Sunteți pe pagina 1din 7

Contabilitatea conforma cu Directele europene si referențialul IFRS

IFRS 5 - ACTIVE IMOBILIZATE DEȚINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII ȘI


ACTIVITĂȚI ÎNTRERUPTE

OBIECTIV
Obiectivul prezentului IFRS este de a descrie contabilizarea activelor deținute în vederea
vânzării, precum și prezentarea și descrierea activităților întrerupte. Prezentul IFRS prevede
următoarele dispoziții:
(a) activele care îndeplinesc criteriile de clasificare drept active deținute în vederea vânzării trebuie
evaluate la valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă și valoarea justă minus costurile
generate de vânzare, iar amortizarea acestor active trebuie să înceteze; și
(b) activele care îndeplinesc criteriile de clasificare drept active deținute în vederea vânzării trebuie
prezentate în mod separat în bilanț, iar rezultatele activităților întrerupte trebuie să fie prezentate
separat în situația veniturilor și a cheltuielilor.

DOMENIU DE APLICARE
Dispozițiile de clasificare și de prezentare impuse de prezentul IFRS se aplică tuturor activelor
imobilizate și tuturor grupurilor destinate cedării ale unei entități.
Activele clasificate drept active imobilizate în conformitate cu IAS 1 nu trebuie reclasificate
drept active circulante până când nu vor îndeplini criteriile pentru a fi clasificate drept deținute în
vederea vânzării în conformitate cu prezentul IFRS. Activele aparținând unei anumite clase
considerate în mod normal de o entitate economică active imobilizate dobândite exclusiv cu intenția de
a fi revândute nu trebuie clasificate drept active circulante, cu excepția cazului în care îndeplinesc
criteriile de clasificare drept active deținute în vederea vânzării în conformitate cu prezentul IFRS.
În unele cazuri, o entitate poate ceda un grup de active, posibil împreună cu unele datorii conexe,
printr-o singură tranzacție. Un asemenea grup destinat cedării poate reprezenta un grup de unități
generatoare de numerar, un element unic generator de numerar sau o componentă a unui element
generator de numerar.
Dacă un activ imobilizat care intră sub incidența prezentului IFRS face parte dintr-un grup
destinat cedării, dispozițiile de evaluare ale prezentului IFRS se aplică grupului ca întreg, astfel încât
întregul grup este evaluat la valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă și valoarea justă minus
costurile generate de vânzare.
Prevederile prezentului IFRS privind evaluarea nu se aplică următoarelor active, care fac
obiectul standardelor enumerate, fie că sunt active individuale, fie că fac parte dintr-un grup destinat
cedării:
(a) creanțe privind impozitul amânat (IAS 12 Impozitul pe profit);
(b) active rezultate din beneficiile angajaților (IAS 19 Beneficiile angajaților);
(c) active financiare care intră sub incidența IAS 39 Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare;
(d) active imobilizate care sunt contabilizate în conformitate cu modelul bazat pe valoarea justă din
IAS 40 Investiții imobiliare;
(e) active imobilizate evaluate la valoarea justă minus costurile estimate la punctul de vânzare în
conformitate cu IAS 41 Agricultura;
(f) drepturi contractuale decurgând din contracte de asigurare, așa cum sunt definite în IFRS 4
Contracte de asigurare.

CLASIFICAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE (SAU A GRUPURILOR DESTINATE


CEDĂRII) DREPT DEȚINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII
O entitate trebuie să clasifice un activ imobilizat (sau grup destinat cedării) drept deținut în
vederea vânzării dacă valoarea sa contabilă va fi recuperată în principal printr-o tranzacție de vânzare
și nu prin utilizarea sa continuă.

1
Contabilitatea conforma cu Directele europene si referențialul IFRS

În acest caz, activul (sau grupul destinat cedării) trebuie să fie disponibil pentru vânzare imediată
așa cum se prezintă la momentul respectiv, făcând obiectul doar a termenilor uzuali în cazul vânzărilor
de astfel de active (sau grupuri destinate cedării), iar vânzarea lui trebuie să aibă o probabilitate
ridicată.
Pentru ca probabilitatea vânzării să fie ridicată, cadrele de conducere de la un nivel adecvat
trebuie să fie angajate în direcția aplicării unui plan de vânzare a activului (sau grupului destinat
cedării) și trebuie să se fi lansat un program activ de găsire a unui cumpărător și de finalizare a
planului. Mai mult, activul (sau grupul destinat cedării) trebuie să fie în mod activ promovat în vederea
vânzării la un preț corelat în mod rezonabil cu valoarea justă curentă a activului. Pe lângă acestea, ar
trebui să se preconizeze că vânzarea va îndeplini criteriile de recunoaștere drept vânzare finalizată în
termen de un an de la data clasificării, cu excepțiile permise de punctul 9, iar acțiunile prevăzute
pentru îndeplinirea planului ar trebui să indice că este puțin probabil să aibă loc modificări
semnificative ale planului sau ca planul să fie întrerupt.
Există evenimente sau circumstanțe care pot prelungi peste un an perioada necesară finalizării
vânzării. O prelungire a perioadei necesare pentru finalizarea unei vânzări nu împiedică clasificarea
unui activ (sau unui grup destinat cedării) drept deținut în vederea vânzării dacă întârzierea este
cauzată de evenimente sau circumstanțe în afara controlului entității și dacă există suficiente dovezi că
entitatea își menține angajamentul în privința planului său de vânzare a activului (sau grupului destinat
cedării).
Tranzacțiile de vânzare includ schimburile de active imobilizate cu alte active imobilizate în
cazul în care schimbul îmbracă formă comercială în conformitate cu IAS 16.
Atunci când o entitate dobândește un activ imobilizat (sau un grup destinat cedării) exclusiv cu intenția
cedării ulterioare, ea trebuie să clasifice activul imobilizat (sau grupul destinat cedării) ca fiind deținut
în vederea vânzării la momentul achiziției numai dacă este îndeplinită dispoziția de la punctul 8
privind perioada de un an (cu excepțiile prevăzute la punctul 9) și dacă este foarte probabil ca alte
criterii prevăzute la punctele 7 și 8 încă neîntrunite la momentul achiziției să fie îndeplinite într-o
perioadă scurtă de timp ulterioară achiziției (de regulă în termen de trei luni).
12. Dacă criteriile menționate la punctele 7 și 8 sunt îndeplinite după data bilanțului, o entitate nu
trebuie să clasifice un activ imobilizat (sau un grup destinat cedării) ca fiind deținut în vederea vânzării
în situațiile financiare respective publicate. Totuși, în cazul în care criteriile sunt îndeplinite după data
bilanțului, dar înainte de a fi aprobată publicarea situațiilor financiare, entitatea trebuie să prezinte în
note informațiile menționate la punctul 41 literele (a), (b) și (d).

Active imobilizate care urmează să fie abandonate


O entitate nu trebuie să clasifice drept deținut în vederea vânzării un activ imobilizat (sau un
grup destinat cedării) care urmează să fie abandonat. Aceasta decurge din faptul că valoarea sa
contabilă va fi recuperată în principal prin utilizare continuă.
Activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) care urmează să fie abandonate includ
active imobilizate (sau grupuri destinate cedării) care urmează să fie utilizate până la sfârșitul duratei
lor de viață economică și active imobilizate (sau grupuri destinate cedării) care urmează mai degrabă
să fie scoase din funcțiune, decât să fie vândute.
O entitate nu trebuie să contabilizeze un activ imobilizat care a fost scos temporar din folosință
drept activ abandonat.

EVALUAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE (SAU A GRUPURILOR DESTINATE


CEDĂRII) CLASIFICATE DREPT DEȚINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII

Evaluarea unui activ imobilizat (sau grup destinat cedării)


O entitate trebuie să evalueze un activ imobilizat (sau grup destinat cedării) clasificat drept
deținut în vederea vânzării la valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă și valoarea justă minus
costurile generate de vânzare.
2
Contabilitatea conforma cu Directele europene si referențialul IFRS

Dacă un activ (sau grup destinat cedării) nou-dobândit îndeplinește criteriile pentru a fi clasificat
drept deținut în vederea vânzării, la recunoașterea inițială, a activului (sau a grupului destinat cedării)
la valoarea cea mai mică dintre valoarea sa contabilă dacă nu ar fi fost clasificat astfel (de exemplu
costul) și valoarea sa justă minus costurile generate de vânzare. Astfel, dacă activul (sau grupul
destinat cedării) este dobândit ca parte a unei combinări de întreprinderi, el trebuie evaluat la valoarea
justă minus costurile generate de vânzare.
Atunci când se preconizează că vânzarea va avea loc peste mai mult de un an, entitatea trebuie să
evalueze costurile generate de vânzare la valoarea lor actualizată. Orice creștere a valorii actualizate a
costurilor generate de vânzare care apare ca urmare a trecerii timpului trebuie să fie prezentată în profit
sau pierdere drept cost de finanțare.
Imediat înainte de clasificarea inițială a unui activ (sau grup destinat cedării) ca fiind deținut în
vederea vânzării, valorile contabile ale activului (sau ale tuturor activelor și datoriilor din cadrul
grupului) trebuie evaluate în conformitate cu IFRS-urile aplicabile.
În cadrul reevaluărilor ulterioare ale unui grup destinat cedării, valorile contabile ale oricăror
active și datorii care nu intră sub incidența dispozițiilor de evaluare ale prezentului IFRS, dar care sunt
incluse într-un grup destinat cedării clasificat drept deținut în vederea vânzării trebuie reevaluate în
conformitate cu IFRS-urile aplicabile înainte de reevaluarea valorii juste minus costurile generate de
vânzare, aferente grupului destinat cedării.

Recunoașterea pierderilor din depreciere și a reluărilor


O entitate trebuie să recunoască o pierdere din depreciere pentru orice reducere inițială sau
ulterioară a valorii contabile a unui activ (sau grup destinat cedării) până la valoarea justă minus
costurile generate de vânzare.
O entitate trebuie să recunoască un câștig din orice creștere ulterioară a valorii juste minus
costurile generate de vânzare ale unui activ, dar fără a depăși pierderea cumulată din depreciere care a
fost recunoscută fie în conformitate cu prezentul IFRS, fie anterior, în conformitate cu IAS 36.
O entitate trebuie să recunoască un câștig din orice creștere ulterioară a valorii juste minus
costurile generate de vânzare ale unui grup destinat cedării:
(a) în măsura în care acesta nu a fost recunoscut în conformitate cu punctul 19; dar
(b) fără a depăși pierderea cumulată din depreciere care a fost recunoscută fie în conformitate cu
prezentul IFRS, fie anterior, în conformitate cu IAS 36, în cazul activelor imobilizate care intră
sub incidența dispozițiilor de evaluare ale prezentului IFRS.
Pierderea din depreciere (sau orice câștig ulterior) recunoscută pentru un grup destinat cedării
trebuie să reducă (sau să majoreze) valoarea contabilă a acelor activelor imobilizate din cadrul
grupului care intră sub incidența dispozițiilor de evaluare ale prezentului IFRS.
Un câștig sau o pierdere nerecunoscut(ă) anterior datei vânzării activelor imobilizate (sau
grupului destinat cedării) trebuie recunoscut(ă) la data derecunoașterii.
O entitate nu trebuie să amortizeze un activ imobilizat atâta timp cât acesta este clasificat drept
deținut în vederea vânzării sau atâta timp cât face parte dintr-un grup destinat cedării clasificat ca fiind
deținut în vederea vânzării. Dobânzile și alte cheltuieli care pot fi atribuite datoriilor legate de un grup
destinat cedării clasificat drept deținut în vederea vânzării trebuie să fie recunoscute în continuare.

Modificări ale unui plan de vânzare


Dacă o entitate a clasificat un activ (sau grup destinat cedării) drept deținut în vederea vânzării,
dar criteriile nu mai sunt îndeplinite, entitatea trebuie să înceteze clasificarea activului (sau grupului
destinat cedării) drept deținut în vederea vânzării.
Entitatea trebuie să evalueze un activ imobilizat care încetează a mai fi clasificat drept deținut în
vederea vânzării (sau care încetează a mai face parte dintr-un grup destinat cedării clasificat drept
deținut în vederea vânzării) la cea mai mică valoare dintre:
⎯ valoarea sa contabilă înainte ca activul (sau grupul destinat cedării) să fi fost clasificat drept
deținut în vederea vânzării, ajustată cu orice amortizare sau reevaluare care ar fi fost
3
Contabilitatea conforma cu Directele europene si referențialul IFRS

recunoscută dacă activul (sau grupul destinat cedării) nu ar fi fost clasificat drept deținut în
vederea vânzării; și
⎯ valoarea sa recuperabilă la data deciziei ulterioare de a nu fi vândut .
Entitatea trebuie să includă orice ajustare necesară a valorii contabile a activului imobilizat care
încetează a mai fi clasificat drept deținut în vederea vânzării în profitul sau pierderea activităților
continue în perioada în care criteriile de recunoaștere nu mai sunt îndeplinite. Entitatea trebuie să
prezinte această ajustare în același capitol din situația veniturilor și a cheltuielilor utilizat pentru
reflectarea profitului sau a pierderii.
Dacă o entitate înlătură un activ sau o datorie dintr-un grup destinat cedării clasificat drept
deținut în vederea vânzării, activele și datoriile rămase în cadrul grupului care urmează să fie vândut
trebuie să fie evaluate în continuare ca un grup numai în măsura în care grupul îndeplinește criteriile
de recunoaștere. Altminteri, activele imobilizate rămase în cadrul grupului care îndeplinesc în mod
individual criteriile de clasificare ca fiind deținute în vederea vânzării trebuie evaluate individual la
valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă și valoarea justă minus costurile generate de vânzare la
acea dată. Orice active imobilizate care nu îndeplinesc criteriile trebuie să înceteze a mai fi clasificate
drept deținute în vederea vânzării.

PREZENTARE ȘI DESCRIERE
O entitate trebuie să prezinte și să descrie informații care permit utilizatorilor situațiilor
financiare să evalueze efectele financiare ale activităților întrerupte și ale cedărilor de active
imobilizate (sau grupuri destinate cedării).

Prezentarea activităților întrerupte


O componentă a unei entități constă în operațiuni și fluxuri de trezorerie care pot fi în mod clar
diferențiate, din punct de vedere operațional și din considerente de raportare financiară, de restul
entității. Cu alte cuvinte, o componentă a unei entități va fi fost o unitate generatoare de numerar sau
un grup de unități generatoare de numerar atâta timp cât era deținută în vederea utilizării.
O activitate întreruptă este o componentă a unei entități care fie a fost cedată, fie a fost clasificată
drept deținută în vederea vânzării și
(a) reprezintă un segment major de activitate distinct sau o zonă geografică de operațiuni;
(b) este parte a unui plan unic coordonat de cedare a unui segment major de activitate distinct sau a
unei arii geografice de operațiuni; sau
(c) este o filială dobândită exclusiv cu intenția de a fi revândută.
O entitate trebuie să prezinte:
(a) o singură sumă în situația veniturilor și a cheltuielilor, cuprinzând totalul:
⎯ profitului sau pierderii după impozitare din activitățile întrerupte; și
⎯ profitului sau pierderii după impozitare recunoscut(ă) în urma evaluării la valoarea justă
minus costurile generate de vânzare sau în urma cedării activelor sau grupului
(grupurilor) destinat(e) cedării care reprezintă activitatea întreruptă în cauză;
(b) o analiză a sumei unice menționate la litera (a) în ceea ce privește:
⎯ veniturile, cheltuielile și profitul sau pierderea după impozitare din activitățile întrerupte
și cheltuiala aferentă privind impozitul pe profit;
⎯ câștigul sau pierderea recunoscut(ă) în urma evaluării la valoarea justă minus costurile
generate de vânzare sau în urma cedării activelor imobilizate sau a grupului (grupurilor)
destinat(e) cedării care reprezintă activitatea întreruptă în cauză și cheltuiala aferentă
privind impozitul pe profit.
Analiza poate fi prezentată în notele explicative sau în situația veniturilor și a
cheltuielilor. Dacă aceasta este prezentată în situația veniturilor și a cheltuielilor, ea trebuie
prezentată într-o secțiune identificată ca fiind legată de activitățile întrerupte, deci separat de
activitățile desfășurate în continuare. Această analiză nu este necesară în cazul grupurilor

4
Contabilitatea conforma cu Directele europene si referențialul IFRS

destinate cedării care sunt filiale nou dobândite ce îndeplinesc criteriile de clasificare ca fiind
deținute în vederea vânzării la momentul achiziției;
(c) fluxurile nete de trezorerie care se pot atribui activităților de exploatare, de investire și de finanțare
ale activităților întrerupte. Aceste informații pot fi prezentate fie în notele explicative, fie în situațiile
financiare. Aceste informații nu sunt necesare în cazul grupurilor destinate cedării care sunt filiale nou
dobândite ce îndeplinesc criteriile de clasificare ca fiind deținute în vederea vânzării la momentul
achiziției.
O entitate trebuie să prezinte informațiile pentru perioadele anterioare prezentate în situațiile
financiare astfel încât informațiile să aibă legătură cu toate activitățile care au fost întrerupte până la
data bilanțului pentru ultima perioadă prezentată.
Ajustările efectuate în perioada curentă asupra sumelor prezentate anterior în activități întrerupte
care sunt legate direct de cedarea unei activități întrerupte într-o perioadă anterioară trebuie clasificate
separat în cadrul activităților întrerupte. Natura și valoarea unei asemenea ajustări trebuie prezentate.
Exemple de situații în care asemenea ajustări pot apărea includ următoarele:
⎯ rezolvarea incertitudinilor generate de termenii tranzacției de cedare, cum ar fi stabilirea
ajustărilor prețului de cumpărare și a aspectelor referitoare la indemnizații cu
cumpărătorul;
⎯ rezolvarea incertitudinilor generate și legate în mod direct de activitățile unei componente
înainte de cedarea acesteia, cum ar fi obligațiile de mediu sau cele legate de garanția
produsului, care cad în sarcina vânzătorului;
⎯ decontarea obligațiilor care decurg din planul de beneficii pentru angajați, cu condiția ca
decontarea să fie direct legată de tranzacția de cedare.
Dacă o entitate încetează să clasifice o componentă a unei entități ca fiind deținută în vederea
vânzării, rezultatele activităților componentei care au fost prezentate anterior ca activități întrerupte
trebuie reclasificate și incluse în veniturile din activități întrerupte pentru toate perioadele prezentate.
Valorile aferente perioadelor precedente trebuie descrise ca fiind prezentate din nou.

Câștiguri sau pierderi din activități continue


Orice câștig sau pierdere din reevaluarea unui activ imobilizat (sau grup destinat cedării)
clasificat drept deținut în vederea vânzării care nu corespunde definiției unei activități întrerupte
trebuie inclus(ă) în profitul sau pierderea din activități continue.
Prezentarea unui activ imobilizat sau grup destinat cedării clasificat drept deținut în vederea
vânzării
O entitate trebuie să prezinte un activ imobilizat clasificat drept deținut în vederea vânzării,
precum și activele aparținând unui grup destinat cedării clasificat ca fiind deținut în vederea vânzării,
separat de celelalte active din bilanț. Datoriile unui grup destinat cedării clasificat ca fiind deținut în
vederea vânzării trebuie prezentate separat de celelalte datorii din bilanț. Aceste active și datorii nu
trebuie compensate între ele și prezentate ca o singură valoare. Clasele principale de active și datorii
clasificate drept deținute în vederea vânzării trebuie prezentate separat fie în bilanț, fie în note. O
entitate trebuie să prezinte separat orice venit sau cheltuială cumulat(ă) recunoscut(ă) direct în
capitalurile proprii legate de un activ imobilizat (sau grup destinat cedării) clasificat drept deținut în
vederea vânzării.
Dacă un grup destinat cedării este o filială nou dobândită care îndeplinește criteriile de
clasificare ca fiind deținută în vederea vânzării la momentul achiziției, nu este necesară prezentarea
claselor principale de active și datorii.
O entitate nu trebuie să reclasifice sau să prezinte din nou valorile prezentate pentru active
imobilizate sau pentru active și datorii legate de grupuri destinate cedării clasificate ca fiind deținute în
vederea vânzării în bilanțurile perioadelor anterioare în scopul reflectării acestei clasificări în bilanțul
aferent ultimei perioade prezentate.

Prezentări suplimentare de informații


5
Contabilitatea conforma cu Directele europene si referențialul IFRS

O entitate trebuie să prezinte următoarele informații în notele explicative aferente perioadei în


care un activ imobilizat (sau un grup destinat cedării) a fost clasificat fie drept deținut în vederea
vânzării, fie vândut:
⎯ o descriere a activului imobilizat (sau a grupului destinat cedării);
⎯ o descriere a faptelor și a circumstanțelor în care a avut loc vânzarea sau care au condus
la cedarea preconizată, precum și maniera și plasarea în timp preconizate pentru cedarea
în cauză;
⎯ câștigul sau pierderea recunoscut(ă), precum și, în cazul în care nu a fost prezentat
separat în situația veniturilor și a cheltuielilor, capitolul din cadrul acesteia care include
acest câștig sau această pierdere;
⎯ dacă este cazul, segmentul raportabil în care activul imobilizat (sau grupul destinat
cedării) este prezentat în conformitate cu IFRS 8 Segmente operaționale.
O entitate trebuie să prezinte, în perioada în care ia decizia modificării planului de vânzare a
activului imobilizat (sau a grupului destinat cedării), o descriere a faptelor și circumstanțelor care au
condus la această decizie, precum și a efectului acesteia asupra rezultatelor activităților din perioada
curentă și din orice perioade anterioare prezentate.

TERMENI DEFINIȚI

Unitate generatoare de numerar = Cel mai mic grup identificabil de active care generează intrări
de numerar independente într-o mare măsură de intrările de numerar generate de alte active sau grupuri
de active.
Componentă a unei entități = Activități și fluxuri de trezorerie care pot fi evidențiate distinct de
restul entității, din punct de vedere operațional și din considerente de raportare financiară.
Costuri generate de vânzare = Costuri incrementale care pot fi atribuite direct cedării unui activ
(sau unui grup destinat cedării), exclusiv costurile financiare și cheltuiala cu impozitul pe profit.
Activ circulant​ = Acel activ care îndeplinește oricare dintre următoarele condiții:
⎯ se preconizează că va fi realizat sau este deținut cu intenția de a fi vândut sau consumat în
cursul normal al ciclului de exploatare al entității;
⎯ este deținut în principal în sensul tranzacționării;
⎯ se preconizează că va fi realizat în termen de douăsprezece luni de la data bilanțului; sau
⎯ reprezintă numerar sau echivalent de numerar, cu excepția cazului în care este restricționată
schimbarea sau utilizarea sa pentru decontarea unei datorii timp de cel puțin douăsprezece
luni de la data bilanțului.
Activitate întreruptă ​= O componentă a unei entități care a fost fie cedată, fie clasificată ca fiind
deținută în vederea vânzării și care:
⎯ reprezintă un segment major de activitate distinct sau o zonă geografică de operațiuni;
⎯ este parte a unui plan unic coordonat de cedare a unui segment major de activitate distinct
sau a unei arii geografice de operațiuni; sau
⎯ este o filială dobândită exclusiv cu intenția de a fi revândută.
Grup destinat cedării = Un grup de active care urmează a fi cedate, prin vânzare sau în alt mod,
în mod solidar în cadrul unei singure tranzacții și datoriile direct legate de aceste active care urmează a
fi transferate în cadrul tranzacției. Grupul include și fondul comercial dobândit într-o combinare de
întreprinderi, dacă grupul este o unitate generatoare de numerar căreia i s-a alocat fond comercial în
conformitate cu IAS 36 sau dacă reprezintă o activitate în cadrul unei asemenea unități generatoare de
numerar.
Valoare justă = Valoarea la care poate fi tranzacționat un activ sau decontată o datorie între părți
interesate și în cunoștință de cauză în cadrul unei tranzacții desfășurate în condiții obiective.
Angajament ferm de cumpărare = Un acord cu o parte neafiliată, obligatoriu pentru ambele părți
și de obicei executoriu din punct de vedere legal care
⎯ specifică toți termenii importanți, inclusiv prețul și plasarea în timp a tranzacțiilor și
6
Contabilitatea conforma cu Directele europene si referențialul IFRS

⎯ include o penalizare pentru nerespectarea termenilor contractuali suficient de importantă


încât îndeplinirea obligațiilor contractuale să aibă o probabilitate ridicată.
Probabilitate ridicată​ = Cu o probabilitate în mod semnificativ mai mare decât probabil.
Activ imobilizat​ = Un activ care nu corespunde definiției unui activ circulant.
Probabil ​=Mai multe șanse să se întâmple decât să nu se întâmple.
Valoare recuperabilă = Cea mai mare valoare dintre valoarea justă a unui activ minus costurile
generate de vânzare și valoarea sa de utilizare.
Valoare de utilizare = Valoarea actualizată a fluxurilor viitoare de trezorerie estimate care se
preconizează a fi realizate din utilizarea în continuare a unui activ și din cedarea sa la sfârșitul duratei
de viață utilă.

PRELUNGIREA PERIOADEI NECESARE PENTRU FINALIZAREA UNEI VÂNZĂRI


O prelungire a perioadei necesare pentru finalizarea unei vânzări nu împiedică un activ (sau grup
destinat cedării) să fie clasificat drept deținut în vederea vânzării în cazul în care întârzierea este
cauzată de evenimente sau circumstanțe în afara controlului entității și dacă există suficiente dovezi că
entitatea își menține angajamentul în privința planului său de vânzare a activului (sau grupului destinat
cedării). Prin urmare, trebuie să se aplice o excepție de la dispoziția punctului 8 privind perioada de un
an în următoarele situații în care apar astfel de evenimente sau circumstanțe:
(a) la data la care o entitate se angajează într-un plan de a vinde un activ imobilizat (sau grup
destinat cedării), aceasta se așteaptă în mod rezonabil ca părți terțe (nu cumpărătorul) să
impună asupra transferului activului (sau grupului destinat cedării) condiții care vor duce la
prelungirea perioadei necesare pentru finalizarea vânzării, și:
⎯ acțiunile necesare pentru a răspunde acestor condiții nu pot fi inițiate până când nu se
obține un angajament ferm de cumpărare; și
⎯ angajamentul ferm de cumpărare prezintă o probabilitate ridicată în decurs de un an;
(b) o entitate obține un angajament ferm de cumpărare și, ca urmare, un cumpărător sau terțe părți
va (vor) impune condiții asupra transferului activului imobilizat (sau grupului destinat cedării)
anterior clasificat drept deținut în vederea vânzării, condiții care vor prelungi perioada necesară
pentru finalizarea vânzării, și:
⎯ s-au întreprins în timp util acțiuni pentru a răspunde acestor condiții; și
⎯ se așteaptă o soluționare favorabilă a factorilor care întârzie procesul;
(c) pe parcursul perioadei inițiale de un an apar circumstanțe anterior considerate puțin probabile și,
prin urmare, un activ imobilizat (sau grup destinat cedării) anterior clasificat drept deținut în
vederea vânzării nu este vândut până la sfârșitul perioadei, și:
⎯ în cadrul perioadei inițiale de un an entitatea a luat măsurile necesare pentru a răspunde
modificărilor circumstanțelor;
⎯ activul imobilizat (sau grupul destinat cedării) este promovat pe piață în mod activ, la un
preț rezonabil, date fiind modificările circumstanțelor; și
⎯ sunt îndeplinite criteriile menționate mai sus

S-ar putea să vă placă și