Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 1.2.2. pentru portofoliul individual.

Profilul de formare, prezentat părinților (60


min)

Pornind de la profilul de formare prezentat în suportul de curs, Tema 1.2, realizați o


prezentare pentru părinții elevilor care au intrat în clasa a V-a, pentru a-i ajuta să înțeleagă
competențele pe care copiii lor le vor dezvolta până la finalul clasei a VIII-a.

Stimați părinți,

Disciplina Informatică și TIC trebuie să răspundă unor exigențe și așteptări actuale:


centrarea pe procese tipice de prelucrare a informației şi nu pe deprinderea utilizării unor
aplicaţii anume disponibile la momentul actual, caracterul transversal cu deschideri către alte
domenii şi nevoile reale ale elevului, centrarea pe activitatea de învăţare şi pe rezultatele
acesteia. Programa urmărește să asigure fiecărui copil oportunitatea de a-și dezvolta competențe
digitale, în condițiile asigurării egalității de șanse.
Pentru formarea competențelor specifice algoritmice și de programare bugetul de timp alocat va
fi de 50% din numărul total de ore/fiecare an de studiu.
Programa pentru disciplina Informatică şi TIC pentru clasele V-VIII identifică un set
relevant de competenţe generale şi specifice pentru societatea actuală, oferind activităţi de
învăţare, conţinuturi şi sugestii metodologice utile pentru realizarea profilului de formare al
absolventului de gimnaziu, conform descriptivului competenţei digitale.
Programa valorifică totodată şi rezultatele unor activităţi recente de construcţie
curriculară, de exemplu pachetele de programe școlare realizate prin proiectul POSDRU
Competenţe cheie TIC în curriculumul școlar.
Din perspectiva modelului de proiectare curriculară, programa de faţă continuă modelul
curricular avansat de programele pentru ciclul primar, fiind structurată astfel: notă de prezentare,
competenţe generale, competenţe specifice cu exemple de activităţi de învăţare asociate,
conţinuturi şi sugestii metodologice.
Competențe de Comunicare în limba maternă
În clasa a 5-a elevul meu, copilul dumneavoastră, se află în centrul procesului de
instruire. Chiar și la Informatica , el şi îşi demonstrează cunoştinţele şi abilităţile prin intermediul
performării propriu zise şi a produselor pe care le realizează, în scopul dobândirii de competențe
de comunicare în limba romana.
Competențe de Comunicare în limbi străine
Strategiile didactice pe care mi le propun includ învăţarea prin descoperire, jocul sau
învăţarea prin cooperare, în scopul identificării unor informaţii, opinii, sentimente în mesaje
orale sau scrise în limba străină pe teme cunoscute, a exprimării unor idei, opinii, sentimente, în
cadrul unor mesaje orale sau scrise, pe teme cunoscute, a participării la interacţiuni verbale la
nivel funcţional.

Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii

1
La sfarsitul clasei a 8-a îl voi îndruma să își manifeste interesul pentru identificarea unor
regularităţi şi relaţii matematice întâlnite în situaţii școlare și extrașcolare, pentru a dobândi
competențe de bază în științe și tehnologii, îl voi ajuta să proiecteze și să realizeze produse utile
pentru activităţile curente, să manifeste interes pentru o viaţă sănătoasă şi pentru păstrarea unui
mediu curat, să aplice reguli simple de menţinere a unei vieţi sănătoase și a unui mediu curat.
Competențe digitale
Lumea nu a fost niciodată atât de deschisă pentru cercetare ştiinţifică şi dezvoltare
tehnologică ca în prezent. Astăzi ştiinţa şi tehnologia au devenit o permanenţă cotidiană. Astfel
că, și eu profesorul de Informatica sunt alături de elevii mei, ajutându-i să dobândească
competenţe digitale prin utilizarea unor dispozitive şi aplicaţii digitale pentru căutarea și selecţia
unor resurse informaţionale și educaţionale digitale relevante pentru învăţare, prin dezvoltarea
unor conţinuturi digitale multi-media, în contextul unor activităţi de învăţare, prin respectarea
normelor si regulilor privind dezvoltarea si utilizarea de conţinut virtual (drepturi de proprietate
intelectuală, respectarea caracterului privat, siguranţă pe internet).
Competențe de a învăța să înveți
Aptitudinile intelectuale au rol în obținerea reușitei școlare, specifice secolului XX, si
sunt înlocuite astăz, de rolul factorilor motivaționali și de personalitate, de responsabilitatea
personală a elevului, care trebuie să își cunoască foarte bine resursele și mijloacele cele mai
eficiente de acțiune într-o anumită situație.
Competențe sociale și civice
Foarte interesat sunt, de dezvoltarea la elev a competențelor personale, interpersonale și
interculturale, precum și toate formele de comportament, care îi oferă posibilitatea de a participa
în mod constructiv și eficient la viața socială, la posibilitatea de a rezolva conflicte, dacă este
necesar, în societățile din ce în ce mai diversificate.
Competențe de spirit de inițiativă și antreprenoriat
Sunt conștientă de faptul că în această perioadă este important să subliniem și să
promovăm o accepție largă a competenței antreprenoriale, una care să reflecte orice context: din
educație și formare profesională, din viața profesională și din cea personală, în general.
Competențe de sensibilizare și exprimare culturală
Nu în ultimul rând, în procesul de formare și dezvoltare a personalității, contactul cu
frumosul din natură, cu cel din viața socială și cu valorile estetice perene ale artei pune bazele
exprimării culturale, mai precis a competenței culturale. Rămâne în sarcina cadrului didactic
performant să creeze situații de învățare și să aplice metodele optime pentru a-l face pe elev un
bun cunoscător al operelor de artă, al tradițiilor cultural-artistice sau diferitelor manifestări
culturale naționale sau universale, mai exact, al patrimoniului cultural și artistic al omenirii în
integralitatea ei.
În loc de concluzii...
Este momentul să percepem şcoala ca un spaţiu de întâlnire cu sinele, un spaţiu al
descoperirii şi redescoperirii permanente, să o metamorfozăm într-un orizont viu, natural, cu
toată încărcătura ei de conotații filozofice, sociale și culturale.
Dragi părinți, sunteți în măsură să vă ajutați copiii să aibă succes încurajându-i să
vorbească despre sentimentele lor și fiindu-le alături, să îi apreciați zilnic pentru a deveni mândri
de lucrurile pe care le fac bine.
Mult succes!

S-ar putea să vă placă și