Sunteți pe pagina 1din 149
MONITORUL OFICIAL ROMANIEI Anul 187 (XXXI) — Nr. 945 bis LEGI, DECRETE, HOTARARI $I ALTE ASTE Marti, 26 noiembrie 2019 Pagina Anexa la Ord minis educate sh afcetl nv. 5259/2019 pentr aprobarea Matodologéisacr privind mobitatea personalului didactic da predare preuriverstar in nul scolar 2020-2021 mere’) MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 945 bis/26.X1.2019 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL EDUCATIEI $I CERCETARII ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020—2021*) In temeiu prevederior art. 18, 19,61, 62, 63, 8, 89, 90, 98, 93%, 94, 96,97, 99, 100, art. 149 alin. (3), at. 234, 247, 248, 252, 254, 2541, 255, 262, a 263 alin, (1}{10) si ale at. 268, 279, 280, 281, 282, 284 din Legea educate’ avonale rr, 112011, cu modificrile si completaileulterioare, in baza prevederior art. 6 si ale art. 12 alin, (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul{administatiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte. hormative, si ale art. 12 alin. (3) din Hotarérea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea $i functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificéle si completarile ulterioare, ministrul educa cercetri emiteprezenyfarin Art, 1. — Se aproba Metodologia-cadru prividd mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020—2021, prevazuta in anexa care face parte integranta dit” prezentul ordin Art. 2. — Directile generale, directil’de specialitate si institutile din subordinea Ministerului Educatiei si Cercetévitinspectoratele gcolare si unitate de invatamant preuniversitar duc la indeplinprevedenileprezentll ori Art. 3. — Prezentul ordin se pu Monitorul Oficial al Romaniei, Partea | ~ Ministrul educaiei gi cercetari, Criefina Monica Anisie Bucuresti, 12 noiembrie 2019. Nr. 5.259. *) Ordinal er. §.258/2019 @ fost publicat in Monitorul Ofeial al Romaniel, Partea |, nr. 945 in 28 nolembrie 2019 gi este reprodus gin acest numa bis. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 945 bis/26.XI.2019 3 Anexa METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN iNVATAMANTUL PREUNIVERSITAR IN ANUL $COLAR 2020-2021 Capitolul | Disporitii generale ‘Art. | (1) Prezenta Metodologie reglementeaza: 4) conditile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate in invatimafl preuniversitar; ») organizarea si desfisurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din inviyimantul preuniv ) angajarea personalului didactic de predare in invitimintul preuniversitar, precum si elipeea din funtie a personlu idactic de predare din invagimantul preuniversitar. (2) Prin unitigi de invagimant, in sensul prezentei Metodologii, se au in vedere: unititilé de invayimant cu personalitate jjuridicd la data de 1 septembrie 2020, respectiv unitiile de invaxinnt conexe ale inva lui preuniversitar si unitaile de {nvagimant pentru activiigiextrascolare, care se organizeaza si functioneaza conform prevaderilor art. 19, 42, 9 si 100 din Legea edlucafiei nafionale nr. 1/2011 cu modificirile si completirile ulterioare. La decizia,afititilor de invatimant si a autoritigilor «aciministratici publice locale se pot infiinta consortii scolare, conform art, 62 din Legep’nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Regulamentului-cadru pentru organizarea si functionarea consp(filor scolare, aprobat prin ordinul ministrului cedlucafei, cercetii, tineretului si sportului nr. $488/201 1. infinjarea si desfiinjate consonilor scolare pentru anul yeolar 2020- 2021, serealizeaza si se transmite inspectoratelor scolare panda data de 31 ianyge 2020. La nivelul consortilor scolare in structura cirora intra unititi de invayimdnt din acecasi localitate sau din localitaffeinvecinate se pot constitu posturi didactice de predarfcatedre vacant din ore existent in dou sau mai mute uti desman, care pot ocupate conform pevedeior prezentei Metodologii (G3) Prin localitate, in sensul prezentei Metodologii, se infelege: Fen so ani (4) Prin personal didactic de predare/cadre didactice, in sens®i prezentei Metodologii, se inelege: personalul didactic de predare din unititile de invatémant, personalul didactic de conduees¥ din unitate de invatmant, profesorii metodisti si personalul didactic de conducere din casele corpului didactic, personalul @xlactic de conducere, de indrumare si control din inspectoratele scolar care desfisoar’ activity de predare in unit de inviifnaat, personalul didactic de predare titular care beneficiaza de pensie de invaliitate i personalul didactic de predare care benefjciaz de rezervarea postului didact alin, (1), art. 279 din Legea nr. 1/201 cu modificrile icine uleroare (5) Hotararile consililor de administrate ale urailr de invagimant, stabilte nbaza prezentei Metodologi, se adopt cu respectarea prevederilor art 93 si art. 96 alin. (8) din i:@gea nr. 1/2011 cu modificarile si completirile ulterioare. ‘Art.2 (1) Prin cadre didactice ttulare in sisteiul de invikmant preuniversitar, in sensu prezentei Metodologi, denumite in coninare cade didactice ttle, sean vedere ddactice cae a incheiat un cont individual de munet pe prioad nedeterminat. 2) Statutul de cadru didactic titdar in sistemul de invakimént preuniversitar este dovedit prin documentele de nnumitetransferare tepartizare pe post crdine de ministu, decizi ale inspectoruli scolar general, dispozii de repartizare ~ mise de institut abilitae in acest sens» Ministerl Educajci si Greeti, inspectorate seoare, comisi nationale de repartzare si prin contractul individual de munca e’perioada nedeterminati. Cadrele didactce titulare eae sau completat norma didactcs de predare-invjare-evaluare pe periogd nedeterminata sunt cadre didactce tiularein dou’ sau mai multe unitii de inviimaint ori pe dui sau mai multe specializiri“Siestor cadre didacticetitulare hse va constiui norma didactica de predare-invajare-evaluare in ‘unitiile de invigimant ori pe speciaizirile precizate in decizia de completare de norm didacticd pe perioadi nedeterminati ‘Ant 3 (1) Cadrele didactice care au dobsindit cel putin defnitivare in invatimant sunt cadre didactice cu drept de practic in invagimantal preuniversitar. Q) La inserierea la concursul national de ocupare a postuilor didacticecatedrelor vacanterezervate in inviimntul preuniverstar, denumit in continuare concurs national, absolvenjii cu diploma ai invajamntului postliceal si universitar de lunga si secur durati au obligajia si facd dovada finalizit prey psihopedagogice. Pregitiea psihopedagogic’ presupune obfinerca a ‘minimum 60 de crete prin modulele organizate de departamentele pentru pregitirea personalului didactic(departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. Pregitirea psihopedagogic’ se finalizea7i prin objinerea ..Certficatului de absolvine a programelor de formare psihopedagogica”. Absolventi cu diploma ai invijimntuli superior de haga duralé care nu objin ‘minimum 60 de credite prin modulele onganizate de departamentcle pentru pregitirea personalului didactic\departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, dar obtin minimum 30 de credite transferable din programul de pregitire psihopedagosicd, se pot incadranumai in invajiméntul primar, gimnazial, profesional, in palatele gi cluburle copilor sau pe catedre de pregitire/instruire practic’. Absolventii cu diplomii de absolvirecertiticat de competente ai invitimdnmlui posticealterfar nonuniversitaraiscoilor de maistriai scolilor de antrenori au oblgatia de a efectua pregtrea psihopedagogica in conformitate cu ‘Nomele metodologice de organizare si desfigurare a programelor de pregtirepsihopedagogica si metodici a maistilor instructor, absolventi de scoli postliceale‘colegi din invyamantulterfiar nonuniversitar/scoli de maist in domeni ia antrenorlorabsolventi de iceu urmat de o coal de antrenor,scoi posticeae or colegi de invtimnt teriar nonuniversitar de profil, cu specilizarea in tedrei, conform art. 255, art, 268 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 945 bis/26.XI.2019 ramura de sport respectiva, in vederea certificdri pentru profesia didactic, aprobate prin ordinul ministrului educatei si cercetari stiintfice nr. 5286/2015. Maistit instructor’ si antrenori, care nu au dobaindit defintivarea in invakimant, au obligatia de a face dovada, la data incadrari in invaamantul preuniversitar, cd au finalizat pregatirea psihopedagogica (3) Absolventi cu diploma ai ciclului Ide studi universitare de licenta sai ciclului Il de studi universitare de masteravmaster care solicit incadrarea in invatamantul prescolar, primar, gimnazial, profesional sau pe catedre de pregitie instruire practic trebuie si facd, in perioadele de inscriere/validare la etapele de mobilitate, dovada definerii a minimum 30 de eredite transferable din programul de pregatire psihopedagogicd oferit de departamentele pentru pregitirea personahului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. Absolvenfi care au eféctuat pregitirea psihopedagogici in statele membre ale Uniunii Enropene, in statele semnatare ale acordului privind Spatiul Economic European sau in Confederatia Elvetian isi pot recunoaste pregitirea psihopedagogica efectuati in conformitate cu prevederile Procedurii privind recunoasterea programelor de formare psihopedagogica finalizate in statele membre ale Uniunii Europene, in statele semnatare ale acordului privind Spatiul Economic European sau in Confederatia Elvetiand, in vederea continual studiilor sau desfasurdri activitti dideéfte in Romeinia, aprobata prin ordinul ministrului educatiei nationale si cercetirit nr, 5415/2016. Absolventit peitru care nu este posibill recunoasterea pregitirii psihopedagogice, precum si absolveni care au efectuat pregtirea psi gcd in alte state au obligatia a, in termen de cel mult 2 (doi) ani de la angajarea in invajamantul preuniversitar, si se adreseze éqyh departament pentru pregatirea personalului didactic/departament de specialitate cu profil psihopedagogic din cadtrul unei insttuti/umitati de invatimantacreditate, in vederea efecturi sau completiii pregitiri psihopedagogice, daca este cazul si objineri ,Cepificatului de absolvirea programelor de formare psihopedagogica” vy (4) Absolvenfi cu diploma ai ciclului I de studié universtare de masterat/mas solicit incadrarea in invagimantul liceal sau postliceal trebuie si faa, in perioadcle de inscriere/validare la ctapele de meditate a personalului didactic de predare din ‘invajamantul preuniversitar, dovada definerii a minimum 60 de credite transferabji6-in programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregitirea Emmi pepe tate cu profil psihopedagogic. Absolventi ei cu diploma ai ciclului IT de studi universitare de masteratmaster care, de inscriere/validare la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din invatimantul preuniversitar, mu fac do minimum 60 de credite transferabile din programul de pregitire psihopedagogica oferit de departamentele pentiy pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, dar au obfinut- minimum. credite transferabile din programul de pregitire psihopedagogica, pot fi incadrat/repartizaji numai pe posturi didactic fn invagimantul primar, gimnazial, profesional, in palatele si cluburile copilor, in cluburle sportive scolare sau pe cated de pregitine/instruine practicd. (5) Pentru absotventii cu diploma ai liccului pedagogic, a) tolegiului universitar de insttutori sau ai cichului 1 de studi ‘niversitare de licenfi cu specializarea ,,Pedagogia invajaman\elui primar si prescolar” se considera indepliniti cerinja privind pregatirea psihopedagogici de nivel L, previzut in Metodologid;“adru de organizare a programelor de formare psihopedagogica prin departamentele de specialitate din cadrulinsttujilor de inyjimant superior acreditate in vederea certificarii competenfelor pentru profesia didactic, aprobata prin ordinul ministralu i nayionale nr. 3580/2017, cu modificdrile si completile ulterioare. (6) Absolventii cu diploma ai invagimantului sqperior de lung sau scurta durati si ai invafimdntului postlieal, care au cefectuat pregitirea psihopedagogica pind in anul 2009 si nu au dobandit definitivarea in invagimnt, pot face dovada absolvirit programului de pregitire psihopedagogica prin foaiainatricola/anexa la diploma de licen sau de absolvire, in care este conseminat parcurgerea disciplinelor psihopedagogice si mojixlice sau prin certifieat de absolvire a programului de pregitire psihopedagogic’ oferit de departamentele pentru pregitirea pesonalului didactic de predare. Absolventilor care au finaliz licengi/absolvire studi universitare mo scurt durati pan fn anul 2005 li se considera indept psihopedagogica de nivel T si I, daca psf foaia matricola fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie scolard, pedagogic, metodica predirii specialitijii si praefica pedagogicd aferenti. specializinivspecializivilor inscrisiinscrise licenti/absolvire. ow (1 Personalul didactic de gyédare care nu indeplineste condijile prevazute Ia alin, (2)-(6) si care mu a dobandit nici efinitivarea in invapimaint se ‘meadreaza pe posturi didactice/catedre in invaimdntul preuniversitar ca personal tira studi corespunzitoare postului didacti/catedre. (8) Pana la data de 31 ianuarie 2020, inspectoratele scolare: a) verifici daci personalul didactic de predare debutant prevazut la art. 21 alin. (4) lit. a), eare a finalizat cu diploma invatimantul universitar de hungi sau scurti durati, a absolvit programul de pregitie psihopedagogic’ prin modulele organizate de reparizare minimum 5 (cinci) Ia concursuilenafionale,sesiunile 2019 s/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 sisau 2015pentruinvStitor/nsitutoi/ profesor pentru invatmant primar, in condifile prezentei Metodologii: 1) ocuparea posturilordidactice/catedrolordeclarate vacanelrezervate pentru angie pe perioadi determinat prin concurs nafional, in baza medi de repatizare minimum 5 (cinci) objinute la concursul nafionsile ocupare a posturlor didactic catedrelor vvacante‘ezervate in invajimntul preuniversitar,sesiunea 2020; ¥) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pei angajare pe perioada determinatd, in baza ‘metiei de reparizare minimum 5 (cine) objinut la concursurile nationale, sesiile 2019, 2018, 2017, respectv in baza mediei de repartizare minimum 7(sapte) objinute la concursuilenafionale,sesiunile 201652015 sau 2014, in condi prezentei Metodologi: \w) ocuparea posturilor ddactice’catedrelor declaate vacanteezervatecu personal didactic de predarecalificat prin plata cu ora; cy 1) ocuparea posurlor didactivelcstedelor dectarate vacaghezervate prin concursestare organizat(8) Ia nivel jude{can nivehul municipiului Bucuresti; Y) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacgit@rezervate pe parcursul anului scolar, in condiile prezentei Metodologii (2) Pentru ocuparea posturilordidactice/catedrelor vaeaifieirezervae care necesita atestate si avize suplimentare, incepind cu etapa de intregire de norma didactic’ de predare-invitare-eyaliare, slicitani,inlusiv cadre didactce titular, trebuie i prezinte {in petioadele de inscriere gi de verificare a irae a fisclor de inscriere la aceste etape conform Calendarului mobilti personalului didactic de predare din invijimantul predpiversitar pentru anul scolar 2020-2021, denumit in continuare Calendar, avizele, atestatele si documentele justificative necesaraY dupa cum urmeazi: 2) avizele eliberate de federafile, asociafil centele care organizeazit altemative educationale in Romania, precum si documentele care atest parcurgerea modulelor ge pedagogie specifics, eiberate de federal, asocagile, centrele care organizeaz altemative educationale in Roménia: Waldorf-Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativa ete., pentru ‘ccuparea posturlor didactice/catedrelorvacéinteezervate din inviyimantl alternativ; ) avizele eiberate de cultele recufascute oficial de stat, pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de religie, in care se precizear etapa de mobilitate per ‘au fost eliberate, ©) avizal Inspectoratului Geifetal al Polijci (IGPYAutortaii Rutiere Romane (ARR), pentru ocuparea eatedrelor de pregatireinstrire practic’ din domgjifl ,TransporturiConducerea autovehiculelor”; 4) avizul cultului sau avid special al cultului recunoscut oficial de stat, n baza Protocolului semmat cu Ministerul Educatiei si Cercetii, pentru ocuparea tuturor posturlor didacice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul seminarilorliceelor vocationale teologice si a posturilor didactice/catedrelor consttuite din discipline teologice de specialitate, in care se precizeaz etapa de ‘mobilitate pentru care au fost liberate; ¢) avizul Ministerului Apiriii Nationale, avizul Ministerului Afacerilor Inteme sau avizul Ministerului Justiie, pentru ‘ccuparea posturlor didactice/catedrelor vacanterezervate de la liceele militar, din unitajle de invafamint preuniversitar din sistemul de apirare, de informayi, de ordine public si de securitatenagionalé si din unite de invaimdiat subordonate Ministerului Juste, in care se precizeazi etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate; 1) acordul directoruluiliceului pedagogic eliberat in baza crteriilor stabilite de consitiul de administrate al unitait de invatamant, avizat de inspectorul scolar care coordoneaz activitatea liceelor pedagogice pentru ocuparea_ posturilor didactice/catedrelor vacantelrezervate de la clasele/grupele din profil pedagogic, dela liceele eu profil pedagogic, calificiile ‘ediucatoare sau invatitor, in care se precizeazi etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat; 2) documente justficative privind indeplinirea conditilor previzute la art, 9 alin, (10) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacantetezervate din invifimntal spec h) avizul eliberat de conducerea unitajilor de invajimant particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor ‘vacante/tezervate din untijile de invajimint particular care necesita viz, in care se previzeazi etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 945 bis/26.XI.2019 ) detagarea in interes invajimsntului a personaluli didactic de predare titular in invaximntul preuniversitar, precum sia cadtelordidactice debutante din invakmsntul preuniversitar de stat si particular prevzute la at. 21 alin. (4) lit ) si alin, (6), care ‘au promovat examen national pera obfinerea definitivi in invtimint,sesiunea 2020; 4) stabilrea continuitajilor pentru detagare la crete si detagarea la cerere in baza medic de repartzare de minimum 5 (cine) cbjinute la concursul national, sesumea 2020; 1) ccuparea posturlor diactice/catedrelor declarate vacante/rezervae pentru angajare pe perioada determina in baza medic de repartzare minimum 7 (sapte) obtnute la concursul national, sesiunea 2020, in ordnea descrescitoare a medilor de repartizare, avid priortate candida care au objinut cel putin minimum media 7 (sap) la concursul national, sesiunea 2020 si care benefcia de prehungirea duratei contractelor individuale de muncé in anu seolar 2020-2021 in baza mediei de repartizare minimum 7 (sapte) la concursuile najonale, sesiunle 2019 si/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 si/sau 2016 perry invaktorinstituori/profesori pent infin primar, in conde prezentei Metadologi 3) detasarea la cerere prin concurs specifi a personalului didactic de predar titular gil preuniversitar, precum sia cadrelor didatice debutante din invStimntul preuiversitar de sta i particular previzate la art ain. (4) lit. ) si alin. (6), care au promovat examenul national pentru objinerea definitivari in invafamant, sesiunea 2020; 1), prelungirea duratei contractelor inividuale de munca in anul scolar 2020-2021, pertn/personalul didactic de predare angajat cu contract individual de munca pe perioad determinati, care a obtinut media d> reparizare minimum 5 (cinci) Ia concursuilenafionale,sesiunile 2019 s/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 sisau 2015pentruinvStitor/nsitutoi/ profesor pentru invatmant primar, in condifile prezentei Metodologii: 1) ocuparea posturilordidactice/catedrolordeclarate vacanelrezervate pentru angie pe perioadi determinat prin concurs nafional, in baza medi de repatizare minimum 5 (cinci) objinute la concursul nafionsile ocupare a posturlor didactic catedrelor vvacante‘ezervate in invajimntul preuniversitar,sesiunea 2020; ¥) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pei angajare pe perioada determinatd, in baza ‘metiei de reparizare minimum 5 (cine) objinut la concursurile nationale, sesiile 2019, 2018, 2017, respectv in baza mediei de repartizare minimum 7(sapte) objinute la concursuilenafionale,sesiunile 201652015 sau 2014, in condi prezentei Metodologi: \w) ocuparea posturilor ddactice’catedrelor declaate vacanteezervatecu personal didactic de predarecalificat prin plata cu ora; cy 1) ocuparea posurlor didactivelcstedelor dectarate vacaghezervate prin concursestare organizat(8) Ia nivel jude{can nivehul municipiului Bucuresti; Y) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacgit@rezervate pe parcursul anului scolar, in condiile prezentei Metodologii (2) Pentru ocuparea posturilordidactice/catedrelor vaeaifieirezervae care necesita atestate si avize suplimentare, incepind cu etapa de intregire de norma didactic’ de predare-invitare-eyaliare, slicitani,inlusiv cadre didactce titular, trebuie i prezinte {in petioadele de inscriere gi de verificare a irae a fisclor de inscriere la aceste etape conform Calendarului mobilti personalului didactic de predare din invijimantul predpiversitar pentru anul scolar 2020-2021, denumit in continuare Calendar, avizele, atestatele si documentele justificative necesaraY dupa cum urmeazi: 2) avizele eliberate de federafile, asociafil centele care organizeazit altemative educationale in Romania, precum si documentele care atest parcurgerea modulelor ge pedagogie specifics, eiberate de federal, asocagile, centrele care organizeaz altemative educationale in Roménia: Waldorf-Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativa ete., pentru ‘ccuparea posturlor didactice/catedrelorvacéinteezervate din inviyimantl alternativ; ) avizele eiberate de cultele recufascute oficial de stat, pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de religie, in care se precizear etapa de mobilitate per ‘au fost eliberate, ©) avizal Inspectoratului Geifetal al Polijci (IGPYAutortaii Rutiere Romane (ARR), pentru ocuparea eatedrelor de pregatireinstrire practic’ din domgjifl ,TransporturiConducerea autovehiculelor”; 4) avizul cultului sau avid special al cultului recunoscut oficial de stat, n baza Protocolului semmat cu Ministerul Educatiei si Cercetii, pentru ocuparea tuturor posturlor didacice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul seminarilorliceelor vocationale teologice si a posturilor didactice/catedrelor consttuite din discipline teologice de specialitate, in care se precizeaz etapa de ‘mobilitate pentru care au fost liberate; ¢) avizul Ministerului Apiriii Nationale, avizul Ministerului Afacerilor Inteme sau avizul Ministerului Justiie, pentru ‘ccuparea posturlor didactice/catedrelor vacanterezervate de la liceele militar, din unitajle de invafamint preuniversitar din sistemul de apirare, de informayi, de ordine public si de securitatenagionalé si din unite de invaimdiat subordonate Ministerului Juste, in care se precizeazi etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate; 1) acordul directoruluiliceului pedagogic eliberat in baza crteriilor stabilite de consitiul de administrate al unitait de invatamant, avizat de inspectorul scolar care coordoneaz activitatea liceelor pedagogice pentru ocuparea_ posturilor didactice/catedrelor vacantelrezervate de la clasele/grupele din profil pedagogic, dela liceele eu profil pedagogic, calificiile ‘ediucatoare sau invatitor, in care se precizeazi etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat; 2) documente justficative privind indeplinirea conditilor previzute la art, 9 alin, (10) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacantetezervate din invifimntal spec h) avizul eliberat de conducerea unitajilor de invajimant particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor ‘vacante/tezervate din untijile de invajimint particular care necesita viz, in care se previzeazi etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat.

S-ar putea să vă placă și