Sunteți pe pagina 1din 23

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE

PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ


Operator la maşini unelte cu comandă numerică

1. Procesul de muncă

Operator la maşini unelte cu comandă numericăul se ocupă în principal cu cu


aprovizionarea locului de muncă cu materiale şi semifabricate, aprovizionarea locului de muncă
cu SDV-uri, studierea documentaţiei de execuţie, programarea maşinii unelte cu comandă
numerică – stabilirea originii coordonatelor, reglarea iniţială a maşinii unelte cu comandă
numerică, reglarea statică a sculelor şi montarea dispozitivelor de fixare, prelucrarea lotului de
piese, controlul pieselor executate pe maşini unelte cu comandă, depozitarea şi expediţia pieselor
prelucrate, asigurarea funcţionării maşinilor-unelte cu comandă numerică, planificarea activităţii
proprii şi organizarea locului de muncă, precum şi cu organizarea cadrului general de deschidere
şi închidere a activităţii la locul de muncă.
2. Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat

2.1. Mijloace de producţie

 dotarile atelierului de prelucrare;

 maşini-unelte cu comandă numeric;

 scule şi dispozitive de fixare;

 materiale şi semifabricate de prelucrat;

 SDV-uri, trusă de chei;

 bandă transportoare, crucioare;

 containere pentru semifabricate;

 lichid de racire, ulei;

 instrumente de birotică (creioane, pixuri, etc);

 formulare tipizate;

 surse de iluminat artificial.

2.2. Sarcina de muncă (conform fisei postului)

 Necesarul de materiale şi semifabricate este stabilit corect pe baza normelor tehnologice


corespunzătoare lucrărilor ce vor fi executate;

 Recepţionarea dimensională şi calitativă a semifabricatelor şi materialelor se realizează pe


baza documentelor de însoţire;

1
 Materialele şi semifabricatele recepţionate ca fiind corespunzătoare sunt înregistrate corect în
gestiune;
 Manipularea şi transportul materialelor se face manual sau cu mijloace adecvate tipului
acestora în funcţie de destinaţia tehnologică;

 Manipularea şi transportul materialelor şi semifabricatelor se face în condiţii de siguranţă, cu


respectarea NSSM şi PSI;

 Transportul şi manipularea materialelor şi semifabricatelor se face în timpul prevăzut pentru


asigurarea continuităţii şi fluenţei procesului tehnologic de prelucrare;

 Depozitarea materialelor şi semifabricatelor se face numai după sortarea acestora pe tipuri şi


destinaţie tehnologică, în spaţii special amenajate (marcate), în condiţii de siguranţă cu
respectarea NSSM şi a normelor PSI;

 Necesarul de SDV-uri se stabileşte pe baza structurii lucrărilor şi a programului de lucru;

 Transportul, manipularea şi depozitarea SDV-urilor se realizează atent, respectând


instrucţiunile tehnologice şi de control;

 Starea tehnică a programului selectat este verificată pe baza prescripţiilor de operare pentru
stabilirea posibilităţilor de transfer pe comanda numerică a maşinii stabilite;

 Identificarea în biblioteca de date a programului de execuţie al lucrării se realizează în


funcţie de comanda planificată;

 Introducerea programului sau post programului în dispozitivul echipamentului de comandă


numerică se face pe baza fişei de programare;

 Verificarea valabilităţii programului se realizează prin simularea lucrărilor de executat;

 Verificarea revenirii sculei în punctul de referinţă se face cu atenţie urmărindu-se indicaţiile


aparatelor de control;

 Stabilirea valorilor deviaţiei punctului zero de lucru se realizează atent, prin setarea
distanţelor pe fiecare axă de la punctul de referinţă la punctele zero ale coordonatelor pe baza
programelor de lucru;

 Poziţionarea şi fixarea piesei se verifică atent pe tot parcursul prelucrării pentru a se asigura
respectarea condiţiilor prescrise de rigiditatea sistemului;

 Aparatele şi echipamentele sunt exploatate şi depozitate în condiţii de siguranţă, respectând


întocmai regulamentele de exploatare şi NSSM specifice locului de muncă;

 Starea echipamentului de lucru şi cel de securitate şi sănătate a muncii este verificată zilnic
pentru a corespunde tuturor normelor în vigoare;

 Legislaţia şi normele de securitate şi sănătate în muncă sunt însuşite şi aplicate cu stricteţe,


conform cerinţelor de la locul de muncă;

2
2.3. Mediul de muncă

Operator la maşini unelte cu comandă numericăul, îşi desfăşoară activitatea atât în


incintă închisă cât şi în aer liber.
Spaţiile respective sunt caracterizate de:

 Iluminat natural si artificial;

 Temperatura reglabilă în anotimpul rece. Încălzirea incintei se realizează de la


o centrală termica proprie;

 Curenţi de aer naturali sau artificiali;

 Radiatii electromagnetice în apropierea echipamentelor electrice;

 Calamităţi naturale;

 Pulberi pneumoconiogene (din activităţi de lustruit polizat);

 Gaze vapori, aerosoli (eşapamente, gaze de ardere);

3. Factori de risc identificaţi


3.1. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

Factori de risc mecanic


1. Organe de maşini în mişcare (prinderea membrelor sau obiectele de îmbrăcăminte de
transmisii utilaje, scule);
2. Deplasări ale mijloacelor de transport (lovire, strivire de mijloace transport auto ce se
deplasează);
3. Răsturnări, alunecări, cădere liberă de materiale instabile (răsturnare de scule sau
materiale depozitate instabil);
4. Deplasări sub efectul propulsiei (lipsă apărătoare sau desprindere de bucăţi, la lucrul
pe utilaje cu aparatori defecte);
5. Curgeri de fluide (spargerea unui furtun de presiune - aer comprimat, ulei, lichid de
racire);
6. Contact direct cu suprafeţe tăioase, întepătoare, (înţepare, tăiere, zgâriere - scule,
semifabricate, materiale depozitate necorespunzator);
7. Recipiente sub presiune (deteriorarea compresor, butelie, supapa de siguranta,
conducte);
Factori de risc termic
8. Temperatură ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental (atingerea vârfurilor sculelor
încinse de mână);
3
9. Temperatura coborâtă a suprafeţelor metalice atinse la lucru în aer liber în anotimpul
rece (materiale şi semifabricate de prelucrat depozitate afara, uşi acces);
10. Flăcări, flame ca urmare a aprinderii elementelor combustibile (aprinderea
depozitului de materiale şi încercarea de salvare de la incendiu);
Factori de risc electric
11. Curent electric în atingere directă (improvizaţii electrice, intervenţii neautorizate în
tablouri electrice);
12. Atingere indirectă (întrerupere a împământărilor utilajelor);
Factori de risc chimic
13. Contact cu substanţe toxice (inhalare de vapori de ulei, lichid de racire);
14. Explozii (vapori de diluanţi, substanţe inflamabile - folosite la locurile de munca
aflate in apropiere);
3.2. Factori de risc proprii mediului de muncă
Factori de risc fizic
15. Zgomot (produs de transmisii utilaje, scule, compresor);
16. Nivel de iluminare ridicat (reflexii de geamuri);
17. Radiaţii electromagnetice de la diversele SDV- uri electrice;
18. Calamităţi naturale (traseu domiciliu – loc de muncă);
19. Pulberi pneumoconiogene (specifice atelierului - particule flux, pulberi metalice
fine);
Factori de risc biologic
20. Microorganisme în suspensie în aer - datorate potenţialului de îmbolnăvire a
mulţimilor de oameni (viroze, gripe, etc.);

3.3. Factori de risc proprii sarcinii de muncă


Neconformităţi
21. Depozitarea materialelor ce urmează a fi prelucrate pe căile de acces din incintă;
Solicitare fizică
22. Efort dinamic la manipularea maselor mari;
23. Poziţii de lucru forţate sau vicioase;
Solicitare psihică
24. Suprasolicitarea atenţiei la mişcările repetitive de ciclu scurt;

4
3.4. Factori de risc proprii executantului
Solicitare psihică
25. Suprasolicitare nerespectarea graficului, aglomerari in zona activitatii de manipulare;
Acţiuni greşite
26. Lucrul fără rabatarea ecranelor şi dispozitivelor de protecţie (anularea acestora);
27. Poziţionări, fixări, necorespunzătoare a pieselor de prelucrat;
28. Utilizare defectuoasă a EIP;
29. Deplasări staţionari în zone periculoase;
30. Deplasări cu pericol de cădere, alunecare, împiedicare (lipsă trasee de control, lipsă
încălţăminte adecvată);
31. Intervenţii neautorizate în instalaţii electrice;
Comunicări accidentogene
32. Utilizarea de limbaj nepotrivit în relaţiile cu colegii de muncă sau diverşi lucratori;
Omisiuni
33. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de
protecţie din dotare (încălţăminte cu bombeu metalic);
34. Neefectuarea instructajului SSM conform legislaţiei în vigoare, expunerea factorilor
de risc, a incidentelor, a accidentelor şi a măsurilor luate;

5
NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1

UNITATEA :

DURATA EXPUNERII :8 h
4. Fişa de evaluare a locului de
muncă

LOCUL DE MUNCĂ : ECHIPA DE EVALUARE :

Operator la maşini unelte cu comandă


numerică

NIVEL
FACTORI CLASA CLASA DE
COMPONENŢA FORMA CONCRETĂ DE CONSECINŢA PARŢIAL
SISTEMULUI DE DE RISC MANIFESTARE A FACTORILOR MAXIMĂ DE PROBABI-
MUNCĂ DE RISC PREVIZIBILĂ DE
IDENTIFICAŢI GRAVITATE LITATE
RISC

0 1 2 3 4 5 6

Mijloace de Factori de risc 1. Organe de maşini în mişcare INV GR III 4 2 3


producţie mecanic (prinderea membrelor sau obiectele
de îmbrăcăminte de transmisii
utilaje, scule);

6
0 1 2 3 4 5 6

2. Deplasări ale mijloacelor de DECES 7 1 3


transport (lovire, strivire de
mijloace transport auto ce se
deplasează);

3. Răsturnări, alunecări, cădere liberă INV GR III 4 2 3


de materiale instabile (răsturnare de
scule sau materiale depozitate
instabil);

4. Deplasări sub efectul propulsiei INV GR III 4 2 3


(lipsă apărătoare sau desprindere de
bucăţi, la lucrul pe utilaje cu
aparatori defecte);

5. Curgeri de fluide (spargerea unui ITM 3-45 zile 2 2 2


furtun de presiune - aer comprimat,
ulei, lichid de racire);

6. Contact direct cu suprafeţe tăioase, ITM 3-45 zile 2 5 3


întepătoare, (înţepare, tăiere,
zgâriere - scule, semifabricate,
materiale depozitate
necorespunzator);

7
0 1 2 3 4 5 6

7. Recipiente sub presiune DECES 7 1 3


(deteriorarea compresor, butelie,
supapa de siguranta, conducte);

Factori de risc termic 8. Temperatură ridicată a unor ITM 3-45 zile 2 4 2


suprafeţe, atinse accidental
(atingerea vârfurilor sculelor încinse
de mână);

9. Temperatura coborâtă a suprafeţelor ITM 3-45 zile 2 2 2


metalice atinse la lucru în aer liber
în anotimpul rece (materiale şi
semifabricate de prelucrat
depozitate afara, uşi acces);

10. Flăcări, flame ca urmare a DECES 7 2 4


aprinderii elementelor combustibile
(aprinderea depozitului de materiale
şi încercarea de salvare de la
incendiu);

Factori de risc electric 11. Curent electric în atingere directă DECES 7 1 3


(improvizaţii electrice, intervenţii
neautorizate în tablouri electrice);

8
0 1 2 3 4 5 6

12. Atingere indirectă (întrerupere a DECES 7 2 4


împământărilor utilajelor);

Factori de risc chimic 13. Contact cu substanţe toxice ITM 3-45 zile 2 5 3
(inhalare de vapori de ulei, lichid de
racire);

14. Explozii (vapori de diluanţi, DECES 7 2 4


substanţe inflamabile - folosite la
locurile de munca aflate in
apropiere);

Mediu de Muncă Factori de risc fizic 15. Zgomot (produs de transmisii ITM 3-45 zile 2 3 2
utilaje, scule, compresor);

16. Nivel de iluminare ridicat (reflexii N 1 2 1


de geamuri);

9
0 1 2 3 4 5 6

17. Radiaţii electromagnetice de la N 1 2 1


diversele SDV- uri electrice;

18. Calamităţi naturale (traseu DECES 7 1 3


domiciliu – loc de muncă);

19. Pulberi pneumoconiogene ITM 45-180 zile 3 4 3


(specifice atelierului - particule
flux, pulberi metalice fine);

Factori de risc 20. Microorganisme în suspensie în N 1 3 1


biologic aer - datorate potenţialului de
îmbolnăvire a mulţimilor de oameni
(viroze, gripe, etc.);

Sarcina de Muncă Neconformităţi 21. Depozitarea materialelor ce DECES 7 1 3


urmează a fi prelucrate pe căile de
acces din incintă;

10
0 1 2 3 4 5 6

Solicitare fizică 22. Efort dinamic la manipularea ITM 3-45 zile 2 5 3


maselor mari;

23. Poziţii de lucru forţate sau ITM 45-180 zile 3 3 3


vicioase;

Solicitare psihică 24. Suprasolicitarea atenţiei la ITM 3-45 zile 2 3 2


mişcările repetitive de ciclu scurt;

Executant Solicitare psihică 25. Suprasolicitare nerespectarea ITM 3-45 zile 2 3 2


graficului, aglomerari in zona
activitatii de manipulare;

Acţiuni greşite 26. Lucrul fără rabatarea ecranelor şi INV GR III 4 4 4


dispozitivelor de protecţie (anularea
acestora);

11
0 1 2 3 4 5 6

27. Poziţionări, fixări, INV GR III 4 2 3


necorespunzătoare a pieselor de
prelucrat;

28. Utilizare defectuoasă a EIP; ITM 45-180 zile 3 3 3

29. Deplasări staţionari în zone DECES 7 1 3


periculoase;

30. Deplasări cu pericol de cădere, INV GR III 4 2 3


alunecare, împiedicare (lipsă trasee
de control, lipsă încălţăminte
adecvată);

31. Intervenţii neautorizate în instalaţii DECES 7 1 3


electrice;

12
0 1 2 3 4 5 6

Comunicări 32. Utilizarea de limbaj nepotrivit în N 1 5 1


accidentogene relaţiile cu colegii de muncă sau
diverşi lucratori;

Omisiuni 33. Neutilizarea echipamentului DECES 7 3 5


individual de protecţie şi a celorlalte
mijloace de protecţie din dotare
(încălţăminte cu bombeu metalic);

34. Neefectuarea instructajului SSM DECES 7 3 5


conform legislaţiei în vigoare,
expunerea factorilor de risc, a
incidentelor, a accidentelor şi a
măsurilor luate;

13
5. Formula si calculul nivelului de risc global
Locul de munca : Operator la maşini unelte cu comandă numerică
Nivel global de risc : 3,16

Nrg=

6. Nivelurile parţiale de risc pe factori de risc


Locul de munca : Operator la maşini unelte cu comandă numerică
Nivel global de risc : 3,16

14
7. LEGENDĂ

F1 Organe de maşini în mişcare (prinderea membrelor sau obiectele de îmbrăcăminte de


transmisii utilaje, scule);

F2 Deplasări ale mijloacelor de transport (lovire, strivire de mijloace transport auto ce se


deplasează);

F3 Răsturnări, alunecări, cădere liberă de materiale instabile (răsturnare de scule sau


materiale depozitate instabil);

F4 Deplasări sub efectul propulsiei (lipsă apărătoare sau desprindere de bucăţi, la lucrul pe
utilaje cu aparatori defecte);

F5 Curgeri de fluide (spargerea unui furtun de presiune - aer comprimat, ulei, lichid de
racire);

F6 Contact direct cu suprafeţe tăioase, întepătoare, (înţepare, tăiere, zgâriere - scule,


semifabricate, materiale depozitate necorespunzator);

F7 Recipiente sub presiune (deteriorarea compresor, butelie, supapa de siguranta, conducte);

F8 Temperatură ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental (atingerea vârfurilor sculelor


încinse de mână);

F9 Temperatura coborâtă a suprafeţelor metalice atinse la lucru în aer liber în anotimpul rece
(materiale şi semifabricate de prelucrat depozitate afara, uşi acces);

F10 Flăcări, flame ca urmare a aprinderii elementelor combustibile (aprinderea depozitului de


materiale şi încercarea de salvare de la incendiu);

F11 Curent electric în atingere directă (improvizaţii electrice, intervenţii neautorizate în


tablouri electrice);

F12 Atingere indirectă (întrerupere a împământărilor utilajelor);

F13 Contact cu substanţe toxice (inhalare de vapori de ulei, lichid de racire);

F14 Explozii (vapori de diluanţi, substanţe inflamabile - folosite la locurile de munca aflate in
apropiere);

F15 Zgomot (produs de transmisii utilaje, scule, compresor)

F16 Nivel de iluminare ridicat (reflexii de geamuri);

F17 Radiaţii electromagnetice de la diversele SDV- uri electrice;

F18 Calamităţi naturale (traseu domiciliu – loc de muncă);

F19 Pulberi pneumoconiogene (specifice atelierului - particule flux, pulberi metalice fine);

15
F20 Microorganisme în suspensie în aer - datorate potenţialului de îmbolnăvire a mulţimilor
de oameni (viroze, gripe, etc.);

F21 Depozitarea materialelor ce urmează a fi prelucrate pe căile de acces din incintă;

F22 Efort dinamic la manipularea maselor mari;

F23 Poziţii de lucru forţate sau vicioase;

F24 Suprasolicitarea atenţiei la mişcările repetitive de ciclu scurt;

F25 Suprasolicitare nerespectarea graficului, aglomerari in zona activitatii de manipulare;

F26 Lucrul fără rabatarea ecranelor şi dispozitivelor de protecţie (anularea acestora);

F27 Poziţionări, fixări, necorespunzătoare a pieselor de prelucrat;

F28 Utilizare defectuoasă a EIP;

F29 Deplasări staţionari în zone periculoase;

F30 Deplasări cu pericol de cădere, alunecare, împiedicare (lipsă trasee de control, lipsă
încălţăminte adecvată);

F31 Intervenţii neautorizate în instalaţii electrice;

F32 Utilizarea de limbaj nepotrivit în relaţiile cu colegii de muncă sau diverşi lucratori;

F33 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie


din dotare (încălţăminte cu bombeu metalic);

F34 Neefectuarea instructajului SSM conform legislaţiei în vigoare, expunerea factorilor de


risc, a incidentelor, a accidentelor şi a măsurilor luate;

16
8. FIŞA DE MĂSURII PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ
Operator la maşini unelte cu comandă numerică

MASURA PROPUSĂ

NIVELE COMPETENŢE
Nr.
LOC DE MUNCĂ / FACTOR DE RISC
Crt RISC NOMINALIZAREA MĂSURII ŞI
TERMENE
RĂSPUNDERI

0 1 2 3 4 5

1 F33 Neutilizarea echipamentului individual de 5 Măsuri organizatorice; Întocmirea urgentă Persoană Conform
protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie pentru toate utilajele a instrucţiunilor de desemnată SSM prevederilor
din dotare (încălţăminte cu bombeu metalic); lucru şi prelucrare în cadrul instructajelor contractuale cu
SSM. firmele de
service
Întocmirea şi verificarea şi respectarea
graficelor de revizii şi reparaţii.
Efectuarea instructajelor S.S.M.
Măsuri tehnice
Efectuarea reviziilor echipamentelor şi
utilajelor conform graficelor întocmite şi

17
0 1 2 3 4 5

aprobate.

2 F34 Neefectuarea instructajului SSM conform 5 Măsuri organizatorice Efectuarea Persoană Imediat
legislaţiei în vigoare, expunerea factorilor de instructajului SSM conform legislaţiei în desemnată SSM
risc, a incidentelor, a accidentelor şi a vigoare, expunerea factorilor de risc, a Data efectuării
măsurilor luate; incidentelor, a accidentelor şi a măsurilor instructajului
luate; periodic
Administrator
Normele de securitate şi sănătate în muncă
sunt însuşite şi aplicate cu stricteţe,
conform cerinţelor de la locul de muncă;
Măsuri tehnice
Verificarea prin sondaj de către persoana
desemnată SSM a respectării planurilor şi
instrucţiunilor SSM.

3 F10 Flăcări, flame ca urmare a aprinderii 4 Măsuri organizatorice Persoană Data efectuării
elementelor combustibile (aprinderea desemnată SSM instructajului
depozitului de materiale şi încercarea de Efectuarea instructajelor S.S.M. şi P.S.I. periodic
salvare de la incendiu);
Instrucţiuni interne, planuri de alarmare.
Administrator
Permise de lucru cu foc deschis. Permanent
Stabilirea locurilor de fumat.
Măsuri tehnice
Nu se va fuma decât în locuri special
amenajate.

18
0 1 2 3 4 5

Lucru cu foc se va executa pe baza


permisului de lucru cu foc deschis.
Îndepărtarea materialelor inflamabile
înainte de începerea lucrului.

4 F26 Lucrul fără rabatarea ecranelor şi dispozitivelor 4 Verificarea periodică a existenţei şi Persoană Periodic
de protecţie (anularea acestora); montării corecte a ecranelor şi desemnată SSM Imediat
dispozitivelor de protecţie.
Întocmirea necesarului şi acordarea de EIP
corespunzător. Administrator Permanent

Verificarea purtării EIP.

5 F12 Atingere indirectă (întrerupere a 4 Efectuarea instructajelor S.S.M. Administrator Cu ocazia


împământărilor utilajelor); instructajului
Măsuri tehnice Verificarea periodică a periodic
împământărilor
Persoană
Purtare EIP . desemnată SSM
Imediat
Interzicerea categorică a improvizaţiilor
electrice.
Afişare instrucţiuni „NU improvizaţiilor
electrice”
Interzicerea îndreptării jetului de apă spre
instalaţia de iluminat sau alte echipamente
electrice.

6 F14 Explozii (vapori de diluanţi, substanţe 4 Respectarea legislaţiei în vigoare şi Administrator Data efectuării
19
0 1 2 3 4 5

inflamabile - folosite la locurile de munca instrucţiunilor produselor la manipularea instructajului


aflate in apropiere); lichidelor inflamabile; periodic
Persoană
desemnată SSM
Permanent

20
9. Interpretarea rezultatelor evaluării
Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Operator la maşini unelte cu
comandă numerică este de 3,16 valoare care îl încadrează în categoria locurilor de muncă
cu nivel de risc mic nedepăşind valoarea acceptabilă (3,5).
Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare“ din care se observă că totuşi că din totalul de
34 factori de risc identificaţi, 6 depăşesc, ca nivel parţial de risc,
valoarea acceptabilă 3:

Ø     4 încadrându-se în categoria de risc mediu (4)

Ø     2 încadrându-se în categoria de risc mare(5)


Cei 6 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:

F10. Flăcări, flame ca urmare a aprinderii elementelor combustibile (aprinderea


depozitului de materiale şi încercarea de salvare de la incendiu); (nivel parţial
de risc 4)

F12. Atingere indirectă (întrerupere a împământărilor utilajelor); (nivel parţial de


risc 4)

F14. Explozii (vapori de diluanţi, substanţe inflamabile - folosite la locurile de


munca aflate in apropiere); (nivel parţial de risc 4)

F26. Lucrul fără rabatarea ecranelor şi dispozitivelor de protecţie (anularea


acestora); (nivel parţial de risc 4)

F33. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de


protecţie din dotare (încălţăminte cu bombeu metalic); (nivel parţial de risc
5)

F34. Neefectuarea instructajului SSM conform legislaţiei în vigoare, expunerea


factorilor de risc, a incidentelor, a accidentelor şi a măsurilor luate; (nivel
parţial de risc 5)
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 6 factori de risc care se situează în
domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri
propuse”.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe surse generatoare, situaţia se prezintă
după cum urmează:

·    41,17% - factori de risc proprii mijloacelor de producţie;

·    17,650% - factori de risc proprii mediului de muncă;

·    11,770% - factori de risc proprii sarcinii de muncă;

21
·    29,41% - factori risc proprii executantului.
Din analiza fişei de evaluare se constată că 18 respectiv, 52,94%
dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului
(invaliditate şi deces), ceea ce arată că deşi incidenţa este mai mică, după gravitate, locul de
muncă prezintă pericol ridicat de accidentare.

10.PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE


SISTEMULUI DE MUNCĂ

Locul de munca : Operator la maşini unelte cu comandă numerică

22
Nivel global de risc : 3,16

23

S-ar putea să vă placă și