Sunteți pe pagina 1din 12

Curs 10 - 10.05.

2019

PROCEDURI SPECIALE:

1. Procedura necontencioasă (art.527-540 NCPC)


2. Divorțul (art.915-935 NCPC)
3. Măsurile asiguratorii și provizorii: - Sechestrul asigurator(art.952-959 NCPC *fără dispozițiile
speciale privind sechestrul asigurator asupra navelor civile); Poprirea asiguratorie(art.970-
971NCPC); Sechestrul judiciar(art.972-977 NCPC).
4. Procedura partajului judiciar (art.980-996 NCPC)
5. Procedura ordonanței președințiale (art.997-1.002 NCPC)
6. Procedura ordonanței de plată (1.014-1.025 NCPC)
7. Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă (art.1026-1033)
8. Procedura de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept

1. Procedura necontencioasă:

Opusul procedurii de drept comun, adică a procedurii contencioase pe care am parcurs-o


până în prezent.
- Domeniul de aplicare: Proceduri administrative și non jurisdicționale date în competența
instanței de judecată.
- Procedura în prima instanță: În cameră de consiliu.
- Cererea este compatibilă cu procedura de regularizare
- Competența diferă după cum cererea este făcută pe cale incidentală sau pe cale principală. Pe
cale principală regulile sunt aceleași ca și la procedura contencioasă, mai puțin unde avem alte
reglementări derogatorii. Pe cale incidentală (ex: eliberarea unor înscrisuri) competența o are
aceeași instanță care judecă litigiul în fond.
- Competența se verifică de instanță din oficiu, chiar dacă e de competență privată deoarece nu
avem pârât, sancțiunea fiind exact aceeași ca și cea de drept comun(declinare/respingere ca
nefiind de competența instanțelor române)
Ex: Înregistrarea tardivă a nașterii; emanciparea minorului, eliberarea de înscrisuri

1
Ridică probleme cererile care, deși prezintă o aparență de caracter necontencios, în urma unei
analize a susținerilor reiese că are caracter contencios - soluția: instanăța va respinge ca inadmisibilă
cererea.

Citare: Doar dacă legea o impune. Acolo unde legea nu spune nimic și procedura este
necontencioasă, citarea este lăsată la aprecierea judecătorului.

Soluționarea cererii: prin încheiere executorie - art.533: Judecătorul poate să se pronunțe prin
încheieri și asupra unor chestiuni care nu au fost puse în discuția părților. - nu se încalcă
vreun principiu prin acest lucru, deoarece nu există o parte adversă cu interese contrare.

Calea de atac: APELUL. - se judecă în CAMERĂ DE CONSILIU


- Încheierea pronunțată de ICCJ în procedura necontencioasă - DEFINITIVĂ.
Termenul de apel: Curge de la pronunțare - pentru cei prezenți la ultimul termen de judecată; de la
comunicare pentru cei ce au lipsit.
Apelul este deschis oricărei persoane interesate - art.534(4)

ÎNCHEIERILE DATE NU AU AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT!

2. Procedura divorțului:
-Exclusiv divorțul judiciar
Divorțul la instanță este de 3 feluri: - Divorț prin acord
- Divorț sancțiune
- Divorț remediu
Niciodată nu se va putea pronunța divorțul din culpa exclusivă a reclamantului; pentru că
nimeni nu își poate invoca propia culpă.

Competența materială: JUDECĂTORIA, în toate cazurile - competența teritorială este stabilită de


art.915 - criteriile fiind subsidiare, se analizează în ordinea prevăzută de art.915.
Normele de competență sunt IMPERATIVE! - Instanța poate și este ținută să-și verifice
competența din oficiu.
Acordul părților în ce privește alegerea competenței, conform art.915 - poate interveni până
la primul termen de judecată.

2
R.EU.2201/2003 - Competența internațională în materie de divorț; România este întotdeuana
competentă pentru cetățenii săi, indiferent unde s-au căsătorit cetățenii români.

Cererea de divorț: - aceleași elemente ca și cererea de chemare în judecată


- Supusă regularizării
- Trebuie să se facă mențiunea dacă există sau nu copii minori(dacă nu se face
mențiunea, în etapa regularizării instanța trebuie să întrebe dacă există copii minori)
Trebuie atașate la cerere elementele prevăzute expres de lege(copie a certificatului de căsătorie,
și dacă este cazul, copie de pe certificatul de naștere al copiilor minori)

Cererea reconvențională: derogare de la dreptul comun. Art.917 NCPC - Sotul parat poate sa
faca si el cerere de divort, cel mai tarziu pana la primul termen de judecata la care a fost citat
in mod legal, pentru faptele petrecute inainte de aceasta data. Pentru faptele petrecute dupa
aceasta data paratul va putea face cerere pana la inceperea dezbaterilor asupra fondului in
cererea reclamantului.
- Cererea de divorț - supusă taxei de timbru; pentru cererile incidentale făcute odată cu cererea de
divorț nu se achită taxe.
ACȚIUNE STRICT PERSONALĂ - inadmisibilă formularea ei pe calea acțiunii oblice.
Nici procurorul nu poate formula această acțiune.

Prezență părților: - Regula: obligatorie


- Excepții: expres reglementate; art.921 - (1) In fata instantelor de fond, partile
se vor infatisa in persoana, afara numai daca unul dintre soti executa o pedeapsa privativa de
libertate, este impiedicat de o boala grava(boală care îl face netransporatbil), este pus sub
interdictie judecatoreasca, are resedinta in strainatate sau se afla intr-o alta asemenea
situatie, care il impiedica sa se prezinte personal; in astfel de cazuri, cel in cauza se va putea
infatisa prin avocat, mandatar sau, dupa caz, prin tutore ori curator.

Reprezentarea în materie de divorț operează doar pentru aceste excepții expres prevăzute, când
prezența este scutită.
Dacă reclamantul nu se prezintă, ci doar pârâtul - SE RESPINGE CA NESUSȚINUTĂ.
Dacă niciunul nu vine, se suspendă și începe să curgă termenul de PERIMARE.
Judecătorul este obligat să se asigure că s-a îndeplinit procedura de citare.

Renunțarea la judecată:

3
- Oricând
- Fără acord

Art.924 - independența cererilor - renunțarea reclamantului nu are efecte asupra cererii


reconvenționale a pârâtului.
Dacă una dintre părți decedează în timpul procesului, se ia act de deces și se dispune
ÎNCHIDEREA DOSARULUI.
ART.926 - (2) Cu toate acestea, cand cererea de divort se intemeiaza pe culpa paratului si
reclamantul decedeaza in cursul procesului, lasand mostenitori, acestia vor putea continua
actiunea, pe care instanta o va admite numai daca va constata culpa exclusiva a sotului parat.
Beneficiază de aplicarea acestui text de lege și pârâtul-reclamant reconvențional, nu doar
reclamantul.

Instanța se pronunță prin SENTINȚĂ - Susceptibilă doar de APEL. Se pronunță obligatoriu


asupra numelui soților, dacă avem copii minori: se pronunță asupra exercitării autorității părintești,
cheltuieli de creștere, se pronunță asupra locuinței minorului(chiar dacă nu e prev.de cod)

Se pot lua măsuri vremelnice pe calea ordonanței președințiale - caracterul urgent se prezumă.

Divorțul pentru motive de sănătate: doar soțul bolnav poate să aibă calitate procesuală activă.

Separare faptică - cel care face cererea își asumă culpa. - Această prezumție de culpă nu poate
duce la prestații compensatorii, unde culpa e relevantă.

Divorțul prin acord - definitiv, se motivează, dar părțile pot cere să nu se motiveze.

Art. 928- Contestație în anulare/Revizuire: Daca unul dintre soti s-a recasatorit, hotararea
definitiva prin care s-a desfacut casatoria nu este supusa contestatiei in anulare si revizuirii in ce
priveste divortul. ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DIVORȚUL, NU ȘI CELELALTE PETITE.

3.Proceudra partajului:
Aceste texte de lege din codul de procedură civilă reglementează doar partajul judiciar. Partajul
judiciar poate fi și voluntar, ca regulă, așa ar trebui să fie.
Există și situații în care partajul voluntar nu e admisibil(ex: persoană pusă sub interdicție, lipsă
capacitate de exercițiu și fără ocrotitor legal) - situații prevăzute în Codul civil.
4
Situații în care partajul judiciar este inadmisbil: copropietate forțată, copropietate periodică.
Reguli aplicabile și partajului de folosință.
Art.981 - Cererea de partaj:
- Elementele specifice cererii de chemare în judecată - art.194NCPC
- Persoanele între care urmează a avea loc partajul
- Titlul pe baza căruia se cere
- Bunurile supuse partajului, valoarea lor, locul unde se află, persoana care le deține sau le
administrează
Se timbrează - în principiu la valoarea masei de partajat
Instanța poate să-i trimită la mediere.

- Art. 985: Închierea de admitere în principiu, la aprecierea instanței dacă o pronunță sau
nu: Nu este obligatorie, o va face instanța doar dacă o consideră necesară, dacă e nevoie de
expertize - ESTE O HOTĂRÂRE PROPIU-ZISĂ; se motivează, se face minuta, instanța NU
poate reveni asupra ei - Încheiere interlocutorie - se poate ataca DOAR ODATĂ CU
FONDUL. Încheierea se dă cu citare!
- Dacă un bun e inclus din greșeală în masa de partaj, sau s-a omis includerea unui bun - se poate
da o încheiere de admitere în principiu suplimentară - art.986; se dă cu citare, se face minută
-
Art.988 - Criteriile partajului:
(1) În cazul în care împărţeala în natură a unui bun nu este posibilă sau ar cauza o scădere
importantă a valorii acestuia ori i-ar modifica în mod păgubitor destinaţia economică, la
cererea unuia dintre coproprietari instanţa, prin încheiere, îi poate atribui provizoriu întregul
bun. Dacă mai mulţi coproprietari cer să li se atribuie bunul, instanţa va ţine seama de
criteriile prevăzute la art. 987. Prin încheiere, ea va stabili şi termenul în care coproprietarul
căruia i s-a atribuit provizoriu bunul este obligat să consemneze sumele ce corespund cotelor-
părţi cuvenite celorlalţi coproprietari.

-Atribuirea provizorie - art.988 - cu plata unei sulte; doar dacă părțile o cer
-Atribuirea definitivă- art. 989; La cererea unuia dintre coproprietari, instanţa, ţinând seama de
împrejurările cauzei, pentru motive temeinice, va putea să îi atribuie bunul direct prin hotărârea
asupra fondului procesului, stabilind totodată sumele ce se cuvin celorlalţi coproprietari şi
termenul în care este obligat să le plătească.doar dacă părțile o cer.

Art.990 - Vânzarea bunului

5
(1) În cazul în care niciunul dintre coproprietari nu cere atribuirea bunului ori, deşi acesta a
fost atribuit provizoriu, nu s-au consemnat, în termenul stabilit, sumele cuvenite celorlalţi
coproprietari, instanţa, prin încheiere, va dispune vânzarea bunului, stabilind totodată dacă vânzarea
se va face de către părţi prin bună învoială ori de către executorul judecătoresc.
(2) Dacă părţile sunt de acord ca vânzarea să se facă prin bună învoială, instanţa va stabili şi
termenul la care aceasta va fi efectuată. Termenul nu poate fi mai mare de 3 luni, în afară de cazul
în care părţile sunt de acord cu majorarea lui.
(3) În cazul în care vreuna dintre părţi nu a fost de acord cu vânzarea prin bună învoială sau dacă
această vânzare nu s-a realizat în termenul stabilit potrivit alin. (2), instanţa, prin încheiere dată cu
citarea părţilor, va dispune ca vânzarea să fie efectuată de executorul judecătoresc.
(4) Încheierile prevăzute în prezentul articol pot fi atacate separat numai cu apel, în termen
de 15 zile de la pronunţare. Dacă nu au fost astfel atacate, aceste încheieri nu mai pot fi
supuse apelului odată cu hotărârea asupra fondului procesului.

În cazul în care partajul nu se poate realiza în niciuna dintre modalităţile prevăzute de lege,
instanţa va hotărî închiderea dosarului. Se va închide dosarul cu privire la acel bun care nu poate
fi partajat în niciuna din modalitățile prevăzute de lege, dacă sunt alte bunuri, instanța va aprecia și
va partaja celelalte bunuri

Competența materială aparține judecătoriei.


Hotărârea are efect consitutiv

4. Ordonanța președențială:

Condiții de admisibilitate:
(1) Instanta de judecata, stabilind ca in favoarea reclamantului exista aparența de drept, va putea
sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi
prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum
si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

Acolo unde legiuitorul spune că o măsură se poate lua pe calea ordonanței președințiale -
PREZUMĂ URGENȚA - urgența nu mai trebuie dovedită.
Incompatibilă cu procedura regularizării - datorită caracterului urgent al procedurii.
-ÎNTÂMPINAREA NU ESTE OBLIGATORIE.

6
Citarea: de regulă, CU CITARE; În cazuri urgente, se poate face și fără citare. Aprecierea aparține
instanței, degeaba solicită partea să se facă această procedură cu citare dacă instanța consideră că nu
se impune citarea.

SE JUDECĂ DE URGENȚĂ.
Nu sunt admisibile probe care necesită un timp îndelungat(ex:expertiza).
- Cererea reconvențională - admisibilă doar dacă îndeplinește condițiile ordonanței președințiale
- Admisibile: - cererea de intervenție principală; cererea de intervenție accesorie.
- Cererea de chemare în garanție e INCOMPATIBILĂ cu ordonanța președințială.

Cererea: - Se judecă în ședință publică


Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, motivarea se face în termen de 48h.
Hotărârea prin care se pronunță instanța se numește ORDONANȚĂ; este executorie din prima
instanță - instanța de apel poate suspenda executarea cu plata unei cauțiuni.
Calea de atac: supusă doar APELULUI - termenul curge în funcție de citare, dacă s-a dat cu
citare, curge de la pronunțare, dacă s-a dat fără citare, curge de la comunicare.
Apelul se judecă cu precădere.
Dacă e judecată în prima instanță de CURTEA DE APEL - are RECURS la ICCJ.

Art.1001- Cererea poate fi transformată în cerere de drept comun - PÂNĂ LA ÎNCHIDEREA


DEZBATERILOR ÎN PRIMA INSTANȚĂ.

Autoritate de lucru judecat:


- ARE AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT FAȚĂ DE O ALTĂ ORDONANȚĂ
PREȘEDINȚIALĂ, numai dacă nu s-au modificat împrejurările de fapt care au justificat-o.
- NU ARE - asupra fondului
- Hotararea dată asupra fondului - are autoritate de lucru judecat asupra unei cereri de
ordonanță președințială ulterioare.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile cererii - se respinge ca inadmisibilă; inadmisibilă și neîntemeiată


e tot una în această procedură.

5.Măsuri asiguratorii
NU sunt admisibile măsurile asiguratorii dacă creditorul are la dispoziție un titlu excecutoriu, chiar
dacă e provizoriu.
7
1. Sec
hestrul asigurator

Obiect: bunuri urmăribile

Instanța competentă: instanța competentă să judece actiunea în primă instanță

același complet va judeca măsura asiguratorie dacă există un proces pe fond – este cerere
incidentală

daca nu exista un proces pe fond – se va repartiza aleatoriu

Condiții:

1. Cre
ditorul are o creanță exigibila, constată prin înscris (apt să dovedească creanța) și dovedește
că a intentat acțiunea – cauțiunea facultativă – 1057(2) – dacă dispune obligarea creditorului
la o cauțiune într-un termen, nedepunerea în termen – sanctiune: desființare de drept
2. Cre
anță exigibilă, dovada intentării acțiunii, nu există înscris constatator – cauțiune obligatorie
– conditie de admisibilitate – nedepunerea atrage respingerea ca inadmisibila
3. Cre
anță nexigibilă, constată prin înscris, iar debitorul a micșorat garanțiile date creditorului,
existând riscul să se sustragă și să își risipeacă averea– cauțiunea obligatorie 1057, nu e
condiție de admisibilitate, sanctiune: desființare

Instanța va decide în cameră de consiliu, FĂRĂ CITATAREA PĂRILOR

Dacă se admite : încheiere executorie care se comunică doar creditorului, debitorul va afla de la
executroul judecătoresc

Încheierea este supusă DOAR apelului

Executarea se face de către executor – împotriva modalității în care se execută se poate face
contestație la executare; acesta va face măsurile de publicitate

Desființarea pentru nedepunerea cauțiunii în termen se face prin încheiere definitivă, fără citarea
părților

Procedura de ridicare a sechestrului asigurator:

1. Deb
itorul dă o garanție îndestulătoare – la cererea debitorului, cu citarea părților, supusă doar
apelului care se judecă de urgență
2. Dac
ă litigiul pe fond nu mai există deci sechestrul nu mai are temei – încheiere definitivă fără
citarea părților

Dacă e de competența Curții în primă instanță calea de atac este recursul

2. Poprirea asiguratorie

8
Diferența față de sechestru: obiectul – sume de bani, titluri de valoare; în rest aceleași condiții

3. Sechestru judiciar

La sechestrul asigurator calitatea procesuală activă o avea creditorul, aici discuția se poartă între
două sau mai multe părți care sunt sau urmează să fie intr-un litigiu cu privire La bunuri imobile sau
mobile

Condiții:

1. Atu
nci cand există un proces cu privire la proprietatea sau alt drept real principal, posesei unui
bun mobil sau imobil, ori asupra folosinței sau administrării unui bun proprietate comună –
se solicită această măsură pentru conservarea bunului
2. Nu
am proces art. 973 – cel care formulează cererea are obligația ca în termen de 20 de zile de
la instituirea sechestrului să formuleze acțiunea!! Dacă nu sancț: desființarea de drept prin
încheiere fără citarea părților

Procedura de înființare se judecă CU CITAREA părților în procedură de urgență!!

În caz de admitere cauțiunea este facultativă, nedepunerea atrage desființare

Se poate numi și un administrator provizoriu până la soluționarea pe fond prin încheiere definitivă
fără citare; și părțile ar putea fi administrator, iar dacă se dă unei țerțe persoane aceasta are dreptul
la îndemnizație

Administratorul nu poate dispune de bunuri decât în situații de urgență și cu încuviințarea prealabilă


a instanței

Administratorul poate sta în judecată în numele părtilor cu privire la bunul aflat sub sechestru.

6.Ordonața de plată
Se comunică somația debitorului prin intermediul executorului judecătoresc înainte ca
creditorul să sesizeze instanța prin care îi pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15
zile

ACEASTĂ SOMAȚIE ÎNTRERUPE TERMENUL TERMENUL DE PRESCRIPȚIE


potrivit 2540 Cod Civil

Dacă debitorul nu plătește în cele 15 zile, creditorul se poate adresa instanței

Instanța competentă instanța competentă pe fondul cauzei

1017(2) La cerere se anexează înscrisurile ce atestă cuantumul sumei datorate și orice alte înscrisuri
doveditoare ale acesteia. Dovada comunicării somației prevăzute la art. 1.015 alin. (1) se va atașa
cererii sub sancțiunea respingerii acesteia ca inadmisibilă. – procedură prealabilă obligatorie
9
Cine poate invoca această neregularitate? E interesul debitorului, doar el o poate invoca prin
întâmpinare

Taxă de timbru fixă de 200 de lei

Judecătorul trebuie să se încadreze în termen de 45 de zile de la momentul depunerii înscrisurilor

Legea 72/2013

Citarea și întâmpinarea regularizarea – compatibilă, procedura scrisă – incompatibilă

Altă modalitate: dacă cererea îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege, instanța va fixa direct
termen și va cita debitorul cu mențiunea specifică că e obligat să depună întâmpinare cu cel puțin 3
zile înainte de termenul de judecată, iar, în cazul nedepunerii, instanța poate considera aceasta ca o
recunoaștere a pretențiilor creditorului – prezumție legală

Întâmpinarea nu se comunică reclamantului și nu primește termen pentru studiere

Dacă debitorul achită – instanța dispune prin încheiere definitivă închiderea dosarului

Dacă debitorul și creditorul tranzacționează - instanța pronunță hotărâre de expedient; Regula:


susceptibilă de recurs, aici nu este susceptibilă de recurs, este definitivă și este titlu executoriu

Daca debitorul contestă creanța – dacă apărarea debitorului este întemeiată instanța va respinge
cererea prin încheiere care are calea de atac a cererii în anulare

În ordonața de plată sunt admisibile doar înscrisurile!

Dacă se respinge pentru ca ar fi prescrisă sau neîntemeiată etc creditorul poate apela la instanțele de
drept comun

Daca se admite instanța pronunță o ordonață care va cuprinde suma și termenul de plată, ordonața
este executorie

Termenul: intre 10 și 30 de zile, dar se poate acorda și termen de grație sau eșalonarea plății, doar la
cerere!! Exemplu: în litigiile în materia asociațiilor de proprietari

Împotriva modalității de soluționare a cererii – cererea în anulare – în 10 zile de la comunicare –


cererea se soluționează de aceeași instanță în complet de 2 judecători

Cererea în anulare NU SUSPENDĂ EXECUTAREA! Se poate suspenda dacă se dă o cauțiune,


hotararea prin care soluționează cererea în anulare este definitivă

Împotriva modalității de executare a orodnaței – contestație la executare

7.Cererea cu valoare redusă


Regulamentul 861/2017 – aplicabil și în Ro – caracter transfrontalier

Dacă a fost sesizată instanța de drept comun se poate PÂNĂ LA primul termen de judecată solicita
aplicarea procedurii speciale
10
Cand cererea nu poate fi soluționată potrivit CVR și reclamentul nu își retrage cererea – se judecă
potrivit dreptului comun

Susceptibil de regularizare

Singura procedura care este scrisa!

Regula: 25 de zile în dreptul comun, la CVR 30 de zile și pârâtul are posibilitatea de a alege între
întâmpinare și formular de răspuns. Întâmpinare obligatorie!

Cererea reconvențională trebuie să fie formulată pe formular, la fel și cererea de intervenție


principală, cererea de chemare în garanție – formularul cereri de chemare în judecată

1030 (7) dacă nu poate fi soluționată în cadrul prezentei proceduri cererea reconvențională va fi
disjunsă

instanța poate să solicite informații suplimentare și să citeze părțile transformă procedura în una
orală

CVR se judecă în camera de consiliu, iar ordonața de plată în ședință publică

Instanța poate încuviința și alte probe în afară de înscrisurile depuse de părți, nu vor putea fi
încuviințate probele costisitoare

Cererea cu valoare redusă nu este inadmisibila dacă se cere interogatoriu,nu exista limită la nivel de
probațiune! LA ORDONAȚA DE PLATĂ EXISTĂ ACEASTĂ LIMITĂ

Dacă s-a stabilit termen de judecată, instanța nu poate dispune suspendarea judecății pentru lipsa
părților – nu se aplică sancțiunea de drept comun

Instanța va pronunța o sentință! Hotărârea este executorie de drept! – este supusă apelului la
Tribunal care pronunță o decizie definitivă, NU are recurs

8.Procedura evacuării
Procedură facultativă reclemantul poate alege între aceasta și cea de drept comun

ÎNTOTDEAUNA de competența judecătoriei

Ocupantul- nu are și nu a avut nici un drept

Toate citațiile și comunicările pentru locatar și ocupant vor fi făcute la imobilul pe care îl ocupă fără
drept

Notificarea locatarului se poate face doar prin interemdiul executorului judecătoresc

Regula: cerea de evacuare se judecă cu citarea părților

Execeptie: cererea de evacuare pentru neplata chiriei se judecă fără citare

Hotărârea de evacuare este executorie și și poate fi atacată doar cu apel

11
Termenul de motivare este de 30 de zile

Pârâtul nu poate face cerere reconvențională, de chemare în garanție sau de chemare în judecată a
alte persoane

La ordonanța de plată, CVR și ordonanța presedințială se putea suspenda, aici nu se poate suspenda,
dar pentru evacuarea pentru neplata chiriei/arenzii se poate cere suspendarea

Se poate folosi ordonanța presedințială pentru: abuz de folosință, efectuarea reparațiilor și


restrângerea folosinței

12