decembrie 2020:

- 156 cereri de finanțare primite (val. eligibilă solicitată totală de 2.380 mil. lei),
- 131 aprobate (val. eligibilă totală de 1.763 mil. lei),
- 7 proiecte respinse și redepuse, 18 în evaluare, 4 în contractare și 127 de contracte/decizii de
finanțare (valoare eligibilă totală contractată, inclusiv acte adiționale, de 1.708 mil. lei).

Din totalul celor 127 proiecte pentru care au fost semnate contracte/decizii de finanțare, 1 proiect
a fost reziliat în luna februarie 2019, în valoare eligibilă de 1,29 mil. lei.

Până la 31.12.2020 a.c., au fost efectuate plăți FEDR în valoare totală de 921,06 mil. lei și plăți
de la bugetul de stat pentru asigurarea contribuției publice solicitate de beneficiari – ADR, ADI
ITI și Autoritatea pentru Digitalizarea României, în valoare totală de 6,05 mil. lei. În ceea ce
privește declarațiile de cheltuieli transmise la ACP (DC 1-31), valoarea eligibilă totală este de
1.079,31 mil. lei, din care 914,55 mil. lei FEDR. Cheltuielile certificate de Autoritatea de
Certificare şi Plată sunt în valoare totală eligibilă de 228,90 mil. euro din care 199,41 mil. euro
FEDR (59,92% din alocarea UE). Sumele rambursate de către Comisia Europeană în cadrul
POAT au o valoare de 179,46 mil. Euro, reprezentând aproximativ 53,93% din alocarea FEDR,
fiind rambursate de către CE cheltuielile aferente:

- Aplicațiilor de plată nr. 1-7 din anul financiar 2017-2018;


- Aplicațiilor de plată nr. 1-9 din anul financiar 2018-2019;

- Aplicațiilor de plată nr. 1-9 din anul financiar 2019-2020;

- Aplicațiilor de plată nr. 1-6 din anul financiar 2020-2021.

E. Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD)

POAD contribuie la consolidarea coeziunii sociale și la reducerea sărăciei extreme prin


distribuirea de alimente de bază (sub formă de pachete alimentare și mâncare preparată), de
materiale școlare pentru copii, trusouri pentru nou-născuți, articole de îmbrăcăminte și
încălțăminte și produse de igienă către persoanele cele mai defavorizate din România, în
perioadă 2014 - 2020 POAD este o continuare a Programului European de Ajutorare a
Defavorizaților (PEAD) derulat în perioada 2007 -2013.
Programul este finanțat în proporție de 85% din Fondul de ajutor european destinat celor mai
defavorizate persoane și în proporție de 15% din bugetul național.
Bugetul total al POAD este de 0,52 miliarde Euro, din care 0,44 miliarde Euro contribuție UE.
În perioada 2014-2016 s-au derulat 2 proiecte avand ca obiect distribuția de ajutoare alimentare
in perioada 2014 – 2016.

Având în vedere că în decembrie 2016 a fost obținută acreditarea sistemului de management și


control pentru acest PO, s-a solicitat CE suma de 58 mil euro, ceea ce reprezintă aprox. 10,20 %
din alocarea UE aferentă PO. Tot în decembrie 2016, Comisia Europeană a rambursat pentru
POAD 44,98 mil. euro, ceea ce reprezintă 13 % din alocarea programului.

În prezent se află în implementare 3 proiecte pentru care au fost semnate contracte de finantare și
contractele de furnizare și prestări servicii, pentru următoarele proiecte:
• ”Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare în cadrul POAD 2018-2021” în valoare
totală este de 1.162.569 mii lei din care 988.184 mii lei – Fonduri UE
• ”Acordarea de pachete cu produse de igienă în cadrul POAD 2018-2020” în valoare
totală de 166.147 mii lei, din care 141.225 mii lei – Fonduri UE.
• ,,Sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde
pe bază de tichete sociale pe suport electronic în valoare totală de 591.383 mii lei, din
care 502.676 mii lei – Fonduri UE. (OUG 115/2020)

În decursul anului 2020 a fost solicitată la rambursare suma de 457.609 mii lei, din care 388.967
mii lei– Fonduri UE, îndeplinindu-se astfel 100% ținta de absorbție asumată.

Pentru anul 2021 preconizăm implementarea proiectului ce vizează sprijinirea categoriilor de


elevi cei mai defavorizați prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin
educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, in valoare de 130.000 mii lei, proiect
aprobat prin OUG 133/2020.

F. Mecanisme și instrumente financiare europene nerambursabile


Direcţia Generală Mecanisme și Instrumente Financiare Europene Nerambursabile
(DGMIFEN) din cadrul MIPE este mandatată să funcționeze ca:
− Punct Naţional de Contact pentru Mecanismele Financiare SEE si Norvegian 2009-2014 și
2014-2021;
− Punct National de Contact si Autoritate Administrativa pentru activitatea de înfrățire
instituțională si asistenta tehnica;
− Autoritate de Plata pentru "Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei
durabile"- FAED;
− Autoritate Delegată pentru Fondul de Securitate Internă 2014 – 2020 – componenta pentru
cooperare polițienească și componenta pentru frontiere si vize;
− Autoritate cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, conform prevederilor
Ordonanţei de urgenţă nr. 66 din 29 iunie 2011 privind neregulile, inclusiv recuperarea
creanțelor stabilite de CE/autoritati de audit/autoritati de control/instanțe;
− Autoritate responsabilă cu închiderea programelor ISPA si Phare.

În 2020, DGMIFEN a realizat:


− Îndeplinirea rolului de Punct National de Contact (PNC) pentru cele 12 programe – MF SEE
si Norvegian 2014-2021
− Închiderea programului RO 03 - Programul "Monitorizarea mediului și planificare și control
integrat" finanțat din Mecanismul financiar SEE 2009-2014, operațiuni efectuate in luna mai
2020
− Implementarea fondului de Asistența tehnică si Fondului pentru Relații Bilaterale – mf SEE
si Norvegian 2014-2021
− Coordonarea implementării programelor aferente MF SEE și Norvegian 2014-2021
− Aprobarea apelurilor de proiecte elaborate de către Operatorii de Program
− Verificarea rapoartelor trimestriale si anuale elaborate de Operatorii de program
− Pregătirea raportului strategic si organizarea reuniunii anuale pentru 2020
− Implemenarea activitatii ce ii revine PNC in calitate de coordonator al JCBF
− Verificarea aplicațiilor aferente inițiativelor predefinite propuse spre finanțare din Fondul
pentru relații Bilaterale 2014-2021 propuse de Operatorii de Program
− Verificarea rapoartelor de implementare ale OP pe Fondul pentru relații Bilaterale 2014-2021
− Monitorizarea acordurilor de programe
− Verificarea si aprobarea solicitarilor de modificari ale programelor
− Participarea la comitetele de cooperare si de selectie organizate de Operatorii de Program
− Indeplinirea atributiilor privind activitatea de comunicare si informare conform prevederilor
din regulamentele de implementare
− Aprobarea descrierii sistemelor de management și control la nivelul Operatorilor de Program
pentru MF SEE și Norvegian 2014-2021 si avizarea sporului de salarii ale OP
− Sprijin acordat Operatorilor de program in pregătirea fiselor aferente proiectelor predefinite
− Negocierea cu statele donatore in vederea redistribuirii Operatorilor de Program a rezervei
din MF SEE si Norvegian
− Închiderea programelor de preaderare PHARE , ISPA mediu , SEE 2009-2014 inclusiv
recuperare creanțe stabilite prin Procese verbale cf. OUG 66/2011 Realizarea procesului de
control al achizițiilor publice derulate de beneficiari în cadrul programului FSI pentru 205
achizitii in cadrul a 49 proiecte;
− Realizarea procesului de control al achizițiilor publice derulate de beneficiari în cadrul
programului PCER pentru 3 proiecte (ultimele cereri finale de rambursare)
− Coordonarea activității de înfrățire instituțională in calitate de Punct National de Contact si
Autoritate Administrativă de Înfrățire Instituțională și Asistență Tehnică
− Pentru activitatea de Înfrățire instituționala și Asistență Tehnică au fost circulate 38 de fise
de proiect din care pentru doua fise au fost depuse oferte ca parteneri junior - Consiliul
Concutentei – in Ucraina si ASRO in Georgia, proiecte castigate si au fost trimise CV-uri
experți - proiect castigat in Maroc in care Senatul Romaniei participa cu experti
− Gestionarea a 5 proiecte de twinning implementate de instituții din România – ASRO, MAI-
ANA si IGPR, MAI-DGA, BNR, MFP-UCAAPI Consiliul Concurentei in tari precum
Moldova, Turcia, Albania, Serbia si Ucraina cu un buget de 5,6 meuro din care aprox. 2,6
meuro gestionat de partea romana;
− Certificarea si rambursarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiarii Programului
Elvețiano-Român 2009-2020 in cererile finale de rambursare cf termen 30.06.2020 si
finalizarea acestuia cu o rata rambursare de 85%;
− Initierea si aprobarea Ordonanței de urgență nr. 158/2020pentru implementarea economiilor
rezultate din Programul Elvetian - „Fondului de acțiune în domeniul managementului
energiei durabile” (FAED) – semnarea celro 3 contracte FAED din OUG 158;
În 2021, obiectivele DGMIFEN vizează:
− Îndeplinirea rolului de Punct National de Contact (PNC) pentru cele 12 programe – MF SEE
si Norvegian 2014-2021
− Implementarea fondului de Asistența tehnică si Fondului pentru Relații Bilaterale – MF SEE
si Norvegian 2014-2021
− Coordonarea implementării programelor aferente MF SEE și Norvegian 2014-2021
− Aprobarea apelurilor de proiecte elaborate de către Operatorii de Program
− Verificarea rapoartelor trimestriale si anuale elaborate de Operatorii de program
− Pregătirea raportului strategic si organizarea reuniunii anuale pentru 2021
− Implemenarea activitatii ce ii revine PNC in calitate de coordonator al JCBF
− Participarea PNC la misiuni de monitorizare la nivelul Operatorilor de program si proiecte
− Verificarea aplicațiilor aferente inițiativelor predefinite propuse spre finanțare din Fondul
pentru relații Bilaterale 2014-2021 propuse de Operatorii de Program
− Verificarea rapoartelor de implementare ale OP pe Fondul pentru relații Bilaterale 2014-2021
− Verificarea si aprobarea solicitarilor de modificari ale acordurilor de program
− Participarea la comitetele de cooperare si de selectie organizate de Operatorii de Program
− Indeplinirea atributiilor privind activitatea de comunicare si informare conform prevederilor
din regulamentele de implementare
− Sprijin acordat Operatorilor de program in pregătirea fiselor aferente proiectelor predefinite
− Continuarea procesului de închidere a programelor de preaderare PHARE și ISPA
− Continuarea procesului de control al achizitiilor publice efectuate de beneficiari în cadrul
programelor FSI si FAED
− Continuarea recuperării creanțelor pentru dosarele aflate pe rol
− Urmărirea sustenabilității proiectelor ce au fost finalizate in cadrul FFE SEE 2009 -
2014Gestionarea celor 5 proiecte de twinning implementate de instituții din România –
ASRO, MAI-ANA si IGPR, MAI-DGA, Consiliul Concurentei in tari precum Turcia, Serbia,
Ucraina si Georgia cu un buget de 6,2 meuro din care aprox. 2,5 meuro gestionat de partea
romana
Certificarea si rambursarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiarii Programului FAED

5. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE


Pentru anul 2021, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are prevăzute cheltuieli de
capital reprezentând dotări independente și achiziții de soft-uri și licențe necesare asiguării
implementării strategiei de digitalizare în administrația publică precum și asigurarea securității
cibernetice a sistemelor de operare IT.
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2019-2024

Anexa nr. 3 / 54 / 01 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
5000 TOTAL GENERAL
I.Credite de angajament 4.942.177 7.536.497 52,49 10.034.884 568.031 695.421
II.Credite bugetare 705.464 1.810.560 2.022.468 11,70 2.154.257 1.654.486 1.655.570
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 4.942.105 7.536.287 52,49 10.034.679 567.826 695.216
II.Credite bugetare 1.109.432 1.905.351 2.022.258 6,14 2.154.052 1.654.281 1.655.365
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 14.491 121.241 736,66 121.445 122.036 122.930
II.Credite bugetare 15.353 14.491 121.241 736,66 121.445 122.036 122.930
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 3.227 7.240 124,36 9.567 9.586 9.755
II.Credite bugetare 5.056 3.227 7.240 124,36 9.567 9.586 9.755
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 2.817 21.727 671,28 20.856 20.915 20.935
II.Credite bugetare 1.641 2.817 21.727 671,28 20.856 20.915 20.935
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 46.893 64.491 37,53
II.Credite bugetare 34.114 46.893 70.000 49,28
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 4.873.478 7.320.286 50,21 9.881.089 413.545 539.851
II.Credite bugetare 1.052.353 1.836.724 1.800.748 -1,96 2.000.462 1.500.000 1.500.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 1.199 1.302 8,59 1.722 1.744 1.745
II.Credite bugetare 914 1.199 1.302 8,59 1.722 1.744 1.745
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 72 210 191,67 205 205 205
II.Credite bugetare 36 72 210 191,67 205 205 205
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 72 210 191,67 205 205 205
II.Credite bugetare 36 72 210 191,67 205 205 205
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -404.004 -94.863
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -404.004 -94.863
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 2.490.026 3.091.632 24,16 1.107.260 513.031 640.421
II.Credite bugetare 740.084 1.390.969 1.408.026 1,23 1.209.003 1.146.715 1.147.799
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 2.489.954 3.091.422 24,16 1.107.055 512.826 640.216
II.Credite bugetare 823.515 1.396.881 1.407.816 0,78 1.208.798 1.146.510 1.147.594
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 14.491 121.241 736,66 121.445 122.036 122.930
II.Credite bugetare 15.353 14.491 121.241 736,66 121.445 122.036 122.930
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE Anexa nr. 3 / 54 / 01 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 3.218 6.698 108,14 9.567 9.586 9.755
II.Credite bugetare 5.056 3.218 6.698 108,14 9.567 9.586 9.755
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.907 21.627 1.034,08 20.856 20.915 20.935
II.Credite bugetare 1.541 1.907 21.627 1.034,08 20.856 20.915 20.935
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 22.816 14.491 -36,49
II.Credite bugetare 29.586 22.816 20.000 -12,34
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 2.446.323 2.926.063 19,61 953.465 358.545 484.851
II.Credite bugetare 771.065 1.353.250 1.236.948 -8,59 1.055.208 992.229 992.229
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 1.199 1.302 8,59 1.722 1.744 1.745
II.Credite bugetare 914 1.199 1.302 8,59 1.722 1.744 1.745
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 72 210 191,67 205 205 205
II.Credite bugetare 36 72 210 191,67 205 205 205
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 72 210 191,67 205 205 205
II.Credite bugetare 36 72 210 191,67 205 205 205
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -83.467 -5.984
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -83.467 -5.984
5400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
I.Credite de angajament 919 642 -30,14
II.Credite bugetare 100 919 642 -30,14
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 919 642 -30,14
II.Credite bugetare 100 919 642 -30,14
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 9 542 5.922,22
II.Credite bugetare 9 542 5.922,22
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 910 100 -89,01
II.Credite bugetare 100 910 100 -89,01
7400 PROTECTIA MEDIULUI
I.Credite de angajament 2.451.232 4.444.223 81,31 8.927.624 55.000 55.000
II.Credite bugetare -34.720 418.672 613.800 46,61 945.254 507.771 507.771
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 2.451.232 4.444.223 81,31 8.927.624 55.000 55.000
II.Credite bugetare 285.817 507.551 613.800 20,93 945.254 507.771 507.771
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 24.077 50.000 107,67
II.Credite bugetare 4.528 24.077 50.000 107,67
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE Anexa nr. 3 / 54 / 01 Pag. 3 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
2020
I.Credite de angajament 2.427.155 4.394.223 81,04 8.927.624 55.000 55.000
II.Credite bugetare 281.288 483.474 563.800 16,61 945.254 507.771 507.771
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -320.537 -88.879
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -320.537 -88.879
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I.Credite de angajament 4.940.907 7.527.179 52,34 10.024.525 557.905 685.039
II.Credite bugetare 703.463 1.809.172 2.013.712 11,31 2.143.903 1.644.594 1.645.188
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 4.940.897 7.527.169 52,34 10.024.470 557.850 684.984
II.Credite bugetare 1.107.431 1.904.025 2.013.702 5,76 2.143.848 1.644.539 1.645.133
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 13.972 118.173 745,78 118.173 118.764 119.358
II.Credite bugetare 14.442 13.972 118.173 745,78 118.173 118.764 119.358
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 2.883 3.000 4,06 3.897 3.916 3.995
II.Credite bugetare 4.427 2.883 3.000 4,06 3.897 3.916 3.995
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 2.817 21.227 653,53 20.056 20.115 20.035
II.Credite bugetare 1.641 2.817 21.227 653,53 20.056 20.115 20.035
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 46.893 64.491 37,53
II.Credite bugetare 34.114 46.893 70.000 49,28
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 4.873.133 7.318.976 50,19 9.880.622 413.311 539.851
II.Credite bugetare 1.051.892 1.836.261 1.800.000 -1,97 2.000.000 1.500.000 1.500.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 1.199 1.302 8,59 1.722 1.744 1.745
II.Credite bugetare 914 1.199 1.302 8,59 1.722 1.744 1.745
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 10 10 0,00 55 55 55
II.Credite bugetare 36 10 10 0,00 55 55 55
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 10 10 0,00 55 55 55
II.Credite bugetare 36 10 10 0,00 55 55 55
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -404.004 -94.863
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -404.004 -94.863
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
I.Credite de angajament 2.489.675 3.082.956 23,83 1.096.901 502.905 630.039
II.Credite bugetare 738.183 1.390.500 1.399.912 0,68 1.198.649 1.136.823 1.137.417
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 2.489.665 3.082.946 23,83 1.096.846 502.850 629.984
II.Credite bugetare 821.614 1.396.474 1.399.902 0,25 1.198.594 1.136.768 1.137.362
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE Anexa nr. 3 / 54 / 01 Pag. 4 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 13.972 118.173 745,78 118.173 118.764 119.358
II.Credite bugetare 14.442 13.972 118.173 745,78 118.173 118.764 119.358
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 2.883 3.000 4,06 3.897 3.916 3.995
II.Credite bugetare 4.427 2.883 3.000 4,06 3.897 3.916 3.995
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 2.817 21.227 653,53 20.056 20.115 20.035
II.Credite bugetare 1.641 2.817 21.227 653,53 20.056 20.115 20.035
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 22.816 14.491 -36,49
II.Credite bugetare 29.586 22.816 20.000 -12,34
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 2.445.978 2.924.753 19,57 952.998 358.311 484.851
II.Credite bugetare 770.604 1.352.787 1.236.200 -8,62 1.054.746 992.229 992.229
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 1.199 1.302 8,59 1.722 1.744 1.745
II.Credite bugetare 914 1.199 1.302 8,59 1.722 1.744 1.745
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 10 10 0,00 55 55 55
II.Credite bugetare 36 10 10 0,00 55 55 55
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 10 10 0,00 55 55 55
II.Credite bugetare 36 10 10 0,00 55 55 55
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -83.467 -5.984
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -83.467 -5.984
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 2.488.756 3.082.314 23,85 1.096.901 502.905 630.039
II.Credite bugetare 738.083 1.389.581 1.399.270 0,70 1.198.649 1.136.823 1.137.417
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 2.488.746 3.082.304 23,85 1.096.846 502.850 629.984
II.Credite bugetare 821.514 1.395.555 1.399.260 0,27 1.198.594 1.136.768 1.137.362
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 13.972 118.173 745,78 118.173 118.764 119.358
II.Credite bugetare 14.442 13.972 118.173 745,78 118.173 118.764 119.358
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 2.874 2.458 -14,47 3.897 3.916 3.995
II.Credite bugetare 4.427 2.874 2.458 -14,47 3.897 3.916 3.995
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.907 21.127 1.007,87 20.056 20.115 20.035
II.Credite bugetare 1.541 1.907 21.127 1.007,87 20.056 20.115 20.035
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 22.816 14.491 -36,49
II.Credite bugetare 29.586 22.816 20.000 -12,34
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE Anexa nr. 3 / 54 / 01 Pag. 5 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 2.445.978 2.924.753 19,57 952.998 358.311 484.851
II.Credite bugetare 770.604 1.352.787 1.236.200 -8,62 1.054.746 992.229 992.229
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 1.199 1.302 8,59 1.722 1.744 1.745
II.Credite bugetare 914 1.199 1.302 8,59 1.722 1.744 1.745
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 10 10 0,00 55 55 55
II.Credite bugetare 36 10 10 0,00 55 55 55
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 10 10 0,00 55 55 55
II.Credite bugetare 36 10 10 0,00 55 55 55
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -83.467 -5.984
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -83.467 -5.984
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
I.Credite de angajament 919 642 -30,14
II.Credite bugetare 100 919 642 -30,14
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 919 642 -30,14
II.Credite bugetare 100 919 642 -30,14
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 9 542 5.922,22
II.Credite bugetare 9 542 5.922,22
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 910 100 -89,01
II.Credite bugetare 100 910 100 -89,01
7000 01 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE
I.Credite de angajament 2.451.232 4.444.223 81,31 8.927.624 55.000 55.000
II.Credite bugetare -34.720 418.672 613.800 46,61 945.254 507.771 507.771
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 2.451.232 4.444.223 81,31 8.927.624 55.000 55.000
II.Credite bugetare 285.817 507.551 613.800 20,93 945.254 507.771 507.771
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 24.077 50.000 107,67
II.Credite bugetare 4.528 24.077 50.000 107,67
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 2.427.155 4.394.223 81,04 8.927.624 55.000 55.000
II.Credite bugetare 281.288 483.474 563.800 16,61 945.254 507.771 507.771
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -320.537 -88.879
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -320.537 -88.879
7401 PROTECTIA MEDIULUI
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE Anexa nr. 3 / 54 / 01 Pag. 6 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 2.451.232 4.444.223 81,31 8.927.624 55.000 55.000
II.Credite bugetare -34.720 418.672 613.800 46,61 945.254 507.771 507.771
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 2.451.232 4.444.223 81,31 8.927.624 55.000 55.000
II.Credite bugetare 285.817 507.551 613.800 20,93 945.254 507.771 507.771
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 24.077 50.000 107,67
II.Credite bugetare 4.528 24.077 50.000 107,67
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 2.427.155 4.394.223 81,04 8.927.624 55.000 55.000
II.Credite bugetare 281.288 483.474 563.800 16,61 945.254 507.771 507.771
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -320.537 -88.879
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -320.537 -88.879
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I.Credite de angajament 345 1.310 279,71 467 234
II.Credite bugetare 461 463 748 61,56 462
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 345 1.310 279,71 467 234
II.Credite bugetare 461 463 748 61,56 462
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 345 1.310 279,71 467 234
II.Credite bugetare 461 463 748 61,56 462
5108 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 345 1.310 279,71 467 234
II.Credite bugetare 461 463 748 61,56 462
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 345 1.310 279,71 467 234
II.Credite bugetare 461 463 748 61,56 462
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 345 1.310 279,71 467 234
II.Credite bugetare 461 463 748 61,56 462
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
I.Credite de angajament 925 8.008 765,73 9.892 9.892 10.382
II.Credite bugetare 1.540 925 8.008 765,73 9.892 9.892 10.382
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 863 7.808 804,75 9.742 9.742 10.232
II.Credite bugetare 1.540 863 7.808 804,75 9.742 9.742 10.232
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 519 3.068 491,14 3.272 3.272 3.572
II.Credite bugetare 911 519 3.068 491,14 3.272 3.272 3.572
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 344 4.240 1.132,56 5.670 5.670 5.760
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE Anexa nr. 3 / 54 / 01 Pag. 7 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 629 344 4.240 1.132,56 5.670 5.670 5.760
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 500 800 800 900
II.Credite bugetare 500 800 800 900
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 62 200 222,58 150 150 150
II.Credite bugetare 62 200 222,58 150 150 150
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 62 200 222,58 150 150 150
II.Credite bugetare 62 200 222,58 150 150 150
5110 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 925 8.008 765,73 9.892 9.892 10.382
II.Credite bugetare 1.540 925 8.008 765,73 9.892 9.892 10.382
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 863 7.808 804,75 9.742 9.742 10.232
II.Credite bugetare 1.540 863 7.808 804,75 9.742 9.742 10.232
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 519 3.068 491,14 3.272 3.272 3.572
II.Credite bugetare 911 519 3.068 491,14 3.272 3.272 3.572
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 344 4.240 1.132,56 5.670 5.670 5.760
II.Credite bugetare 629 344 4.240 1.132,56 5.670 5.670 5.760
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 500 800 800 900
II.Credite bugetare 500 800 800 900
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 62 200 222,58 150 150 150
II.Credite bugetare 62 200 222,58 150 150 150
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 62 200 222,58 150 150 150
II.Credite bugetare 62 200 222,58 150 150 150
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2019-2024
(sume alocate din bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 54 / 02 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I.Credite de angajament 4.940.907 7.527.179 52,34 10.024.525 557.905 685.039
II.Credite bugetare 703.463 1.809.172 2.013.712 11,31 2.143.903 1.644.594 1.645.188
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 4.940.897 7.527.169 52,34 10.024.470 557.850 684.984
II.Credite bugetare 1.107.431 1.904.025 2.013.702 5,76 2.143.848 1.644.539 1.645.133
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 13.972 118.173 745,78 118.173 118.764 119.358
II.Credite bugetare 14.442 13.972 118.173 745,78 118.173 118.764 119.358
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 2.883 3.000 4,06 3.897 3.916 3.995
II.Credite bugetare 4.427 2.883 3.000 4,06 3.897 3.916 3.995
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 2.817 21.227 653,53 20.056 20.115 20.035
II.Credite bugetare 1.641 2.817 21.227 653,53 20.056 20.115 20.035
01 A. Transferuri interne
I.Credite de angajament 2.817
II.Credite bugetare 1.641 2.817 21.227 653,53
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
I.Credite de angajament 1.907
II.Credite bugetare 1.541 1.907 21.127 1.007,87
14 Fond National de Preaderare
I.Credite de angajament 910
II.Credite bugetare 100 910 100 -89,01
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 46.893 64.491 37,53
II.Credite bugetare 34.114 46.893 70.000 49,28
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
II.Credite bugetare 1.409
22 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
II.Credite bugetare 252 4.100
01 Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri
proprii necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare
II.Credite bugetare 2.700
02 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri ,
societati comerciale si alti beneficiari de drept
public sau privat necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
II.Credite bugetare 252 1.400
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
I.Credite de angajament 43.337
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE Anexa nr. 3 / 54 / 02 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 32.745 43.337 59.491 37,28
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
II.Credite bugetare 19
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 19
39 Sume aferente corectiilot financiare suportate din
bugetul de stat
I.Credite de angajament 3.067
II.Credite bugetare 3.067 5.000 63,03
46 Transferuri de la bugetul de stat din soldul FEC
acordate beneficiarilor pentru cofinantare in cadrul
Programului orase sarace
I.Credite de angajament 37
II.Credite bugetare 1.098 37
47 Transferuri pentru Programul de finantare Fondul
de actiune in domeniul managementului energiei
durabile
I.Credite de angajament 452
II.Credite bugetare 452
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 4.873.133 7.318.976 50,19 9.880.622 413.311 539.851
II.Credite bugetare 1.051.892 1.836.261 1.800.000 -1,97 2.000.000 1.500.000 1.500.000
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
I.Credite de angajament 154
II.Credite bugetare 31 154 449 191,56
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 23
II.Credite bugetare 5 23 67 191,30
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 131
II.Credite bugetare 26 131 382 191,60
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
I.Credite de angajament 177
II.Credite bugetare 177 19.799 11.085,88
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 29
II.Credite bugetare 29 3.162 10.803,45
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 148
II.Credite bugetare 148 16.587 11.107,43
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 50
06 Fondul de ajutor european destinat celor mai
defavorizate persoane
I.Credite de angajament 1.580.351
II.Credite bugetare 12.575 442.096 463.899 4,93
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 237.023
II.Credite bugetare 1.886 66.285 69.565 4,95
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 1.343.132
II.Credite bugetare 10.689 375.615 394.084 4,92
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE Anexa nr. 3 / 54 / 02 Pag. 3 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
03 Cheltuieli neeligibile
I.Credite de angajament 196
II.Credite bugetare 196 250 27,55
09 Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul
afacerilor interne
II.Credite bugetare 6 54
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 6 54
14 Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operational Asistenta Tehnica
I.Credite de angajament 177.145
II.Credite bugetare 167.875 207.507 170.730 -17,72
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 25.527
II.Credite bugetare 24.341 30.177 24.259 -19,61
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 142.403
II.Credite bugetare 135.851 168.120 134.015 -20,29
03 Cheltuieli neeligibile
I.Credite de angajament 9.215
II.Credite bugetare 7.682 9.210 12.456 35,24
16 Alte facilitati si instrumente postaderare
I.Credite de angajament 60
II.Credite bugetare 1 90 150 66,67
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 7
II.Credite bugetare 1 14 52 271,43
02 Finantare externa nerambursabila
I.Credite de angajament 49
II.Credite bugetare 49
03 Cheltuieli neeligibile
I.Credite de angajament 4
II.Credite bugetare 27 98 262,96
17 Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
I.Credite de angajament 149.670
II.Credite bugetare 114.482 125.514 241.060 92,06
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 22.289
II.Credite bugetare 16.840 18.591 35.315 89,96
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 123.337
II.Credite bugetare 93.187 102.879 198.364 92,81
03 Cheltuieli neeligibile
I.Credite de angajament 4.044
II.Credite bugetare 4.455 4.044 7.381 82,52
19 Transferuri din bugetul de stat necesare sustinerii
derularii proiectelor aprobate la finantare in cadrul
Mecanismului pentru Interconectarea Europei
I.Credite de angajament 197.954
II.Credite bugetare 29.882 197.954 100.000 -49,48
01 Transferuri din bugetul de stat catre beneficiari
institutii publice
I.Credite de angajament 197.954
II.Credite bugetare 29.882 197.954 100.000 -49,48
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii derularii
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE Anexa nr. 3 / 54 / 02 Pag. 4 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
proiectelor finantate din FEN aferente cadrului
financiar 2014-2020
I.Credite de angajament 557.515
II.Credite bugetare 115.412 140.437 201.466 43,46
22 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
aferente cadrului financiar 2014-2020
I.Credite de angajament 2.167.923
II.Credite bugetare 573.599 690.501 545.863 -20,95
01 Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri
proprii necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-
2020
I.Credite de angajament 137.788
II.Credite bugetare 89.052 87.173 62.044 -28,83
02 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept
public sau privat necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN aferente cadrului
financiar 2014-2020
I.Credite de angajament 2.030.135
II.Credite bugetare 484.547 603.328 483.819 -19,81
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
I.Credite de angajament 24.806
II.Credite bugetare 29.242 24.806 30.400 22,55
31 Mecanismele financiare Spatiul Economic
European si Norvegian
I.Credite de angajament 784
II.Credite bugetare 619 739 1.300 75,91
03 Cheltuieli neeligibile
I.Credite de angajament 784
II.Credite bugetare 619 739 1.300 75,91
33 Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare
Spatiul Economic European si Norvegian
II.Credite bugetare 193 150
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 193 150
34 Transferuri reprezentand cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spatiul
Economic European si Norvegian 2014-2021
I.Credite de angajament 14.656
II.Credite bugetare 4.033 4.348 19.680 352,62
01 Transferuri reprezentand cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spatiul
Economic European si Norvegian pentru
promotorii de proiect/beneficiari institutii publice
I.Credite de angajament 6.677
II.Credite bugetare 2.861 226 10.780 4.669,91
02 Transferuri reprezentand cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spatiul
Economic European si Norvegian pentru
promotorii de proiect/beneficiari, altii decat
institutii publice
I.Credite de angajament 7.979
II.Credite bugetare 1.172 4.122 8.900 115,91
35 Sume aferente corectiilor financiare suportate de la
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE Anexa nr. 3 / 54 / 02 Pag. 5 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
bugetul de stat
I.Credite de angajament 1.938
II.Credite bugetare 3.942 1.938 5.000 158,00
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 1.199 1.302 8,59 1.722 1.744 1.745
II.Credite bugetare 914 1.199 1.302 8,59 1.722 1.744 1.745
17 Despagubiri civile
I.Credite de angajament 17
II.Credite bugetare 38 17
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
I.Credite de angajament 1.182
II.Credite bugetare 877 1.182 1.302 10,15
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 10 10 0,00 55 55 55
II.Credite bugetare 36 10 10 0,00 55 55 55
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 10 10 0,00 55 55 55
II.Credite bugetare 36 10 10 0,00 55 55 55
01 Active fixe
I.Credite de angajament 10
II.Credite bugetare 36 10 10 0,00
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
II.Credite bugetare 29
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
I.Credite de angajament 3
II.Credite bugetare 3 5 66,67
30 Alte active fixe
I.Credite de angajament 7
II.Credite bugetare 8 7 5 -28,57
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -404.004 -94.863
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -404.004 -94.863
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
II.Credite bugetare -404.004 -94.863
03 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
II.Credite bugetare -554 -440
05 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente fondurilor externe
nerambursabile
II.Credite bugetare -403.450 -94.423
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
I.Credite de angajament 2.489.675 3.082.956 23,83 1.096.901 502.905 630.039
II.Credite bugetare 738.183 1.390.500 1.399.912 0,68 1.198.649 1.136.823 1.137.417
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 2.489.665 3.082.946 23,83 1.096.846 502.850 629.984
II.Credite bugetare 821.614 1.396.474 1.399.902 0,25 1.198.594 1.136.768 1.137.362
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 13.972 118.173 745,78 118.173 118.764 119.358
II.Credite bugetare 14.442 13.972 118.173 745,78 118.173 118.764 119.358
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE Anexa nr. 3 / 54 / 02 Pag. 6 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 2.883 3.000 4,06 3.897 3.916 3.995
II.Credite bugetare 4.427 2.883 3.000 4,06 3.897 3.916 3.995
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 2.817 21.227 653,53 20.056 20.115 20.035
II.Credite bugetare 1.641 2.817 21.227 653,53 20.056 20.115 20.035
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 22.816 14.491 -36,49
II.Credite bugetare 29.586 22.816 20.000 -12,34
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 2.445.978 2.924.753 19,57 952.998 358.311 484.851
II.Credite bugetare 770.604 1.352.787 1.236.200 -8,62 1.054.746 992.229 992.229
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 1.199 1.302 8,59 1.722 1.744 1.745
II.Credite bugetare 914 1.199 1.302 8,59 1.722 1.744 1.745
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 10 10 0,00 55 55 55
II.Credite bugetare 36 10 10 0,00 55 55 55
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 10 10 0,00 55 55 55
II.Credite bugetare 36 10 10 0,00 55 55 55
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -83.467 -5.984
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -83.467 -5.984
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 2.488.756 3.082.314 23,85 1.096.901 502.905 630.039
II.Credite bugetare 738.083 1.389.581 1.399.270 0,70 1.198.649 1.136.823 1.137.417
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 2.488.746 3.082.304 23,85 1.096.846 502.850 629.984
II.Credite bugetare 821.514 1.395.555 1.399.260 0,27 1.198.594 1.136.768 1.137.362
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 13.972 118.173 745,78 118.173 118.764 119.358
II.Credite bugetare 14.442 13.972 118.173 745,78 118.173 118.764 119.358
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 2.874 2.458 -14,47 3.897 3.916 3.995
II.Credite bugetare 4.427 2.874 2.458 -14,47 3.897 3.916 3.995
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.907 21.127 1.007,87 20.056 20.115 20.035
II.Credite bugetare 1.541 1.907 21.127 1.007,87 20.056 20.115 20.035
01 A. Transferuri interne
I.Credite de angajament 1.907
II.Credite bugetare 1.541 1.907 21.127 1.007,87
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
I.Credite de angajament 1.907
II.Credite bugetare 1.541 1.907 21.127 1.007,87
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE Anexa nr. 3 / 54 / 02 Pag. 7 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 22.816 14.491 -36,49
II.Credite bugetare 29.586 22.816 20.000 -12,34
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
II.Credite bugetare 1.409
22 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
II.Credite bugetare 252 4.100
01 Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri
proprii necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare
II.Credite bugetare 2.700
02 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri ,
societati comerciale si alti beneficiari de drept
public sau privat necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
II.Credite bugetare 252 1.400
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
I.Credite de angajament 22.327
II.Credite bugetare 28.217 22.327 14.491 -35,10
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
II.Credite bugetare 19
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 19
46 Transferuri de la bugetul de stat din soldul FEC
acordate beneficiarilor pentru cofinantare in cadrul
Programului orase sarace
I.Credite de angajament 37
II.Credite bugetare 1.098 37
47 Transferuri pentru Programul de finantare Fondul
de actiune in domeniul managementului energiei
durabile
I.Credite de angajament 452
II.Credite bugetare 452
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 2.445.978 2.924.753 19,57 952.998 358.311 484.851
II.Credite bugetare 770.604 1.352.787 1.236.200 -8,62 1.054.746 992.229 992.229
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
I.Credite de angajament 154
II.Credite bugetare 31 154 449 191,56
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 23
II.Credite bugetare 5 23 67 191,30
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 131
II.Credite bugetare 26 131 382 191,60
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
I.Credite de angajament 177
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE Anexa nr. 3 / 54 / 02 Pag. 8 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 177 19.799 11.085,88
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 29
II.Credite bugetare 29 3.162 10.803,45
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 148
II.Credite bugetare 148 16.587 11.107,43
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 50
06 Fondul de ajutor european destinat celor mai
defavorizate persoane
I.Credite de angajament 1.580.351
II.Credite bugetare 12.575 442.096 463.899 4,93
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 237.023
II.Credite bugetare 1.886 66.285 69.565 4,95
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 1.343.132
II.Credite bugetare 10.689 375.615 394.084 4,92
03 Cheltuieli neeligibile
I.Credite de angajament 196
II.Credite bugetare 196 250 27,55
09 Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul
afacerilor interne
II.Credite bugetare 6 54
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 6 54
14 Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operational Asistenta Tehnica
I.Credite de angajament 177.145
II.Credite bugetare 167.875 207.507 170.730 -17,72
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 25.527
II.Credite bugetare 24.341 30.177 24.259 -19,61
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 142.403
II.Credite bugetare 135.851 168.120 134.015 -20,29
03 Cheltuieli neeligibile
I.Credite de angajament 9.215
II.Credite bugetare 7.682 9.210 12.456 35,24
16 Alte facilitati si instrumente postaderare
I.Credite de angajament 60
II.Credite bugetare 1 90 150 66,67
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 7
II.Credite bugetare 1 14 52 271,43
02 Finantare externa nerambursabila
I.Credite de angajament 49
II.Credite bugetare 49
03 Cheltuieli neeligibile
I.Credite de angajament 4
II.Credite bugetare 27 98 262,96
17 Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
I.Credite de angajament 149.670
II.Credite bugetare 114.482 125.514 241.060 92,06
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE Anexa nr. 3 / 54 / 02 Pag. 9 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 22.289
II.Credite bugetare 16.840 18.591 35.315 89,96
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 123.337
II.Credite bugetare 93.187 102.879 198.364 92,81
03 Cheltuieli neeligibile
I.Credite de angajament 4.044
II.Credite bugetare 4.455 4.044 7.381 82,52
19 Transferuri din bugetul de stat necesare sustinerii
derularii proiectelor aprobate la finantare in cadrul
Mecanismului pentru Interconectarea Europei
I.Credite de angajament 197.954
II.Credite bugetare 29.882 197.954 100.000 -49,48
01 Transferuri din bugetul de stat catre beneficiari
institutii publice
I.Credite de angajament 197.954
II.Credite bugetare 29.882 197.954 100.000 -49,48
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN aferente cadrului
financiar 2014-2020
I.Credite de angajament 8.090
II.Credite bugetare 55.540 58.243 46.700 -19,82
22 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
aferente cadrului financiar 2014-2020
I.Credite de angajament 316.937
II.Credite bugetare 385.367 315.965 171.829 -45,62
01 Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri
proprii necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-
2020
I.Credite de angajament 137.788
II.Credite bugetare 88.724 86.070 52.044 -39,53
02 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept
public sau privat necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN aferente cadrului
financiar 2014-2020
I.Credite de angajament 179.149
II.Credite bugetare 296.643 229.895 119.785 -47,90
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
II.Credite bugetare 400
31 Mecanismele financiare Spatiul Economic
European si Norvegian
I.Credite de angajament 784
II.Credite bugetare 619 739 1.300 75,91
03 Cheltuieli neeligibile
I.Credite de angajament 784
II.Credite bugetare 619 739 1.300 75,91
33 Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare
Spatiul Economic European si Norvegian
II.Credite bugetare 193 150
03 Cheltuieli neeligibile
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE Anexa nr. 3 / 54 / 02 Pag. 10 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 193 150
34 Transferuri reprezentand cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spatiul
Economic European si Norvegian 2014-2021
I.Credite de angajament 14.656
II.Credite bugetare 4.033 4.348 19.680 352,62
01 Transferuri reprezentand cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spatiul
Economic European si Norvegian pentru
promotorii de proiect/beneficiari institutii publice
I.Credite de angajament 6.677
II.Credite bugetare 2.861 226 10.780 4.669,91
02 Transferuri reprezentand cofinantare publica
aferenta Mecanismelor financiare Spatiul
Economic European si Norvegian pentru
promotorii de proiect/beneficiari, altii decat
institutii publice
I.Credite de angajament 7.979
II.Credite bugetare 1.172 4.122 8.900 115,91
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 1.199 1.302 8,59 1.722 1.744 1.745
II.Credite bugetare 914 1.199 1.302 8,59 1.722 1.744 1.745
17 Despagubiri civile
I.Credite de angajament 17
II.Credite bugetare 38 17
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
I.Credite de angajament 1.182
II.Credite bugetare 877 1.182 1.302 10,15
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 10 10 0,00 55 55 55
II.Credite bugetare 36 10 10 0,00 55 55 55
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 10 10 0,00 55 55 55
II.Credite bugetare 36 10 10 0,00 55 55 55
01 Active fixe
I.Credite de angajament 10
II.Credite bugetare 36 10 10 0,00
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
II.Credite bugetare 29
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
I.Credite de angajament 3
II.Credite bugetare 3 5 66,67
30 Alte active fixe
I.Credite de angajament 7
II.Credite bugetare 8 7 5 -28,57
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -83.467 -5.984
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -83.467 -5.984
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
II.Credite bugetare -83.467 -5.984
03 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
II.Credite bugetare -554 -440
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE Anexa nr. 3 / 54 / 02 Pag. 11 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
05 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente fondurilor externe
nerambursabile
II.Credite bugetare -82.913 -5.544
01 Autoritati executive si legislative
I.Credite de angajament 2.488.756
II.Credite bugetare 738.080 1.389.581 1.399.270 0,70
03 Autoritati executive
I.Credite de angajament 2.488.756
II.Credite bugetare 738.080 1.389.581 1.399.270 0,70
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
I.Credite de angajament 919 642 -30,14
II.Credite bugetare 100 919 642 -30,14
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 919 642 -30,14
II.Credite bugetare 100 919 642 -30,14
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 9 542 5.922,22
II.Credite bugetare 9 542 5.922,22
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 910 100 -89,01
II.Credite bugetare 100 910 100 -89,01
01 A. Transferuri interne
I.Credite de angajament 910
II.Credite bugetare 100 910 100 -89,01
14 Fond National de Preaderare
I.Credite de angajament 910
II.Credite bugetare 100 910 100 -89,01
50 Alte servicii publice generale
I.Credite de angajament 919
II.Credite bugetare 100 919 642 -30,14
7000 01 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE
I.Credite de angajament 2.451.232 4.444.223 81,31 8.927.624 55.000 55.000
II.Credite bugetare -34.720 418.672 613.800 46,61 945.254 507.771 507.771
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 2.451.232 4.444.223 81,31 8.927.624 55.000 55.000
II.Credite bugetare 285.817 507.551 613.800 20,93 945.254 507.771 507.771
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 24.077 50.000 107,67
II.Credite bugetare 4.528 24.077 50.000 107,67
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 2.427.155 4.394.223 81,04 8.927.624 55.000 55.000
II.Credite bugetare 281.288 483.474 563.800 16,61 945.254 507.771 507.771
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -320.537 -88.879
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -320.537 -88.879
7401 PROTECTIA MEDIULUI
I.Credite de angajament 2.451.232 4.444.223 81,31 8.927.624 55.000 55.000
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE Anexa nr. 3 / 54 / 02 Pag. 12 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare -34.720 418.672 613.800 46,61 945.254 507.771 507.771
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 2.451.232 4.444.223 81,31 8.927.624 55.000 55.000
II.Credite bugetare 285.817 507.551 613.800 20,93 945.254 507.771 507.771
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 24.077 50.000 107,67
II.Credite bugetare 4.528 24.077 50.000 107,67
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
I.Credite de angajament 21.010
II.Credite bugetare 4.528 21.010 45.000 114,18
39 Sume aferente corectiilor financiare suportate din
bugetul de stat
I.Credite de angajament 3.067
II.Credite bugetare 3.067 5.000 63,03
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 2.427.155 4.394.223 81,04 8.927.624 55.000 55.000
II.Credite bugetare 281.288 483.474 563.800 16,61 945.254 507.771 507.771
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN aferente cadrului
financiar 2014-2020
I.Credite de angajament 549.425
II.Credite bugetare 59.872 82.194 154.766 88,29
22 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
aferente cadrului financiar 2014-2020
I.Credite de angajament 1.850.986
II.Credite bugetare 188.232 374.536 374.034 -0,13
01 Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri
proprii necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-
2020
II.Credite bugetare 328 1.103 10.000 806,62
02 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept
public sau privat necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN aferente cadrului
financiar 2014-2020
I.Credite de angajament 1.850.986
II.Credite bugetare 187.904 373.433 364.034 -2,52
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
I.Credite de angajament 24.806
II.Credite bugetare 29.242 24.806 30.000 20,94
35 Sume aferente corectiilor financiare suportate de la
bugetul de stat
I.Credite de angajament 1.938
II.Credite bugetare 3.942 1.938 5.000 158,00
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -320.537 -88.879
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE Anexa nr. 3 / 54 / 02 Pag. 13 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -320.537 -88.879
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
II.Credite bugetare -320.537 -88.879
05 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente fondurilor externe
nerambursabile
II.Credite bugetare -320.537 -88.879
01 Administratie centrala
I.Credite de angajament 2.451.232
II.Credite bugetare -34.720 418.672 613.800 46,61
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2019-2024
(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

Anexa nr. 3 / 54 / 11 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I.Credite de angajament 345 1.310 279,71 467 234
II.Credite bugetare 461 463 748 61,56 462
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 345 1.310 279,71 467 234
II.Credite bugetare 461 463 748 61,56 462
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 345 1.310 279,71 467 234
II.Credite bugetare 461 463 748 61,56 462
09 Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul
afacerilor interne
II.Credite bugetare 75 285
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 75 285
16 Alte facilitati si instrumente postaderare
I.Credite de angajament 77
II.Credite bugetare 1 213 463 117,37
02 Finantare externa nerambursabila
I.Credite de angajament 77
II.Credite bugetare 1 213 463 117,37
33 Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare
Spatiul Economic European si Norvegian
I.Credite de angajament 268
II.Credite bugetare 385 250
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 268
II.Credite bugetare 385 250
5108 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 345 1.310 279,71 467 234
II.Credite bugetare 461 463 748 61,56 462
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 345 1.310 279,71 467 234
II.Credite bugetare 461 463 748 61,56 462
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 345 1.310 279,71 467 234
II.Credite bugetare 461 463 748 61,56 462
09 Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul
afacerilor interne
II.Credite bugetare 75 285
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 75 285
16 Alte facilitati si instrumente postaderare
I.Credite de angajament 77
II.Credite bugetare 1 213 463 117,37
02 Finantare externa nerambursabila
I.Credite de angajament 77
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE Anexa nr. 3 / 54 / 11 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 1 213 463 117,37
33 Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare
Spatiul Economic European si Norvegian
I.Credite de angajament 268
II.Credite bugetare 385 250
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 268
II.Credite bugetare 385 250
01 Autoritati executive si legislative
I.Credite de angajament 345
II.Credite bugetare 461 463 748 61,56
03 Autoritati executive
I.Credite de angajament 345
II.Credite bugetare 461 463 748 61,56
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2019-2024
(sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)

Anexa nr. 3 / 54 / 13 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
0001 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 1.540 925 8.008 765,73 9.892 9.892 10.382
0002 10 I.VENITURI CURENTE 1.540 925 8.008 765,73 9.892 9.892 10.382
2900 10 C.VENITURI NEFISCALE 1.540 925 8.008 765,73 9.892 9.892 10.382
3300 10 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 1.540 925 8.008 765,73 9.892 9.892 10.382
3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI 1.540 925 8.008 765,73 9.892 9.892 10.382
ALTE ACTIVITATI
50 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 1.540 925 8.008 765,73 9.892 9.892 10.382
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
I.Credite de angajament 925 8.008 765,73 9.892 9.892 10.382
II.Credite bugetare 1.540 925 8.008 765,73 9.892 9.892 10.382
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 863 7.808 804,75 9.742 9.742 10.232
II.Credite bugetare 1.540 863 7.808 804,75 9.742 9.742 10.232
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 519 3.068 491,14 3.272 3.272 3.572
II.Credite bugetare 911 519 3.068 491,14 3.272 3.272 3.572
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 344 4.240 1.132,56 5.670 5.670 5.760
II.Credite bugetare 629 344 4.240 1.132,56 5.670 5.670 5.760
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 500 800 800 900
II.Credite bugetare 500 800 800 900
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
II.Credite bugetare 500
04 Alte transferuri curente in strainatate
II.Credite bugetare 500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 62 200 222,58 150 150 150
II.Credite bugetare 62 200 222,58 150 150 150
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 62 200 222,58 150 150 150
II.Credite bugetare 62 200 222,58 150 150 150
01 Active fixe
I.Credite de angajament 62
II.Credite bugetare 62 200 222,58
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
I.Credite de angajament 62
II.Credite bugetare 62 100 61,29
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
II.Credite bugetare 100
5110 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 925 8.008 765,73 9.892 9.892 10.382
II.Credite bugetare 1.540 925 8.008 765,73 9.892 9.892 10.382
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 863 7.808 804,75 9.742 9.742 10.232
II.Credite bugetare 1.540 863 7.808 804,75 9.742 9.742 10.232
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 519 3.068 491,14 3.272 3.272 3.572
II.Credite bugetare 911 519 3.068 491,14 3.272 3.272 3.572
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE Anexa nr. 3 / 54 / 13 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2019 preliminata 2021 descrestere 2022 2023 2024
tol graf Titlu col at 2020 2021/2020

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 344 4.240 1.132,56 5.670 5.670 5.760
II.Credite bugetare 629 344 4.240 1.132,56 5.670 5.670 5.760
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 500 800 800 900
II.Credite bugetare 500 800 800 900
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
II.Credite bugetare 500
04 Alte transferuri curente in strainatate
II.Credite bugetare 500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 62 200 222,58 150 150 150
II.Credite bugetare 62 200 222,58 150 150 150
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 62 200 222,58 150 150 150
II.Credite bugetare 62 200 222,58 150 150 150
01 Active fixe
I.Credite de angajament 62
II.Credite bugetare 62 200 222,58
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
I.Credite de angajament 62
II.Credite bugetare 62 100 61,29
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
II.Credite bugetare 100
01 Autoritati executive si legislative
I.Credite de angajament 925
II.Credite bugetare 1.540 925 8.008 765,73
03 Autoritati executive
I.Credite de angajament 925
II.Credite bugetare 1.540 925 8.008 765,73
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

ANEXA nr. 3/ 54 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 1 din 3
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament 11.765 4.126 1.189 3.212 1.667 1.334 159 78


II. Credite bugetare 10.500 3.527 1.292 2.402 1.910 1.100 192 77
500001 CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament 11.765 4.126 1.189 3.212 1.667 1.334 159 78


II. Credite bugetare 10.500 3.527 1.292 2.402 1.910 1.100 192 77
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 11.765 4.126 1.189 3.212 1.667 1.334 159 78


II. Credite bugetare 10.500 3.527 1.292 2.402 1.910 1.100 192 77

Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 8.182 2.909 844 1.902 1.200 1.100 159 68


II. Credite bugetare 7.850 2.560 829 1.654 1.448 1.100 192 67
500101 CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament 8.182 2.909 844 1.902 1.200 1.100 159 68


II. Credite bugetare 7.850 2.560 829 1.654 1.448 1.100 192 67
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 8.182 2.909 844 1.902 1.200 1.100 159 68


II. Credite bugetare 7.850 2.560 829 1.654 1.448 1.100 192 67

Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE


MINISTERUL(Institutia): Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

ANEXA nr. 3/ 54 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 2 din 3
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare

I. Credite de angajament 3.583 1.217 345 1.310 467 234 0 10


II. Credite bugetare 2.650 967 463 748 462 0 0 10
500801 CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament 3.583 1.217 345 1.310 467 234 0 10


II. Credite bugetare 2.650 967 463 748 462 0 0 10
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 3.583 1.217 345 1.310 467 234 0 10


II. Credite bugetare 2.650 967 463 748 462 0 0 10

Proiect: 8742 Asistenta tehnica aferenta Fondul pentru Securitate Interna 2014 - 2020

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.324 985 0 339 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.324 985 0 339 0 0 0 0
Proiect: 10255 Platforma de Bune Practici pentru Romi
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 382 167 137 0 0 0 0 78
II. Credite bugetare 382 2 303 0 0 0 0 77
Proiect: 11955 Asistenta tehnica pentru Punctul National de Contact
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 2.013 794 268 250 467 234 0 0
II. Credite bugetare 1.080 680 250 150 0 0 0 0
Proiect: 11975 Asistenta tehnica pentru FRDS
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

ANEXA nr. 3/ 54 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 3 din 3
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 6.823 2.180 784 1.400 1.200 1.100 159 0
II. Credite bugetare 6.491 1.860 739 1.300 1.300 1.100 192 0
Proiect: 18604 Platforma Nationala de Bune Practici pentru Romi Etapa II

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.223 0 0 1.223 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.223 0 0 613 610 0 0 0
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

ANEXA nr. 3 / 54 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 1 din 7
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

Proiect: 8742 Asistenta tehnica aferenta Fondul pentru Securitate Interna 2014 - 2020

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 1.324 985 0 339 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.324 985 0 339 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 1.324 985 0 339 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.324 985 0 339 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 1.324 985 0 339 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.324 985 0 339 0 0 0 0
Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 523 469 0 54 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 523 469 0 54 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 523 469 0 54 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 523 469 0 54 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 523 469 0 54 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 523 469 0 54 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

ANEXA nr. 3 / 54 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 2 din 7
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 801 516 0 285 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 801 516 0 285 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 801 516 0 285 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 801 516 0 285 0 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 801 516 0 285 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 801 516 0 285 0 0 0 0
Proiect: 10255 Platforma de Bune Practici pentru Romi

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 382 167 137 0 0 0 0 78


mii lei II. Credite bugetare 382 2 303 0 0 0 0 77
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 382 167 137 0 0 0 0 78


mii lei II. Credite bugetare 382 2 303 0 0 0 0 77
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 382 167 137 0 0 0 0 78


mii lei II. Credite bugetare 382 2 303 0 0 0 0 77
Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 158 30 60 0 0 0 0 68


MINISTERUL(Institutia): Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

ANEXA nr. 3 / 54 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 3 din 7
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei II. Credite bugetare 158 1 90 0 0 0 0 67


500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 158 30 60 0 0 0 0 68


mii lei II. Credite bugetare 158 1 90 0 0 0 0 67
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 158 30 60 0 0 0 0 68


mii lei II. Credite bugetare 158 1 90 0 0 0 0 67
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 224 137 77 0 0 0 0 10


mii lei II. Credite bugetare 224 1 213 0 0 0 0 10
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 224 137 77 0 0 0 0 10


mii lei II. Credite bugetare 224 1 213 0 0 0 0 10
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 224 137 77 0 0 0 0 10


mii lei II. Credite bugetare 224 1 213 0 0 0 0 10
Proiect: 11955 Asistenta tehnica pentru Punctul National de Contact

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 2.013 794 268 250 467 234 0 0
mii lei II. Credite bugetare 1.080 680 250 150 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

ANEXA nr. 3 / 54 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 4 din 7
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei I. Credite de angajament 2.013 794 268 250 467 234 0 0
mii lei II. Credite bugetare 1.080 680 250 150 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 2.013 794 268 250 467 234 0 0
mii lei II. Credite bugetare 1.080 680 250 150 0 0 0 0
Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 380 230 0 150 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 380 230 0 150 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 380 230 0 150 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 380 230 0 150 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 380 230 0 150 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 380 230 0 150 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 1.633 564 268 100 467 234 0 0
mii lei II. Credite bugetare 700 450 250 0 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 1.633 564 268 100 467 234 0 0
mii lei II. Credite bugetare 700 450 250 0 0 0 0 0
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

ANEXA nr. 3 / 54 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 5 din 7
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 1.633 564 268 100 467 234 0 0
mii lei II. Credite bugetare 700 450 250 0 0 0 0 0
Proiect: 11975 Asistenta tehnica pentru FRDS

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 6.823 2.180 784 1.400 1.200 1.100 159 0
mii lei II. Credite bugetare 6.491 1.860 739 1.300 1.300 1.100 192 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 6.823 2.180 784 1.400 1.200 1.100 159 0
mii lei II. Credite bugetare 6.491 1.860 739 1.300 1.300 1.100 192 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 6.823 2.180 784 1.400 1.200 1.100 159 0
mii lei II. Credite bugetare 6.491 1.860 739 1.300 1.300 1.100 192 0
Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 6.823 2.180 784 1.400 1.200 1.100 159 0
mii lei II. Credite bugetare 6.491 1.860 739 1.300 1.300 1.100 192 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 6.823 2.180 784 1.400 1.200 1.100 159 0
mii lei II. Credite bugetare 6.491 1.860 739 1.300 1.300 1.100 192 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 6.823 2.180 784 1.400 1.200 1.100 159 0
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

ANEXA nr. 3 / 54 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 6 din 7
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei II. Credite bugetare 6.491 1.860 739 1.300 1.300 1.100 192 0
Proiect: 18604 Platforma Nationala de Bune Practici pentru Romi Etapa II

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 1.223 0 0 1.223 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.223 0 0 613 610 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 1.223 0 0 1.223 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.223 0 0 613 610 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 1.223 0 0 1.223 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.223 0 0 613 610 0 0 0
Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 298 0 0 298 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 298 0 0 150 148 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 298 0 0 298 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 298 0 0 150 148 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 298 0 0 298 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 298 0 0 150 148 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

ANEXA nr. 3 / 54 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 7 din 7
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2019 preliminata 2020 ulteriori
surse de finantare proiect

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 925 0 0 925 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 925 0 0 463 462 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 925 0 0 925 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 925 0 0 463 462 0 0 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 925 0 0 925 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 925 0 0 463 462 0 0 0
Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 54 / 22


II. Credit bugetar Pag. 1 din 1
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2018 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
2020

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 45.811.666 18.026.441 3.430.307 4.918.730 7.381.565 9.879.422 412.211 539.692 1.223.298
II. Credite bugetare 45.572.020 11.970.996 1.085.186 1.881.873 1.868.346 1.998.552 1.498.900 1.499.808 23.768.359
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 1 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 01 Program Operational de Asistenta Tehnica (PO AT)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 8739 Asistenta tehnica POAT 2014-2020


Fond de finantare: 19 Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta tehnica

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 484.179 196.766 154.168 66.851 52.639 6.755 7.000 0 0

II. Credite bugetare 484.179 75.657 59.802 97.213 160.780 83.727 7.000 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 484.179 196.766 154.168 66.851 52.639 6.755 7.000 0 0
II. Credite bugetare 484.179 75.657 59.802 97.213 160.780 83.727 7.000 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 484.179 196.766 154.168 66.851 52.639 6.755 7.000 0 0
II. Credite bugetare 484.179 75.657 59.802 97.213 160.780 83.727 7.000 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 484.179 196.766 154.168 66.851 52.639 6.755 7.000 0 0
II. Credite bugetare 484.179 75.657 59.802 97.213 160.780 83.727 7.000 0 0

51015814 Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica


I. Credite de angajament 484.179 196.766 154.168 66.851 52.639 6.755 7.000 0 0
II. Credite bugetare 484.179 75.657 59.802 97.213 160.780 83.727 7.000 0 0

5101581401 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 70.184 30.339 23.584 10.138 6.123 0 0 0 0
II. Credite bugetare 70.184 11.563 9.146 14.788 22.909 11.778 0 0 0

5101581402 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 388.167 166.411 130.221 56.019 35.516 0 0 0 0
II. Credite bugetare 388.167 64.078 50.549 81.736 126.615 65.189 0 0 0

5101581403 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 25.828 16 363 694 11.000 6.755 7.000 0 0
II. Credite bugetare 25.828 16 107 689 11.256 6.760 7.000 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 2 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 01 Program Operational de Asistenta Tehnica (PO AT)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13784 Continuarea sprijinului pentru finantarea cheltuielilor de personal pentru personalul autoritatii publice
centrale, avand calitatea de coordonator al implementarii si gestionarii FESI, precum si de Autoritatea de
Management pentru POAT, POC si POIM, si pentru personalul structurilor suport implicat in coordonarea,
gestionarea si controlul FESI (III)
Fond de finantare: 19 Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta tehnica

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 300.226 68.176 108.072 110.294 9.950 0 0 0 3.734

II. Credite bugetare 300.226 68.176 108.072 110.294 9.950 0 0 0 3.734

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 300.226 68.176 108.072 110.294 9.950 0 0 0 3.734
II. Credite bugetare 300.226 68.176 108.072 110.294 9.950 0 0 0 3.734

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 300.226 68.176 108.072 110.294 9.950 0 0 0 3.734
II. Credite bugetare 300.226 68.176 108.072 110.294 9.950 0 0 0 3.734

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 300.226 68.176 108.072 110.294 9.950 0 0 0 3.734
II. Credite bugetare 300.226 68.176 108.072 110.294 9.950 0 0 0 3.734

51015814 Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica


I. Credite de angajament 300.226 68.176 108.072 110.294 9.950 0 0 0 3.734
II. Credite bugetare 300.226 68.176 108.072 110.294 9.950 0 0 0 3.734

5101581401 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 41.926 9.717 15.195 15.389 1.350 0 0 0 275
II. Credite bugetare 41.926 9.717 15.195 15.389 1.350 0 0 0 275

5101581402 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 235.373 54.549 85.302 86.384 7.400 0 0 0 1.738
II. Credite bugetare 235.373 54.549 85.302 86.384 7.400 0 0 0 1.738

5101581403 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 22.927 3.910 7.575 8.521 1.200 0 0 0 1.721
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 3 din 116

Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 22.927 3.910 7.575 8.521 1.200 0 0 0 1.721
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 4 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 8743 Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU)
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.148.609 59.642 16.262 49.338 76.991 421.678 145.319 0 379.379

II. Credite bugetare 1.148.609 17.263 25.107 25.182 79.675 258.721 323.615 0 419.046

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 1.148.609 59.642 16.262 49.338 76.991 421.678 145.319 0 379.379
II. Credite bugetare 1.148.609 17.263 25.107 25.182 79.675 258.721 323.615 0 419.046

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 1.148.609 59.642 16.262 49.338 76.991 421.678 145.319 0 379.379
II. Credite bugetare 1.148.609 17.263 25.107 25.182 79.675 258.721 323.615 0 419.046

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.148.609 59.642 16.262 49.338 76.991 421.678 145.319 0 379.379
II. Credite bugetare 1.148.609 17.263 25.107 25.182 79.675 258.721 323.615 0 419.046

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 1.148.609 59.642 16.262 49.338 76.991 421.678 145.319 0 379.379
II. Credite bugetare 1.148.609 17.263 25.107 25.182 79.675 258.721 323.615 0 419.046

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 175.461 9.115 2.487 7.546 11.307 63.890 22.594 0 58.522
II. Credite bugetare 175.461 2.633 3.795 3.848 11.718 39.935 24.047 0 89.485

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 970.970 50.522 13.760 41.755 65.226 357.506 121.843 0 320.358
II. Credite bugetare 970.970 14.625 21.297 21.297 67.499 218.504 298.686 0 329.062

5101581703 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 2.178 5 15 37 458 282 882 0 499
II. Credite bugetare 2.178 5 15 37 458 282 882 0 499
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 5 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 11160 Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada decembrie 2015 - decembrie 2021
pentru personalul Ministerului Fondurilor Europene implicat in gestionarea POCU si POSDRU
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 120.452 40.629 24.078 23.646 29.368 1.873 0 0 858

II. Credite bugetare 120.452 19.693 19.351 23.646 29.368 1.873 0 0 26.521

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 120.452 40.629 24.078 23.646 29.368 1.873 0 0 858
II. Credite bugetare 120.452 19.693 19.351 23.646 29.368 1.873 0 0 26.521

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 120.452 40.629 24.078 23.646 29.368 1.873 0 0 858
II. Credite bugetare 120.452 19.693 19.351 23.646 29.368 1.873 0 0 26.521

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 120.452 40.629 24.078 23.646 29.368 1.873 0 0 858
II. Credite bugetare 120.452 19.693 19.351 23.646 29.368 1.873 0 0 26.521

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 120.452 40.629 24.078 23.646 29.368 1.873 0 0 858
II. Credite bugetare 120.452 19.693 19.351 23.646 29.368 1.873 0 0 26.521

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 16.694 5.785 3.302 3.305 4.041 261 0 0 0
II. Credite bugetare 16.694 2.739 2.653 3.305 4.041 261 0 0 3.695

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 92.556 32.193 18.270 18.289 22.360 1.444 0 0 0
II. Credite bugetare 92.556 15.161 14.492 18.289 22.360 1.444 0 0 20.810

5101581703 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 11.202 2.651 2.506 2.052 2.967 168 0 0 858
II. Credite bugetare 11.202 1.793 2.206 2.052 2.967 168 0 0 2.016
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 6 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 16719 Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Fondurilor Europene printr-un sistem integrat de
management al calitatii
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 19.976 0 0 177 19.799 0 0 0 0

II. Credite bugetare 19.976 0 0 177 19.799 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 19.976 0 0 177 19.799 0 0 0 0
II. Credite bugetare 19.976 0 0 177 19.799 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 19.976 0 0 177 19.799 0 0 0 0
II. Credite bugetare 19.976 0 0 177 19.799 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 19.976 0 0 177 19.799 0 0 0 0
II. Credite bugetare 19.976 0 0 177 19.799 0 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 19.976 0 0 177 19.799 0 0 0 0
II. Credite bugetare 19.976 0 0 177 19.799 0 0 0 0

5101580201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 3.191 0 0 29 3.162 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.191 0 0 29 3.162 0 0 0 0

5101580202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 16.735 0 0 148 16.587 0 0 0 0
II. Credite bugetare 16.735 0 0 148 16.587 0 0 0 0

5101580203 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 50 0 0 0 50 0 0 0 0
II. Credite bugetare 50 0 0 0 50 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 7 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 55 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor
economice si sociale in cadrul UE extinse

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 5654 Asistenta tehnica in cadrul programului de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor
economice si sociale in cadrul UE extinse
Fond de finantare: 25 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul UE extinse

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 391 372 19 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 391 372 19 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 391 372 19 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 391 372 19 0 0 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 391 372 19 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 391 372 19 0 0 0 0 0 0

510156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
I. Credite de angajament 391 372 19 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 391 372 19 0 0 0 0 0 0

51015625 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
I. Credite de angajament 391 372 19 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 391 372 19 0 0 0 0 0 0

5101562502 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 391 372 19 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 391 372 19 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 8 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 59 Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014 - 2020

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 7459 Furnizarea de pachete cu alimente in cadrul Fondului de Ajutor European Destinat celor mai Defavorizate
persoane
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 3.142.075 834.914 167.000 1.575.622 130.116 0 0 0 434.423

II. Credite bugetare 3.142.075 761.913 12.456 438.109 436.330 0 0 0 1.493.267

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 3.142.075 834.914 167.000 1.575.622 130.116 0 0 0 434.423
II. Credite bugetare 3.142.075 761.913 12.456 438.109 436.330 0 0 0 1.493.267

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 3.142.075 834.914 167.000 1.575.622 130.116 0 0 0 434.423
II. Credite bugetare 3.142.075 761.913 12.456 438.109 436.330 0 0 0 1.493.267

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.142.075 834.914 167.000 1.575.622 130.116 0 0 0 434.423
II. Credite bugetare 3.142.075 761.913 12.456 438.109 436.330 0 0 0 1.493.267

51015806 Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane


I. Credite de angajament 3.142.075 834.914 167.000 1.575.622 130.116 0 0 0 434.423
II. Credite bugetare 3.142.075 761.913 12.456 438.109 436.330 0 0 0 1.493.267

5101580601 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 470.281 121.318 25.050 236.343 19.517 0 0 0 68.053
II. Credite bugetare 470.281 113.731 1.868 65.716 65.450 0 0 0 223.516

5101580602 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 2.664.927 706.729 141.950 1.339.279 110.599 0 0 0 366.370
II. Credite bugetare 2.664.927 644.575 10.588 372.393 370.880 0 0 0 1.266.491

5101580603 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 6.867 6.867 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.867 3.607 0 0 0 0 0 0 3.260
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 9 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 59 Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014 - 2020

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 10575 Dezvoltarea capacitatii UI POAD de gestionare optima a Programului operational prin accesarea axei de
Asistenta tehnica acordata de Uniunea Europeana in exercitiul financiar 2014-2020.
Fond de finantare: 32 Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 93.747 688 85 1.599 31.223 25.709 15.060 0 19.383

II. Credite bugetare 93.747 440 119 857 22.873 32.653 17.113 0 19.692

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 93.747 688 85 1.599 31.223 25.709 15.060 0 19.383
II. Credite bugetare 93.747 440 119 857 22.873 32.653 17.113 0 19.692

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 93.747 688 85 1.599 31.223 25.709 15.060 0 19.383
II. Credite bugetare 93.747 440 119 857 22.873 32.653 17.113 0 19.692

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 93.747 688 85 1.599 31.223 25.709 15.060 0 19.383
II. Credite bugetare 93.747 440 119 857 22.873 32.653 17.113 0 19.692

51015806 Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane


I. Credite de angajament 93.747 688 85 1.599 31.223 25.709 15.060 0 19.383
II. Credite bugetare 93.747 440 119 857 22.873 32.653 17.113 0 19.692

5101580601 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 13.626 104 12 239 4.673 3.849 2.249 0 2.500
II. Credite bugetare 13.626 66 18 128 3.436 4.883 2.549 0 2.546

5101580602 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 79.735 584 73 1.354 26.480 21.760 12.711 0 16.773
II. Credite bugetare 79.735 374 101 723 19.367 27.670 14.464 0 17.036

5101580603 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 386 0 0 6 70 100 100 0 110
II. Credite bugetare 386 0 0 6 70 100 100 0 110
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 10 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 59 Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014 - 2020

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 16740 Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada iunie 2015 – decembrie 2020 pentru
personalul Ministerului Fondurilor Europene implicat in gestionarea si implementarea POAD
Fond de finantare: 32 Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 3.719 0 0 3.130 410 0 0 0 179

II. Credite bugetare 3.719 0 0 3.130 410 0 0 0 179

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 3.719 0 0 3.130 410 0 0 0 179
II. Credite bugetare 3.719 0 0 3.130 410 0 0 0 179

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 3.719 0 0 3.130 410 0 0 0 179
II. Credite bugetare 3.719 0 0 3.130 410 0 0 0 179

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.719 0 0 3.130 410 0 0 0 179
II. Credite bugetare 3.719 0 0 3.130 410 0 0 0 179

51015806 Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane


I. Credite de angajament 3.719 0 0 3.130 410 0 0 0 179
II. Credite bugetare 3.719 0 0 3.130 410 0 0 0 179

5101580601 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 518 0 0 441 55 0 0 0 22
II. Credite bugetare 518 0 0 441 55 0 0 0 22

5101580602 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 2.925 0 0 2.499 300 0 0 0 126
II. Credite bugetare 2.925 0 0 2.499 300 0 0 0 126

5101580603 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 276 0 0 190 55 0 0 0 31
II. Credite bugetare 276 0 0 190 55 0 0 0 31
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 11 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 59 Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014 - 2020

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 18824 Continuarea sprijinului pentru finantarea cheltuielilor salariale ale personalului din cadrul Ministerului
Investitiilor si Proiectelor Europene implicat in gestionarea si implementarea POAD efectuate in perioada
ianuarie 2021-decembrie 2023
Fond de finantare: 32 Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 14.027 0 0 0 4.286 4.676 4.676 389 0

II. Credite bugetare 14.027 0 0 0 4.286 4.676 4.676 389 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 14.027 0 0 0 4.286 4.676 4.676 389 0
II. Credite bugetare 14.027 0 0 0 4.286 4.676 4.676 389 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 14.027 0 0 0 4.286 4.676 4.676 389 0
II. Credite bugetare 14.027 0 0 0 4.286 4.676 4.676 389 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 14.027 0 0 0 4.286 4.676 4.676 389 0
II. Credite bugetare 14.027 0 0 0 4.286 4.676 4.676 389 0

51015806 Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane


I. Credite de angajament 14.027 0 0 0 4.286 4.676 4.676 389 0
II. Credite bugetare 14.027 0 0 0 4.286 4.676 4.676 389 0

5101580601 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 2.043 0 0 0 624 681 681 57 0
II. Credite bugetare 2.043 0 0 0 624 681 681 57 0

5101580602 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 11.576 0 0 0 3.537 3.859 3.859 321 0
II. Credite bugetare 11.576 0 0 0 3.537 3.859 3.859 321 0

5101580603 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 408 0 0 0 125 136 136 11 0
II. Credite bugetare 408 0 0 0 125 136 136 11 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 12 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 67 Programul de cooperare interregionala INTERREG EUROPE

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15766 Schimb de experienta si cunostinte, pentru integrarea surselor regenerabile de energie si Serviciilor
Ecosistemice in politicile teritoriale de mediu si energie
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 564 0 9 14 190 175 176 0 0

II. Credite bugetare 564 0 9 14 190 175 176 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 564 0 9 14 190 175 176 0 0
II. Credite bugetare 564 0 9 14 190 175 176 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 564 0 9 14 190 175 176 0 0
II. Credite bugetare 564 0 9 14 190 175 176 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 564 0 9 14 190 175 176 0 0
II. Credite bugetare 564 0 9 14 190 175 176 0 0

51015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 564 0 9 14 190 175 176 0 0
II. Credite bugetare 564 0 9 14 190 175 176 0 0

5101580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 84 0 2 2 28 26 26 0 0
II. Credite bugetare 84 0 2 2 28 26 26 0 0

5101580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 480 0 7 12 162 149 150 0 0
II. Credite bugetare 480 0 7 12 162 149 150 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 13 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 10880 Inchiriere imobil (cladire existenta si teren aferent) necesar functionarii OIR POSDRU Regiunea S-E
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 2.524 928 387 420 676 0 0 0 113

II. Credite bugetare 2.524 928 387 420 676 0 0 0 113

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 2.524 928 387 420 676 0 0 0 113
II. Credite bugetare 2.524 928 387 420 676 0 0 0 113

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 2.524 928 387 420 676 0 0 0 113
II. Credite bugetare 2.524 928 387 420 676 0 0 0 113

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.524 928 387 420 676 0 0 0 113
II. Credite bugetare 2.524 928 387 420 676 0 0 0 113

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 2.524 928 387 420 676 0 0 0 113
II. Credite bugetare 2.524 928 387 420 676 0 0 0 113

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 386 142 60 64 102 0 0 0 18
II. Credite bugetare 386 142 60 64 102 0 0 0 18

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 2.138 786 327 356 574 0 0 0 95
II. Credite bugetare 2.138 786 327 356 574 0 0 0 95
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 14 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 10884 Inchiriere spatiu (cladire existenta si teren aferent) necesar functionarii OIR POSDRU Regiunea SUD-Vest
Oltenia
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.003 923 80 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.003 923 80 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 1.003 923 80 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.003 923 80 0 0 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 1.003 923 80 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.003 923 80 0 0 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.003 923 80 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.003 923 80 0 0 0 0 0 0

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 1.003 923 80 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.003 923 80 0 0 0 0 0 0

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 153 141 12 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 153 141 12 0 0 0 0 0 0

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 850 782 68 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 850 782 68 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 15 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 10885 Inchiriere imobil (cladire existenta si teren aferent) necesar functionarii OIR POSDRU Regiunea Vest
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 3.057 1.507 737 736 76 0 0 0 1

II. Credite bugetare 3.057 1.507 737 736 76 0 0 0 1

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 3.057 1.507 737 736 76 0 0 0 1
II. Credite bugetare 3.057 1.507 737 736 76 0 0 0 1

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 3.057 1.507 737 736 76 0 0 0 1
II. Credite bugetare 3.057 1.507 737 736 76 0 0 0 1

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.057 1.507 737 736 76 0 0 0 1
II. Credite bugetare 3.057 1.507 737 736 76 0 0 0 1

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 3.057 1.507 737 736 76 0 0 0 1
II. Credite bugetare 3.057 1.507 737 736 76 0 0 0 1

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 468 231 113 112 11 0 0 0 1
II. Credite bugetare 468 231 113 112 11 0 0 0 1

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 2.589 1.276 624 624 65 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.589 1.276 624 624 65 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 16 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 10890 Inchiriere spatiu (cladire existenta si teren aferent) necesar functionarii OIR POSDRU Regiunea Centru
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 3.274 1.315 487 486 487 413 0 0 86

II. Credite bugetare 3.274 1.315 487 486 487 413 0 0 86

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 3.274 1.315 487 486 487 413 0 0 86
II. Credite bugetare 3.274 1.315 487 486 487 413 0 0 86

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 3.274 1.315 487 486 487 413 0 0 86
II. Credite bugetare 3.274 1.315 487 486 487 413 0 0 86

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.274 1.315 487 486 487 413 0 0 86
II. Credite bugetare 3.274 1.315 487 486 487 413 0 0 86

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 3.274 1.315 487 486 487 413 0 0 86
II. Credite bugetare 3.274 1.315 487 486 487 413 0 0 86

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 501 202 75 74 75 61 0 0 14
II. Credite bugetare 501 202 75 74 75 61 0 0 14

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 2.773 1.113 412 412 412 352 0 0 72
II. Credite bugetare 2.773 1.113 412 412 412 352 0 0 72
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 17 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 10895 Asistenta tehnica acordata OIR POSDRU Regiunea Bucuresti-Ilfov pentru realizarea functiei help-desk
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 839 755 84 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 839 755 84 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 839 755 84 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 839 755 84 0 0 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 839 755 84 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 839 755 84 0 0 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 839 755 84 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 839 755 84 0 0 0 0 0 0

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 839 755 84 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 839 755 84 0 0 0 0 0 0

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 129 116 13 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 129 116 13 0 0 0 0 0 0

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 710 639 71 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 710 639 71 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 18 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 12057 Inchiriere spatiu intr-un imobil/cladire de birouri cu destinatie de sediu necesar functionarii OIR POSDRU
Bucuresti-Ilfov
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 3.848 1.948 1.112 247 0 0 0 0 541

II. Credite bugetare 3.848 1.948 1.112 247 0 0 0 0 541

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 3.848 1.948 1.112 247 0 0 0 0 541
II. Credite bugetare 3.848 1.948 1.112 247 0 0 0 0 541

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 3.848 1.948 1.112 247 0 0 0 0 541
II. Credite bugetare 3.848 1.948 1.112 247 0 0 0 0 541

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.848 1.948 1.112 247 0 0 0 0 541
II. Credite bugetare 3.848 1.948 1.112 247 0 0 0 0 541

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 3.848 1.948 1.112 247 0 0 0 0 541
II. Credite bugetare 3.848 1.948 1.112 247 0 0 0 0 541

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 587 299 170 37 0 0 0 0 81
II. Credite bugetare 587 299 170 37 0 0 0 0 81

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 3.261 1.649 942 210 0 0 0 0 460
II. Credite bugetare 3.261 1.649 942 210 0 0 0 0 460
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 19 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 12058 Inchiriere imobil (cladire existenta si terenul aferent) necesar functionarii OIR POSDRU Sud Muntenia
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.330 804 150 150 226 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.330 804 150 150 226 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 1.330 804 150 150 226 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.330 804 150 150 226 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 1.330 804 150 150 226 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.330 804 150 150 226 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.330 804 150 150 226 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.330 804 150 150 226 0 0 0 0

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 1.330 804 150 150 226 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.330 804 150 150 226 0 0 0 0

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 203 123 23 23 34 0 0 0 0
II. Credite bugetare 203 123 23 23 34 0 0 0 0

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 1.127 681 127 127 192 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.127 681 127 127 192 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 20 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13954 Asigurarea de servicii transport si cazare necesare functionarii OIR POSDRU Sud Vest Oltenia
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.322 50 159 58 567 0 0 0 488

II. Credite bugetare 1.322 50 159 58 567 0 0 0 488

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 1.322 50 159 58 567 0 0 0 488
II. Credite bugetare 1.322 50 159 58 567 0 0 0 488

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 1.322 50 159 58 567 0 0 0 488
II. Credite bugetare 1.322 50 159 58 567 0 0 0 488

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.322 50 159 58 567 0 0 0 488
II. Credite bugetare 1.322 50 159 58 567 0 0 0 488

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 1.322 50 159 58 567 0 0 0 488
II. Credite bugetare 1.322 50 159 58 567 0 0 0 488

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 202 8 25 9 86 0 0 0 74
II. Credite bugetare 202 8 25 9 86 0 0 0 74

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 1.120 42 134 49 481 0 0 0 414
II. Credite bugetare 1.120 42 134 49 481 0 0 0 414
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 21 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13955 Acordare sprijin logistic pentru buna functionare a OIR POSDRU Sud Vest Oltenia
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 635 112 78 21 375 0 0 0 49

II. Credite bugetare 635 112 78 21 375 0 0 0 49

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 635 112 78 21 375 0 0 0 49
II. Credite bugetare 635 112 78 21 375 0 0 0 49

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 635 112 78 21 375 0 0 0 49
II. Credite bugetare 635 112 78 21 375 0 0 0 49

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 635 112 78 21 375 0 0 0 49
II. Credite bugetare 635 112 78 21 375 0 0 0 49

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 635 112 78 21 375 0 0 0 49
II. Credite bugetare 635 112 78 21 375 0 0 0 49

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 98 17 12 3 58 0 0 0 8
II. Credite bugetare 98 17 12 3 58 0 0 0 8

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 537 95 66 18 317 0 0 0 41
II. Credite bugetare 537 95 66 18 317 0 0 0 41
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 22 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13956 Sprijin pentru Organismul Intermediar regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane Regiunea Bucuresti Ilfov in scopul imbunatatirii capacitatii de a gestiona si implementa in
mod eficient si eficace activitatile sale
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 44.028 3.322 8.176 6.095 7.404 7.404 7.404 624 3.599

II. Credite bugetare 44.028 3.322 8.176 6.095 7.404 7.404 7.404 624 3.599

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 44.028 3.322 8.176 6.095 7.404 7.404 7.404 624 3.599
II. Credite bugetare 44.028 3.322 8.176 6.095 7.404 7.404 7.404 624 3.599

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 44.028 3.322 8.176 6.095 7.404 7.404 7.404 624 3.599
II. Credite bugetare 44.028 3.322 8.176 6.095 7.404 7.404 7.404 624 3.599

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 44.028 3.322 8.176 6.095 7.404 7.404 7.404 624 3.599
II. Credite bugetare 44.028 3.322 8.176 6.095 7.404 7.404 7.404 624 3.599

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 44.028 3.322 8.176 6.095 7.404 7.404 7.404 624 3.599
II. Credite bugetare 44.028 3.322 8.176 6.095 7.404 7.404 7.404 624 3.599

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 6.572 490 1.223 905 1.105 1.105 1.105 95 544
II. Credite bugetare 6.572 490 1.223 905 1.105 1.105 1.105 95 544

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 36.272 2.710 6.756 5.006 6.102 6.102 6.102 511 2.983
II. Credite bugetare 36.272 2.710 6.756 5.006 6.102 6.102 6.102 511 2.983

5101581703 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 1.184 122 197 184 197 197 197 18 72
II. Credite bugetare 1.184 122 197 184 197 197 197 18 72
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 23 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13957 122991 Asigurarea utilitatilor si serviciilor pt functionarea OIR POSDRU Reg SUD Muntenia
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 578 25 181 0 0 0 0 0 372

II. Credite bugetare 578 25 181 0 0 0 0 0 372

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 578 25 181 0 0 0 0 0 372
II. Credite bugetare 578 25 181 0 0 0 0 0 372

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 578 25 181 0 0 0 0 0 372
II. Credite bugetare 578 25 181 0 0 0 0 0 372

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 578 25 181 0 0 0 0 0 372
II. Credite bugetare 578 25 181 0 0 0 0 0 372

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 578 25 181 0 0 0 0 0 372
II. Credite bugetare 578 25 181 0 0 0 0 0 372

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 89 4 28 0 0 0 0 0 57
II. Credite bugetare 89 4 28 0 0 0 0 0 57

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 489 21 153 0 0 0 0 0 315
II. Credite bugetare 489 21 153 0 0 0 0 0 315
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 24 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13958 115896 Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada martie 2017 - decembrie 2023
pentru personalul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia implicat in gestionarea POSDRU si POCU
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 39.916 5.907 5.507 5.560 7.465 7.302 7.285 0 890

II. Credite bugetare 39.916 5.907 5.507 5.560 7.465 7.302 7.285 0 890

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 39.916 5.907 5.507 5.560 7.465 7.302 7.285 0 890
II. Credite bugetare 39.916 5.907 5.507 5.560 7.465 7.302 7.285 0 890

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 39.916 5.907 5.507 5.560 7.465 7.302 7.285 0 890
II. Credite bugetare 39.916 5.907 5.507 5.560 7.465 7.302 7.285 0 890

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 39.916 5.907 5.507 5.560 7.465 7.302 7.285 0 890
II. Credite bugetare 39.916 5.907 5.507 5.560 7.465 7.302 7.285 0 890

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 39.916 5.907 5.507 5.560 7.465 7.302 7.285 0 890
II. Credite bugetare 39.916 5.907 5.507 5.560 7.465 7.302 7.285 0 890

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 6.087 899 826 851 1.146 1.121 1.103 0 141
II. Credite bugetare 6.087 899 826 851 1.146 1.121 1.103 0 141

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 33.682 4.973 4.569 4.709 6.319 6.181 6.182 0 749
II. Credite bugetare 33.682 4.973 4.569 4.709 6.319 6.181 6.182 0 749

5101581703 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 147 35 112 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 147 35 112 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 25 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13959 116431 Achizitionarea de obiecte de inventar si furnituri de birou necesare functionarii OIR POSDRU
Regiunea Sud Muntenia
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 415 76 30 54 189 0 0 0 66

II. Credite bugetare 415 76 30 54 189 0 0 0 66

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 415 76 30 54 189 0 0 0 66
II. Credite bugetare 415 76 30 54 189 0 0 0 66

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 415 76 30 54 189 0 0 0 66
II. Credite bugetare 415 76 30 54 189 0 0 0 66

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 415 76 30 54 189 0 0 0 66
II. Credite bugetare 415 76 30 54 189 0 0 0 66

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 415 76 30 54 189 0 0 0 66
II. Credite bugetare 415 76 30 54 189 0 0 0 66

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 64 11 5 8 29 0 0 0 11
II. Credite bugetare 64 11 5 8 29 0 0 0 11

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 351 65 25 46 160 0 0 0 55
II. Credite bugetare 351 65 25 46 160 0 0 0 55
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 26 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13960 Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada ianuarie 2017 - decembrie 2023 pentru
personalul OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 32.584 1.500 5.726 5.926 6.212 6.212 6.212 510 286

II. Credite bugetare 32.584 1.500 5.726 5.926 6.212 6.212 6.212 510 286

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 32.584 1.500 5.726 5.926 6.212 6.212 6.212 510 286
II. Credite bugetare 32.584 1.500 5.726 5.926 6.212 6.212 6.212 510 286

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 32.584 1.500 5.726 5.926 6.212 6.212 6.212 510 286
II. Credite bugetare 32.584 1.500 5.726 5.926 6.212 6.212 6.212 510 286

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 32.584 1.500 5.726 5.926 6.212 6.212 6.212 510 286
II. Credite bugetare 32.584 1.500 5.726 5.926 6.212 6.212 6.212 510 286

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 32.584 1.500 5.726 5.926 6.212 6.212 6.212 510 286
II. Credite bugetare 32.584 1.500 5.726 5.926 6.212 6.212 6.212 510 286

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 4.239 192 747 784 808 809 808 67 24
II. Credite bugetare 4.239 192 747 784 808 809 808 67 24

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 23.457 1.062 4.133 4.340 4.473 4.471 4.472 373 133
II. Credite bugetare 23.457 1.062 4.133 4.340 4.473 4.471 4.472 373 133

5101581703 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 4.888 246 846 802 931 932 932 70 129
II. Credite bugetare 4.888 246 846 802 931 932 932 70 129
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 27 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13961 Sprijin acordat OIR Vest pentru asigurarea cheltuielilor cu deplasarea necesare functionarii OIR pentru POS
DRU - Regiunea Vest 2017-2019
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 76 52 24 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 76 52 24 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 76 52 24 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 76 52 24 0 0 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 76 52 24 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 76 52 24 0 0 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 76 52 24 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 76 52 24 0 0 0 0 0 0

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 76 52 24 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 76 52 24 0 0 0 0 0 0

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 12 8 4 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 12 8 4 0 0 0 0 0 0

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 64 44 20 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 64 44 20 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 28 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13962 Asigurarea serviciilor necesare pentru buna functionare a OIR POSDRU Regiunea Vest 2017-2020
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 640 158 225 191 66 0 0 0 0

II. Credite bugetare 640 158 225 191 66 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 640 158 225 191 66 0 0 0 0
II. Credite bugetare 640 158 225 191 66 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 640 158 225 191 66 0 0 0 0
II. Credite bugetare 640 158 225 191 66 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 640 158 225 191 66 0 0 0 0
II. Credite bugetare 640 158 225 191 66 0 0 0 0

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 640 158 225 191 66 0 0 0 0
II. Credite bugetare 640 158 225 191 66 0 0 0 0

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 98 24 35 29 10 0 0 0 0
II. Credite bugetare 98 24 35 29 10 0 0 0 0

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 540 132 190 162 56 0 0 0 0
II. Credite bugetare 540 132 190 162 56 0 0 0 0

5101581703 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 2 2 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 29 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13963 Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU Regiunea VEST pentru
personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale, perioada 2017-2023
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 32.457 3.346 5.335 5.307 5.772 5.737 6.673 0 287

II. Credite bugetare 32.457 3.346 5.335 5.307 5.772 5.737 6.673 0 287

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 32.457 3.346 5.335 5.307 5.772 5.737 6.673 0 287
II. Credite bugetare 32.457 3.346 5.335 5.307 5.772 5.737 6.673 0 287

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 32.457 3.346 5.335 5.307 5.772 5.737 6.673 0 287
II. Credite bugetare 32.457 3.346 5.335 5.307 5.772 5.737 6.673 0 287

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 32.457 3.346 5.335 5.307 5.772 5.737 6.673 0 287
II. Credite bugetare 32.457 3.346 5.335 5.307 5.772 5.737 6.673 0 287

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 32.457 3.346 5.335 5.307 5.772 5.737 6.673 0 287
II. Credite bugetare 32.457 3.346 5.335 5.307 5.772 5.737 6.673 0 287

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 4.967 512 817 812 883 878 1.020 0 45
II. Credite bugetare 4.967 512 817 812 883 878 1.020 0 45

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 27.490 2.834 4.518 4.495 4.889 4.859 5.653 0 242
II. Credite bugetare 27.490 2.834 4.518 4.495 4.889 4.859 5.653 0 242
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 30 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13964 122917 Sprijin pt finantarea cheltuielilor pentru personalul OIRPOSDRU Regiunea Sud Est implicat in
gestionarea POSDRU si POCU
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 53.159 1.601 6.582 6.890 12.253 12.255 12.092 664 822

II. Credite bugetare 53.159 1.601 6.582 6.890 12.253 12.255 12.092 664 822

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 53.159 1.601 6.582 6.890 12.253 12.255 12.092 664 822
II. Credite bugetare 53.159 1.601 6.582 6.890 12.253 12.255 12.092 664 822

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 53.159 1.601 6.582 6.890 12.253 12.255 12.092 664 822
II. Credite bugetare 53.159 1.601 6.582 6.890 12.253 12.255 12.092 664 822

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 53.159 1.601 6.582 6.890 12.253 12.255 12.092 664 822
II. Credite bugetare 53.159 1.601 6.582 6.890 12.253 12.255 12.092 664 822

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 53.159 1.601 6.582 6.890 12.253 12.255 12.092 664 822
II. Credite bugetare 53.159 1.601 6.582 6.890 12.253 12.255 12.092 664 822

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 7.088 207 858 919 1.657 1.657 1.613 88 89
II. Credite bugetare 7.088 207 858 919 1.657 1.657 1.613 88 89

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 39.214 1.145 4.753 5.088 9.164 9.166 8.924 485 489
II. Credite bugetare 39.214 1.145 4.753 5.088 9.164 9.166 8.924 485 489

5101581703 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 6.857 249 971 883 1.432 1.432 1.555 91 244
II. Credite bugetare 6.857 249 971 883 1.432 1.432 1.555 91 244
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 31 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13965 121794 Sprijin acordat OIR Sud-Est pentru asigurare servicii de transport cazare necesare functionarii OIR
pentru POSDRU - Regiunea Sud-Est
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 438 24 72 16 5 0 0 0 321

II. Credite bugetare 438 24 72 16 5 0 0 0 321

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 438 24 72 16 5 0 0 0 321
II. Credite bugetare 438 24 72 16 5 0 0 0 321

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 438 24 72 16 5 0 0 0 321
II. Credite bugetare 438 24 72 16 5 0 0 0 321

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 438 24 72 16 5 0 0 0 321
II. Credite bugetare 438 24 72 16 5 0 0 0 321

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 438 24 72 16 5 0 0 0 321
II. Credite bugetare 438 24 72 16 5 0 0 0 321

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 67 3 12 3 2 0 0 0 47
II. Credite bugetare 67 3 12 3 2 0 0 0 47

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 371 21 60 13 3 0 0 0 274
II. Credite bugetare 371 21 60 13 3 0 0 0 274
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 32 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13966 123818 Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de inchiriere spatiu (cladire existenta si terenul aferent)
necesare desfasurarii activitatii Unitatii Judetene Tulcea
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 64 10 20 19 9 0 0 0 6

II. Credite bugetare 64 10 20 19 9 0 0 0 6

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 64 10 20 19 9 0 0 0 6
II. Credite bugetare 64 10 20 19 9 0 0 0 6

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 64 10 20 19 9 0 0 0 6
II. Credite bugetare 64 10 20 19 9 0 0 0 6

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 64 10 20 19 9 0 0 0 6
II. Credite bugetare 64 10 20 19 9 0 0 0 6

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 64 10 20 19 9 0 0 0 6
II. Credite bugetare 64 10 20 19 9 0 0 0 6

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 10 2 3 3 2 0 0 0 0
II. Credite bugetare 10 2 3 3 2 0 0 0 0

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 54 8 17 16 7 0 0 0 6
II. Credite bugetare 54 8 17 16 7 0 0 0 6
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 33 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13967 121840 Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Centru prin achizitionarea de servicii de telefonie mobila si de
transmisie de date
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 158 46 37 35 36 0 0 0 4

II. Credite bugetare 158 46 37 35 36 0 0 0 4

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 158 46 37 35 36 0 0 0 4
II. Credite bugetare 158 46 37 35 36 0 0 0 4

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 158 46 37 35 36 0 0 0 4
II. Credite bugetare 158 46 37 35 36 0 0 0 4

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 158 46 37 35 36 0 0 0 4
II. Credite bugetare 158 46 37 35 36 0 0 0 4

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 158 46 37 35 36 0 0 0 4
II. Credite bugetare 158 46 37 35 36 0 0 0 4

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 24 6 6 5 6 0 0 0 1
II. Credite bugetare 24 6 6 5 6 0 0 0 1

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 134 40 31 30 30 0 0 0 3
II. Credite bugetare 134 40 31 30 30 0 0 0 3
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 34 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13968 120033 Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Centru, pentru asigurarea serviciilor de transport si a
serviciilor de cazare, in perioada ianuarie 2018 - decembrie 2020
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 801 177 96 25 232 64 0 0 207

II. Credite bugetare 801 177 96 25 232 64 0 0 207

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 801 177 96 25 232 64 0 0 207
II. Credite bugetare 801 177 96 25 232 64 0 0 207

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 801 177 96 25 232 64 0 0 207
II. Credite bugetare 801 177 96 25 232 64 0 0 207

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 801 177 96 25 232 64 0 0 207
II. Credite bugetare 801 177 96 25 232 64 0 0 207

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 801 177 96 25 232 64 0 0 207
II. Credite bugetare 801 177 96 25 232 64 0 0 207

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 123 27 15 4 35 11 0 0 31
II. Credite bugetare 123 27 15 4 35 11 0 0 31

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 678 150 81 21 197 53 0 0 176
II. Credite bugetare 678 150 81 21 197 53 0 0 176
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 35 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13969 119918 Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Centru, pentru finantarea cheltuielilor cu utilitatile efectuate
in perioada aprilie 2017 - decembrie 2020
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 839 336 154 154 125 0 0 0 70

II. Credite bugetare 839 336 154 154 125 0 0 0 70

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 839 336 154 154 125 0 0 0 70
II. Credite bugetare 839 336 154 154 125 0 0 0 70

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 839 336 154 154 125 0 0 0 70
II. Credite bugetare 839 336 154 154 125 0 0 0 70

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 839 336 154 154 125 0 0 0 70
II. Credite bugetare 839 336 154 154 125 0 0 0 70

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 839 336 154 154 125 0 0 0 70
II. Credite bugetare 839 336 154 154 125 0 0 0 70

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 129 52 24 24 18 0 0 0 11
II. Credite bugetare 129 52 24 24 18 0 0 0 11

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 710 284 130 130 107 0 0 0 59
II. Credite bugetare 710 284 130 130 107 0 0 0 59
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 36 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13970 119561 Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada aprilie 2017 - decembrie 2020,
pentru personalul din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Centru, implicat in gestionarea POCU si POSDRU
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 45.207 8.306 6.596 6.678 7.221 7.221 8.912 0 273

II. Credite bugetare 45.207 8.306 6.596 6.678 7.221 7.221 8.912 0 273

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 45.207 8.306 6.596 6.678 7.221 7.221 8.912 0 273
II. Credite bugetare 45.207 8.306 6.596 6.678 7.221 7.221 8.912 0 273

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 45.207 8.306 6.596 6.678 7.221 7.221 8.912 0 273
II. Credite bugetare 45.207 8.306 6.596 6.678 7.221 7.221 8.912 0 273

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 45.207 8.306 6.596 6.678 7.221 7.221 8.912 0 273
II. Credite bugetare 45.207 8.306 6.596 6.678 7.221 7.221 8.912 0 273

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 45.207 8.306 6.596 6.678 7.221 7.221 8.912 0 273
II. Credite bugetare 45.207 8.306 6.596 6.678 7.221 7.221 8.912 0 273

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 6.919 1.271 1.010 1.022 1.105 1.105 1.363 0 43
II. Credite bugetare 6.919 1.271 1.010 1.022 1.105 1.105 1.363 0 43

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 38.288 7.035 5.586 5.656 6.116 6.116 7.549 0 230
II. Credite bugetare 38.288 7.035 5.586 5.656 6.116 6.116 7.549 0 230
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 37 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 13973 Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU Regiunea Nord Vest, pentru
personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale 2018-2023
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 38.912 775 6.327 6.212 6.663 6.663 12.005 0 267

II. Credite bugetare 38.912 775 6.327 6.212 6.663 6.663 12.005 0 267

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 38.912 775 6.327 6.212 6.663 6.663 12.005 0 267
II. Credite bugetare 38.912 775 6.327 6.212 6.663 6.663 12.005 0 267

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 38.912 775 6.327 6.212 6.663 6.663 12.005 0 267
II. Credite bugetare 38.912 775 6.327 6.212 6.663 6.663 12.005 0 267

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 38.912 775 6.327 6.212 6.663 6.663 12.005 0 267
II. Credite bugetare 38.912 775 6.327 6.212 6.663 6.663 12.005 0 267

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 38.912 775 6.327 6.212 6.663 6.663 12.005 0 267
II. Credite bugetare 38.912 775 6.327 6.212 6.663 6.663 12.005 0 267

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 5.957 118 969 951 1.020 1.020 1.838 0 41
II. Credite bugetare 5.957 118 969 951 1.020 1.020 1.838 0 41

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 32.955 657 5.358 5.261 5.643 5.643 10.167 0 226
II. Credite bugetare 32.955 657 5.358 5.261 5.643 5.643 10.167 0 226
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 38 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14336 Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov pentru organizarea primei reuniuni ordinare, din
anul 2019, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014 - 2020
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 146 0 146 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 146 0 146 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 146 0 146 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 146 0 146 0 0 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 146 0 146 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 146 0 146 0 0 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 146 0 146 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 146 0 146 0 0 0 0 0 0

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 146 0 146 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 146 0 146 0 0 0 0 0 0

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 23 0 23 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 23 0 23 0 0 0 0 0 0

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 123 0 123 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 123 0 123 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 39 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14337 Activitati de secretariat pentru OIR Bucuresti Ilfov


Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 757 0 139 218 301 64 0 0 35

II. Credite bugetare 757 0 139 218 301 64 0 0 35

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 757 0 139 218 301 64 0 0 35
II. Credite bugetare 757 0 139 218 301 64 0 0 35

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 757 0 139 218 301 64 0 0 35
II. Credite bugetare 757 0 139 218 301 64 0 0 35

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 757 0 139 218 301 64 0 0 35
II. Credite bugetare 757 0 139 218 301 64 0 0 35

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 757 0 139 218 301 64 0 0 35
II. Credite bugetare 757 0 139 218 301 64 0 0 35

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 116 0 21 33 46 10 0 0 6
II. Credite bugetare 116 0 21 33 46 10 0 0 6

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 641 0 118 185 255 54 0 0 29
II. Credite bugetare 641 0 118 185 255 54 0 0 29
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 40 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14338 Schimb de experienta si de bune practici cu privire la implementarea Fondului Social European
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 72 0 72 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 72 0 72 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 72 0 72 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 72 0 72 0 0 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 72 0 72 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 72 0 72 0 0 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 72 0 72 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 72 0 72 0 0 0 0 0 0

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 72 0 72 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 72 0 72 0 0 0 0 0 0

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 11 0 11 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11 0 11 0 0 0 0 0 0

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 61 0 61 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 61 0 61 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 41 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14339 Sprijin acordat Organismului Intermediar Regional POSDRU Vest pentru derularea vizitelor de monitorizare
in anul 2019
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 125 0 50 73 0 0 0 0 2

II. Credite bugetare 125 0 50 73 0 0 0 0 2

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 125 0 50 73 0 0 0 0 2
II. Credite bugetare 125 0 50 73 0 0 0 0 2

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 125 0 50 73 0 0 0 0 2
II. Credite bugetare 125 0 50 73 0 0 0 0 2

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 125 0 50 73 0 0 0 0 2
II. Credite bugetare 125 0 50 73 0 0 0 0 2

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 125 0 50 73 0 0 0 0 2
II. Credite bugetare 125 0 50 73 0 0 0 0 2

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 20 0 8 11 0 0 0 0 1
II. Credite bugetare 20 0 8 11 0 0 0 0 1

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 105 0 42 62 0 0 0 0 1
II. Credite bugetare 105 0 42 62 0 0 0 0 1
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 42 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14340 Sprijin acordat Organismului Intermediar Regional POSDRU Vest pentru achizitionarea unui autoturism
necesar pentru buna desfasurare a activitatilor implementate pentru gestionarea proiectelor POCU 2014-2020
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 96 0 92 3 0 0 0 0 1

II. Credite bugetare 96 0 92 3 0 0 0 0 1

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 96 0 92 3 0 0 0 0 1
II. Credite bugetare 96 0 92 3 0 0 0 0 1

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 96 0 92 3 0 0 0 0 1
II. Credite bugetare 96 0 92 3 0 0 0 0 1

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 96 0 92 3 0 0 0 0 1
II. Credite bugetare 96 0 92 3 0 0 0 0 1

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 96 0 92 3 0 0 0 0 1
II. Credite bugetare 96 0 92 3 0 0 0 0 1

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 15 0 14 1 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 15 0 14 1 0 0 0 0 0

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 81 0 78 2 0 0 0 0 1
II. Credite bugetare 81 0 78 2 0 0 0 0 1
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 43 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14341 Imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU Regiunea VEST de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020, prin
angajarea de personal contractual in afara organigramei
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.402 0 382 975 0 0 0 0 45

II. Credite bugetare 1.402 0 382 975 0 0 0 0 45

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 1.402 0 382 975 0 0 0 0 45
II. Credite bugetare 1.402 0 382 975 0 0 0 0 45

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 1.402 0 382 975 0 0 0 0 45
II. Credite bugetare 1.402 0 382 975 0 0 0 0 45

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.402 0 382 975 0 0 0 0 45
II. Credite bugetare 1.402 0 382 975 0 0 0 0 45

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 1.402 0 382 975 0 0 0 0 45
II. Credite bugetare 1.402 0 382 975 0 0 0 0 45

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 214 0 59 149 0 0 0 0 6
II. Credite bugetare 214 0 59 149 0 0 0 0 6

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 1.188 0 323 826 0 0 0 0 39
II. Credite bugetare 1.188 0 323 826 0 0 0 0 39
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 44 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14376 Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord-Vest pentru implementarea POCU 2014 – 2020
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 2.963 0 1.267 182 1.469 0 0 0 45

II. Credite bugetare 2.963 0 1.267 182 1.469 0 0 0 45

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 2.963 0 1.267 182 1.469 0 0 0 45
II. Credite bugetare 2.963 0 1.267 182 1.469 0 0 0 45

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 2.963 0 1.267 182 1.469 0 0 0 45
II. Credite bugetare 2.963 0 1.267 182 1.469 0 0 0 45

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.963 0 1.267 182 1.469 0 0 0 45
II. Credite bugetare 2.963 0 1.267 182 1.469 0 0 0 45

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 2.963 0 1.267 182 1.469 0 0 0 45
II. Credite bugetare 2.963 0 1.267 182 1.469 0 0 0 45

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 454 0 194 28 190 0 0 0 42
II. Credite bugetare 454 0 194 28 190 0 0 0 42

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 2.509 0 1.073 154 1.279 0 0 0 3
II. Credite bugetare 2.509 0 1.073 154 1.279 0 0 0 3
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 45 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14396 Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Vest in vederea asigurarii necesarului logistic
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 4.275 4 3.475 402 56 0 0 0 338

II. Credite bugetare 4.275 4 3.475 402 56 0 0 0 338

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 4.275 4 3.475 402 56 0 0 0 338
II. Credite bugetare 4.275 4 3.475 402 56 0 0 0 338

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 4.275 4 3.475 402 56 0 0 0 338
II. Credite bugetare 4.275 4 3.475 402 56 0 0 0 338

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 4.275 4 3.475 402 56 0 0 0 338
II. Credite bugetare 4.275 4 3.475 402 56 0 0 0 338

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 4.275 4 3.475 402 56 0 0 0 338
II. Credite bugetare 4.275 4 3.475 402 56 0 0 0 338

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 788 0 532 62 11 0 0 0 183
II. Credite bugetare 788 0 532 62 11 0 0 0 183

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 3.487 4 2.943 340 45 0 0 0 155
II. Credite bugetare 3.487 4 2.943 340 45 0 0 0 155
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 46 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14397 Imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU SVO de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare
de personal CONTRACTUALI
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 5.255 0 2.218 2.968 0 0 0 0 69

II. Credite bugetare 5.255 0 2.218 2.968 0 0 0 0 69

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 5.255 0 2.218 2.968 0 0 0 0 69
II. Credite bugetare 5.255 0 2.218 2.968 0 0 0 0 69

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 5.255 0 2.218 2.968 0 0 0 0 69
II. Credite bugetare 5.255 0 2.218 2.968 0 0 0 0 69

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 5.255 0 2.218 2.968 0 0 0 0 69
II. Credite bugetare 5.255 0 2.218 2.968 0 0 0 0 69

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 5.255 0 2.218 2.968 0 0 0 0 69
II. Credite bugetare 5.255 0 2.218 2.968 0 0 0 0 69

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 805 0 340 454 0 0 0 0 11
II. Credite bugetare 805 0 340 454 0 0 0 0 11

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 4.450 0 1.878 2.514 0 0 0 0 58
II. Credite bugetare 4.450 0 1.878 2.514 0 0 0 0 58
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 47 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14398 Inchiriere spatiu(cladire existenta si teren aferent)necesar functionarii OIR POSDRU SV OLTENIA CHIRIE
2019-2023
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 5.354 0 791 1.068 1.080 1.080 1.080 125 130

II. Credite bugetare 5.354 0 791 1.068 1.080 1.080 1.080 125 130

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 5.354 0 791 1.068 1.080 1.080 1.080 125 130
II. Credite bugetare 5.354 0 791 1.068 1.080 1.080 1.080 125 130

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 5.354 0 791 1.068 1.080 1.080 1.080 125 130
II. Credite bugetare 5.354 0 791 1.068 1.080 1.080 1.080 125 130

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 5.354 0 791 1.068 1.080 1.080 1.080 125 130
II. Credite bugetare 5.354 0 791 1.068 1.080 1.080 1.080 125 130

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 5.354 0 791 1.068 1.080 1.080 1.080 125 130
II. Credite bugetare 5.354 0 791 1.068 1.080 1.080 1.080 125 130

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 819 0 121 163 165 165 166 19 20
II. Credite bugetare 819 0 121 163 165 165 166 19 20

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 4.535 0 670 905 915 915 914 106 110
II. Credite bugetare 4.535 0 670 905 915 915 914 106 110
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 48 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14399 Sprijin privind asigurarea cheltuielilor de functionare a OIR POS DRU SVO-UTILITATI 2019
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 273 0 195 77 0 0 0 0 1

II. Credite bugetare 273 0 195 77 0 0 0 0 1

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 273 0 195 77 0 0 0 0 1
II. Credite bugetare 273 0 195 77 0 0 0 0 1

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 273 0 195 77 0 0 0 0 1
II. Credite bugetare 273 0 195 77 0 0 0 0 1

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 273 0 195 77 0 0 0 0 1
II. Credite bugetare 273 0 195 77 0 0 0 0 1

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 273 0 195 77 0 0 0 0 1
II. Credite bugetare 273 0 195 77 0 0 0 0 1

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 42 0 30 12 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 42 0 30 12 0 0 0 0 0

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 231 0 165 65 0 0 0 0 1
II. Credite bugetare 231 0 165 65 0 0 0 0 1
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 49 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14400 Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov pentru efectuarea deplasarilor si organizarea de
intalniri de lucru
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.590 0 184 4 479 316 408 0 199

II. Credite bugetare 1.590 0 184 4 479 316 408 0 199

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 1.590 0 184 4 479 316 408 0 199
II. Credite bugetare 1.590 0 184 4 479 316 408 0 199

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 1.590 0 184 4 479 316 408 0 199
II. Credite bugetare 1.590 0 184 4 479 316 408 0 199

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.590 0 184 4 479 316 408 0 199
II. Credite bugetare 1.590 0 184 4 479 316 408 0 199

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 1.590 0 184 4 479 316 408 0 199
II. Credite bugetare 1.590 0 184 4 479 316 408 0 199

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 246 0 30 1 72 48 64 0 31
II. Credite bugetare 246 0 30 1 72 48 64 0 31

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 1.344 0 154 3 407 268 344 0 168
II. Credite bugetare 1.344 0 154 3 407 268 344 0 168
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 50 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14401 Imbunatatirea capacitatii OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare
de personal contractual in afara organigramei
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 2.496 0 1.573 690 0 0 0 0 233

II. Credite bugetare 2.496 0 1.573 690 0 0 0 0 233

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 2.496 0 1.573 690 0 0 0 0 233
II. Credite bugetare 2.496 0 1.573 690 0 0 0 0 233

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 2.496 0 1.573 690 0 0 0 0 233
II. Credite bugetare 2.496 0 1.573 690 0 0 0 0 233

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.496 0 1.573 690 0 0 0 0 233
II. Credite bugetare 2.496 0 1.573 690 0 0 0 0 233

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 2.496 0 1.573 690 0 0 0 0 233
II. Credite bugetare 2.496 0 1.573 690 0 0 0 0 233

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 365 0 232 105 0 0 0 0 28
II. Credite bugetare 365 0 232 105 0 0 0 0 28

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 2.021 0 1.288 581 0 0 0 0 152
II. Credite bugetare 2.021 0 1.288 581 0 0 0 0 152

5101581703 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 110 0 53 4 0 0 0 0 53
II. Credite bugetare 110 0 53 4 0 0 0 0 53
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 51 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14437 Imbunatatirea capacitatii OIRPOSDRU Sud-Est de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020, prin
achizitionare de mobilier, echipamente si licente IT
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 240 0 240 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 240 0 240 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 240 0 240 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 240 0 240 0 0 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 240 0 240 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 240 0 240 0 0 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 240 0 240 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 240 0 240 0 0 0 0 0 0

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 240 0 240 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 240 0 240 0 0 0 0 0 0

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 37 0 37 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 37 0 37 0 0 0 0 0 0

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 203 0 203 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 203 0 203 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 52 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14438 Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de inchiriere spatiu (cladire existenta si terenul aferent) necesar
desfasurarii activitatii Unitatii Judetene Constanta
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 63 4 15 27 16 0 0 0 1

II. Credite bugetare 63 4 15 27 16 0 0 0 1

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 63 4 15 27 16 0 0 0 1
II. Credite bugetare 63 4 15 27 16 0 0 0 1

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 63 4 15 27 16 0 0 0 1
II. Credite bugetare 63 4 15 27 16 0 0 0 1

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 63 4 15 27 16 0 0 0 1
II. Credite bugetare 63 4 15 27 16 0 0 0 1

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 63 4 15 27 16 0 0 0 1
II. Credite bugetare 63 4 15 27 16 0 0 0 1

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 10 1 3 4 2 0 0 0 0
II. Credite bugetare 10 1 3 4 2 0 0 0 0

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 53 3 12 23 14 0 0 0 1
II. Credite bugetare 53 3 12 23 14 0 0 0 1
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 53 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14439 Imbunatatirea capacitatii OIRPOSDRU Sud-Est de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare
de personal contractual in afara organigramei
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 12.212 0 1.394 2.287 2.736 2.736 2.736 0 323

II. Credite bugetare 12.212 0 1.394 2.287 2.736 2.736 2.736 0 323

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 12.212 0 1.394 2.287 2.736 2.736 2.736 0 323
II. Credite bugetare 12.212 0 1.394 2.287 2.736 2.736 2.736 0 323

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 12.212 0 1.394 2.287 2.736 2.736 2.736 0 323
II. Credite bugetare 12.212 0 1.394 2.287 2.736 2.736 2.736 0 323

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 12.212 0 1.394 2.287 2.736 2.736 2.736 0 323
II. Credite bugetare 12.212 0 1.394 2.287 2.736 2.736 2.736 0 323

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 12.212 0 1.394 2.287 2.736 2.736 2.736 0 323
II. Credite bugetare 12.212 0 1.394 2.287 2.736 2.736 2.736 0 323

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 1.703 0 206 341 377 377 377 0 25
II. Credite bugetare 1.703 0 206 341 377 377 377 0 25

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 9.423 0 1.159 1.883 2.086 2.086 2.086 0 123
II. Credite bugetare 9.423 0 1.159 1.883 2.086 2.086 2.086 0 123

5101581703 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 1.086 0 29 63 273 273 273 0 175
II. Credite bugetare 1.086 0 29 63 273 273 273 0 175
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 54 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14476 Sprijin pentru OIR Centru, prin asigurarea suportului logistic necesar activitatii zilnice- materiale
consumabile si de birou,mobilier
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 234 0 57 47 97 0 0 0 33

II. Credite bugetare 234 0 57 47 97 0 0 0 33

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 234 0 57 47 97 0 0 0 33
II. Credite bugetare 234 0 57 47 97 0 0 0 33

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 234 0 57 47 97 0 0 0 33
II. Credite bugetare 234 0 57 47 97 0 0 0 33

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 234 0 57 47 97 0 0 0 33
II. Credite bugetare 234 0 57 47 97 0 0 0 33

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 234 0 57 47 97 0 0 0 33
II. Credite bugetare 234 0 57 47 97 0 0 0 33

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 36 0 9 7 15 0 0 0 5
II. Credite bugetare 36 0 9 7 15 0 0 0 5

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 198 0 48 40 82 0 0 0 28
II. Credite bugetare 198 0 48 40 82 0 0 0 28
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 55 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14477 Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord-Est pentru imbunatatirea capacitatii de a gestiona in
mod efcient implementarea POCU 2014 – 2020
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 15.418 0 0 1.326 4.543 4.543 4.541 0 465

II. Credite bugetare 15.418 0 0 1.326 4.543 4.543 4.541 0 465

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 15.418 0 0 1.326 4.543 4.543 4.541 0 465
II. Credite bugetare 15.418 0 0 1.326 4.543 4.543 4.541 0 465

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 15.418 0 0 1.326 4.543 4.543 4.541 0 465
II. Credite bugetare 15.418 0 0 1.326 4.543 4.543 4.541 0 465

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 15.418 0 0 1.326 4.543 4.543 4.541 0 465
II. Credite bugetare 15.418 0 0 1.326 4.543 4.543 4.541 0 465

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 15.418 0 0 1.326 4.543 4.543 4.541 0 465
II. Credite bugetare 15.418 0 0 1.326 4.543 4.543 4.541 0 465

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 2.337 0 0 203 688 688 687 0 71
II. Credite bugetare 2.337 0 0 203 688 688 687 0 71

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 12.931 0 0 1.123 3.805 3.805 3.804 0 394
II. Credite bugetare 12.931 0 0 1.123 3.805 3.805 3.804 0 394

5101581703 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 150 0 0 0 50 50 50 0 0
II. Credite bugetare 150 0 0 0 50 50 50 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 56 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14616 Sprijin acordat OIR Vest pentru asigurarea cheltuielilor cu deplasarea necesare functionarii OIR POSDRU
Regiunea Vest-2019-2020
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 180 0 75 22 0 0 0 0 83

II. Credite bugetare 180 0 75 22 0 0 0 0 83

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 180 0 75 22 0 0 0 0 83
II. Credite bugetare 180 0 75 22 0 0 0 0 83

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 180 0 75 22 0 0 0 0 83
II. Credite bugetare 180 0 75 22 0 0 0 0 83

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 180 0 75 22 0 0 0 0 83
II. Credite bugetare 180 0 75 22 0 0 0 0 83

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 180 0 75 22 0 0 0 0 83
II. Credite bugetare 180 0 75 22 0 0 0 0 83

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 28 0 12 4 0 0 0 0 12
II. Credite bugetare 28 0 12 4 0 0 0 0 12

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 152 0 63 18 0 0 0 0 71
II. Credite bugetare 152 0 63 18 0 0 0 0 71
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 57 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14617 Sprijin pentru OIR POSDRU Regiunea Vest , prin asigurarea suportului in desfasurarea activitatilor zilnice
cu materiale
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 194 0 194 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 194 0 194 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 194 0 194 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 194 0 194 0 0 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 194 0 194 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 194 0 194 0 0 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 194 0 194 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 194 0 194 0 0 0 0 0 0

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 194 0 194 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 194 0 194 0 0 0 0 0 0

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 30 0 30 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 30 0 30 0 0 0 0 0 0

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 164 0 164 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 164 0 164 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 58 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14636 Imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona in mod eficient POCU 2014-
2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 5.290 0 382 882 2.885 0 0 0 1.141

II. Credite bugetare 5.290 0 382 882 2.885 0 0 0 1.141

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 5.290 0 382 882 2.885 0 0 0 1.141
II. Credite bugetare 5.290 0 382 882 2.885 0 0 0 1.141

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 5.290 0 382 882 2.885 0 0 0 1.141
II. Credite bugetare 5.290 0 382 882 2.885 0 0 0 1.141

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 5.290 0 382 882 2.885 0 0 0 1.141
II. Credite bugetare 5.290 0 382 882 2.885 0 0 0 1.141

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 5.290 0 382 882 2.885 0 0 0 1.141
II. Credite bugetare 5.290 0 382 882 2.885 0 0 0 1.141

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 806 0 55 135 442 0 0 0 174
II. Credite bugetare 806 0 55 135 442 0 0 0 174

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 4.459 0 302 747 2.443 0 0 0 967
II. Credite bugetare 4.459 0 302 747 2.443 0 0 0 967

5101581703 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 25 0 25 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 25 0 25 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 59 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14637 Sprijin acordat pentru finantarea cheltuielilor cu deplasarea personalului OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 340 96 80 16 75 0 0 0 73

II. Credite bugetare 340 96 80 16 75 0 0 0 73

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 340 96 80 16 75 0 0 0 73
II. Credite bugetare 340 96 80 16 75 0 0 0 73

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 340 96 80 16 75 0 0 0 73
II. Credite bugetare 340 96 80 16 75 0 0 0 73

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 340 96 80 16 75 0 0 0 73
II. Credite bugetare 340 96 80 16 75 0 0 0 73

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 340 96 80 16 75 0 0 0 73
II. Credite bugetare 340 96 80 16 75 0 0 0 73

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 52 14 12 3 11 0 0 0 12
II. Credite bugetare 52 14 12 3 11 0 0 0 12

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 288 82 68 13 64 0 0 0 61
II. Credite bugetare 288 82 68 13 64 0 0 0 61
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 60 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14816 Sprijin acordat OIR POSDRU SUD EST pentru organizarea Comitetului de Monitorizare POCU 2014-2020,
in luna mai 2019
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 161 0 161 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 161 0 161 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 161 0 161 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 161 0 161 0 0 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 161 0 161 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 161 0 161 0 0 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 161 0 161 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 161 0 161 0 0 0 0 0 0

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 161 0 161 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 161 0 161 0 0 0 0 0 0

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 25 0 25 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 25 0 25 0 0 0 0 0 0

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 136 0 136 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 136 0 136 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 61 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14856 Imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU CENTRU de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020, prin
angajare de personal contractual in afara organigramei - ianuarie 2019 - decembrie 2019
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 11.789 0 784 2.371 2.751 2.751 2.751 0 381

II. Credite bugetare 11.789 0 784 2.371 2.751 2.751 2.751 0 381

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 11.789 0 784 2.371 2.751 2.751 2.751 0 381
II. Credite bugetare 11.789 0 784 2.371 2.751 2.751 2.751 0 381

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 11.789 0 784 2.371 2.751 2.751 2.751 0 381
II. Credite bugetare 11.789 0 784 2.371 2.751 2.751 2.751 0 381

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 11.789 0 784 2.371 2.751 2.751 2.751 0 381
II. Credite bugetare 11.789 0 784 2.371 2.751 2.751 2.751 0 381

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 11.789 0 784 2.371 2.751 2.751 2.751 0 381
II. Credite bugetare 11.789 0 784 2.371 2.751 2.751 2.751 0 381

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 1.804 0 120 363 421 421 421 0 58
II. Credite bugetare 1.804 0 120 363 421 421 421 0 58

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 9.985 0 664 2.008 2.330 2.330 2.330 0 323
II. Credite bugetare 9.985 0 664 2.008 2.330 2.330 2.330 0 323
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 62 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 14976 Sprijin pentru OIR POSDRU Regiunea Vest, prin achizitionare de echipamente si licente IT in anul 2019
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 118 0 118 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 118 0 118 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 118 0 118 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 118 0 118 0 0 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 118 0 118 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 118 0 118 0 0 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 118 0 118 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 118 0 118 0 0 0 0 0 0

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 118 0 118 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 118 0 118 0 0 0 0 0 0

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 18 0 18 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 18 0 18 0 0 0 0 0 0

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 100 0 100 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 100 0 100 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 63 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15176 Sprijin acordat OIR PSDRU Regiunea Centru prin achizitionarea de servicii de telefonie mobila si transmisie
de date 01.01.2017-31.05.2019
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 58 0 58 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 58 0 58 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 58 0 58 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 58 0 58 0 0 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 58 0 58 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 58 0 58 0 0 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 58 0 58 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 58 0 58 0 0 0 0 0 0

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 58 0 58 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 58 0 58 0 0 0 0 0 0

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 9 0 9 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 9 0 9 0 0 0 0 0 0

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 49 0 49 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 49 0 49 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 64 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15236 Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0


Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 490 0 22 140 259 22 0 0 47

II. Credite bugetare 490 0 22 140 259 22 0 0 47

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 490 0 22 140 259 22 0 0 47
II. Credite bugetare 490 0 22 140 259 22 0 0 47

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 490 0 22 140 259 22 0 0 47
II. Credite bugetare 490 0 22 140 259 22 0 0 47

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 490 0 22 140 259 22 0 0 47
II. Credite bugetare 490 0 22 140 259 22 0 0 47

51015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 490 0 22 140 259 22 0 0 47
II. Credite bugetare 490 0 22 140 259 22 0 0 47

5101580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 73 0 3 21 39 3 0 0 7
II. Credite bugetare 73 0 3 21 39 3 0 0 7

5101580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 417 0 19 119 220 19 0 0 40
II. Credite bugetare 417 0 19 119 220 19 0 0 40
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 65 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15422 Sprijin pentru functionarea OIR POSDRU Nord Vest - servicii de arhivare
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 179 0 160 15 0 0 0 0 4

II. Credite bugetare 179 0 160 15 0 0 0 0 4

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 179 0 160 15 0 0 0 0 4
II. Credite bugetare 179 0 160 15 0 0 0 0 4

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 179 0 160 15 0 0 0 0 4
II. Credite bugetare 179 0 160 15 0 0 0 0 4

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 179 0 160 15 0 0 0 0 4
II. Credite bugetare 179 0 160 15 0 0 0 0 4

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 179 0 160 15 0 0 0 0 4
II. Credite bugetare 179 0 160 15 0 0 0 0 4

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 27 0 24 2 0 0 0 0 1
II. Credite bugetare 27 0 24 2 0 0 0 0 1

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 152 0 136 13 0 0 0 0 3
II. Credite bugetare 152 0 136 13 0 0 0 0 3
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 66 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15423 Sprijin pentru functionarea OIR POSDRU Nord Vest - servicii de cazare transport
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 210 0 22 0 175 0 0 0 13

II. Credite bugetare 210 0 22 0 175 0 0 0 13

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 210 0 22 0 175 0 0 0 13
II. Credite bugetare 210 0 22 0 175 0 0 0 13

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 210 0 22 0 175 0 0 0 13
II. Credite bugetare 210 0 22 0 175 0 0 0 13

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 210 0 22 0 175 0 0 0 13
II. Credite bugetare 210 0 22 0 175 0 0 0 13

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 210 0 22 0 175 0 0 0 13
II. Credite bugetare 210 0 22 0 175 0 0 0 13

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 31 0 4 0 14 0 0 0 13
II. Credite bugetare 31 0 4 0 14 0 0 0 13

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 168 0 17 0 151 0 0 0 0
II. Credite bugetare 168 0 17 0 151 0 0 0 0

5101581703 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 11 0 1 0 10 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11 0 1 0 10 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 67 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15679 Inchirierea unui spatiu intr-un imobil/cladire de birouri cu destinatie de sediu necesar functionarii  OIR
POSDRU Regiunea Bucuresti-Ilfov 2020-2023
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 5.201 0 0 753 1.357 1.357 1.357 113 264

II. Credite bugetare 5.201 0 0 753 1.357 1.357 1.357 113 264

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 5.201 0 0 753 1.357 1.357 1.357 113 264
II. Credite bugetare 5.201 0 0 753 1.357 1.357 1.357 113 264

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 5.201 0 0 753 1.357 1.357 1.357 113 264
II. Credite bugetare 5.201 0 0 753 1.357 1.357 1.357 113 264

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 5.201 0 0 753 1.357 1.357 1.357 113 264
II. Credite bugetare 5.201 0 0 753 1.357 1.357 1.357 113 264

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 5.201 0 0 753 1.357 1.357 1.357 113 264
II. Credite bugetare 5.201 0 0 753 1.357 1.357 1.357 113 264

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 797 0 0 115 208 208 208 17 41
II. Credite bugetare 797 0 0 115 208 208 208 17 41

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 4.404 0 0 638 1.149 1.149 1.149 96 223
II. Credite bugetare 4.404 0 0 638 1.149 1.149 1.149 96 223
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 68 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15699 Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord-Vest pentru implementarea POCU 2020-2023
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 16.263 0 0 2.932 4.037 4.037 4.036 0 1.221

II. Credite bugetare 16.263 0 0 2.932 4.037 4.037 4.036 0 1.221

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 16.263 0 0 2.932 4.037 4.037 4.036 0 1.221
II. Credite bugetare 16.263 0 0 2.932 4.037 4.037 4.036 0 1.221

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 16.263 0 0 2.932 4.037 4.037 4.036 0 1.221
II. Credite bugetare 16.263 0 0 2.932 4.037 4.037 4.036 0 1.221

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 16.263 0 0 2.932 4.037 4.037 4.036 0 1.221
II. Credite bugetare 16.263 0 0 2.932 4.037 4.037 4.036 0 1.221

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 16.263 0 0 2.932 4.037 4.037 4.036 0 1.221
II. Credite bugetare 16.263 0 0 2.932 4.037 4.037 4.036 0 1.221

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 2.489 0 0 449 618 618 618 0 186
II. Credite bugetare 2.489 0 0 449 618 618 618 0 186

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 13.774 0 0 2.483 3.419 3.419 3.418 0 1.035
II. Credite bugetare 13.774 0 0 2.483 3.419 3.419 3.418 0 1.035
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 69 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15758 Activitati suport pentru OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia - SMIS 130473
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.431 0 0 0 596 396 81 0 358

II. Credite bugetare 1.431 0 0 0 596 396 81 0 358

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 1.431 0 0 0 596 396 81 0 358
II. Credite bugetare 1.431 0 0 0 596 396 81 0 358

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 1.431 0 0 0 596 396 81 0 358
II. Credite bugetare 1.431 0 0 0 596 396 81 0 358

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.431 0 0 0 596 396 81 0 358
II. Credite bugetare 1.431 0 0 0 596 396 81 0 358

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 1.431 0 0 0 596 396 81 0 358
II. Credite bugetare 1.431 0 0 0 596 396 81 0 358

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 219 0 0 0 91 60 13 0 55
II. Credite bugetare 219 0 0 0 91 60 13 0 55

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 1.212 0 0 0 505 336 68 0 303
II. Credite bugetare 1.212 0 0 0 505 336 68 0 303
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 70 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15759 Activitati suport pentru OIR POSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia - SMIS 129559
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.431 0 38 393 452 489 0 0 59

II. Credite bugetare 1.431 0 38 393 452 489 0 0 59

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 1.431 0 38 393 452 489 0 0 59
II. Credite bugetare 1.431 0 38 393 452 489 0 0 59

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 1.431 0 38 393 452 489 0 0 59
II. Credite bugetare 1.431 0 38 393 452 489 0 0 59

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.431 0 38 393 452 489 0 0 59
II. Credite bugetare 1.431 0 38 393 452 489 0 0 59

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 1.431 0 38 393 452 489 0 0 59
II. Credite bugetare 1.431 0 38 393 452 489 0 0 59

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 219 0 6 60 69 75 0 0 9
II. Credite bugetare 219 0 6 60 69 75 0 0 9

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 1.212 0 32 333 383 414 0 0 50
II. Credite bugetare 1.212 0 32 333 383 414 0 0 50
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 71 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15779 Activitati de secretariat pentru OIR POSDRU REG NORD-EST


Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.028 0 0 90 257 257 257 0 167

II. Credite bugetare 1.028 0 0 90 257 257 257 0 167

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 1.028 0 0 90 257 257 257 0 167
II. Credite bugetare 1.028 0 0 90 257 257 257 0 167

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 1.028 0 0 90 257 257 257 0 167
II. Credite bugetare 1.028 0 0 90 257 257 257 0 167

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.028 0 0 90 257 257 257 0 167
II. Credite bugetare 1.028 0 0 90 257 257 257 0 167

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 1.028 0 0 90 257 257 257 0 167
II. Credite bugetare 1.028 0 0 90 257 257 257 0 167

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 156 0 0 14 39 39 39 0 25
II. Credite bugetare 156 0 0 14 39 39 39 0 25

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 872 0 0 76 218 218 218 0 142
II. Credite bugetare 872 0 0 76 218 218 218 0 142
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 72 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15781 SPRIJIN ACORDAT OIR POSDRU REG NORD EST IN VEDEREA ASIGURARII NECESARULUI
LOGISTIC
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 2.677 0 0 85 0 0 0 0 2.592

II. Credite bugetare 2.677 0 0 85 0 0 0 0 2.592

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 2.677 0 0 85 0 0 0 0 2.592
II. Credite bugetare 2.677 0 0 85 0 0 0 0 2.592

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 2.677 0 0 85 0 0 0 0 2.592
II. Credite bugetare 2.677 0 0 85 0 0 0 0 2.592

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.677 0 0 85 0 0 0 0 2.592
II. Credite bugetare 2.677 0 0 85 0 0 0 0 2.592

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 2.677 0 0 85 0 0 0 0 2.592
II. Credite bugetare 2.677 0 0 85 0 0 0 0 2.592

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 410 0 0 13 0 0 0 0 397
II. Credite bugetare 410 0 0 13 0 0 0 0 397

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 2.267 0 0 72 0 0 0 0 2.195
II. Credite bugetare 2.267 0 0 72 0 0 0 0 2.195
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 73 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15782 Asigurarea serviciilor de specialitate si achizitia de accesorii, bunuri si echipamente aferente serviciilor
specializate SSM, PSI necesare functionarii OIR POSDRU NORD EST in perioada 01.01.2019-31.12.2020
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 115 0 0 2 30 30 30 0 23

II. Credite bugetare 115 0 0 2 30 30 30 0 23

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 115 0 0 2 30 30 30 0 23
II. Credite bugetare 115 0 0 2 30 30 30 0 23

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 115 0 0 2 30 30 30 0 23
II. Credite bugetare 115 0 0 2 30 30 30 0 23

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 115 0 0 2 30 30 30 0 23
II. Credite bugetare 115 0 0 2 30 30 30 0 23

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 115 0 0 2 30 30 30 0 23
II. Credite bugetare 115 0 0 2 30 30 30 0 23

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 18 0 0 1 5 5 4 0 3
II. Credite bugetare 18 0 0 1 5 5 4 0 3

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 97 0 0 1 25 25 26 0 20
II. Credite bugetare 97 0 0 1 25 25 26 0 20
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 74 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15859 Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada 01.01.2019-31.12.2023 pentru
personalul OIR POSDRU REG NORD-EST – SMIS 126882
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 37.764 5.971 6.211 6.223 6.294 6.296 6.698 0 71

II. Credite bugetare 37.764 5.971 6.211 6.223 6.294 6.296 6.698 0 71

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 37.764 5.971 6.211 6.223 6.294 6.296 6.698 0 71
II. Credite bugetare 37.764 5.971 6.211 6.223 6.294 6.296 6.698 0 71

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 37.764 5.971 6.211 6.223 6.294 6.296 6.698 0 71
II. Credite bugetare 37.764 5.971 6.211 6.223 6.294 6.296 6.698 0 71

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 37.764 5.971 6.211 6.223 6.294 6.296 6.698 0 71
II. Credite bugetare 37.764 5.971 6.211 6.223 6.294 6.296 6.698 0 71

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 37.764 5.971 6.211 6.223 6.294 6.296 6.698 0 71
II. Credite bugetare 37.764 5.971 6.211 6.223 6.294 6.296 6.698 0 71

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 5.780 914 952 952 963 964 1.024 0 11
II. Credite bugetare 5.780 914 952 952 963 964 1.024 0 11

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 31.984 5.057 5.259 5.271 5.331 5.332 5.674 0 60
II. Credite bugetare 31.984 5.057 5.259 5.271 5.331 5.332 5.674 0 60
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 75 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15860 Inchiriere imobile (“cladiri existente si terenul aferent”) necesare functionarii OIR POSDRU NORD-EST
pentru perioada 01.01.2019-31.12.2023 – SMIS 129572
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 2.771 0 446 451 554 555 555 107 103

II. Credite bugetare 2.771 0 446 451 554 555 555 107 103

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 2.771 0 446 451 554 555 555 107 103
II. Credite bugetare 2.771 0 446 451 554 555 555 107 103

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 2.771 0 446 451 554 555 555 107 103
II. Credite bugetare 2.771 0 446 451 554 555 555 107 103

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.771 0 446 451 554 555 555 107 103
II. Credite bugetare 2.771 0 446 451 554 555 555 107 103

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 2.771 0 446 451 554 555 555 107 103
II. Credite bugetare 2.771 0 446 451 554 555 555 107 103

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 424 0 69 69 85 85 85 15 16
II. Credite bugetare 424 0 69 69 85 85 85 15 16

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 2.347 0 377 382 469 470 470 92 87
II. Credite bugetare 2.347 0 377 382 469 470 470 92 87
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 76 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15861 Asigurarea utilitatilor si a serviciilor necesare functionarii OIR POSDRU REG NORD-EST in perioada
01.01.2019 -31.12.2020 – SMIS 130608
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.883 0 290 281 391 391 391 65 74

II. Credite bugetare 1.883 0 290 281 391 391 391 65 74

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 1.883 0 290 281 391 391 391 65 74
II. Credite bugetare 1.883 0 290 281 391 391 391 65 74

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 1.883 0 290 281 391 391 391 65 74
II. Credite bugetare 1.883 0 290 281 391 391 391 65 74

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.883 0 290 281 391 391 391 65 74
II. Credite bugetare 1.883 0 290 281 391 391 391 65 74

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 1.883 0 290 281 391 391 391 65 74
II. Credite bugetare 1.883 0 290 281 391 391 391 65 74

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 288 0 46 43 60 60 60 8 11
II. Credite bugetare 288 0 46 43 60 60 60 8 11

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 1.595 0 244 238 331 331 331 57 63
II. Credite bugetare 1.595 0 244 238 331 331 331 57 63
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 77 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15862 Asigurarea serviciilor de transport, cazare, diurna si carburant necesare functionarii OIR POSDRU REG
NORD-EST in perioada 01.01.2019 - 31.12.2023
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.257 0 112 121 248 248 248 0 280

II. Credite bugetare 1.257 0 112 121 248 248 248 0 280

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 1.257 0 112 121 248 248 248 0 280
II. Credite bugetare 1.257 0 112 121 248 248 248 0 280

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 1.257 0 112 121 248 248 248 0 280
II. Credite bugetare 1.257 0 112 121 248 248 248 0 280

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.257 0 112 121 248 248 248 0 280
II. Credite bugetare 1.257 0 112 121 248 248 248 0 280

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 1.257 0 112 121 248 248 248 0 280
II. Credite bugetare 1.257 0 112 121 248 248 248 0 280

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 193 0 18 18 38 38 38 0 43
II. Credite bugetare 193 0 18 18 38 38 38 0 43

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 1.064 0 94 103 210 210 210 0 237
II. Credite bugetare 1.064 0 94 103 210 210 210 0 237
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 78 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15863 Achizitionarea de obiecte de inventar, furnituri de birou si materiale consumabile, mijloace fixe necesare
functionarii OIR POSDRU REG NORD-EST
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 319 0 79 34 60 65 65 0 16

II. Credite bugetare 319 0 79 34 60 65 65 0 16

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 319 0 79 34 60 65 65 0 16
II. Credite bugetare 319 0 79 34 60 65 65 0 16

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 319 0 79 34 60 65 65 0 16
II. Credite bugetare 319 0 79 34 60 65 65 0 16

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 319 0 79 34 60 65 65 0 16
II. Credite bugetare 319 0 79 34 60 65 65 0 16

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 319 0 79 34 60 65 65 0 16
II. Credite bugetare 319 0 79 34 60 65 65 0 16

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 50 0 12 5 10 10 10 0 3
II. Credite bugetare 50 0 12 5 10 10 10 0 3

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 269 0 67 29 50 55 55 0 13
II. Credite bugetare 269 0 67 29 50 55 55 0 13
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 79 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 15979 Imbunatatirea capacitatii OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare
de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 12.912 0 0 1.597 3.355 3.355 3.355 316 934

II. Credite bugetare 12.912 0 0 1.597 3.355 3.355 3.355 316 934

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 12.912 0 0 1.597 3.355 3.355 3.355 316 934
II. Credite bugetare 12.912 0 0 1.597 3.355 3.355 3.355 316 934

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 12.912 0 0 1.597 3.355 3.355 3.355 316 934
II. Credite bugetare 12.912 0 0 1.597 3.355 3.355 3.355 316 934

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 12.912 0 0 1.597 3.355 3.355 3.355 316 934
II. Credite bugetare 12.912 0 0 1.597 3.355 3.355 3.355 316 934

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 12.912 0 0 1.597 3.355 3.355 3.355 316 934
II. Credite bugetare 12.912 0 0 1.597 3.355 3.355 3.355 316 934

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 1.840 0 0 244 468 468 468 75 117
II. Credite bugetare 1.840 0 0 244 468 468 468 75 117

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 10.189 0 0 1.348 2.657 2.657 2.657 221 649
II. Credite bugetare 10.189 0 0 1.348 2.657 2.657 2.657 221 649

5101581703 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 883 0 0 5 230 230 230 20 168
II. Credite bugetare 883 0 0 5 230 230 230 20 168
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 80 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 16119 Imbunatatirea capacitatii OIRPOSDRU Sud-Est de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020, prin
angajare de personal contractual in afara organigramei 2020-2023
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 16.127 0 0 622 4.791 4.790 4.790 0 1.134

II. Credite bugetare 16.127 0 0 622 4.791 4.790 4.790 0 1.134

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 16.127 0 0 622 4.791 4.790 4.790 0 1.134
II. Credite bugetare 16.127 0 0 622 4.791 4.790 4.790 0 1.134

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 16.127 0 0 622 4.791 4.790 4.790 0 1.134
II. Credite bugetare 16.127 0 0 622 4.791 4.790 4.790 0 1.134

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 16.127 0 0 622 4.791 4.790 4.790 0 1.134
II. Credite bugetare 16.127 0 0 622 4.791 4.790 4.790 0 1.134

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 16.127 0 0 622 4.791 4.790 4.790 0 1.134
II. Credite bugetare 16.127 0 0 622 4.791 4.790 4.790 0 1.134

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 2.244 0 0 94 667 667 667 0 149
II. Credite bugetare 2.244 0 0 94 667 667 667 0 149

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 12.417 0 0 520 3.688 3.687 3.687 0 835
II. Credite bugetare 12.417 0 0 520 3.688 3.687 3.687 0 835

5101581703 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 1.466 0 0 8 436 436 436 0 150
II. Credite bugetare 1.466 0 0 8 436 436 436 0 150
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 81 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 16182 Sprijin acordat OIRPOSDRU REGIUNEA SUD MUNTENIA pentru organizarea Comitetului de
Monitorizare POCU 2014-2020 in luna noiembrie 2019
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 162 0 162 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 162 0 162 0 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 162 0 162 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 162 0 162 0 0 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 162 0 162 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 162 0 162 0 0 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 162 0 162 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 162 0 162 0 0 0 0 0 0

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 162 0 162 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 162 0 162 0 0 0 0 0 0

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 25 0 25 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 25 0 25 0 0 0 0 0 0

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 137 0 137 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 137 0 137 0 0 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 82 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 16299 Formarea profesionala a personalului OIR POSDRU Bucuresti Ilfov, pentru perioada 2020-2023
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 2.608 0 0 0 926 652 652 104 274

II. Credite bugetare 2.608 0 0 0 926 652 652 104 274

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 2.608 0 0 0 926 652 652 104 274
II. Credite bugetare 2.608 0 0 0 926 652 652 104 274

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 2.608 0 0 0 926 652 652 104 274
II. Credite bugetare 2.608 0 0 0 926 652 652 104 274

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.608 0 0 0 926 652 652 104 274
II. Credite bugetare 2.608 0 0 0 926 652 652 104 274

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 2.608 0 0 0 926 652 652 104 274
II. Credite bugetare 2.608 0 0 0 926 652 652 104 274

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 399 0 0 0 142 100 100 15 42
II. Credite bugetare 399 0 0 0 142 100 100 15 42

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 2.209 0 0 0 784 552 552 89 232
II. Credite bugetare 2.209 0 0 0 784 552 552 89 232
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 83 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 16479 Sprijin acordat OIRPOSDRU Centru pentru achizitionarea unui autoturism
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 98 0 0 86 0 0 0 0 12

II. Credite bugetare 98 0 0 86 0 0 0 0 12

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 98 0 0 86 0 0 0 0 12
II. Credite bugetare 98 0 0 86 0 0 0 0 12

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 98 0 0 86 0 0 0 0 12
II. Credite bugetare 98 0 0 86 0 0 0 0 12

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 98 0 0 86 0 0 0 0 12
II. Credite bugetare 98 0 0 86 0 0 0 0 12

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 98 0 0 86 0 0 0 0 12
II. Credite bugetare 98 0 0 86 0 0 0 0 12

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 15 0 0 13 0 0 0 0 2
II. Credite bugetare 15 0 0 13 0 0 0 0 2

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 83 0 0 73 0 0 0 0 10
II. Credite bugetare 83 0 0 73 0 0 0 0 10
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 84 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 16600 135202 - Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finantarea cheltuielilor cu utilitatile
efectuate in perioada 2020-2023
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 997 0 0 117 260 260 227 0 133

II. Credite bugetare 997 0 0 117 260 260 227 0 133

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 997 0 0 117 260 260 227 0 133
II. Credite bugetare 997 0 0 117 260 260 227 0 133

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 997 0 0 117 260 260 227 0 133
II. Credite bugetare 997 0 0 117 260 260 227 0 133

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 997 0 0 117 260 260 227 0 133
II. Credite bugetare 997 0 0 117 260 260 227 0 133

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 997 0 0 117 260 260 227 0 133
II. Credite bugetare 997 0 0 117 260 260 227 0 133

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 153 0 0 18 40 40 35 0 20
II. Credite bugetare 153 0 0 18 40 40 35 0 20

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 844 0 0 99 220 220 192 0 113
II. Credite bugetare 844 0 0 99 220 220 192 0 113
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 85 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 16619 134949 Imbunatatirea capacitatii OIRPOSDRU CENTRU de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020, prin
angajare de personal contractual in afara organigramei
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 17.619 0 0 0 5.221 5.221 5.220 0 1.957

II. Credite bugetare 17.619 0 0 0 5.221 5.221 5.220 0 1.957

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 17.619 0 0 0 5.221 5.221 5.220 0 1.957
II. Credite bugetare 17.619 0 0 0 5.221 5.221 5.220 0 1.957

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 17.619 0 0 0 5.221 5.221 5.220 0 1.957
II. Credite bugetare 17.619 0 0 0 5.221 5.221 5.220 0 1.957

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 17.619 0 0 0 5.221 5.221 5.220 0 1.957
II. Credite bugetare 17.619 0 0 0 5.221 5.221 5.220 0 1.957

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 17.619 0 0 0 5.221 5.221 5.220 0 1.957
II. Credite bugetare 17.619 0 0 0 5.221 5.221 5.220 0 1.957

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 2.697 0 0 0 799 799 799 0 300
II. Credite bugetare 2.697 0 0 0 799 799 799 0 300

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 14.922 0 0 0 4.422 4.422 4.421 0 1.657
II. Credite bugetare 14.922 0 0 0 4.422 4.422 4.421 0 1.657
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 86 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 16639 Sprijin acordat Organismului Intermediar Regional POSDRU Nord Vest pentru derularea vizitelor de
monitorizare si a vizitelor de verificare la fata locului a proiectelor finantate prin Programul Operational
Capital Uman 2014-2020 - 134963
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 2.764 0 0 0 1.026 140 0 0 1.598

II. Credite bugetare 2.764 0 0 0 1.026 140 0 0 1.598

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 2.764 0 0 0 1.026 140 0 0 1.598
II. Credite bugetare 2.764 0 0 0 1.026 140 0 0 1.598

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 2.764 0 0 0 1.026 140 0 0 1.598
II. Credite bugetare 2.764 0 0 0 1.026 140 0 0 1.598

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.764 0 0 0 1.026 140 0 0 1.598
II. Credite bugetare 2.764 0 0 0 1.026 140 0 0 1.598

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 2.764 0 0 0 1.026 140 0 0 1.598
II. Credite bugetare 2.764 0 0 0 1.026 140 0 0 1.598

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 423 0 0 0 157 21 0 0 245
II. Credite bugetare 423 0 0 0 157 21 0 0 245

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 2.341 0 0 0 869 119 0 0 1.353
II. Credite bugetare 2.341 0 0 0 869 119 0 0 1.353
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 87 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 16659 Sprijin acordat OIR POSDRU SVO pentru asigurare a cheltuielilor de functionare - 134977
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 453 0 0 210 157 0 0 0 86

II. Credite bugetare 453 0 0 210 157 0 0 0 86

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 453 0 0 210 157 0 0 0 86
II. Credite bugetare 453 0 0 210 157 0 0 0 86

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 453 0 0 210 157 0 0 0 86
II. Credite bugetare 453 0 0 210 157 0 0 0 86

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 453 0 0 210 157 0 0 0 86
II. Credite bugetare 453 0 0 210 157 0 0 0 86

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 453 0 0 210 157 0 0 0 86
II. Credite bugetare 453 0 0 210 157 0 0 0 86

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 69 0 0 32 24 0 0 0 13
II. Credite bugetare 69 0 0 32 24 0 0 0 13

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 384 0 0 178 133 0 0 0 73
II. Credite bugetare 384 0 0 178 133 0 0 0 73
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 88 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 16779 Sprijinirea OIR POSDRU VEST pentru arhivarea documentelor aferente POSDRU 2007-2013 -135248
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 769 0 0 0 351 66 67 0 285

II. Credite bugetare 769 0 0 0 351 66 67 0 285

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 769 0 0 0 351 66 67 0 285
II. Credite bugetare 769 0 0 0 351 66 67 0 285

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 769 0 0 0 351 66 67 0 285
II. Credite bugetare 769 0 0 0 351 66 67 0 285

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 769 0 0 0 351 66 67 0 285
II. Credite bugetare 769 0 0 0 351 66 67 0 285

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 769 0 0 0 351 66 67 0 285
II. Credite bugetare 769 0 0 0 351 66 67 0 285

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 118 0 0 0 54 10 10 0 44
II. Credite bugetare 118 0 0 0 54 10 10 0 44

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 651 0 0 0 297 56 57 0 241
II. Credite bugetare 651 0 0 0 297 56 57 0 241
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 89 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 16780 Imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU Regiunea VEST de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020, prin
angajarea de personal contractual in afara organigramei 2020-2023 -136534
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 8.859 0 0 293 2.531 2.531 2.531 0 973

II. Credite bugetare 8.859 0 0 293 2.531 2.531 2.531 0 973

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 8.859 0 0 293 2.531 2.531 2.531 0 973
II. Credite bugetare 8.859 0 0 293 2.531 2.531 2.531 0 973

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 8.859 0 0 293 2.531 2.531 2.531 0 973
II. Credite bugetare 8.859 0 0 293 2.531 2.531 2.531 0 973

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 8.859 0 0 293 2.531 2.531 2.531 0 973
II. Credite bugetare 8.859 0 0 293 2.531 2.531 2.531 0 973

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 8.859 0 0 293 2.531 2.531 2.531 0 973
II. Credite bugetare 8.859 0 0 293 2.531 2.531 2.531 0 973

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 1.356 0 0 45 388 387 387 0 149
II. Credite bugetare 1.356 0 0 45 388 387 387 0 149

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 7.503 0 0 248 2.143 2.144 2.144 0 824
II. Credite bugetare 7.503 0 0 248 2.143 2.144 2.144 0 824
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 90 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 16781 Sprijin pentru OIR POSDRU Regiunea Vest, prin achizitionare de calculatoare si laptopuri -136695
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 509 0 0 0 509 0 0 0 0

II. Credite bugetare 509 0 0 0 509 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 509 0 0 0 509 0 0 0 0
II. Credite bugetare 509 0 0 0 509 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 509 0 0 0 509 0 0 0 0
II. Credite bugetare 509 0 0 0 509 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 509 0 0 0 509 0 0 0 0
II. Credite bugetare 509 0 0 0 509 0 0 0 0

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 509 0 0 0 509 0 0 0 0
II. Credite bugetare 509 0 0 0 509 0 0 0 0

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 78 0 0 0 78 0 0 0 0
II. Credite bugetare 78 0 0 0 78 0 0 0 0

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 431 0 0 0 431 0 0 0 0
II. Credite bugetare 431 0 0 0 431 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 91 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 16899 Sprijin acordat Organismului Intermediar Regional POSDRU Sud Est pentru achizitionarea a doua
autoturisme necesare bunei desfasurari a activitatilor institutiei si a gestionarii proiectelor POCU 2014-2020
cod SMIS 136398
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 194 0 0 171 0 0 0 0 23

II. Credite bugetare 194 0 0 171 0 0 0 0 23

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 194 0 0 171 0 0 0 0 23
II. Credite bugetare 194 0 0 171 0 0 0 0 23

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 194 0 0 171 0 0 0 0 23
II. Credite bugetare 194 0 0 171 0 0 0 0 23

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 194 0 0 171 0 0 0 0 23
II. Credite bugetare 194 0 0 171 0 0 0 0 23

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 194 0 0 171 0 0 0 0 23
II. Credite bugetare 194 0 0 171 0 0 0 0 23

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 30 0 0 26 0 0 0 0 4
II. Credite bugetare 30 0 0 26 0 0 0 0 4

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 164 0 0 145 0 0 0 0 19
II. Credite bugetare 164 0 0 145 0 0 0 0 19
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 92 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 16959 Achizitia de licenta Caseware IDEA Version 10 UK si de instruire- OIRPOSDRU Bucuresti Ilfov- 137278
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 65 0 0 0 24 0 0 0 41

II. Credite bugetare 65 0 0 0 24 0 0 0 41

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 65 0 0 0 24 0 0 0 41
II. Credite bugetare 65 0 0 0 24 0 0 0 41

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 65 0 0 0 24 0 0 0 41
II. Credite bugetare 65 0 0 0 24 0 0 0 41

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 65 0 0 0 24 0 0 0 41
II. Credite bugetare 65 0 0 0 24 0 0 0 41

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 65 0 0 0 24 0 0 0 41
II. Credite bugetare 65 0 0 0 24 0 0 0 41

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 10 0 0 0 3 0 0 0 7
II. Credite bugetare 10 0 0 0 3 0 0 0 7

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 55 0 0 0 21 0 0 0 34
II. Credite bugetare 55 0 0 0 21 0 0 0 34
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 93 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 17079 Sprijinirea OIR POSDRU VEST pentru conformare GDPR- 136993
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 154 0 0 152 0 0 0 0 2

II. Credite bugetare 154 0 0 152 0 0 0 0 2

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 154 0 0 152 0 0 0 0 2
II. Credite bugetare 154 0 0 152 0 0 0 0 2

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 154 0 0 152 0 0 0 0 2
II. Credite bugetare 154 0 0 152 0 0 0 0 2

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 154 0 0 152 0 0 0 0 2
II. Credite bugetare 154 0 0 152 0 0 0 0 2

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 154 0 0 152 0 0 0 0 2
II. Credite bugetare 154 0 0 152 0 0 0 0 2

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 24 0 0 23 0 0 0 0 1
II. Credite bugetare 24 0 0 23 0 0 0 0 1

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 130 0 0 129 0 0 0 0 1
II. Credite bugetare 130 0 0 129 0 0 0 0 1
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 94 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 17239 Imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU CENTRU de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020, prin
asigurarea de echipamente IT, de software-uri, si de servicii cod SMIS 136903
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.456 0 0 0 1.456 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.456 0 0 0 1.456 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 1.456 0 0 0 1.456 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.456 0 0 0 1.456 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 1.456 0 0 0 1.456 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.456 0 0 0 1.456 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.456 0 0 0 1.456 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.456 0 0 0 1.456 0 0 0 0

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 1.456 0 0 0 1.456 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.456 0 0 0 1.456 0 0 0 0

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 223 0 0 0 223 0 0 0 0
II. Credite bugetare 223 0 0 0 223 0 0 0 0

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 1.233 0 0 0 1.233 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.233 0 0 0 1.233 0 0 0 0
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 95 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 17279 Sprijin acordat Organismului Intermediar Regional POSDRU Vest pentru asigurarea echipamentelor de
protectie si a materialelor consumabile necesare pentru prevenirea raspandirii infectiei cu virusul SARS-Cov-
19
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 153 0 0 49 0 0 0 0 104

II. Credite bugetare 153 0 0 49 0 0 0 0 104

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 153 0 0 49 0 0 0 0 104
II. Credite bugetare 153 0 0 49 0 0 0 0 104

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 153 0 0 49 0 0 0 0 104
II. Credite bugetare 153 0 0 49 0 0 0 0 104

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 153 0 0 49 0 0 0 0 104
II. Credite bugetare 153 0 0 49 0 0 0 0 104

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 153 0 0 49 0 0 0 0 104
II. Credite bugetare 153 0 0 49 0 0 0 0 104

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 24 0 0 8 0 0 0 0 16
II. Credite bugetare 24 0 0 8 0 0 0 0 16

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 129 0 0 41 0 0 0 0 88
II. Credite bugetare 129 0 0 41 0 0 0 0 88
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 96 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 17321 Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Est pentru finantarea cheltuielilor cu utilitatile aferente
perioadei 2020-2023 - cod 127565
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 3.709 0 0 83 1.064 1.064 1.064 0 434

II. Credite bugetare 3.709 0 0 83 1.064 1.064 1.064 0 434

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 3.709 0 0 83 1.064 1.064 1.064 0 434
II. Credite bugetare 3.709 0 0 83 1.064 1.064 1.064 0 434

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 3.709 0 0 83 1.064 1.064 1.064 0 434
II. Credite bugetare 3.709 0 0 83 1.064 1.064 1.064 0 434

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.709 0 0 83 1.064 1.064 1.064 0 434
II. Credite bugetare 3.709 0 0 83 1.064 1.064 1.064 0 434

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 3.709 0 0 83 1.064 1.064 1.064 0 434
II. Credite bugetare 3.709 0 0 83 1.064 1.064 1.064 0 434

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 567 0 0 13 163 163 163 0 65
II. Credite bugetare 567 0 0 13 163 163 163 0 65

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 3.142 0 0 70 901 901 901 0 369
II. Credite bugetare 3.142 0 0 70 901 901 901 0 369
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 97 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 17339 Sprijin acordat OIR POSDRU SUD VEST OLTENIA , prin angajare de personal contractual in afara
organigramei
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 17.100 0 0 880 5.130 5.130 5.130 427 403

II. Credite bugetare 17.100 0 0 880 5.130 5.130 5.130 427 403

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 17.100 0 0 880 5.130 5.130 5.130 427 403
II. Credite bugetare 17.100 0 0 880 5.130 5.130 5.130 427 403

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 17.100 0 0 880 5.130 5.130 5.130 427 403
II. Credite bugetare 17.100 0 0 880 5.130 5.130 5.130 427 403

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 17.100 0 0 880 5.130 5.130 5.130 427 403
II. Credite bugetare 17.100 0 0 880 5.130 5.130 5.130 427 403

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 17.100 0 0 880 5.130 5.130 5.130 427 403
II. Credite bugetare 17.100 0 0 880 5.130 5.130 5.130 427 403

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 2.577 0 0 134 773 773 773 64 60
II. Credite bugetare 2.577 0 0 134 773 773 773 64 60

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 14.262 0 0 740 4.279 4.279 4.279 357 328
II. Credite bugetare 14.262 0 0 740 4.279 4.279 4.279 357 328

5101581703 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 261 0 0 6 78 78 78 6 15
II. Credite bugetare 261 0 0 6 78 78 78 6 15
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 98 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 17340 Sustinerea activitatii OIR POSDRU Regiunea SUD VEST OLTENIA prin angajarea de personal contractual
(2020-2023)
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 13.050 0 0 1.326 3.475 3.475 3.475 287 1.012

II. Credite bugetare 13.050 0 0 1.326 3.475 3.475 3.475 287 1.012

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 13.050 0 0 1.326 3.475 3.475 3.475 287 1.012
II. Credite bugetare 13.050 0 0 1.326 3.475 3.475 3.475 287 1.012

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 13.050 0 0 1.326 3.475 3.475 3.475 287 1.012
II. Credite bugetare 13.050 0 0 1.326 3.475 3.475 3.475 287 1.012

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 13.050 0 0 1.326 3.475 3.475 3.475 287 1.012
II. Credite bugetare 13.050 0 0 1.326 3.475 3.475 3.475 287 1.012

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 13.050 0 0 1.326 3.475 3.475 3.475 287 1.012
II. Credite bugetare 13.050 0 0 1.326 3.475 3.475 3.475 287 1.012

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 1.955 0 0 203 520 520 520 42 150
II. Credite bugetare 1.955 0 0 203 520 520 520 42 150

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 10.820 0 0 1.123 2.876 2.876 2.876 239 830
II. Credite bugetare 10.820 0 0 1.123 2.876 2.876 2.876 239 830

5101581703 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 275 0 0 0 79 79 79 6 32
II. Credite bugetare 275 0 0 0 79 79 79 6 32
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 99 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 17359 Sprijin al activitatii OIR BI prin angajarea de personal contractual in afara organigramei pentru perioada
2020 - 2023 - cod 139525
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 15.367 0 0 4 4.452 4.450 4.449 356 1.656

II. Credite bugetare 15.367 0 0 4 4.452 4.450 4.449 356 1.656

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 15.367 0 0 4 4.452 4.450 4.449 356 1.656
II. Credite bugetare 15.367 0 0 4 4.452 4.450 4.449 356 1.656

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 15.367 0 0 4 4.452 4.450 4.449 356 1.656
II. Credite bugetare 15.367 0 0 4 4.452 4.450 4.449 356 1.656

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 15.367 0 0 4 4.452 4.450 4.449 356 1.656
II. Credite bugetare 15.367 0 0 4 4.452 4.450 4.449 356 1.656

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 15.367 0 0 4 4.452 4.450 4.449 356 1.656
II. Credite bugetare 15.367 0 0 4 4.452 4.450 4.449 356 1.656

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 2.229 0 0 1 645 645 644 51 243
II. Credite bugetare 2.229 0 0 1 645 645 644 51 243

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 12.332 0 0 3 3.567 3.566 3.566 285 1.345
II. Credite bugetare 12.332 0 0 3 3.567 3.566 3.566 285 1.345

5101581703 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 806 0 0 0 240 239 239 20 68
II. Credite bugetare 806 0 0 0 240 239 239 20 68
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 100 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 17519 Imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU Regiunea VEST de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020
(inclusiv proiectele finantate din axa 6- Educatie si competente), prin angajarea de personal contractual in
afara organigramei 2020-2023 - SMIS 139476
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 5.130 0 0 108 1.466 1.465 1.465 0 626

II. Credite bugetare 5.130 0 0 108 1.466 1.465 1.465 0 626

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 5.130 0 0 108 1.466 1.465 1.465 0 626
II. Credite bugetare 5.130 0 0 108 1.466 1.465 1.465 0 626

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 5.130 0 0 108 1.466 1.465 1.465 0 626
II. Credite bugetare 5.130 0 0 108 1.466 1.465 1.465 0 626

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 5.130 0 0 108 1.466 1.465 1.465 0 626
II. Credite bugetare 5.130 0 0 108 1.466 1.465 1.465 0 626

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 5.130 0 0 108 1.466 1.465 1.465 0 626
II. Credite bugetare 5.130 0 0 108 1.466 1.465 1.465 0 626

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 785 0 0 17 225 224 224 0 95
II. Credite bugetare 785 0 0 17 225 224 224 0 95

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 4.345 0 0 91 1.241 1.241 1.241 0 531
II. Credite bugetare 4.345 0 0 91 1.241 1.241 1.241 0 531
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 101 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 17579 Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU, in perioada 2020-
2023 SMIS 138630
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 8.757 0 0 9 2.381 2.381 2.775 0 1.211

II. Credite bugetare 8.757 0 0 9 2.381 2.381 2.775 0 1.211

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 8.757 0 0 9 2.381 2.381 2.775 0 1.211
II. Credite bugetare 8.757 0 0 9 2.381 2.381 2.775 0 1.211

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


I. Credite de angajament 8.757 0 0 9 2.381 2.381 2.775 0 1.211
II. Credite bugetare 8.757 0 0 9 2.381 2.381 2.775 0 1.211

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 8.757 0 0 9 2.381 2.381 2.775 0 1.211
II. Credite bugetare 8.757 0 0 9 2.381 2.381 2.775 0 1.211

51015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 8.757 0 0 9 2.381 2.381 2.775 0 1.211
II. Credite bugetare 8.757 0 0 9 2.381 2.381 2.775 0 1.211

5101581701 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 1.341 0 0 1 365 365 424 0 186
II. Credite bugetare 1.341 0 0 1 365 365 424 0 186

5101581702 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 7.416 0 0 8 2.016 2.016 2.351 0 1.025
II. Credite bugetare 7.416 0 0 8 2.016 2.016 2.351 0 1.025
Anexa nr. 03 / 54 / 23
Pag. 102 din 116

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene


Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2019 preliminata 2021 2022 2023 2024
de finantare 2018 2020

Proiectul: 17639 Inchiriere imobil (cladire existenta si terenul aferent) necesar functionarii OIRPOSDRU Regiunea VEST in
perioada 2021-2023 - 139959
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 3.922 0 0 0 1.370 1.276 1.276 0 0

II. Credite bugetare 3.922 0 0 0 1.370 1.276 1.276 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 3.922 0 0 0 1.370 1.276 1.276