Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA”

SCOALA ECONOMICA POSTUNIVERSITARA - ELITEC


MASTER: CONTABILITATE SI AUDIT

LEGISLATIE FISCALA

IMPOZITUL PE SALARII

Coordonator: Prof. univ. dr.:


GHEORGHE VOINEA Masterand:

2008
IMPOZITUL PE SALARII

Impozitul pe salarii este reglementat de Codul fiscal (Legea 571/2003). Codul


fiscal la randul lui a suferit destul de multe modificari astfel incat in prezent legea care
aduce modificari aplicabile si in prezent este Legea 343/2006.
Aceasta stabileste in Titlul III- Impozit pe venit din codul fiscal aplicabil, ca venitul lunar
din salarii face obiectul unei impozitari finale pe fiecare loc de munca. Asadar , calculul,
retinerea si plata impozitului lunar pe salarii cad in sarcina angajatorului. Acesta va
completa pentru anul fiscal si va depune formularul 210 "Fisa fiscala privind impozitul pe
salarii."
Legea stabileste metode diferite de calcul pentru impozit, ce depind de locul unde
angajatul exercita functia de baza. Prin locul unde se afla functia de baza, se intelege
locul declarat de persoanele ce realizeaza mai multe functii (au mai multe contracte de
munca). Potrivit articolului 35 din Codul Muncii fiecare salariat trebuie sa declare
fiecarui angajator locul unde exercita functia de baza.
Impozitul lunar pe salarii se determina prin aplicarea unei cote unice de impozitare
de 16% din cuantumul venitului brut impozabil.
1. Determinarea impozitului lunar pe salarii la functia de baza de impozitare
a. se determina venitul net plecand de la venitul brut din care se scad contributiile
obligatorii :
- contributia individuala de asigurari sociale - 9,5% din salariul brut, inclusiv sporurile si
adaosurile reglementate prin lege sau CCM;
- contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj in cota de 1% aplicabila
salariului de baza lunar brut; (atentie! nu se aplica in cazul angajatilor pensionari)
- contributia la asigurarile sociale de sanatate - 6,5% din venitul brut;

Se poate scrie VenitNet=VenitBrut-(CAS+Somaj+CASS)

b. Venitul impozabil sau venit baza de calcul se obtine scazand din venitul net :
- deducerea personala acordata pentru luna respective;
- cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
- contributiile la fondurile de pensii facultative - fara a depasi 200 euro anual.

c. Se calculeaza impozitul lunar pe salarii aplicand 16% - cota unica - la baza de calcul
determinata la pct a si b.

2. Determinarea impozitului lunar pe salarii in afara functiei de baza de impozitare


Din venitul brut se scad contributiier obligatorii :
- contributia individuala de asigurari sociale - 9,5% din salariul brut, inclusiv sporurile si

1
adaosurile reglementate prin lege sau CCM;
- contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj in cota de 1% aplicabila
salariului de baza lunar brut; (atentie! nu se aplica in cazul angajatilor pensionari)
- contributia la asigurarile sociale de sanatate - 6,5% din venitul brut; Rezultatul
reprezentand baza de calcul la care se aplica 16% pentru determinarea impozitului pe
salarii.
In practica salariatul isi alege functia de baza acolo unde are norma intreaga desi ar
fi in avantaj financiar daca ar alege functia de baza tinand cont de nivelul salariului si
implicit al deducerilor.
Daca salariile sunt platite sub forma de avans si lichidare, calculul si retinerea
impozitului se face la lichidare. La avans nu se retine impozit.(deducerea se acorda o
singura data pe luna fara a fi fractionata.)
Codul fiscal nu distinge intre venituri neimpozabile si venituri scutite, toate
veniturile care nu sunt incluse in sfera de impozitare fiind considerate venituri
neimpozabile. Veniturile neimpozabile cu caracter general se regasesc in art. 42 din Titlul
III – Impozit pe venit din Codul Fiscal iar cele specifice generate in cadrul raporturilor de
munca, in cuprinsul art. 55 alin. (4) din acelasi act normativ. In calitate de angajatori si
platitori de venituri de natura salariala, nu veti cuprinde in veniturile supuse impozitarii
urmatoarele venituri:

1. Ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din


bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele
locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte
persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. Prin
notiunea de „alte persoane“ se intelege: casa de ajutor reciproc a pensionarilor, pentru
ajutoarele umanitare, medicale si sociale acordate membrilor din contributiile acestora;
organizatiile umanitare, sindicale, de crucea rosie, unitati de cult recunoscute in Romania
si diferite alte entitati care acorda ajutoare cu destinatie umanitara sau sociala. Va
prezentam in continuare un exemplu privind acordarea unor ajutoare de catre un sindicat
din fondurile sale:

Exemplu:

Sindicatul Unit al Soferilor profesionisti din Romania acorda din fondurile


constituite din cotizatiile membrilor sume fixe pentru ajutorarea unora din membrii sai
aflati in situatii speciale, cum ar fi, de exemplu, realizarea de venituri insuficiente pentru
asigurarea unui nivel de viata situat peste nivelul salariului minim brut pe economie, sau
aparitia unui handicap sau invaliditate ca urmare a unui accident, sau orice alta situatie
considerata de sindicat ca fiind deosebita. Ajutoarele acordate de sindicat membrilor sai
avandu-si sursa in fondul creat din cotizatiile membilor sunt venituri neimpozabile, fiind
venituri cu destinatie speciala acordate de sindicat din cotizatiile celorlalti membri.

Nu sunt venituri impozabile urmatoarele venituri:

1. – indemnizatia de maternitate;
2. – indemnizatia pentru cresterea copilului;

2
3. – indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav;
4. – indemnizatia pentru risc maternal;
5. – stimulentul lunar acordat familiei in vederea cresterii copilului.

Exceptie de la prevederea de neimpozitare face indemnizatia pentru incapacitate


temporara de munca, care este venit de natura salariala.

Sunt de asemenea neimpozabile:

Ajutorul de deces acordat din bugetul asigurarilor sociale de stat, in cuantumul ajutorul
stabilit anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat este un ajutor cu de deces
destinatie speciala suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat, si prin urmare un venit
neimpozabil. Cuantumul ajutorului de deces acordat din bugetul asigurarilor sociale de
stat in anul 2007, nu poate fi mai mic decat valoarea salariului mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, in cuantum de 1.270
lei. Prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat se stabileste cuantumul
ajutorului de deces pentru asigurat sau pensionar si pentru membrii de familie ai
asiguratului sau pensionarului.

Potrivit art. 21 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, nr.
487/2006, cuantumul ajutorului de deces este stabilit in cuantum de:

– 1.270 lei, in cazul asiguratului sau pensionarului;

  – 635 lei, in cazul unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Dupa efectuarea platii ajutorului de deces veti inscrie pe versoul certificatului de deces
original mentiunea „ACHITAT“, data, semnatura si stampila. Ajutorul de inmormantare
sau de deces reprezinta un venit neimpozabil la nivelul persoanei fizice, fie ca este
acordat din bugetul asigurarilor sociale de stat, in cuantumul stabilit anual prin legea
bugetului asigurarilor sociale de stat, fie ca este acordat potrivit contractelor de munca.

-Ajutoare primite de la bugetul asigurarilor pentru somaj, acordate potrivit Legii nr.
76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,
cum ar fi:

 prima de incadrare neimpozabila acordata potrivit art. 74 din Legea nr. 76/2002,
persoanelor care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se
incadreaza intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea
in care isi au domiciliul stabil; este acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj
si este egala cu nivelul a doua salarii minime brute pe tara in vigoare la data
acordarii;
 prima de instalare acordata potrivit art. 75 din Legea nr. 76/2002 si primita de
persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se
incadreaza, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi

3
schimba domiciliul; este acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj si este
egala cu nivelul a 7 salarii minime brute pe tara in vigoare la data instalarii;
 suma lunara neimpozabila de completare a veniturilor salariale ale angajatilor
acordata potrivit art. 72 din Legea nr. 76/2002 si primita de persoanele carora li s-
a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj potrivit legii si care se angajeaza pentru
program normal de lucru, conform prevederilor legale in vigoare, din momentul
angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca
indemnizatia de somaj; este acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj si
reprezinta 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj stabilite si, dupa caz,
reactualizate conform legii. Alte asemenea ajutoare sau indemnizatii cu destinatie
speciala acordate din bugetele mentionate mai sus.

Sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand despagubiri, sume asigurate,
precum si orice alte drepturi, (rascumpari partiale in contul persoanei asigurate, plati
esalonate, rente, venituri din fructificarea rezervelor constituite din  primele platite de
asigurare) despagubirile in bani sau in natura primite de catreo persoana fizica, ca urmare
a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despagubirile reprezentand daunele
morale.

Fac exceptie urmatoarele venituri care sunt impozabile:

 castigurile primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de


asigurareincheiat intre parti, cu ocazia tragerilor de amortizare care reprezinta
venituri impozabilesi se impoziteaza prin retinere la sursa de catre platitorii de
venituri prin aplicarea uneicote de impozit final de 16%;
 primele de asigurari suportate de societatea comerciala (sau de o persoana fizica
independenta sau de orice alta entitate care desfasoara o activitate) pentru o
persoana fizicain legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de
venituri din salarii suntconsiderate, din punct de vedere fiscal, venituri ale acestei
persoane fizice.

Platitorul care suporta primele de asigurare calculeaza impozitul aplicand cota de


16% asupra venitului reprezentand primele de asigurare si il vireaza la bugetul de stat
pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare realizarii acestuia.
Impozitul calculat reprezinta impozit final; primele de asigurari (altele decat cele
obligatorii) suportate de un angajator pentrusalariatii proprii sau pentru alti beneficiari de
venituri din salarii, reprezinta venituriimpozabile la nivelul salaratului.Aceste venituri se
cumuleaza cu veniturile salariale ale lunii in care sunt platite primelerespective; cota de
impozit este 16%.

Veniturile membrilor misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru


activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, in conditii de reciprocitate, in
virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor diplomatilor unor
acorduri speciale la care Romania este parte.

4
Veniturile nete in valuta platite personalului roman trimis in misiune permanenta in
strainatate la misiunile diplomatice, la oficiile consulare, institutelor culturale ale
Romaniei si la alte reprezentante ale Romaniei in strainatate de catre Ministerul
Afacerilor Externe, precum si de catre celelalte ministere, organe si institutii de
specialitate ale administratiei publice centrale. 

Salariile lunare in valuta ale personalului trimis in misiune permanenta in in misiune


strainatate se stabilesc in raport cu nivelul salariului functiei de portar, luat ca baza
permanenta de calcul in cuantum net, tinand seama de costul vietii, precum si de
conditiile de munca din fiecare tara in care acesta isi desfasoara activitatea. Actul
normativ il reprezinta Hotararea Guvernului nr. 837/1995.

Cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitati-


cazare/chirie lor publice, a angajatilor consulari si diplomatici lucrand in afara tarii, in
conformitate cu legislatia in vigoare. publicealti oficiali

Veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale ca urmare a


activitatii desfasurate in Romania in cadrul acestor organisme. Sunt organisme
internationale, Banca Mondiala, F.M.I., O.E.C.D., O.N.U. s.a. aseme-nea organizatii.
Pentru a putea acorda scutirea de impozit pentru veniturile rea-lizate, organismele
respective vor trebui sa solicite confirmarea calitatii de oficiali a persoanelor implicate de
catre Ministerul Afacerilor Externe pentru a putea benefi-cia de scutirea de impozit.

Veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in


Romania, in conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila incheiate de
Romania cu alte state, cu organisme internationale si organizatii neguvernamentale.
Memorandumurile de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana
cu privire la diferite programe sunt ratificate prin ordonante ale Guvernului ale caror
traduceri din limba engleza sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Anexa A „Conditii generale privind memorandumurile de finantare“, titlul I „Finantarea
proiectelor“, la art. 1 „Obligatia Comunitatii“, stipuleaza ca orice cheltuieli ce depasesc
finantarea gratuita a C.E.E. vor fi suportate de Beneficiar, termenul Beneficiar fiind
inteles ca referitor la Guvernul Romaniei.

Art. 13 „Impozitare si vama“ ale aceleiasi anexe la Memorandumul de finantare


prevede ca plata impozitelor nu va fi finantata din finantarea gratuita a C.E.E. (pct. 1) si
ca persoanele fizice si uridice inclusiv personalul expatriat din statele membre ale
Comunitatii Europene, care executa contracte de cooperare tehnica finantate din
finantarea gratuita a CEE, vor fi scutite de la plata impozitului pe profit si pe venit in
statul Beneficiarului (pct. 4).

Prin aceasta dispozitie sunt vizate de scutirea de la plata impozitului pe venit in


Romania numai persoanele fizice din statele membre ale Comunitatii Europene, care
executa contracte de cooperare tehnica finantate din finantarea gratuita a C.E.E.

5
Veniturile reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite, in temeiul legi-lor
speciale care le reglementeaza, de:

 persoanele cu handicap;
 veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, accidentatii de razboi in afara
serviciului ordonat;
 persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la
6 martie 1945, persoanele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri;
 urmasii eroilor-martiri, ranitilor, luptatorilor pentru victoria Revolutiei din
decembrie 1989;
 persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate in Romania cu
incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945.

Aceste venituri sunt acordate prin legi speciale si cuprind:

 contravaloarea protezelor acordate gratuit pentru marii mutilati si persoanele care


si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, a medicamentelor gratuite,
accesului gratuit la sanatorii si baze de tratament apartinand Ministerului Sanatatii
si Familiei, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne;
 contravaloarea transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun si
altele asemenea, prevazute a fi acordate persoanelor care intra sub incidenta
prevederilor Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor
drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria
Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 contravaloarea protezelor acordate gratuit marilor mutilati si persoanelor care
si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca;
 contravaloarea asistentei medicale si a medicamentelor acordate in mod gratuit si
prioritar, atat in tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarilor, a
transportului gratuit cu mijloacele de transport in comun si pe calea ferata
romana, contravaloarea biletului gratuit, pentru tratament intr-o statiune
balneoclimaterica si altele asemenea, prevazute a fi acordate persoanelor care
intra sub incidenta prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu
incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori
constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 contravaloarea calatoriilor gratuite la clasa I pe calea ferata, gratuitatile pe
mijloacele de transport in comun in mediul urban, a lemnelor de foc sau
echivalent carbuni, a asistentei medicale gratuite in toate institutiile medicale
civile de stat sau militare si asigurarea de medicamente gratuite atat in
tratamentele ambulatorii, cat si pe timpul spitalizarii, a biletelor de tratament
gratuite, in limita posibilitatilor existente, in statiuni balneoclimaterice, a
protezelor, a carjelor, a ghetelor ortopedice, a carucioarelor, a aparatelor auditive
si implanturilor cardiace, mijloacelor moto si auto speciale pentru cei handicapati
locomotor si altele asemenea, potrivit Legii nr. 44/1994 privind veteranii de
razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata;

6
 contravaloarea transportului urban gratuit cu mijloace de transport in comun
pentru adultii cu handicap accentuat si grav si pentru asistentii personali sau
pentru insotitorii acestora, a transportului interurban gratuit cu trenul, asistenta
medicala gratuita in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 150/2002 si ale reglementarilor emise de Ministerul Sanatatii si
Familiei, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, si altele
asemenea, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind
protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata si
modificata prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ulterioare.

Veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav si


accentuat,incadrate cu contract individual de munca numai la locul unde se afla functia de
baza.Potrivit art. 55 lit. k1) alin. (4) din Codul Fiscal aplicabil pentru anul 2007, vor fi
neimpozabile numai veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap
grav sau accentuat, la functia de baza. Veniturile din salarii realizate de persoanele cu
handicap grav sau accentuat, incadrate cu contract individual de munca deveneau venituri
neimpozabile cu data de  1 mai 2005. Aceasta categorie de persoane a beneficiat in
perioada 2000–2004 de deduceri personale suplimentare acordate in functie de gradul de
handicap sau de invaliditate. Exonerarea de la impozit a veniturilor din salarii realizate de
aceste persoane s-a vrut a fi elementul de echilibrare a eliminarii deducerilor
suplimentare acordate acestora. ncepand cu data de 1 ianuarie 2007, sfera scutirilor este
restransa, persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat vor plati impozit pe salarii
pentru salariile realizate in afara functiei de baza.
10. Premii si orice alte avantaje in bani si/sau in natura (drepturi sub forma de cazare,
masa, transport si alte asemenea) obtinute de elevi si studenti in cadrul competitiilor
interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti in cadrul competitiilor
desfasurate in Romania, cum sunt:

 premii obtinute la concursuri pe obiecte sau discipline de invatamant, pe meserii,


cultural-stiintifice, festivaluri, simpozioane, concursuri tehnico-stiintifice, premii
obtinute la campionate si concursuri sportive scolare, nationale si internationale;
 contravaloarea avantajelor sub forma de masa, cazare si transport;
 alte drepturi materiale primite de participanti cu ocazia acestor manifestari;
 altele asemenea.

Venituri astfel cum sunt prevazute in contractul de munca, cum sunt:

 ajutoarele de inmormantare, acordate salariatilor, cat si in cazul altor persoane,


potrivit clauzelor din contractele de munca sau prevederilor din legi speciale,
indiferent de sursa din care sunt acordate;
 ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor
naturale;
 ajutoarele pentru bolile grave si incurabile;
 ajutoarele pentru nastere;
 veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor si cadourile
oferite salariatelor.

7
Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia
Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase,
sunt neimpozabile, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice
ocazie dintre cele de mai sus, nu depaseste 150 lei.

Pentru un asemenea cadou in cuantum de 200 lei, diferenta peste plafonul de venit
neimpozabil de 50 lei va reprezenta venit impozabil.

Angajatorii pot acorda daruri neimpozabile sub forma de bunuri sau de bani, cu
ocazia zilei de 8 martie, salariatelor, la nivelul sumei de 1.500.000 lei pentru fiecare
persoana. Sotiile angajatilor nu pot beneficia de aceasta facilitate. Aceste venituri sunt
neimpozabile la nivelul persoanelor care le primesc si se includ in fondul de salarii.

Veniturile primite de salariati sub forma primelor de sarbatori se cumuleaza cu


veniturile de natura salariala ale lunii in care se platesc aceste prime, cu exceptia
veniturilor sub forma cadourilor pentru copiii minori ai salariatilor, in limita a 150 lei pe
copil, cu conditia sa existe o prevedere in acest sens in contractul de munca.

Calculul si retinerea impozitului lunar

Se efectueaza de catre angajator, la data ultimei plati a veniturilor din salarii


aferente fiecarei luni, conform prevederilor art. 57 din Codul Fiscal, indiferent daca
veniturile din salarii se platesc o singura data pe luna sau sub forma de avans si lichidare.
In situatia in care plata primei de sarbatori se efectueaza in cursul unei luni, acestea vor
reprezenta din punctul de vedere al metodologiei de calcul a impozitului plati
intermediare. Astfel, impozitul se calculeaza si se retine la fiecare plata, prin aplicarea
cotei de 16% asupra platilor intermediare diminuate cu contributiile obligatorii, dupa caz.
La data ultimei plati a drepturilor salariale aferente unei luni, impozitul se calculeaza
asupra veniturilor totale din luna respectiva, prin cumularea drepturilor salariale
respective cu platile intermediare. Impozitul de retinut la aceasta data reprezinta diferenta
dintre impozitul calculat asupra veniturilor totale si suma impozitelor retinute la platile
intermediare.

Potrivit pct. 19 lit. e) si g) din Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr.
340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si
completarile ulterioare, in sintagma salariile individuale brute realizate lunar, inclusiv
sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca
asupra carora se calculeaza contributia individuala de asigurari sociale de 9,5% sunt
incluse premiile anuale si cele din cursul anului sub diferite forme, altele decat cele
reprezentand participarea salariatilor la profit, sumele platite din fondul de salarii
conform legii sau contractelor colective de munca (al 13-lea salariu, prime de vacanta,
aprovizionare de iarna, prime acordate cu ocazia sarbatorilor nationale sau religioase
etc.). Prin urmare, veti calcula contributia individuala de asigurari sociale a asiguratilor
asupra primelor de aceasta natura.

8
Contributia asiguratului la asigurarile sociale de sanatate se stabileste sub forma
unei cote de 6,5%, aplicata asupra veniturilor din salarii sau a celor asimilate acestora,
care sunt supuse impozitului pe venit. Asadar veti datora contributia de 6,5% asupra
sumelor respective, temeiul il reprezinta art. 257 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 95/2006
privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 372 din 28 aprilie 2006.

In ceea ce priveste contributiile datorate de angajator, baza de calcul a acestora


se identifica in mare parte cu fondul de salarii care include din punctul nostru de vedere si
primele acordate salariatilor. Din punctul de vedere al tratamentului fiscal la nivelul
persoanei fizice, potrivit art. 55 alin. (4) lit. a), veniturile reprezentand cadouri pentru
copiii minori ai salariatilor, astfel cum este prevazut in contractul de munca, sunt
neimpozabile, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane nu depaseste
150 lei. Plafonul stabilit pentru cadourile oferite de angajatori copiilor minori ai
angajatilor cu ocazia Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase se
aplica atat darurilor constand in bunuri, cat si celor in bani, in cazul tuturor angajatorilor
de forta de munca.

Un caz special il reprezinta acordarea de tichete cadou. Veniturile primite de


salariati de la angajatorii acestora sub forma tichetelor cadou sunt impozitate prin
cumularea cu veniturile de aceasta natura ale lunii in care sunt platite primele de
asigurare. Aceste tichete cadou pot fi acordate drept premii pentru rezultate obtinute in
munca,  pentru evenimente deosebite.

Avantajele primite de salariati sub forma de tichete cadou reprezinta venituri


neimpozabile conform art. 56 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 571/2004 privind Codul Fiscal,
numai daca acestea sunt acordate sub forma de „cadouri oferite de angajatori in
beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia s...t Craciunului si a sarbatorilor
similare ale altor culte religioase s...t, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei
persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depaseste 150 lei“. Tichetele cadou se
pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau
noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclama si publicitate, precum si pentru
cheltuieli sociale. In situatia folosirii sistemului de acordare a tichetelor cadou pentru
rezultatele deosebite obtinute, drept stimulent in schemele de motivare a salariatilor,
pentru tichete sarbatorirea unor evenimente speciale din viata personala si profesionala a
salariatului cadou sunt asimilate din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii si
impozitate potrivit art. 58 din Codul Fiscal.

Angajatii persoane fizice care desfasoara o activitate intr-o relatie de angajare, in


baza unui raport de munca reglementat de Codul Muncii sau de o lege speciala, pot
beneficia de tichete cadou acordate de angajatorii lor, numai pentru destinatiile sau
evenimentele care se incadreaza in cheltuielile sociale. Daca aceste tichete cadou sunt
oferite persoanelor fizice in afara unei relatii contractuale de munca sau generatoare de
venituri din salarii, se vor impozita prin retinere la sursa numai cu cota de 16% in temeiul
art. 78 din Codul Fiscal.

9
In ceea ce priveste tratamentul fiscal la nivelul persoanei juridice, potrivit art. 21
alin. (3) lit. c) din Codul Fiscal, cheltuielile reprezentand cadouri in bani sau in natura
oferite copiilor minori ai salariatilor sunt deductibile in masura in care se incadreaza in
limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile
personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 –Codul Muncii cu modificarile si completarile
ulterioare.

Tichetele de cresa, acordate in temeiul Legii nr. 193/2006

Tichetele de cresa pot fi utilizate de catre salariati numai pentru achitarea taxelor
la cresa unde este inscris copilul salariatului, in situatia in care nu beneficiaza de conce-
diul si de indemnizatia acordate pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani,
respectiv de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap. Valoarea nominala a tichetelor
de cresa se indexeaza semestrial cu indicele inflatiei comunicat de Institutul National de
Statistica, fiind, incepand cu data de 1 iunie 2006, in cuantum de 300 lei. Tichetele de
cresa vor fi distribuite salariatilor, lunar, pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv
pentru fiecare copil adoptat, incredintat in vederea adoptiei sau dat in plasament, precum
si pentru cei carora li s-a instituit tutela, cu exceptia celor dati in plasament la asistentul
maternal profesionist si a celor pentru care s-a dispus masura plasamentului de urgenta,
pe baza urmatoarelor documente:

 cerere pentru acordarea tichetului de cresa;


 actul doveditor eliberat de cresa sau, dupa caz, unitatea educationala la care este
inscris copilul;
 declaratie pe propria raspundere ca celalalt parinte sau, dupa caz, tutorele nu
beneficiaza de tichete de cresa;
 declaratie pe propria raspundere ca celalalt parinte nu beneficiaza de concediul si
indemnizatia care se acorda pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani,
respectiv de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap, potrivit Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii
copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 livretul de familie eliberat potrivit Hotararii Guvernului nr. 495/1997 privind
continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie, cu modificarile
ulterioare.

Tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in


conformitate cu legislatia in vigoare. Salariatii din cadrul societatilor comerciale care
incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot primi o
alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa, suportata integral pe
costuri de angajator.

La nivelul persoanei juridice, suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare


acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate este deductibila in limita
a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice.Cheltuielile de transport, cazare
si indemnizatia acordata salariatilor, in cazul angajatorului care realizeaza pierdere in

10
exercitiul curent si/sau din anii precedenti, sunt limitate la nivelul legal stabilit pentru
institutiile publice.

Temeiul legal il reprezinta art. 55 alin. (4) lit. g) din Titlul III – Impozit pe venit al
Codului fiscal adoptat prin Legea nr. 571/2003. Potrivit reglementarilor in vigoare in ceea
ce priveste determinarea impozitului pe profit, cheltuielile cu diurna care depasesc de
maximum 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice reprezinta cheltuieli
nedeductibile la calculul profitului impozabil. Prin urmare, partea care depaseste plafonul
admis ca deductibil la calculul profitului impozabil se impoziteaza numai la nivelul
persoanei juridice.

In cazul personalor juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de


impozit pe profit, care acorda indemnizatii pe perioada delegarii, sumele acordate peste
limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia acor-data pe perioada delegarii
si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru
salariatii din institutiile publice, reprezinta venituri asimilate salariilor.

Valoarea indemnizatiei zilnice de delegare stabilit pentru institutii publice este,


incepand cu data de 1 ianuarie 2007, 13 lei zilnic. Pentru delegare cu o durata de o
singura zi, precum si pentru ultima zi, in cazul delegarii de mai multe zile, indemnizatia
se acorda numai daca durata delegarii este de cel putin 12 ore.

Diurna in valuta se acorda astfel:

1. – in cazul in care se foloseste ca mijloc de transport avionul, diurna se va acorda


pe perioada cuprinsa intre momentul decolarii avionului, la plecarea in strainatate,
si momentul aterizarii avionului, la sosirea in tara, si de pe aeroporturile care
constituie puncte de trecere a frontierei de stat a Romaniei;
2. – in cazul in care se foloseste ca mijloc de transport trenul sau mijloacele auto,
diurna se va acorda pe perioada cuprinsa intre momentul trecerii cu trenul sau cu
mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, atat la
plecarea in strainatate, cat si la inapoierea in tara.

Sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare


in interesul serviciului astfel cum este explicat in Sectiunea S 11 – Salarii si venituri
asimilate.

Cheltuielile de mutare in interesul serviciului sunt acele cheltuieli cu transportul


personal si al membrilor de familie ai angajatului, precum si al bunurilor din gospodarie,
cu ocazia mutarii salariatului intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in situatia in
care, potrivit dispozitiilor legale, se suporta sau se deconteaza deangajator. Pentru a fi
neimpozabile, aceste cheltuieli trebuie sa reflecte vointa unei legi speciale.

Indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate


situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa
absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare, acordate potrivit legii.

11
Indemnizatiile de instalare si mutare acordate potrivit legilor speciale, personalului
din institutiile publice si celor care isi stabilesc domiciliul in localitati din zone
defavorizate stabilite potrivit legii, in care isi au locul de munca.

Sumele reprezentand platile compensatorii:

 calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale caror
contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor
colective;
 calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din
sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala la incetarea
raporturilor de munca sau de serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere si de
restructurare, acordate potrivit legii;
 calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut in
rezerva sau al carui contract inceteaza ca urmare a nevoilor de reducere si de
restructurare, inclusiv:

1. – ajutoarele stabilite in raport cu solda lunara neta, acordate acestora la trecerea in


rezerva sau direct in retragere cu drept de pensie sau celor care nu indeplinesc
conditiile de pensie;
2. – ajutoarele sau platile compensatorii primite de politisti aflati in situatii similare,
al caror cuantum se determina in raport cu salariul de baza lunar net, acordate
potrivit legislatiei in materie.

Veniturile din salarii realizate ca urmare a activitatii de creare de programe pentru


calculator

Angajatorii vor considera venituri neimpozabile veniturile din salariile realizate ca


urmare a unei activitati de creare de programe pentru calculator. In randul angajatorilor
care acorda salariatilor sai facilitatea stabilita de prevederile Codului fiscal intra
urmatoarele persoane juridice:

 persoanele juridice romane de drept public;


 societatile comerciale care isi desfasoara activitatea in Romania conform
legislatiei romane in vigoare si care au in obiectul de activitate „crearea de
programe pentru calculator“, conform codurilor C.A.E.N. 7221 – Editarea de
programe si 7222 – Consultanta si furnizare de alte produse software.

Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea


Guvernului nr. 656/1997, a fost actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului
National de Statistica nr. 601 din 26 noiembrie 2002, publicat in Moniotorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.

Conditiile care trebuie indeplinite cumulativ de catre persoanele fizice pentru a putea
beneficia de scutirea de impozit pe veniturile din salarii vizeaza pregatirea salariatilor si

12
modul de desfasurare a activitatii in cadrul angajatorului, cuantumul veniturilor realizate
de angajator din activitatea salariatilor respectivi.

Conditiile legate de pregatirea salariatilor si modul de desfasurare a activitatii


acestora sunt:

a) posturile pe care sunt angajate persoanele fizice corespund ocupatiilor de analist,


programator, proiectant de sistem informatic, inginer/programator de sistem informatic,
administrator baze de date, inginer software sau manager de proiect informatic;

b) presteaza in mod efectiv urmatoarele activitati de:

 analist – acesta are in sarcina activitati de realizare a analizei in vederea definirii


specificatiilor pentru construirea efectiva a sistemelor informatice, susceptibile sa
raspunda cerintelor utilizatorilor; 
 programator – acesta are in sarcina activitati de realizare a programelor pentru
calculator, conform unor specificatii predefinite, si asamblarea lor in sisteme
coerente, inclusiv testarea in vederea asigurarii conformitatii cu specificatiile; 
 proiectant de sistem informatic – acesta are in sarcina activitati care combina
aptitudinile analitice si de proiectare bazate pe cunostinte de specialitate, cu
cunostinte in utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, in
vederea producerii si implementarii unor solutii functionale care sa cores-punda
cerintelor predefinite sau unor necesitati organizationale;
 inginer sau programator de sistem informatic – acesta are in sarcina activitati care
combina aptitudinile analitice si de proiectare cu cunostinte adecvate de
tehnologie software si hardware in vederea definirii, proiectarii, realizarii, testarii,
implementarii si modificarii sistemelor informatice ce contin software ca
principala componenta;
 administrator al bazei de date – acesta are in sarcina activitati de furnizare a
expertizei de specialitate si a asistentei practice in managementul sistemelor de
baze de date si in utilizarea datelor informatice pentru a raspunde cerintelor
sistemului informatic in orice moment al ciclului de viata, in conformitate cu
criteriile de calitate definite;
 inginer de software – acesta are in sarcina activitati de adaptare si/sau de
armonizare a solutiilor hardware, software si a sistemelor de operare si ale apli-
catiilor existente sau proiectate la necesitatile reale sau estimate ale utilizato-rilor,
in ideea indeplinirii cerintelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul
de raspuns);
 manager de proiect informatic – acesta are in sarcina activitati de coordonare a
sistemelor de dezvoltare specifice aplicatiilor informatice majore, inclusiv
coordonarea personalului si urmarirea cerintelor proiectelor (informatii/date
necesare programare, analiza). Managerii de proiect dezvolta, planifica,
analizeaza, estimeaza si stabilesc prioritatile aferente componentelor ce urmeaza
sa fie realizate, stabilesc fazele si termenele de executie ale proiectelor; conditii
pentru acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii

13
Va atragem atentia ca, in calitate de angajator, puteti acorda scutirea de impozit pe
veniturile din salarii numai salariatilor angajati in baza unui contract individual de
munca, la locul unde acestia au functia de baza.

c) postul ocupat face parte dintr-un compartiment specializat de informatica,evidentiat in


organigrama angajatorului; prin compartiment specializat de infor-matica se intelege
centru de calcul, directie, departament, oficiu, serviciu, birou,compartimente sau altele
asemenea;

d) sunt absolventi ai unor institute de invatamant superior de lunga durata acredi-tate; pe


diploma de absolvire este inscrisa una din specializarile: automatica,calculatoare,
informatica, cibernetica, matematica sau electronica.

Lista specializarilor este:

1. Automatica si informatica industriala


2. Calculatoare, Inginerie electrica si calculatoare
3. Electronica, Electronica aplicata, Electronica si telecomunicatii, Comunicatii
4. Matematica, Matematica informatica
5. Informatica, Informatica economica, Informatica aplicata
6. Cibernetica si informatica economica, Cibernetica si previziune economica,
Contabilitate si informatica de gestiune.

Pentru indeplinirea acestei conditii, salariatii vor prezenta angajatorului diploma de


absolvire in copie legalizata sau adeverinta eliberata de facultatea de profil care atesta
absolvirea unei forme de invatamant superior de lunga durata avand inscrisa una dintre
specializarile admise. Diplomele de absolvire trebuie sa fie ale unei forme de invatamant
superior de lunga durata, avand inscrisa una dintre specializarile mentionate;

e) pe langa primele conditii care sunt in puterea salariatului de a le indeplini, legiuitorul a


mai impus o alta conditie ce trebuie indeplinita alaturi de celelalte. Pentru a putea acorda
scutirea de impozit pe veniturile din salarii, angajatorul va trebui sa realizeze in anul
fiscal prece-dent din activitatea de creare de programe de calculator, destinate
comercializarii pe baza de contract, un venit anual de cel putin 10.000 dolari S.U.A.
pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea respectiva.

Daca o persoana juridica a realizat pe anul precedent (sau o fractiune din anul
precedent) 400.000 USD, ea poate acorda scutirea de impozit pe venitul obtinut din
activitatea de programe pentru calculator unui numar de maximum 40 de programatori
(400.000 USD : 10.000 USD), in situatia in care si celelalte conditii cumulative sunt
indeplinite;

f) transformarea in lei a venitului de 10.000 dolari se face pe baza cursului de schimb


valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in
care s-a inregistrat venitul.

14
Incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii si
neimpozitarea veniturilor din salarii pentru aceasta categorie de salariati constituie
responsabilitatea angajatorului.

BIBLIOGRAFIE:

CODUL FISCAL

LEGEA BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2007,


487/2006;

CODUL MUNCII

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

15