Sunteți pe pagina 1din 90

Călăuza

ORAȘULUI
IAȘI

CU 40 ILUSTRAȚII ȘI 3 PLANURI
------- -----------
EDITURA COMISARIATULUI GENERAL
AL EXPOZIȚIEI AGRICOLE ȘI DE INDUS­
TRIE CASNICĂ A MOLDOVEI ÎNTREGITE

IAȘI 1923

PREȚUL 25 LEI
CU 40 ILUSTRAȚII Șl 3 PLANURI

EDITURA COMISARIATULUI GENERAL


AL EXPOZIȚIEI AGRICOLE ȘI DE INDUS­
TRIE CASNICĂ A MOLDOVEI ÎNTREGITE

Tipografia H. Goldner, laji.


Vederea Generală a lașului, luată de pe dealul Răpedea.
Cuvânt înainte

n
Î semn de mulțumire pen­
tru simpatia cu care Cetă­
țenii Ieșeni au primit iniția­
tiva Expoziției Agricole
și de Industrie Casnică
a Moldovei întregite, ce
se inaugurează în Iași, la
27 Septembre 1923, Comi­
tetul organizator voind să
pună în cunoștința tuturor
vizitatorilor acestei Expo­
ziții și în general a tuturor Românilor, o scurtă des­
criere, atât a trecutului, cât și a stărei edilitare, so­
ciale, monumentale și economice actuale a orașului
IAȘI, vechie capitală a Moldovei, cum și o îndru­
mare pentru acei ce ar voi să cunoască autorită­
țile, instituțiile, profesioniștii în relație cu interesele
generale, fabricile și într'un cuvânt tot ce interesează
viața publică de aici, a hotărât tipărirea acestei
Călăuze, înpodobită cu mai multe ilustrații și pla­
nuri, din cari orice vizitator să-și poată face o ideie
de ceiace a fost și ce este astăzi Iașul.
O asemenea carte, cât și un plan îndrumător
al comunicației în oraș, lipsind cu totul până în pre­
zent, Comisariatul general al Expoziției a însărcinat
cu această lucrare pe Dl. N. A. Bogdan, autorul mai
multor mari monografii ale lașului.
Nădăjduim dar că această scriere, îndeplinind
o mare lipsă simțită până acum, va fi bine primită
și va aduce reale servicii persoanelor ce o vor consulta.

COMITETUL
Comisariatul General al Expoziției Agricole
și de Industrie Casnică, din Iași — 1923

Președinte; PETRE PONI, fost Ministru, Membru


al Academiei Române.
Comitetul executiv central: D-na Zoe Mârzescu,-
D-nii C. Crupenschi, Senator, fost Primar al lașului; Dr.
A. Căpățână, Agricultor; C. Toma, Primarul ora-
șului , L. Ghiorghiu, Director Băncei Naționale, Ge-
neral Adjutant D. Gherculescu, Vicepreședinte Sin­
dicatului ,- Dr. C Enășescu, viticultor,- Dr. I. Ma-
nolescu - Stranga, Deputat, agricultor,- C. Rusovici,
agricultor , D. Tăcu, Președ. Sindicatului Agricol,- Ing,
I. Țințu. Director lucrărilor publice ,A Ghica - Budești
Arhitect.
Membrii cu sediul în Iași : Rectorul Universităței ,-
Prefectul Județului Iași,- Administratorul Financiar al
jud. Iași,- Prefectul de poliție al orașului Iași ,- Preșe-
dintele Camerei de Comerț Iași ,- D-nii I. Botez,
Director Băncei lașilor ,- I. Casetti, Director Școalei
Sup. de Arte și Meserii,- C N. Ifrim, Președintele
Ateneului Popular Tatarași , E. Nițescu, Director Reg-
C.F.R.,E. Uhrynovski, Director Băncei Uniunea
Română,- H. Vasiliu, Profesor Universitar ,- M. Wach-
tel, Director Băncei Moldova,- A. Weinrauch, Direc-
tor Băncei Dacia,- Lt. Col. Ninu Hagi.
Membrii cu sediul în București ; D-nii Gh. lonescu-
Sisești, D. Căruntu și Dr. A. Ionescu-Brăila, Di-
rectori G-li în Ministerul Agriculturei,- Ing. M. Ma-
noilescu, Director G-ral Băncei Țărănească ,- P. Mo-
dolea, Director G-ral Minister. Interne ,- M. Solacolo,
Director G-ral al Uniunei Centrale a Sindic. Agricole.
Delegații Comitetului regional din Cernăuți: D-nii
N. Flondor, Primarul orașului Cernăuți, Aurel
Voronca, Inspector General Ministerul Agriculturei.
Delegații Comitetului regional din Chișinău: D-nii
Agricola Cardaș, Director General la «Casa Noastră»,
St. Cociorva, Inspector General Administrativ,- E.
Giurgea, Director Regional al Statisticei,- VladHerța
Președintele Sindicatului Agricol.
Secretar G-ral, Const. I. Ciulei, Agronom-Inspector.
Curtea Domnească în veacul al XVI-lea.

Rezumat istoric despre trecutul vechei Capitale a Moldovei.

rOașul cel mai de samă al României,


după București, este Iașul, vechea
capitală a fostului Principat al Mol­
dovei, care, în momentul celei dintâi
uniri a Românilor din țările Dună­
rene, Moldova și Muntenia, a re­
nunțat în favoarea Bucureștiului la
reședința Domnească, - cu riscul
de a-și pierde importanța și desvol-
tarea ce ar fi putut să o dobân­
dească, din marele fapt al realizărei
visului secular al Românismului.
Transferându-se dar la Bucu­
rești scaunul Domnesc, era natural
ca și o mare parte din autorități,
personagii de samă, instituții de
Turnul Goliei. ferite naturi să parasească Iașul
luând cu ei însemnate avuții și mijloace de produc-
țiune și propășire. Au rămas însă în foasta capitală a
Moldovei ceia ce în nici un caz nu se putea muta,
un număr mare de monumente istorice și de artă, cu
care de veacuri în urmă Iașul a fost înzestrat și îm-
podobit, spre amintirea mai multor fapte glorioase petre­
cute aici, cu prețul sângelui și al vieței românești, ce
prin mii de împrejurări năprasnice s'a putut să se păs­
treze într'o asemenea localitate. Mai de samă decât
1
9

toate este însă pozițiunea sa naturală, splendidă ca


vedere și absolut favorabilă ca condițiuni de trai.
Iașul este așezat pe o lungă culme de deal, în
formă de amfiteatru, încunjurat și de alte câteva dea-
luri, toate acoperite cu o bogată vegetație, — cum și
de multe zidiri estetice, care-i dau priveliștea unei a­
devărate panorame încântătoare.
Orice drumeț zărește lașul din depărtare de mai
mulți chilometri și cu cât se apropie de el vede
frumuseța crescândă a unui peisaj minunat, care, dacă,
apoi, în părțile laterale, sau prelungirile dela marginea
orașului, nu corespunde tocmai cu efectul aspectului
general, totuși cuprinde în el destule zidiri, așezăminte,
monumente, plantații etc., care mângâie ochiul unui
estet și bucură sufletul oricărui bun patriot.
Pentru ca cetitorii noștri să cunoască mai bine
ce a fost acest oraș al Moldovei, din trecut și până
astăzi, cum și câteva faze din viața sa politică și
socială, vom da — pe cât spațiul acestei scrieri ne
îngăduie, — câteva note scurte, despre ceia ce se
poate cunoaște din trecutul său istoric.
Despre numele și întemeierea Iașului.
Atât din documentele rămase din vechime, din
constatări pe teren, cât și din tradiții, ce par mai sigure,
rezultă că localitatea Iașii, Iașul sau Eșii, dăinuește
ca așezământ sau sălășluite umană, încă din vremuri
preistorice, — cel puțin din epoca neolitică. Cum și
ce fel de așezământ a fost acesta, dela întemeiere, de
cine fu locuit și cum organizat, în vremi străvechi,
aceasta nu se cunoaște decât cam de pe la începutul
veacului al II-lea după Hristos, când, într'o hartă a
geografului antic Ptolomeu, se găsește însemnat pe
locul ocupat astăzi de Iași, un oraș cu denumirea de
Petrodava, un nume dac desigur, de pe vremea când
pământurile locuite astăzi de Români, erau stăpânite
de un popor semi-barbar, purtând denumirea de Dacia.
Mai târziu, prin veacul al XII și al XIII-lea, apar de-
numirile de Iași, Iașii, Eșii, Târgul-Eșilui, Prin-
cipatul Iașilor, etc., prin unele documente sau scrieri
vechi. Mai precis, într'un hrisov dela Alexandru cel
Bun, Voevodul Moldovei, (1401 — 1433), se vede atât
ființa orașului, cu așa denumire, cât și importanța
lui, când în el se afla o Curte Domnească, Judecători
de samă, o vamă principală pentru mărfurile ce se
importau sau exportau din Moldova, etc. Alte docu­
mente posterioare afirm continuitatea acestui oraș și
fFaptele ce s'au urmat apoi în el.
Sunt presupuneri că mai mulți Voevozi ai Mol-
dovei, ce-și aveau scaunul Domniei obicinuit în Ce-

Biserica Trei-Sfetitele sau Trei-Erarchi.

tarea Sucevei, din regiunea Bucovinei, hălăduiau


adesea și prin Iași, unde se vede că exista o Curte
Domnească, din vremi necunoscute și de unde dădeau
multe hrisoave, făcând aici judecăți, zidind biserici și
poate și alte edificii de întrebuințare publică, — din­
tre cari dela Marele Ștefan, dela fiul său Petru=Rareș
4

și dela alții, au ajuns până la noi mai multe însemnări,


inscripții, documente, datate din Târgul-Ieșilor, până
ce, în chip nebănuit, capitala Moldovei, părăsind ce­
tatea Sucevei, se statornici definitiv în Iași, de cătră
Alexandru Lăpușneanu-Vodă, cam după jumătatea
veacului al XVl-lea.
Denumirea de Iași, Ieșii sau Târgul-Ieșilor,
derivă, după toate probele și deducerile culese din
diferite scrieri și documente vechi, dela unul din po­
poarele semi-barbare ce au locuit un timp nedeter­
minat pe aceste locuri, în partea de sus a Moldolvei,
atât pe dreapta cât și pe stânga Prutului — popor numit
Iasygi, după unii autori, Iasvingi, Iașci, Iassoni,
Oseți (cetește Iaseți), Cumani, Alani, după alții.
Aceștia au năvălit aici din Rusia meridională, într'un
timp dat, s'au luptat cu Dacii, ce stăpâneau mai de
mult pământurile noastre, au fost în diferite epoci în-
vingători sau învinși,- și s'au confundat poate, în o-
anumită epocă, în viața lor comună.
Se știe apoi că întregul teritoriu ce încunjură
sub formă de județ și astăzi Iașul, cât și județul mare
ce se află situat în Basarabia, având actualmente nu­
mele de Bălți, purtau, sub stăpânirea moldovenească,
întrunite, denumirea de Județul lașilor, până la ră­
pirea Basarabiei de cătră Ruși, la 1812, — ceia ce
sprijină mai mult ideia, că din vechime a fost această
porțiune de pământ o sălășluite specială, un fel de
Principat al vechilor Iașei sau Iazygi, cari, mat
târziu, prin hărțueli succesive între popoare aproape
nomade, ori din diferite împrejurări de ordin economic,
și-au părăsit la un moment dat vetrele, strămutându-se
mai spre interiorul Europei și oprindu-se, cei mat
mulți, pe malurile dintre Tisa și Dunărea, unde ei
și-au format o nouă provincie, denumită Iazygia,
(Iaszock), sfârșind, până în zilele noastre, prin a se
contopi cu ungurimea predominantă în acele meleaguri.
Viața politică și socială.
Din clipa în care lașul a devenit Capitala Mol­
dovei, el începu a se mări, atât ca populație, ca în­
tindere, cât și ca monumente, ori clădiri impunătoare.
Curtea Domnească, așezată mai întâi pe o mo­
vilă mare de pământ, în formă de insulă, fu întărită
cu ziduri groase de jur-împrejur, adăugându-i-se din
timp în timp mai multe alte clădiri de forme variate.
destinate atât locuinței Domnitorilor Moldovei și fa­
miliilor lor, cât și sfaturilor boerimei, autorităților
și mai ales ostașilor țării și comandanților lor , așa că
această aglomerație de ziduri ajunse un fel de cetă-
țuie întărită, care nu avea comunicație cu târgul pro’
priu zis, așezat în spre miazănoapte și răsărit, decât
printr'un pod de lemn mișcător.
În târgul propriu zis, stabilit pe poalele marelui
tapșan al Copoului, după așezarea Capitalei în Iași,

Catedrala Metropolitană.
se adăugiră mereu numeroase locuinți de samă pentru
boerimea țării, ce trebuia să se ție în apropiere de
Domnie, pentru tot felul de slujbași și slugi, negustori,
industriași și grosul oștilor de paza țării, — pentru
trebuința cărora, rând pe rând se mai construia și un
număr de biserici frumoase și încăpătoare, dugheni
și alte așezări.
Încă depe vremea Domniei lui Petru Rareș-Vodă,
într'o lature dinspre răsărit a Iașului, se făcu un așe-
6

zământ pentru ostașii țării rămași infirmi (invalizi) din


luptele cu diferite nații ce ne înconjurau, ori alți betegi
dintre popor, cărora li se dădu de Domnie focuri fără
plată, ca să—și facă bordeie, case și grădini, cum și
ajutoare în bani și producte din obicinuitele mile Dom­
nești, — așezământ care dăinui până pe la mijlocul
veacului precedent, cunoscut sub denumirea de Maha-
laua Calicilior, (partea dintre Liceul Național și Gara
actuală).
Mai însemnați dintre Domnitorii ce au stat în sca-
unul Moldovei din Iași, au fost, după Alexandru Lă-
pușneanu-Vodă, care fu ucis de sfetnicii lui, în unire
chiar cu Doamna sa Ruxanda, — DespotEraclide, un
aventurier grec, Petru V poreclit Șchiopul, Ioan-Vodă
cel cumplit, Aron Vodă cel rău, Ieremia, Simeon,
Maria, Constandin și Moisei Movilă, Gaspar
Grațiani, alt aventurier străin, Ștefan IX Tomșa,
Miron Bârnovschi, Vasilie Lupu, Ștefan Gheorghe,
Istrati Dabija, cum și mai mulți din familiele Ghica,
Duca, Cantacuzino, Cantemir, Racoviță, Mavro-
cordat, Suțu, Calimah, Moruzi, Ruset, Sturza etc.,
între cari mai fură câțiva Caimacami (locțiitori de
Domni), ori Domnitori ce au stat un timp prea scurt
în scaun.
Cei ce s'au deosebit mai mult în domniile lor
dintre acești Voevozi, fură Vasile Lupu-Vodă, care a
zidit cele mai prețioase monumente bisericești, a rein­
trodus limba românească în școli și biserici, a înființat
cea întâi tipografie, tipărind cărți de rugăciuni și le-
gile țărei în limba patriei, Dumitru Cantemir-Vodă,
om foarte învățat pentru veacul său, care a scris
multe opere de mare valoare - Grigore Ghica-Vodă,
care ș'a dat viața pentru păstrarea întegrităței Moldo-
vei,- Alex. Moruzi și Scarlat Calimah, cari se îngrijiră
de a face noui legi pentru Moldova și a îmbunătăți
starea ei materială.
Multe lupte cu vecinii încunjurători au avut de
susținut unii din acești Domni, iar Iașul fu de nenu-
mărate ori calcat, ars și pradat de Ruși, Tatari, Un-
guri, Polonezi și Turci, până la cea din urmă pacoste
ce se întâmplă în 1821, când un număr de greci adu­
nați aici din lumea întreagă, făcură o mare revoluție în
Capitala Moldovei, cu prilejul așa zisei lor Eterii,.
(luptă pentru eliberarea patriei Grecești de sub Dom­
nia Turcească).
La 1859 alegându-se Domn al Moldovei Alexan-
dru Ioan I Cuza, și îndată după aceasta alegându-se
și de boerii Munteni pe același ca Domn al țărei Ro­
mânești, se hotărî unirea ambelor Principate, visată și
dorită de veacuri de toți Românii, și Iașul renunță la
dreptul și titlul său de Capitală a țărei, în favoarea

Pictură din Biserica Trei-Sfetitele, representând


aducerea din Constantinopol a moaștelor Sf. Paraschiva,
Patroana Iașului.
imediată a Bucureștiului, care deveni astfel Capitala Prin­
cipatelor Române-unite.
Monumente istorice.
Cea mai impunătoare clădire din Iași, pentru im­
portanța sa istorică și politică, cât și ca mărime a
construcțiunei, este vechea Curte Domnească, despre
care am mai vorbit, a cărei dată de fundare e necu-
noscută, dar, după tradiții și unele citații ale lui Dumitru

Curtea Domnească refăcută, în starea actuală

Cantemir-Vodă, ale Episcopului Amphilohie al Hoti-


nului și ale altora, se pare că ea durează încă de pe
9

vremea când oștile lui Traian, împăratul Romei, a


cuprins pământul Daciei, stabilind în această localitate
reședința unei Legiuni Romane, a XIII-a, sau cel puțin
din vremea domniei lui Ștefan cel Mare, de la care a ră­
mas însă numai o inscripție, deasupra ușei bisericei St. Ne-
culai, zidită de acest Principe, alăturea cu această Curte.

Biserica St. Neculai-Domnesc.


La 1433, pe vremea lui Ștefan Vodă al II-lea, se
vorbește de «Curtea noastră din Iași» , la 1478 există
un Bordea «Judecător al Curței din Iași».
Multă pacoste și prefaceri a suferit în cursul
veacurilor acest mare monument național, mai ales
10

din cauza pojarurilor, ce de nenumărate ori s'a abătut


asupră-i, începând din 1491, când se crede că însuși
Ștefan Vodă cel Mare i-ar fi dat foc, ca și târgului
întreg, ca să nu cadă avuțiile Domnești aflate acolo
pradă Turcilor, ce năvăleau în Moldova. Ea căzu din
nou pradă focului în 1513 și încă de zece ori în alți
diferiți ani, și ultima dată în 1880.
La început Curtea Domnească, după cum spun
unii autori, avea câteva mii de odăi, probabil însă că
prin acestea se înțelegea totalitatea clădirilor ce erau
pe așa-zisa insulă, sau cetățue a Iașului. În urmă cele
mai multe clădiri din jur, servind odinioară de căzărmi,
s'au distrus, cași zidurile încunjurătoare, cași un turn
mare care conținea în el și o biserică, ce era la
poarta Curții.
Mai toți Domnii Moldovei dela Lăpușneanu
până la Mihail Sturdza, au locuit în acea curte ; pe
timpul acestuia din urmă însă (1834—49), se mutară
aici diferite autorități judeciare și administrative, în-
trucât Sturdza-Vodă locui în alt palat, propriu al
său, astăzi Seminarul Veniamin-Costachi.
În 1907 guvernul țării găsi de cuviință să dispue re­
pararea și adăugirea acestei mari clădiri,- în acest scop
fu deșertată de Prefectura, Curtea de Apel, Tribunalele,
Poșta etc., ce se aflau întrânsa și începu reparația...
care nu s'a mai isprăvit nici în ziua de astăzi. ,
Alte clădiri istorice ce mai dăinuiau din veacurile
precedente au dispărut rând pe rând,- între care putem
cita palatul în care a locuit Vasile Lupu, zis Sala
Gotică, cu anexele sale, din curtea Mânăstirei Trei-
Sfetitele, Feredeul Turcesc, astăzi prefăcut cu totul
sub denumirea de Băile Comunale, Conacul din
Beilic, unde a fost ucis Grigore Ghica-Vodă de Turci,
Hanul Turcesc, ce era alăturea de Trei-Sfetitele etc.
Un mare număr de biserici și mănăstiri monu­
mentale au rămas însă, dintre cele clădite de diferiți
Domni ai Moldovei în veacurile precedente, și din
aceste vom descrie numai câteva, cari au o deosebită
importanță istorică sau monumentală, și anume :
Trei-Sfetitele, zisă și Trei-Erarchi, zidită cu
mari cheltueli de Vasile Lupu=Vodă, cu meșteri aduși
din țări străine, în anul 1639, având toți păreții exte­
riori sculptați în diferite admirabile flori și figuri geo­
metrice, cari atrag atenția întregei lumi cunoscătoare,
fiind, împreună cu biserica M-rei Curtea de Argeș,
cele mai de samă monumente artistice religioase ale
11

României. În această biserică s'a adus și a stat până


în zilele noastre, moaștele Sfintei Paraschiva, cari ac­
tualmente se aflu așezate provizoriu în Catedrala Me-
tropoliei. Cu odoare sfinte de mare preț și moșii multe
era înzestrată această veche mănăstire, dar prin secu­
larizarea averilor mănăstirești de cătră stat și alte îm-
prejurări nedemne, ea a rămas astăzi mai mult cu a­
mintirea.
Sf. Neculai-Domnesc, biserică zidită de Ștefan
cel Mare, la 1491—93, mai mică decât Trei-Sfetitele,
dar lucrată și ea cu multă artă și frumos împodobită
pe dinlăuntru și pe din afară.

Parapetul Esplanadei Elisabeta (Rîpa-Galbănă).


Această biserică era destinată până la unire-
pentru ungerea Domnitorilor, când erau aleși sau
numiți în scaunul Moldovei.
Ambele aceste biserici au fost restaurate cu mari
cheltueli și sfințite din nou în anul 1904, dar din mo-
tive puțin justificate sunt ținute mai totdeauna închise,
neslujindu-se în ele decât la hramurile respective.
Catedrala Metropolitană, cea mai spațioasă clă-
dire bisericească din întreaga țară. Are patru mari
turnuri, A fost zidită mai întâi în 1833, de cătră Mi­
tropolitul Veniamin Ccstache, cu ajutorul credincios
12

-șilor; dar la 1839 i se prăbuși marea cupolă ce=i ser­


vea de acoperemânt, și abia între anii 1880=1887 s'a
restaurat și sfințit, urmându=se acum zilnic slujba Dum=
nezeiască în ea.
Sf. Sava, foastă mănăstire, situată în strada Cos=
tache Negri, fundată prin veacul al XlV-lea, după
cum se crede, ar fi fost mai întâi zidită de Armenii
din localitate, pentru cultul lor, — având un stil cu

Strad
a

Lapusneanu

totul oriental și neobicinuit la alte biserici ortodoxe, —


și apoi vândută Moldovenilor, a fost reînoită prin
1545, de Petru Rareș=Vodă. Astăzi e aproape în ruină.
Golia, foastă mănăstire, cu patronul Inălțarea
Domnului, zidită mai întâi pe la 1540... de un Mare
Logofăt Golăi, și apoi rezidită de Vasile Lupu=Vodă
la 1660. S'a dărâmat în 1738, din pricina unui mare
cutremur, rezidindu=se apoi și durând până în zilele
13

noastre, când, hotărându-se să i se facă reparații ra­


dicale, ea a fost închisă și stă astfel de aproape 30-
ani neisprăvită. Turnul mare dela poartă, ce măsura
odinioară 50 m înălțime, a fost refăcut în 1900
dar redus aproape la jumătate. Biserica e încun=-
jurată de ziduri mari de piatră, cu metereze, având la

Biserica lui Miron Bârnovschi-Vodă.

fiecare colț câte un turn mai mic, ceia ce=i dă as-


pectul unei cetățui în mijlocul orașului.
Adormirea Maicei Domnului, zisă Bârnovschi,
biserică fundată la 1627 de Miron Barnovschi-Vodă,
având un turn masiv la poartă, a avut odoare de
mare preț și moșii dăruite de vechii Domni, cari, ca
și ale celorlalte biserici și mănăstiri din Moldova, au fost
14

secularizate de Stat. E situată în strada Ghica=Vodă.


Sfinții Apostoli Petru și Pavel, supranumită Băr=
boiul, din strada Costache Negri, a fost fundată
prin 1615, de un Mare Vornic, numit Bărboi, din nea=
mul Sturzeștilor. E de o construcție demnă de văzut,
atât în interior, cât și ca exterior, iar turnul dela
poartă e deasemenea lucrat cu multă artă arhitectonică.
Sf Ioan Botezătorul, zidită între 1626—35, tot
-de Miron Bârnovschi-Vodă, situată în strada Mârzescu,-
are icoane foarte vechi și de mare preț.
Sf Ioan-Nou, zisă Nicorița, în suburbia Ta=
tarași, biserică zidită în 1626, de un Hatman Nicoară.
Sf. loan Gură=de=Aur, în suburbia Beilic (str.
Ghica Vodă-Zlataust), fundată între 1563 — 1623, de
Duca-Vodă.
Sf. Lazăr, biserică fundată de Mihail Racoviță=
Vodă, în 1704, (strada C. A. Rosetti).
Sf. Spiridon, fostă mănăstire, zidită, se zice, în
1704, dar mai sigur în 1758, de către mai mulți boeri
ieșeni, cu ajutorul Domnitorului Constantin Cehan=
Racoviță, este încunjurată de câteva mari clădiri, în
cari s'a înființat cel mai mare spital pentru bolnavii
din întreaga Moldovă, spital care durează și astăzi.
Alte biserici ortodoxe, în număr total de 50, mai
sunt în Iași, și cea mai mare parte din ele merită să
fie văzute, pentru arta ccu care sunt construite și po=
doabele scumpe ce conțin în interiorul lor.
Dintre casele de rugăciuni ale celorlalte culturi,
:se deosebește Biserica Armeană, din strada Armeană,
zidită la 1395, posedând cărți și icoane foarte vechi ,
Biserica Catedrală Catolică, din strada Ștefan cel
Mare, a cărei fundație datează, după cât se crede, de
pe la 1370; Templul Evanghelic-Luteran, situat în
strada Păcurari, fundat pe la începutul veacului al
XVII-ea, Biserica Lipovenească, între strada Pa=
latului și Șoseaua Națională, având o arhitectură in-
teresantă, sistem rusesc, precum și un Templu Is~
raelit, în strada Cuza=Vodă, și mai multe sinagogi,
clădite însă în formă de locuinți particulare.
Împrejurimile lașului.
Iașul este așezat pe un platou, înclinat puțin dela
nord spre sud, numit în partea dela deal Copou, în
partea ce pogoară spre apus Păcurari, în cea dinspre
răsărit Țicău. O bună parte din oraș continuă pe coasta
15

dealului alăturat Șorogari, situat la stânga Copoului


și despărțit de el prin un mic pârău, Calcaina, deal
care se prelungește până în valea râușorului Bahlui,
luând denumirea de Tatarași. În spre miază=zi, su=
burbiile Iașului se întind pe șesul Bahluiului, ajungând
o parte până sub dealul Galata și pârâul Nicolina,
luând denumirea de mahalaua și Târgușorul Nico-
linei; spre miazăzi numeroase locuinți înaintează spre
comuna Bucium și dealurile Socolei și Răpedei, sub
denumirea de Mahalaua Socolei.
Vederea generală a orașului se prezintă astfel
într'un amfiteatru pe o lungime de aproape opt kilom.
De jur-împrejurul Iașului sunt dealuri, pe cari se
află așezate din vechime mai multe biserici și mânăs=
tiri, unele monumentale și istorice, cum și diferite lo=
cuințe particulare, ori stabilimente industriale sau vi=
ticole, instituții ale Statului, etc.
Așa, în partea dinspre miazăzi a orașului, spre
dealul numit Socola, partea dela început, distanță ca
am kilometru dela marginea lașului, se află mai intâi
târgușorul Trei-Tântâni, având în el o mare fabrică
sistematică de cărămidărie, apoi două gări secundare pe
linia ferată Iași=Basarabia, numite gara Socola=Roșie
și gara Socola Albastră ,- mai multe stabilimente de
industrie casnică, câteva vile frumoase particulare, o
veche biserică, foastă Mănăstirea Socola, fundată
de Alexandru Lăpușneanu=Vodă, pe lângă care a fost
întemeiat la începutul veacului precedent cel întâi
Seminar clerical, numit Veniamin=Costache, acum
mutat în centrul Iașului. Actualmente în jurul acestei
biserici s'a zidit de stat un mare Ospiciu pentru ali-
enați, constând din numeroase pavilioane cu etaje,
toate prevăzute cu tot confortul și rechizitele necesare ,-
într'unul din pavilioane se află instalat și un Azil de
Bătrâni, fost al comunei Iași.
Trecând de acest local, se întâlnește o mare vie,
având la intrare o crâșmă veche, renumită pentru vi=
nurile ce poseda, numită La Trei Sarmale, unde
odinioară cea mai mare parte din Ieșeni mergeau la
sărbători, vara, și petreceau în comun, fără distincție
de stare socială. Și acum încă acel local e mult frec=
ventat în cursul verei. Dealul începând a deveni tot
mai înalt, ia denumirea de Repedea și Pietraria, având
un urcuș până la o înălțime de 6 kilometri. Din vârful
acestui deal se întinde un platou ce merge până la
moșia regală Poenii și înspre Vaslui. De pe Răpedea
16

priveliștea Iașului și a împrejurimilor e admirabilă,


aerul e foarte sănătos și plăcut de respirat. Odinioară
era acolo un stabiliment de băi reci și calde, cum și

o stație climaterică. Acum însă aceste au rămas în


complectă părăsire. La jumătatea dealului acestuia se
află frumoasa Vilă Greerul, zidită de răposatul Vasile
17

Sculy Logothetides, care actualmente a fost cedată și


trasformată într'un Azil al Orfanilor de război,
atinși de tuberculoză.
Ceva mai sus, pe un drum lateral, e situat așa
numitul Schitul lui Tărâță, o biserică mică, având
câteva chilii călugărești, într'o poziție naturală foarte
frumoasă. Hramul acestei biserici e Sfânta Maria
Mare (15 August), dată la care o mare mulțime de
ieșeni, nu numai ortodoxi, dar și de alte rituri creștine.

Statuia lui Ștefan cel Mare.


merg acolo și după săvârșirea serviciului religios de
dimineață, iau parte la petreceri populare, ce de multe
ori se prelungesc până a doua zi. Priveliștea acestor
petreceri e foarte încântătoare. Biserica e servită acum
de 3—4 călugări, de care îngrijește Epitropia Casei
Sf. Spiridon din Iași. Nu se știe exact de la ce vine
numele de Tărâță, întrucât din documente mai vechi
se vede că acest locaș purta numele de Schitul Să-
hăstriei. Data zidirii acestei biserici se crede a fi mai
veche de 1730.
2
18

Pe o altă parte a platoului Răpedei se află o


carieră de piatră calcară, lângă care există o biserică
numită a lui Păun, ce se crede că a fost fundată
foarte de mult și a fost odinioară mănăstire, cu nu­
mele de Clatia.
Spre apusul Iașului, pe dealul lung zis al Galatei,
se află o veche mănăstire, zidită de Petru- Vodă poreclit
Schiopul, de o construcție măreață, înconjurată cu ziduri
de cetățuie, cu metereze, având în interior o casă mare,
în care odinioară petreceau în timpul verei unii din vechii
Domni ai Moldovei. Frumoase și bogate odoare sfinte
se mai află și acum în această biserică. Totul însă
actualmente servește pentru un penitenciar. In dosul
zidurilor Galatei s'a înființat de curând un impunător
Cimitir af eroilor, căzuți în ultimul război.
Dela mănăstire spre nord se află Târgușorul
Galata, în care e așezat un mare Azil de infirmi,
fost al Epitropiei Sf. Spiridon, azi întreținut de Stat.
Multe podgorii sunt plantate de aici spre apus,
cum deasemenea mai sunt alte multe pe toate dea=
urile încunjurătoare ale Iașului.
La vr'un kilometru de Galata spre apus=miază=
noapte, se află cotuna Miroslava, în care s'a instalat
de câțiva ani un Orfelinat de război, într'o mare clădire
donată spre acest scop de Principesa Olga Sturdza.
O biserică veche este cuprinsă în curtea orfelinatului.
Tot în această regiune se află și o Școală de
agricultură, bine intocmită, sub controlul Statului,
având un câmp de experiențe pentru elevi.
Pe un alt deal, între Socola și Galata, se află
zidită, de cătră Duca=Vodă al Moldovei, o mănăstire
tot în formă de cetate, care e cunoscută numai sub nu­
mele de Cetățuia- In mijlocul zidurilor înalte, cu me=
tereze, se află o frumoasă biserică mare, cam în stilul
Trei=Erarchilor, însă fără ornamente exterioare bogate,
iar deoparte și de alta a bisericei se află un Palat,
clădit în stil gotic și alt rând de case mari, ce au
servit familiilor Domnești ale Duculeștilor, Racovițeș=
tilor și altora, atât ca localuri de vilegiatură, cât și
pentru aparare, în cazuri de invazii a dușmanilor țărei.
O clopotniță masivă e la poarta mânăstirei, cu in=
scripția fundărei.
Actualmente servește ca mănăstire de călugări
și ca biserică pentru locuitorii din împrejurimi. Și de
aici se desfășoară vederi admirabile, atât asupra Ia=
șului, cât și a altor împrejurimi mai îndepărtate.
1-9

Hlincea, situată dincolo de Cetățuia, pe coasta


aceluiaș deal, e deasemenea o veche mănăstire, aproape
în ruină, dar care odinioară adăpostea mulți călugări
și într'un timp servise și ca lazaret, când epidemiile
de holeră sau ciumă bântuiau Moldova. A fost zidită
de Vasile Lupu Vodă în anul 1660 și are hramul
Sf. Gheorghe. Se poate ajunge la ea pe drumul ce

Biserica S-ții Petru și Pavel (Bărboi).


merge spre comuna Ciurea, sau apucând pe din dosul
M-rei Cetățuia.
O altă biserică mică, zidită tot de Vasile Lupu
Vodă, în 1638, se află în podgoria Copou, în dosul
căzărmilor mari a Regimentului XIII. Ea are hramul
Sf Atanase. A fost reînoită de Constantin Duca
Vodă și șervește acum numai pentru populația din
împrejurimi, ne mai având nici o clădire proprie alăturată.
20

Din foasta Mănăstire Aron-Vodă, situată spre


răsărit—miazănoapte de Iași, pe culmea dealului Șo-
rogari, astăzi a rămas numai o biserică puțin îngrijită,
deși Comisiunei Monumentelor istorice a cercetat-o
și a copiat toate desemnurile arhitecturale, cari pre-
zintă o deosebită importanță pentru trecutul nostru
artistic și istoric. A fost fundată la 1594, de Emanoil
Aron=Vodă, supranumit cel Rău. Hramul bisericei e
Sf. Neculai.
Mănăstirea Bârnova, se află aproape la opt
kilometri de orașul Iași, între dealul Răpedea și pod-

Biserica M-rei Bârnova.

goriile Vișan și Nebuna,- a fost fundată prin 1629 de


Miron Bârnovski=Vodă, având pe atunci în juru-i
ziduri solide și o curte Domnească, în care și făceau
vilegiatura mai mulți Domni ai Moldovei. Hramul bi-
sericei e Tăerea Capului Sf. loan <29 August>. Din
palaturile alăturate se văd acum numai o parte de
temelii. Zidirea e măreață și multe persoane merg în
cursul verei să viziteze acest sfânt locaș, mai ales că
e încunjurat de o frumoasă pădure. Mai departe de
biserică s'a instalat un Sanatoriu de tuberculoși, sus-
ținut de Stat, la care se poate ajunge mai ușor prin
gara Bârnova, de pe linia ferată Iași—Vaslui.
21

La vre-o 9 kilometri depărtare de oraș se mai


află un Schit vechiu, supranumit Hadânbu, lângă
satul Mironeasa, având o biserică mică în ruină,
ziduri încunjurătoare prevăzute cu metereze și o clo­
potniță de o arhitectură specială. E privit acum doar
Ca o rămășiță culturală din vremi îndepărtate.
Ca locuri de primblare în jurul orașului, pe
lângă Grădina Aleefor Ghica=Vodă, — care era de
o frumuseță reală și foarte frecventată înainte de
1916, dar astăzi este aproape cu totul dărăpănată de
copaci, prin faptul unor devastări nesocotite, din

Palatul Jockey-Club.
vremea ultimului război, mai sunt un număr mare de
vii, vile sau locașuri de petreceri rustice, atât în co­
muna mărginașă numită Târgușorul Copou, cât și
în comunele Galata și Socola despre care am vorbit,
în suburbiele Tatarași și Nicolina, sunt asemenea
câteva grădini, în care se adună lumea mai ales sara
și sărbătorile, spre a petrece în vremile călduroase.
In comuna alăturată Copou, se află instalată
Școafa de învățători „ Vasile Lupu", într o mare clă­
dire anume zidită, pe locul unde mai de mult fusese
o renumită vie «Pester», în care generația precedentă
îeșană petrecea foarte plăcut în cursul verei.
Ceva mai depărtate de Iași se află stația de
22

C. F. Cristești, aproximativ la 1o kilometri, cu în­


tinse șesuri și bălți pentru vânat de apă și pescuit
Unghenii, altă stație (19 kilom.) dincoace de Prut și
Unghenii Vasile=Lupu, (21 kil.) dincolo de Prut,
unde se fac scăldători în apa acestui râu, în care
scop vara sunt trenuri speciale cari duc mii de per-
soane din Iași acolo, — mulți închiriind case țărănești,
spre a'și petrece vacanțele și a se repausa de obiș-
nuitele ocupații din oraș.
O altă localitate în care mulți Ieșeni fac băi de
Prut, e Sculenii de dincoace și de dincolo de Prut,
<23 kilom.>, mergând cu trăsura, sau cu autocamioane ,
tot asemenea Tuțora, pe Prut <18 kil,.) Prisacani
<30 kil>, Hermeziu <39 kil.) și Bivolari <45 kil.).
Așezăminte scolastice și educative.
Un număr mare de școli publice și particulare
posedă orașul Iași, pe lângă care și mai multe alte
așezăminte servind instrucția și educația tinerimei, cum,
și la dezvoltarea cunoștințelor persoanelor mature.
Sunt 24 școli primare de băeți și de fete, sus-
ținute de Stat și de Comună , două Gimnazii de băieți.
Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare, două Licee
de băeți : Național <externat> și Costacbe Negruți
<internat> ,- un Seminar clerical Veniamin-Costacbe,
cu opt clase ,- o Școală superioară de Arte și Meserii,-
două școli Comerciale, una de I—iul și cealaltă de al
II-lea grad, un Liceu Militar și o școală de Croito­
rie,- aceste toate de băeți,- cum și mai multe școli de
fete : Oltea Doamna, Curs gimnazial, MihailSturdza,-
școală de învățătoare, Sf. Sava, școală de croitorie,
albituri și flori artificiale. Ca instituție superioară e
Universitatea, având patru facultăți: de Drept, Științe,
Litere și Medicină, cu numeroase seminarii, labora­
toare, clinici etc. Mai toate aceste școli au localuri
proprii, suficiente și unele impunătoare, cum și inter­
nate sau Căminuri proprii, pentru elevi și studenți
de ambele sexe.
Mai sunt ca localuri de cultură și instrucție, marea
Bibliotecă publică, așezată în corpul Universităței,
Muzeul Istorico-Natural, Școala de Bele-Arte,
Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică, Mu=
zeul de Antichități al Facultăței de Litere, Muzeul
Municipal din curtea Bisericei Golia <cu bibliotecă
și arhivă), Arhiva Statului, din aceiași curte, cu
acte și documente vechi ale Moldovei.
23

Cu fonduri particulare se întrețin mai multe


școli de diferite grade, pentru elevi ce-și pot plăti
întreținerea sau instrucția, iar unele și gratuite, cum
sunt Liceul Mihail Cogâlniceanu, <o secție pentru
băeți, alta pentru fete>, Seminarul Catolic, Gimna­
ziul Israefit Wachtel, din strada Sărăriei, Școala de
confecțiuni femeiești și albituri a Reuniunei Femeilor
Române, o alta a Femeilor Israelite, Institutul
Ortodox de Domnișoare, cum și mai multe școli de
țesătorie, gospodărie sau meserii femeiești, de prepa­
rații primare și secundare, susținute unele de profe­
sori, altele de comitete particulare.
Stabilimente pentru distracția și educația socială
sunt: Teatrul Național, având o trupă de artiști
dramatici români , cinci săli de cinematograf: Sidoli,
Bejan, Modern, Elisabeta și Palace (Pastia), cum
și o Societate de Gimnastică și Sport. Un Parc
Sportiv, organizat de curând, lângă Aleele Ghica-
Vodă, presintă un avantaj deosebit atât ca recreație,
cât și ca exerciții corporale higienice , un Ateneu
popular e zidit în suburbia Tatarași și in el se dau
diferite reprezentații morale și instructive.
Reprezentații teatrale se mai dau din când în când
de diferite trupe călătoare în sălile citate, cum și în
unele grădini de vară.
Așezăminte filantropice.
Cea mai de samă instituție cu caracter umanitar
în Iași, este Epitropia Casei Spitalelor Sf Spiri—
don, care susține actualmente următoarele stabilimente :
1. Spitalul mare din curtea Bisericei Sf. Spi-
ridon <Str. I. C. Brătianu, Muzelor și Universităței>,
în care se tratează tot felul de boli interne și externe,
medicale ori chirurgicale
2. Spitalul Sfânta Treime zis Pașcanu, din su­
burbia Tatarași.
3. Spitalul de izolare, din strada Sf. Harlamb
4. Institutul Gregorian, pentru copii găsiți sau
orfani și azil pentru lehuze sarace, la care este adău­
gată și o Școală de moșit; și
5. Azilul de bătrâni și infirmi Logofeteasa Eu—
frosina Balș.
Un Spital pentru copii „Caritatea", situat în
strada General Berthelot, foastă 40 de Sfinți, e susținut
de o societate particulară.
24

Institutul Antirabic, Str. Speranță, 18.


Spitalul Israelit și Maternitatea, din strada
Elena Doamna, susținute de Comunitatea Israelită,

Statuia lui Alexandru loan I Cuza.


Azilul Societății de Binefacere, pentru femei
bătrâne, în strada Buzdugan ,-
Azilul de Bătrâni, din strada Sf. Constantin,
al Comunității Israelite.
25

Un Spital Militar, situat lângă Aleele Ghica-


Vodă, cum și alte mai mici aziluri, orfanotrofii, cantine
populare, căminuri studențești etc.
Sculpturi și arhitectură mai veche.
Iașul posedă actualmente un număr însemnat de
opere de artă sculpturală, așezate în piețe, strade sau
grădini publice, cum și diferite construcțiuni cu un
caracter special arhitectonic, care'1 pun în rândul
orașelor de samă europene.

Palatul Justiției, fost Roznovanu.


Între aceste, cele mai principale lucrări statuare
sunt : Statuia echestră a lui Ștefan cel Mare, așe-
zată în fața vechei Curți Domnești, <astăzi Palatul
Administrativ), și Statuia lui Alexandru Ioan I.
Cuza, așezată în mijlocul Pieței Unirea. Cea dintâi
e opera marelui sculptor francez Emmanuel Fremiet,
<autor al unei statui celebre a Jeannei d'Arc, din Pa-
ris), inaugurată în Iași în Iunie 1883, serbare la care
a asistat și Regele Carol I, — cea de a doua, lucrată
de un alt renumit sculptor, italian, Romanelli, s'a des-
vălit în zilele de 25=27 Mai 1912, de asemenea în pre-
zența Regelui Carol. Statuia Cronicarului Moldovei
26

Miron Costin, e așezată într'un colț al stradelor


Cuza Vodă și Gheorghe Mârzescu și în coasta Tea­
trului Național. S'a ridicat prin stăruința fostului Mi­
nistru și Academician V. A. Urechia, singurul scriitor
istoric moldovan care ș'a mai amintit de Iași, după
strămutarea capitalei în București. E executată de un
bun sculptor polonez Vladimir Hegel și inaugurată în
anul 1888.
Statuia lui Gheorghe Asachi, cel dintâi literat
și profesor de inginerie al epocei renașterei românis­
mului, a fost făcută prin subscripție publică și așezată
mai întăi lângă biserica Trei Sfetitele, partea dinspre
nord, în Octombre 1890. La 1897, ea fu mutată în
fața noului Teatru Național. Dar nici aici nu avu
parte să stea locului multă vreme, căci în 1905 fu ia­
răși strămutată, în locul unde se află și astăzi, în
partea de miază=zi a Bisericei Trei=Sfetitele. E exe=
cutată de un sculptor român Georgescu.
Statuia lui Vasile Alexandri, făcută de sculp­
torul Hegel, fu așezată în fața Teatrului Național,
în locul unde fusese mai întăi statuia lui Gheorghe
Asachi. E ridicată prin subscrieri publice, organizate
de Consiliul comunal al lașului, prin stăruința fostului
Primar V. Pogor.
Statuia lui Mihail Cogălniceanu, în fața nouei
Universități, din strada Carol, s'a făcut tot prin sub­
scrieri publice, și e opera aceluiași sculptor polonez
V. Hegel.
Un mare monument, compus din o coloană de
piatră în patru muchii, așezată pe spinarea a patru
colosali lei de piatră, ce stau plecați pe labe deal
supra unui postament de marmoră, măsurând în total
peste 13 metri înălțime, se află așezat în mijlocul gră=
dinei Copou și e cunoscut sub numele de Monumen-
tul Regulamentului Organic , este ridicat acolo prin
contribuția unui număr de boieri ai fostului Domn al
Moldovei Mihail Gr. Sturza, cu prilejul punerei în
aplicație a zisului Regulament, care fu, în 1832, cea
dintâi Constituție a Moldovei. A fost inaugurat în 8
Noembre 1834.
Bustul și piatra mormântală a lui Grigore
Ghica Vodă, aflător într'o grădină din strada Ghica=
Vodă, plantată pe locul unde la 1777 a fost conacu
Domnesc, în care fu ucis de Turci numitul Domn
al Moldovei, pentru faptul că îndrăznise a protesta în
27

contra răpirei Bucovinei. S'a inaugurat prin stăruința


tot a fostului Primar Pogor, în ziua de 1 Octombre
1875.
Crucea lui Ferencz, sculptată diritr'un mare
bloc de piatră, e așezată la sfârșitul stradei Nicolina,
pe o movilă de pământ, sub care se crede a fi fost
înmormântați un mare număr de soldați Unguri și
Nemți, ce năvălise în Iași, în 1717, cu intenția de a
detrona pe Mihail Racoviță=Vodă și a pune stăpânire
pe Moldova. E lasată aproape în părăsire.
Alte lucrări artistice ori arhitectonice vechi, de
mai puțină importanță, sunt : Cișmeaua de fier, fă-
cută cu cheltuiala fostului Domn Grigore Al. Ghica,
din 1851, și așezată în curtea Metropoliei ,- Turnul și
o Cișmea masivă de zidărie din curtea Bisericei Băr=
boi, Turnul Goliei, cu Casa apelor vechi, alături >
palatul vechei Universități, foastă reședința Dom=
nească a lui Moruzi-Vodă și Calimah=Vodă ,- casa
veche a lui Bașotă, în strada Sărăriei, în care astăzi
e instalat gimnaziul Stefan=cel=Mare, palatul fost a lui
Nicolai R. Roznovanu, cumpărat de Primărie, cedat
apoi Statului și actualminte, după o prefacere radicală,
servind pentru Curtea de Apel și Tribunale,- palatul
Creditului Urban din strada Lăpușneanu, unde a lo-
cuit Alex. loan I Cuza=Vodă, cât timp a domnit în
Iași, iar în anii ultimului război a servit ca reședință
Regelui Ferdinand I,- clădirea unde e Scoala de Bele~
Arte, etc.
Biblioteci, Muzee, Instituții culturale.
Pe lângă mijloacele de instrucție și educație ge­
nerală, ce le oferă școlile publice și particulare, po-
pulația ieșană are la dispoziție mai multe diferite in=-
stituții, menite a ajuta pe cei doritori de a se lumina,
și propăși, în cursul activităței lor cetățenești. Dintre
aceste vom cita :
Biblioteca publică, căreia i se dă nepotrivit nu­
mele de Biblioteca Universității, deși e instalată în
clădirea respectivă,- a fost fondată în 1841, prin contri­
buții particulare și ajutoare din partea statului și apoi,
îmbogățită mereu cu tot felul de cărți și documente,
care astăzi se numără la peste 100,000.
Arhiva Statului, fundată prin concursul lui
Gheorghe Asaki, conține toate delele <dosarele> auto-
rităților din Iași și alte județe din Moldova, de la 1832
28

încoace, în cari se găsesc acte de o deosebită însem=


nătate pentru istorie și interese particulare.
Muzeui Istorico-Național, din strada I. C.
Brătianu, fundat în 1832, conține pe lângă o mare co=
lecție de animale, păsări, pești etc,, înpăiate sau con=
servate altcum, o secție de petrografie, un herbar, mo-

Statuia lui Miron Costin.


nede și alte obiecte antice, o momîe egipteană, diferite
instrumente, costume, pietre cu inscripții, o bogată
bibliotecă științifică etc.
Un Muzeu Municipal, situat în curtea Bisericei
Golia, este în formațiune, întru cât el e oarecum
continuarea unui alt Muzeu Etnografic, fundat de
29

Inginerul Virgil Hălăceanu <decedat>, care muzeu îr-


timpul războiului a fost împrăștiat, aproape distrus,
prin dispoziții administrative și rechiziții, Conține acum
mai principal o Bibliotecă de câteva mii volume și
arhiva vechei Eforii Municipale locale, dela 1832—1865,
trăsuri vechi, pietre cu inscripții etc.
Societatea pentru învățătura Poporului Român
fără local propriu de întruniri, Liga Culturală a tu-

Statuia lui Mihail Cogălniceanu.


turor Românilor, se întrunește în localul Arhivei Sta­
tului, Societatea de gimnastică, sport și muzică,
are local propriu, destul de încăpător în strada Școa~
lei de Arte, Societatea Jockey~Club, pentru desvol-
tarea rasei cailor, are un palat în colțul stradelor
Păcurari și Carol, cum și diferite Biblioteci școlare
și case de cetire prin unele suburbii, cari contribuie
deasemenea la educația cetățenilor.
30

Cluburi sau Cercuri, cu diferite meniri, mai sunt:


Cercul Didactic, în strada Lăpușneanu ,- Cercul Vi-
nătorilor, în strada 'Păcurari 3, la etaj ,- cercurile
Farmaciștilor, Inginerilor, Militar, al Medicilor, etc.
Partidele politice au actualmente numai două localuri
de întruniri proprii : Clubul Liberal și Clubul Nati=
onal Român, ambele în Piața Unirei.
Un Observator astronomic al Universității se
află pe platoul Copoului.
N. A. Bogdan.

ADRESE LOCALE.
Autorități Administrative :
Prefectura Județului Iași, Strada Seulescu, 8.
Prefectura Poliției, Str. Cuza-Vodă, 8.
Primăria, Str. Alexandri, 20.
Serviciul siguranței publice. Strada Cuza-Vodă,
în curtea Poliției.
Comandamentul Sergenților de stradă, la Pre­
fectura Poliției.
Comisia Despărțirei I, Str. Păcurari 6.
Comisia Despărțirei II, Str. Nicolina, 56.
Comisia Despărțirei III, Str. Sărăriei, 143.
Comisia Despărțirei IV, Str. Elena-Doamna, 35.
Comisia Despărțirei V, Str. Tatarași, 18.
Biroul Servitorilor, Strada Procopie.
Biroul Populației, în Curtea Prefecturei de Poliție.
Justiția:
Curtea de Apel, Str. Ștefan cel Mare, 45.
Tribunalele Secția I și II, idem.
Tribunalul Secția III, Str. Ștefan cel Mare,
lângă Trei-Erarhi.
Judecătoria Ocolului I și II, Str. Elena-
Doamna, 24.
Judecătoria Ocolului Rural, Stradela Sf. Andrei.
Poșta, Telegraf, Telefon :
Oficiul central, Str. Arcu, 9.
Sucursala I, Str. Lăpușneanu, 36.
Sucursala II, Str. Cuza-Vodă, 65.
Sucursala III, Str. Tatarași, 3.
31

Financiare, Economice :
Administrația Financiară, Str. Ștefan cel
Mare, 2.
Creditul Funciar Urban, Str, Lăpușneanu.
Percepția Circomscripției I, Str. Anastasie
Panu, 75.
Percepția Circomscripției II, Str. Ștefan cel
Mare, peste drum de Mitropolie.
Vama și Intrepozitele, Bulevardul Ferdinand
lângă Gară).
Camera de Comerciu și Industrie, Str. Cuza
Vodă, 65.
Verificatorud de Măsuri și greutăți, Str. Mo-
țoc, (Uzinei), 82.
Consilierul Agricol, Str. Alexandri, 20.
Sanitare și Filantropice:
Direcția Sanitară regională, Str. Păcurari, 33.
Serviciul Sanitar al Comunei, Str. Sărăriei, 69.
Dispensării sanitare, sunt în localurile fiecărui
comisariat polițienesc, un dispensariu de sugari în
str. Socola, un altul de sifilitici în Str. Palatului, 60.
Iar în afară de instituțiile citate în pagina prece-
dentă 23, mai sunt :
Azilul de bătrâni Daniel, Str. Halei.
Casa de Orfani Neuschotz, Str. Academiei, 4.
Cantina „Pânea Săracilor", Str. Palatului.
Cantina școlară Gbeltzer, Str. Elena-Doamna, 24
Sanatoriul particular Dr. Tzaicu, Str. Carol.
Orfelinate de răsboi, în str. Asachi, str. Co-
drescu (triaj), Str. Vasile Lupu (Movila lui Cuza),—
Str. Socola și Str. Cogâlniceanu.
Orfelinatul de răsboi israelit, Str. Gh. Mâr-
zescu, 24.
Școli publice :
Universitatea, Str. Carol, unde sunt instalate
Facultățile de Drept, Litere și Științe.
Facultatea de Medicină, Str. Universității vechi.
Liceul Internat Costachi Negruți, Str. Toma=
Cozma.
Liceul Național, (externat), Str. Academiei, 1.
Gimnaziul Ștefan cel Mare, Str. Sărăriei, 149.
32

Gimnaziul Alexandru cel Bun, Str. Elena


Doamna, 15.
Școala Comerciala grad. II, Str. Alexandri, 5.
Școala Comercială grad. I, Str. Lascar Catargi.
Școala Normala de învățătoare „Mibail
Sturza", Str. Toma-Cozma și Str. Carol.
Școala superioară de Arte și Meserii, Str. Să-
rariei, 2.
Liceul Militar, Str. Carol, 6.

Bustul lui Grigore Ghica-Vodă, decapitatul.


Externatul secundar de fete „ Oltea-Doamna"r
Str. Muzelor, 6.
Școala profesională de fete „St. Sava", Str.
Costachi Negri, în curtea bisericei.
Școala de croitorie bărbătească «V. Mălinescu»
Str. Lascar Catargi, 25.
Școala de Bele-Arte, Str. Academiei, 2.
Conservatorul de Muzică și Declamație, Str.
Banu, 8.
Centrul lașului văzut din aeroplan.
CĂLĂUZA ORAȘULUI IAȘI. N. A. B
Împrejurimile Iașului, pe scara de 1:100,000
33

Școli primare de băeți:


No. 1, Trei Erarhi, Str. Ștefan cel Mare.
No. 2, Carol I, Str. Toma=Cozma.

Noua Universitate

No. 3, Cuza=Vodă, Str. Vasile=Lupu.


No. 4, Vasile Conta, Str. Nicolina.
No. 5, Vasile Alexandri, Str. Sf. Haralamb.
3
34

No. 6, Costachi Negri, Str. Eternității.


No. 7, Gheorghe Asachi, Str. Negruzzi.
No. 8, Vasile Adamachi, Str. Elena=Doamna.
No. 9, Mihail Cogâlniceanu, Str. Lascar Ca-
targi.
No. 19, Principele Ferdinand, Str. Sf. Lazar.
No. 11, Str. Socola.
Școala Mixta Socola-Nicolina, Str. Socola 173.
Școli primare de .fete:
No. 1, Carmen Sylva, str. Ghica Vodă.
No. 2, Regina Elisabeta, Str. Sf. Lazăr.
No. 3, Petru Poni, Str. Păcurari.
No. 4, Principesa Maria, Str. Sărăriei.
No. 5, Hatmanul Nicoară, Str. Nicorița,
No. 6, Nicolina, Str. Nicolina.
No. 7, Elena Doamna, Str. Muzelor.
No. 8, Petru Râșcanu, Str. Mitropoliei,
No. 9, Alexandru Lambrior, Str. G. Enescu.
No. 10, Al. A. Bădărău, Str. Eternitatea.
No. 11, Str. Socola.
Școala Mixtă din Țicău, Str. Sf. Teodor.

Școli private:
Institutul de Domnișoare al Societății Orto­
doxe Române, Str. Lascar Catargi.
Liceulstatizat de băeți MihailCogâlniceanu”
Str. Carol 23
Liceul statizat de fete „MihailCogâlniceanu",
Str. Căpitan Păun 8.
Seminarul Clerical Catolic, Str. Ștefan cel
Mare Curtea bisericei catolice).
Școala Reuniunei Femeilor Române, Strada
Negruzzi.
Școala de Sericicultură și Țesătorie Miro-
roneanu-Vitlimescu, Str. Mitropoliei. ,
Școala preparatorie „Al. Vlăhuță", Str. Banu 8.
Institutul Catolic Notre-Dame de Sion (Sa=
cre'-Coeur) Str. Cuza=Vodă, piața Teatrului.
Școala de fete Champalbert-Herovanu, Str.
Bărboi, 19.
Școala de Artă Națională pentru fete, „Te-
resa Milicescu”, Str. Albineț, 5.
Școala de cusuturi femeești „Hristache Ză=
nescu", Str. Cuza=Vodă, 18.
35

Școala primară catolică de Băeți, Curtea Bi­


sericei Catolice.
Școala primară Israelită de Băeți „Junimea”
No. 1, Str. Sărăriei, 147.
Școala primară Israelită de Băeți „Junimea”
No, 2, Str. Palatului.
Școala primară Israelită „Cultura", Str. Ghe-
orghe Mârzescu, 22.
Școala primară de fete „Reuniunea femeilor
Israelite", Str. Lozonschi, 11.
Școala primară Israelită de fete „Steaua”,
Str. Elena-Doamna.
Școala primară Israelită de fete „Dr, Stern”,
Str. Palatului.
Gimnaziul Israelit de Băeți „Moritz și Betti
Wachtel", Str. Sărăriei, 147.
Biserici:
Mitropolia, Catedrală, Str. Ștefan cel Mare.
Trei-Erarchi, zisă și Trei-Sfetitele, Str. Ștefan
cel Mare, aproape de Palatul Admnistrativ.
Sf. Șava, Str. Costachi Negri.
Bărboi Sfinții Petru și Pavel, Str. Costachi
Negri.
Sf. Gheorghe=Lozonschi, Str. Lozonschi.
Talpalari Nașterea Maicei Domnului, Str.
Săulescu și Gându.
Golia (Înălțarea Domnului), Str. Cuza=Vodă.
Bârnovschi (Adormirea Maicei Domnului},
Str. Ghica=Vodă.
Sf. Ioan Botezătorul, Str. Gh. Mârzescu.
Sf. loan-Nou (Nicorița}, Str. Nicorița, Ta=
tarași.
Sf Ioan=Gură de Aur (Zlataust), Str. Zlataust.
Sf. Lazăr, Str. Gusti, prin Str. C. A. Rosetti.
Șf-ții Voevozi-Rufeni, Str. Rufeni, prin Eter­
nitatea.
Biserica AlBă, Stradela Albă.
Sf Spiridon, Str. I. C, Brătianu.
Sf. Nicolai-din-Ciurchi; Str. Vasile Lupu.
Vovidenia (Intrarea în Biserică a Maicei Dom0
nului), Str. Gh. Enescu.
Sf. Dimitrie Balș, Fundacul Pârlita, prin Str.
Ștefan cel Mare.
"6

Banu (Duminica tuturor Sfinților). Stradele


Lăpușneanu și Banu.
Patru=zeci de Sfinți, Str. General Berthelot.
Sf. Pantelimon, Str. Pantelimon.
Sf=ții Atanase și Kiril, Stradele Sf. Atanase
și Procopie.
Mitocul Maicelor (Sfi=ta Paraschiva); Str. I.
C. Brătianu <Medeanul Sf. Spiridon>.
Sf-ții Teodor, Str. Sf. Teodor.
Sfiții Constantin și Elena, Str. Palatului.
Sf. Neculai=din=Iarmaroc, Str. Socola.
Vulpei (Adorm. Maicei Domnului), Str. Sărăriei.

Mănăstirea Galata.
Curalari (Pogorârea Sf. Duh), Str. Curalari.
Buna-Vestire, Str. Buna Vestire.
Sf. Dumitru=Misai, Str. Eternitatea.
Sf. Văsile-din-Tatarași) Str. Vasile=Lupu.
Sf. Ștefan, Str. Albinet.
Sf-ții VoevoziRoșca, Str. Eternitatea.
Sf-ta Treime, Str. Păcurari.
Toma=Cozma, Str. Toma-Cozma.
Ziua=Crucei, Str. Crucei.
Sf. Andrei, Str. Sf. Andrei.
Sf. Vasile-din-Nicolina, Șos. Racoviță-Vodă.
37

Frumoasa Sf-ții Mihail și Gavril, Maha-


1aua Frumoasa.
Sf. Haralamb, Str. Sf. Haralamb.
Prapa-Doamna (Sf-ta Paraschiva), Str. Pă­
curari.

Statuia lui Vasile Alexandri.


Moara de Vânt, Sf-ții Petru și Pavef, și
Proorocul Eremia), Str. Moara de Vânt.
Biserica Catedrală Catolică. Strada Ștefan
cel Mare.
Biserica Armeană Sf-ta Maria Născătoare
de Dumnezeu), Str. Armeană.
38

Templul Evangelic-Luteran, Str. Păcurari.


Biserica Lipovenească (Sf-ta Maria). Șoseaua
Națională și Str. Palatului.
Sinagogi mozaice:
Templul Neuschotz, Str. Cuza=Vodă.
Sinagoga Mare din Tg. Cucului, Str. Goliei.
Sinagoga din Str. I. C. Brătianu,.
Un număr mare de case de rugăciune israelite,
cu aparență de locuinți private, în mai multe strade
din tot orașul.

Cazarma Regimentului XIII de Infanterie.


Publicații periodice (ziare și reviste) :
Mișcarea, (organul partidului Liberal Național),
zilnic, Piața Unirei.
Evenimentul, (organul partidului Național Ro-
mân>, zilnic, Piața Unirei.
Opinia, (independent), zilnic, Str. Mârzescu, 17.
Lumea, (ziar de informații), zilnic, Str. Ștefan
cel Mare, 8.
Naționalistul, (organ al Partidului Naționalist De-
mocrat creștin), săptămânal, Esplanada Elisabeta, 2.
Cuvântul Iașului, (organ al Studențimei națio­
nale Creștine), săptămânal, Esplanada Elisabeta, 2.
Scânteia, (studențesc) săptămânal, str. Alexan-
dri, 18,
39

Bulletin et Memoires de l’Association de ne­


urologie, psychiatrie etc. (medical), trimestrial. Str.
Carol 49.
Annales Scientifiques de 1' Universite de Jassy,
trimestrial, la Universitate, <Dr. I. Borcea).
Arhiva Societăței Istorico-Filologice, trimes-
trial, Str. Albineț, 4.
Viața Românească, lunară, Str. Alexandri, 18,
Ioan Neculcea, <Buletinul Muzeului Municipal),
semestrial, Str. Albineț, 4.
Lumina Creștinului, (organ catolic), lunar, curtea
Bisericei catolice.
Sentinela Catolică, lunar, idem.
Buletinul Societăței de Medici și Naturaliști,
lunar, Str. I. C. Brătianu, <la Muzeu).
Gândul nostru, revistă lunară, literară.
Revista Științifică „V. Adamachi", trimestrială,
<Prof. I. Simionescu-Universitate).
Daruri, (revistă religioasă), lunară, Curtea Bise-
ricei Toma=Cozma.
Viața Creștină, (revistă de știință și cultură re»-
ligioasă), lunară, Curtea Bisericei Bărboi.

Societăți Cooperative :

Federala Cooperativelor, Str. Alexandri, 9,


Leul, (consum și îmbrăcăminte), Str. Ștefan cel
Mare, 56.
Iașilor, (pielărie), Str. I. C. Brătianu, 131.
Hărnicia, (consum), Str. Alexandri, 9.
Frăția Moldovei Unite, (manufactură), Str. Lă-
pușneanu, 28.
Corpul Didactic, (consum), Str. Păcurari, 3.
Toma-Cozma, (consum), Str. Păcurari, 104.
Simion Bărnuțiu, (consum și ștofe), Str. Ta-
tarași, 3.
St. Neculai-Ciurchi, (consum), Str. Vasile Lupu,
37 bis.
Furnica, (consum), în Hală.
Albina, (consum), în Atelierele C. F. R. la Fru-
moasa.
Sf. Haralamb, (consum), Str. Sărăriei, .46.
Elena-Doamna, (consum), Str. Elena-Doamna, 52.
40

Traiul, Societate pe acțiuni, Str. Lăpușneanu, 35.


Corporațiile de Meseriași, Confecții, Metalur-

Palatul Reginei Maria. acum ocupat de Comandamentul Corp. IV de Armată.

gică, Constructori etc., sunt toate întrunite în Str.


Alexandri, 3.
Agenția de publicitate, Str. Gh. Mărzescu 17.
41

Hoteluri de cl. I și a Il-a:


Traian, Piața Unirei.
Continental str. Ștefan cel Mare,
Binder, str. Lăpușneanu.
Bristol, str. Arcu, 13.

Arcul foastei Academii Mihailene, distrus când s'a clădit Liceul Național

România, str. Seulescu, 2.


Rusia, str, Unirei 3.
Bejan, Esplanada Elisabeta <Râpa Galbănă>.
Englez, str. Ștefan cel Mare.
Basarabia, str. Ștefan cel Mare.
Metropol (Vanghele), str. Mitropoliei.
42

Restaurante și Berării:
Astoria, str. Lăpușneanu, 33.
Azuga, Piața=Unirei.
Luther, Piața=Unirei.
Excelsior, str. Unirei 8.
Restaurantul Român, str. Unirei, 4.
Tanasachi, str. Cuza=Vodă.
Pavilion, str. Păcurari. 23.
Bolta Rece, str. Arcu, 15.
SchilIer, str. Seulescu, 5.
Piețe publice pentru alimente :
Hala Centrală, între străzile Anastasie Panu
și Cizmărie.
Medianul Sf. Spiridon, între străzile I. C. Bră­
tianu, Muzelor și Vasile Conta.
Piața Nicolina în mijlocul străzei cu acelaș nume.
Piața Bădărău, str. Zugravilor și Șoseaua Arcu.
Târgul de vite dela Abator, (se ține Duminică și
sărbători). .
Teatre, Cinematografe, Spectacole :
Teatrul Național, (Societatea Dramatică Ro­
mână), str. Cuza=Vodă, Mârzescu, Dancu și Căp. Păun.
Circul-Teatru Sidoli, cinematograf, str. Unirei.
Teatrul Pastia (Palace), cinematograf, Piața
Unirei.
Teatru Elisaheta, cinematograf, str. Gându (do­
sul Școlei de Bele Arte).
Teatru Lux (Bejan), Esplanada Elisabeta (Râpa
Galbănă).
Cinema Modern; Piața=Unirei.
Teatru de vară Paradis, (Tanasachi), strada
Cuza Vodă.
Grădina Pomul-Verde (teatru izraelit), str. Că=
pitan=Păun.
Societăți de Asigurare,
contra incendiului, grindinei, accidentelor,
transport, viață, rente.
Dacia-România, str. Ștefan cel Mare.
Urania, str. Ștefan cel Mare.
Naționala, str. Lăpușneanu 15.
Generala, str. Ștefan cel Mare.
43

Helveția, str. Lăpușneanu 1o.


Agricola, str. Asachi 9.
Ancora, str. I. C. Brătianu.
Patria, str. Cuza-Vodă. .
Prevederea, str. Ștefan cel Mare (Dacia).
Creditul Social str. Lozonschi 1.
Steaua României, str. Ștefan cel Mare 9.

Societăți de construcții,
Turnituri, planuri, etc.

Construcții de locuințe eftine, str. Ștefan cel


Mare 38,
Trass-Block, Piața Unirei No. 4.
Bitec, str. Păcurari 7.
Bănci :
Națională, str. Ștefan cel Mare.
Iașilor, str. Ștefan cel Mare.
Moldova, str. Cuza=Vodă.
Dacia, str. Ștefan cel Mare.
Uniunea Română, str. Lăpușneanu 15.
Română de Comerț, str. Ștefan cel Mare.
Comerțului Moldovan, str. Lăpușneanu 35
Centrul Român de Comerț, str. Lăpușneanu 35.
Populară (la Primărie) str. Vasile Alexandri.
Populară Leul, str. Ștefan cel Mare.
Moldovenească, str. Unirei 10.
Trații Halpern, str. Ștefan cel Mare.
Moses Jurist, str. Ștefan cel Mare.
S. O. Groswald, str. Ștefan cel Mare.

Societăți de economie :

Societatea de economie a funcționarilor, str,


Seulescu No. 3.
Prima Societate de economie din urbea Iași,
str. Ștefan cel Mare.
Societatea de economie „Hatmanul Nicoara,
str. Tataraș.
Societatea de economie „Tataraș" str. Tataraș.
Librării :
Viața Românească, str. Cuza=Vodă.
44

Socec & Co., str. Cuza-Vodă.


Librăria Românească I. V. Ionescu, str. La-
pușneanu.
Fani Șaraga, str. Păcurari 1.
I. S. Barasch, Piața Unirei.
Eminescu, Piața Unirei.
D. P. Ornstein, str. Lăpușneanu.
Edison, str. Lăpușneanu.
Frații Damsker, str. Gh. Mărzescu 25.

Scara principală din Teatrul Național.


1sr. Cupperman, anticvar, str. Lăpușneanu.
C. Aberman, str. Ștefan cel Mare 22.
M. H. Schonfeld, str. Cuza=Vodă 52.
Cultura Românească, str. Ștefan cel Mare.
Tipografii:
Viața Românească, str. Alexandri 18.
H. Goldner, str. Gh. Mărzescu 17.
Institutul de Arte Grafice N. V. Ștefăniu, str.
Ștefan cel Mare.
45

Versuri și Proză, str. Uzinei.


Lumina Moldovei, Esplanada Elisabeta.

Mănăstirea Cetă tuia

Unirea (Partidul Poporului), str. Crucei 1o.


Progresul (A. Grunberg), str. Ștefan cel Mare 4.
Albina, (ziarul Mișcarea), str. Seulescu 1.
46

Dacia, str. Alexandri 9.


Evenimentul (ziar. Evenimentul) Hotel Traian.
Samoil Șchonfeld, str. Ștefan cel Mare.
Carol Aberman, str. Ștefan cel Mare.
Fotografii:
Nestor Heck, str. Lăpușneanu.
Launay, str. Lăpușneanu.
Zaharia Weiss, Piața Unirei.
Foto Rembrandt, str. Lăpușneanu 6.
Sigmunnd Packer, str. Lăpușneanu 34.
Toto-Regal, str. Lăpușneanu.
Iacob Packer, str. Ștefan cel Mare 7.
Foto Lux, str. Lăpușneanu.
Autorități Militare:
Comandamentul Corpului IV de Armată, Str.
Carol.
Comandamentul Corpului IV Teritorial. Str.
Cuza=Vodă.
Comandamentul Diviziei II de Roșiori, Str.
Carol.
Comandamentul Diviziei XIV Infanterie, Alea
Ghica=Vodă. t
Consiliul de răsboi, Str. Cogălniceanu.
Regimentul XIII, Ștefan cel Mare, de Infan-
ierie. Alea Ghica=Vodă.
Regimentul VII Cuza-Vodă, de Roșiori. Str.
Carol.
ComandamentulAviațiunei, Șoseaua Abatoriului.
Compania III de Jandarmi pedeștri, Str. Buc
șinescu.
Divizionul IV Tren, Alea Ghica=Vodă.
Comandamentul Brigadei II de Jandarmi ru­
rali, Str. Zmeu.
Regimentul IV Jandarmi Rurali, Str. Zmeu.
BatalionulIVAdministrativ, Alea Ghica Vodă.
Comandamentul Garnizoanei, Str. Cuza=Vodă.
Comandamentul Pieței, idem.
Manutanța garnizoanei, Alea Ghica=Vodă.
Institutul Medico Militar, Alea Ghica=Vodă.
Închisoarea Militară, la Biserica Frumoasa.
Muzeul Regimentului XIII de Infanterie, Alea
Ghica=Vodă.
47

ComandamentulPompierilor, Str. Toma=Cozma.


Postul I de pompieri, Str. Nicolina.
Postul II de pompieri, Str. Bucșinescu.
Serviciile C. F. R :
Direcția Regională, Str. Vasile Conta.
Serviciul întreținerii, Str. Cuza=Vodă.
Contenciosul, Str. Muzelor.
Economatul, Str. Asaki.
Mișcarea, Gara Centrală.
Atelierele, Str. Socola și Str. Nicolina.
Farmacii :
La Steaua Polară, Dr. A. Răteanu, str. Cuza-
Vodă 46.
La Centrala, Const. I. Werner, str. Lăpuș­
neanu 44.
Petru Terenzi, str. Lăpușneanu 38.
La Fortuna, Maria S. Grozea, Lăpușneanu 19.
C. Păun, str. Păcurari 49,
La Speranța, Dr. Al. Căpățână, str. Păcurari 5.
La Stefan cel Mare, Justin Adace, str. I. C.
Brătianu 171.
La Înger, Dr. N. Racoviță, str. I. C. Brătianu 131.
La Tigru, Emil Flach, str. Socola 43.
Nicolina, Maria Coroi, str. Nicolina 18.
Sf Spiridon, Heinrich Blumenfeld, str. Cuza-
Vodă 40,
La Providența, Teodor Jellea, str. Cuza-Vodă 6
La Independența Română, Martin Welt (Be-
ceanu) str. Anastasie Panu 26.
Populară, Emanoil Lupu, str. Anastasie Panu 35
La Podul de fier, Jean Groper Mihăileanu, str.
Cucu 12.
La Esculap, Eduard Margulies, str. C. Negri 15
La Coroana, Al. Enghel, str. Ștefan cel Mare 68.
La Regina Maria, Marcu Herzenberg, str. I. C.
Brătianu 56.
Națională, Ion Buchsinschi, B-d Ferdinand 9.
La România Mare, Al. Grossman, str. Păcu­
rari 136.
La Sănătatea, David Herzenberg, str. Ștefan
cel Mare 55.
La Hygiea, Dr. N. T. Deleanu, (Lupu Coniver),
str. Ștefan cel Mare 13.
La Minerva, Gh. Vasiliu, str. Tataraș 3.
48

Drogherii:
Edmond Kupfer, str. Lăpușneanu 6.
Societatea Chimico-Farmaceutică, str. Cost.
Negri 45.
Zigm. Rapaport, (Universala) str. Lăpușneanu 2,
Nusem Becker, str, Cuza-Vodă 83.
N. B. Rozenstein, str. Cuza=Vodă.
Isack Rozenstein, str. Ștefan cel Mare.

Statuia lui Gheorghe Asachi.


Industrii Chimice și Farmaceutice :
Molecula, str. Elena=Doamna.
L’Atome, Dr. Racovitză, str. I. C. Brătianu.
Clișeul, s r. Cogălniceanu.
Chemica, Bulevardul Brătianu, 33.
Călăuza Orașului lași. N. A. B. - Planul orasului Iasi de ING. GR. Bejan
Stradele Iașului, cu indicații relative la Planul de pe contra-pagină.
Cifrele latine I, II, III, IV și V Căpățînă, V, H 1 2 Eminescu Mihai, (Dîmbu) Mihnea, IV, G 4 Vasile-Lupu, (Cuza- Vodă), BULEVARDE:
ce urmează numele unei strade, Sarata, IV, F 4 Hațașu-Oilor, V, G 2
arată Despărțirea ; literele A Căpitan Păun, III, E 4 111, E 3 Misai, V, E 3 Sava (Sf.). III, E 4 IV. V, G 2 Harhas, V, F 3
pînă la I și cifrele arabe urmă­ Carol 1, III, B C 3 Eternitatea, V, E F 23 Mitropolie, I, E 4 Săvescu, IU. D 3 Verdeș, V, F 2 lonescu, I, B 5 Brătianu, V, F 3
toare arată pătratul din- plan Carp, I, C 4 Fîntînelor, V, G 1 Mizil, V, F 3 Scăricică, HI, C 3 Vînători, V, F 2 înfundată, 1, A 6 Ferdinand (Gărei), I, D 5
unde se află strada. Căzărmilor. I, A 6 Florea, V, E 2 Moara-de vînt, V, E 2 Rosetti, V, D 3
Șepte-oameni, V, H 1 1 Vîntu, V, E 2 hrmaroc, II, H 5
Cerchez, III, D 3 Florescu, V, H 1 Morilor, 1, E 5 Seukscu, I, D 4 Vladimirescu, V, E 2 întunecată. IV, F 4
STRADE: Cetatea mică, V, Q 3 Florilor, I, C 4 Moșu, V, H 2 Silvestru, I, E 5 Vovidenia, HI, E 4 Jurătorilor, IV, E 3 ALEE:
Academie, I, D 4 Cimitiru Catolic, I, B 5 Frîntă, V, F 2 Muntenime, I, D 5 Sinagogilor, III, E 3 Vulpe, III, D 3 Lăutari, IV, G 3 General-Cerchez, III, A 4
Albineț, III, D E 3 Cimitiru Evreiesc, I, A 6 Frumoasa, II, H 5 Mutu, V, E 2 Șipotele, V, E 2 Zlataust, IV, F 3 Manolescu, 1, B 5 Ghica-Vodă, I, Ă 4
Alecsandri, III, D 4 Ciornei, Y, O 2 Fulger, V, F 2 Muzelor, 111, D 3 4 Smîrdan (Frecău), IV, F 3 Zmău, IV, F 3 Mutu, 1, D 5 Principesa Maria, I, B 4
Alistar, V, E 2 Ciric, V, G 1 Gafencu, 1, C 5 Negruți, I, D 4 Socola, II, IV, G H 5 Zugravilor, I, C 5 Muntenime, I, D 5
Anastase-Panu, IV, F 3 4 Cismărie, IV, E F 4 Galațanu, V, F 3 Nemțască, IU, E 4 Soficu, V, E 2 Moș”, V, H 2 FUNDACUR1
Andrei (Sf.) I, 11, E F 5 Cișmeaua-Păcurari, 1, C 5 Gîndu, I, D 4 Niciman, I, B 5 Spancioc, V, F 2 STRADELE: Nord, V, F 2
Apeduc, IV, F 3 Ciurchi, V, G H 2 Gane Neculai, (Butu) III, Nicolina, II, G 5, 6 Speran(ă, I, B 5 Nu sunt trecute aici stradelele Olariu, 1, B 5 Bacinschi. I, G 5
Apelor, V, E 3 Codrescu, III B 4 C D 4 Nicorița, V, F 2, 3 Spinți, 1. C 5 eari au aceleași denumiri ca u­ Platou, I E 5 Cucu, HI, E 3
Cogălniceanu, III, C 3 General Berthelot (40 de Oancea, V, G 2 Spitalul Pașcanu, V E 2 nele strade notate în lista pre­ Pavlov, I, E 5 Duca, V, F 2
Arap, IV, O H 4 cedentă și cari se pot afla la 11-
Arcu, I, D 4 Coman, V, H 1 Sfinți) UI, C 4 Oastei, III, A 4 Stanciu, V, H 21 terile respective ale acelorstrade. Pralea, II, F 5 Grigoraș, I, D 6
Armeană, III, E 4 Comăneseu, I, B 4 Gheorghe Enescu (Vovide- Ornescu, IV, F 3 Ștefan-cel-Mare, 1,11, HI, IV, Pompieri, II, G 6 Graboweschi, II, Q 7
Aron-Vodă, V, E 3 Conductelor, IV, E 3 nia), III, E 4 Păcurari, I, C 4, 5 E 4 Abrahamfi, I, B 5 Pompierilor, V, E 2 Ignat, V, H 1
Asachi, III, C 4 Constantin (Sf.) IV, F 4 Ghica-Vodă, IV, F 3 Pădure, IV, F 3 Stejar, V, G 2 Albă, IV, F 3 Plăcerilor, V, F 2 Lipitori, IV, F 3
Atanase (Sf.) III, D 3 Conta Vasile (Sf. Neculai), Guști, IV. F 4 Palade, III, C 3 Stihi, HI, E 3 Buzescu, î, C 5 Pantei, V, F 2 Mangirov, IV, F 5
Aurora (Ponoară), I, B 4 III, D 4 Halei, IV, F 4 Palat, 11, IV, F 5 Strîmbă, IV, E, F 4 Bălți, I, E 5 Rampei, I, B 6 Nițescu, IV, F 4
Coroi, III, C 4 Hanciuc, V, H 2 Pantelimon, IV, E 3 Stroescu Vasile, (Zoe), III, Bulgară, V, Q 2 Rampei, II, G 6 Popăuți. I, A 7
Baciu, I, C 5, V, G 3 Bălușescu, V, F 3 40 de Sfinți, III, C 4
Costachi Negri, (Veche), III, Han-Tatar, V, G 2 Perju, I, E 5 E 4 Școalei de Arte, III. E 4
Bădărău, I, C 5 Baș-Ceauș, V, F 3
IV, E 3 Haralambie (Sf.) IU, D 3 Petru Rareș, I, D 4 Stroici, V, F 2 Școala Adamachi, IV, F 3 Tănăsescu, II, F 5
Banu, I, D 4 Calea Șîmbetei, V, D 2
Creangă loan, (Bulgara), V, Hațașu-Oilor, V, G 2 Pînzăriței, 1, C 5 Sihupan, III, D 3 Șipotului, I, B 5 Tânjală, V, F 2
Bărboi, IV, E 3 Cișmeaua-Butuc, I, C 5
Bariera-Veche, II, H 5 G 2 Hotin, III, E 3 Podoleanu, V, E 2 Tăcu, II, F 5 Șipotele, V, E 2
Bașota, III, E 3 Crucei, II, G 5 Podu-de-piatră, I, E 5 Tăetoarea, IV. O 3
Clarnetei, II, G 5 Șubă, 11, G 6 MAHALALE
lancu Bacalu, II, E 5 Capela Armeană, IV, E 4
Belvedere, I, B 5 Cucu, (Golia), III, V, E 3 lanov, 1P, C 3 Pojărniciei, I, B 5 Talpalari, I, D 4 Semnului, II, E 5
Curalari, III, E 3 Cuza-Vodă, V, O 2 Armenimea, IV, E 4
Berăria-Veche, I, B 5 Ipsilante, I, II, E 5 Pomir, IV, F 4 Tatarași, IV, V, F 3, 4 Stihi, V, F 2 Adunaților, IV, Q 4
Cuza-Vodă, (Golia), I, II1, Potcoavei, III, E 3 Ciuhodariu, V, F G 3 Stîncă, III, E 3
Blondelor, 1Y, G 5 Istrati, I, C 4 Tăutu, III, D 4 Davidel, 11, F 5 Broscărie, IV, G 5
Botanică (Scursorilor) IV, F 4 D E 3 4 Jelea, V, F 1 Procopie. III, D 3 Teodor, (Sf.) III, E 3 Țurlui, V, H 1
Doi-Băeți, III, E 3 Frumoasa, II, H 6
Brândușa, V, D E 2 Dancu, III, E 4 Zlataust, IV, F 3
Labirint, IV, E 3 Răchiți, V, F 2 Țicăude-Jos, III, C 3 Daraban, IV, F 4 Iarmaroc, II, H 5
Brătianu, 1. C., (de Sus), III, i ăncinescu, V, F 3 Lan ga , (Baston), I, II, E 4 Rafail, III, E 2 Țicău-de-Mijloc, HI, C 3 ȘOSELE: Lipovană, II. F 5
Doftoreanu, V, H 2
D E 4 Daraban, V, G 3 Lăpușneanu, I, III, D 4 Ralet, IU, C 3 Țicău-de-Sus, III, C 3 Mlaștinilor, IV, Q 5
Dorojinca, V, H 1 Arcu, I, C 5
Broscărie, IV, Q 4 Descălicătoarea, II, G 5 Lascar Catargiu, (Pomină), Rîșcanu, I, E 5 Toma-Cozma, I, C 4, 5 Mihail Sturza, IV, I 4
Dan(uș, V, Q 2 Albineț, V, C 2
Brudea, V, E 3 Dochia (Țicăul de jos), III, III, C 4 Rece, III, D 3 Trancu, IV, F 4 Sălciilor, II, G 6
Brumă, V, H 2 C 3
Dudescu. V, Q 2 Abator, V. I 1
Lascar Gheorghe, I, D 4 Regimentul XIII, I, D 5 Trantomir, 11, F 5 Donos, V, Q 2 Ipsilante, II, E 5 Sf. Ștefan, IU, D 3
Brunetelor; IV, G 5 Doftoreanu, V, H 2 Lătescu, I, B 4 Rîpei, III, C 3 Trei Erarhi, II, E 4 Șepte Oameni, V, H 1
Bucșinescu, IV, F 3 4 Deliu, V, F 2 Manta-Roșă, II. I 5
Donțu, V, G 2 Lazăr, (Sf.), IV, F 4 Rojniță, V, F G 2 Trompeta, V, F 2 Fătu, 1, D 4 Sf. Vasile, II, G 7
Bularga, IV, V, G 4 Moara-de foc, I B 6
Dragoș, V, F 2 Lipovană, II, F 5 Roseti, C. A. (De jos), IV, Tufescu, V, F 3 Ferent, II, G 6 Nicolina, H, G 5, 6
Buna-Vestire, III, D 4 Drîmbă, V, F 1 Lozonschi, I, E 4 F 4 Turcu, I, B 5 TRECĂTORI:
Făinei, HI, E 4 Națională, II, F 5
Buzdugan, I. C 4 Dreaptă, IV, F 4 Mahu, V, G 2 Rufeni, V, E 3 Țuțora, V, H 4 Ferbinte, 1V, F 4 Păcurari, I. A 6 Ciobanu, V, Q 1
Calarași, V. F 2 Dubalari, II, G 6 Mărăcineanu, V, F 2 Sadoveanu, V, F 3 Unirea, IU, D 4 Grecului, I, C 5 Racoviță-Vodă, II. G 7 Mincu, II, F 5
Calcaina, V, F 3 Elena Doamna (Albă), IV, Marta, V, E 3 Sălciilor, II, G 6 Universităței, III, D 3, 4 Qărei, I D 5 Socola, II IV, I 4 Pricop, V, G 1
Canalului, IV, G 4 F 3 Mărzescu Gh. (Primăriei), Silhana, V, H 1 Uzinelor (Moțoc), I, D E 5 Golia, HI, E 3 Sărărie, III, A B 3 Țuțuianu, V, G 2
Cantei, I, A 6 Elisabeta, 1,. esplanadă, D 4 111, E 4 Sărărie, III, B, E 3 Văduvelor, IV, F 4 Hagi-Lupu, IV, F 4 Trei Calici, II, E 6

Vederea generală a Iașului de pe dealul Galata.


49

Consulate.
Dela războiul precedent, în Iași nu se mai află nici
un Consulat.
D-l Joseph Siby, str. Asaki 1, reprezintă interesele
Francezilor ca Agent Consular al Franței.
Medici:
Argintoianu Ioan, str. Costache=Negri, 17.
Apoteker I. Nicolai, str. Elena Doamna, 16.
Anghel D. Paul, str. Lascar Catargi, 20.
Acherman Freida, str. I. C. Brătianu, 123.

Grădina publică Copou.


Averbuch Cazac, str. V. Stroescu, 7.
Bălăceanu Anibal, str. L. Catargi.
Bazgan Grig. str. St. Sava, 3.
Balif Leon, str. Banu, 4.
Bacaloglu Const. str. Carol, 44.
Botez J. Gb., str. Ștefan cel Mare, 6.
Bogdan J. Gh., str. General Berthelot, 12.
Berbeciu Mărg., str. I. Creangă, 61.
Boghen Jean, str. Brătianu, 193.
Bygean Olga Conta, Alea Princ. Maria, 2.
Brener Iacob, str. Lăpușneanu, 25.
Bejenariu, str. Sărăriei, 55.
Ciubotaru I. Vas., str. Școala de Arte, 12.
4
50

Cerchez Vasile, str. Lăpușneanu, 31.


Cerchez Teodor, str. Carol, 39.
Cazacu Petru, str. Anastase Panu.
Dulbergher Sim., str. C. Negri, 10.
Dimitriu V. Borca, str. Cuza=Vodă, 42.
Fray Iosif, Alea Ghica Vodă, 9.
Fruhling David, str. Lozonschi, 6.
Gheorghiu Ioan, str. Muzelor.
Gluckman Șloim, str. Gh. Mărzescu, 4.
Grossi Suzana, str. An.=Panu, 43.
Grigoriu Nic., str. Sărăriei, 50.
Goldner Jacques, str. Mărzescu, 17.
Grațoschi Nic., Medic Primar St. Spiridon.
Garofeanu Mihai, str. Banu, 5.
Gancevici Corneliu, str. Catargi, 38.
Gavrilescu Alex., str. Colonel Langa, 13.
Ghelman Haim, str. Gându, 6.
Hortolomei Nic., str. Cuza Vodă, 42.
Hurmuzachi Em„ str. Cogălniceanu, 6.
Hangan Ion, str. Păcurari, .53.
Heitel L., str. Seulescu, 2.
Hochman Alex., str. Păcurari, 56.
Iamandi Gh. D„ str. Universităței, 20.
Lambrior Eliza, str. Muzelor 11 bis.
Lebell Iancu, str. Speranță, 18.
Motoc I., str. Cuza Vodă, 39.
Margulies Ed„ str. Cuza Vodă, 83.
Milian Mauriciu, str. Palatului, 16.
Mârzescu Const., str. L. Catargi, 13.
Nastasă Gh., str. Muzelor, 16.
Nastasă Alexandrina, str Muzelor, 16.
Nubert Nădejde Elena, str. Catargi 25.
Nubert Grig, str. Catargi, 25.
Naftule Adela, str. Cismăriei, 37.
Nubert Ioan, str. Gărei, 9.
Nimereanu Ioan, str. Ștefan cel Mare, 13.
Ochs Nathan, str. Cismăriei, 5.
Olinescu Radu, str. Cuza Vodă, 46.
Pușcariu Emil, str. Gându, 3.
Pușcariu Elena, str. Gându, 3.
Possa Ștefan, str. Catargi, 42.
Popovici Th., str Gen. Berthelot, 4.
Pîrvulescu Gh., str. Sf. Sava, 4.
Polinger Nach., str. Mărzescu, 22.
Polac Hirsch, str. Lăpușneanu, 23.
Popa-Radu Corneliu, Esplanada Elisabeta, 3.
51

Popescu Bercea Toma, str. Nicolina.


Parhon Const., str. Carol, 49.
Ropală Maria, str. Sf. Sava, 44.
Renescu M, E., str. V. Conta, 18
Riegler Em., str. Păcurari, 16.
Rappaport Herm., str. Seulescu, 15.
Radu Emil, str. Elena Doamna, 27.
Ștefănescu-Galați M., str. Catargi.
Socor Gabriel, str. Cuza Vodă, 23.
Savini Emil, str. An. Panu, 14.
Sufrin Simon, str. Palat, 79.
Șeptilici Leon, str. Armeană, 10.
Solomovici Herm., str. Cuza Vodă, 67.
Schreiber Charfotte, la Ospiciul Socola.
Smilovici Iosif, str. Cuza» Vodă, 46.
Sava-Goiu, str. Cuza=Vodă, 18.
Silberștein Leon, str. Cuza Vodă, 46.
Tănăsescu Const., str. Calarași, 18.
Tănăsescu Ioan str. V. Conta, 22.
Trosc V., str. Carp, 5.
Țațomir Vas., str. Sf. Andrei, 3.
Thierer Nathan, str. Mârzescu, t6.
Tzaicu Alex., str. Carol, 20.
Tudor Const., str. Carp, 7.
Veisa Emanoil, str. Carol, 49.
Wexler H., str. Armeană, 4.
Witner Carol, str. Cuza Vodă, 9.
Wohlgemuth Hans, str. Ștefan cel Mare, 29
Zossin Panaite, str. Armeană, 15.
Zamft H., str. Cuza Vodă, 33.

Veterinari:
Buzenchi Dum., str. Sărăriei, 76. _
Georgescu Autonom, str. An. Panu, 5.
Ionescu Dim., str. Ralet, 7.
Iliescu Eremia, str. Cuza Vodă, 23.
Dentiști:
Niculcea Ciudin Olga, str. Carol 41, <nou 16>.
Polingher Leon, str. Ștefan cel Mare, 9.
Mendel Louis, str. Lăpușneanu, 13.
Pekelman Enric, str. Lăpușneanu, 6.
Saul Schreiber, str. Cuza Vodă, 36.
Wasserman Nathan, str. Păcurari, 5.
52

Apter Hirsch, str. Lăpușneanu, 32.


Egher Simon, str. Lăpușneanu.

Monumentul Regulamentului Organic,


din Grădina Copou.
Moldvan D. Grunnberg, str. Ștefan cel Mare, 3.
S. Sirota-Grossu, str. Nicolina, 52.
Fichman Sara, str. Eminescu, 20.
53

Fischer Brana, str. Ștefan cel Mare, 11.


Sobelman Perla, str. Gh. Mârzescu, 34.
Moașe:
Anghel Elena, str. Elena=Doamna.
Botez Maria, str., Sft. Teodor, 3.
Botez Elena, str. Ion Creangă, 56.
Balaban Maria, str. Nicolina, 57.
Cubelca Natalia, str. Curelari, 6.
Costin Florica, str. Tufescu, 2.
Engel Șeive, str. Păcurari, 132.
Gafencu Maria, str. Dochia, 4.

Vedere de pe Râpa Galbănă.


Gheorghiu Maria, stradela Sărăriei, 5.
Gheorghiu Ecaterina, str. Socola, 132.
Ghelter Ester, str. I. C. Brătianu, 5.
Ivănuță Maria, str. Crucei, 66.
Ioanițiu Axinia, str. L. Catargi, 48.
Iosipovici Fene, str. Stihi, 8.
Ișovianu Maria, str. Iarmaroc, 4.
Luca Maria, str. Tatarași 16.
Lisievici Dafina, str. Tatarași 14.
Lucescu Elena, str. Strâmbă, 2.
Margulies Amalia, str. Florilor, 7.
Margulies Dina, str. Mlaștini, 32.
Pantalon Maria, str. Eternitatea, 26.
Popovici Elisa, str. Elena Doamna, 57.
Prisăcuță Ruxanda, str. Sft. Andrei, 21.
54

Râșcanu Ecaterina, str. Fiorilor 7,


Stîngaciu Elena, str. Păcurari, 121. ț
Săveanu Elena, str. Stejar, 45.
Stepano Tița, str. Palat 20,
Soltuz Elena, str. Crucei 43.
Ștefanovici Lucreția, str. Palat, 9.
Șvartz Haia, str. Lăpușneanu, 8.
Tăutu Elena, str. Păcurari, 174.
Theodor Ortansa, str. Arcu, 34.
Urinovski Maria, spitalul Israelit.
Verdeș Profira str. Crucei, 76.
Fabrici și Uzine:
Uzina electrică (a Comunei) Str. Uzinelor, 38.
Uzina tramvaelor, Str. Uzinelor, 12.
Uzina Apelor de Timișești, Aleea Ghica Vodă.
Fabrica Regiei Monopolurilor Tutunurilor, Șoseaua
Națională Păcurari.
Abatoriul și târgul de vite comunal, Șoseaua Salhana
Abator.
Fabrica de frânghii „Textila Română-Italiană~
Str. Oastei—Copou
Mori :
Moara Iașilor, șoseaua Salhana.
Moara Dacia, str. Niciman (Păcurari).
Moara Păcurari, șoseaua Moarei de foc.
Moara Moldova, str. Canalului.
Moara Progresul, șoseaua Păcurari.
Moara Furnica, șoseaua Păcurari.

Dubălării (Tăbăcării) :
Industriile Române, șos. Salhana.
Efraim Weinstock, șos. Abator.
Triumful (Lazăr Forșt), str. Trancu.
Avram Grimberg, șos Păcurari.
Concordia, șos. Trei Calici.
Mobile:
Fortuna, str. Pavlov.
Fulgerul (rame, privazuri), str. Moțoc.
Vulcan, șos. Morei de Foc.
55

Bomboane:
Dacia, str. Zugravilor 47—49.
Iosif Zoller, str. Elena Doamna.
M. Adlersberg, str. Sft. Lazăr.
Steaua Moldovei, Mahalaua Broscăriei.
Leon Haimovici, str. Anastase Panu.
Tricotaje și Ciorapi:
Moldova S. A., șoseaua Națională.
Moritz Rechler, str. Bucșinescu.
Leon Hodan et Co., șoseaua Arcu.
Mayer Wolfsohn, str. Nicolina.
I. S. Goldștein, str. Lozonschi 8.
Frații Rechler, fundacul Lipitorilor.
Moritz S. Neustadt et Șmilovici, șos. Arcu.
Broderii :
Franț Boușca, stradela Goliei.
Leon Wexler, str. Ștefan cel Mare.
Marcu Argintaru, str. Ștefan cel Mare.
Nathan Albrecht, str. Ștefan cel Mare.
Pânzărie :
Țesetura, str. Socola.
Nathan Gheller, str. Smîrdan.
Bucovina, (T. O. Spiegler et Thierer) str. Elena D-na.
Uleiuri vegetale:
Olea, str Cișmeaua=Păcurari.
Olivia, (Moara Păcurari), șos. Morei de foc.
Bere :
Zimbru, str. Păcurari și Zugravilor.
Nicolina, șos. Racoviță.
Paste făinoase:
Ing. I. Mărculescu, str. Elena Doamna.
Diana, str. Colonel Langa 2.
Ape gazoase:
Sanitas, str. Bucșinescu.
Lumina, str. Lozonschi.
Moldova, str. Colonel Langa.
56

Teracote :
Carol Olșanschi, mahalaua Frumoasa.
Iacob Marcusohn, șos. Păcurari.
Ioan Zlatovici, str. Muzelor 40.

Planul de situație al „Expoziției Agricole a Moldovei


Boiangerii:
Martin Bucholzer, str. Păcurari.
Osias Lustgarten, str. Pantelimon 42.
Instalatori de apă, canal și electricitate:
Ion Zamfir, str. Săulescu 3.
Iacob Nagler, str. Cuza Vodă 6.
Ing. I. Cana, str. Cuza Vodă, 32.
Const. N. Pancu, str. Alexandri 3.
Elias Nagler, str. Păcurari 3.
Aurel Tomescu, str. Mitropoliei 10.
57

Cărămidării :
Frații Rameder, șoseaua Abatorului.
Tuburi și ornamente de ciment:
Daniel Danilini, str. Petru=Rareș.

regite din Iași, întocmit de Arhitectul N. Ghica-Budești.

Oglinzi:
Ilie Mendelsohn, str. Sft. Lazăr.
Emil Bergher, str. Palatului.
Spiegler et Co., str. Elena=Doamna.
Sopon :
Carmen Sylva, str. Nicolina.
Cerbul, str. Tăetoarei.
Akodis, Str. Tăetoarei.
Albina, str. Păcurari.
58

Luminări:
I. G. Popovici. str. Anastase Panu
Îngerul, str. Sft. Lazăr.
Marca Adelsberg, str. Sft. Lazăr.
Steaua Moldovei, Mahalaua Broscăriei.
Elefant, str. Sft. Lazăr 36.
Diana, str. Colonel Langa.
Ateliere metalurgice:
Leon Horga, șos. Moara=de=foc.
Iosif Marek, str. Socola. .
G. M. Ionescu, str. Păcurari.
Nathan Wachtel str. Potcoavă=Albineț.
Luca Bogdan, str. Uzinelor.
G. Teodoriu, str. Ipsilante.
Dim. Dorojan, str. Semnului.
Kaiserman, str. Uzinelor.
Spirt:
Distileria „Nicolina", str. Crucei, 48.
Noua fabrică „Abator" șos. Abatoriului.
Petrol:
Steaua Română, șos. Națională Păcurari.
Nicolina, str. Crucei 8.
Avocați:
Sunt inscriși în Tabloul corpului de Avocați din
Iași, pe anul 1923, 224 Avocați, 145 Stagiari și 5 Ăpără-
tori. Decanul Baroului e Dl. Eugen Herovanu.
Din lipsă de spațiu dăm adresele numai a unui
număr dintre Avocații mai vechi:
Alexandrescu Dimitrie, str. Muzelor 8.
Antonia Lascăr, str. Carp 1.
Axinte Ioan, str. Lăpușneanu 26.
Bădărău A. A., str. Păcurari 36.
Bogdan Petru, str. Carol.
Botez N. Gh„ str. Strîmbă.
Borcea Mihail, str. Lăpușneanu 32.
Cantacuzino Matei, str. Carol,
Ciorapciu Filip, str. Elena Doamna.
Ciurea Anibal, str. Procopie 26.
Climescu M. Const, str. Kogălniceanu.
59

Climescu Victor, str. Elena Doamnă.


Cristofor Gheorghe, str. Cuza=Vodă.
Cuza, A. C., str. Codrescu.
Dragomirescu Petru, str. Carol.
Dimitriu Dim., str. Armeană 5.
Faur Constantin, str. Sf. Andrei 9,
Gherasim P. Ioan, str. Sf. Andrei.
Goldental Samoil, str. Muzelor.
Herovanu Eugen, str. Sf. Sava 4.
Herovanu Alfons, str. Alexandri 2
Handoca, A. D., str. Buna Vestire
Holban Virgil, str. Vasile Conta.
IfrimN. Constantin, str. I. Creangă 61.
Lapteș Titus, str. Ghica=Vodă 27.
Longinescu Dimitrie, str. Alexandri 3.

Gara Iasi
Malhasovici Christea, str. Kogălniceanu.
Manciu Const., str Seulescu 7.
Penescu B. Constantin, str. Păcurari 21.
Petrea G. N., str. Trei-Erarhi.
Pilat Laurentiu, str. Lascar Catargi.
Poni P. Alex., str. Lascar Catargi 8.
Pogonat A. Petru, str. Muzelor 13.
Popovici V. Omer, str. Mitropoliei.
Rang Ioan, str, Kogălniceanu.
Roban G. Vasile, str. Sf. Andrei 2.
Sion V. Petru, str. Banu 4.
Serafimi Ioan, str. Sf. Sava 15.
Simionescu Constantin, str. Elena Doamna 31.
Sion E. Florin, str. Cuza Vodă 14.
Soutzu G. Henri, str. Paladi.
Șefănescu Nicolai, str. Lozonski 10.
eo
Stoianovici Gheorghe, str. Elena Doamna 9.
Stoica P. Alexandru, str. Carol 39.
Sturza G. Costin, str. Toma Cozma.
Stratin Gr. Raul, str. Alexandri, 3.
Suțu N. Grigorie, str. Seulescu 6.
Teodor N. Grigore, str. Ștefan cel Mare.
Teodoreanu Osvald, str. Kogălniceanu.
Teodorescu Lazar, str. Bucșinescu.
Toma G. Constantin, str. Elena Doamna.
Tărăbuță Lascar, str. L. Catargi.
Vasiliu G. Voinea, str. Nemțască.
Xenopol Dimitrie, str. Tăutu 1.

Școala Primară Trei-Erarchi.


Arhitecți și Ingineri particulari:
Grig. Bejan. Explanada Elisabeta 2.
Jacques Marcovici, str. Gh. Enescu 1.
Mihail Weft, str. Toma=Cozma.
A. Cleper, str. Carol, 18.
A. O. Kieser, str, Lăpușneanu, 36.
Rudolf Gessner, str. Păcurari, 20.
Ioseph Swieczinski, str. Păcurari, 34.
Vladimir Mironescu. str. Sărăriei, 88.
Leo Nadolschy, str. Uzinei, 5,
I. Rameder, șoseaua Arcu.
H. Schoenherg, str. Păcurari, 23.
Linii de Tramway :
Linia 1: Gara—Piața Unirei—Strada Cuza=Vodă
—Strada Elena Doamna—Strada Pădure—Strada Ape=
G1

duc—Strada Tatarași—Strada loan Creangă—Șoseaua


Abatorului.
Linia II. Strada Carol <Copou>—Strada I. C. Bră-
tianu —Strada Unirei — Piața Unirei—Strada Cuza=Vodă
—Strada Elena Doamna—Strada Anastase Panu —
Curtea Domnească (Palatul Administrativ) — Strada
Palatului—Strada Socola.
Linia III. Strada Păcurari —Strada Lăpușneanu—
Strada I. C. Brătianu—Piața Unirei —Strada Cuza Vodă
—Strada Elena Doamna—Strada Anastasiei Panu —
Curtea Domnească —Strada Palatului —Strada Nicolina
—Gara Nicolina. .
Taxa unei curse de Tramway, simplu sau cu co-
respondență <la cerere), 3 lei.

Școala superioară de Arte și Meserii


Băi publice :
Baia Comunală, <fost Feredeul Turcesc), str.
Mitropoliei.
Baia Populară, str. Moțoc-Uzinelor.
Baia Pogor, str. Bașotă.
Baia Barată, str. Sarată.
Baia Brașoveanu, Bulevardul Brătianu.
MERSUL TRENURILOR LOCALE
SOSIRE IN GARA IAȘI
No.
enul
FELUL Ora VINE DELA
757 personal 2.10 Pașcani
770 2,55 Cernăuti-Bălți
768 4.00 Chisinău
— accelerat 6.15 Cernăuți-Pașcani
57 7.12 București
751 8.07
755 personal 10.17 Dorohoi
772 10.55 Pașcani
73 11.50 Vasile-Lupu
771 accelerat 12.30 Pașcani
753 personal 18.00 Vasile-Lupu
835 19.35 Dorohoi
58 mixt 20.10 Hărlău P.-Iloae
75 accelerat 21.12 Chisinău
701 21.30 Pașcani
53 personal 21.20 București
— accelerat 23.49 București
PLECARE DIN GARA IAȘI
No.
trenul. FELUL Ora SPRE
769 personal 2.30 Bălți-Cernăuți
767 3.15 Chisinău
756 4.30 Pașcani
836 mixt 5.30 Hârlău
74 accelerat 7.20 Pașcani
57 7.40 Chișinău
702 personal 8.10 București
752 8.30 Dorohoi
54 accelerat 14.00 București
771 personal 15.10 Vasile-Lupu
76 accelerat 16.15 Pașcani
754 personal 18.15 Dorohoi
758 18.58 Pașcani
773 25.27 Vasile-Lupu
60 accelerat 20.45 București
58 21.42
— 23.59 Pașcani-Cernăuți
BANCA IAȘILOR
SOCIETATE ANONIMĂ PE ACȚIUNI
CAPITAL 20.000.000 LEI
IAȘI-STR. ȘTEFAN CEL MARE No. 47
Sucursale . Chișinău și Galați.

Face orice operațiuni de bancă în gene­


ral : Cumpărări și vânzări de efecte publice,
avansuri pe depozite de efecte publice și
brice transacțiuni financiare; conturi cu­
rente și emisiuni de scrisori de Credit, pen­
tru orice țară; participațiuni industriale și
comerciale.

Banca comertului Moldovean


SOCIETATE ANONIMĂ
CAPITAL SOCIAL LEI: 10.000.000
EMIS 2 000 OOO
Str. Lăpușneanu No. 25, .(Clădirea Astoria)
TELEFON No. 335.

Face orice operațiuni de Bancă.


Primește bani spre fructificare.
Eliberează Carnete de Cassă, de
Economie, în condițiunele cele
mai avantagioase, dela' 20 de Lei
în sus.
Secție de Mărfuri și Cereale.
Vizitați Magazinul Cooperativei de Manufactură
„Frăția Moldovei Unite“
Strada Lăpușneanu 28, din IAȘI

unde se găsesc stofe, pânzeturi, articole de


galanterie, etc., cu prețurile cele mai reduse.
Vinde engros Cooperativelor din Moldova cu
prețuri reduse, primind comandă.

„CASINCa“
SOCIETATE ANONIMĂ DE ȚESĂTORIE
CAPITAL: 6.000.000 LEI
Strada Zugravilor No. 47-

Specialitate : Șaluri și broboade de lână, cu­


verturi de’pat, fețe de mese de bumbac.

Tricotaje
Lână, bumbac, matasă.

Trass - Block- Iași


Societate anonimă de construcțiuni. Piața Unirei 7
Fabrică proprie de produse în ciment.
« «de tâmplărie.
Execută orice construcții în cărămidă și blocuri de
ciment sistem «Amby».
Depozite permanente de : țigle de ciment, dale de
ciment și mozaic, tuburi de ciment și orice materiale
de construcții. Execută prompt și cu prețuri reduse
tâmplărie de ori ce gen.—Efectuează proecte și devize.
SANATORIUL
Dr TZAICU
lași Str. Carol No. 20
Telefon 248.
Situat în regiunea cea mai fru­
moasă și mai higienică a Iașului,
s’a reorganizat și mărit pentru a
corespunde cerințelor actuale.
Clinica chirurgicală perfect instalată.
Asepsia cea mai riguroasă. Se prac­
tică ori-ce intervențiune. Adaptat la
chirurgia de urgență.
Gynecologie, Ortopedie, Electrote-
rapie, Mecanoterapie. Se primesc în
consult cu medici distinși, după spe­
cialități, boli interne și nervoase (ex­
cluse boli contagioase și nervoși tur-
bulenți).

INFORMAȚII Șl CONSULTAȚII

între orele 2—4 p. m.


„AGRICOLA"
Societate Anon. de Asigurări Generale
Capital social Lei 10.000.000
deplin vărsat.
Totalul fondului de garanție la 31 De
cembrie 1922, Lei : 30.161.422:28.
Daune plătite până la 31 Decembrie 1922
Lei: 55.127.138
_______
Asigură în ramurile :

Incendiu
Viață
Accidente
Răspundere Civilă
Transport
Furt prin spargere
Grindină
Direcțiunea Generală: BUCUREȘTI,
Calea Victoriei 11.
Direcțiunea Regională pentru Moldova
de Nord, Bucovina și Basarabia :
llMIHHIIIIIDMIUIIIIHIIIIIIItlIllllUII

IAȘI, Str. Carol 33.


Reprezentanțe și Agenții în toată țară.
Asociația Inginerilor Titrați din Moldova reîntregită
înființând un biurou technic cooperativ

„BITEC“
pentru studierea, proectarea și executarea a tot felul
de construcțiuni metalice, de lemn, de zidărie, în beton
simplu și armat, căi ferate normale și înguste, funi-
culare, baraje, instalatiuni de fabrici și uzini, măsu­
rători, devize, expertize, etc., a înțeles prin aceasta să
coordoneze și să facă să conlucreze la opera de re=
facere și consolidare economică a Neamului Românesc
toate forțele Corpului Ingineresc, după specialitatea și
după practica celor mai distinse elemente ale lui.
Ea urmărește ca în epoca aceasta de speculă și de
continuă scumpire a materialelor de construcție și a
manei de lucru, să înlesnească publicului folosința lor
cea mai rațională, cea mai economică și răspunzând
celor mai apreciate condițiuni arhitectonice, prin apli-
carea celor mai noui și mai adequate metode de con=
strucțiune și de organizare a muncei.

Gustati
LIQUERURI ROM
SIROPURI COGNAC
VERMOUT

DELICIA
NEINTRECUTELE PRODUSE ALE DISTILE­
RIEI MODERNE „DELICIA“ IAȘI.
STR. CAPELA ARMEANĂ.
Laboratorul de Analize Medicale chimico-Biologice
al
FARMACIEI DOCTOR L. CONIVER
execută Analize de : Urini, Suc gastric, uree în sânge :
constanta lui Aurbard, etc.
INDUSTRIA ROMÎNĂ
I. MAREK
Str. Socola No. 155, IAȘI. — Telefon 76.

Atelier mecanic și construcțiuni de fer.


Execută tot felul de lucrări ca : Reparațiuni de mo­
toare, tractoare, automobile și orice lucrări Industriale.
Deasemenea execută construcțiuni de fer, ca mar­
chize, grilajuri, ferestre, uși, scări spirale.
Rezervoare pentru alcool, spirt, apă și reparațiuni
de cazane de aburi.
Sudură autogenă pentru fier, fontă, aluminium și
alte metale. e
Reparațiuni de butoaie de fier,- secție pentru împle­
tituri de sârmă pentru grjlaje și înprejurimi la vii, etc.
Toate lucrările se execută în cel mai scurt timp și
Cu prețurile cele mai convenabile.

LAZĂR IOSEF
FURNIZORUL CURȚEI REGALE

Magazin de Bijuterie
STRADA CUZA-VODĂ. — Palatul Braunștein.

M. I. Neustadt & I. Șmilovici


Fabrică de Tricotaj
în Lână și Bumbac.
IAȘI, —Șoseaua Arcu No. 4 (lângă Gară), —IAȘI.

Fabrica de tăbăcărie, talpă


și piele.
IAȘI, - STRADA SF. IOAN (Abator).
Propr.: Efraim Weinstock & Mendel Șulimsohn
FONDAT 19I0
BANCA MOLDOVA
SOCIETATE ANONIMĂ, — IAȘI
CAPITAL și REZERVE LEI 50.000.000.
Sucursale : București, Galați, Chișinău, Bălți,
Cetatea Albă (Ackerman), Orhei, Leovâ,
Reni, Tighina și Tarutino.
Antrepozite : lași, Reni, Roman și Bălți

Face orice operațiuni de Bancă:


Vinde devize, eliberând cecuri asupra tu=
turor orașelor mari din Europa și America.
Eliberează carnete de economii pentru
orice sumă depusă spre fructificare cu plata
la prima cerere, scutite de dări până la suma
de lei 5000.
închiriază casete de oțel în tezaurul băncii.
Se ocupă cu cumpărări și vânzări de ce=
reale, oleaginoase și alte producte atât la
centrala cât și la toate sucursalele ei din
vechiul regat și Basarabia.
Antrepozite Reni, Roman și Bălți pre=
cum și la Iași în str. Zugravilor care sunt
în imediata apropiere de rampă și garajul
C. F. R., punând la dispoziție magazineri și
păzitori, făcând avansuri asupra mărfurilor
depozitate.
Secțiune specială pentru plasare de
mărfuri în comision, reprezentanțe și con=
signațiuni.

Afiliatiuni :
BANCA DE CREDIT, Piatra N.
BANCA SOROCA, Soroca
pentru Industrie, Agricultură și Comerț.
STRII
BANCA MOLDOVA - INDU
„TEXTILA" S. A.
~ I A Ș I -
Fabrică de frănghierii, sforării, împletituri
și Tesătorie.
FONDATĂ IN ANUL 1887
de MORITZ WACHTEL.
Produce frânghii, ștreanguri, căpestre,
guri de ham, frânghii de rufe, articole de
frânghie pentru agricultură din cânepă
curată.
Odgoane pentru transmisiuni, puțuri de
păcură, pentru sonde și pentru vapoare,
din cânepă, manilla și sizal, albe și cătră­
nite.
Sfoară de toate dimensiunile, în ghe­
me și scule, sfoară specială pentru legat
saci, scânduri și snopi.
Bumbac pescăresc pentru năvoade.
Galoane împletite de bumbac, lână și
mătasă, șireturi de ghete și pantofi. Pan­
glici de bumbac, lână și mătasă, panglici
pentru pălării.
Bete 3 coloare de cânepă, fașe de
botez, chingi de jută pentru tapițeri și
pentru cai.
Fitiluri de scaparat, lampă și pentru
lumânări.
Secțiune specială pentru casănci.
Biroul central în palatul Băncii Moldova. ;
Banca Moldova -- Industrii
Papetaria Romaneasca SA.

-IAȘI-
Fabrică registre comerciale, registre spe­
ciale, pentru Bănci, carnete agende, blocuri
de desemn, caete, mape de birouri,
bibliorhapte, etc.
Fabrica și Biroul Iași, Șos Națională 6/8.

„VAGONUL" S. A.
IAȘI
Fabrică pentru reparare
de locomotive și vagoane.

Fabrica de Cherestea
Moldova
— UNGHENI —
Produce materiale de lemn fasonat (cherestea),
scânduri, rigle, dranițe, gond, etc.

„OLEA" S. A.
-IAȘI-
Fabrică de ulei și untdelemnuri
Produce cele mai renumite uleiuri comestibile
de o calitate ireproșabilă.
BANCA MOLDOVA PARTICIPAȚIUNI. — ÎNTREPRINDERI COMERCIALE.
FURNIZORII TUTUROR Ferrum SOCIETATE
INSTITUȚIUNILOR COMANDITĂ

FRAȚII WACHTEL & Co. IAȘI. țTAtn


Cărbuni de piatră pentru forje Uleiuri minerale
Pluguri Porc mistreț o brazdă și Ciment
brazde Manila
Idem pentru vie Țevi de fer, aramă, plumbuită
Săpi, hărlețe, lopeți și galvanizată
Tablă plumbuită Rafia
Cuie, fer, șine Sulfat de Cupru
Olărie, emailată și de tuci Var hidraulic
Tub Bergman și Minghinele
Accesorii pentru lumină Nicovale
Căzi și sobe de aramă precum Foi engleze'
și Conducte de apă și orice Traverse, tablă albă
fel de instalații Fer brut, oțel pentru scule
Furci Fer pentru cercuri
Topoare Frângherii
Cazmale Garnituri de asbest
Ferestre joghere și cauciuc
Prima Fabrică de cărămidă sistematică din lași
Comuna Holboca (lângă Abatorul Comunei Iași.
Proprietari: FRAȚII RAMEDER.
Cărămidă presată, țigle, țigle solz, etc.

MOARA IAȘILOR Societate Anonimă


str Salhana 11 bis
Macină Grâu și Porumb, 4 vag. jum. de grâu pe zi
și 2 vag. porumb. Spălătorie,modernă pentru spalat grâul.
Moară cu aburi.

TESATURA IASI

S. A.

Țesătorie,
Albitorie, Văpsitorie.
Prima Fabrică de bere „ZIMBRU", din Țară.
Iași, Strada Păcurari, 93.
FONDATĂ ÎN 1812. --
Proprietari : A. Benimianovici și M. Cațap.

Fabrica de bere Nicolina


Șos. Racoviță 3.
Proprietar BRESTECICO. IAȘI.
CEREȚI

PRETUTINDENI
n------------------ n
Untdelemnul
Superior
Extra-rafinat
Olivia

Produsul celei mai noi


și mai moderne .
fabrici de uleiuri

PROPRIETATEA
Morii Păcurari S. A.
FABRICA DE BOIANGERIE INDUSTRIALĂ Șl REVOPSIRE DE HAINE
Spălătorie chimică MARTIN BUCHHOLZER
IAȘI, — Strada Păcurari No. 105.
Casă fondată în anul I897. Una și singura fabrică
din Moldova, cu Instalațiuni moderne.
Boiangerie Industrială pentru stofe, scufe de lână,
bumbac, mătăsuri, dupe eșantilion, culori garantate.
Boiangerie pentru industrie casnică, se boește toate
culorile pentru industrie de covoare, în culori garantate.
Boiangerie pentru haine de Dame, de lână, mătase, .
cit, etc., în orice culoare după eșantilion.
Boiangerie pentru haina bărbătești, uniforme mili<
tare și școlare.
Boiangerie pentru comercianți, pentru stofe, lână,
matase, tricouri, jerseuri, etc.
Spălătorie chimică pentru tualete de dame, de bal,
teatru, etc.. pentru haine bărbătești, uniforme, blănuri,
catifele, covoare, mănuși, cortele, draperie, mobile de
pliuș, stofe, etc.
Din provincie se primesc prin poștă.
Casă de incredere. Serviciul Conștiincios.

Industriile Române
SOCIETATE ANONIMĂ
—IAȘI—

Fabrică sistematică
pentru industria pielei
produce

TALPĂ ȘI PIELE DE

CALITATE SUPERIOARĂ
BANCA MOLDOVA
CENTRALA IAȘI.

— Secția Mărfuri —

Dept: Manufactura
Allart Rousseau & C-ie, Lodz, fire de’lănă pentru
fabiici, împletituri și țesături.
Rari Kroening & C-ie, Lodz, bumbace și stofe, ju­
mătate lână.
„Tretorn“ societate anonimă română pe acțiuni, Bu­
curești, șoșoni, galoși. v
Wicauder & Co. Linoleum de Libau, Varșovia.
Auguste Lepoutre & Co. Roubaix, twiluri.
Ernst Stosius, stofe fine de modă, bărbătești și de
dame, Bielitz.
Frantz Vogt, stofe fine de modă, bărbătești și de
dame, Bielitz.
Cari Riesenfeld, stofe, plușuri, Bielitz.
Ambler & Tattersall, Bradford, stofe.
Charles Field, Nottingham, dantele.
Jean Deffrennes-Cannet & Ed. Qatrice, Lannoy, stofe
de mobile.
Frey, Th & F. Guebwiller, fire de bumbac.
Fabrique de soie artificielle d'obourg, Obourg-les-
moins, matase artificială.
Steinheil-Dieterlein, Rothau pânzeturi.
Gebruder A. G. Steemann, Koeln, fire de bumbac.
H. van Puyenbroeck, Goirle (Holland), căptușeli,
furnituri de croitori.
J. Van Neste-Verwee, Courtrai, țesături dejută.etc.
Dept: Coloniale
Fabricile de Zahar din tară.
Fabrica de Acid, Spirt Carbonic, Ripiceni.
Fabrica de Glucosa, Amidon și Dextrină, P. Neamț.
Prima fabrică, de Bomboane din Transilvania „Hess“
Societate pe Acțiuni, Brașov. •
Fabrica de Esențe de Oțet Știrbey, Darmanești.
Caisson & Brecard, Nice, Untdelemn de măsline
garantat pur.
Ape Minerale Hh. Mattony Ghieshubler.
Erven Caspar Flick, Amsterdam, cacao în pulbere.
Societatea „ Șantos “ Amsterdam, cacao în boabe și
unt de Cacao.
Mo. Meekin & Co., Londra și Calcutta, Ceaiuri.
L. Benrens & Sbhne, Hamburg, Cafele, Piment etc.
RaffineGe Meridionale de Ceresines, Marsilia, ceară.
de albine, ceară de Japonia, Parafină și Ceresină.
Osterrieth & Co., Bordeaux, colofoniu.

, Dept: Droguerie și Articole pentru industrie


Fabrica Ardeleană de lacuri și văpsele S. A. Ora­
dea Mare.
Lanzkroh & Mathiason, Hamburg.
Heinrich Fischbein, Wiena.
Louis Reboul, Marseilie L. FI. Kiellande, Unturi de
pește medicinale și industriale. -

Dept: Fererie, Articole pentru construcție


și Mașini Agricole
Uzinele de Fier, „Reșița".
Simonswerk, Rheda, {Germania).
Cărămidăria Lugojană de vapor, Timișoara.
Fabricile Unite de ciment din țară.
„Spic" Fabrica de Carton Asfaltat București.
Benak și Budlovski, Podiebrad.
Electrotechnica
Motoare renovate și noi, materiale electrice.
ION C. MITITELU
INGINER
București, B-v. Elisabeta 60
Iași, Str. Zugravilor 73.

Executarea canalizărei
(colector) și pavărei cu granit
a stradei Zugravilor din Iași.
Fundațiuni de motoare.

Constructiuni în beton armat.

Proecte de constructiuni în beton armat.

Instalatiuni de fabrici și uzini.

Alimentări cu apă.

Instalatiuni de forță electrică și executarea


rețelelor exterioare.
A apărut de G. NICA, profesor :
Carte două de Culegeri de Planuri, Compo­
ziții, Dizertații. Analize literare și gramati­
cale, necesare elevilor din clasele secundare și primare.
Prețul 30 lei-
De vânzare la toate librăriile.
Salon de Coafură și Manicură
WILHEMINA NICODIM
Stradela Banu 3 (Alături de Restaurantul Astoria>

H. SGHOENBERG
Arhitect cu diplomă
_ STRADA PĂCURARI 31, — IAȘI.

Executări de proiecte și construcții de ori ce fel.


Reprezentanța generală pe România Mare a siste­
mului de construcție

„NON-PLUS“
In acest sistem e construită Hala Industrială din
Expoziția Agricolă, Iași.
) _________________________

FABRICA DE FÂINĂ
„DACIA“
S A
STRADA NICIMAN No. 2
VIZITAȚI

EXPOZIȚIA
MOLDOVEI ÎNTREGITE
DIN IAȘI
27 SEPTEMBRIE — 31 OCTOMBRIE 1923

Agricultură
Pomicultură
Horticultură
Viticultură
Industrie casnică
Zootechnie
Avicultură
etc.
VIZITAȚI REPREZENTANȚA
LOCALUL DE CULTURĂ Soc. An. - București
Librăria Românească „Cartea Românească"
Librărie, Editură, Tipografie,
Ioan V. Ionescu Zincografie, Fotografie, etc.
IAȘI,—STR. LĂPUȘNEANU 37,-IAȘI.

Se găsesc în totdeauna în depozit :


Cele mai bune și folositoare cărți de știință
și literatură.
Material pentru Școală, Biurouri, Autorități, etc.
Cărți poștale ilustrate, Jurnale de Modă, Rame pentru
fotografii, Obiecte de artă.
Hârtie, Creioane, Cerneluri, Registre, Papetârie,
Articole pentru Pictură, etc.
Biblioteci și Cărți speciale pentru copii.
Cataloage gratis. Asociați: I. V. lonescu și C. Iliescu

A apărut de curând:

Povesti si Bazaconii

din Moldova
de N. A. BOGDAN
EDIȚIA III, adăugită.

Editura casei Socec.


UN MARE VOLUM, 27 lei 50.
LA TOATE LIBRĂRIILE DIN ȚARA.

Tipografia „H. Goldner, STR. GH. MÂRZESCU 17.

S-ar putea să vă placă și