Sunteți pe pagina 1din 4

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN

MUNCA PENTRU UTILIZAREA POMPEI EPUISMENT

COD IP-SSM

Elemente Numele şi Funcţia Data Semnătura


privind prenumele
responsabilii

1 2 3 4 5

Elaborat Gornăţeanu SEPP, Secure


Simona Work
Solutions

Văzut Zamfirache Inspector


Virgil SSM

Aprobat Bărbulescu Președinte


Gili Consiliu de
Administrați
e

1. SCOP

IPSSM-2021
Instrucţiunea are ca scop instruirea personalului în vederea cunoaşterii riscurilor şi măsurilor de
prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale la locul de muncă.

2. DOMENIUL
Instrucţiunea se aplică la toate locurile de muncă unde se utilizeaza pompe
centrifugale.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
I.P.S.S.M. - Instrucţiune proprie de securitate şi sănătatea muncii - Document care
reglementeaza realizarea prevederilor din NSSM
E.I.L. - Echipament individual de lucru
E.I.P. - Echipament individual de protectie- orice echipament destinat a fi purtat
sau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi
pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu
proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv.
E.M. - Echipament de muncă – orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie
folosită în muncă.
S.S.M.-S.U. - Securitatea si Sănătatea Muncii – Situaţii de Urgenţă
N.G.P.S.I. - Norme Generale de Prevenire şi Stingere a Incendiilor
Prevenirea - Ansamblul de dispoziţii sau măsuri luate ori prevăzute în toate
etapele procesului de muncă în scopul evitării sau diminuării riscurilor profesionale.
Eveniment - Accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului,
produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţie de persoană
dată dispărută sau accidentul de traseu, ori de circulaţie în condiţiile în care au fost implicate
persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau legate
de profesie.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1. Legea 319/2006 – sănătăţii şi securităţii în muncă;


4.2. Norme metodologice de aplicarea a legii 319/2006;
4.3. Normativ de acordare EIP şi EIL, ediţia şi revizia în vigoare ;
4.4. L. 481/2004 – Legea Protecţiei Civile ;
4.5. L. 307/2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor;
4.6. Instructiuni tehnice pentru pompele centrifugale.

5. RESPONSABILITĂŢI

IPSSM-2021
5.1 Seful de lot, seful punctului de lucru/ schimb intocmeste IPSSM _urile, urmarind modurile
de aplicare al acestora si le modifica la schimbarea conditiilor de lucru.
5.2 Responsabilul SSM şantier verifică IPSSM _urile.
5.3 Inspectorul SSM-SU – avizează IPSSM-urile si le codifica.
5.4 Directorul pentru Calitatea Productiei aproba IPSSM-urile.
5.5 Şef de şantier si şef lot / adjunct sef secţie asigura conditiile de securitate si sanatate in
munca pentru prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirile profesionale.
5.6 Responsabilul SSM şantier verifică periodic (lunar) modul de respectare a măsurilor
dispuse în IPSSM_uri.
5.7 Instruirea se va face conform procedurii administrative PA-SSM-14 ediţia şi revizia în
vigoare, iar executantul are obligatia de a-si insusi si respecta prevederile instructiunilor.
5.8 Alte responsabilitati sunt cele care rezulta din documentele de referinta mentionate la cap .

6. INSTRUCŢIUNEA

6.1. Pompele de epuismente sunt destinate vehiculării lichidelor neagresive, curate sau puţin
încărcate, având temperatura lichidului vehiculat de maxim 105ºC.
6.2. Pompele de epuismente sunt pompe centrifugale orizontale, monoetajate cu rotor în
consolă. Etanşarea pompei la trecerea arborelui prin carcasă (presetupă) este realizată cu garnituri din
azbest grafitat.
6.3. Înaintea primei porniri sau după o pauză mai îndelungată se va asigura starea normală a
pompei în ceea ce priveşte etanşarea la arbore şi ungerea lagărelor.
6.4. La punerea în funcţiune a pompei se vor respecta următoarele:
- se verifică rotirea uşoară şi fără frecări interioare a pompei, acţionând-o cu mâna la cuplă;
- se închide complet vana de refulare;
- se amorsează pompa fie prin umplere dintr-o conductă, fie cu găleata; după ce s-a verificat sorbul
cu clapetă;
- pompa este prevăzută cu dopuri pentru dezaerisiri, în timpul amorsării acestea vor fi deschise până
când prin ele va curge lichid neîntrerupt;
- se porneşte pompa când se consideră amorsată; dacă manometrul nu indica presiunea normală se
reia cu atenţie şi cu răbdare operaţia de amorsare;
- se deschide uşor vana de pe coloana de refulare.
6.5. Pompa nu trebuie să funcţioneze timp îndelungat cu vana închisă, deoarece lichidul se
încălzeşte foarte repede şi foarte mult.
6.6. Pentru o bună funcţionare a pompei se vor urmări:
- zgomotele şi vibraţiile;
- încălzirea lagărelor;
- gradul de etanşare al presetupei;
- valoarea curentului electric absorbit.
6.7. Ungerea rulmenţilor se face cu vaselină consistentă numai atunci când rulmenţii sunt
montaţi definitiv la locul lor.
6.8. Lipsa lubrefiantului sau frecarea unor piese conjugate fara lubrefianţi este semnalată prin
apariţia unui zgomot, semănând cu un şuierat.
6.9. La oprirea pompei se va proceda după cum urmează:
- se închide vana de pe coloana de refulare a pompei;
- se opreşte motorul electric;
- dacă există pericolul de îngheţ se goleşte pompa pe dopul de golire;
IPSSM-2021
- în cazul în care pompa este montată ca pompă de rezervă, ea trebuie pornită din când în
când pentru a avea siguranţa că poate intra oricând în exploatare.
6.10. Deservirea pompelor va fi încredinţată numai lucratorilor cu calificare de mecanic şi
instruite corespunzator.
6.11. Instalarea aparatajelor electrice precum şi orice lucrare executată asupra motorului electric
se va efectua în condiţiile deconectării instalaţiei de la reţea si numai de lucratori califiati si truiti in
acest srns.
6.12. Înainte de punere în funcţiune a instalaţiei se va verifica :
- legarea la pământ a instalaţiei electrice;
- existenţa apărătorilor care protejază piesele de cuplare, ale pompei cu motorul;
6.13. În statia de pompe se va afişa la loc vizibil schema instalaţiei în care este montată pompa si
instrucţiunile de supraveghere adaptate la condiţiile specifice tehnologiei instalaţiei (condiţii de
explozie, nocivitate etc.).
6.14. Se interzice cu desăvârşire să se repare sau sa se curete pompa în timpul funcţionării;
6.15. Întotdeauna strângerea şuruburilor de la presetupă în timpul funcţionării se va efectua cu
atenţie sporită.
6.16. Nu se admite schimbarea garniturilor decât când pompa este oprită.
6.17. Fiecare lucrător care consideră că sarcina de serviciu atribuită de conducătorul punctului
de lucru, prezintă un risc mărit de accidentare, are posibilitatea de a refuza această sarcină, iar la
apariţia unui pericol grav şi iminent are posibilitatea să oprească lucrul şi/ sau să părăsească imediat
locul de muncă şi să se îndrepte spre o zonă sigură, fără a fi prejudiciaţi, fiind protejaţi împotriva
oricăror consecinţe negative nejustificate.
6.18. În cazul unui pericol grav şi iminent ce apare în cadrul locului de muncă, atunci când şeful
ierarhic superior nu poate fi contactat, toţi lucrătorii au obligaţia să aplice măsurile corespunzătoare
în conformitate cu cunoştiinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun pentru a evita consecinţele
unui astfel de pericol.
6.19. Orice eveniment va fi comunicat, de orice salariat care ia cunoştinţă de eveniment, de
îndată conducătorului locului de muncă, iar acesta va comunica imediat conducerii sucursalei şi
inspectorului SSM-SU.
6.20. Fiecare loc de muncă va fi dotat cu o trusă de prim ajutor în caz de accidente şi cu
materiale de primă intervenţie în caz de incendiu. Personalul muncitor va fi instruit asupra modului
de acţiune în caz de accidente / incendii (alarmare şi acordare a primului ajutor).
6.21. În cazul unor situaţii de urgenţă pentru care sunt necesare măsuri şi acţiuni urgente,
întregul personal trebuie să cunoască modul de acţionare şi schema de înştiinţare şi alarmare.

7. RAPOARTE SI INREGISTRARI

7.1. Fisa individuala de instructaj

IPSSM-2021