Sunteți pe pagina 1din 14

Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa- a X-a

Unitatea școlară................
Clasa a X-a
PLANIFICARE ANUALĂ
Anul școlar ..........

Curriculum aplicat: T.C. 3 ore+C.D. 1 oră profesor................................

Semestrul Unitatea de învățare Nr. ore Săptămâna Observații

I Lectura prozei narative (I) 38 1-10

Lectura prozei narative (II) 34 10-18

al II-lea Lectura poeziei 38 1-10

Textul dramatic și arta spectacolului 25 10-16

Critica literară 5 16-17

Recapitulare finală 4 18

NOTĂ! Săptămâna 2-6 aprilie 2012: Şcoala altfel

1
Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa- a X-a

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Clasa a X-a
Anul școlar....................
Curriculum aplicat: T.C. 3 ore + C.D. 1 oră (filieră teoretică)

Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi asociate Nr. ore Săptămâna Observații
crt. învățare
1. Lectura 1.1. Identificarea 38 1-10
prozei particularităților și a Recapitulare:
narative (I) funcţiilor stilistice ale  Genul epic și genul dramatic 1
limbii în receptarea  Genul liric 1
diferitelor tipuri de texte Test predictiv 1
 Interpretarea cantitativă și calitativă a 1
1.2. Receptarea adecvată a testului; măsuri de remediere
sensului/sensurilor unui
mesaj transmis prin diferite Basmul cult
tipuri de texte orale sau
scrise Ion Creangă – un text
 Familiarizarea cu textul 1
1.3. Folosirea adecvată a  Basmul- caracteristici 1
strategiilor și a regulilor de  Construcția discursului narativ 1
exprimare orală în monolog 1
 Lumea personajelor din basm
și în dialog
 Elemente de originalitate in basmul
1
lui Ion Creangă
1.4. Redactarea unor 1
compoziţii despre textele  Basmul popular/basmul cult 1
studiate şi alcătuirea unor  Basmul-privire generală
texte funcţionale sau a unor Limbă și comunicare
proiecte  Argumentarea interpretărilor 1
 Monologul argumentativ 1
1.5. Utilizarea, în  Limbaj și argumentare 1
exprimarea proprie, a  Proiectul 1

2
Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa- a X-a

normelor ortografice,  Limbaj popular, limbaj cult 1


ortoepice, de punctuație, Nuvela
morfosintactice și folosirea
adecvată a unităților lexico- Mircea Eliade – un text
semantice, compatibile cu  Familiarizarea cu textul 1
situația de comunicare  Nuvela – caracteristici 1
 Construcția discursului narativ 1
2.1. Analiza principalelor  Lumea personajelor din nuvelă 1
componente de structură, de  Simboluri și interpretări 1
compoziţie şi de limbaj 1
 Analiza textelor narative
specifice textului narativ
Limbă și comunicare
1
 Dezbaterea
2.2. Identificarea şi analiza
principalelor componente  Cuvinte și sensuri – denotația și 1
de structură şi de limbaj conotația
specifice textului dramatic  Cuvinte și sensuri – eufemismul; 1
neologismele
2.3. Identificarea şi analiza Povestirea
elementelor de compoziţie
şi de limbaj în textul poetic Vasile Voiculescu – un text
 Familiarizarea cu textul 1
3.1. Identificarea  Povestirea în ramă – caracteristici 1
structurilor argumentative  Construcția discursului narativ 1
în vederea sesizării logicii  Instanțele comunicării narative 1
și a coerenței mesajului Limbă și comunicare
 Gramatică și stilistică – timpul
3.2. Compararea unor verbului 1
argumente diferite pentru  Gramatică și stilistică – persoana
formularea judecăților gramaticală 1
proprii  Proiectul – prezentare și evaluare 1
 Nuvela și povestirea – privire 1
generală 1

3
Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa- a X-a

3.3. Elaborarea unei  Nuvela și povestirea – evoluție 1


argumentări orale sau scrise istorică 1
pe baza textelor studiate  Dezbaterea – construcția cazurilor 1
 Dezbaterea – desfășurare 1
Evaluare unitatea I
 Interpretarea cantitativă și calitativă a
rezultatelor; măsuri de remediere
2. Lectura 1.1. Identificarea 34 10-18
prozei particularităților și a Romanul – personajul
narative (II) funcţiilor stilistice ale Liviu Rebreanu – un text
limbii în receptarea  Familiarizarea cu textul 1
diferitelor tipuri de texte  Trăsăturile romanului realist 1
 Construcția discursului narativ 1
1.2. Receptarea adecvată a  Modalități de caracterizare a
sensului/sensurilor unui personajelor; tipuri de personaje 1
mesaj transmis prin diferite  Particularități compoziționale și
tipuri de texte orale sau stilistice 1
scrise  Roman realist-obiectiv 1
Limbă și comunicare
1.3. Folosirea adecvată a 1
 Interviul
strategiilor și a regulilor de
 Lexic și morfosintaxă. Frazeologie
exprimare orală în monolog 1
Variante lexicale literare
și în dialog
Romanul – perspectivă narativă
1.4. Redactarea unor
Camil Petrescu – un text
compoziţii despre textele
studiate şi alcătuirea unor  Familiarizarea cu textul 1
texte funcţionale sau a unor  Construcția discursului narativ 1
proiecte  Instanțele comunicării narative 1
 Modalități de caracterizare a
1.5. Utilizarea, în personajelor; tipuri de personaje 1
exprimarea proprie, a  Particularități compoziționale și 1

4
Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa- a X-a

normelor ortografice, stilistice


ortoepice, de punctuație,  Roman subiectiv, modern 1
morfosintactice și folosirea
adecvată a unităților lexico- Recapitulare pentru lucrarea scrisă 1
semantice, compatibile cu Lucrare scrisă pe semestrul I 1
situația de comunicare  Interpretarea cantitativă și calitativă a 1
rezultatelor; măsuri de remediere
2.1. Analiza principalelor Limbă și comunicare
componente de structură, de  Cronica literară 1
compoziţie şi de limbaj  Scrisoarea și interviul pentru angajare 1
specifice textului narativ  Structura frazei și a textului.
Coordonare și subordonare 1
2.4. Folosirea unor
modalităţi diverse de Romanul – mit și simbol
înţelegere și de interpretare Mihail Sadoveanu – un text
a textului studiat  Familiarizarea cu textul 1
1
 Instanțele comunicării narative
3.1. Identificarea
 Modalități de caracterizare a
structurilor argumentative 1
personajelor; tipuri de personaje
în vederea sesizării logicii
și a coerenței mesajului  Mit și simbol în interpretarea 1
romanului
3.2. Compararea unor  Particularități compoziționale și 1
argumente diferite pentru stilistice
formularea judecăților  Roman mitic 1
proprii Limbă și comunicare
 Analiză și comentariu 1
 Stil direct, stil indirect, stil indirect
3.3. Elaborarea unei liber 1
argumentări orale sau scrise Romanul – privire generală 1
pe baza textelor studiate  Etape în dezvoltarea romanului 1

5
Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa- a X-a

Evaluare unitatea 2 1
 Interpretarea cantitativă și calitativă a 1
rezultatelor; măsuri de remediere

SEMESTRUL AL II-LEA
3. Lectura 1.1. Identificarea 38 1-10
poeziei particularităților și a Măști, simboluri, voci lirice
funcţiilor stilistice ale Mihai Eminescu - Luceafărul
limbii în receptarea  Universul creaţiei eminesciene 1
diferitelor tipuri de texte  Geneza poemului 1
 Genuri literare, teme și motive 1
1.2. Receptarea adecvată a poetice 1
sensului/sensurilor unui  Instanțele comunicării; tipuri de
mesaj transmis prin diferite lirism 1
tipuri de texte orale sau  Relații de opoziție și se simetrie; 1
scrise elemente de recurență; tropi 1
 Elemente de prozodie
1.3. Folosirea adecvată a
 Elemente de prozodie
strategiilor și a regulilor de
Atmosferă, sugestie și obsesie
exprimare orală în monolog
George Bacovia – un text poetic
și în dialog 1
 Universul creației bacoviene
1
1.4. Redactarea unor  Elemente de compoziție 1
compoziţii despre textele  Expresivitate și limbaj 1
studiate şi alcătuirea unor  Figuri de stil
texte funcţionale sau a unor Expresivitatea metaforei
proiecte Lucian Blaga – un text poetic
 Universul creației blagiene 1
1.5. Utilizarea, în  Elemente de compoziție 1
exprimarea proprie, a  Expresivitate și limbaj 1
normelor ortografice,  Figuri de stil. Tropii 1

6
Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa- a X-a

ortoepice, de punctuație,  Figuri de stil. Tropii 1


morfosintactice și folosirea
adecvată a unităților lexico- Portativul sentimentelor
semantice, compatibile cu Tudor Arghezi – un text poetic
situația de comunicare  Universul creației argheziene 1
 Elemente de compoziție 1
2.3. Identificarea şi analiza  Expresivitate și limbaj 1
elementelor de compoziţie  Analiza textelor poetice 1
şi de limbaj în textul poetic  Analiza textelor poetice 1
1
 Expresivitatea limbajului
2.4. Folosirea unor 1
 Expresivitatea limbajului
modalităţi diverse de
înţelegere și de interpretare
Baladesc și încifrare
a textului studiat
Ion Barbu – un text poetic
3.2. Compararea unor  Universul creației barbiene 1
argumente diferite pentru  Genuri literare, teme și motive 1
formularea judecăților poetice 1
proprii  Instanțele comunicării; tipuri de 1
lirism
3.3. Elaborarea unei  Elemente de compoziție 1
argumentări orale sau scrise  Relații de opoziție și de simetrie;
pe baza textelor studiate elemente de recurență; tropi
Limbă și comunicare
 Paralela și sinteza 1
 Paralela și sinteza 1
 Scriere și pronunțare 1

Poezia cotidianului
Mircea Cărtărescu – un text poetic
 Teme și motive literare; viziunea
despre lume; elemente de compoziție 1

7
Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa- a X-a

 Relații de opoziție și de simetrie;


elemente de recurență; tropi 1
Limbă și comunicare
 Texte funcționale 1
 Corect și hipercorect 1
Poezia – privire generală 1
Evaluare unitatea 3 1
 Interpretarea cantitativă și calitativă a 1
rezultatelor; măsuri de remediere

4. Textul 1.1. identificarea 25 10-16 NOTĂ!


dramatic și particularităților și a Comedia Săptămâna
arta funcțiilor stilistice ale 2-6 aprilie
spectacolului limbii în receptarea I.L.Caragiale – un text dramatic 2012:
diferitelor tipuri de texte  Familiarizarea cu textul 1 Şcoala
 Construcția subiectului în textul altfel
1.2. Receptarea adecvată a dramatic 1
sensului/sensurilor unui  Compoziția textului dramatic 1
mesaj transmis prin diferite  Comicul 1
tipuri de texte orale sau  Modalități de caracterizare a
scrise personajelor 1
Recapitulare pentru lucrarea scrisă 1
1.3. Folosirea adecvată a Lucrare scrisă – semestrul al II-lea 1
strategiilor și a regulilor de  Interpretarea cantitativă și calitativă a
exprimare orală în monolog rezultatelor; măsuri de remediere 1
și în dialog 1
 Cronica de spectacol
1
 Realizarea unei cronici dramatice
1.4. Redactarea unor 1
compoziţii despre textele  Analiza textelor dramatice
studiate şi alcătuirea unor Limbă și comunicare 1
texte funcţionale sau a unor  Informația mass-media 1
 Registru stilistic, stluri funcționale.
8
Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa- a X-a

proiecte Limbaj familiar. Argou. Jargon


 Stiluri funcționale 1
1.5. Utilizarea, în  Stiluri funcționale 1
exprimarea proprie, a
normelor ortografice, Drama
ortoepice, de punctuație, Camil Petrescu – un text dramatic
morfosintactice și folosirea  Familiarizarea cu textul
adecvată a unităților lexico-  Drama – definiție, caracteristici; 1
semantice, compatibile cu manifestare în literatura universală și 1
situația de comunicare în literatura română
 Modalități de construire a
2.2. Identificarea și analiza personajelor 1
principalelor componente  Elemente de limbaj; indicații scenice 1
de structură și de limbaj Limbă și comunicare
specifice textului dramatic
 Calitățile stilului. Abateri de la
1
calitățile generale ale stilului
2.3. Identificarea și analiza 1
 Exerciții de stil
elementelor de compoziție 1
Dramaturgia – privire generală
și de limbaj în textul poetic 1
 Evoluția comediei de la pașoptiști la
2.4. Folosirea unor epoca contemporană 1
modalități diverse de Evaluare unitatea 4 1
înțelegere și de interpretare  Interpretarea cantitativă și calitativă a
a textelor literare studiate rezultatelor; măsuri de remediere

3.1. Identificarea
structurilor argumentative
în vederea sesizării logicii
și a coerenței mesajului

3.2. Compararea unor


argumente diferite pentru

9
Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa- a X-a

formularea judecăților
proprii

3.3. Elaborarea unei


argumentări orale sau scrise
pe baza textelor studiate

5. Critica 1.2. Receptarea adecvată a 5 16-17


literară sensului/sensurilor unui  Receptări diferite ale aceleiași opere 1
mesaj transmis prin diferite literare de-a lungul timpului
tipuri de texte orale sau  Dosar critic 1
scrise  Dosar critic – prezentare 1
 Critica literară românească – privire 1
1.4. Redactarea unor generală
compoziţii despre textele  Critica literară postbelică; îmbinarea
studiate şi alcătuirea unor criticii și a istoriei literare, sinteze 1
texte funcţionale sau a unor active; teoria literară, „critica criticii”
proiecte

1.5. Utilizarea, în
exprimarea proprie, a
normelor ortografice,
ortoepice, de punctuație,
morfosintactice și folosirea
adecvată a unităților lexico-
semantice, compatibile cu
situația de comunicare

3.1. Identificarea
structurilor argumentative
în vederea sesizării logicii
și a coerenței mesajului

10
Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa- a X-a

3.2. Compararea unor


argumente diferite pentru
formularea judecăților
proprii
6. Recapitulare 1.3. Folosirea adecvată a 4 17-18
finală strategiilor și a regulilor de  Utilizarea corectă și adecvată a limbii
exprimare orală în monolog române în receptarea mesajelor, în 1
și în dialog diferite situații de comunicare
1.2. Receptarea adecvată a  Textul narativ 1
sensului/sensurilor unui  Textul poetic 1
mesaj transmis prin diferite  Textul dramatic 1
tipuri de texte orale sau
scrise
1.5. Utilizarea, în
exprimarea proprie, a
normelor ortografice,
ortoepice, de punctuație,
morfosintactice și folosirea
adecvată a unităților lexico-
semantice, compatibile cu
situația de comunicare
2.1. Analiza principalelor
componente de structură, de
compoziție și de limbaj
specifice textului narativ
2.2. Identificarea și analiza
principalelor componente
de structură și de limbaj
specifice textului dramatic
2.3. Identificarea și analiza
elementelor de compoziție

11
Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa- a X-a

și de limbaj în textul poetic


2.4. Folosirea unor
modalități diverse de
înțelegere și de interpretare
a textelor literare studiate

3.2. Compararea unor


argumente diferite pentru
formularea judecăților
proprii
3.3. Elaborarea unei
argumentări orale sau scrise
pe baza textelor studiate

12
Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa- a X-a

PROIECTAREA UNEI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Unitatea 6: RECAPITULARE FINALĂ profesor: .........................


Clasa: a X-a / anul școlar.........

Conţinuturi Competenţe specifice Activități de invățare Resurse Evaluare


(detalieri)
Utilizarea corectă şi 1.3. Folosirea adecvată a Exerciţii de identificare a stilurilor Activitate
adecvată a limbii strategiilor și a regulilor de funcţionale frontală :
romậne în receptarea exprimare orală în monolog și în Exerciţii de diferenţiere a elementelor prezentare
mesajelor în diferite dialog verbale, nonverbale şi paraverbale power point.
situaţii de comunicare 1.2. Receptarea adecvată a Exerciţii de diferenţiere a sensului Fişe de lucru
sensului/sensurilor unui mesaj denotativ de cel conotativ şi de Observarea
transmis prin diferite tipuri de texte cunoaştere a sensului neologismelor în sistematică a
orale sau scrise context elevilor
1.5. Utilizarea, în exprimarea Exerciţii de comentare a rolului expresiv Activitate pe
proprie, a normelor ortografice, al semnelor de punctuaţie grupe
ortoepice, de punctuație,
morfosintactice și folosirea
adecvată a unităților lexico-
semantice, compatibile cu situația
de comunicare
Textul narativ 2.1. Analiza principalelor Exerciţii de recunoaştere a speciilor Activitate
componente de structură, de epice : basm cult, povestire, nuvelă, frontală,
compoziție și de limbaj specifice roman: asemănări şi deosebiri alternată cu
textului narativ activitatea
2.1. Analiza principalelor Identificarea unei însuşiri a personajului individuală Observarea
componente de structură, de şi a modalităţilor de caracterizare Fişe de lucru sistematică a
compoziție și de limbaj specifice Tabel sintetic elevilor

13
Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa- a X-a

textului narativ
3.3. Elaborarea unei argumentări Exerciţii de argumentare a perspectivei
orale sau scrise pe baza teteor narative, a prezenţei stilului direct, a
studiate stilului indirect, a stilului indirect liber
Textul poetic 2.3. Identificarea și analiza Exerciţii de recunoaştere a unor texte din Activitate
elementelor de compoziție și de etape diferite: romantism, simbolism, frontală,
limbaj în textul poetic modernism alternată cu Observarea
2.3. Identificarea și analiza Exerciţii de identificare a elementelor de activitatea sistematică a
elementelor de compoziție și de compoziţie şi de limbaj individuală elevilor
limbaj în textul poetic Fişe de lucru
3.2. Compararea unor argumente Exerciţii de comparare a acestor texte Tabel sintetic
diferite pentru formularea pentru formularea judecăţilor proprii Activitate pe
judecăților proprii grupe
Textul dramatic 2.2. Identificarea și analiza Exerciţii de identificare a surselor şi a Activitate
principalelor componente de tipului de comic frontală
structură și de limbaj specifice (asemănări)
textului dramatic Activitate pe Observarea
2.4. Folosirea unor modalități Exerciții de stabilire a temei și viziunii grupe sistematică a
diverse de înțelegere și de despre lume în textele dramatice studiate (deosebiri) elevilor
interpretare a textelor literare Fişe de lucru
studiate Activitate
independentă

14