Sunteți pe pagina 1din 7

1

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI


ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 – GALAŢI
Bld. Dunărea nr. 60, Cod Poştal 800647;
Tel./Fax: 0236/472 422; e-mail: scoala_il_caragiale@yahoo.com

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR
( CLASELE pregătitoare, I și a II-a)
ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019: SEM. I + SEM. II

Activitatea comisiei metodice din şcoala noastră a fost centrată cu prioritate pe adaptarea
conţinuturilor învăţării şi metodologiei, în funcţie de situaţii didactice specific determinate, în primul rând, de
structura psihică a elevilor.
Întreaga activitate a cadrelor didactice s-a conturat în jurul acţiunilor prioritare stabilite la nivel
naţional:
 ABORDAREA INTEGRATĂ A CONŢNUTURILOR ÎNVĂŢĂRII ;
 REDUCEREA ABSENTEISMULUI ;
 EVALUAREA CU SCOP DE ORIENTARE ŞI OPTIMIZARE A INVĂŢĂRII;
 IMBUNĂTĂŢIREA COMPETENŢELOR DE LECTURĂ.

La începutul anului şcolar 2018 - 2019, în cadrul comisiei metodice a învăţătorilor s-a hotărât
continuarea temei ,,Abordarea integrată a conţinuturilor învăţării în învăţământul primar”,
deoarece abordarea interdisciplinară a organizării conţinuturilor învăţării este cheia care poate deschide
calea, poate conduce la formarea de elevi cu o cultură vastă şi conectaţi la realitatea unei societăţi
caracterizate de progres permanent. Interdisciplinaritatea promovează o educaţie deschisă şi permanentă,
constituind o sursă de modelare a personalităţii, pentru că îl ajută pe copil să ,,înveţe cum să înveţe’’, venind
astfel în sprijinul celui care dirijează activitatea de învăţare .
Interdisciplinaritatea trebuie să fie o condiţie importantă a învăţământului modern deoarece
presupune:
activizarea elevilor;
stimularea creativităţii;
crearea unui mediu propice în care elevul se poate exprima liber;
încurajarea elevilor pentru asumare de responsabilităţi şi pentru cooperare;
corelarea cunoştinţelor de la diferite obiecte de studiu, în sensul în care o disciplină o sprijină pe
cealaltă să fie mai bine însuşită.
Toate acestea vor contribui la formarea şi dezvoltarea flexibilităţii gândirii, a capacităţii de a aplica în
practică cunoştinţele dobândite.
Obiectivul central al procesului instructiv-educativ este formarea şi dezvoltarea personalităţii
educabilului din toate punctele de vedere, şcoala fiind un amplu laborator de metamorfoze la nivel individual
şi de grup. Copilul trebuie pregătit pentru a face faţă provocărilor lumii contemporane. Va fi capabil să o facă
numai în măsura în care dispune, stăpâneşte, operează cu un sistem de cunostinte, priceperi, deprinderi,
abilităţi, competenţe transferabile, transversale, integrate.
2
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 – GALAŢI
Bld. Dunărea nr. 60, Cod Poştal 800647;
Tel./Fax: 0236/472 422; e-mail: scoala_il_caragiale@yahoo.com

Acestea din urmă nu pot fi formate eficient prin abordarea monodisciplinară. Depinde de măiestria
cadrului didactic, de pregătirea de specialitate, de dăruirea pentru profesie, de deschiderea spre nou, în a
alege un sistem coerent de căi, mijloace, forme de organizare în proiectarea, organizarea, desfăşurarea de
activităţi, situaţii de învăţare, aşa încât în drumul, calea, parcursul şcolar educabilul să se înarmeze cu
instrumente ale cunoaşterii, cu abilităţi, competenţe cu care trebuie şi poate „.să ştie să facă ceva“. Cu alte
cuvinte, importante sunt achiziţiile instructive, educative, formative pe care educabilul le dobândeşte prin
intermediul conţinuturilor învăţării specifice disciplinelor de învăţământ.
Urmând obiectivul central, în acest an şcolar ne-am propus:
angajarea responsabilă a elevului în procesul învăţării;
încurajarea comunicării şi a relaţiilor interpersonale prin valorificarea valenţelor formative ale
sarcinilor de învăţare în grup;
transformarea cadrului didactic în „sprijin”, „mediator” şi „facilitator”, precum şi diminuarea
funcţiilor sale de „furnizor de informaţii”;
profunzimea, trăinicia şi reactivarea cunoştinţelor, generate de perspectiva integrată asupra
cunoaşterii, prin intensificarea relaţiilor dintre concepte, idei, practici şi teme abordate în şcoală şi în
afara ei;
abilitatea metodologică a cadrelor didactice pentru integrarea curriculară: coordonare între temele
abordate clasic şi cele realizate integrat, stabilirea modalităţilor de evaluare formativă a
performanţelor individuale şi a celor obţinute în învăţarea prin colaborare, precum şi organizarea
proiectelor într-o schemă orară coerentă.

Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar pentru desfăşurarea activităţii pe semestrul I,


s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi
transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări
elaborate de M.E.N., precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate la începutul
anului şcolar, dar şi pe parcursul acestuia.
Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-
participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de
învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi
dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare,
învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului primar. S-a încercat
relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ
pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev.
În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a
mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii,
strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii,
inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare, problematice.
În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a
elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la
activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi
asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii
individuale şi colective, a iniţiativei.
3
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 – GALAŢI
Bld. Dunărea nr. 60, Cod Poştal 800647;
Tel./Fax: 0236/472 422; e-mail: scoala_il_caragiale@yahoo.com

Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), fiind însoţite de
descriptorii de performanţă pe trei niveluri: FB, B şi S. În urma evaluărilor, dar şi a concursurilor şcolare în
care elevii noştri au fost implicaţi, s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi
dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.
În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat serbări şcolare, s-au
dezbătut teme de circulaţie, de protejare a mediului înconjurător, teme de combatere a violenţei în mediul
şcolar şi în afara lui şi, nu în ultimul rând, am încercat să-i determinăm pe elevii noştri, prin activităţi
deosebit de atractive, să adopte un stil de viaţă sănătos. S-au organizat drumeţii pentru observarea naturii, a
fenomenelor naturii, de colectare a unor materiale necesare orelor de abilităţi practice, vizionări de spectacole
de teatru şi film. Au fost iniţiate proiecte educaţionale şi de parteneriat, aceste activităţi contribuind la
adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor.
Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut loc dezbateri,
susţinerea unor referate şi a unor activităţi didactice model:

 Septembrie 2018:
Sporirea eficienţei actului didactic
 studierea planului-cadru de învăţământ şi a programei şcolare;
 întocmirea şi avizarea schemelor orare;
 realizarea planurilor de recapitulare în vederea evaluării iniţiale;
 instruirea cadrelor didactice pe probleme specifice învăţământului primar;
 analiza activităţii comisiei metodice în anul şcolar precedent; propuneri de activităţi/termen de
realizare /responsabilităţi pentru anul şcolar 2018/2019.
Evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării
a) Elaborarea testelor iniţiale pentru clasa a II-a.
b) Stabilirea calendarului de aplicare a acestora.

 Octombrie 2018:
Evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării
a) -Centralizarea rezultatelor testelor iniţiale –analiza rezultatelor globale ale claselor, probleme
tipice.
b) -Stabilirea planului de acţiune care să conducă la ameliorarea rezultatelor şcolare . Modul de
acţiune didactică ce va fi aplicat in timpul anului şcolar, pentru a asigura normalitate în
parcursul şcolar, va fi analizat în cadrul Consiliului Profesoral şi transmis spre informare
Consiliului de Administraţie.

 2 octombrie 2018 - Activitate demonstrativă la disciplina comunicare în limba română–


Clasa Pregătitoare B, susținută de către doamna prof. înv. primar Iordache Genovica –
Jenica: ,,Aventura aligatorului. Sunetul a și literele a mic și A mare de tipar”.
Lecția susținută de d-na prof. ptr. înv. primar Iordache Genovica – Jenica aduce noi argumente
că folosirea tehnologiile multimedia, mai ales cele interactive, pot juca un rol deosebit în descoperirea
de noi cunoștințe și valori într-o formă agreabilă.
4
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 – GALAŢI
Bld. Dunărea nr. 60, Cod Poştal 800647;
Tel./Fax: 0236/472 422; e-mail: scoala_il_caragiale@yahoo.com

 27 noiembrie 2018 - “Secretul numerelor”- Matematică - activitate demonstrativă - Clasa


Pregătitoare A - Oul haios. Numărul și cifra 8 - abordarea integrată şi învăţarea prin
cooperare sunt condiţii clare pentru ca educabilul să se înarmeze cu instrumente ale
cunoaşterii, cu abilităţi, competenţe cu care trebuie şi poate „să ştie să facă ceva”.
Activitatea a fost realizată de prof. ptr. înv. primar Briciu Luminița la clasa pregătitoare A cu scopul
de a aduce în faţa colegilor abordarea interdisciplinară a organizării conţinuturilor învăţării într-o
lecţie de matematică. La clasa pregătitoare conținuturile învățării permit o abordare integrată.
Metodele și tehnicile interactive îi ajută pe elevi să învețe fără efort. Ei percep învățarea ca pe un joc.
Susținerea referatului: ,,Interdisciplinaritatea – liantul disciplinelor școlare”
D-na prof. ptr. înv. primar Mogoș Aurora subliniază faptul că integrarea înseamnă stabilirea de relații
clare între cunoștințe, competențe, atitudini și valori care aparțin unor discipline școlare distinct.

 19 decembrie 2018 - Activitate practică cu rol deosebit în conturarea personalităţii umane -


,,Colinde și povești la fereastra iernii” – activitate extracurriculară
Susținerea referatului: ,,Colaborarea școală – familie, factor decisiv în actul educațional”.
Valorificarea produselor realizate de elevi în scop caritabil este o modalitate de stimulare şi
sensibilizare a copiilor, dar şi de implicare a comunităţii.. Tema activității a permis o abordare
integrată. Tehnicile de lucru au fost: trasare după contur, asamblare, lipire.
Referatul susținut de d-na prof. ptr. înv. primar Florescu subliniază faptul că colaborarea între
toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie este stringentă. Școala nu-și poate
realiza pe deplin sarcinile, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și viață ale copiilor.
Parteneriatul între școală și familie și-a demonstrat eficiența pretutindeni unde a fost aplicat.

 21 ianuarie 2019 - ,,Suntem la fel și totuși… diferiți” - Activitate demonstrativă la


Comunicare în limba română – Clasa a II-a A: ,,Scrierea corectă a cuvintelor sa și s-a”
susținută de d-na prof. ptr. înv. primar Onofrei Cornelia
D-na prof. ptr. înv. primar Onofrei Cornelia demonstrează încă o dată că în lecțiile de comunicare în
limba română explicația, conversația și exercițiul ajută la înțelegerea scrierii ortogramelor. Elevii sunt
antrenați în rezolvarea mai multor tipuri de exerciții.
Susținerea referatului: ,, Tratarea diferențiată în ciclul primar”
Referatul susținut de d-na prof. ptr. înv. primar Gociu Monica subliniază faptul că tratarea
diferențiată a elevilor crește eficiența activităților didactice. Activitatea diferențiată trebuie să
cuprindă pe toți elevii clasei, atăt pe cei care întâmpină dificultăți, cât și pe cei cu posibilități deosebite.

 23 ianuarie 2019 – susținerea inspecţiei speciale pentru acordarea gradul didactic I -


seria 2017-2019- cadrul didactic inspectat: MOGOŞ AURORA
D-na prof. ptr. înv. primar Mogoș Aurora își susține în prezența colegilor atât de la ciclul primar, cât
și de la ciclul gimnazial lucrarea având ca temă ,,Modalităţi de stimulare a creativităţii elevilor prin
strategii activ-participative”. A ales această temă în vederea aplicării la clasă a strategiilor potrivite în
vederea creşterii motivaţiei şi interesului elevilor pentru învăţarea şcolară, pentru valorificarea
potenţialului creativ şi intelectual al fiecărui copil. La finalul susținerii lucrării primește nota ZECE.
5
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 – GALAŢI
Bld. Dunărea nr. 60, Cod Poştal 800647;
Tel./Fax: 0236/472 422; e-mail: scoala_il_caragiale@yahoo.com

 20 martie 2019 - “Magia matematicii”- Activitate demonstrativă: ,,Ordinea efectuării


operațiilor ” - activitate susținută de d-na prof. ptr. înv. primar Gociu Monica D-na prof. ptr.
înv. primar motivează alegerea temei subliniind că în lecțiile de matematică ce au ca titlu
ordinea operațiilor elevii își consolidează operațiile matematice.
Susținerea referatului: ,,Abordarea interdisciplinară și dezvoltarea copilului în clasa
pregătitoare” - activitate susținută de d-na prof. ptr. înv. primar Iordache Genovica-Jenica. Se
subliniază faptul că activitățile interdisciplinare contribuie la dezvoltarea intelectuală, socială,
emoțională, fizică și estetică a copilului, cultivă încrederea în forțele proprii și spiritul de
competiție.

 10 aprilie 2019 - “Pe aripi de primăvară” - Activitate demonstrativă: ,,Grupurile de


litere ,,ce”, ,,ci”, ,,ge”, ,,gi”, „che”- activitate susținută de d-na prof. ptr. înv. primar Mogoș
Aurora, o lecție antrenantă, plăcută atât elevilor cât și celor care au asistat la lecție.
Susținerea referatului: ,,Rolul activităților integrate în învățământul primar”- activitate
susținută de d-na prof. ptr. înv. primar Onofrei Cornelia. Curriculum-ul integrat presupune o
anumită modalitate de predare si o anumitã modalitate de organizare si planificare a instruirii
şi produce o inter-relaţionare a disciplinelor sau obiectelor de studiu, astfel încât să se răspundă
nevoilor de dezvoltare ale elevilor.

 6 mai 2019 - Optimizarea procesului de învăţământ


Evaluări finale/ evaluarea naţională la clasa a II-a – aplicare/ evaluare. Obiective
propuse/ realizate/ nerealizate; cauze;
Măsuri de recuperare/ dezvoltare; centralizarea rezultatelor.

 16 mai 2019 Activitate demonstrativă: ,,Măsurări pentru lungime - activitate susținută


de d-na înv. Florescu Mioara
Susținerea referatului: ,,Rolul evaluării în monitorizarea progresului individual al
elevilor”- activitate susținută de d-na prof. ptr. înv. primar Briciu Luminița.
În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare
a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare/realizare a procesului integrat de
predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev.
Evaluarea şcolară reprezintă un ansamblu de activităţi dependente de anumite intenţii.

Fiecare învăţător a realizat o mapă sintetică a învăţătorului care a cuprins: planuri cadru pentru fiecare
clasă, programele şcolare în vigoare, schema orară, fişe de lucru şi teste de evaluare etapială, sumativă şi
standard, portofolii tematice la diferite discipline de învăţământ precum şi o bază de date în format
electronic.
6
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 – GALAŢI
Bld. Dunărea nr. 60, Cod Poştal 800647;
Tel./Fax: 0236/472 422; e-mail: scoala_il_caragiale@yahoo.com

Fiecare învăţător a utilizat la clasă mijloacele electronice de învăţământ. Dacă doar în unele clase
există în permanenţă un calculator pe care sunt construite lecţii în diferite programe fiind folosite cu
eficienţă la clasă, toate clasele sunt dotate cu un videoproiector ceea ce ne este de mare folos.. Au fost
utilizate şi auxiliarele curriculare la diferite discipline de învăţămât. Au fost elaborate o multitudine de fişe
de lucru, de evaluare, de reînvăţare. Elevii au fost implicati în alcătuirea de portofolii tematice.

S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor familiarizarea cu
diferite activităţi de evaluare încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de
învăţământ.
Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu
progresul realizat.
Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o şcoală să fie eficientă este necesar ca
elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună iar activitatea didactică să fie
mai mult centrată pe instruire şi curriculum.
Evidenţiem consecvenţa învăţătorilor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a
conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi
remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative, sumative şi a concursurilor şcolare, confirmându-se o
calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în achiziţiile,
capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor.

Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor didactice.

 s-a pus un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă;


 s-a creat un climat favorabil învăţării;
 elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a reuşi;
 s-au desfăşurat activităţi extracuriculare care să lărgească interesul elevilor în sensul construirii de
relaţii bune în şcoală;
 s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor;
 părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de învăţământ;
 sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru elevi;
 s-a realizat o mai bună colegialitate şi dezvoltare profesională a dascălilor;
 s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, sprijin şi
acceptarea opiniei celuilalt;
 s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltare atât a elevilor cât şi a învăţătorilor din şcoală.
7
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 – GALAŢI
Bld. Dunărea nr. 60, Cod Poştal 800647;
Tel./Fax: 0236/472 422; e-mail: scoala_il_caragiale@yahoo.com

Au fost întreprinse asistenţe la ore. În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că
învăţătorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că folosesc strategii didactice
moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregatire ale claselor, demersul didactic fiind bine
conceput şi aplicat.

Cadrele didactice au participat şi la diverse simpozioane ştiinţifice, s-au implicat în programe de


perfecţionare individuale sau colective şi au apreciat ca pe o experienţă benefică activitățile de cerc
desfăşurate:
- în semestrul I de colectivul Școlii Gimnaziale ,,Iulia Hașdeu” Galați pe data de 19.01.2019,
care a avut ca temă ,,Formarea și dezvoltarea competențelor specifice în cadrul activităților
integrate la disciplinele: dezvoltare personală, muzică și mișcare, arte vizuale și abilități practice”
- în semestrul al II-lea organizat de Seminarul Teologic ,,Sf. Andrei” Galați, desfășurat la
Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos Galați, care a avut ca temă
,,Valorificarea laturilor educației prin intermediul activităților extrașcolare” (25 mai).

Remarc şi apreciez efortul tuturor membrilor Comisiei Metodice a Învăţătorilor (clasele


pregătitoare, I, a II-a) de a colabora şi comunica în cadrul echipei, dorinţa de afirmare, dar şi dorinţa
de a învăţa. Toate acestea asigură bunul mers şi reuşita activităţii noastre .

MATERIAL REALIZAT DE
Prof. înv. primar BRICIU LUMINIȚA-
responsabil comisie

S-ar putea să vă placă și