Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 1.3.1.

Proiectarea demersului didactic 

Consider că trecerea la un curriculum bazat pe competențe m-a provocat să răspund unor


întrebări precum:
1. Ce este proiectarea demersului didactic pornind de la competențe?
 Este baza organizării procesului educaţional, realizării educaţiei centrate pe copil;
 adaptarea activităţii didactice la potenţialul/particularităţile individuale ale dezvoltării
elevului (personalizarea educaţiei);
 distribuirea sarcinilor de învăţare în funcţie de particularitățile individuale;
 și, nu în ultimul rând, este un răspuns al cadrului didactic la necesitățile celor care învaţă.
2. De ce este necesară, cum mă ajută, ca profesor?
 pentru realizarea idealului educaţional - formarea unei personalităţi creatoare, capabilă să
se adapteze la schimbare şi să își găsească locul în societate;
 pentru a oferi cadrului didactic şansa să ducă fiecare copil în zona proximei dezvoltări.
3. Cum să realizez această proiectare?
 valorificarea resurselor umane (copil, cadrul didactic) și
 stabilirea obiectivelor/finalităților educaţionale;
 adaptarea procesului educațional la diversitatea de necesităţi ale elevului;
 diversificarea metodelor, tehnicilor și a procedeelor didactice
 utilizarea materialelor didactice conform necesităților elevului
4. Pentru ce?
Pentru:
 asigurarea reuşitei fiecărui elev şi realizarea unor performanţe cât mai apropiate de
potenţialul său intelectual maxim;
 oferirea de șanse elevului pentru participare la propria formare;
 valorificarea rolului social al elevului.
Încercând să găsesc răspunsurile cele mai bune la aceste întrebări, pot spune că am
comparat proiectarea didactică anterioară anului 2009, cu proiectarea bazată pe
competențe, mai ales după modificarea curriculum-ului, în anul 2017, și am formulat
câteva concluzii:
 Învăţarea are loc predominant prin formare de competenţeşi deprinderi practice, nu prin
memorare şi reproducere de cunoştinţe;
 Învăţarea se realizează prin cooperare, se urmăreşte progresul fiecărui elev, iar succesul
şcolar este asigurat pentru toţi elevii, în funcție de potențial și particularități de dezvoltare;
 Conținuturile se derulează ,,în spirală”, având la bază cunoștințele, competențele
achiziționate anterior și fiind orientate spre un obiectiv final, se încurajează cercetarea, 
explorarea şi învăţarea prin descoperire.
 Se realizează transformarea sarcinilor şcolare în activităţi interesante, atractive,interactive,
punându-se accent pe necesitățile de învăţare şi potenţialul elevilor;
 Profesorul devine partener în învăţare, facilitator şi consilier al elevilor;
 Elevul este rezultatul propriului proces de formare şi dezvoltare, al  colaborării dintre
şcoală, şi familie. Este implicat în monitorizarea propriului progres.

1
Desigur, nu am găsit răspunsurile cele mai bune, deoarece schimbarea trebuie să plece de
la noi, ca profesori, care ne ,,reinventăm” în fiecare an școlar, odată cu lucrul cu alți elevi,
diferiți radical de cei din generația anterioară, cu schimbările de curriculum, sau cu
dinamica societății pentru care pregătim elevii.