Sunteți pe pagina 1din 2

Principalul obiectiv al lucrării are la bază invocarea unor argumente științifice clare și

pertinente, dar și identificarea unor modalități noi prin care să se confirme importanța
activelor intangibile raportate la valoarea de piață a companiilor care sunt în posesia acestora
și în baza cărora există posibilitatea stabilirii unor corelații și a implicațiilor privind politica
de evaluare ulterioară a imobilizărilor necorporale la nivelul companiilor cotate.
De asemenea, din obiectivul principal se pot identifica o serie de obiective secundare
precum:

 Obiectivul secundar nr. 1 - analiza criteriilor și metodelor de recunoaștere,


definire și evaluare a imobilizărilor necorporale la
nivel național și internațional
 Obiectivul secundar nr. 2 - identificarea principalelor probleme care apar în
momentul în care valoarea de piață a unei
companii depășește valoarea contabilă a acesteia
 Obiectivul secundar nr. 3 - identificarea și descrierea principalelor cazuri care
pun probleme profesionistului contabil în
evaluarea și raportarea imobilizărilor intangibile și
explicarea soluțiilor
 Obiectivul secundar nr. 4 - Stabilirea relațiilor de dependență sau
interdependență dintre activele intangibile și
politica de evaloarea ulterioara aleasa de
management
Lucrarea ”Dificultăți în recunoașterea și evaluarea imobilizărilor necorporale ” este
structurată în două capitole mari, unul teoretic, iar celălalt aplicativ. Fiecare capitol conține
mai multe subcapitole, în funcție de noțiunea abordată.
Primul capitol este orientat spre analiza și explorarea cadrului teoretic și conceptual al
imobilizărilor necorporale, având la bază literatura de specialitate, punctând aspecte
referitoare la modalitățile de definire, recunoaștere, clasificare, evaluare și prezentare în
situațiile financiare. Principalul obiectiv al acestui capitol constă în aprofundarea surselor
economico-financiare internaționale și naționale (IFRS, U.S. GAAP și OMFP 1802/2014)
pentru a identifica principalele piedici care au dus de-a lungul timpului la imposibilitatea
efectuării unei evaluări obiective a imobilizărilor necorporale.
Definițiile existente referitoare la imobilizările necorporale sunt foarte diferite dacă ne
raportăm la conținut, iar lucrarea dorește să amintească acele definiții construite ținând seama
de caracteristicile cele mai importante ale activelor analizate și anume: generarea beneficiilor
economice viitoare, semnificația economică, potențialul de majorare a valorii de piață a
companiei și valoarea adăugată creată.
Acest capitol recurge și la o analiză comparativă la nivelul aplicării tratamentelor
contabile pentru imobilizările necorporale, având drept scop evidențierea diferențelor și
asemănărilor dintre reglementările naționale și internaționale. Un subcapitol insistă asupra
unor tipuri de imobilizări intangibile mai dificil de cuantificat precum: capitalul uman,
cheltuielile de constituire, contractele de concesiune, marca și numele comercial, dar și
imobilizările generate intern, mai exact cazul dezvoltării și funcționării website-urilor;
identificând dificultățile apărute în evaluarea și recunoașterea lor.
Al doilea capitol compune partea practică a tezei, realizată la nivelul a 40 de companii
din topul Fortune Global 500 pe cinci sectoare de activitate în anul 2018.
Capitolul își fixează drept obiectiv analiza influenței a zece factori în ceea ce privește
decizia management-ului de alegere a unei politici de evaluare ulterioară a imobilizărilor
necorporale. De asemenea, în cadrul capitolului am prezentat structura eșantionului și
modalitatea de alegere a acestuia, am prezentat variabilele independente și variabila
dependentă și am formulat ipotezele de lucru, care ulterior vor fi testate în cadrul unui
program informatic SPSS.
Culegerea datelor a implicat folosirea unor tehnici de culegere mediată a datelor, prin
care am extras informații din rapoartele anuale și din situațiile financiare publicate pe
platformele site-urilor fiecărei companii participante la studiu, din site-ul oficial al topului
Fortune Global 500. Unele date utilizate au fost obține prin prelucrări proprii și calcule
matematice. După ce toate datele necesare au fost colectate, am trecut la următoarea fază a
cercetării empirice, analiza datelor. Obținerea coeficienților ce vor trebui interpretați au la
bază cuantificarea unor variabile de tip text prin atribuirea unor indexuri pertinente și
corespunzătoare.