Sunteți pe pagina 1din 20

1.Elaborați un proiect didactic, aplicat la specializarea dvs principală. (5 pct.

Proiect didactic
Profesor de educaţie socială: Neacșu Ioana Manuela căsătorită Sîrbu, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,
specializarea marketing

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “Ștefan cel Mare”, Vaslui

Data: joi, 11 martie 2021

Disciplina: Educaţie socială - Educaţie Economico-financiară

Clasa: a VIII – a D/ 1 oră pe săptămână

Unitatea de învăţare: Ce este o bancă și ce oferă aceasta? Produse și servicii bancare.

Tipul lecţiei: Lecţie de predare- învățare

Obiectivul fundamental: Predarea și învățarea cunoştinţelor referitoare la tipurile de produse şi servicii bancare, profilul
consumatorului de produse şi servicii bancare, tipuri şi roluri ale instituţiilor financiar- bancare.

Durata: 50 minute
Competenţe generale:

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viaţa personală şi a diferitelor grupuri şi comunităţi, prin utilizarea unor
achiziţii specifice domeniului social.

2. Cooperarea pentru realizarea unor activităţi şi pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri şi comunităţi, prin
asumarea unor valori şi norme sociale şi civice.

3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de iniţiativă şi întreprinzător, respectiv prin manifestarea
unui comportament social, civic şi economic activ.

Competenţe specifice:

1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educaţiei economico-financiare cu referire la fapte / evenimente economico-financiare.
Activităţi de învăţare: - formularea unor întrebări care vizează domeniul economico-financiar, utilizând corect termeni specifici pentru
acest domeniu - elaborarea unui text scurt, utilizând corect termeni daţi, specifici domeniului economicofinanciar - evaluarea
informaţiilor prezentate în mass-media cu privire la un anumit produs, la fapte / evenimente economico-financiare

1.2. Asumarea calităţii de consumator avizat de bunuri şi servicii, de servicii financiare, care îşi exercită drepturile şi
responsabilităţile. Activităţi de învăţare: - aplicarea unor metode de gândire critică pentru a reflecta asupra calităţii de consumator -
simularea alegerii unui tip de asigurare prin compararea unor oferte - realizarea, pe echipe, a profilului unui consumator avizat

3.2. Alegerea responsabilă a unor produse de economisire / de creditare, a unor mijloace de plată prin compararea avantajelor şi
riscurilor acestora. Activităţi de învăţare: - raportarea la exemple din viaţa reală pentru identificarea unor riscuri, care vizează
produsele şi serviciile financiare bancare şi nebancare
Obiective operaţionale:

1. La sfârșitul orei, toți elevii vor fi capabili să definească termenul de bancă, pe baza cunoștințelor însușite; obiectivul va fi
considerat atins dacă elevii vor reuși să formuleze/ reformuleze corect definiția termenului de bancă, ca o instituție financiară.

2. La sfârșitul orei, toți elevii vor fi capabili să identifice cel putin 3 produse bancare pe baza cunoștințelor însușite; obiectivul va fi
considerat atins dacă elevii vor reuși să identifice cel putin 2 din cele 3 produse bancare, precizate în sarcina de lucru.

3. La sfârșitul orei, toți elevii vor fi capabili să recunoască serviciile bancare din clasificarea ilustrată pe flipchart; obiectivul va fi
considerat atins dacă elevii vor reuși să identifice cel putin 2 din cele 3 serviciile bancare, precizate în sarcina de lucru.

4. La sfârșitul orei, toți elevii vor fi capabili să enumere 2 exemple pentru fiecare componentă serviciilor bancare pe baza
cunoștințelor însușite; obiectivul va fi considerat atins dacă elevii vor reuși să enumere cel putin 1 exemplu pentru fiecare din cele 3
servicii bancare, precizate în sarcina de lucru.
5. La sfârșitul orei, toți elevii vor fi capabili să descrie cel putin 3 deosebiri dintre produsele și serviciile bancare pe baza
cunoștințelor însușite; obiectivul va fi considerat atins dacă elevii vor reuși să descrie cel putin 2 deosebiri dintre produsele și
serviciile bancare, precizate în sarcina de lucru.

Metode şi procedee didactice

 Explozie stelară  Descrierea


 Brainstorming  Activități creative
 Gândire critică  Expunerea
 Conversația  Jocul de rol
 Discuția colectivă  Observarea independentă
Mijloace de învăţământ:

 tablă/ flip- chart  foi de lucru- testul docimologic


 cretă/ marker  Educație socială, manual clasa a VIII- a
 telefon/ tabletă  caietul de educație socială
 coli pentru flip-chart

Modul de organizare:

 frontală  pe echipe
 pe grupe  individuală

Forme şi tehnici de evaluare

 evaluare formativă (observarea curentă a comportamentului elevilor )


 evaluare orală, Feed-back

 test docimologic

Bibliografie

 Programa școlară pentru disciplina EDUCAȚIE SOCIALĂ Clasele a V-a – a VIII-a, 2017
 Educație socială, manual clasa a VIII- a, Daniela Barbu et al., Editura CD Press, 2017
 Suportul de curs – Pedagogie ediția a II-a , Teoria și metodologia instruirii și Teoria și metodologia instruirii evaluării, Cucoș
C. , Polirom, 2002

Desfășurarea lecției
2 3 4 5

1 6

1
Secvența lecției( timp): Moment organizatoric(2 min)

Obiectivele operaționale: Concentrarea atenţiei în vederea începerii unei noi lecţii şi organizarea clasei de elevi.

Conținutul lecției: Salutul. Verificarea prezenţei la ore a elevilor prin notarea absenţelor.

Strategii didactice

Metode didactice: Conversația

Mijloace / Resurse : Catalog


Modul de organizare: Frontală

Evaluarea rezultatelor: Observația, Capacitatea de concentrare a atenţiei

2
Secvența lecției( timp): Anunțarea lecției și a obiectivelor operaționale. (2 min)

Obiectivele operaționale: Captarea atenţiei, Prezentarea la tablă / coală de flipchart a temei şi a obiectivelor

Conținutul lecției: Profesorul prezintă elevilor tema lecţiei şi precizează obiectivele urmărite. Notează titlul lecției pe tablă/ / coală de
flipchart. Elevii notează în caiet titlul lecţiei, ascultă şi devin atenţi la competenţele specifice urmărite cât și la obiectivele de atins la
sfârșitul lecției.

Strategii didactice

Metode didactice: Expunerea, Observarea independentă

Mijloace / Resurse : Tablă/ Flipchart, Cretă/ Marker, Coli de hârtie, Caietul de educaţie socială

Modul de organizare: Frontală

Evaluarea rezultatelor: Observația, Capacitatea de concentrare a atenţiei

3
Secvența lecției( timp): Reactualizarea cunoştinţelor asimilate anterior (5 min)

Obiectivele operaționale: Verificarea cunoștințelor anterioare


Conținutul lecției: Profesorul solicită elevilor să răspundă la întrebări din lecţia anterioară. Elevii sunt atenți și răspund la întrebări.

Strategii didactice

Metode didactice: Conversaţia euristică, Brainstorming

Mijloace / Resurse : Manualul de educație socială clasa a VIII- a, Caietul de educaţie socială

Modul de organizare: Frontală, Individuală

Evaluarea rezultatelor: Evaluare orală, Feed-back

4
Secvența lecției( timp): Dirijarea învăţării (35 min)

Obiectivele operaționale: 1. La sfârșitul orei, toți elevii vor fi capabili să definească termenul de bancă, pe baza cunoștințelor
însușite; obiectivul va fi considerat atins dacă elevii vor reuși să formuleze/ reformuleze corect definiția termenului de bancă, ca o
instituție financiară.

2. La sfârșitul orei, toți elevii vor fi capabili să identifice cel putin 3 produse bancare pe baza cunoștințelor însușite; obiectivul va fi
considerat atins dacă elevii vor reuși să identifice cel putin 2 din cele 3 produse bancare, precizate în sarcina de lucru.

3. La sfârșitul orei, toți elevii vor fi capabili să recunoască serviciile bancare din clasificarea ilustrată pe flipchart; obiectivul va fi
considerat atins dacă elevii vor reuși să identifice cel putin 2 din cele 3 serviciile bancare, precizate în sarcina de lucru.

4. La sfârșitul orei, toți elevii vor fi capabili să enumere 2 exemple pentru fiecare componentă serviciilor bancare pe baza
cunoștințelor însușite; obiectivul va fi considerat atins dacă elevii vor reuși să enumere cel putin 1 exemplu pentru fiecare din cele 3
servicii bancare, precizate în sarcina de lucru.
5. La sfârșitul orei, toți elevii vor fi capabili să descrie cel putin 3 deosebiri dintre produsele și serviciile bancare pe baza
cunoștințelor însușite; obiectivul va fi considerat atins dacă elevii vor reuși să descrie cel putin 2 deosebiri dintre produsele și
serviciile bancare, precizate în sarcina de lucru.

Conținutul lecției:

1 Sarcină( 10 min): Profesorul desenează pe tablă o stea (asemănătoare celei de mai jos)( explozie stelară); de asemenea, este
formulată problema pusă în discuție (în centrul desenului) și întrebările la care trebuie să răspundă elevii. Elevii lucrează în cinci
grupuri. Fiecare grup trage la sorți sau i se atribuie un tip de întrebare (Ce? Cine? Unde? De ce? Când?). Elevii din fiecare grup au ca
sarcină de lucru să formuleze, într-un interval de timp dat, cât mai multe întrebări utilizând respectivul tip de întrebare.
Cine?

Ce? Unde?
Bancă

Când? De ce?

Propunerile elevilor pot fi:

 Pentru întrebarea: Ce?: Ce înseamnă o bancă? Ce produsele și serviciile bancare oferă o bancă? Ce putem face într-o bancă?
Ce ar dori colegii noștri să afle despre bănci? Ce se întâmplă într-o bancă?
 Pentru întrebarea: Cine?: Cine se duce la bancă? Cine are și responsabilități într-o bancă? Cine trebuie să aibă grijă de bancă?
Cine ne poate informa despre produsele și serviciile bancare?
 Pentru întrebarea: Unde?: Unde ne putem adresa dacă dorim un produs sau serviciu bancar? Unde ne putem informa despre
produsele și serviciile bancare? Unde pot schimba bani? Unde pot afla mai multe despre un cont bancar?
 Pentru întrebarea: De ce?: De ce avem nevoie de bancă? De ce este bine să ne cunoaștem produsele și serviciile bancare? De
ce este bine să am un cont bancar?
 Pentru întrebarea: Când?: Când trebuie să mergem la bancă? Când trebuie să ne deschidem un cont bancar? Când trebuie să
cerem ajutor dacă avem de efectuat o plată? Când este bine să luăm un credit?

Toate întrebările sunt scrise pe o foaie de flip-chart și sunt prezentate de fiecare grupă celorlalți colegi. Foile sunt afișate în
locuri vizibile din clasă. Se poate opta pentru o prezentare comună sau elevii își desemnează un reprezentant care va face o prezentare
în numele grupului din care face parte. Cadrul didactic oferă în finalul activității un scurt feed-back cu privire la modul în care sarcina
a fost rezolvată (respectarea regulilor de formulare a întrebărilor, modul de colaborare în cadrul grupului, varietatea și creativitatea
întrebărilor, modul de prezentare, modul de încadrare în timpul alocat). La finalul sarcinii , elevi vor cunoaște termenul de bancă, ce
produse și servicii oferă o bancă, de câte feluri sunt băncile, când trebuie să folosim un produs/ serviciu bancar, care sunt asemănările
și deosebirile dintre produse și servicii bancare.

2 Sarcină( 10 min): Profesorul ordonează elevii în echipe de câte 2 elevi și îi pune să caute pe internet, cu ajutorul noilor tehnologii
deținute de aceștia (telefon / tabletă) și să realizeze următoarele sarcini : Să realizeze o listă cu cel puțin 5 bănci comerciale care-și
desfășoară activitatea în Romania. Ce produse și servicii bancare sunt afișate pe site-ul unei bănci la alegere. Schimbul valutar al zilei
respective, de la 2 bănci la alegere.

După ce s-au efectuat sarcinile, elevii trebuie să compare lista cu cea colegei/ colegului de echipă. Trebuie să stabilească
împreună care sunt produsele și serviciile de bază oferite de o bancă. Trebuie să stabilească care bancă are cel mai bun curs valutar al
zilei, prin compararea lor în interiorul echipei. La finalul sarcinii , elevii vor cunoaște diferențele dintre băncile din România, ce
produse și servicii oferă o bancă, cum să compare schimbul valutar de la mai multe bănci.
3 Sarcină( 10 min): Profesorul ordonează elevii în echipe de câte 2 elevi și îi pune să participe la un joc de rol care constă în
efectuarea următoarelor operații: a. Clientul cere să i se schimbe suma de 100 de euro în lei. b. Clientul dorește să efectueze o plată
către furnizor de apă/ telefonie. O persoană va juca rolul lucrătorului bancar, iar cealaltă este clientul. Elevul calculează ce sumă va
primi clientul. Rolurile se schimbă după fiecare tranzacție.

După ce s-au efectuat sarcinile, elevii trebuie să compare lista cu cea colegei/ colegului de echipă. Ei trebuie să stabilească
împreună ce sumă în lei a obținut clientul, cum se procedează când foloșesti un serviciu bancar. La finalul sarcinii , elevii vor
cunoaște care este diferența din un produs și un serviciu bancar și cum funcționează schimbul valutar.

În ultimele 5 minute destinate dirijării învățării, profesorul realizează pe tablă următoarea schemă, iar la final toți elevii sunt rugați să
facă o poză acestei scheme, cu ajutorul telefonului și pe baza ei vor efectua sarcina pentru ora viitoare.

Profesorul explică sensul cuvintelor/expresiilor folosite pe toată durata desfășurării lecției. Se asigură dacă elevii au înțeles corect.

Notează la tablă de fiecare dată termenii. Elevii adresează întrebări dacă este cazul și notează în caiete.

Bancă
Produse bancare Servicii bancare
Depozitul bancar Operațiile cu numerar
Creditul bancar Tranzactiile bancare
Plasamentul Schimbul valutar

Strategii didactice

Metode didactice: Explozie stelară, Brainstorming, Gândire critică, Conversația, Discuția colectivă, Descrierea, Activități creative,
Expunerea, Jocul de rol

Mijloace / Resurse : Manualul de educație socială clasa a VIII- a, Caietul de educaţie socială, Telefonul sau tableta, Tablă, Cretă,
Flip-chart
Modul de organizare: Grup, Echipe, Individuală, Frontală

Evaluarea rezultatelor: Evaluare orală, Feed-back, Observarea sistematică a elevilor, Capacitatea de recunoaşte informaţiile corecte
cu privire la un anumit produs, fapte / evenimente economico-financiare

5
Secvența lecției( timp): Obţinerea performanţei (6 min)

Obiectivele operaționale: Evaluarea gradului de fixare a noilor cunoștințe.

Conținutul lecției: Profesorul împarte elevilor o fișă cu un test docimologic și explică elevilor eventualele neînţelegeri.

Acesta cere elevilor rezolvarea testului docimologic.

Tema testului docimologic este : Ce este o bancă? Produse și servicii bancare


a. răspuns dual – 2 itemi

Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri, selectând litera A dacă consideraţi


că este adevărat şi F dacă este fals..

a1. Banca este o instituție financiară care acordă credite și asigură circulația banilor. A / F

a2. Dobândă în cazul depozitelor, este plătită de client. A / F

b. alegere multiplă – 2 itemi;

Alege variante corecte de răspuns. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului potrivit fiecărei afimații.

b1. Moneda națională a României este:


a. euro
b. dolarul
c. leul

b2. Tipuri de produse bancare:

a. depozite, credite, asigurări


b. depozite, credite, plasamente
c. depozite, tranzacții bancare, plasamente

c. asociere – 2 itemi;

Asociază fiecărei cifre din coloana A, litera corespunzătoare din coloana B

c1.

A. Tipuri de servicii bancare B. Activitatea


1. Operațiile cu numerar a. constă în transformarea unei sume de
din lei într-o altă monedă sau invers
2. Tranzacțiile b. este o sumă de bani depusă la bancă de
către o persoană fizică sau juridică.
3. Schimbul valutar c. constau în încasarea de la clienți sau
plata către aceștia a unor sume de bani.
Se folosesc bancnote și monede.
d. sunt transferurile de sume bănești între
diferite bănci și se realizează electronic.
c2.

A. Produse bancare B. Activități economice


1. Asigurări a. este un împrumut pe care banca îl
acordă unui client
2. Depozite b. este investirea unei sume bănești, prin
care se urmarește obținerea unui profit.
3. Credite c. este o sumă de bani depusă la bancă,
pentru a obține un câștig numit
dobândă.
4. Plasamente

d. completare – 2 itemi;

d1. Completează enunțurile cu două dintre cuvintele date: bancă, depozitate, comerciale, contribuabil.

a. Băncile cărora li se pot adresa persoanele fizice și agenții economici se numesc bănci ....................
b. În cazul depozitului, dobânda este plătită de către ...............................

d2. Completează spațiile punctate alegând forma corectă dintre cuvintele scrise între paranteze.

a. În cazul creditelor, suma ...................se restituie la scadență. (împrumutată / moștenită)


b. Cel care primește împrumutul se numește ............ ( creditor / debitor)
e. eseu – Cele două eseuri vor fi ca temă pentru acasă!

e1. Eseu liber – Exprimați opinia voastră cu privire la tipurile de produse bancare existente pe piață. Considerați ca puncte de orientare
felul lor, implicarea clientului, câștiguri suplimentare, termene.
e2. Eseu structurat- Exprimați opinia voastră cu privire la serviciile bancare oferite de băncile comerciale pentru clienții persoane
fizice.

Textul trebuie să fie alcătuit din cel puțin șase și cel mult zece enunțuri.

Așează corect în pagină.

Respectă regulile de ortografie și punctuație.

Barem de corectare

a1. A

a2. F

b1. c

b2. b

c1. 1c, 2d, 3a

c2. 2c, 3a, 4b

d1a. comerciale

d1b. bancă

d2a. împrumutată

d2b. debitor
Strategii didactice

Metode didactice: Test docimologic , Expunerea, Conversația

Mijloace / Resurse : Fișă , Pix

Modul de organizare: Individuală

Evaluarea rezultatelor: Evaluare scrisă

6
Secvența lecției( timp): Încheierea lecţiei . Aprecieri și recomandări. (2 min)

Obiectivele operaționale: Tema pentru acasă.

Conținutul lecției: Profesorul explică elevilor ce au de pregătit pentru ora următoare. Elevii sunt atenți și notează tema pentru data
viitoare, constând în cele 2 eseuri , parte integrantă din testul docimologic.

Eseu liber – Exprimați opinia voastră cu privire la tipurile de produse bancare existente pe piață. Considerați ca puncte de orientare
felul lor, implicarea clientului, câștiguri suplimentare, termene.

Eseu structurat- Exprimați opinia voastră cu privire la serviciile bancare oferite de băncile comerciale pentru clienții persoane fizice.

Textul trebuie să fie alcătuit din cel puțin șase și cel mult zece enunțuri. Așează corect în pagină. Respectă regulile de ortografie și
punctuație.

Strategii didactice

Metode didactice: Conversația


Mijloace / Resurse : Caietul de educaţie socială, Fişa de lucru.

Modul de organizare: Frontală

Evaluarea rezultatelor: Observația, Capacitatea de concentrare a atenţiei și de a reține recomandările profesorului.

2. Construiţi un test docimologic pentru o temă la alegere care să cuprindă 10 itemi ce


solicită răspunsuri de tipul:
Tema testului docimologic este : Calitatea de consumator de bunuri si servicii.
f. răspuns dual – 2 itemi
Stabiliţi valoarea de adevăr a enunţurilor, alegând litera A dacă consideraţi
că este adevărat şi F dacă este fals.

a1. Consumatorul este persoana care utilizează bunuri și servicii în scopul satisfacerii nevoilor personale. A / F

a2. Bunurile nu pot fi depozitate. A / F

g. alegere multiplă – 2 itemi;

Alege variante corecte de răspuns. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului potrivit fiecărei afimații.

b1. Consumatorii au:


d. drepturi și responsabilități
e. drepturi
f. responsabilități

b2. Comportamentul consumatorilor de bunuri și servicii este influențat de o serie de factori, cum ar fi:

d. culturali, etnografici, psihologici, personali


e. culturali, sociali, personali, psihologici
f. culturali, sociali, financiari, psihologici

h. asociere – 2 itemi;

Asociază fiecărei cifre din coloana A, litera corespunzătoare din coloana B

c1.

C. Domenii D. Servicii
4. servicii de distribuție e. credite
5. servicii financiare f. transport
6. servicii de producție g. educație
7. servicii sociale h. contabilitate
i. alimentație publică

c2.

C. Agent economic D. Activități economice


5. Comerciantul d. este agentul economic care are ca
obiect de activitate producerea de
bunuri
6. Prestatorul e. asigură distribuirea de bunuri sau
servicii contra cost
7. Distribuitorul f. efectuează activități de comerț
8. Producătorul g. controlează activitatea de audit
h. furnizează o activitate sau un serviciu

i. completare – 2 itemi;

d1. Completează enunțurile cu două dintre cuvintele date: culturali, bunuri, psihologici, bani.

c. Consumatorul este persoana care utilizează .................... și servicii.


d. Motivația face parte din categoria factorilor ...............................

d2. Completează spațiile punctate alegând forma corectă dintre cuvintele scrise între paranteze.

c. În cazul bunurilor, ele .......... fi depozitate. (pot/ nu pot)


d. În cazul serviciilor ..................și consumul sunt concomitente. ( realizarea/ prestarea)

j. eseu – 2 itemi.

e1. Eseu liber – Exprimați opinia voastră cu privire la diferențele dintre bunuri și servicii. Considerați ca puncte de orientare realizarea
lor, implicarea clientului, procesul tehnologic, depozitarea.

e2. Eseu structurat- Exprimați opinia voastră cu privire la factorul care vă influențează cel mai comportamentul de consum.

Textul trebuie să fie alcătuit din cel puțin șase și cel mult zece enunțuri. Așează corect în pagină. Respectă regulile de ortografie și
punctuație.
Barem de corectare

a1. A

a2. F

b1. a

b2. b

c1. b, 2a, 3d, 4c

c2. 1c, 2e, 3b, 4a

d1a. bunuri

d1b. psihologici

d2a. pot

d2b. prestarea

S-ar putea să vă placă și