Sunteți pe pagina 1din 10

Şcoala Gimnazială Nr. 39 ,,Nicolae Tonitza”,Constanţa Programe școlare aprobate prin OM 3393/28.02.

2017 pt clasele V-VII

Str.Solidarităţii Nr 8
Tel/Fax 0341405852
E-Mail sc39cta@isjcta.ro

An şcolar: 2020/2021
Şcoala: Gimnazială Nr. 39 ,,Nicolae Tonitza” Constanța Avizat
Disciplina: Matematică Director: prof.
Clasa: a VI -a Director adjunct: prof.
Profesor : Botan Ecaterina

PLANIFICARE ANUALĂ

TOTAL

TOTAL
II SEM

II SEM
I SEM

I SEM
ALGEBRĂ GEOMETRIE

* Evaluare iniţială + 2 - 2 * Evaluare iniţială 2 - 2


recapitulare - 1.Noțiuni geometrice 24 - 24
1.Mulțimi 6 6 fundamentale - -
2.Mulțimea numerelor 8 - 8 2.Triunghiuri 4 26 30
naturale 3.Teza 2 2 4
3.Rapoarte şi proporţii 10 - 10 4.Evaluare şi recapitulare 2 4 6
4.Numere întregi, Ecuații 4 12 16 Total 34 32 66
5.Multimea nr. raționale - 16 16
6.Teza 2 2 4
7.Evaluare şi recapitulare 2 2 4
Total 34 32 66
Şcoala Gimnazială Nr. 39 ,,Nicolae Tonitza”,Constanţa Programe școlare aprobate prin OM 3393/28.02.2017 ptr. clasele V-VII
Str.Solidarităţii Nr 8
Tel/Fax 0341405852
E-Mail sc39cta@isjcta.ro

An şcolar: 2020/2021
Şcoala: Gimnazială Nr. 39 ,,Nicolae Tonitza” Constanța Avizat
Disciplina: Matematică-Algebră Director: prof.
Clasa: a VI -a Director adjunct: prof.
Nr. săptămâni: 17 Total ore: 34 (2 ore/săptămână )
Profesor : Botan Ecaterina

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL I


Nr de Săpt
Competenţe specifice Conţinuturi Obs
Unitatea de învăţare ore .
Recapitulare+test ▪ Recapitulare 1 S1
iniţial (2 ore) ▪ Test iniţial 1
1.2. Identificarea în limbajul cotidian sau ▪Mulţimi: descriere, notații, reprezentări; mulțimi 1 S2
în enunţuri matematice a unor noţiuni numerice / nenumerice; element, relaţia dintre
specifice teoriei mulţimilor element și mulțime
MULȚIMI 2.2. Evidenţierea, prin exemple, a ▪Relaţii între mulţimi (incluziune, egalitate) 1 S2
(6 ore) relaţiilor de apartenenţă sau de incluziune ▪Mulțimi finite, cardinalul unei mulțimi finite; 1 S3
3.2. Selectarea şi utilizarea unor mulțimi infinite, N
modalităţi adecvate de reprezentare a ▪Operații cu mulțimi: reuniune, intersecție, diferență 1 S3
mulţimilor şi a operaţiilor cu mulţimi ▪ La dispoziția profesorului 1 S4
4.2. Exprimarea în limbaj matematic a ▪ Evaluare 1 S4
unor situaţii concrete ce se pot descrie
utilizând mulţimile
5.2. Interpretarea unor contexte uzuale
şi/sau matematice utilizând limbajul
mulţimilor
6.2. Transpunerea unei situaţii-problemă
în limbaj matematic utilizând mulţimi,
relaţii şi operaţii cu mulţimi
1.1 Identificarea unor noțiuni specifice ▪Descompunerea nr. naturale în produs de puteri de 2 S5
MULȚIMEA mulțimilor și relației de divizibilitate în N nr. prime
NUMERELOR 2.1. evidențierea în exemple a relațiilor de ▪Determinarea c.m.m.d.c. și a c.m.m.m.c; nr. prime 3 S6-
NATURALE apartenență, de incluziune, de egalitate și între ele S7
(8 ore) a criteriilor de divizibilitate ▪Proprietăți ale divizibilității în N
3.1. utilizarea unor modalități adecvate de aǀa; aǀb și bǀc => aǀc; aǀb și aǀc => aǀ(b±c);
reprezentare a mulțimilor și de aǀbc și (a,b)=1 => aǀc; a,b,c ∈ N
S7
determinare a c.m.m.d.c și a c.m.m.m.c. ▪ La dispoziția profesorului 1
4.1. exprimarea în limbaj matematic a ▪ Evaluare
unor situații concrete care se pot descrie
utilizând mulțimile și divizibilitatea în N
S8
5.1. analizarea unor situații date în 1
S8
contextul mulțimilor și al divizibilității în 1
N
6.1. transpunerea, în limbaj matematic, a
unor situații date utilizând mulțimi,
operații cu mulțimi și divizibilitatea în N
1.2. Identificarea rapoartelor, proporțiilor ▪Rapoarte; proporţii. Proprietatea fundamentală a
1 S9
și a mărimilor direct sau invers lor. Aflarea unui termen necunoscut dintr-o
proporționale proporţie
1 S9
2.2. prelucrarea cantitativă a unor date ▪ Proporții derivate
utilizând rapoarte și proporții pentru ▪ Șir de rapoarte egale
1 S10
NUMERE. organizarea de date ▪ Mărimi direct proporționale. Regula de trei
2 S10-
3.2. aplicarea unor metode specifice de simplă.
S11
ORGANIZAREA rezolvare a problemelor în care intervin ▪ Mărimi invers proporționale. Regula de trei
DATELOR ȘI rapoarte, proporții și mărimi direct/invers simplă.
1 S11
PROBABILITĂȚI proporționale ▪Elemente de organizarea datelor; reprezentarea
RAPOARTE ȘI 4.2. exprimarea în limbaj matematic a datelor prin grafice în contextul proporționalității;
PROPORȚII relațiilor și a mărimilor care apar în probabilități
1 S13
(10 ore) probleme cu rapoarte, proporții și mărimi ▪ Procente
direct sau invers proporționale ▪ La dispoziția profesorului
2 S13-
5.2. analizarea unor situații practice cu ▪ Evaluare
S14
ajutorul rapoartelor, proporțiilor și a
1 S14
colecțiilor de date
6.2. modelarea matematică a unei situații
date în care intervin rapoarte, proporții și
mărimi direct sau invers proporționale
7.2 interpretarea unui raport ca raport
procentual sau ca probabilitate
LUCRARE SCRISĂ ▪ Pregătirea lucrării scrise
1 S12
SEMESTRIALĂ ▪ Lucrare scrisă
1 S12
(2 ore)
MULȚIMEA 1.3. identificarea caracteristicilor ▪Mulțimea numerelor întregi; opusul unui număr 1 S15
NUMERELOR numerelor întregi în contexte variate întreg; reprezentarea pe axă. 1 S15
ÎNTREGI 3.3. aplicarea regulilor de calcul și ▪Modulul unui număr întreg. Compararea și
(4 ore) folosirea parantezelor în efectuarea ordonarea numerelor întregi
1 S16
operațiilor cu numere întregi ▪ Adunarea numerelor întregi; proprietăți
1 S16
▪ Scăderea numerelor întregi
RECAPITULARE ŞI ▪ Exerciții și probleme recapitulative conform planului de
2 S17
CONSOLIDARE recapitulare
(2 ore)

Şcoala Gimnazială Nr. 39 ,,Nicolae Tonitza”,Constanţa


Str.Solidarităţii Nr 8
Tel/Fax 0341405852
E-Mail sc39cta@isjcta.ro

An şcolar: 2020/2021
Şcoala: Gimnazială Nr. 39 ,,Nicolae Tonitza”, Constanța
Disciplina: Matematică-Algebră
Clasa: a VI -a
Nr. săptămâni: 16+1 (”Școala altfel”) Total ore:32 (2 ore/săptămână )
Profesor : Botan Ecaterina

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL AL II-LEA

Competenţe specifice Nr de Săpt


Unitatea de învăţare Conţinuturi Obs
ore .
1.3. identificarea caracteristicilor ▪ Înmulţirea numerelor întregi; proprietăți. 1 S1 S12-
numerelor întregi în contexte variate ▪ Împărţirea numerelor întregi când deîmpărţitul școal
2.3. utilizarea operațiilor cu numere este multiplu al împărţitorului. 1 S1 a
întregi pentru rezolvarea ecuațiilor și ▪ Puterea unui nr întreg nenul cu exponent număr 2 S2 altfel
inecuațiilor natural. Reguli de calcul cu puteri
3.3. aplicarea regulilor de calcul și ▪ Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea 2 S3
MULȚIMEA folosirea parantezelor în efectuarea parantezelor 2 S4
NUMERELOR operațiilor cu numere întregi ▪ Ecuaţii în Z 1 S5
ÎNTREGI 4.3. redactarea etapelor de rezolvare a ▪ Inecuaţii în Z 2 S5-
(12 ore) ecuațiilor și a inecuațiilor studiate în ▪ Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor, S6
mulțimea numerelor întregi inecuațiilor 1 S6
5.3. interpretarea unor date din probleme ▪ Evaluare
care se rezolvă utilizând numere întregi
6.3. transpunerea în limbaj algebric, a
unei situații date, rezolvarea ecuației sau
inecuației obținute și interpretarea
rezultatului

1.4. recunoașterea fracțiilor echivalente, ▪Număr rațional. Mulțimea numerelor raționale;


1 S7
a fracțiilor ireductibile și a formelor de reprezentarea numerelor raționale pe axa
scriere a unui număr rațional numerelor; opusul unui număr rațional
2.4. aplicarea regulilor de calcul cu ▪ Modulul; compararea și ordonarea nr raționale
1 S7
numere rationale pentru rezolvarea ▪ Adunarea și scăderea numerelor raționale;
2 S8
ecuațiilor proprietățile adunării
MULȚIMEA 3.4. utilizarea proprietăților operațiilor ▪ Înmulţirea numerelor raţionale ; proprietăți
1 S9
NUMERELOR pentru compararea și efectuarea ▪ Ridicarea la putere cu exponent număr întreg a
2 S9-
RAȚIONALE calculelor cu numere raționale unui nr. rațional nenul; reguli de calcul cu puteri
S10
16 ore 4.4. redactarea etapelor de rezolvare a ▪ Împărţirea numerelor raţionale
1 S10
unor probleme, folosind operații în ▪ Ordinea efectuării operaţiilor și folosirea
2 S13
mulțimea numerelor rationale parantezelor
2 S14
5.4. determinarea unor metode eficiente ▪ Ecuaţii in Q. (x+a=b, x·a=b, x:a=b, ax+b=c, unde
în efectuarea calculelor cu nr raționale a, b, c sunt numere rsționale)
2 S15
6.4. interpretarea matematică a unor ▪ Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor
1 S16
probleme practice prin utilizarea ▪ La dispoziția profesorului
1 S16
operațiilor cu numere raționale ▪ Evaluare
LUCRARE SCRISĂ ▪Pregătirea lucrării scrise/Lucrare scrisă
2 S11
SEMESTRIALĂ(2ore
)
RECAPITULARE ▪ Divizibilitate, numere raţionale pozitive 2
S17
(2 ore) ▪ Rapoarte şi proporţii, numere întregi
Şcoala Gimnazială Nr. 39 ,,Nicolae Tonitza”,Constanţa Programe școlare aprobate prin OM 3393/28.02.2017 pt clasele V-VII
Str.Solidarităţii Nr 8
Tel/Fax 0341405852 Avizat:
E-Mail sc39cta@isjcta.ro Director: prof.
An şcolar: 2020/2021 Director adjunct: prof.
Disciplina: Matematică-Geometrie
Clasa: a VI -a
Nr. săptămâni: 17 Total ore: 34 (2 ore/săptămână )
Profesor : Botan Ecaterina
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL I
Unitatea de Nr de
Competenţe specifice Conţinuturi Săpt. Obs
învăţare ore
Recapitulare (2 ▪ Recapitulare
2 S1
ore)
1.5. recunoașterea unor figuri ▪ Unghiuri opuse la vârf, congruența lor; unghiuri în 2 S2
geometrice plane (drepte, unghiuri, jurul unui punct; suma măsurilor lor
cercuri, arce de cerc) în configurații ▪ Unghiuri suplementare, complementare 2 S3
date ▪ Unghiuri adiacente. Bisectoarea unui unghi.Construcția 2 S4
2.5. recunoașterea coliniarității unor bisectoarei.
NOȚIUNI puncte, a faptului că două unghiuri sunt ▪ Drepte paralele; construirea (prin translaţie).Axioma 1 S5
GEOMETRICE opuse la vârf, adiacente, complementare paralelelor
FUNDAMENTAL sau suplementare și a paralelismului sau ▪ Criterii de paralelism(unghiuri formate de două drepte 2 S5-S6
E perpendicularității a două drepte paralele cu o secantă).
3.5. utilizarea unor proprietăți ▪ Probleme▪ Evaluare 2 S6-S7
referiotare la distanțe, drepte, unghiuri, ▪ Drepte perpendiculare în plan (def, notaţie; construcţie) 1 S7
24 ore cerc pentru realizarea unor construcții oblice; aplicații practice în poligoane și corpuri 1 S8
geometrice geometrice 1 S8
4.5. exprimarea, prin reprezentări ▪Distanţa de la un punct la o dreaptă 1 S9
geometrice sau în limbaj specific ▪ Evaluare 1 S9
matematic, a noțiunilor legate de ▪ Mediatoarea unui segment; construcţie; simetria față de 1 S10
dreaptă, unghi și cerc o dreaptă 2 S10-S12
5.5. analizarea seturilor de date ▪ Cerc (def, construcție); elemente în cerc: centru, rază, 1 S12
numerice sau a reprezentărilor coardă, diametru, arc de cerc, unghi la centru, măsuri 1 S13
geometrice în vederea optimizării ▪ Pozițiile unei drepte față de un cerc
calculelor cu lungimi de segmente, ▪Pozițiile relative a două cercuri
distanțe, măsuri de unghiuri și arce de ▪La dispoziția profesorului
cerc ▪ Evaluare 1 S13
6.5. interpretarea informațiilor conținute 1 S14
în reprezentări geometrice pentru 1 S14
determinarea unor lungimi de segmente,
distanțe și a unor măsuri de
unghiuri/arce de cerc
TRIUNGHIUL 1.6. Recunoaşterea şi descrierea unor ▪ Construcţia triunghiului: cazurile LUL,ULU, LLL.;
4 ore proprietăţi ale triunghiurilor în inegalități între elementele triunghiului (observate din 2 S15
configuraţii geometrice date cazurile de construcție)
4.6. exprimarea în limbaj geometric ▪ Linii importante în triunghi: bisectoarele unghiurilor
simbolic și figurativ a caracteristicilor unui triunghi; concurenţa lor. Cercul înscris în triunghi 2 S16
triunghiurilor și ale liniilor importante
în triunghi
LUCRARE ▪ Pregătirea lucrării scrise
SCRISĂ ▪ Discutarea lucrării scrise 1 S11
SEMESTRIALĂ 1 S11
(2 ore)
RECAPITULARE ▪ Exerciții și probleme
2 S17
(2 ore)
Şcoala Gimnazială Nr. 39 ,,Nicolae Tonitza”,Constanţa Programe școlare aprobate prin OM 3393/28.02.2017 ptr. clasele V-VII
Str.Solidarităţii Nr 8
Tel/Fax 0341405852
E-Mail sc39cta@isjcta.ro Avizat:
An şcolar: 2020/2021 Director: prof.
Şcoala: Gimnazială Nr. 39 ,,Nicolae Tonitza”, Constanța Director adjunct: prof.
Disciplina: Matematică-Geometrie
Clasa: a VI -a
Nr. săptămâni: 16+1(”Școala altfel”) Total ore: 32 (2 ore/săptămână )
Profesor : Botan Ecaterina

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL AL II-LEA

Competenţe specifice Nr de Săpt


Unitatea de învăţare Conţinuturi Obs
ore .
1.6. Recunoaşterea şi descrierea unor ▪ Mediatoarele laturilor unui triunghi; concurența 2 S1 S12-
școala
proprietăţi ale triunghiurilor în lor; cercul circumscris unui triunghi altfel
configuraţii geometrice date ▪ Înălțimile unui triunghi: definiție, construcție, 2 S2
2.6. Calcularea unor lungimi de concurență
TRIUNGHIUL segmente şi a unor măsuri de unghiuri ▪ Medianele unui triunghi: definiție, construcție, 2 S3
utilizând metode adecvate concurenţa lor
26ore 3.6. utilizarea criteriilor de congruență ▪ Congruenţa triunghiurilor oarecare; criterii de 2 S4
și a proprietății unor triunghiuri congruență ( LUL,ULU, LLL)
particulare pentru determinarea ▪ Criterii de congruență a triunghiurilor 2 S5
caracteristicilor unei configurații dreptunghice (CC, IC, CU, IU)
geometrice ▪ Metoda triunghiurilor congruente 2 S6
4.6. exprimarea în limbaj geometric ▪ Aplicații: proprietatea punctelor de pe 2 S7
simbolic și figurativ a caracteristicilor bisectoarea unui unghi/mediatoarea unui segment
triunghiurilor și ale liniilor importante ▪ La dispoziția profesorului 1 S8
în triunghi ▪ Evaluare 1 S8
5.6. analizarea unor construcții ▪ Proprietățile triunghiului isoscel; 2 S9
geometrice în vederea evidențierii unor ▪ Proprietățile triunghiului echilateral 2 S10
proprietăți ale triunghiurilor ▪ Proprietățile triunghiului dreptunghic: (cateta
6.6. transpunerea, în limbaj specific, a opusă unghiului de 300, mediana corespunzătoare 4 S13-
unei situații date legate de geometria ipotenuzei, teoreme directe și reciproce) teorema S14
triunghiului, rezolvarea problemei lui Pitagora (fără demonstrație, verificări de
obținute și interpretarea rezultatului triplete de numere pitagoreice, determinarea de
lungimi folosind pătratele unor numere naturale)
▪ La dispoziția profesorului 1 S15
▪ Evaluare 1 S15
LUCRARE SCRISĂ ▪Pregătirea lucrării scrise 1 S11
SEMESTRIALĂ ▪Discutarea lucrării scrise 1
(2 ore)
RECAPITULAREA ▪Exerciții și probleme recapitulative conform 4 S16-
CUNOŞTINŢELOR planului de recapitulare S17
(4 ore)