Sunteți pe pagina 1din 20

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

“NICOLAE TESTEMIŢANU”

CATEDRA DE PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ


”PAVEL GODOROJA”

ELABORĂRI METODICE

LA LUCRĂRILE PRACTICE PENTRU STUDENŢII


ANULUI III SEMESTRUL V

TEHNOLOGIA PROTEZELOR MOBILE, SEMIOLOGIA ȘI FORMELE NOZOLOGICE


ALE SISTEMULUI STOMATOGNAT

CHIŞINĂU - 2019
LISTA
manoperelor practice la TEHNOLOGIA PROTEZELOR MOBILE, SEMIOLOGIA ȘI
FORMELE NOZOLOGICE ALE SISTEMULUI STOMATOGNAT pentru studenţii anului 3
semestrul 5
N Manopera practică Obli Dem Semnătura Semnătura
gat onst studentului pedagogului
1 Descriu în caiete clasificarea crestelor alveolare 1
la maxilă și mandibulă.
2 Alegerea lingurilor amprentare, prepararea 1
materialului amprentar, obţin amprente de pe 1
model fontom.
3 Confecționarea modelului preliminar. 1
4 Desenează limitele viitoarei proteze cu 1
identificarea zonelor periferice pe model.
5 Confecţionarea lingurilor individuale din ceară 1
sau acrilat auto, fotopolimerizabil
6 Amprentarea funcțională a câmpului protetic 1
edentat total pe modelul fantom.
7 Confecţionarea şabloanelor cu borduri de ocluzie 1
La maxilă și mandibulă
8 Determinarea relațiilor intermaxilare cu ajutorul 1
șabloanelor cu bordura de ocluzie pe modele
9 Fixarea modelelor în articulator 1
10 Montarea dinților artificiali la maxilarul superior 1
11 Montarea dinților artificiali la maxilarulinferior 1
12 Modelarea definitivă a machetei protezei totale 1
13 Participă la realizarea tiparului, aplicarea 1
acrilatului, polimerizarea
14 Prelucrarea mecanică, lustruirea protezei totale 1
15 Descrierea formelor nozologice ale afecţiunilor 1
sistemului stomatognat
16 Examenul clinic în protetica dentară 1
17 Examenul paraclinic în protetica dentară 1

*Manoperele practice notate astfel se efectuiază student la student.


Notă:
1. Toate manoperele practice ca şi cele prevăzute numai pentru demonstrare se efectuiază cu
materialele predestinate studenţilor şi se notează în registrul respectiv.
2. În cazul neîndeplinirii manoperelor practice nominalizate studentul este obligat de a se prezenta
suplimentar, în afara orarului, pentru atestarea practică.
3. La decizia catedrei în cazuri excepţionale, condiţional, o parte din manoperele practice pot fi
transferate pentru realizare în semestrul următor.
4.Decontarea materialelor predestinate studenţilor pentru manoperele practice se efectuiază conform
ordinelor în vigoare ale MS cu coeficientul 2, aprobat de Consiliul de Administrare a clinicii
stomatologice.
ELABORAREA METODICĂ Nr 1

TEMA: Edentaţia totală. Etiologia. Tabloul clinic.

Locul lucrării: laborator


Scopul lucrării: de a însuşi particularităţile câmpului protetic edentat total, a amprentării pentru
realizarea modelului preliminar şi confecţionarea modelului preliminar în edentaţia totală.
PLANUL LUCRĂRII:
1. Discuţii la temă – 15 min
2. Studenţilor se demonstrează: tehnica amprentării pentru realizarea modelului preliminar şi
confecţionarea modelului preliminar al câmpului protetic edentat total. – 10 min
3. Lucrul practic al studenţilor: amprentează cu material elastic câmpul protetic edentat total de
pe model-fantom şi realizează modelul preliminar. – 60 min
4. Încheere. – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Definiţie „edentaţie totală”. Etiologia.
2. Câmpul protetic edentat total, noţiune, elementele componente, caracteristica.
3. Aspectul apofizelor alveolare în edentaţia totală, caracteristica după Schroder şi Koller.
4. Fibromucoasa câmpului protetic edentat total, caracteristica formaţiunilor anatomice după
Suplle, Gavrilov.
5. Indicaţii către terapia edentaţiei totale cu proteze mobile.
6. Proteza totală – elementele componente, caracteristica.
7. Amprentele. Criterii de clasificare a amprentelor.
8. Linguri de amprentare. Varietăţi.Caracteristica.
9. Amprentarea preliminară a câmpului protetic edentat total – scopul, materiale şi utilaj necesar.
10. Materialele amprentare. Clasificări. Nominalizări.
11. Modelul preliminar – scopul şi metodica de confecţionare.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR A STUDENŢILOR


Studenții descriu în caietele de lucrări practice clasificările proceselor alveolare după Schroder şi
Koller și a fibromucoasei după Suplle, Gavrilov.
ASIGURAREA TEHNICO-MATERIALĂ DE BAZĂ
Utilaj: 3. Diverse linguri amprentare
1. Măsuţă vibratorie Materiale:
2. Bol de cauciuc 1. Materiale amprentare: alginate, siliconice
3. Modele-fontom 2. Ghips
4. Modele de diagnostic 3. Ceară roză
Instrumente: 4. Soluţii dezinfectante
1. Set de instrumente
2. Spatulă pentru malaxarea gipsului
ELABORAREA METODICĂ Nr 2
TEMA: Lingura individuală de amprentare. Tehnici de confecţionare.
Locul lucrării: laborator
Scopul lucrării: De a însuşi necesitatea, materialele şi tehnicile de confecţionare a lingurilor
individuale de amprentare în edentaţia totală.

PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă – 15 min.
2. Studenţilor se demonstrează: confecţionarea lingurilor individuale de amprentare din ceară de
bază şi acrilat autopolimerizabil prin tehnica de laborator. – 10 min.
3. Lucrul practic al studenţilor: Confecţionează lingurile individuale de amprentare din ceară de
bază sau acrilat autopolimerizabil 60 min.
4. Încheiere – 5 min.
ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Modelul preliminar. Zonele de succiune a edentatului total la maxilă.
2. Modelul preliminar. Zonele de succiune a edentatului total la mandibulă.
3. Linguri de amprentare individuale. Caracteristica. Scopul utilizării.
4. Cerințele către lingura individuală.
5. Designul și tehnici de confecționare a lingurii individuale
6. Particularităţile modelării din ceară de bază a lingurilor individuale de amprentare la maxilă şi
mandibulă.
7. Particularităţile de confecţionare a lingurilor individuale de amprentare din acrilat
autopolimerizabil.
8. Particularităţile de confecţionare a lingurilor individuale de amprentare din acrilat
termopolimerizabil.
9. Particularităţile de confecţionare a lingurilor individuale de amprentare din acrilat
fotopolimerizabil.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR

În caietele de lucru studenţii notează etapele de confecţionare a lingurilor individuale de amprentare


prin tehnica de laborator.

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ


Utilaj:
1. Proteze totale
2. Ocluzoare şi articulatoare
3. Modele de diagnostic
Instrumente:
1. Creioane chimice
Materiale:
1. Ceară de ocluzie
2. Ceară de bază
3. Garnituri de dinţi din acrilat şi porţelan
4. Acrilate termopolimerizabile
ELABORAREA METODICĂ Nr 3

TEMA: Tehnici de amprentare a câmpului protetic edentat total.

Locul lucrării: laborator


Scopul lucrării: de a însuşi tehnicile de amprentare a câmpului protetic utilizându-se testele
funcționale după Herbst la mandibulă și maxilă. Amprentarea funcțională. Confecţionarea
modelului de lucru. Utilaj, instrumente și materiale necesare la etapa respectivă.

PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă – 15 min.
2. Demonstarea. – 10 min.
3. Lucrul practic al studenţilor la confecţionarea pe modelele pregătite a şabloanelor cu borduri de
ocluzie la maxilă şi mandibulă. – 60 min.
4. Încheere – 5 min.
ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Definiția amprentei funcționale. Scopul. Caracteristica.
2. Cerințele de bază către amprenta funcțională.
3. Clasificarea tehnicilor de amprentare a câmpului protetic edentat total.
4. Tehnica de amprentare mucostatică. Particularități.
5. Tehnica de amprentare mucodinamică. Particularități.
6. Ce prezintă amprenta mucocompresivă. Indicații. Contraindicații
7. Amprenta de despovărare. Indicații.
8. Tehnica de amprentare după Schreinemakers. Avantaje. Dezavantaje
9. Tehnica de amprentare după Herbst. Avantaje. Dezavantaje
10. Modelul de lucru. Caracteristica. Utilaj instrumente și materiale necesare.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR


În caitele de lucru studenţii vor descri liniile de orientare şi limitele protezei totale pe modelul
definitiv la maxilă şi mandibulă.

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ


Utilaj:
1. Sursă de gaze naturale sau spirtiere
2. Modele de lucru
3. Bol de cauciuc
Instrumente:
1. Spatulă pentru modelare
2. Bisturiu
3. Creion chimic
4. Cleşte crampon
5. Pensă
Materiale:
1. Acrilate autopolimerizabile şi termopolimerizabil
2. Ceară de bază,
3. Ceară de modelare
ELABORAREA METODICĂ Nr 4
TEMA: Şabloanele cu borduri de ocluzieîn edentatația totală.

Locul lucrării: laborator


Scopul lucrării: de a însuşi necesitatea şi tehnica confecţionării şabloanelor cu borduri de ocluzie
în cazul edentatului total, ceara stomatologică.
PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă – 25 min.
2. Demonstrea modelelor cu şabloanele şi bordurile de ocluzie. – 15 min.
3. Lucrul practic al studenţilor: confecţionarea şabloanelor cu borduri de ocluzie la maxilă și
mandibulă. – 60 min.
4. Încheere – 5 min.
ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Şablonul cu bordura de ocluzie.Caracteristica.
2. Argumentaţi necesitatea confecţionăriișablonului cu bordura de ocluzie
3. Cerințe cătreșablonul cu bordura de ocluzie la maxilă.
4. Cerințe cătreșablonul cu bordura de ocluzie la mandibulă.
5. Elementele componente a șablonului cu bordura de ocluzie
6. Limitele șabloanelor cu bordură de ocluzie. Înălțimea, lățimea în regiunea anterioară și
posterioară.
7. Limitele orientative trasate pe model pentru confecţionarea şablonului cu bordura de ocluzie la
maxilă şi mandibulă.
8. Utilaj, instrumente şi materiale necesare la confecţionarea şablonului cu bordura de ocluzie.
9. Ceara de bază. Caracteristica. Indicații.
10. Necesitatea şi tehnica întăririi şablonului cu bordura de ocluzie la maxilă şi mandibulă.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR


În caietele de lucru studenţii vor descrie liniile de orientare pe șablonul cu bordurele de ocluzie şi
însemnătatea practică pentru alegerea și montarea dinților artificiali la maxilă şi mandibulă.

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ


Utilaj:
1. Bol de cauciuc
2. Aparatul Larin, spirtieră, dispozitivul Fox
3. Ocluzoare,articulatoare
4. Măsuţă cu plan înclinat
5. Modele de lucru
Instrumente:
1. Set de instrumente
2. Bisturiu, spatulă pentru malaxarea gipsului
3. Spatulă pentru modelare
4. Creion chimic
Materiale:
1. Acrilate autopolimerizabile şi termopolimerizabile
2. Ceară de bază, etanol, apă oxigenată
3. Ghips
4. Sîrmă de aluminiu sau ortodontică
ELABORAREA METODICĂ Nr 5

TEMA: Determinarea relaţiilor intermaxilare, poziţionarea modelelor în articulator.


Totalizare.

Locul lucrării: laborator


Scopul lucrării: de a însuşi principiile şi metodele de determinare a relaţiilor intermaxilare centrice
şi de poziţionare a modelelor în ocluzor sau articulator.
PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă – 15 min
2. Demonstarea varietăţilor de ocluzoare și articulatoare şi de poziţionare a modelelor în ocluzor
sau articulator. – 10 min.
3. Lucrul practic al studenţilor: poziţionarea modelelor în ocluzor sau articulator. – 60 min.
4. Încheere – 5 min.
ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Definiţia „poziţia de postură mandibulară”. Metode de determinare.
2. Definiţia DVO. Metodele de determinare.
3. Definiţie „ relaţii intermaxilare”.
4. Scopul determinării și înregistrării relațiilor intermaxilare
5. Metodele determinării relațiilor intermaxilare.
6. Consecutivitatea etapelor determinării relațiilor intermaxilare.
7. Metode grafice în determinarea relațiilor intermaxilare.
8. Varietăţi de ocluzii în proteza totală.
9. Articulatoarele. Clasificarea. Caracteristica.
10. Principiile şi metodele de fixare a modelelor în simulatoare.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR


Se v-a întocmi un referat la tema:”Metode de determinare a relației centrice în edentația totală”
ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ
Utilaj:
1. Bormaşina tehnicianului dentar
2. Sursă de gaze naturale sau spirtiere
3. Ocluzoare
4. Articulatoare
5. Modele fixate în ocluzor în poziţia ocluziei centrice
Instrumente:
1. Set de instrumente
2. Instrumente abrazive
3. Bisturiu
4. Spatulă pentru modelare
5. Dispozitiv ce imitează planul ocluzal
6. Creion chimic
Materiale:
1. Ceară de modelare
2. Ceară de bază
3. Garnituri de dinţi artificiali (acrilat, ceramică, metal)
4. Materiale abrazive
5. Sîrmă de aluminiu sau ortodontică
ELABORAREA METODICĂ Nr 6

TEMA: Modelarea machetei protezei totale la maxilă.


Montarea dinţilor artificiali în arcada dentară superioară.

Locul lucrării: laborator


Scopul lucrării: de a însuşi tehnicile de montare a dinţilor şi de realizare a arcadei dentare
superioare după principiile Gyzi în modificarea Vasiliev.
PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă – 15 min.
2. Demonstrarea tehnicii de montare a dinţilor şi de realizare a arcadei dentare superioare după
principiile Gyzi în modificarea Vasiliev. – 10 min.
3. Lucrul practice al studenţilor montarea dinţilor şi realizare arcadei dentare superioare după
principiile Gyzi în modificarea Vasiliev. – 60 min.
4. Încheere – 5 min.
ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Reguli generale de montare a dinţilor pentru arcada dentară superioară.
2. Reguli individuale de montare a dinților în arcada dentară superioară.
3. Dinții artificiali. Varietăți. caracteristica.
4. Alegerea dinților artificiali (material, mărime, formă, culoare).
5. Limitele bazei protezei la maxilă. Factori ce determină extinderea limitei bazei protezei.
6. Tehnici de montare a dinților artificiali la maxilă.
7. Particularităţi de montare a dinţilor în articulatoare moderne după reperele anatomice trasate pe
model.
8. Utilaje, instrumente şi materiale utilizate la etapa montării dinților artificiali
9. Consecutivitatea realizării machetei protezei totale la maxilă.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR


Se v-a întocmi un referat la tema:”Dinții artificiali, metode și tehnici de montare a dinților în arcada
dentară superioară”.
ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ
Utilaj:
1. Şlifmotoare
2. Spirtieră sau surse de gaze naturale
3. Bormaşina tehnicianului dentar
4. Ocluzoare, articulatoare
5. Chiuvete, bol de cauciuc
Instrumente:
1. Set de instrumente
2. Piese dreapte,cleşte crampon
3. Bisturiu, pense
4. Spatulă pentru malaxarea ghipsul
5. Pensule
6. Ciocănaşul tehnicianului denta
Materiale:
1. Ceară de bază
2. Hîrtie de articulaţie
3. Ghips medical
4. Etanol, vată
5. Apă oxigenată, tinctură de iod
ELABORAREA METODICĂ Nr 7

TEMA:Modelarea machetei protezei totale la mandibulă.


Montarea dinţilor artificiali în arcada dentară inferioară.

Locul lucrării: laborator


Scopul lucrării: de a însuşi tehnicile de montare a dinţilor şi de realizare a arcadei dentare
inferioare după principiile Gyzi în modificarea Vasiliev.
PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă – 15 min.
2. Demonstrarea metodei de montare a dinţilor şi de realizare a arcadei dentare inferioare după
principiile Gyzi în modificarea Vasiliev. – 10 min.
3. Lucrul practice al studenţilor montarea dinţilor şi realizarea arcadei dentare inferioare după
principiile Gyzi în modificarea Vasiliev. – 60 min.
4. Încheere – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Reguli generale de montare a dinţilor pentru arcada dentară inferioară.
2. Reguli individuale de montare a dinților în arcada dentară superioară.
3. Dinții artificiali. Varietăți. caracteristica.
4. Alegerea dinților artificiali (material, mărime, formă, culoare).
5. Limitele bazei protezei la mandibulă. Factori ce determină extinderea limitei bazei protezei.
6. Tehnici de montare a dinților artificiali la mandibulă.
7. Particularităţi de montare a dinţilor în articulatoare moderne după reperele anatomice trasate pe
model.
8. Utilaje, instrumente şi materiale utilizate la etapa montării dinților artificiali
9. Consecutivitatea realizării machetei protezei totale la mandibulă.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR


Se v-a întocmi un referat la tema:”Dinții artificiali, metode și tehnici de montare a dinților în arcada
dentară inferioară”.
ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ
Utilaj:
1. Presă pentru chiuvete
2. Chiuvete, ring
3. Polimeriizator
4. Presă de dezambalare a chiuvetei
5. Ciocan
6. aragaz, plită electrică
Instrumente:
1. Bol de cauciuc
2. Spatulă de malaxare, pensulă
Materiale:
1. Izocol, celofan
ELABORAREA METODICĂ Nr 8

TEMA: Modelarea definitivă a machetei protezei totale.

Locul lucrării: laborator


Scopul lucrării: de a însuşi importanţa şi tehnica modelării definitive a machetei protezei totale.

PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă – 15 min.
2. Demonstrarea tehnicii de modelare definitivă a machetei protezei totale. – 10 min.
3. Lucrul practic, studenţii realizează modelarea definitivă a machetei protezei totale. – 60 min.
4. Încheere – 5 min.
ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Scopul modelării definitive a machetelor protezelor totale.
2. Obiectivele urmărite pentru modelarea definitivă a machetelor protezelor totale.
3. Modelarea machetei protezei totale superioare. Caracteristica.
4. Modelarea machetei protezei totale inferioare. Caracteristica.
5. Particularitățile modelării zonelor periferice la maxilarul superior.
6. Particularitățile modelării zonelor periferice la maxilarul inferior.
7. Utilajul, instrumente şi materiale necesare la modelarea definitivă a machetelor protezei totale.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR


Referat la tema: „ Tehnica modelării definitive a machetei protezei totale”.
ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ
Utilaj:

1. Şlif motor sau/ şi bormaşina tehnicianului dentar


2. Piese drepte

Instrumente:

1. Perii aspre
2. Filţuri
3. Instrumente abrazive

Materiale:

1. Glaspapir
2. Pastă de lustruire a suprafeţelor metalice (GOI)
ELABORAREA METODICĂ №9
TEMA: Realizarea tiparului, izolarea, polimerizarea, dezambalarea protezei totale.
Locul lucrării: laborator
Scopul lucrării: însuşirea etapei tehnologice de realizare a tiparului şi izolarea, aplicarea acrilatului
şi polimerizarea, ambalarea și dezambalarea protezei din chiuvetă.

PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă – 15 min.
2. Demonstrarea tehnicii de ambalare a machetei protezei totale. – 15 min.
3. Lucrul practic al studenţilor: realizează şi izolează tiparul, aplică acrilatul, efectuiază
polimerizarea şi dezambalarea protezei totale. – 60 min.
4. Încheiere – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Tiparul. Definiţie. Etapele de realizare a tiparului.
2. Ambalarea noțiune. Scopul.
3. Metodele de ambalare. Avantaje. Dezavantaje. Materiale.
4. Îndepărtarea cerii din tipar
5. Prepararea acrilatului. Polimerizarea. Etapele polimerizării.
6. Dezambalarea. Noțiune.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR


Studenţii desenează schematic în caietele de lucru părţile componente ale chiuvetei destinate
ambalării machetei protezei totale.

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ


Utilaj:
1. Model-fontom a câmpului protetic Materiale:
2. Măsuţă vibratoare,linguri amprentare.
3. Spirtiere,şlifmotor 1. Ceară lipicioasă, ceară de bază
Instrumente: 2. Ghips,etanol
3. Acrilat autopolimerizabil.
1. Set de instrumente 4. Acrilat termopolimerizabil.
2. Bisturiu,bol din cauciuc, spatulă
3. Spatulă de modelat
4. Instrumente abrazive
ELABORAREA METODICĂ №10

TEMA: Prelucrarea mecanică lustruirea protezei totale. Totalizare.

Locul lucrării: laborator


Scopul lucrării: este însuşirea etapelor tehnologice de prelucrare mecanică, lustruire și poleire a
protezei totale.
PLANUL LUCRĂRII

1. Discuţii la temă – 15 min.


2. Demonstrarea utilajului, instrumentelor, materialelor, tehnica prelucrării mecanice şi lustruirii
protezei totale. – 10 min.
3. Lucrul practic, studenţii participă la prelucrarea mecanică şi lustruirea protezei totale. – 60 min.
4. Încheiere. – 5 min.
ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Instrumenteabrazivele pentru prelucrarea mecanică a protezelor totale.
2. Instrumente de finisarepentruprelucrarea protezelor totale.
3. Instrumente delustruireșipoleireaprotezelor totale.
4. Materiale utilizate la prelucrarea protezelor totale.
5. Verificarea contactelor ocluzale în articulator.
6. Erori posibile la etapele de confecționare a protezei ttale.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR

În caietele de lucru studenţii descriu consecutivitatea finisării protezei totale, instrumentele şi


materiale utilizate.

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ


Utilaj:
1. Şlifmotoare, modele fontom cu edentaţii totale
2. Linguri amprentare individuale, aparat de soclare a modelelor
3. Bol de cauciuc, măsuţă vibratorie, spirtiere sau sistemă gaz-aragaz
Instrumente:
1. Set de instrumente
2. Spatulă de malaxare a materialelor amprentare
3. Spatula de modelat,cuţit de ghips
4. Bisturiu,cleşte crampon
5. cleşte cu fălci ascuţite,creion
Materiale:
1. Materiale amprentare
2. Ghips medical,ceară de bază
3. Etanol,Sîrmă de aluminiu
4. Borduri de ocluzie semifabricate în formă de paralelepiped
ELABORAREA METODICĂ №11
TEMA: Formele nozologice ale afecţiunilor sistemului stomatognat.

Locul lucrării: laboratorul


Scopul lucrării: de a însuşi formele nozologice ale afecţiunilor sistemului stomatognat.
PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă. – 15 min.
2. Demonstrarea sistematizării formelor nozologice de bază ale afecțiunilor sistemului stomatognat
ce necesită un tratament ortopedo-protetic. – 10 min.
3. Lucrul practic al studenţilor: descrierea formelor nozologice de bază ale afecțiunilor sistemului
stomatognat ce necesită un tratament ortopedo-protetic. – 60 min.
4. Încheiere. – 5 min.
ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Clasificarea formelor nozologice.
2. Afecțiunile țesuturilor dure cariesogene
3. Afecțiunile țesuturilor dure noncariesogene
4. Abraziunea patologică a țesuturilor dure.
5. Anomalii dentare. Anomalii de formă a arcadelor dentare. Anomalii de ocluzie.
6. Definiția edentație parțială, eteologia, patogenia, formele.
7. Definiția edentație totală, etiologia, patogenia,formele.
8. Afecțiunile parodontului. Cauzele și formele.
9. Migrăridentare. Varietăți.
10. Afecțiunile ATM.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR

În caietele de lucru studenţii întocmesc un referat cu tema: „Formele nozologice ale afecţiunilor
sistemului stomatognat”.

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ

Utilaj:
1. Motor electric de şlefuit sau / şi bormaşina tehnicianului dentar
2. Model-fontom în ocluzor sau articulator
3. Lampă de gaz natural sau spirtieră
4. Bol de cauciuc,măsuţa cu plan înclinat
Instrumente:
1. Set de instrumente stomatologice, instrumente abrazive
2. Bisturiu, spatulă de modelat, plăcuţă de sticlă
Materiale:
1. Ghips medical,borduri de ocluzie standarte
2. Creion chimic,ceară de bază
3. Dinţi artificiali (set),set cu abrazive
4. Etanol,sîrmă de aluminiu
ELABORAREA METODICĂ № 12
TEMA: Simptomele clinice ale afecţiunilor sistemului stomatognat.

Locul lucrării: laboratorul


Scopul lucrării: de a însuşi simptomele clinice ale afecţiunilor sistemului stomatognat.
PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă. – 15 min.
2. Demonstrarea simptomelor clinice ale afecţiunilor sistemului stomatognat. – 10 min.
3. Lucrul practic al studenţilor: efectuiază examenul clinic unul pe altul notînd datele
respective în fişa de observaţie, studiază modelele de diagnostic, filme radiografice. – 60
min.
4. Încheiere. – 5 min.
ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Simptomele subiective ale afecțiunilor sistemului stomatognat în caz de leziuni odontale
coronare.
2. Simptomele subiective ale afecțiunilor sistemului stomatognat în caz de edentație parțială.
3. Simptomele subiective ale afecțiunilor sistemului stomatognat în caz de edentație totală.
4. Simptomele obiective ale afecțiunilor sistemului stomatognatîn caz de leziuni odontale
coronare.
5. Simptomele obiective ale afecțiunilor sistemului stomatognat în caz deedentație parțială.
6. Simptomele obiective ale afecțiunilor sistemului stomatognat în caz deedentație totală.
7. Acuzele pacientului în protetica dentară
8. Anamneza actualei maladii
9. Anamneza vieții

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR


În caietele de lucru studenţii întocmesc un referat cu tema: „Simptomele subiective și obiective
ale afecțiunilor sistemului stomatognat în practica stomatologică.”.

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ


Utilaj:
Materiale:
1. Utilajul de lucru a medicului 1. Etanol
2. Instalaţii stomatologice 2. Vată
3. Tăviţă pentru setul de instrumente 3. Vazelină
4. Electroodontometru 4. Săpun lichid
5. Mănuşi
Instrumente: 6. Măşti
Set de instrumente sterile 7. Modele de diagnostic
ELABORAREA METODICĂ №13
TEMA: Examenul clinic al pacientului în protetică dentară.

Locul lucrării: laborator


Scopul lucrării: însuşirea etapei tehnologice de confecţionare a protezei totale: realizarea
tiparului şi izolarea, aplicarea acrilatului şi polimerizarea, dezambalarea protezei din chiuvetă.
PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă. – 15 min.
2. Demonstrarea consecutivităţii examenului clinic al pacienţilor în clinica de protetică dentară
şi îndeplinirea fişei de observaţie de ambulator. – 10 min.
3. Lucrul practic al studenţilor: efectuiază examenul clinic unul pe altul notînd datele respective
în fişa de observaţie – 60 min.
4. Încheiere. – 5 min.
ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Necesitatea examenului clinic.
2. Consecutivitatea examenului clinic exobucal al pacienţilor în clinica de protetică
dentară.
3. Consecutivitatea examenului clinic endobucal al pacienţilor în clinica de protetică
dentară.
4. Examenul dinţilor şi notarea formulei dentare după şcoala anglo-sacsonă, şi internaţională.
5. Examenul arcadelor dentare.
6. Examenul relaţiei de ocluzie centrică.
7. Examenul apofizelor alveolare
8. Examenul mucoasei bucale.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR AL STUDENŢILOR


Studenţii desenează schematic în caietele de lucru părţile componente ale chiuvetei destinate
ambalării machetei protezei totale.
ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ
Utilaj:
1. Utilajul de lucru a medicului
2. Instalaţii stomatologice
3. Tăviţă pentru setul de instrumente
4. Electroodontometru
Instrumente:
Set de instrumente sterile
Materiale:
1. Etanol
2. Vată
3. Vazelină
4. Săpun lichid
5. Mănuşi
6. Măşti
7. Modele de diagnostic
ELABORAREA METODICĂ №14
TEMA: Examenul paraclinic al pacientului în protetică dentară.

Locul lucrării: laborator


Scopul lucrării: însuşirea metodelor paraclinice de examinare al pacientului în protetică dentară.

PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă. – 15 min
2. Demonstrarea metodelor paraclinice de examinare al pacientului în protetică dentară. – 10
min.
3. Lucrul practic al studenţilor: efectuiază examenul clinic unul pe altul notând datele
respective în fişa de observaţie, studiază modelele de diagnostic, filme radiografice. – 60
min.
4. Încheere. – 5 min.
ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Indicaţii la examenul paraclinic al pacienţilor în clinica de protetică dentară.
2. Varietăţile examenului radiologic al pacienţilor în clinica de protetică dentară.
3. Analiza modelelor de diagnostic.
4. Electroodontometria.
5. Termodiagnosticul.
6. Eficienţa masticatorie.
7. Miotonometria.Electromiografia.Reografia.
8. Examenul fotostatic.
9. Examenul microcurenţilor electrici în cavitatea bucală.
10. Gnatosonia.Gnatofonia.

LUCRUL DE SINESTĂTĂTOR
În caietele de lucru studenţii întocmesc un referat cu tema: „Examenul paraclinic al pacienţilor în
clinica de protetică dentară”.

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ


Utilaj:
1. Utilajul de lucru a medicului
2. Instalaţii stomatologice
3. Tăviţă pentru setul de instrumente
4. Electroodontometru
Instrumente:
Set de instrumente sterile
Materiale:
1. Etanol
2. Vată
3. Vazelină
4. Săpun lichid
5. Mănuşi
6. Măşti
7. Modele de diagnostic

ELABORAREA METODICĂ №15


TEMA: Indicaţii către tratamentul protetic ale afecţiunilor sistemului stomatognat.

Locul lucrării: clinica


Scopul lucrării: în cadrul lucrării practice stidenţii materializează cunoştinţele la deteminarea
indicaţiilor către tratamentul protetic.
PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă. – 15 min.
2. Demonstrarea principiilor generale şi metodele de tratament protetic; se subliniază că la
baza oricărui tratament protetic stau principiile fundamentale ale proteticii dentare, iar
metoda de tratament reiese din diagnostic şi particularităţile tabloului clinic. – 10 min.
3. Lucrul practic al studenţilor: Efectuiază examenul clinic unul la altul şi obţin amprente cu
material elastic – 60 min.
4. Încheiere. – 5 min.
ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Diagnosticul. Componentele diagnosticului în protetica dentară. Exemple.
2. Indicaţiile generale către tratamentul protetic
3. Indicaţii relative către tratamentul protetic
4. Indicaţii absolute către tratamentul protetic
5. Care sunt indicaţiile locale către tratamentul protetic
6. În bază la ce date se determină indicaţiile către tratamentul protetic
7. Argumentaţi indicaţiile către tratamentul protetic urgent

LUCRUL DE SINESTĂTĂOR

În caietele de lucru studenţii întocmesc referat la tema: “Indicaţii generale şi locale la tratamentul
protetic al afecţiunilor sistemului stomatognat”.

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ


Utilaj:
1. Utilajul de lucru a medicului
2. Instalaţii stomatologice
3. Tăviţă pentru setul de instrumente
4. Electroodontometru
Instrumente:
Setdeinstrumentesterile
Materiale:
1. Etanol
2. Vată
3. Vazelină
4. Săpunlichid
5. Mănuşi
6. Măşti
7. Modeledediagnostic

ELABORAREA METODICĂ №16


TEMA: Contraindicaţii către tratamentul protetic ale afecţiunilor sistemului stomatognat.
Locul lucrării: clinica
Scopul lucrării: în cadrul lucrării practice studenţii materializează cunoştinţele la deteminarea
contraindicaţiilor către tratamentul protetic.
PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă. – 15 min.
2. Demonstrarea consecutivităţii examenului clinic şi paraclinic al pacienţilor în clinica de
protetică dentară şi îndeplinirea fişei de observaţie de ambulator. – 15 min.
3. Lucrul practic al studenţilor: efectuiază examenul clinic unul pe altul notând datele
respective în fişa de observaţie, studiază modelele de diagnostic, flime radiografice – 60 min.
4. Încheiere. – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Contraindicaţiile generale la tratamentul protetic
2. Contraindicaţiile relative către tratamentul protetic
3. Contraindicaţiile absolute către tratamentul protetic
4. Care sunt contraindicaţiile locale către tratamentul protetic
5. Concepţia contemporană despre contraindicaţiile tratamentului protetic referitor la
dezechilibrul ocluzal în caz de apariţie a breşelor în arcadele dentare
6. În bază la ce date se determină contraindicaţiile către tratamentul protetic
7. Argumentaţi legătura dintre modificările morfologice şi dereglările funcţionale ale
sistemului stomatognat.
LUCRUL DE SINESTĂTĂOR
În caietele de lucru studenţii întocmesc un referat cu tema: „Contraindicaţiile generale,
relative și absolute către tratamentul protetic”.

ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ


Utilaj:
1. Utilajul de lucru a medicului
2. Instalaţii stomatologice
3. Tăviţă pentru setul de instrumente
4. Electroodontometru
Instrumente:
Set de instrumente sterile
Materiale:
1. Etanol
2. Vată
3. Vazelină
4. Săpunlichid
5. Mănuşi
6. Măşti
7. Modeledediagnostic

ELABORAREA METODICĂ № 17
TEMA: Principii generale şi metode de tratament protetic.
Locul lucrării: clinica
Scopul lucrării: în cadrul lucrării practice studenţii materializează cunoştinţele la deteminarea
indicaţiilor şi contraindicaţiilor către tratamentul protetic, despre principiile generale şi metodele
de tratament protetic; se subliniază că la baza oricărui tratament protetic stau principiile
fundamentale ale proteticii dentare, iar metoda de tratament reiese din diagnostic şi
particularităţile tabloului clinic. La fel studenţii însuşesc scopul şi tehnologia amprentării. Se
subliniază importanţa pregătirii cavităţii orale către tratamentul protetic ca o etapă obligatorie ce
asigură eficienţa tratamentului protetic.
PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă.
2. Demonstrarea în calitate de pacient a unui student (la dorinţă) cu afecţiuni ale sistemului
stomatognat, apreciind indicaţiile şi contraindicaţiile către tratamentul protetic, principiile
generale şi a metodele de tratament protetic, cît şi a metodei de amprentare. Argumentarea
necesităţii pregătirii cavităţii orale către tratamentul protetic. – 15 min.
3. Lucrul practic al studenţilor: efectuiază examenul clinic unul la altul şi obţin amprente cu
material elastic unul la altul. – 90 min.
4. Încheere – 5 min.
ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Principiul profilactic al tratamentului protetic
Principiul curativ al tratamentului protetic
2. Principiul biologic al tratamentului protetic
3. Principiul biomecanic al tratamentului protetic
4. Principiul homeostazic al tratamentului protetic
5. Principiul ergonomic al tratamentului protetic
6. Metode de tratament protetic. Caracteristica
LUCRUL DE SINESTĂTĂOR AL STUDENŢILOR
În caietele de lucru studenţii întocmesc referat la tema: “Indicaţii generale şi locale la tratamentul
protetic al afecţiunilor sistemului stomatognat”.
ASIGURAREA MATERIALO-TEHNICĂ DE BAZĂ
Utilaj:
1. Instalaţii stomatologice
2. Tăviţă pentru setul de instrumente
3. Electroodontometru
4. Bol de cauciuc
5. Modele de diagnostic
6. Pelicule radiografice
Instrumente:
1. Setul de instrumente utilizat la examenul pacienţilor
2. Linguri amprentare
3. Spatulă de preparare a materialului amprentar
Materiale:
1. Etanol
2. Apă oxigenată- 3%
3. Tinctură de iod-5%
4. Vată
5. Materiale amprentare

BIBLIOGRAFIA DE BAZĂ

1. Postolachi I. şi colab. Protetica dentară. Chişinău 1993


2. Bîrsa Gh., Postolachi I. Tehnici de confecţionare a protezelor dentare. Chişinău 1994
3. Rîndaşu I. Proteze dentare. V – I Bucureşti. Ed. Med.2000
4. Копейкин В.Н. Зубопротезная техника. М. 1985
5. Cartea tehnicianului dentar. V-I sub red. Gaucan C., Bucureşti Ed. Med. 1999

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ

1. Копейкин В.Н. Ортопедическая стоматология. М.2001


2. Криштаб С.И. Ортопедическая стоматология Киев 1986
3. Гаврилов Е., Щербаков А. Ортопедическая стоматология М.1984