Sunteți pe pagina 1din 14

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

SUBIECTE PENTRU EXAMENUL ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII CA


DIRIGINTE DE ŞANTIER ÎN DOMENIUL:

“3.1. DRUMURI, PODURI, TUNELE, PISTE DE AVIAŢIE, TRANSPORT PE CABLU – DE


INTERES NAŢIONAL”

Sesiunea noiembrie 2007

ATENŢIE !

· Proba scrisă va dura 2 ore.


· Răspunsurile corecte vor fi bifate cu un “X” în căsuţa corespunzătoare.
· Un subiect poate avea mai multe răspunsuri corecte, caz în care vor fi bifate mai multe căsuţe.
· Dacă a fost bifat un răspuns corect şi unul greşit se vor acorda 0 (zero) puncte.
· Nu se admit corecturi.
· Nota minima de admitere – 7.

Subiectul nr. 1. 0,3 puncte

Utilizarea materialelor geosintetice la îmbrăcăminţile rutiere determină:


A sporirea duratei de viaţă a îmbrăcăminţilor rutiere;
B creşterea costurilor de întreţinere;
C nu se recomandă utilizarea lor;
D scăderea costurilor de întreţinere.

Subiectul nr. 2. 0,3 puncte


Elementele, in profil transversal, ale unui drum din clasa tehnica II sunt urmatoarele :
A platforma;
B cai de circulatie unidirectionale;
C benzi de incadrare (ghidare);
D benzi de stationare ;
E acostament ;
F zona mediana.
Subiectul nr. 3. 0,3 puncte
Controlul in timpul executarii imbracamintei rutiere din beton are in vedere o serie de aspecte.
Nominalizati 3 aspecte mai importante: (NE 014):
.....................mentinerea omogenitatii pe parcursul punerii in opera;distribuirea uniforma a
betonului in fata utilajelor de compactare, mentinerea longrinelor sau a firelor de ghidaj la
cotele prevazute; executia corecta a rosturilor de dilatatie, masuri speciale in cazul rosturilor
de lucru, taierea rosturilor transversale in timp util, asigurarea mentinerii pozitiei din proiect
a ancorelor si gujoanelor de otel-beton, respectarea masurilor de protectie a suprafetei
betonului. .......................

Subiectul nr. 4. 0,3 puncte


Mixtura asfaltica de tipul AB 1 se poate utiliza conform SR 7970, pentru:
A drumuri de clasa tehnica I-V;
B strazi din categoria tehnica II-IV;
C autostrazi;
D drumuri de clasa tehnica II-V;

Subiectul nr. 5. 0,2 puncte


Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, dirigintele de şantier are obligatia de a verifica:
A existenţa autorizaţiei de construire;
B concordanţa între prevederile AC şi ale proiectului de execuţie;
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru
realizarea construcţiilor

Subiectul nr. 6. 0,2 puncte


La care din următoarele lucrări este obligatorie participarea dirigintelui de şantier?
A preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora libere de orice
sarcină executantului;
B decopertarea şi depozitarea stratului vegetal;
C trasarea generală a construcţiei şi stabilirea bornelor de reper împreună cu proiectantul şi
executantul;
D predarea terenului rezervat organizării de şantier executantului;

Subiectul nr. 7. 0,3 puncte


Precizati tipul sistemului rutier compus din urmatoarele straturi: pat drum, substrat de fundatie,
fundatie, strat de baza, strat de legatura, strat de uzura.
A sistem rutier rigid
B sistem rutier nerigid
Subiectul nr. 8. 0,2 puncte
Dirigintele de şantier are obligatia să verifice:
A existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de
control al calităţii
B existenţa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind
documentaţia tehnică
C respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării
nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în
vigoare
D respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind
calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi
soluţii care schimbă condiţiile iniţiale
Subiectul nr. 9. 0,2 puncte
Cine remediază defecţiunile apărute în perioada de garanţie?
A constructorul
B proiectantul
C dirigintele de şantier
Subiectul nr. 10. 0,3 puncte
Care din urmatoarele degradari sunt de tip structural:
A degradari datorate oboselii
B gropi care afecteaza stratul de suprafata
C faiantari
D fisuri si crapaturi transversale

Subiectul nr. 11. 0,3 puncte


Care este temperatura mixturii asfaltice la asternerea mixturilor asfaltice conf. SR 174-2:
A bitum D60/80 - min.155 C;
B bitum D80/100 - minim 140C
C bitum D60/80 - minim 145 C

Subiectul nr. 12. 0,3 puncte


Care sunt abaterile maxime admisibile la cotele îmbrăcăminţii în axa benzii faţă de cotele din
proiect, în profil longitudinal ?
A ±10mm, la autostrăzi, piste, căi de rulare şi platforme aeroportuare, drumuri de clasă
tehnică II şi străzi de categoria I şi II;
B ±20mm, la drumuri de clasă tehnică III...V, străzi de categoria III şi drumuri de exploatare
de categoria I;
C ±30mm, la străzi de categoria IV, drumuri de exploatare de categoria II...III, locuri de
staţionare, alei carosabile şi platforme de parcare portuare şi industriale.

Subiectul nr. 13. 0,3 puncte


Unde se execută rosturile de dilataţie transversale la îmbrăcămintea din beton de ciment ?
A la capetele tablierelor sau plăcilor viaductelor, podurilor, podeţelor, etc;
B la capetele curbelor cu raze mai mici de 300 m;
C la capetele curbelor cu raze mai mari de 300 m;
D în punctele de schimbare a declivităţilor când proiectul nu prevede racordări convexe.

Subiectul nr. 14. 0,3 puncte


Calitatea îmbrăcămintei rutiere, înainte de darea în exploatare, este apreciată drept corespunzatoare,
daca:
A nu se constată fisuri şi crăpături la suprafaţa dalelor;
B nu se constată vizual defecte de execuţie (goluri în suprafaţa sau laturile îmbrăcămintei,
segregări, exfolieri, etc.);
C calitatea betonului livrat este corespunzătoare din punct de vedere al rezistenţelor la
încovoiere si compresiune

Subiectul nr. 15. 0,3 puncte


Care sunt verificările ce se fac la pregătirea suprafeţelor de remediat executate cu mixturi asfaltice
la cald:
A verificarea tăierii verticale a marginilor suprafeţei de plombat;
B verificarea curăţirii şi amorsării suprafeţei de plombat;
C verificarea temperaturii suportului;
D verificarea umidităţii relative.

Subiectul nr. 16. 0,3 puncte


În ce condiţii climaterice se poate executa stratul de baza din anrobat bituminos , in conf. cu SR
7970?
A tot anul cu condiţia ca stratul suport să fie uscat, iar temperatura atmosferică să fie minim +5º C;
B în perioada martie - octombrie, cu condiţia ca stratul suport să fie uscat iar temperatura
atmosferică să fie minim +10º C;
C în perioada mai - septembrie, cu condiţia ca stratul suport să fie uscat iar temperatura atmosferică
să fie minim +10º C; 

Subiectul nr. 17. 0,3 puncte


Ce tip de mixtură asfaltică se utilizează în cazul podurilor situate pe drumurile publice cu trafic
foarte intens şi greu?
A beton asfaltic cilindrat preparat cu bitum pur;
B beton asfaltic cilindrat preparat cu bitum modificat ;
C asfalt turnat;
Subiectul nr. 18. 0,3 puncte
Ce tipuri de pământuri se utilizează la executarea lucrărilor de terasamente?
A pământuri coezive;
B bolovănişuri şi roci stâncoase;
C pământuri vegetale;
D pământuri necoezive.

Subiectul nr. 19. 0,3 puncte


Care sunt caracteristicile cu ajutorul cărora se evaluează starea tehnică a drumurilor?
A planeitatea suprafeţei de rulare;
B rugozitatea suprafeţei îmbrăcăminţii rutiere;
C capacitatea portantă a complexului rutier exprimată prin valoarea deformaţiei elastice
caracteristice;
D starea de degradare a îmbrăcăminţii rutiere, caracterizată prin indici de degradare.

Subiectul nr. 20. 0,3 puncte


Gradul de neregularitate a suprafeţei unui drum se poate determina prin următoarele metode:
A riglă şi pană;
B riglă mobilă de 3 metri;
C cu viagraph-ul;
D cu teodolitul.

Subiectul nr. 21. 0,3 puncte


Geosinteticele se pot utiliza (conf. normativ AND 592) in zone cu:
A fisuri si faiantari pe suprafete mari, unde necesita o acoperire partiala sau totala a
suprafetei; ;
B in dreptul rosturilor dintre dalele unei imbracaminti din beton;
C structura rutiera instabila cu degradari majore;

Subiectul nr. 22. 0,3 puncte


Capacitatea portanta a terasamentelor se determina (conf. Instructiune AND 530):
A la nivelul terenului de fundare;
B la nivelul partii superioare a terasamentului;
C in interiorul stratului de forma;

Subiectul nr. 23. 0,3 puncte


Grosimea minima a stratului compactat pentru stratul de legatura cu criblura, conform SR 174-1
este de:
A 4 cm;
B 6 cm;
C 3cm;

Subiectul nr. 24. 0,3 puncte


La prepararea betoanelor rutiere trebuie sa se utilizeze obligatoriu aditivi pentru (NE 014):
A imbunatatirea lucrabilitatii;
B reducerea tendintei de segregare in timpul transportului;
C sporirea rezistentei la inghet-dezghet;
D micsorarea contractiei;

Subiectul nr. 25. 0,3 puncte


Deficientele si degradarile care se pot remedia prin aplicarea straturilor foarte subtiri la rece in cazul
imbracamintei bituminoase (conf. normativ 523) sunt:
A suprafata poroasa, slefuita sau imbatranita;
B fisuri
C denivelari in profil longitudinal si /sau transversal mai mari de 2 cm
D denivelari in profil longitudinal si /sau transversal sub 2 cm

Subiectul nr. 26. 0,3 puncte


Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice sunt (SR 174):
A bitum neparafinos pentru drumuri, tip 60/80, tip 80/100, tip 100/120;
B bitum modificat cu polimeri;
C bitum aditivat;

Subiectul nr. 27. 0,3 puncte


Autostrazile sunt:
A drumuri nationale de mare capacitate si viteza;
B care pot intersecta o linie ferata sau un drum national;
C intrarea si iesirea autovehicolelor este permisa numai dinspre stanga si catre dreapta;

Subiectul nr. 28. 0, 3 puncte


Numiti tipurile de mixturi asfaltice utilizate in stratul de uzura al drumurilor de clasa tehnica I;
.......................A …A=MASF8,
B=MASF16,
C=BA16m,
D= BAR16m,
E=BAR 16a............................,

Subiectul nr. 29. 0, 3 puncte


In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, interventiile la drumurile, asa cum sunt ele definite
prin Ordonanta 43/1997, cu completarile si modificarile ulterioare, se fac pe baza:
A unui proiect avizat de un verificator de proiecte atestat;
B unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat;
C unui proiect avizat de proiectantul initial al constructiei.
Subiectul nr. 30. 0, 3 puncte
Precizati grosimea minima a stratului de uzura din mixtura asfaltica, conform SR 174:
A MASF 8 - ……3 cm………
B MASF 16………3,5 cm……
C strat de uzura cu bitum modificat/bitum aditivat……4 cm…….

Subiectul nr. 31. 0, 3 puncte


Ce tip de beton asfaltic se foloseste in cazul drumurilor cu declivitate in profil longitudinal de 9%:
A BAR
B BA16

Subiectul nr. 32. 0,3 puncte


Prezentati alcatuirea de principiu a caii pe partea carosabila a unui pod, incepand de la tablier in sus:
A 1=.1=beton de panta sau de rezistenta – support
2=hidroizolatie
3=strat de protectie
4=strat de uzura..............
......

Subiectul nr. 33. 0,3 puncte


In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii ramasa
necompactata in amplasamentul repartizorului, pana la 120C, se procedeaza la:
A mentinerea utilajului in zona de intrerupere si terminarea operatiei;
B compactarea imediata a suprafetei nivelate;
C indepartarea resturilor de mixtura ramase la capatul benzii;
Subiectul nr. 34. 0,3 puncte
Rosturile la podurile de şosea din beton armat şi beton precomprimat se execută din:
A asfalt turnat armat cu plase metalice;
B asfalt turnat armat cu geogrile;
C asfalt turnat armat cu geotextile;

Subiectul nr. 35. 0,2 puncte


Care sunt obligatiile investitorului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu modificarile si
completarile ulterioare, privind:

A acorduri, avize, autorizatie de construire –Obtinerea acordurilor, avizelor, AC…………


B verificarea corectitudinii executiei – ............asigurarea verificarii executiei prin diriginti de
specialitate..............................

C cartea tehnica a constructiei – …………intocmirea cartii tehnice si predarea catre proprietar


……………….

COMISIA
20.04.2009
gUVERNUL ROMÂNIEI

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

SUBIECTE PENTRU EXAMENUL ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII CA DIRIGINTE DE


ŞANTIER ÎN DOMENIUL: “3.3. DRUMURI, PODURI, TUNELE, PISTE DE AVIAŢIE,
TRANSPORT PE CABLU – DE INTERES LOCAL” - SESIUNEA noiembrie 2007

ATENŢIE !
· Proba scrisă va dura 2 ore.
· Răspunsurile corecte vor fi bifate cu un “X” în căsuţa corespunzătoare.
· Un subiect poate avea mai multe răspunsuri corecte, caz în care vor fi bifate mai multe căsuţe.
· Dacă a fost bifat un răspuns corect şi unul greşit se vor acorda 0 (zero) puncte.
· Nu se admit corecturi.
· Nota minima de admitere – 7.

Subiectul nr. 1. 0,3 puncte


In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, sistemul calitatii in constructii se compune din :
(Numiti 4 componente ale sistemului)

...............................Reglementari tehnice in constr.,


calitatea produselor,
agremente tehnice,
verificarea proiectelor de verif. Atestati,
cond. si asig. Calitatii,
autorizarea si acred. lab. de incercari,
activitatea metrologica in constr.,
receptia constr.,
Comp. In exploatare a constr.,
postutilizarea constr.,
controlul de stat al calitatii in constr................................................

Subiectul nr. 2. 0,2puncte


Dirigintele de şantier răspunde faţă de investitor pentru:
A încadrarea în valorile de investiţii aprobate de conducerea unităţii????????????????????????
B asigurarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii în perioada de
pregătire - execuţie - recepţie
C urmarirea comportarii in exploatare a constructiei

Subiectul nr. 3. 0, 2 puncte


Conform Legii 10/1995, investitorii au urmatoarele obligatii referitoare la calitatea constructiilor:
A aproba nivelul calitativ al lucrarii de constructie propus de proiectant;
B avizeaza modul de solutionare a defectelor aparute pe parcursul executiei;
C obtine acordurile, avizele prevazute de lege si Autorizatia de construire;
D convoaca factorii care trebuie sa participe la faza determinanta;

Subiectul nr. 4. 0,2 puncte


Obligaţiile pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare revin factorilor:
A furnizori de produse pentru construcţii
B executanţi, utilizatori, responsabili tehnici cu execuţia, experţii tehnici precum şi
autorităţile publice şi asociaţiile profesionale de profil
C investitori şi proiectanţi
Subiectul nr. 5. 0,3 puncte
Referitor la neconformitatile, defectele aparute in faza de executie a unei lucrari de constructie,
completati afirmatiile de mai jos, cu factorii responsabili prevazuti de Legea 10/1995
(investitor/proiectant/verificator de proiecte atestat/executant):
A actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor :….INVESTITOR .............
B stabilirea modului de tratare a neconformitatilor……PROIECTANT…………...........
C insusirea modului de tratare a
neconformitatilor.......VERIFICATOR...................................................
D aplicarea masurilor privind corectarea neconformitatilor
............EXECUTANT...............................

Subiectul nr. 6. 0,3 puncte


Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, dirigintele de şantier are obligatia de a verifica:
A existenţa autorizaţiei de construire
B corespondenţa autorizaţiei de construire cu prevederile proiectului prezentat la autorizare
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru
realizarea construcţiilor

Subiectul nr. 7. 0,2 puncte


La care din următoarele lucrări este obligatorie participarea dirigintelui de şantier?
A preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora libere de orice
sarcină executantului
B decopertarea şi depozitarea stratului vegetal
C trasarea generală a construcţiei şi stabilirea bornelor de reper împreună cu proiectantul şi
executantul
D predarea terenului rezervat organizării de şantier executantului

Subiectul nr. 8. 0,2 puncte


Dirigintele de şantier are obligatia să verifice:
A existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de
control al calităţii;
B existenţa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind
documentaţia tehnică;
C respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării
nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în
vigoare;
D respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995 privind
calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi
soluţii care schimbă condiţiile iniţiale.

Subiectul nr. 9. 0,3 puncte


Conform prevederilor Legii 10/1995, dirigintele de specialitate raspunde:
A pentru viciile ascunse ale constructiei, aparute intr-un interval de 20 de ani;
B pentru viciile ascunse ale constructiei aparute in perioada de garantie;
C pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor tehnice in
vigoare, pe toata durata de existenta a constructiei;

Subiectul nr. 10. 0,3 puncte


Pe parcursul executiei imbracamintilor bituminoase se verifica:
A umiditatea agregatelor naturale si continutul de impuritati;
B modul de compactare;
C caracteristicile bitumului utilizat;
D grosimea stratului,

Subiectul nr. 11. 0,3 puncte


Care este grosimea minima constructiva totala a stratului de baza din mixturi asfaltice: (SR
7970/2001):
A mixtura asfaltica tip AB1 ; minim 5,0 cm
B mixtura asfaltica tip AB2: minim 6,0 cm
C mixtura asfaltica tip AB1: minim 6,0 cm;
D mixtura asfaltica tip AB2: minim 5,0 cm

Subiectul nr. 12. 0,3 puncte


Ce tipuri de agregate se folosesc la prepararea betoanelor rutiere de ciment ?
A nisip natural, sortul 0 - 4;
B pietriş concasat, sorturile 4 - 8, 8 - 16, 16 - 31;
C agregate naturale de balastieră;
D criblură, sorturile 8 - 16, 16 - 25.

Subiectul nr. 13. 0,3 puncte


Lucrările de remediere pe timp friguros cu mixturi asfaltice stocabile nu se pot executa:
A dacă suportul are +5°C;
B dacă temperatura atmosferică este de +5°C;
C pe ploaie, ninsoare şi lapoviţă.
Subiectul nr. 14. 0,3 puncte
Temperatura la asternere a mixturii asfaltice preparata cu bitum D60/80 trebuie sa fie minim (SR
7970):
A 140°C;
B 150°C;
C 175°C;
Subiectul nr. 15. 0,3 puncte
Inainte de asternerea mixturii asfaltice, stratul suport este supus lucrarilor pregatitoare privind:
A remedierea defectiunilor existente;
B curatirea si amorsarea;
C umezirea;
D reprofilarea;
Subiectul nr. 16. 0,3 puncte
In cazul in care imbracamintea bituminoasa nu se poate aplica imediat dupa executia stratului de
baza, stratul de baza se protejeaza prin:
A aplicarea unui tratament bituminos simplu sau dublu;
B nu se protejeaza;
C straturi bituminoase foarte subtiri la rece cu emulsie bituminoasa;

Subiectul nr. 17. 0,3 puncte


În ce condiţii climaterice se poate executa punerea in opera a mixturilor asfaltice pentru strat de
baza (conf. SR 7970):
A tot anul cu condiţia ca stratul suport să fie uscat, iar temperatura atmosferică să fie minim +5º C;
B în perioada martie - octombrie, cu condiţia ca stratul suport să fie uscat iar temperatura
atmosferică să fie minim +10º C;
C în perioada mai - septembrie, cu condiţia ca stratul suport să fie uscat iar temperatura atmosferică
să fie minim +15º C.
Subiectul nr. 18. 0,3 puncte
Controlul calitatii lucrarilor de executie a stratului de baza din mixturi asfaltice cuprinde:
A controlul calitatii materialelor;
B controlul procesului tehnologic de preparare si punere in opera a mixturii;
C verificarea gradului de fisurare a stratului executat;

Subiectul nr. 19. 0,3 puncte


Care sunt lucrările pregătitoare pentru execuţia pietruirii unui drum de pământ, în cazul unui
terasament existent?
A nivelarea platformei, realizarea pantelor transversale conform proiectului, compactarea
terasamentului;
B îndepărtarea pământului vegetal, defrişarea, nivelarea părţii carosabile, realizarea pantelor
transversale conform proiectului, compactarea terasamentului;

Subiectul nr. 20. 0,3 puncte


Tratamentele bituminoase cu agregate naturale de balastiera neconcasate se aplica la drumuri cu
trafic redus care prezinta urmatoarele degradari:
A suprafata faiantata;
B suprafata slefuita;
C suprafata poroasa;
D suprafata cu fagase;

Subiectul nr. 21. 0,3 puncte


Sa se precizeze care dintre tipurile de mixturi asfaltice mentionate in raspunsuri se utilizeaza in
stratul de uzura si sa se precizeze dimensiunea maxima a granulei:
A ABPS 31; ............................................................................
B BAPC 8; ..................granula 8 mm......................................
C BAPC 16 .................granula 16 mm....................................

Subiectul nr. 22. 0,3 puncte


Tipurile de imbracaminte rutiera pe care se pot aplica tratamente bituminoase cu agregate naturale
de balastiera neconcasate:
A imbracaminte din beton de ciment;
B imbracaminte din macadam;
C drumuri pietruite;
D drumuri cu pamant stabilizat;

Subiectul nr. 23. 0,3 puncte


Ce tipuri de pământuri se utilizează la executarea lucrărilor de terasamente?
A pământuri coezive;
B bolovănişuri şi roci stâncoase;
C pământuri vegetale;
D pământuri necoezive.

Subiectul nr. 24. 0,3 puncte


In conformitate cu prevederile legale in vigoare, care dintre urmatoarele afirmatii este corecta:
A drumurile se clasifica in 4 clase , dupa intensitatea traficului;
B strazile se clasifica 4 categorii, in raport de intensitatea traficului;
Subiectul nr. 25. 0,3 puncte
În conformitate cu Legea 10/1995, constituie contravenţie de la prevederile legii următoarele fapte:
A realizarea de construcţii fără proiecte;
B organizarea necorespunzătoare şi neaplicarea sistemului de conducere şi asigurare a
calităţii;
C realizarea unei construcţii fără respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea şi rezistenţa
cu posibilitatea distrugerii parţiale a construcţiei.

Subiectul nr. 26. 0,3 puncte


Cu ce se protejeaza stratul de baza daca este dat in circulatie, inainte de executia imbracamintii
bituminoase (SR 7970):
A tratament bituminos;
B straturi bituminoase foarte subtiri la rece, cu emulsie bituminoasa;
C cu emulsie bituminoasa.

Subiectul nr. 27. 0,3 puncte


Ce este “macadamul”: (CD 16/2000)
................Strat rutier din piatra sparta monogranulara sort 40-63, asternuta si compactata
pana la fixare, impanata cu split, udata si compactata pana la inclestare, dupa care urmeaza
umplerea golurilor cu savura sau nisip si compactarea umeda pana la fixarea definitiva......

Subiectul nr. 28. 0,3 puncte


Care sunt valorile constructive pentru grosimea imbracamintii bituminoase usoare, realizata din
mixturi asfaltice (CD 16/2000):
A stratul de legatura - minim 4, 0 cm;
B stratul de legatura – minim 6,0 cm;
B stratul de uzura - minim 3,0 cm;

Subiectul nr. 29. 0,3 puncte


Pentru ce zone climatice ( reci/calde) se utilizeaza urmatoarele tipuri de bitum neparafinos (SR
754):
A D60/80 – .....calde.......
B D80/100 – ........reci.............

Subiectul nr. 30. 0,3 puncte


Tratamentele duble inverse contribuie la:
A imbunatatirea suprafetei de rulare;
B sporirea capacitatii portante a caii;
C stratul de uzura - minim 3,0 cm;

Subiectul nr. 31. 0,3 puncte


Se poate efectua receptia la terminarea lucrarilor de modernizare a unui drum, in situatia in care
santurile/rigolele nu au fost executate?
A nu;
B da;

Subiectul nr. 32. 0,3 puncte


Câte tipuri de sisteme rutiere cunoaşteţi ?
A sistem rutier rigid;
B sistem rutier etanş;
C sistem rutier nerigid;
D sistem rutier complex.
Subiectul nr. 33. 0,3 puncte
Explicitaţi notaţiile următoare:
A BADPC - ......Beton asfaltic deschis cu pietris
concasat.. ............................................................... .............................................
B AB 1 - ......................Anrobat Bituminos de tip 1......
C BADPS - ........... ......Beton asfaltic deschis cu pietris sortat..............................................
Subiectul nr. 34. 0,3 puncte
Specificati obligatiile investitorilor, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu modificarile si
completarile ulterioare, cu privire la:
A acorduri, avize, autorizatie de construire – ……obtine acordurile și avizele…
B verificarea corectitudinii executiei – .......angajare de diriginti autorizati...................................

C cartea tehnica a constructiei – ……intocmirea…………

Subiectul nr. 35. 0,3 puncte


In conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmare concluziilor rezultate din inspectia in faza
determinanta, reprezentantii ISC pot decide:
A amanarea fazei determinante;
B autorizarea continuarii executarii lucrarii;

COMISIA20.04.2009
GUVERNUL ROMÂNIEI

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

SUBIECTEPENTRU EXAMENUL ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII CA DIRIGINTE DE


ŞANTIERÎN DOMENIUL:
“3.2. DRUMURI, PODURI, TUNELE, PISTE DE AVIAŢIE, TRANSPORT PE CABLU – DE
INTERES JUDEŢEAN” - SESIUNEA noiembrie 2007

ATENŢIE !
· Proba scrisă va dura 2 ore.
· Răspunsurile corecte vor fi bifate cu un “X” în căsuţa corespunzătoare.
· Un subiect poate avea mai multe răspunsuri corecte, caz în care vor fi bifate mai multe căsuţe.
· Dacă a fost bifat un răspuns corect şi unul greşit se vor acorda 0 (zero) puncte.
· Nu se admit corecturi.
· Nota minima de admitere – 7.

Subiectul nr. 1. 0,3 puncte


Normativul NE014/2002 se aplică la:
A drumuri publice de orice clasă tehnica, inclusiv străzi de orice categorie;
B drumuri de: exploatare forestiere, petroliere, miniere, agricole, precum şi alte drumuri care
sunt legate direct de reţeaua drumurilor publice conform reglementărilor legale în vigoare;
C piste, căi de rulare şi platforme aeroportuare;
D trotuare şi alei pentru pietoni.

Subiectul nr. 2. 0,3 puncte


Calitatea îmbrăcăminţii rutiere, înainte de darea în exploatare, apreciată după calitatea betonului
rutier de ciment pus în operă se considera corespunzatoare atunci cand (NE 014):
A nu se constată fisuri şi crăpături la suprafaţa dalelor;
B nu se constată vizual defecte de execuţie (goluri în suprafaţa sau laturile imbrăcămintei,
segregări, exfolieri, etc.);
C calitatea betonului livrat este corespunzătoare din punct de vedere al rezistenţelor la
încovoiere si compresiune ;

Subiectul nr. 3. 0,3 puncte


Domeniile de utilizare ale mixturilor asfaltice reciclate :
A executia stratului de legatura pe drumuri de clasa tehnica II-V;
B executia stratului de uzura pe drumuri de clasa tehnica II-V;
C executia stratului de forma pe drumuri si strazi indiferent de clasa tehnica sau categorie;
Subiectul nr. 4. 0,3 puncte
Explicitati notatiile urmatoare:
A BADPC - …………beton asfaltic deschis cu pietris concasat……………..
B AB 1 - ………………anrobat bituminos de tip 1………….
C BADPS - ……………beton asfaltic deschis cu pietris concasat……………..

Subiectul nr. 5. 0,3 puncte


Tipurile de imbracaminti bituminoase care se executa pe partea carosabila a podurilor rutiere sunt
(conf. Normativ AND 546):
A imbracaminte bituminoasa cilindrata executata la cald cu bitum neparafinos pentru
drumuri:
B imbracaminte bituminoasa cilindrata executata la cald cu bitum ;
C imbracaminte bituminoasa cilindrata executata la cald cu bitum modificat cu polimeri:
D imbracaminte bituminoasa turnata executata la cald.

Subiectul nr. 6. 0,3 puncte


La lucrarile de drumuri cu imbracaminti din beton de ciment, se executa urmatoarele tipuri de
rosturi (NE 014):
A rosturi transversale de contact si dilatatie;
B rosturi transversale de contractie;
C rosturi longitudinale de constructie;
D rosturi longitudinale de dilatatie si contractie;

Subiectul nr. 7. 0,2 puncte


Executantul lucrarii transmite investitorului pentru aprobare:
A Manualul Calitatii;
B Procedurile sistemului calitatii;
C Planul de control al calitatii, verificari si incercari;
D Procedurile de executie si control.
Publicat de as la