Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA :
GRĂDINIŢA
GRUPA:
EDUCATOARE:
TEMA: ,, CINE SUNT/SUNTEM?”
PROIECT TEMATIC: ,,SATUL MEU”
TEMA ZILEI : ,,Azi e zi de şezǎtoare!”
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:
● ADP.-Activitǎţi de dezvoltare personalǎ
- Întâlnirea de dimineaţă: ,, Din casa ţǎrǎneascǎ a bunicilor”
- Tranziţii : Joc muzical : ,,Unul după altul ”; Joc cu cântec :
,, Drag mi-e jocul românesc ”;Rutine:,,Mǎ pregǎtesc pentru activităţi“
● ALA .-Jocuri şi activitǎţi didactice alese
I. - Joc de rol : ,, Ne pregǎtim de şezǎtoare ”
- Construcţii: ,,Satul meu ”-machetã din cuburi şi diferite materiale
- Artă: ,, Costumul popular”-lipire
,, Margele”- insirare

II . - Şezǎtoare : ,, Satul meu în sǎrbǎtoare”


● ADE.- Activitǎţi pe domenii experienţiale
DOMENIUL LIMBÃ ŞI COMUNICARE- DLC
,, Costumul popular”-convorbire
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
FORMA DE ORGANIZARE : Frontal , pe grupuri mici , individual
TIPUL DE ACTIVITATE : Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor
LOCUL DESFĂŞURĂRII : Sala de grupă;
DURATA: O zi
SCOPUL :
● Lǎrgirea cunoştinţelor copiilor despre costumul popular românesc , purtat
în comuna Tatarani, în vederea formǎrii unei reprezentǎri mai clare;
● Consolidarea deprinderii de a reda imaginea costumului popular , prin
asamblarea corectǎ a pǎrţilor componente,folosind diferite tehnici şi metode de
lucru (turul galeriei);
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
● ALA.1. :

■ Joc de rol: ,,Ne pregǎtim de şezǎtoare


- să interpreteze rolul gospodinei , executând acţiuni specifice :
- sǎ pregǎteascǎ din aluat plac pentru şezǎtoare;
- să verbalizeze acţiunile , folosind un limbaj adecvat.
■ Construcţii: ,,Satul meu” – machetă din cuburi de lemn şi diferite
materiale
- să identifice materialul de construit
- să construiascǎ case ţǎrǎnesti redând satul natal , utilizând elemente
specifice arhitecturale;
- să manifeste spirit cooperant în activitǎţile de grup .
■ Artǎ: ,,Costumul popular ”-lipire
Margele - insirare
- să-şi consolideze deprinderi practice de lipire ;
- să îmbine prin lipire elementele costumului popular;
- sa insire margele de diferite culori pentru a realiza o podoaba.
- să aprecieze după criterii lucrările colegilor cât şi lucrarea proprie
- să manifeste creativitate în redarea modelelor .
● ADE : DLC
■ ,, Costumul popular ”- Convorbire
- să descrie pǎrţile componente ale costumului popular românesc
din Muntenia atât pentru fete cât şi pentru bǎieţi;
- să se exprime în propoziţii expresive şi corecte din punct de
vedere gramatical;
- să-şi activizeze şi îmbogǎţeascǎ vocabularul cu cuvintele: ie, ilic,
poale ,fota,bete.
- sǎ cunoascǎ modul de pǎstrare şi îngrijire al costumului popular.
DOS
ACTIVITATE PRACTICA
- să-şi consolideze deprinderi practice de lipire ;
- să îmbine prin lipire elementele costumului popular;
- sa insire margele de diferite culori pentru a realiza o podoaba;
- să aprecieze după criterii lucrările colegilor cât şi lucrarea proprie
- să manifeste creativitate în redarea modelelor .
● ALA 2.
■ Şezǎtoare:,,Satul meu în sǎrbǎtoare
- să utilizeze într-un context nou, prin şezǎtoare,cunoştinţele
dobândite despre satul natal,obiceiuri şi tradiţii populare;
- să scoatǎ în relief ,sǎ exemplice frumuseţea costumului popular;
- să interpreteze corect ,omogen , cântece ;
- sǎ prezinte dansuri populare specifice zonei:,,Hora”;
- sǎ recite poezii din folclorul copiilor,
- sǎ exprime sentimente de bucurie ,admiraţie faţǎ de valorile folclorice .

STRATEGII DIDACTICE :
METODE ŞI PROCEDEE : conversaţia , explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, instructajul, munca în echipă, , problematizarea, brains-
tormingul ,turul galeriei .
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:planşe, albume cu imagini şi fotografii
din sat , veselă ,tacâmuri, şorţuleţe, şerveţele, alimente,cuburi din lemn si
polistiren,coşuleţe pentru materiale,fişe de lucru ,carioca, panou, căsuţa
ţǎrǎneascǎ, lipici, decupaje cu costume populare , casetofon,cd,obiecte
traditionale pentru amenajarea salii de grupa.
BIBLIOGRAFIE :
,, Curriculum pentru Învăţământul preşcolar ”,Didactica Publishing
House , Bucureşti , 2009 .
,, Aplicarea Noului Curriculum pentru educaţia timpurie ”, Editura Diana
Piteşti, 2009.
,, Activitatea integrată din grădiniţă- Ghid pentru cadrele didactice din
învăţământul preuniversitar ”, Didactica Publishing House , Bucureşti, 2009.
,,Ghid pentru proiecte tematice –Activităţi integrate pentru preşcolari 3-5 ani”
Didactica Publishing House , Bucureşti, 2009.

SCENARIUL ZILEI

Activităţile celei de-a cincea zi a derulãrii proiectului tematic ,,Satul meu ”se
desfăşoară conform noului curriculum. Ca temă a acestei zile, am ales ,,Azi e zi de
şezǎtoare ”.Clasa va fi decorată corespunzător temei .
Odată cu sosirea lor în sala de grupă, dimineaţa , copiii vor găsi la centrul tematic o
casǎ ţǎrǎneascǎ .Le voi face o surprizǎ aşteptându-i îmbrǎcatǎ în costum popular,recitând
poezia ,,Satul meu,, ,pe fond muzical. Astǎzi îi voi invita la o cǎlǎtorie în minunata lume a
obiceiurilor şi tradiţiilor populare specifice satului natal , poftindu-i la şezǎtoare.Le voi da
indicaţii privind sarcinile de lucru .Toate materialele se află în casa ţǎrǎneascǎ .La venirea
în grădiniţă copiii vor apela la medalione afişate,acestea reprezentând centrul de
activitate.Centrele de activitate reprezintă un punct de sprijin în vederea realizării
activităţilor pe domeniile expe-rienţiale propuse .
Am avut în vedere cunoştinţele anterior dobândite şi pe baza lor am creat punţi de
legătură cu predarea noului conţinut.
Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă ,având ca temă ,,Din casa
ţǎrǎneascǎ a bunicilor”.Discuţia se va axa asupra obiectelor de artă populară aduse
de către copii.
Se va continua cu activităţile pe domenii experienţiale . Copiii vor descrie costumul
popular românesc prin activitatea de convorbire trecând apoi la confecţionarea acestuia
prin activitate practicǎ . Activitatea practică se va desfăşura la centrul de interes ,,Artă”
folosind metoda ,,Turul galeriei ”.Copiii vor reda,confecţiona costumul popular prin
consolidarea deprinderilor de lipire si insirare. Toti copii vor lucra la centrul arta.
Se va lucra la centrele de interes unde preşcolarii îşi vor aprofunda cunostinţele şi
deprinderile însuşite.
La centrul Joc de rol , copiii vor interpreta rolul gospodinei , pregătind mâncare
tradiţionalǎ pentru şezǎtoare.
La centrul Construcţii , vor reda satul natal ţinâd cont de elementele arhitecturale.
Activitatea zilei se încheie cu şezǎtoarea ,,Satul meu în sǎrbǎtoare” prin care se
va evalua proiectul tematic.
Am avut în vedere ca obiectivele propuse să fie realizabile şi am oferit
posibilitatea tuturor copiilor să-şi valorifice potenţialul intelectual şi creativ.
Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a stabili fiecare un contact vizual cu toţi
membrii grupei .Educatoarea ,model de comportament , zâmbeşte, îi priveşte,transmite
căldura şi încurajarea prin toate formele de comunicare verbală, nonverbală .
Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei prin gesturi si
mimică prin intermediul dansului popular.
După salut ne vom axa asupra Calendarului naturii , precizând anotimpul ,
caracteristicile zilei .
Împărtăşirea cu ceilalţi .Acest moment va solicita atenţia întregii grupe.
Copiii vor arǎta şi descrie obiectele valoroase aduse din casa bunicilor.
- Copii, ce a-ţi gǎsit mai valoros în casa bunicilor?(costumul popular românesc).
- Cum se numeşte ţara noastrǎ?(România)
- Ce suntem noi?(români)
- Costumele voastre populare se poartǎ la noi în sat.Cum se numeşte comuna
noastrǎ? (Tatarani)
- Ce alte obiecte a-ţi mai adus?
Copiii vor prezenta şi descrie obiectele aduse: ulcior din lut, putinei, linguri de
lemn, bisericuţǎ din lemn .
- Pentru ce ne pregătim noi astăzi?(pentru şezătoare)
Activitatea de grup –vor recita poezia ,,Orice zi de şezǎtoare ”.
Orice zi de şezǎtoare
E un fel de sǎrbǎtoare.
Când prietenii se-adunǎ
Şi muncesc cu voie bunǎ .
Treaba lor cu toţi şi-o fac,
Dar din gurǎ nu mai tac:
Basme ,glume ,ghicitori
Se spun pe la şezǎtori.
Acum ştie fiecare ,
Ce este o şezǎtoare
Obicei vechi aşezat,
Şi de lucu şi de sfat