Sunteți pe pagina 1din 24

Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti


Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

GHID INFIINTARE FIRMA


PASII NECESARI PENTRU
INFIINTAREA UNEI FIRME
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

I. Actele Necesare pentru Infiintarea firmei

Primul şi primul lucru pe care trebuie să-l faci este să ştii care sunt actele
necesare pentru dosarul de infiintare firma.

Pentru a intra în posesia actelor trebuie să mergi mai întâi la Registru Comerţului
din oraşul Tulcea şi să ceri la Biroul de Informaţii toate declaraţiile privind
infiintarea unui SRL.

Dacă nu vrei să mergi, poţi să le descarci gratuit de pe site-ul Oficiului Naţional al


Registrului Comerţului la secţiunea Formulare -> Inregistrare persoane juridice.

II. Verificarea Disponibilităţii Denumirii

După ce ai aflat care sunt actele, urmează primul pas de realizat, acela de a
rezerva numele viitoarei tale firme.

Împreună cu o Cerere de verificare a disponibilităţii denumirii firmei şi a


rezervării acesteia completată cu mai multe variante de denumire şi cu taxa
plătită pentru această acţiune te prezinţi la biroul de rezervări de denumiri.

Dovezii verificării disponibilităţii şi rezervării firmei trebuie ataşată la dosarul de


infiintare firma in original.

III. Stabilirea Sediului Social

Un proces pe care îl poţi face în paralel cu toţi paşii pentru realizarea dosarului de
infiintare firma.

În primul rând, ai nevoie să-ţi cauţi un sediu social. Aceasta poate fi o casă sau un
apartament, personal sau închiriat.

Următoarea fază, este trecerea pe numele firmei a sediului social. Acest lucru se
poate face cu ajutorul unui contract de inchiriere sau a unui contract de
comodat Acest contract trebuie realizat între deţinătorul imobilului şi firma
(Denumirea aleasă la Pasul nr.II).
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

Pe lângă acest contract în original, în dosar trebuie completată o Cererea de


înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu
destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu
destinaţie de sediu social. Aceasta se obţine de la Biroul de Informaţii din cadrul
Registrului Comerţului şi trebuie depusă în variantă originală.

Alături de cerere şi de contract se plăteşte o taxă judiciară pentru validarea şi


înregistrarea contractului de comodat sau de închiriere.

Atenţie! În cazul în care sediul social este un apartament, eşti nevoit să


completezi şi o Cerere aprobată de vecinii şi administratorul blocului. Trebuie să
primeşti semnături de la toţi vecinii din jurul apartamentului tău (de sus, de jos,
din stânga şi din dreapta imobilului) şi a administratorului.

Toate aceste Cereri şi Declaraţii privind sediul social trebuie ataşate la dosarul de
infiintare firma în forma originală.

IV. Redactarea Actului Constitutiv

Următorul pas reprezintă redactarea Actului Constitutiv al societăţii.

Actul Constitutiv trebuie să conţină următoarele informaţii: datele de identificare


a asociatului/asociaţilor, forma de organizare, denumirea societăţii primită la
pasul nr.I, specificarea sediului social, sediul secundar (în cazul în care există mai
multe puncte de lucru), obiectul de activitate principal şi activităţile secundare,
Capitalul social şi cota de participare a asociaţilor la profit şi pierdere,
desemnarea administratorului care are un mandat pe o perioadă stabilită de
asociaţi ce poate fi nelimitată sau limitată.

Atenţie! mare grijă la CAEN-uri deoarece numai pe baza acestor CAEN-uri vei
putea realiza venituri. De preferat este să adaugi mai multe CAEN-uri pentru o
eventuală extindere a obiectului de activitate.

Capitalul social al unui SRL trebuie să fie de minim 200 lei, divizat în părţi sociale
cu o valoare nominală de cel puţin 10 lei fiecare, iar fiecare asociat în parte poate
să deţina un număr întreg de părţi sociale.

Actul Constitutiv trebuie ataşat la dosarul de infiintare firma in formă originală.


Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

V. Realizarea Capitalului Social

A venit momentul în care asociatul/asociaţii trebuie să depună capitalul social.


Acesta trebuie să fie de minim 200 de lei, divizat în părţi sociale cu o valoare
nominală de cel puţin 10 lei fiecare.

Acest proces se poate face la orice bancă. La bancă trebuie mers cu o variantă de
act constitutiv pentru a realiza conform acestuia vărsămintele pentru capitalul
social.

După ce sunt depuşi banii pentru capitalul social, vei primi o chitanţă ce
reprezintă dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv.

Aceasta dovadă trebuie depusă în original la dosarul de infiintare firma.

VI. Completarea Declaraţiilor pe Propria răspundere

Următoarea etapă o reprezintă completarea declaraţiilor date pe propria


răspundere de către asociaţi şi administratori din care să reiasă că îndeplinesc
toate condiţiile legale pentru deţinerea acestori titluri.

Cererile necesare sunt:

 Declaraţie pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art.15 ali 1 cu


vedere la cunoştinţa că respectă prevederile legislaţiei;
 Declaraţia privind publicarea în Monitorul Oficial;
 Anexa 1: Referitor la înregistrarea fiscală;

Aceaste cereri şi anexe le puteţi cere în primul pas atunci când mergeţi pentru
prima oară la Registrul Comerţului şi trebuie depuse în original la dosarul de
infiintare firma.

Atenţie! Semnătura pe aceste documente se vor realiza în momentul în care se va


merge la biroul de depunere a dosarului.
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

VII. Alte Documente

1. Specimenul de semnături se obţine în primul Pas şi se completează doar de


către Administrator/Administratori. Semnătura trebuie pusă în faţa
reprezentantului de la biroul de depunere a dosarelor de infiintare firme.

2. Copii după Cărţile de Identitate a Asociatului/Asociaţilor şi a


Administratorului/Admimistratorilor (în cazul în care aceştia nu sunt şi Asociaţi) şi
completat pe ele Numele şi Prenumele, Semnătură şi că acestea sunt conform cu
originalele.

3. Completarea Cererii de Intregistrare SRL. Se opţine de la Ghişeul de informaţii


de la Registrul Comerţului.

VIII. Ultimul Pas

După colectarea tuturor declaraţiilor completate din paşii anteriori şi realizării


dosarului (dosar cu şină) de infiintare firma se merge la ghişeul de depunere a
dosarului. După ce îl verifică, va trebui să treceţi prin ultima acţiune, aceea de a
plăti taxa de înregistrea a firmei şi a tarifului de publicare în Monitorul Oficial.

Termenul de eliberare de la data depunerii dosarului este de 3-4 zile.

IX. Alte Informaţii

După ce vei obţine toate actele privind inregistrarea firmei, eşti nevoit să realizezi
următoarele activităţi:

1. Realizarea unei ştampile;


2. Mers la ANAF (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală) pentru a
depunde Declaraţia 010 privind înregistrarea fiscală;
3. Mers la bancă pentru a-ţi realiza contul curet;
4. Realizarea de modele de facturi şi chitanţe speciale pentru firma ta.
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
– model –

Părţile
Societatea comercială _____________________ cu sediul social în
_______________ str. ______________nr. _____, judeţul/sector _____________,
înmatriculată în Registrul comerţului _________ sub nr. _________ având contul
curent nr. ______________ deschis la Banca ____________ şi codul fiscal nr.
_______________ prin reprezentanţii legali _________________ şi
__________________ în calitate de locator, pe de o parte
şi
Societatea comercială _____________________ cu sediul social în
_______________ str. ______________nr. _____, judeţul/sector _____________, în
curs de constituire, prin reprezentantul sau legal _________________ , cetăţean
_______ domiciliat în ______________________, identificat cu ____ seria_____ nr.
___________, eliberat(ă) de către ____________ la data de ________,
CNP___________ în calitate de locatar , pe de altă parte
au convenit încheierea prezentului contract de închiriere cu respectarea
următoarelor clauze:

Capitolul I
OBIECTUL ŞI DURATA CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul contractului


Obiectul contractului îl constituie transmiterea dreptului de folosinţă
(închiriere) a imobilului situat în __________________, str. ________ nr.____,
sector/judeţ
în suprafaţă de ______ mp.
Art. 2. Predarea-primirea
(1) Predarea-primirea imobilului se va face până la data de ________, pe bază
de proces-verbal de predare-primire în care se vor menţiona indexurile la gaze,
apa şi energie electrică.
(2) Starea imobilului este _____________________
Art. 3. Durata contractului
Durata închirierii este de _____ luni calendaristice, de la _______ până la
________, orele _______.
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

Capitolul III
CHIRIA. MODALITĂŢI DE PLATĂ. PENALITĂŢI

Art. 4. Plata chiriei


(1) Chiria lunară pentru folosirea imobilului menţionat la art. 1 este de ___
EURO pe lună, platibili în RON la cursul BNR din ziua efectuării plăţii, pe toată
perioada derulării prezentului contract.
(2) Aceasta sumă va fi achitată în numerar sau prin OP până la data de ____
ale lunii, pentru luna următoare.
(3) Preţul chiriei va fi achitat în contul locatorului cod IBAN____________
deschis la Banca ___________.
Locatarul nu va putea fi obligat la plata penalităţilor de întârziere stabilite la
art. 5 dacă face dovada efectuării plăţii în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2) din
prezentul contract. Locatorul se obligă să comunice locatarului, în cel mai scurt
termen, situaţia contului, pentru a se putea efectua plăţi valabile.
(4) De asemenea, părţile convin că plata va putea fi făcută şi în numerar, la
sediul locatarului, până în ultima zi a lunii în curs. Pentru aducerea la îndeplinire a
acestei clauze contractuale, locatorul se va prezenta la sediul locatarului în
fiecare zi de _____, în vederea ridicării tranşei convenite.
Art. 5. Penalităţi de întârziere
Neplata chiriei autorizează pe locator să perceapă penalităţi de întârziere de
___ % pentru fiecare zi de întârziere, calculate de la data scadenţei.

Capitolul IV
UTILITĂŢI ŞI GARANŢII

Art. 6. Plata utilităţilor


Locatarul se obligă să achite integral contravaloarea utilităţilor consumate pe
toată durata derulării contractului.
Art. 7. Garanţii
(1) Locatarul se obligă să predea locatorului, la data semnării contractului suma
de _______ EURO cu titlu de garanţie, în RON la cursul BNR din ziua plătii, pentru
eventualele deteriorări ale spaţiului în afara de uzura normală sau alte prejudicii aduse
de către locatar.
(2) La încetarea prezentului contract de închiriere, locatorul va returna
locatarului garanţia constând în echivalentul în RON a sumei de _____ EURO, la cursul
BNR din ziua efectuării plăţii.
(3) Locatorul garantează că el este singurul proprietar legal al spaţiului închiriat.
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

Capitolul V
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art. 8. Obligaţiile locatorului


Locatorul se obligă:
a) să pună la dispoziţia locatarului spaţiile închiriate în stare normală de folosinţă;
b) să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare
şi de funcţionalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuinţei;
c) să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă a clădirii,
elementele de construcţie exterioare ale clădirii (acoperiş, faţadă, împrejmuiri,
pavimente) precum şi spaţiile din interiorul clădirii (casa scării, scări);
d) să întreţină în bune condiţii instalaţiile proprii clădirii (instalaţii de alimentare
cu apă, de canalizare, instalaţii de încălzire centrală şi de preparare a apei calde,
instalaţii electrice şi de gaze, centrala termică, instalaţii telefonice etc.);
e) să garanteze pe locatar, în tot sau în parte, contra pierderii totale sau
parţiale a bunului, împotriva tulburării folosinţei spatiilor şi împotriva viciilor
bunului, provenite din fapte proprii;
f) să suporte plata tuturor taxelor, impozitelor şi a altor cheltuieli către
bugetul de stat sau bugetul local care, potrivit legii, cad în sarcina locatorului;
g) să acorde locatarului un preaviz de 24 ore în situaţia în care intenţionează să
inspecteze spaţiile închiriate, stabilind în prealabil o oră, de comun acord cu locatarul.
Art. 9. Obligaţiile locatarului:
a) să plătească chiria în condiţiile prevăzute de prezentul contract şi să achite
plata tuturor utilităţilor;
b) să folosească spaţiile închiriate ca un bun proprietar;
c) să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii
curente interioare provenite din folosinţa bunului;
d) să nu execute lucrări de investiţii în spaţiile închiriate fără acordul scris al
locatorului;
e) să predea locatorului spaţiile închiriate la expirarea contractului, în
condiţii corespunzătoare (de uzură normală a spaţiului) pe bază de proces-verbal
de predare-primire. Locatarul datorează chirie până la momentul predării spaţiului
închiriat prin consemnarea procesului-verbal de predare-primire. Locatarul va
putea să notifice locatorului încetarea contractului în condiţiile prevăzute în
contract urmând a-l convoca pentru preluarea spaţiului prin notificare cu minimum
15 zile calendaristice înainte. În situaţia în care locatorul sau împuternicitul
acestuia nu se prezintă pentru preluarea spaţiului, locatarul va putea să încheie un
proces-verbal în prezenţa a doi martori, fiind obligat să ia masuri de conservare a
spaţiului. După data acestui proces-verbal nu se va mai calcula chirie;
f) să nu subînchirieze spatiile fără acordul locatorului;
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

Capitolul VI
RESPONSABILITATEA CONTRACTUALĂ

Art. 10. Despăgubiri


Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor
prevăzute în contract, partea în culpă datorează despăgubiri celeilalte părţi
pentru repararea prejudiciului cauzat.
Art. 11. Forţa majoră
Forţa majoră exonerează de răspundere, pentru neîndeplinirea obligaţiilor
contractuale, partea care o invocă, în condiţiile legii.

Capitolul VII
ÎNCETAREA ŞI REZOLUŢIUNEA CONTRACTULUI. NOTIFICĂRI

Art. 12. Expirarea duratei contractuale


Contractul încetează la expirarea duratei, dacă părţile nu convin de comun
acord prelungirea acestuia.
Art. 13. Pieirea bunului
(1) Dacă spaţiile închiriate vor fi distruse prin caz fortuit, contractul se
consideră reziliat de drept conform art. 1423 Cod civil.
(2) În cazul distrugerii parţiale a spaţiilor prin caz fortuit locatarul este în
drept a cere încetarea contractului sau reducerea proporţională a chiriei.
Art. 14. Neplata chiriei
Contractul se consideră reziliat de drept pentru neplata chiriei, în situaţia
întârzierii mai mult de _____ zile calendaristice faţă de termenul convenit.
Art. 15. Încetarea de drept
(1) Prezentul contract încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenţia
unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care oricare din părţi:
a) nu îşi execută obligaţiile asumate prin prezentul contract;
Contractul încetează dacă în maximum ____ de zile de la data la care i-a fost
notificată încălcarea oricăreia din obligaţiile sale, nu execută sau execută în mod
necorespunzător aceasta obligaţie.
b) cesionează drepturile şi obligaţiile sale fără a avea acordul celeilalte părţi;
(2) Oricare dintre părţi va putea solicita rezilierea unilaterală a contractului,
caz în care va notifica celeilalte părţi cu minimum _____ zile înainte de data la
care aceasta urmează sa-si producă efectele.
(3) Rezilierea nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între
părţi. Prevederile acestui contract nu înlătură răspunderea părţii care în mod
culpabil a cauzat încetarea contractului.
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

Art. 16. Notificări


(1) În înţelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresată de o
parte celeilalte va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la
adresa/sediul menţionate în partea introductivă a prezentului contract. În cazul în care
comunicarea/notificarea va fi făcută prin poştă, ea va lua forma unei scrisori
recomandate cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data
menţionată de către oficiul poştal primitor pe această confirmare.
(2) De asemenea, notificarea poate fi transmisă şi prin intermediul executorului
judecătoresc.
(3) În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, comunicarea
se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare următoare celei în care a fost
expediată.
(4) Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna
din părţi, dacă nu sunt confirmate prin una din modalităţile prevăzute în acest
articol.

Capitolul VIII
LITIGII

Art. 17. Soluţionarea amiabilă


În caz de litigiu sau neînţelegeri între părţile semnatare în legătură cu
interpretarea sau executarea prezentului contract părţile vor încerca soluţionarea
acestora pe cale amiabilă.
Art. 18. Clauză compromisorie
(1) În cazul în care încercarea de conciliere prevăzută la art. 17 din contract
se soldează cu rezultate negative, litigiul va fi soluţionat pe calea arbitrajului.
(2) Prezentul contract de închiriere se supune legislaţiei româneşti.

Capitolul IX
CLAUZE SPECIALE

Art. 19. Înstrăinarea bunului


Acest contract de închiriere rămâne valabil dacă locatorul vinde sau transferă
spaţiul vreunei persoane fizice sau juridice.
Art. 20. Modificarea contractului
(1) Modificarea prezentului contract poate fi făcuta numai în scris, prin acordul
ambelor părţi.
(2) Prezentul contract, împreună cu modificările şi actele adiţionale,
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere orală dintre acestea.
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

(3) În cazul încălcării de către una din părţi a obligaţiilor sale, neexercitarea
de către partea prejudiciată a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin
echivalent a respectivei obligaţii nu înseamnă că partea prejudiciată a renunţat la
acest drept.
Art. 21. Înregistrarea sediului social
(1) Locatorul îşi exprimă acordul ca locatarul să îşi înregistreze sediul la
oficiul registrului comerţului.
(2) Locatarul se obligă să radieze sediul la oficiul registrului comerţului în
termen de ___ de zile de la încetarea contractului.
Art. 22. Dreptul comun
Prezentul contract se completează cu dispoziţiile art. 1410 – 1490 Cod civil.

Încheiat astăzi, ____________, în _________ exemplare, câte unul pentru fiecare


parte contractantă.

Locator Locatar
__________ __________
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

CONTRACT DE COMODAT
– model –

Între subsemnaţii:
___________ ,cetăţean_________, născut la data de ______, în ________,
domiciliat în ________, sector/judeţ _________, str. _________, nr. ___, bl. ___,
sc. ___, et. _, ap. __, identificat cu ____, seria ____, nr. _______, eliberat(ă) de
către ____________, la data de _____________, CNP_____________ în calitate de
comodant
şi
S.C. ____________ S.R.L., cu sediul în ____________, sector/judeţ
_________, str. _________, nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. _, ap. __, în curs de
constituire, în calitate de comodatară,
reprezentată prin dl. ______________ (asociat/administrator),
cetăţean_________, născut la data de ______, în ________, domiciliat în
________, sector/judeţ _________, str. _________, nr. ___, bl. ___, sc. ___, et.
_, ap. __, identificat cu ____, seria ____, nr. _______, eliberat(ă) de către
____________, la data de _____________, CNP____________ ,
s-a convenit încheierea prezentului contract în următoarele condiţii:

Art. 1. Obiectul contractului


Obiectul contractului îl constituie remiterea de către comodant, cu titlu de
împrumut de folosinţă gratuită, către şi în beneficiul comodatarului, a
apartamentului nr. ____, situat în __________, str. ____________, nr. ___, bl. ___,
sc. ___, et. _, sector/judeţ ________, compus din _____ camere de locuit şi
dependinţe, în suprafaţă utilă de ____ mp.

Art. 2. Durata contractului


Contractul se încheie pentru o perioada de ____ ani, cu începere de la data
de _______, până la data de __________.

Art. 3. Drepturile comodatarului


Pe perioada comodatului comodatarul are drept de folosinţă asupra
apartamentului menţionat mai sus.
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

Art. 4. Obligaţiile comodatarului


Comodatarul se obligă ca în momentul preluării în folosinţă a
apartamentului mai sus menţionat să îl folosească cu toată diligenţa unui bun
proprietar, în conformitate cu obiectul său de activitate, în care scop:
– va achita cotele corespunzătoare din cheltuielile legate de întreţinerea
apartamentului (energie electrică, gaze, costul telefonului, cablu TV, etc).
– va întrebuinţa spaţiul pentru _____________, conform obiectului de
activitate al societăţii şi, respectiv, destinaţiei sale, sub sancţiunea de daune-
interese;
– se obligă să nu schimbe destinaţia spaţiului;
– se obligă să predea comodantului spaţiul ce face obiectul prezentului
contract în starea în care l-a primit, în perfectă stare de conservare şi funcţionare.

Art. 5. Obligaţiile comodantului


Comodantul se obligă să împrumute comodatarului apartamentul menţionat
mai sus spre folosinţă, în condiţiile stabilite prin contract, şi să nu tulbure liniştita
posesiune a acestuia.
Comodantul va permite comodatarului să efectueze pe cheltuiala sa orice
amenajări vor fi necesare în vederea modernizării spaţiului.
Comodantul îşi rezervă dreptul de a vizita apartamentul periodic, cu
înştiinţarea prealabilă a comodatarului, pentru a verifica dacă comodatarul îşi
respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract.

Art. 6. Încetarea contractului


Contractul încetează în următoarele cazuri:
– prin acordul de voinţă al părţilor;
– la data expirării contractului;
– la solicitarea uneia dintre părţi, cu un preaviz de 30 de zile.

Tehnoredactat astăzi, _________, în ________ exemplare originale.

Comodant, Comodatar,
_________ _________
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

ACTUL CONSTITUTIV
al S.C. _________________________ S.R.L.

– model –

Subsemnaţii:
1. ________________, cetăţean român, domiciliat în
___________________________, născut la data de _______________, în
__________________, identificat cu _____ seria _____, nr. _________, emis de
________________, la data de _____________, CNP _____________, în calitate de
asociat
2. ________________, cetăţean român, domiciliat în
_________________________, născut la data de _______________, în
__________________, identificat cu _____ seria _____, nr. _________, emis de
________________, la data de _____________, CNP _________________________,
în calitate de asociat
3. ________________, cetăţean român, domiciliat în
_________________________, născut la data de _______________, în
__________________, identificat cu _____ seria _____, nr. _________, emis de
________________, la data de _____________, CNP _________________________,
în calitate de asociat

au convenit să încheie prezentul Act constitutiv, pentru constituirea unei


societăţi cu răspundere limitată, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990,
ale tuturor prevederilor legale în vigoare aplicabile societăţilor comerciale,
precum şi ale prevederilor prezentului Act constitutiv.

CAPITOLUL I
FORMA, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA,
OBIECTUL DE ACTIVITATE

1. Forma juridică a societăţii


1.1. Societatea este persoană juridică română, constituită în forma societăţii
cu răspundere limitată.
1.2. În cazul în care adunarea generală va hotărî transformarea formei juridice
a societăţii, această transformare va determina în mod obligatoriu modificarea
pct. 1.1 de mai sus, precum şi îndeplinirea formalităţilor de autorizare,
publicitate, înmatriculare şi înregistrare, impuse de lege pentru înfiinţarea
societăţii.
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

2. Denumirea societăţii
2.1. Denumirea societăţii este ______________ S.R.L., în conformitate cu
dovada privind disponibilitatea firmei nr. ___________din data _______________
2.2. În toate actele, publicaţiile, facturile şi orice alte documente emanând de
la societate, denumirea societăţii va fi urmată de iniţialele S.R.L., sediul, numărul
de înmatriculare în Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare şi contul
bancar.

3. Sediul societăţii
3.1. Sediul societăţii este în
_____________________________________________
3.2. Societatea îşi va putea schimba sediul şi va putea înfiinţa sucursale, filiale,
puncte de lucru, birouri, reprezentanţe, agenţii oriunde în România sau în
străinătate numai în urma hotărârii Adunării Generale, cu respectarea dispoziţiilor
legale în vigoare.
3.3. Deţinerea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii societăţii se va face în
oricare dintre formele îngăduite de lege: contract de închiriere, contract de
asociere, contract de comodat şi altele.

4. Durata societăţii
Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată, cu începere de la data
înmatriculării în Registrul Comerţului.

5. Obiectul de activitate
5.1. Conform nomenclatorului privind clasificarea activităţilor din economia
naţională – CAEN, obiectul de activitate al societăţii este:
Domeniul principal de activitate: ______________________, cod CAEN _______
Activitatea principală: ______________________________, cod CAEN _______

5.2. Societatea va putea desfăşura în subsidiar şi alte activităţi precum:


____________________________________________, cod CAEN _______
____________________________________________, cod CAEN _______
5.3. Aceste activităţi se vor realiza împreună sau separat, în oricare dintre
domeniile arătate, societatea urmând a desfăşura toate acele activităţi conexe
necesare realizării obiectului de activitate propus, în conformitate cu
reglementările legale existente.
5.4. Asociaţii se obligă să obţină avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării
obiectului de activitate.
5.5. Societatea îşi va putea realiza obiectul de activitate atât în România, cât
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

şi în străinătate, precum şi în zone libere, în lei sau în valută, în orice condiţii, cu


respectarea dispoziţiilor legislaţiei în vigoare.
5.6. Societatea va putea participa, în calitate de acţionar sau asociat, la alte
societăţi comerciale, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
5.7. Societatea va putea desfăşura orice altă activitate legată direct sau
indirect de obiectul său sau îşi va putea lărgi, modifica şi adapta obiectul de
activitate, în condiţiile prevăzute de prezentul act constitutiv şi cu respectarea
legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL II
CAPITALUL SOCIAL

6. Capitalul social
6.1. Asociaţii au hotărât ca societatea să aibă un capital social în valoare de
___________ lei.
6.2. Capitalul social este divizat în ____ părţi sociale egale şi indivizibile,
fiecare având o valoare nominală de _______ lei, subscrise şi integral vărsate de
toţi asociaţii la data constituirii societăţii.
6.3. Asociaţii vor decide ulterior, în condiţiile legii şi ale prezentului act constitutiv,
cu privire la majorarea sau diminuarea capitalului social, după caz.
6.4. Asociaţii se obligă să menţină o valoare netă minimă a capitalului, în
conformitate cu prevederile legii aplicabile societăţilor ce desfăşoară activităţi în
domeniul circulaţiei bunurilor incluse în obiectul de activitate.

7. Aporturile asociaţilor
7.1. Dl. ________________ subscrie ____ părţi sociale, în valoare totală de
________ lei, reprezentând _________ % din capitalul social;
Dl. ________________ subscrie ____ părţi sociale, în valoare totală de
________ lei, reprezentând _________ % din capitalul social;
Dl. ________________ subscrie ____ părţi sociale, în valoare totală de
________ lei, reprezentând _________ % din capitalul social;
7.2. Participarea asociaţilor la beneficii şi pierderi se determină în raport cu
numărul şi valoarea părţilor sociale deţinute, conform legii.
7.3. Asociaţii iniţiali şi ulteriori sunt obligaţi să depună integral aporturile
subscrise, la data şi în limitele unei asemenea subscripţii, în conformitate cu
cerinţele legii.

8. Părţile sociale
8.1. Deţinerea de părţi sociale implică de drept recunoaşterea şi însuşirea
prevederilor actului constitutiv al societăţii, cu toate modificările şi completările
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

ulterioare.
8.2. Părţile sociale sunt egale ca valoare şi indivizibile, conferind asociaţilor
dreptul să-şi primească dividendele.
8.3. Cesiunea parţială sau totală a părţilor sociale către terţi se face cu acordul
asociaţilor şi cu respectarea dreptului de preempţiune, precum şi a condiţiilor de
fond şi de formă, prevăzute de lege.
8.4. În caz de deces al unui asociat, părţile sociale se transmit prin moştenire
legală sau testamentară, potrivit legii.
8.5. Fiecare parte socială dă dreptul asociaţilor la un vot în adunările
societăţii.

9. Majorarea capitalului social


9.1. Capitalul social poate fi majorat în baza hotărârii Adunării Generale, prin
admiterea de noi asociaţi, prin includerea de rezerve sau profituri cuvenite asociaţilor,
efectuarea de noi aporturi de capital în numerar şi/sau în natură, acestea din urmă
fiind evaluate de către experţi sau prin alte modalităţi legale.
9.2. Majorarea capitalului social se va realiza conform procedurii prevăzute de
lege.

10. Reducerea capitalului social


10.1. Capitalul social poate fi redus în baza hotărârii Adunării Generale, cu
condiţia de a nu depăşi limita minimă prevăzută de lege. Într-un asemenea caz, se
vor arăta motivele pentru care se face reducerea şi procedeul care va fi utilizat
pentru efectuarea ei.
10.2. Hotărârea de reducere a capitalului social devine operantă numai după
expirarea termenelor legale.

CAPITOLUL III
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR

11. Drepturile şi obligaţiile decurgând din părţile sociale


11.1. Societatea va ţine evidenţa părţilor sociale într-un registru ce se
păstrează la sediul societăţii.
11.2. Administratorii vor elibera, la cerere, un certificat constatator al
drepturilor asupra părţilor sociale, dar cu menţiunea că acesta nu poate servi ca
titlu pentru transmiterea drepturilor constatate, sub sancţiunea nulităţii
transmiterii.
11.3. Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată conferă posesorului ei un drept
proporţional egal, potrivit cu numărul părţilor sociale existente, drept de vot în
Adunarea Generală, participarea la profit sau la activul social, precum şi alte
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

drepturi prevăzute în Actul constitutiv.

12. Drepturile şi obligaţiile decurgând din exercitarea dreptului de vot


12.1. Hotărârile privind organizarea şi funcţionarea societăţii vor fi luate în
Adunarea Generală, cu majoritatea voturilor.
12.2. Pentru hotărârile privind modificarea Actului constitutiv al societăţii este
necesar votul tuturor asociaţilor.

13. Obligaţia de vărsământ


Fiecare asociat este obligat să verse cota sa de participare la capitalul social, în
strictă conformitate cu dispoziţiile legii şi ale prezentului Act constitutiv.

14. Răspunderea asociaţilor


14.1. Asociaţii răspund numai în limitele părţilor sociale, obligaţiile societăţii
fiind garantate cu patrimoniul ei social.
14.2. Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii, obligaţiile societăţii
fiind garantate cu capitalul ei social.
14.3. Un creditor al unui asociat poate formula pretenţii numai asupra părţii
din beneficiul societăţii care i se va repartiza acestuia de Adunarea Generală sau
asupra cotei-părţi cuvenite la excluderea sau retragerea acestuia ori la lichidarea
societăţii, conform prevederilor Actului constitutiv.

CAPITOLUL IV
CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

15. Adunarea Generală a Asociaţilor


15.1. Organul suprem de conducere a societăţii este Adunarea Generală a
Asociaţilor, care va fi constituită şi va funcţiona în conformitate cu prevederile
Legii nr. 31/1990, republicată, şi ale prezentului Act constitutiv.
15.2. Adunarea Generală a Asociaţilor se convoacă, la sediul social al societăţii,
cel puţin o dată pe an sau de câte ori este necesar.
15.3. Adunarea asociaţilor are următoarele obligaţii:
a) să aprobe bilanţul contabil şi să stabilească repartizarea beneficiului net;
b) să desemneze pe administratori şi cenzori, să-i revoce şi să le dea
descărcare de activitatea lor;
c) să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele pricinuite
societăţii, desemnând şi persoana însărcinată să o exercite;
d) să modifice actul constitutiv.
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

16. Convocarea adunării generale


16.1. Obligaţia convocării Adunării Generale revine administratorilor.
16.2. Un asociat sau un număr de asociaţi, ce reprezintă cel puţin 1/4 din
capitalul social, vor putea cere convocarea Adunării Generale, arătând scopul
acestei convocări.
16.3. Convocarea adunării se face prin notificare cu cel puţin 10 zile înainte de
ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.

17. Condiţii de validitate


17.1. Adunările generale sunt valabil constituite dacă asociaţii prezenţi la
prima convocare deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la o a doua convocare
deţin 1/2 din capital.
17.2. Deciziile Adunării Generale luate în condiţiile legii, ale Actului constitutiv
vor fi obligatorii şi pentru asociaţii absenţi sau reprezentaţi, precum şi pentru cei
care au votat împotriva hotărârilor luate.

18. Administrarea societăţii


18.1. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
a) întocmeşte proiectul programului de activitate şi proiectul de buget al
societăţii pe anul următor şi le supune aprobării Adunării Generale a Asociaţilor;
b) angajează şi concediază personalul pe baza contractelor individuale de
muncă, stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia;
c) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi ale societăţii;
d) aprobă încheierea contractelor în limita obiectului de activitate al
societăţii;
e) întocmeşte raportul Consiliului de administraţie cu privire la activitatea
societăţii, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent;
f) calculează şi certifică realitatea dividendelor;
g) exercită controlul operativ al societăţii, răspunde pentru buna administrare
şi pentru integritatea patrimoniului societăţii;
h) rezolvă orice alte sarcini stabilite de Adunarea generală, potrivit legii şi
conform Actului constitutiv.
18.2. Consiliul de administraţie va fi desemnat de către Adunarea Generală a
Asociaţilor.
18.3. Administratorul/Administratorii societăţii este/sunt:
Dl. ______________, cetăţean __________, domiciliat în _____________,
născut la data de ________, în __________, identificat prin ______ seria____, nr.
_______, eliberat de _________la data de _______ CNP ____________________,
care este numit pentru un mandat de _____ ani / nelimitat, care poate fi reînnoit,
dacă nu intervine revocarea expresă din partea Adunării Generale a Asociaţilor.
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

18.4. Atribuţiile administratorului:


a) Administratorul este răspunzător faţă de societate pentru:
– existenţa reală a dividendelor plătite;
– existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
– exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor;
– stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun;
b) Administratorul răspunde pentru pagubele produse din vina lui.

CAPITOLUL V
ACTIVITATEA ECONOMICĂ A SOCIETĂŢII

19. Exerciţiul economico-financiar


19.1. Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la data
de 31 decembrie a fiecărui an.
19.2. Primul exerciţiu economico-financiar începe la data înmatriculării
societăţii în Registrul Comerţului.

20. Personalul societăţii


20.1. Schema de organizare şi de personal se aprobă de Adunarea Generală a
Asociaţilor.
20.2. Angajarea personalului societăţii se face de către administratori pe baza
contractelor individuale de muncă şi a altor acte juridice prevăzute de lege.
20.3. Plata salariilor personalului societăţii – inclusiv a salariilor stabilite pentru
administratori –, precum şi a celorlalte drepturi salariale se va face potrivit
legislaţiei în vigoare.
20.4. Cuantumul salariilor administratorilor se stabileşte de către Adunarea
Generală, iar cel al restului de personal, de către Consiliul de administraţie.

21. Evidenţa contabilă


21.1. Evidenţa contabilă a societăţii, inclusiv bilanţul contabil şi contul de
profit şi pierderi, se vor ţine în lei şi în limba română.
21.2. Valuta convertibilă se va evidenţia distinct iar înregistrarea şi evidenţa
acesteia în lei se va efectua la cursul de referinţă a BNR, la data efectuării
operaţiunii.
21.3. Orice operaţiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei,
în înscrisuri care vor sta la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel
calitatea de documente justificative.
21.4. Evidenţa contabilă se organizează şi se conduce potrivit legii şi normelor
metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.
21.5. Bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi şi raportul de gestiune se vor
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

întocmi în mod obligatoriu anual, precum şi în situaţia lichidării societăţii. Acestea


sunt supuse aprobării Adunării generale, după care se publică în Monitorul Oficial
al României.

22. Calcularea şi repartizarea profitului


22.1. Profitul societăţii se stabileşte prin bilanţul aprobat de Adunarea
Generală a Asociaţilor.
22.2. Adunarea generală poate stabili cota-parte din profit pentru constituirea
de fonduri pentru dezvoltare, investiţii, reparaţii capitale şi alte fonduri prevăzut
de lege.
22.3. Profitul rezultat constituie baza de calcul pentru stabilirea impozitului
datorat bugetului de stat.
22.4. După deducerea impozitului legal datorat bugetului de stat, profitul
realizat se stabileşte pe cote-părţi, sub forma dividendelor ce se plătesc fiecărui
asociat proporţional cu aportul fiecăruia la capitalul social şi cu activitatea
fiecăruia în cadrul societăţii, în baza hotărârilor Adunării Generale în acest sens.
22.5. În cazul în care societatea înregistrează pierderi, asociaţii sunt obligaţi să
analizeze cauzele şi să ia măsurile ce se impun.

CAPITOLUL VI
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂŢII
ŞI EXCLUDEREA ASOCIAŢILOR

23. Modificarea formei juridice a societăţii


23.1. Adunarea Generală a Asociaţilor poate hotărî transformarea formei
juridice a societăţii.
23.2. Modificarea formei juridice a societăţii devine opozabilă terţilor numai
după îndeplinirea formalităţilor de autentificare, autorizare, publicitate,
înmatriculare şi înregistrare, cerute de lege la înfiinţare.

24. Excluderea asociaţilor


24.1. Poate fi exclus din societate:
a) asociatul care a devenit legalmente incapabil;
b) asociatul care nu-şi îndeplineşte obligaţiile potrivit prezentului Act
constitutiv sau în cazul în care acţionează împotriva intereselor societăţii;
c) asociatul care nu-şi efectuează aportul la care s-a obligat;
d) asociatul-administrator care comite fraude în dauna societăţii sau se
serveşte de semnătura asociaţilor sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.
24.2. Excluderea se cere instanţei judecătoreşti de oricare asociat sau de
Adunarea Generală după rămânerea sa definitivă, urmând a fi publicată în
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

Monitorul Oficial, înmatriculată în Registrul Comerţului şi înregistrată la Direcţia


Generală a Finanţelor Publice.
24.3. Asociatul exclus, pe de o parte, răspunde de pierderi, iar pe de altă
parte, are dreptul şi la profit până în ziua excluderii sale, dar nu va fi îndrituit să
solicite regularizarea lor financiară până ce acestea nu vor fi repartizate conform
clauzelor prezentului Act constitutiv.
24.4. Asociatul exclus are dreptul la restituirea contravalorii aportului său la
capitalul social, evaluat oficial la data respectivă, după deducerea eventualelor
creanţe ale societăţii din contravaloarea aportului mai sus menţionat.

CAPITOLUL VII
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII

25. Dizolvarea societăţii


25.1. Au ca efect dizolvarea societăţii şi dau dreptul fiecărui asociat să ceară
deschiderea procedurii lichidării acesteia următoarele:
a) trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii;
b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea
acestuia;
c) declararea nulităţii societăţii;
d) hotărârea Adunării generale;
e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive
temeinice;
f) falimentul societăţii;
g) în orice alte situaţii, prin hotărârea Adunării Generale a asociaţilor, luată
cu unanimitate de voturi.

26. Lichidarea societăţii


26.1. Lichidarea societăţii se face de către unul sau mai mulţi lichidatori,
numiţi de Adunarea Generală. Aceştia vor putea fi persoane fizice sau juridice.
26.2. Din momentul intrării în funcţiune a lichidatorilor, mandatul
administratorilor încetează, aceştia nemaiputând întreprinde noi operaţiuni în
numele societăţii.
26.3. Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorii.
26.4. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Adunării Generale.
26.5. Lichidatorii pot apărea în faţa instanţelor judecătoreşti şi pot încheia
tranzacţii şi compromisuri cu creditorii societăţii.
26.6. Lichidatorii pot înştiinţa pe creditori, printr-un anunţ public, despre
lichidarea societăţii, cerându-le să-şi prezinte pretenţiile într-o anumită perioadă
fixată. Creditorilor cunoscuţi societăţii li se va trimite un anunţ separat.
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

26.7. Lichidatorii care efectuează noi operaţiuni, ce nu sunt necesare scopului


lichidării, sunt răspunzători, personal şi în solidar, de executarea acestora.
26.8. Din sumele rezultate din lichidarea societăţii vor fi satisfăcuţi creditorii
privilegiaţi şi apoi ceilalţi creditori.
26.9. Lichidatorii vor întocmi bilanţul de lichidare şi vor face propuneri de
repartizare între asociaţi a rezultatelor financiare ale lichidării, conform calculului
şi repartizării beneficiilor şi pierderilor, aprobat de Adunarea Generală, ţinându-se
cont de cotele de participare ale acestora la capitalul social, precum şi de
activitatea efectivă a fiecăruia la bunul mers al societăţii.
26.10. Pe baza bilanţului de lichidare, lichidatorii vor întocmi acte, în forma
autentică, ce vor urma cursul impus de lege. După terminarea lichidării,
lichidatorii trebuie să ceară radierea societăţii din registrul comerţului.
26.11. Toate documentele emise de societate în perioada lichidării vor conţine
denumirea societăţii, urmată de cuvintele „societate în lichidare".

CAPITOLUL VIII
SOLUŢIONAREA DIFERENDELOR

27. Competenţa de soluţionare


27.1. Toate litigiile intervenite în legătură cu interpretarea sau executarea
prezentului Act constitutiv vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă.
27.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe care amiabilă,
părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

CAPITOLUL IX
CLAUZE FINALE

28. Dispoziţii finale


28.1. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu orice alte
dispoziţii legale aplicabile societăţilor comerciale.
28.2. Prezentul Act constitutiv intră în vigoare după înmatricularea sa în
Registrul Comerţului.
28.3. Prezentul Act constitutiv s-a încheiat astăzi________, în 6 exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru Oficiul Registrului
Comerţului.

Semnăturile asociaţilor

__________ ____________ _____________


Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara :3 – Locuri de munca pentru toti
Obiectiv Specific: 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod Proiect: POCU/82/3/7/106079
Titlu proiect: START UP PLUS 2016 – Antreprenori de success in Regiunea Sud -Est
Beneficiar: SC K Consulting Management and Coordination SRL

Bibliografie :

Legea 31 / 1990

www.laurentiumihai.ro

Intocmit,

Procop Camelia - Maria

____________________

Avizat,

Visterineanu Ioan Bogdan

_____________________

S-ar putea să vă placă și