Sunteți pe pagina 1din 189

CUPRINS

CUPRINS...................................................................................................................................................3

CAPITOLUL 1..........................................................................................................................................5

PROBLEMATICA MANAGEMENTULUI..........................................................................................5
1.1. CONCEPT ŞI DEFINIRE..............................................................................................................5
1.2. CE ÎNSEAMNĂ A FI MANAGER...............................................................................................8
1.3 ROLURI ŞI ACTIVITĂŢI SPECIFICE MANAGERILOR.........................................................13
1.4. FUNCŢIILE PROCESULUI DE MANAGEMENT....................................................................15
1.5. CONCEPŢIA SISTEMICĂ ÎN ECONOMIE..............................................................................18
1.5.1. CONCEPŢIA CLASICĂ ASUPRA SISTEMELOR...............................................................18
1.5.2. CONCEPŢIA HOLONICĂ ASUPRA SISTEMELOR...........................................................22
CAPITOLUL 2........................................................................................................................................25

REPERE ISTORICE ÎN EVOLUŢIA MANAGEMENTULUI.........................................................25


2.1. EVOLUŢIA ŞTIINŢEI MANAGEMENTULUI PE PLAN MONDIAL....................................25
2.2. PROBLEMATICA MANAGEMENTULUI CONTEMPORAN................................................33
PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA PROBLEMATICII MANAGEMENTULUI (ADAPTAT
DUPĂ RICHARD L. DAFT , MANAGEMENT, EDIŢIA A 7-A, THOMSON LEARNING CO.)...............34
2.3. MANAGEMENTUL ROMÂNESC FAŢĂ DE EVOLUŢIA MANAGEMENTULUI PE PLAN
MONDIAL.........................................................................................................................................................39
2.3.1. CONECTAREA ROMÂNIEI LA REALITĂŢILE MONDIALE ÎN PERIOADA....................41
1900-1948.......................................................................................................................................41
2.3.2. ROMÂNIA ÎN PERIOADA ECONOMIEI CENTRALIZATE (1948- 1989)......................44
2.3.3. ROMÂNIA ŞI TRANZIŢIA LA ECONOMIA DE PIAŢĂ DE DUPĂ 1990...........................46
CAPITOLUL 3........................................................................................................................................50

ORGANIZAŢII LUCRATIVE ÎN ECONOMIA CUNOAŞTERII...................................................50


3.1 DESPRE TEORIA FIRMEI ŞI ISTORIA FALIMENTULUI......................................................50
3.1.1. TEORIA FIRMEI..................................................................................................................50
3.1.2. TEORIA FALIMENTULUI...................................................................................................52
3.2. DENUMIRI UTILIZATE............................................................................................................54
3.3. DEFINIREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE........................................................................57
3.4. CONSTITUIREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ÎN ROMÂNIA.......................................60
3.5. POZIŢIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ÎN SISTEMUL ECONOMIC ROMÂNESC.......64
3.6. ECONOMIA CUNOAŞTERII.....................................................................................................66
CAPITOLUL 4........................................................................................................................................70
4.1. CONCEPTUL DE CULTURĂ.................................................................................................70
4.2. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ............................................................................................72
4.3. ORIENTAREA CULTURII ÎN SPIRITUL DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ.............................73
4.4. INOVAŢIA LA PETER DRUCKER.........................................................................................75
4.5. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ LA HOFSTEDE................................................................81
4.6. ETICA AFACERILOR................................................................................................................85
CAPITOLUL 5 MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE ORGANIZAŢIONALE.......................................88
5.1. MISIUNEA FIRMEI....................................................................................................................88
5.2. OBIECTIVELE FIRMEI..............................................................................................................91
CAP. 6 STRATEGII DE MANAGEMENT.......................................................................................100
6.1. SUN TZU ŞI THE ART OF WAR.............................................................................................100
6.2. CONCEPŢIA STRATEGICĂ – CONDIŢIE A DEZVOLTĂRII.............................................107
6.3.2. EVOLUŢIA FIRMELOR ÎN AFACERI................................................................................116
6.3.3. ETAPE ALE EVOLUŢIEI MANAGEMENTULUI STRATEGIC.......................................118
CAPITOLUL 7......................................................................................................................................125

3
PROCESUL DECIZIONAL................................................................................................................125
7.1. DECIZIA – CONŢINUT, FACTORI ŞI CATEGORII.............................................................125
7.2. STRUCTURA PROCESULUI DECIZIONAL.........................................................................128
7.3. DECIZII ŞI IRAŢIONALITATE...............................................................................................129
7.3.1. ASPECTE INTRODUCTIVE..............................................................................................129
7.3.2. RAPORTAREA LA IRAŢIONAL ÎN LUCRĂRI DE PRESTIGIU, DE LA ARROW LA
POPPER.....................................................................................................................................................131
CAPITOLUL 8......................................................................................................................................134

STRUCTURI ORGANIZATORICE ÎN MANAGEMENT.............................................................134


8.1. ORGANIZAREA CA PROCES DE DIVIZIUNE A MUNCII.................................................134
8.2. CONŢINUTUL STRUCTURII ORGANIZATORICE.............................................................136
8.3. ELABORAREA STRUCTURILOR ORGANIZATORICE......................................................139
8.4. TIPURI DE STRUCTURI ORGANIZATORICE.....................................................................143
CAPITOLUL 9......................................................................................................................................150

MOTIVARE ŞI PERFORMANŢĂ ÎN MANAGEMENT................................................................150


9.1. CONŢINUTUL ŞI NATURA MOTIVAŢIEI............................................................................150
9.2. MOTIVAŢIA INDIVIDUALĂ..................................................................................................152
9.3. MOTIVAŢIA ORGANIZAŢIONALĂ......................................................................................157
CAPITOLUL 10....................................................................................................................................162

STILURI DE MANAGEMENT..........................................................................................................162
10.1. CONŢINUT ŞI FACTORI DE INFLUENŢĂ.........................................................................162
10.2. DE LA STILURI DE MANAGEMENT LA “LEADERSHIP”...............................................163
10.3. SISTEME DE CARACTERIZARE A STILURILOR DE MANAGEMENT.........................171
CAPITOLUL 11....................................................................................................................................175

COMUNICAREA MANAGERIALĂ.................................................................................................175
11.1. PROCESUL COMUNICĂRII MANAGERIALE...................................................................175
11.2. REŢELE DE COMUNICARE.................................................................................................180
CAPITOLUL 12....................................................................................................................................185

CONTROLUL MANAGERIAL........................................................................................................185
12.1. ASPECTE INTRODUCTIVE..................................................................................................185
12.2. CONTROLUL CA PROCES...................................................................................................186
12.2.1. STABILIREA STANDARDELOR......................................................................................187
12.2.2. MĂSURAREA PERFORMANŢEI....................................................................................188
12.2.3. INTRODUCEREA MĂSURILOR CORECTIVE...............................................................189
12.3. TIPURI DE CONTROL...........................................................................................................190
12.3.1. EFICIENŢA CONTROLULUI........................................................................................192

4
CAPITOLUL 1
PROBLEMATICA MANAGEMENTULUI
1.1. Concept şi definire

Dezvoltarea şi individualizarea în timp a ceea ce numim astăzi “management”


s-a cristalizat treptat ca o exprese directă a necesităţi unei mai bune utilizări a
resurselor la nivel de organizaţie. Unii autori consideră că primele cristalizări ale
managementului trebuiesc identificate încă din sec. XV-XVI, dar marea majoritate a
specialiştilor situează individualizarea managementului în jurul anului 1900, deci cu
aproximativ 1 secol în urmă. Pentru a contura problematica managementului, respectiv
aspectele esenţiale specifice acestui domeniu, trebuie să facem distincţie între:
– noţiunea de organizaţie, ca noţiune ce include orice structură organizată a
unei colectivităţi umane (firmă, asociaţie, primărie, spital, club etc.);
– noţiunea de firmă (întreprindere, companie), ca tip particular de organizaţie,
care este orientată spre obţinerea de profit în urma activităţii desfăşurate (are scop
lucrativ).
O altă distincţie naţională este cea între „ştiinţa managementului” şi
managementul ştiinţific la nivel de firmă. Aceasta întrucât atunci când utilizăm
sintagma “managementul firmei”, explicit sau nu, avem în vedere altceva decât un
management empiric, bazat exclusiv pe experienţă şi logică.
Aşadar, ştiinţa managementului vizează tot ceea ce implică cunoştinţe de
management, indiferent că se raportează la firmă sau alt tip de organizaţie. Pe de altă
parte, managementul firmei se ocupă exclusiv de aplicarea managementului ştiinţific la
nivel de firmă.
Astăzi cunoştinţele de management sunt indispensabile în afaceri (şi nu numai),
indiferent de dimensiunea întreprinderii sau obiectul ei de activitate. Managementul a
devenit un factor fundamental al progresului în societatea modernă, factorul care poate
contribui decisiv la succesul în plan economic în ţările în curs de dezvoltare (sau/şi
tranziţie cum este România). “Managementul este unul dintre factorii esenţiali care
explică de ce o ţară este bogată sau săracă” spune Richard Farmer1

1
R. Farmer – Advances in International Comparative Management, Greenwich, UK, 1984
5
Din punct de vedere istoric, managementul a început a se individualiza ca o artă
(intuiţie, talent, imaginaţie etc.) dar, pe măsura acumulării experienţei şi a formulării
unor noi concepte teoretice verificate în practică, managementul a căpătat tot mai
pregnant caracteristicile unei ştiinţe. Deasemenea, există o opinie destul de răspândită
între cei care lucrează în economia reală, în sensul că managementul reprezintă
predominant o activitate practică, de un anume tip, şi că înglobează mai puţin elemente
ce ţin de artă sau ştiinţă. Localizarea conceptului de management între artă, ştiinţă şi
practică se prezintă în tabelul următor:
Management
Artă Ştiinţă Practică
 Bazarea pe calităţi  Bazarea pe calităţile  Managementul se
personale (intuiţia, bun personale şi cunoaşterea bazează exclusiv pe
simţ, imaginaţie, completă a realităţii; experienţă şi talent;
capacitatea de reacţie,  Analiza proceselor,  O persoană se naşte sau
talent); identificarea principiilor şi nu cu calităţi de manager;
 Observarea legislaţilor;  Cunoştinţele de
evenimentelor şi  Corelarea experienţei cu management şi raportarea
acumularea experienţei; cercetarea prospectivă a la manuale au efecte
 Folosirea exclusivă a evoluţiei factorilor interni nesemnificative;
experienţei (procesul este şi externi;  Diversele teorii
similar conducerii unui  Analiza permanentă a decizionale sunt aproape
automobil privind numai diverşilor factori de deliberat ignorate;
prin oglinda retrovizoare); influenţă;  O decizie bună este
 Soluţionarea problemelor  Orientarea predominantă decizia luată la timp;
după metoda “încercărilor pe termen lung;  Eforturile se concentrează
şi erorilor”;  Informarea completă şi pe termen scurt şi rezultate
 Orientarea preponderentă complexă; imediate;
pe termen scurt;  orientarea spre acţiune,  Modelarea şi simularea
 Capacitatea redusă de creativitate şi adaptare. proceselor economice este
inovare şi adaptarea la rar sau deloc aplicată;
schimbare;  Profitul este singurul
obiectiv vizat de manager

6
Sursa: Panaite C. Nica(coordonator), Managementul firmei, Ed. Condor S.R.L.;
Mihuţ Ioan, Management general, Ed. Carpatică, 2003.

Între diversele definiţii privind managementul, amintim:


 Dicţionarul Larouse defineşte managementul ca fiind “.. ştiinţa tehnicilor de
conducere a întreprinderii”.
 I. Ursachi apreciază că managementul este procesul de definire şi îndeplinire
a unor scopuri prin realizarea a cinci funcţii de bază ale conducerii – planificarea,
organizarea, coordonarea, motivarea şi controlul – pe fondul utilizării unor resurse
date.2
 J. Gerbier consideră că managementul reprezintă “... arta de a conduce, de a
administra”.
 A. Mackensie prin management înţelege “... procesul în care managerii
operează cu trei elemente fundamentale – idei, lucruri, oameni – realizând obiectivele
prin alţii”.
În concepţia sistemică asupra firmei (când firma este privită ca un SISTEM
DESCHIS), în vederea definiri managementului se face apel la două noţiuni
(categorii):3
– relaţiile de management;
– procesele de management.
a) Relaţiile de management sunt raporturile ce se stabilesc între componenţii
unui sistem, cât şi între aceştia, pe de o parte, şi componenţii altui sistem, în contextul
materializării actului de conducere. Ca sistem, firma este considerată a fi compusă din
subsisteme (vezi paragraful 1.3.):
– subsistemul tehnologic;
– subsistemul organizatoric;
– subsistemul informaţional;
– subsistemul decizional;
– subsistemul metode şi tehnici de conducere (al relaţiilor umane).

2
I. Ursachi – Management, ASE Bucureşti, 1993, pag. 3
3
O. Nicolescu, coord. – Management, Ed. Economică, Bucureşti, 1995, pp. 17-21
7
b) Toate activităţile ce se desfăşoară la nivel de firmă (organizaţie) se
materializează prin procese de muncă, procese care se compun din:
– procese de execuţie, prin care forţa de muncă (individul) acţionează
nemijlocit asupra obiectelor de muncă sau ia contact direct cu obiectul specific de
activitate al firmei;
– procese de management, prin care o parte a forţei de muncă acţionează
asupra celeilalte părţi, în scopul direcţionării spre un obiectiv comun.
În această concepţie, managementul rezidă în studierea proceselor şi relaţiilor
de management ce au loc la nivel de firmă (organizaţie).
Concluzionând, vom defini managementul ca fiind activitatea sau procesul de
planificare, organizare, conducere şi control al membrilor unei organizaţii în vederea
utilizării cu maximum de eficienţă a resurselor de care dispune acea organizaţie.
Resursele pot fi: materiale (maşini, utilaje, materii prime etc.), financiare (capital
avansat), umane (forţa de muncă numeric şi calificarea ei), informaţia (materia primă
pentru fundamentarea DECIZIEI) şi timpul.

1.2. Ce înseamnă a fi manager


Acea parte a forţei de muncă care acţionează asupra alteia sunt managerii;
putem spune că ei îşi realizează obiectivele prin alţii sau, mai general, managerii
lucrează cu alţi oameni. Noţiunea de “alţi oameni” include:
- subordonaţii, aflaţi la nivel inferior faţă decident;
- alţi manageri, aflaţi la acelaşi nivel sau la nivel superior;
- alte persoane din afara firmei (furnizori, clienţi, bănci, administraţie etc.).
Prin manageri desemnăm persoanele chemate să materializeze actul de
conducere, respectiv persoanele investite cu autoritate, capacitate decizională şi
responsabilitate privind folosirea cu eficienţă maximă a resurselor disponibile ale
firmei.
Referindu-ne la firmă (după autoritate, puterea de decizie şi responsabilitate)
managerii din structura acesteia se pot situa pe 3 nivele:

1 managerii superiori (TOP-MANAGERII; SENIOR-


MANAGERII);
managerii de nivel mediu;
2
8
managerii de nivel inferior (supervizorii)
3

4 non-manageri(executanţi)
O persoană poate deţine în structura organizatorică a unei firme/companii o
anumită funcţie de manager pentru a cărei exercitare cu succes îi sunt necesare
anumite cunoştinţe şi abilităţi esenţiale
Categorii de manageri Funcţii concrete şi abilităţi esenţiale
Manageri superiori 1. Funcţii: preşedinte, director general,
CEO(Chief Executive Officer),
vicepreşedinte, director comercial(dacă
este subordonat în mod direct directorului
general şi nu există funcţia de
vicepreşedinte).
2. Aptitudinea esenţială: Conceptuală, de
orientare strategică a organizaţiei
Aptitudinea de a rezolva problemele din
punct de vedere al întregii organizaţii,
concepute ca un sistem.

Manageri mijlocii 1. Funcţii: manager de divizie,


director de producţie (când există şi
funcţia de vicepreşedinte), şef de
departament, şef de serviciu(dacă are în
subordine şefi de birou).
2. Aptitudinea esenţială:
Capacitatea de a dezvolta relaţii umane
Aptitudinea de a asigura eficacitatea
activităţilor, de a coordona şi de a
dezvolta relaţii inter-personale
armonioase.
Manageri de primă linie 1. Funcţii: manager zonal de vânzări,
asistent al managerului de resurse umane,
9
şef echipă de proiect, şef de birou,
supervizor.
2. Aptitudinea esenţială: Cunoştinţe
profesionale
Aptitudinea de a folosi instrumente şi
metode, de a aplica în mod corect
cunoştinţe specifice şi de a conduce
procesele.
Sursa: P. Nica, A. Iftimescu - Management. Concepte şi aplicaţii, Ed.
Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2003

Aptitudinile conceptuale constau în capacitatea managerilor de a asigura


orientarea strategică a organizaţiei, ca un tot unitar, în acord cu misiunea şi obiectivele
stabilite, de a formula şi implementa strategii eficiente şi eficace4.
Aptitudinile conceptuale îi permit managerului să:
 Perceapă modul încare activităţile specifice diverselor funcţii ale managementului se
interacţionează;
 Sesizeze principalele tendinţe ale mediului şi să orienteze organizaţia astfel încât să
poată valorifica oportunităţile şi să se protejeze de ameninţări;
 Identifice impactul unor modificări procedurale în unele componente structurale
asupra performanţelor organizaţionale.
Aptitudinile umane permit crearea unui climat favorabil cooperării şi
comunicării deschise între componenţii grupurilor de lucru, precum şi armonizarea
intereselor individuale cu interesele de grup şi cele organizaţionale. Un astfel de climat
este propice dezvoltării unei culturii organizaţionale orientate spre performanţă şi
inovare, constituind bazele „organizaţiei care învaţă” (learning organization) 5.
Aptitudinile profesionale sunt date de totalitatea cunoştinţelor profesionale de
specialitate pe care managerul este capabil să le aplice în efectuarea unor activităţi

4
Sursa: P. Nica, A. Iftimescu - Management. Concepte şi aplicaţii, Ed. Universităţii “Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi, 2003

5
Sursa: P. Nica, A. Iftimescu - Management. Concepte şi aplicaţii, Ed. Universităţii “Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi, 2003

10
concrete sau în îndrumarea personalului din subordine, care execută aceste operaţii şi
are nevoie de sprijinul managerului6.
Oricărui manager, de la şeful de birou al unei mici firme până la preşedintele
unei mari corporaţii internaţionale, îi revin trei categorii globale de responsabilităţi:
I. ORIENTARE STRATEGICĂ (să orienteze firma în timp, după un anumit
plan conceput, pentru a-şi atinge MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE );
II. SĂ LUCREZE CU OAMENII (să creeze un climat favorabil conlucrării şi
dezvoltării relaţiilor inter-umane);
III. SĂ ACŢIONEZE CA SPECIALIST (să direcţioneze activitatea specifică
unui domeniu, în care firma este prezentă).
Cele trei responsabilităţi ce revin managerului diferă de la un nivel ierarhic la
altul:
1

4
Există în mod evident o corelaţie imediată între structurarea piramidei
organizaţionale pe diverse nivele ierarhice, localizarea managerilor pe aceste nivele şi
principalele responsabilităţi globale sau aptitudini ale persoanelor ce ocupă aceste
funcţii:

Manageri
superiori 41
1
Manageri
42
mijlocii
2
43
Manageri de
primă linie 44 3

Non-Manageri
4

6
Sursa: P. Nica, A. Iftimescu - Management. Concepte şi aplicaţii, Ed. Universităţii “Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi, 2003

11
Sursa. Adaptat după: P. Nica, A. Iftimescu - Management. Concepte şi aplicaţii,
Ed. Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2003

Deci, la nivelele ierarhice superioare sunt esenţiale capacitatea de orientare


strategică şi dezvoltarea relaţiilor umane pentru orice manager din top-management,
fiind în plan secundar calităţile lui ca specialist în acel domeniu.
Acceptând ideea că nu este posibilă creşterea liniară a unei societăţi comerciale
– şi cu atât mai puţin o creştere de tip exponenţial – formulăm două întrebări:7
– Ce ar trebui să facă managerii pentru a preveni şi atenua manifestarea
situaţiilor de criză în derularea afacerilor?
– Care este rolul procesului de management în contextul unui astfel de demers?
Deşi nu putem formula răspunsuri unicat la întrebările ridicate, se desprinde concluzia
că responsabilităţile globale ale managerilor necesită o tratare mai analitică şi că
sesizăm o legătură directă între activitatea zilnică a managerilor şi procesul de
management.
După cum aminteam, la nivelul organizaţiilor de afaceri, o parte restrânsă a
forţei de muncă activează în calitate de manageri, în timp ce marea majoritate a
salariaţilor activează pe diverse funcţii de execuţie. “În poziţia de manageri sunt acele
persoane care dispun de autoritatea de a lua decizii privind angajarea (cheltuirea)
resurselor lor şi a altora în vederea atingerii unor scopuri (ţeluri).” 8 Peter Drucker şi
mulţi alţii – cum ar fi, de pildă, Toffler, Burnham sau Galbraith – au evidenţiat în
repetate rânduri statutul/rolul unic ce revine managerilor organizaţiilor de afaceri în
consolidarea societăţii moderne. Managerii sunt “… în esenţă liantul, catalizatorul,
forţa ce conduce schimbarea, coordonarea şi controlul într-o organizaţie”. 9 Prin
aceasta, ei sunt primii ce răspund de “promovarea” firmei spre succes pe termen lung
sau spre declin şi, eventual, faliment.

7
A. Burciu – MBO & Ciclul afacerilor, Ed. Economică, Bucureşti, 1999
8
I. Ursachi – Management, ASE Bucureşti, 1993, pag. 2
9
Warren Bennis – Two Views of Leadership, Harvard Business Review, Nr. 1/1996
12
1.3 Roluri şi activităţi specifice managerilor
Discutând despre ceea ce trebuie să facă managerii în cadrul organizaţiei,
Henry Mintzberg delimitează zece roluri principale – pe trei domenii distincte – roluri
pe care trebuie să le “joace” orice manager:10
 domeniu interpersonal:
- reprezintă firma în relaţiile ei curente cu diferite grupuri de interese;
- acţionează ca un leader, preluând asupra sa avantajele şi dezavantajele ce
decurg din poziţia de conducător;
- mediază conflictele între salariaţi şi le direcţionează efortul; menţine în
legătură firma cu “exteriorul”;
 domeniu informaţional:
- culege şi sintetizează informaţiile din interiorul şi exteriorul firmei;
- propagă informaţiile în cadrul firmei;
- acţionează ca purtător de cuvânt al organizaţiei;
 domeniu decizional:
- acţionează ca un antreprenor, căutând schimbarea;
- adoptă decizii vizând diminuarea riscurilor; gândeşte conceptual şi analitic;
- alocă resursele pentru a atinge anumite obiective;
- acţionează ca un negociator în interiorul şi exteriorul organizaţiei.
În esenţă, aşa cum am menţionat, sarcinile globale ale managerilor sunt de a
orienta strategic firma, de a dezvolta relaţii inter-umane şi de a acţiona ca specialist
într-un anume domeniu.11 Dar materializarea acestor sarcini globale de către manageri
– ca individ şi-n cadrul echipelor din care fac parte – este departe de a fi simplă şi se
particularizează aproape pentru fiecare caz în parte. Discutând despre statutul/poziţia
managerilor în organizaţiile de afaceri specifice economiilor postindustriale, Reddin
consideră că fiecare manager este un “nod” sau o “celulă” a unei reţele complexe ce se
structurează în timp.12 El prezintă grafic poziţia unui manager în organigrama firmei,
astfel:13

10
H. Mintzberg – Le manager an quotidien: les dis rôles du cadre, Ed. d'Organization, 1984
11
L. Bittel – Il corso McGraw-Hill di management in 36 ore, Ed. Sperling & Kupfer, Milano, 1992
12
W. Reddin – Effective MBO, Ed. BIT, 1971, pag. 168
13
Superior
Organizare

Colegi Manager

Tehnologie
Subordonaţi

Prin urmare, inclusiv anumiţi factori non-dependenţi de manageri (colegii,


organizarea, tehnologia etc.) îşi pune amprenta asupra comportamentului manifestat şi
succesului atins în materializarea sarcinilor ce le revin.
Deşi procesul de management diferă mult de la o firmă la alta, într-o abordare
mai detaliată putem identifica următoarele activităţi ce revin unui manager:14
 managerul lucrează cu şi prin alţi oameni, răspunzând pentru activitatea lor
proprie dar şi pentru cea a subordonaţilor lui;
 managerul asigură creşterea şi expansiunea firmei, dezvoltarea tehnologică şi
creşterea performanţelor ei în timp;
 managerul asigură un echilibru între scopurile şi priorităţile existente în
contextul alocării resurselor disponibile;
 o mare parte din activitatea managerilor constă în ADOPTAREA DE
DECIZII curente şi de perspectivă, pe baza unui ansamblu de informaţii;
 managerul asigură satisfacerea salariaţilor (salarii, premii, promovare,
participare la decizii etc.), acţionând inclusiv ca mediator între diferite grupuri, cu
sindicatele etc.;
 managerii reprezintă un simbol, atât în relaţiile cu proprii salariaţi ai firmei,
cât şi-n relaţiile cu persoane din afara ei; trebuie să-şi dezvolte un stil de management
performant, trebuie să direcţioneze corect firma etc.

1.4. Funcţiile procesului de management

13
W. Reddin – Effective MBO, Ed. BIT, 1971. De menţionat că regăsim aceeaşi schiţă grafică într-o altă

lucrare a lui W. Reddin – Managerial Effectiveness, Ed. McGraw-Hill, 1970, pag. 128
14
P. Nica, coord. – Managementul firmei, Chişinău, 1994, pp. 9-11
14
Procesul de management a fost delimitat pentru prima dată pe funcţii de Henry
Fayol (previziune, organizare, comandă, coordonare şi control). De atunci şi până în
prezent, delimitarea pe funcţii – iar apoi tratarea analitică pentru fiecare funcţie – în
analiza managementului firmei a cunoscut diferenţe semnificative de la o şcoală la alta
de management.
Departajarea sau divizarea activităţilor ce compun procesul de management
(actul de conducere) de la nivelul firmei se face relativ diferit de la un autor la altul în
literatura de specialitate; cel mai frecvent întâlnim funcţiile:
– PREVEDERE – COORDONARE (CONDUCERE)
– ORGANIZARE – CONTROL
Alături de cele patru funcţii invocate – asociate procesului de management –
suficient de frecvent întâlnim şi funcţia de antrenare a salariaţilor prin motivarea lor.
Totodată, îndeosebi în literatura americană frecvent este inclusă şi funcţia de “staffing”
(dotare cu personal de specialitate, bine calificat etc.).
În analiza noastră vom accepta departajarea procesului de management astfel: 15
- funcţia de previziune (planificare) ;
- funcţia de organizare;
- funcţia de coordonare;
- funcţia de antrenare şi motivare;
- funcţia de control şi evaluare.
Sintetic, conţinutul celor patru funcţii ale procesului de management sau ale
managementului firmei se prezintă după cum urmează:16
 previziunea: include analiza direcţiei pe care ar trebui s-o urmeze firma, a
restricţiilor externe şi interne, stabilirea obiectivelor, dezvoltarea de strategii şi politici
adecvate; în cadrul activităţii specifice acestei firme se precizează misiunea şi
obiectivele firmei se adoptă planuri şi programe, se elaborează diverse variante
strategice, se studiază permanent restricţiile şi oportunităţile oferite de mediul/piaţa pe
care activează firma, etc.
15
A se vedea în acest sens: Haimann, Scott şi Connor – Management, Fifth Edition, 1985; Stoner şi

Freeman – Management, Fifth Edition, 1992; S. Robbins, M. Coulter – Management, Prentice Hall, 2003; R.

Daft – Management, sixth Edition , 2002 etc.


16
A. Burciu – MBO & Ciclul afacerilor, Ed. Economică, Bucureşti, 1999
15
 organizarea: în cadrul acestei funcţii se decide cine şi ce anume face, se
grupează activităţile pe posturi şi compartimente, se definesc responsabilităţile, se
stabilesc mijloacele ce se vor utiliza pentru comunicare, coordonare şi control, această
funcţie presupune elaborarea/adaptarea organigramei firmei şi convenirea unor
modalităţi adecvate de comunicare şi control în structura organizaţiei;etc
 coordonarea: include organizarea funcţionării subsistemelor componente,
punerea de acord a muncii fiecăreui individ şi a echipelor de salariaţi sau manageri şi
orientarea spre obiective comune.
 antrenarea şi motivarea: în cadrul acestei funcţii se include selecţia şi
training-ul personalului şi motivarea acestuia – salariaţi şi manageri – pentru a da
maximum de randament.
 controlul şi evaluarea: în cadrul aceste funcţii se includ activităţile de
măsurare şi evaluare a rezultatelor atinse de firmă, pe diverse perioade de timp (după
caz: zilnic, săptămânal, lunar, semestrial, anual, etc.) compararea rezultatelor cu
obiectivele propuse/standard adoptarea din timp de măsuri de corecţie etc.
În fond, nu atât gruparea activităţilor ce revin managerilor pe cele patru sau
cinci funcţii are influenţe deosebite în plan pragmatic – şi ar putea, deci, contribui la
prevenirea situaţiilor de criză – dar mai ales caracterul sistemic al acestui proces şi
feedback-ul ce survine în aplicarea lui pot contribui la atenuarea perioadelor de criză
din viaţa firmei (acest caracter sistemic se încearcă a surprinde în figura nr. 1.1.). După
opinia noastră, complexitatea actului de conducere derivă din faptul că fiecare acţiune
sau decizie a unui manager din cadrul firmei se intercondiţionează permanent cu toate
acţiunile şi/sau deciziile celorlalţi manageri; simultan intercondiţionarea se manifestă
faţă de ceea ce s-a făcut anterior – ca individ sau echipă – cu acţiunile şi deciziile
actuale şi cu proiecţiile asupra viitorului firmei. 17 Altfel spus, plecând de la procesul de
management (figura 1.1.), sarcina prevenirii situaţiilor de criză în viaţa unei organizaţii
de afaceri nu se localizează doar la nivelul funcţiei de previziune şi a managerilor
implicaţi pentru materializarea ei; această sarcină vizează deopotrivă toate funcţiile
managementului firmei şi pe toţi managerii (inclusiv şi salariaţii) chiar dacă
intensitatea diferă pe nivele ierarhice.
Fig.1.1. – Procesul de management
17
A. Burciu – Op. cit. Control
Previziune Organizare 16
Conducere

Feedback
Sursa: Adaptat după: M. Armstrong – A Handbook of Management Techniques, Second Edition, Kogan Page
Ltd. UK, 1993, pag. 21. Copyright © All rights reserved.

Concluzionând, remarcăm că celor cinci funcţii ale managementului firmei le


pot fi asociate anumite caracteristici/trăsături comune:
– activităţile respective sunt specifice numai managerilor, prin aceasta
diferenţiindu-i net de personalul de execuţie;
– aceste funcţii se exercită în orice firmă, indiferent de profilul şi dimensiunea
ei, de sectorul economic în care se localizează, de măsura în care conducerea firmei
doreşte sau nu seă se raporteze la teoria managementului;
– pe nivele ierarhice, ponderea celor 5 funcţii diferă destul de notabildispre
vârf înspre baza piramidei; înspre topul sau vârful piramidei, uzual se exercită mai ales
prevederea, organizarea şi unele atribuţii ale funcţiei de conducere; în zona de mijloc a
piramidei organizaţionale se exercită în deosebi funcţiile de organizare, conducere şi
control, iar la baza piramidei predomină funcţia de control curent al operaţiunilor cu
atribuţii parţiale de conducere.

1.5. Concepţia sistemică în economie

1.5.1. Concepţia clasică asupra sistemelor


Amintim că unele elemente ce prefigurau teoria generală a sistemelor sunt
întâlnite încă din lucrările unor personalităţi din antichitate. 18 Dar bazele acestei teorii
generale au fost fundamentate în anii 1928-1950 de către L. von Bertalanffy, un biolog
german, care este recunoscut unanim ca fiind “părintele” teoriei generale asupra
sistemelor. Pentru Bertalanffy, o mulţime de elemente M formează un sistem atunci

18
Afirmând că “întregul este mai mult decât suma părţilor” Aristotel prefigura noţiunea de sistem. Un

recunoscut expert pe probleme de sisteme (West C. Churchman, de formaţie filosofică) arată că bazele teoriei

sistemelor se întâlnesc în lucrările lui Platon, Nietzsche, Descartes , Hobbes, Leibniz, Kant etc.
17
când pe această mulţime se realizează o relaţie R ce exprimă o legătură de ordine în
sistem şi are proprietăţile P bine determinate. “Există multe definiţii ale noţiunii de
sistem – spune R.G. Coyle – una dintre cele mai cunoscute fiind aceea că un sistem
este o colecţie a unor părţi organizate - conectate pentru un anume scop”.19
După opinia noastră, prin sistem desemnăm un concept transpus în planul
gândirii abstracte despre un fapt (obiect, proces etc.) aparţinător lumii reale,
transpunerea urmând o structură logică predefinită.20
Perspectivele din care s-a procedat la clasificarea sistemelor sunt diverse, iar
criteriile luate în considerare sunt multiple, funcţie de obiectivele urmărite de
utilizator; totuşi două criterii de clasificare s-au impus pregnant:
 după domeniul de aplicare, caz în care atenţia noastră se concentrează asupra
sistemelor socio-economice, ce sunt utilizate în mod curent în economie;
 după conectarea sistemelor la mediul în care acestea funcţionează, caz în care
se departajează două categorii:
– sistemele închise
– sistemele deschise
Sistemele închise se definesc prin aceea că sunt “izolate” sau neconectate la
mediul în care ele funcţionează; altfel spus, nu se manifestă cunoscuta relaţie de
dependenţă între “intrările” de la un moment dat faţă de “ieşirile” anterioare, în
contextul funcţionării lor normale. Arhitectura generală a unui sistem închis se poate
trasa schematic ca în figura nr. 1.2.
Fig. 1.2. – Modelul de bază al unui sistem închis

PROCES DE
INPUTS OUTPUTS
TRANSFORMARE

Sistemele deschise se definesc prin antiteză cu cele analizate anterior, respectiv


sunt sistemele conectate la mediul în care acestea funcţionează, relaţia de feedback
fiind o condiţie admisă de utilizator pentru funcţionarea lor normală. Evident că, în
19
R. G. Coyle – Management System Dynamics, John Wiley & Sons Ltd., UK, 1977, pag. 3
20
A. Burciu – MBO & Ciclul afacerilor, Ed. Economică, Bucureşti, 1999
18
acest caz, arhitectura generală a unui sistem deschis se completează prin includerea
relaţiei de feedback, aşa cum sugerează figura nr. 1.3. (completarea este aparent banală
dar implicaţiile teoretice şi practice sunt esenţiale).

Fig. 1.3. – Modelul de bază al unui sistem deschis

PROCES DE
INPUTS OUTPUTS
TRANSFORMARE

FEEDBACK

În general, în economie specialiştii operează frecvent cu sisteme


socio-economice deschise, categorie care a polarizat atenţia în mod special datorită
valenţelor majore în soluţionarea unor probleme complexe. Ca exemple de astfel de
sisteme putem aminti: omul, un grup social, o organizaţie, o ramură a economiei etc.
În acest domeniu (economia), operatorii se află permanent în faţa unor probleme
complexe, soluţionarea acestora fiind mult favorizată de perspectiva sistemică prin
care decidentul abordează fiecare problemă ca un sistem socio-economic deschis.
Astfel de sisteme au întotdeauna “un comportament dinamic”, în sensul că pe măsura
trecerii timpului”... variabilele cu care măsurăm starea lor... fluctuează în mod
semnificativ.”21 Fluctuarea invocată derivă îndeosebi de dependenţa firmei abordată ca
sistem, faţă de mediul exterior ei.22 Conform cu profesorul Ursachi, fiecare firmă
primeşte anumite intrări pe care le transformă, apoi livrează anumite ieşiri în mediul
său exterior; simultan are loc revitalizarea sistemului.23 Grafic, relaţiile descrise se
prezintă astfel:24
21
E. Scarlat – Dinamica sistemelor, ASE Bucureşti, 1994, pag. 9
22
I. Ursachi, coord. – Management, ASE Bucureşti, 1993, pag. 9
23
I. Ursachi, coord. – Management, ASE Bucureşti, 1993
24
I. Ursachi, coord. – Management, ASE Bucureşti, 1993
19
Mediu ambiant

Proces de
Intrări transformare Ieşiri

Revitalizarea
sistemului

Fig. 1.4.
Pe de altă parte, două direcţii în evoluţia concepţiei clasice asupra sistemelor –
delimitarea dintre “sistem general” şi “subsistem”, în paralel cu divizarea sistemelor –
şi-au pus în mod egal amprenta asupra procesului de cunoaştere a individului faţă de
realitatea concretă. Fără a detalia aceste aspecte, amintim doar delimitarea cunoscută
dintre:
– un sistem (general) denotând ansamblul unei entităţi de referinţă;
– un subsistem, ca parte componentă a sistemului (general) sau ca parte a
entităţii de referinţă.
“Sistemul general poate fi divizat în mai multe moduri în subsisteme. E important de
subliniat că diviziunea pe subsisteme nu este o operaţie arbitrară ci depinde de punctul
de vedere şi de scopul urmărit”.25 În domeniul economic, uzual firma (societatea
comercială) este considerată ca fiind sistemul general iar divizarea pe subsisteme
componente pleacă de la două criterii de bază:26
– criteriul structural (subsisteme: tehnologic, organizatoric, informaţional,
decizional, al relaţiilor umane);
– criteriul funcţional (subsisteme: cercetare-dezvoltare, producţie, comercial,
financiar-contabil, de personal).
Dincolo de aspectele sintetice prezentate mai sus, este important a sublinia
impactul deosebit pe care l-a avut dezvoltarea conceptului de sistem asupra unor
domenii concrete din ştiinţă sau societate (exemplu: dezvoltarea ciberneticii), inclusiv
asupra diferitelor domenii din economie. În cadrul acestor dezvoltări succesive din
25
Gh. Boldur-Lăţescu – Logica decizională şi conducerea sistemelor, Editura Academiei Române,

1992, pag. 28
26
Idem.
20
teoria generală asupra sistemelor acumulările au fost uneori doar de “nuanţă”, însă
global, inclusiv sub raport aplicativ, rezultatele au fost extrem de benefice pentru
progresul cunoaşterii. O tendinţă recentă asociată dezvoltării conceptului de sistem
clasic este delimitarea unui nou tip de sistem şi anume sistemul holonic, asupra căruia
ne concentrăm atenţia în subparagraful următor.

1.5.2. Concepţia holonică asupra sistemelor


În dezvoltarea teoriei generale a sistemelor – de la data fundamentării ei de
către L. von Bertalanffy şi până în prezent – opinăm că se pot identifica două
perioade:27
– perioada dintre 1930-1980 în care s-a dezvoltat şi îmbogăţit foarte mult
concepţia clasică asupra sistemelor;
– perioada anilor '80 şi până în prezent care este dominată de concepţia
holonică asupra sistemelor, concepţie ce poate oferi noi perspective în procesul
cunoaşterii, inclusiv în economie.
Termenul de holon a fost utilizat pentru prima dată de către Arthur Koestler în
anul 1967 în lucrarea sa The Ghost in the Machine (Duhul din maşină) şi este o
derivare a termenului din limba greacă holos care înseamnă “un întreg dedus din
părţi”.28 Utilizând noţiunea de holon, Koestler a fost primul care a scris despre sisteme
operând în cadrul altor sisteme; ulterior, alţi specialişti au preluat această noţiune
păstrând în linii generale sensul iniţial (deşi termenul nu apare în dicţionarele
uzuale).29 În esenţă, un sistem holonic este un sistem de referinţă în cadrul căruia
funcţionează alte două sau mai multe sisteme autonome. 30 Altfel spus, două sau mai
multe sisteme autonome se pot integra, pe baza unor criterii bine definite şi pentru a
atinge obiective bine determinate, pentru a forma un nou sistem de referinţă, respectiv

27
A. Burciu – MBO & Ciclul afacerilor, Ed. Economică, Bucureşti, 1999
28
A. Koestler – The Ghost in the Machine, Ed. Macmillan, New York, 1967
29
Patrick McHugh, Giorgio Merli, William A. Wheeler III – Beyond BPR - Towards the Holonic

Enterprise, Ed. John Wiley & Sons Ltd., Chichester, England, 1995, pag. 2 şi următoarele.
30
Patrick McHugh, Giorgio Merli, William A. Wheeler III – Beyond BPR - Towards the Holonic

Enterprise, Ed. John Wiley & Sons Ltd., Chichester, England, 1995
21
sistemul holonic. Noul sistem holonic, având rolul de integrator, optimizează
funcţionarea şi rezultatele atinse de sistemele încorporate.
În aparenţă, definirea sistemului holonic se apropie sau chiar se identifică faţă
de unele dintre abordările privind sistemele clasice. În realitate considerăm că se poate
vorbi doar de o comparabilitate între cele două noţiuni. Astfel, sistemul holonic
integrează două sau mai multe sisteme autonome, adică n sisteme; funcţie de valoarea
lui n avem două situaţii distincte:31
 n=2, situaţie ce constituie un caz particular al sistemului holonic, care se
apropie extrem de mult de sistemul clasic (se poate şi suprapune complet);
 n>2, situaţie ce constituie cazul specific al sistemului holonic şi-n care
diferenţele faţă de concepţia clasică asupra sistemelor sunt reale şi evidente.
Dacă ne raportăm doar la cazul specific (n>2) putem desprinde trăsăturile esenţiale
ale sistemului holonic, prin care acesta se diferenţiază de sistemul clasic:32
– sistemul holonic este în toate cazurile un sistem deschis;
– noţiunea clasică de sistem, aparent de “generalitate excesivă” (Coyle, 1977;
Boldur, 1992), rămâne valabilă dar cu introducerea anumitor limitări în procesul de
operare cu sisteme holonice;
– într-un sistem holonic, “desprinderea” şi “ataşarea” de sisteme autonome
poate avea loc atât în plan abstract cât şi-n plan real, aspect ce nu este valabil pentru
sistemul clasic;
– între subsistemele componente ale unui sistem general şi sistemele autonome
ale unui sistem holonic există puncte de comparaţie dar şi diferenţe reale (rol, funcţii,
proprietăţi, optimizare etc.);
– optimizarea în cadrul concepţiei holonice vizează atât sistemele componente
cât şi sistemul de referinţă (integrator), aspect ce nu este obligatoriu în cazul
sistemului clasic;
– principial, la baza operării cu sisteme holonice se află distribuirea unor
sisteme autonome în cadrul sistemelor umane sau, mai precis, există un tip particular

31
A. Burciu – MBO & Ciclul afacerilor, Ed. Economică, Bucureşti, 1999
32
Idem.
22
de holon denumit sistemul activităţii umane, la care se raportează optimizarea tuturor
celorlalte sisteme holonice.33
Urmare a aspectelor arătate privind specificul unui sistem holonic – cât şi prin
comparaţie cu modelul de bază al unui sistem clasic deschis – se poate contura
arhitectura generală a unui sistem holonic, ca în figura nr. 1.5. Aşa cum rezultă din
opiniile unor specialişti renumiţi (Stacey, 1992; McHugh s.a., 1995), concepţia
holonică asupra sistemelor echivalează cert cu un pas înainte în dezvoltarea teoriei
sistemelor; mai mult, s-au făcut deja resimţite influenţele acestei concepţii în alte
domenii, inclusiv în economie (spre exemplu: dezvoltările din teoria firmei, având ca
rezultat firma holonică).

Fig.1.5. – Modelul de bază al unui sistem holonic (deschis)

S1
S2
INPUTS OUTPUTS
SI .
.
Sn
.

FEEDBACK

Notă:
– SI= sistemul integrator
– S1, S2,..., Sn = sistemele autonome

33
Patrick McHugh, Giorgio Merli, William A. Wheeler III – Beyond BPR - Towards the Holonic

Enterprise, Ed. John Wiley & Sons Ltd., Chichester, England, 1995
23
CAPITOLUL 2
REPERE ISTORICE ÎN EVOLUŢIA MANAGEMENTULUI

2.1. Evoluţia ştiinţei managementului pe plan mondial

Deşi este o ştiinţă relativ tânără, ştiinţa managementului a avut un impact


deosebit asupra dezvoltării societăţii umane. Trebuie să recunoaştem însă că acest
impact a fost mult mai evident în ţările occidentale şi relativ mai modest  îndeosebi în
ultimii 50 de ani  în fostele ţări cu economie centralizată. În lucrarea sa
fundamentală, acum peste 40 de ani, Peter Drucker spunea: “Apariţia
managementului ca o instituţie esenţială, distinctă şi deschizătoare de drumuri este
evenimentul central în istoria modernă. Doar rareori s-a întâmplat  dacă s-a întâmplat
vreodată  ca o nouă instituţie de bază, un nou grup conducător, să se fi manifestat
atât de repede cum managementul o face de la începutul acestui secol. Doar rareori în
istoria umanităţii o nouă instituţie s-a dovedit atât de repede a fi indispensabilă; şi
în puţine cazuri o nouă instituţie a apărut cu atât de neînsemnată opoziţie, tulburare
sau controverse cum s-a întâmplat în cazul managementului. Managementul va
rămâne instituţia dominantă şi de bază probabil tot atât timp cât însăşi civilizaţia de
Vest va supravieţui”.34 Indiscutabil, aprecierea formulată de Drucker s-a confirmat pe
deplin, din anii '50 şi până în prezent, iar rolul managementului în dezvoltarea
socială se va accentua şi mai mult în secolul viitor (fapt subliniat de Drucker mai
recent, în The New Realities, 1990).
Aceeaşi instituţie a managementului este astăzi mai necesară şi mai solicitată
decât oricând  ca factor de sprijin – în cadrul “civilizaţiei de Est”. Ţările central şi
est-europene aflate în plin proces de tranziţie şi reformă către economia de piaţă 
printre care şi România  au reconsiderat rolul managementului, atât în plan teoretic
cât şi practic, sperându-se într-o contribuţie majoră a acestui factor la construirea
unei noi societăţi. În cazul României, deşi preocupările faţă de ştiinţa managementului
s-au manifestat încă din perioada în care se cristalizau ideile lui Taylor şi Fayol,

34
P. F. Drucker – The Practice of Management, Heinemann Professional Publishing Ltd., London, 1954,
pag. 1
24
perioada economiei centralizate (1948-1989) a echivalat cu un regres sub aspectul
aplicării managementului
În ceea ce priveşte evoluţia şcolilor de management pe plan mondial, literatura
de specialitate oferă mai multe clasificări (W. Shay, E. Dale. I. Petrescu, P. Nica,
Haimann ş.a., Stoner şi Freeman, H. Koontz şi C. O’Donnell etc.), deosebirile între
autori fiind suficient de accentuate, astfel:
 Profesorul Petrescu grupează “teoriile asupra managementului ştiinţific” în
patru şcoli:35
– şcoala clasică (F. W. Taylor, H. Fayol, soţii Gilbreth, L. Gulick, L. Urwick,
M.Follet, O. Gélénier etc.);
– şcoala psihologică (E. Mayo, D. McGregor, C. Argyris, M. J. Leavitt, M.
Weber, R. Lickert, H. Simon etc.);
– şcoala cantitativă (A. Kaufmann, Kornay, J. Starr, C. Atanasiev etc.);
– şcoala sistemică (P. Drucker, H. Simon, J. Forrester, F. Kast, J. Lobstein, J.
Ansoff etc.).
 În alte lucrări, evoluţia gândirii şi practicilor manageriale este grupată pe
şcoli şi curente asociate acestora, astfel:36
– şcoala clasică, cu trei curente distincte (managementul ştiinţific,
administrativ şi birocratic); reprezentanţi: F. W. Taylor, H. Fayol, soţii Gilbreth, M.
Weber, L. Urwick etc.
– şcoala relaţiilor umane (reprezentanţi: E. Mayo, A. Maslow, F. Herzberg
etc.)
– managementul modern (reprezentanţi: H. Simon, P. Drucker, Th. Peters, R.
Waterman, H. Mintzberg, K. Ohmae etc.).
 Autorii Haimann, Scott şi Connor grupează evoluţia teoriilor de management
după cum urmează:37
– managementul ştiinţific şi psihologia industrială (Taylor, Gantt, Gilbreth
etc.);
35
I. Petrescu – Management, Ed. Holding Reporter, Bucureşti, 1991 pag. 71 şi următ. Contribuţiile
personalităţilor reprezentând fiecare şcoală sunt bine cunoscute şi nu vom insista asupra lor. Pe de altă parte,
contribuţiile unor personalităţi la dezvoltarea managementului sunt indirect abordate în structura lucrării noastre
atunci când invocăm opinii/lucrări ale lui Fayol, Drucker, McGregor, Lickert, Maslow, Peters, Waterman etc.
36
P. Nica, coord. – Op. cit., pp. 29-40
37
Th. Haimann, W. Scott, P. Connor – Management, Fifth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston,
1985, pp. 19-38
25
– şcoala birocratică (Weber);
– abordarea asupra procesului de management (Fayol);
– şcoala relaţiilor umane (Mayo, Dickson etc);
– teoria clasică asupra organizaţiei (Urwick etc.);
– teoria trecerii de la societatea industrială la cea managerială (Burnham,
Follett etc);
– abordările moderne în management (Drucker, Simon, Forrester, Peters,
Mintzberg, Ohmae etc).
 În sfârşit, mai amintim clasificarea lui Stoner şi Freeman privind evoluţia
ştiinţei managementului, care discută despre teoria clasică, şcoala relaţiilor umane,
şcoala cantitativă şi managementul modern (regăsim şi în acest caz aproximativ
aceleaşi nume impuse pe fiecare şcoală).38
În cadrul fiecărei şcoli (etape) amintite există o serie de curente specifice (care
se vor sublinia parţial), fiecare şcoală fiind reprezentată de nume şi lucrări consacrate
în management, astfel:

 Şcoala clasică
În cadrul acestei şcoli, identificăm trei curente de bază ale concepţiei de început
(clasice) asupra managementului, fiecare având reprezentanţi proeminenţi:
– managementul ştiinţific (reprezentat de Frederick W. Taylor);
– managementul administrativ (reprezentat de Henry Fayol);
– managementul birocratic (reprezentat de Max Weber).
 Managementul ştiinţific
F. W. Taylor (1856-1915) analizează îndeosebi conducerea atelierelor din
cadrul firmei industriale. În lucrarea sa fundamentală, “Principiile managementului
ştiinţific” (The Principles of Scientific Management), 1911, expune, în esenţă, 11
principii şi o formulare cu caracter de lege:39
# 11 principii:

38
J. Stoner, R. Freeman – Management, Fifth Edition, Prentice-Hall International, Inc., Englewod
Cliffs, 1992, pp. 26-58; vezi şi lucrările: M. Mescon ş.a. – Management, Third Edition, Harper & Row, 1988; L.
Megginson – Management, Fourth Edition, Harper Collins, 1992.
39
F. W. Taylor - The Principles of Scientific Management, Harper, New York, 1911
26
1. înlocuirea metodelor tradiţionale de conducere, bazate pe experienţă, cu
metode fundamentate ştiinţifice;
2. selecţia salariaţilor prin metode ştiinţifice, instruirea şi antrenarea lor;
3. colaborarea salariaţi-administraţie pentru a se aplica principii noi de
organizare a întregii activităţi;
4. diviziunea între munca intelectuală şi munca fizică;
5. creşterea conţinutului economic al muncii depuse de specialiştii tehnici;
6. analiza procesului de muncă prin descompunerea lui în elemente
componente (sistemul MTM);
7. evidenţă asupra timpului lucrat şi normarea muncii (MTM);
8. standardizarea SDV, a proceselor tehnologice etc.;
9. controlul tehnic asupra tuturor operaţiilor tehnologice;
10. salarizarea în acord pe bază de indicatorii specifici;
11. delimitarea strictă între funcţiile de conducere şi funcţiile de execuţie.
# Lege: Gradul de ataşament şi participare al muncitorului în activitatea firmei
este direct proporţional cu încrederea sa în faptul că va fi apreciat şi recompensat
conform aportului adus la realizarea obiectivelor
Alături de F. W. Taylor în contextul aceluiaşi curent şi-au adus contribuţii
semnificative F. Gilbreth şi L. Gilbreth (studiul timpului de muncă, motivarea etc.) şi
H. Emerson (aplicarea unor concepte teoretice).

27
 Managementul administrativ
Henry Fayol (1841-1925) s-a preocupat aproape exclusiv de întreprinderea
individuală, iar în lucrarea Administration industrielle et générale (Administrare
industrială şi generală), 1911, dezvoltă 14 principii de management:40
1. diviziunea muncii;
2. autoritate;
3. disciplină;
4. principiul unităţii de comandă (fiecare salariat primeşte instrucţiuni pentru o
operaţie doar de la o singură persoană);
5. principiul unităţii de direcţie (acelaşi obiectiv va fi direcţionat de un singur
manager şi după un singur plan);
6. subordonarea intereselor individuale faţă de cele ale firmei;
7. remunerarea corectă;
8. centralizarea;
9. ierarhia;
10. comenzile (materialele şi oamenii se vor afla la locul şi timpul potrivit);
11. echitatea (şefii sunt corecţi cu subordonaţii);
12. stabilitatea personalului;
13. iniţiativa liberă, chiar dacă survin greşeli;
14. spirit de echipă (comunicare verbală şi nu scrisă).
 Managementul birocratic
Max Weber (1864-1920) este creatorul acestui curent prin lucrarea The Theory
of Social and Economic Organizations în care, sintetic, se argumentează:41
– munca va fi divizată; se defineşte clar autoritatea şi responsabilitatea;
– posturile se organizează ierarhic;
– actele administrative şi deciziile se emit numai în scris;
– selectare a-şi promovarea au loc numai pe bază de calificare, experienţă etc.;
– managementul este separat de proprietari.
În concepţia clasică au existat şi o serie de abordări comune (unele dezvoltate
ulterior de alţi specialişti):

40
H. Fayol – Administration industrielle et générale, Dunod, Paris, 1966
41
P. Nica, coord. – Op. cit.
28
– H. Fayol şi Urwick ajung la concluzia că numărul de persoane subordonate
unui manager nu trebuie să fie mai mare de 3-4 salariaţi;
– Concluzia invocată va fi infirmată mai târziu de H. Simon, care va arăta că
un număr redus de subordonaţi antrenează un număr prea mare de nivele ierarhice în
structura organigramei.

 Şcoala relaţiilor umane


În cadrul acestei şcoli este preferabil a expune doar anumiţi reprezentanţi
principali, cât şi unele lucrări devenite clasice în management, astfel:
 Elton Mayo (1880-1949) studiază comportamentul uman în
organizaţie/firmă; împreună cu alţi profesori de la Harvard el va face experimente
originale la Western Electric Company (SUA) între 1927-1932. Astfel, Mayo încearcă
să identifice factorii ce influenţează performanţele muncitorilor, în care sens a
supravegheat în timp rezultatele şi comportamentul a două grupuri de muncitori:42
– un grup lucrând în condiţii nefavorabile (iluminat, salariu, durata zilei de
lucru);
– un grup lucrând în condiţii mai avantajoase (aceiaşi parametri).
Urmare a experimentelor efectuate, Mayo şi colaboratorii lui ajung la concluzia
că performanţele cresc dacă: muncitorii ştiu că sunt strict supravegheaţi; se
consemnează strict rezultatele; simt că aparţin unei echipe; fiecare participă la gândirea
acţiunilor ce se vor desfăşura.
 Abraham Maslow (1908-1970), psiholog, profesor la Universitatea
Wisconsin (SUA), a inventat noţiunea de “ierarhie a nevoilor” şi a fundamentat o
teorie a motivaţiei, în intenţia de a explica motivarea individului şi comportamentul
acestuia într-o organizaţie. Teoria motivaţiei elaborată de Maslow a devenit ulterior un
reper esenţial în toate lucrările de management privind comportamentul organizaţional.
Totodată, Maslow a încercat să demonstreze valabilitatea în practică a teoriei X şi Y
ale lui Duglas Mc Gregor, demers ce nu a fost însă finalizat.
Lucrarea fundamentală a lui Maslow este “Motivaţie şi personalitate” (1970),
lucrare în care îşi expune concepţia privind ierarhia nevoilor şi motivarea individului
în muncă .
42
P. Nica, coord. – Op. cit.
29
 Friderick Herzberg (n. 1923- ), psiholog, profesor la Universitatea din
Utah, SUA, a dezvoltat o teorie a motivaţiei prin care grupează factorii ce motivează
individul în muncă în:43
– factorii igienici (influenţă indirectă asupra motivării);
– factorii motivatori (influenţă directă asupra motivării).
Lucrarea fundamentală a lui Herzberg “Motivaţia muncii”, 1959, în care-şi
expune rezultatul cercetărilor sale cu privire la motivarea salariaţilor în context
organizaţional.

 Managementul modern
În cadrul acestui curent sau şcoli de management, care s-a manifestat pregnant
după 1950, avem ca principali reprezentanţi:
 Herbert Simon (n. 1916 -), profesor la mai multe universităţi din SUA,
consultant, laureat al premiului Nobel pentru economie (1978), are drept lucrare
fundamentală Administrative Behaviour (Comportament administrativ), 1947. În
teoria sa privind deciziile, el arată că raţionalitatea acţiunii umane are unele limite
determinate de:
– reflexele şi zestrea genetică a individului;
– scopurile vizate, respectiv motivarea individului;
– cunoaşterea situaţiei respective;
– informaţiile de care dispune individul.
Pe această bază, H. Simon stabileşte trei etape în procesul de luare a deciziei:
– stabilirea situaţiilor care impun luarea deciziei;
– construirea şi analiza evenimentelor determinate de fiecare acţiune;
– selecţia unei acţiuni dintre cele posibile.
 Peter F. Drucker (n. 1909 -), economist, profesor (management, filozofie,
economie etc.), consultant, redactor etc. se impune prin lucrarea The Practice of
Management, 1954, în care dezvoltă sistemul MBO şi alte concepţii originale. P.
Drucker are şi alte peste 20 de lucrări în management şi economie (Conceptul de
Corporaţie; Executivul Eficient; Conducerea în Timpuri Turbulente; Conducerea

43
F. Hezberg – The Motivation to Work, Harper & Row, New York, 1959
30
pentru rezultate etc.). După opinia lui Drucker, managementul este funcţia esenţială a
timpurilor noastre” iar importanţa sa în societatea modernă se va amplifica şi mai mult
în viitor. Cele 5 principii care stau la baza managementului, conform cu Drucker,
sunt:44
– stabilirea obiectivelor firmei;
– organizarea producţiei şi a muncii;
– motivarea şi comunicarea pe ansamblul organizaţiei;
– stabilirea de metode de măsurare a performanţelor atinse;
– dezvoltarea capacităţii şi performanţelor oamenilor.
 Thomas Peters şi Robert Waterman sunt celebri în literatura de
management prin lucrarea In Search of Excellence, 1982, considerată a fi cea mai bună
carte în domeniul afacerilor în prezent. Lucrarea se bazează pe un studiu asupra unui
eşantion de firme considerate a fi cel mai bine conduse din lume (au fost iniţial 75
firme, apoi se scot 12 firme din Europa ca nefiind introduse corect în eşantion,
rămânând 63; pe parcurs nu vor îndeplini criteriile o parte şi vor rămâne 43, azi circa
15). Autorii încearcă să identifice ce elemente sunt comune în managementul celor 43
firme, respectiv care sunt regulile sau principiile ce conduc la succes în afaceri. Drept
concluzii la studiul realizat de Peter şi Eaterman:45
– orientarea spre acţiune;
– apropierea de consumator/client;
– o cultură specifică de firmă, ce încurajează inovaţia;
– creşterea productivităţii prin motivarea complexă;
– credinţa comună în câteva valori cheie;
– orientarea către afaceri “cunoscute”;
– forme simple de organizare (mai ales la vârf);
– dependenţa şi independenţa simultană a proprietarilor.
 Keuichi Ohmae este unul din reprezentanţii japonezi în literatura de
management, amintim între lucrările sale: Spiritul strategistului, 1982; Triada puterii,
1985. Ideea de bază a lui Ohmae este că în planificarea strategică se poate utiliza atât
analiza cât şi intuiţia.

44
P. Drucker – The Practice of Management, Heinemann, 1955
45
Th. Peter. R. Waterman – In Search of Excellence, Harper & Row, New York, 1982
31
2.2. Problematica managementului contemporan

Lumea afacerilor este într-o continuă schimbare. Pe măsura dezvoltării societăţii


omeneşti, preocupările în domeniul managementului s-au intensificat şi amplificat,
managementul fiind considerat o formă specifică de muncă intelectuală, cu o funcţie
bine precizată, bazată pe un important fond, în continuă creştere, de cunoştinţe
ştiinţifice. Cunoştinţele de management au devenit indispensabile în conducerea
oricărei afaceri, fie că aceasta se dezvoltă într-o firmă mică sau într-o mare companie
multinaţională. 46
Managementul influenţează toate fazele organizaţiei moderne. Societatea nu ar
putea exista în forma pe care o cunoaştem astăzi şi nici nu ar putea să progreseze fără
manageri care să ghideze organizaţiile. Peter Drucker a accentuat acest aspect atunci
când a susţinut că managementul eficient este, probabil, principala resursă a ţărilor
dezvoltate şi resursa de care au cea mai mare nevoie ţările în curs de dezvoltare.
In afară de cunoaşterea semnificaţiei pe care o are munca managerială pentru
societate, managerii de viitor trebuie să ştie ce cuprinde sarcina managementului.
Pentru aceasta este necesară o prezentare a elementelor de bază ale sarcinii de
management prin analizarea rolului şi a definiţiei managementului, a procesului de
management care are legătură cu funcţiile managementului şi cu îndeplinirea
obiectivelor organizaţiei, precum şi a nevoii de a gestiona eficace şi eficient resursele
organizaţiei.
In mod esenţial, rolul managerilor este acela de a conduce organizaţiile înspre
atingerea obiectivelor. Toate organizaţiile există pentru îndeplinirea anumitor scopuri
sau obiective, iar managerii sunt responsabili pentru combinarea si folosirea resurselor
organizatorice astfel încât organizaţiile lor să-şi atingă scopurile47.
Managerii îndreaptă o organizaţie spre scopurile sau obiectivele sale prin
stabilirea activităţilor pe care le execută membrii organizaţiei. Dacă activităţile sunt
proiectate eficient, producţia fiecărui salariat va contribui la îndeplinirea obiectivelor
organizaţiei. Managerii se străduiesc să încurajeze activităţile individuale care vor

46
Nica, P., Prodan, A., Coste, V., Ciobanu, I. – Managementul firmei, Editura Condor, Chişinău, 1994
47
Certo, Samuel C. - Managementul modern, Editura Teora, Bucureşti, 2002, pag. 22
32
conduce la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei şi să descurajeze activităţile
individuale care vor împiedica realizarea acestora.
Teoria managementului care s-a conturat de-a lungul ultimelor două secole a
urmat şi ea o serie de etape care au fost hotărâtoare în afirmarea sa ca ştiinţă de
importanţă capitală în orice domeniu – economic, social şi politic. Richard Daft, în
lucrarea „Management” face o prezentare a problematicii managementului şi a
evoluţiei acestuia până în prezent48 .

2
Influenta tehnologiei
000
asupra muncii 1 2
Organizaţia care învaţă 010
990
1
Managementul Calităţii 201
9801 2
Totale Contingency Views 0
970 000
1
Teoria sistemelor
950
1
Perspectiva managementului 2000
940 2000
1
ştiinţific
1
Perspectiva umanistică 990
930 1
1
Clasic 990
890 1
940
Privire de ansamblu asupra problematicii managementului (adaptat după Richard L. Daft ,
Management, ediţia a 7-a, Thomson Learning Co.)

Problemele cu care se confruntă astăzi organizaţiile sunt complexe şi în continuă


schimbare. Aşa cum se observă şi în figura de mai sus, centrul de greutate al ştiinţei
managementului s-a modificat, în funcţie de contextul social şi economic, de la
preocupări legate de organizarea riguroasă a producţiei la organizaţia care învaţă.
În ultima perioadă practica economică a determinat conturarea unor teorii şi
factori importanţi de management. Acestea răspund unor noi probleme cărora
managerii din trecut nu au trebuit să le facă faţă şi se referă în principal la

48
Daft, Richard L. – Management, Thomson Learning, Seventh Edition 2003, p. 30
33
competitivitatea firmelor, la accelerarea ritmului progresului tehnic, la complexitatea
crescândă a nevoilor de consum şi la creşterea efectelor globalizării.
Teoria sistemelor

Organizaţia ca sistem – Daft Richard L. – Management, Thompson Education

Un sistem reprezintă o serie de părţi interdependente care funcţionează ca un


întreg pentru anumite scopuri. De exemplu, pentru a înţelege modul în care
funcţionează organizaţia, va trebui să înţelegem modul în care funcţionează părţile sale
interdependente. Teoria generală a sistemului foloseşte cunoştinţele diferitelor domenii
de specialitate, care pot contribui la o cunoaştere deplină a acestuia.
Informaţiile din orice domeniu, contribuie la o mai bună cunoaştere a
operaţiunilor sistemului de management sporind succesul activităţilor şi ducând la
îndeplinirea scopurilor.

Organizaţia care învaţă


O organizaţie care învaţă este o organizaţie care obţine rezultate bune în crearea,
dobândirea şi transferul de cunoştinţe, precum şi în modificarea comportamentului
pentru a reflecta noile cunoştinţe. Organizaţiile care învaţă pun accentul pe rezolvarea
sistemică a problemelor, pe experimentarea unor noi idei, pe învăţarea din experienţa
altora, precum şi pe transferul rapid al cunoştinţelor în interiorul organizaţiei.
Managerii care încearcă să construiască o organizaţie care învaţă trebuie să creeze un
34
mediu înclinat spre învăţare şi să încurajeze schimbul de informaţii între toţi membrii
organizaţiei.
Organizaţia care învaţă reprezintă o nouă paradigmă specifică de management
sau un mod fundamental de a percepe şi a privi managementul. Peter Senge a început o
analiză serioasă privind organizaţiile care învaţă în 1990, prin cartea sa The Fifth
Discipline: The Art &Practice of the Learning Organization. De atunci s-au înregistrat
progrese importante în dezvoltarea acestui concept.
49
Figura următoare identifică trei caracteristici importante ale organizaţiei care
învaţă: echipa ca structură de bază a organizaţiei, investirea angajaţilor cu autoritate şi
responsabilităţi, libera circulaţie a informaţiei.

Structură bazată pe echipă

Organizaţia care
învaţă

Investirea cu autoritate Circulaţia liberă a


a angajaţilor informaţiei
Abordarea etică a afacerilor

Într-un mediu de muncă în continuă schimbare, managerii au nevoie de o anumită


atitudine faţă de complexitatea şi incertitudinea unor probleme ce pot genera dileme
etice.50. Orice proces poate presupune următoarele etape menite să asigure o conduită
etică:
- managerii trebuie să se asigure că înţeleg dilema etică cu care se confruntă.
- managerii trebuie să identifice factorii de decizie şi indivizii sau grupurile de
indivizi care vor fi afectaţi.
- managerii trebuie să evalueze posibilele efecte ale acţiunii, cunoscând faptul că
fiecare alternativă va avea impact diferit asupra factorilor de decizie.

49
Daft, Richard L. – Management, Thomson Education, 2003
50
idem 15, pag. 38
35
- luarea deciziei.
În ciuda faptului că cei mai mulţi manageri se comportă într-o manieră etică,
abuzurile identificate indică nevoia de a repoziţiona şi redefini o serie de standarde
etice.

Diversitatea forţei de munca

O alta problemă cu care se confruntă managerii secolului XXI este coordonarea


eforturilor de muncă a diverşilor membri ai organizaţiei pentru a duce la bun sfârşit
ţelurile organizaţiei51 Organizaţiile de astăzi se caracterizează printr-o diversitate a
forţei de muncă, o forţă de muncă care este mai mult eterogenă în ceea ce priveşte
genul, rasa, etnia, vârsta şi alte caracteristici care reflectă diferenţele. „Forţa de muncă
2020” a scos în evidenţă faptul că în Statele Unite forţa de muncă va continua procesul
de diversificare etnică, chiar dacă într-un ritm mai lent. Diversitatea forţei de muncă
este un fenomen care a afectat organizaţiile şi în perioada anterioară. Era vorba însă de
un procent mai mic de indivizi iar organizaţiile, cele mai multe dintre ele, ignorau
acest aspect. Fenomene contemporane cum ar fi creşterea imigrării spre Italia,
creşterea numărului de femei care lucrează în Japonia, a tinerilor angajaţi în muncă în
Italia, au impus luarea în considerare a diversităţii resurselor umane. Provocarea ce stă
în faţa managerilor este de creea o organizaţie favorabilă pentru diversele grupuri de
angajaţi, care au stiluri de viaţă, nevoi familiale şi stiluri de muncă diferite.

Antreprenoriatul

Activitate în continuă creştere, antreprenoriatul este un proces în care un individ


sau un grup de indivizi, realizează eforturi organizate pentru a beneficia de oportunităţi
existente pe piaţă pentru împlinirea dorinţelor şi nevoilor prin inovare. 52. Aceasta
implică descoperirea oportunităţilor şi a resurselor în vederea exploatării lor.
Antreprenoriatul reprezintă urmărirea tendinţelor mediului şi a schimbărilor pe care
nimeni nu le-a văzut sau nu le-a acordat atenţie până atunci. Aspectul cel mai

51
idem 15, pag. 39
52
idem 15, pag. 50
36
important privind antreprenoriatul este cel legat de inovare. Antreprenoriatul implică
schimbare, revoluţionare, introducerea unor produse sau servicii noi sau a unor
modalităţi noi de a face afaceri. Ultimul aspect, la fel de important în antreprenoriat
este creşterea. Antreprenorii o urmăresc deoarece ei nu sunt mulţumiţi ca organizaţia
lor să stagneze sau să rămână la aceeaşi dimensiune.

Managementul într-o lume a afacerilor electronice (E-business)

E-business (electronic-business) este un termen cuprinzător care descrie modul în


care o organizaţie utilizează link-uri electronice, prin intermediul părţilor constituente
(angajaţi, manageri, consumtori, clienţi, furnizori şi parteneri), totul în vederea
eficientizării şi atingerii efective a scopurilor. Include comerţul electronic, care este de
fapt componenta de vânzare şi de marketing a e-business-ului.

Calitatea şi excelenţa performanţei53

Abordările referitoare la calitate rămân o direcţie deosebit de importantă.


Managerii şi angajaţii din organizaţiile de succes sunt conştienţi de importanţa calităţii.
Ei înţeleg legătura de bază dintre avantajul competitiv şi abilitatea de a furniza tot
timpul bunuri şi servicii de calitate clienţilor lor. Cele mai de seamă culturi
organizaţionale includ calitatea în centrul valorilor şi totodată întăresc angajamentul
faţă de calitate în toate aspectele legate de mediul muncii.
Fiecare efort făcut este sintetizat în managementul calităţii totale (TQM),ce
urmăreştere obţinerea calităţii în toate operaţiunile începând de la achiziţia resurselor,
până la procesele de transformare şi sistemele de muncă, şi tot mai departe până la
ultima fază – când produsul este livrat clienţilor.

Conştiinţa globală

53
Schermerhorn – Management, pag. 7
37
„Cea mai mare parte a presiunii cu privire la calitate şi excelenţa
performanţelor este creată de forţele fenomenului de globalizare şi de către economia
globală extrem de competitivă”54.
Consultantul japonez în management Kenichi Ohmae sugerează faptul că
graniţele naţionale ale afacerilor din lumea întreagă au dispărut. Mai mult de atât, ele
au dispărut destul de rapid. Tot mai multe produse sunt proiectate într-o anumită ţară,
în timp ce părţile componente şi asamblarea acestora sunt executate în alte ţări. Toate
acestea rezultă din forţa globalizării.
O nouă categorie de manager, şi anume managerul global, este din ce în ce mai
căutat, managerii ce încearcă să conducă într-un context global confruntându-se cu
provocări formidabile. O serie dintre aceste provocări se datorează nivelului
tehnologic, diferenţelor culturale între salariaţii din diverse ţări, nivelul tehnologic
diferit de la o ţară la alta etc.

2.3. Managementul românesc faţă de evoluţia managementului pe plan


mondial

Privită în ansamblu, dezvoltarea managementului românesc s-a raportat/sprijinit


diferenţiat la/pe curentele teoretice înregistrate la nivel mondial; intensitatea raportării
diferă îndeosebi pe cele trei perioade parcurse de România:
– perioada de până la 1948, când România a fost direct conectată la noutăţile
apărute în domeniu pe plan mondial şi a făcut eforturi remarcabile de asimilare şi de
formare a unei şcoli proprii de management;
– perioada economiei centralizate, cuprinsă între 1948-1989, în care pe
ansamblu se constată o anumită izolare a României faţă de teoria şi practica în
management la nivel mondial;
– perioada de după 1990, în care se fac eforturi deosebite pentru
dezvoltarea şcolii româneşti de management şi, pe baza cunoaşterii a ceea ce este
pertinent în managementul mondial, de aplicare a acestor cunoştinţe la realităţile
României.

54
Schermerhorn – pag. 6
38
O sinteză grafică privind raportarea evoluţiei managementului românesc la
evoluţia acestei ştiinţe pe plan mondial se prezintă în figura nr. 2.3.

39
Figura nr. 2.3. – Managementul românesc raportat la evoluţia ştiinţei managementului
pe plan mondial

EVOLUŢIA MANAGEMENTUL
MANAGEMENTULUI ROMÂNESC

1900
V. Madgearu
V. Slăvescu
P.P. Dulfu
C. Bungeţeanu
M. Manoilescu
D. Gusti
Gh. Zane etc.

PERIOADA
PREINDUSTRIALĂ

REVOLUŢIA INDUSTRIALĂ 1790 1945


A. Kaufmann
2000
MANAGEMENTUL ŞTIINŢIFIC 1895 H.N. Teodorescu
2000
(Taylor, Gantt etc.) C. Zamfir etc.

ŞCOALA BIROCRATICĂ 1920


(Weber)

ŞCOALA RELAŢIILOR UMANE 1927


(Mayo, Dickson, 1990
McGregor, Lickert)

CONCEPŢIA SISTEMICĂ
ÎN MANAGEMENT 1960
(Forrester, Drucker, Popov etc.)

MANAGEMENTUL MODERN 1980

40
(Simon, Drucker, Peters, Mintzberg,

Ohmae etc.)
2.3.1. Conectarea României la realităţile mondiale în perioada
1900-1948

Aşa cum am menţionat, România a manifestat interes direct faţă de conceptele


vehiculate în sfera managementului
2000  încă de la începutul actualului secol. Ideile
revoluţionare ale lui F.W. Taylor iar, mai apoi, ale lui H. Fayol, au captat atenţia
ţărilor europene, inclusiv a României. Pentru ţara noastră, aceste preocupări s-au
manifestat atât în plan teoretic cât şi în plan pragmatic, încă înainte de primul război
mondial. Spre exemplu, în plan teoretic, în cadrul Academiei de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale Bucureşti, la 25 ianuarie 1916, profesorul Virgil Madgearu
introducea cursul Studiul practic al întreprinderilor comerciale şi industriale prin
care se contura obiectul ştiinţei managementului ce se dezvolta în acea perioadă pe
plan mondial. Totodată, în planul aplicării noilor concepte apărute pe plan mondial,
România a fost prima ţară din Europa (conform scrisorii către Institutul Român pentru
Organizarea Ştiinţifică a Muncii, adresată de Ed. Launder, reprezentantul Belgiei în
Consiliul Internaţional al Organizării Ştiinţifice) care a aplicat sistemul MTM al lui
Taylor la Ţesătoria românească de bumbac Piteşti55.
Preocupările timpurii manifestate de România în domeniul organizării ştiinţifice
a muncii şi al conducerii şi administrării raţionale a întreprinderilor s-au accentuat
vizibil pe parcursul perioadei interbelice.56 Intensificarea acestor preocupări s-a
materializat în acţiuni şi măsuri concrete de dezvoltare a şcolii româneşti de profil şi
de aplicare a noilor concepte/principii în practica afacerilor din România. Vom aduce
în acest sens câteva exemple edificatoare:57

55
M. Belea – Preocupări de organizare ştiinţifică a producţiei în România perioadei interbelice, Viaţa
economică, IV, 1968, pag. 6; subliniem că în acea perioadă se utilizau conceptele de “organizare şi conducere”
ca echivalent a ceea ce numim astăzi management. Pentru uşurinţa exprimării vom folosi şi noţiunea de
management. Totodată, subliniem că sistemul MTM – Methodes Times Measuremenet – a fost dezvoltat sub
forma MTM 1-2-3 şi aplicat pe larg după 1940, atât în Occident cât şi-n fostele ţări socialiste. Vezi în acest sens
lucrările: C. Roşca, coord. – Economia şi organizarea ergonomică a muncii, Ed. Didactică, Bucureşti, 1982, pp.
253-286; P. Burloiu – Economia şi organizarea ergonomică a muncii, Ed. Didactică, Bucureşti, 1990, pag. 496
şi următoarele.
56
C. Tacu, Al. Tacu, I. Saizu – Studiul întreprinderilor în învăţământul superior economic (perioada
interbelică), Anuar, Tomul III, Centrul de Ştiinţe Sociale, Universitatea “Al.I Cuza”, Iaşi, 1986, pp. 217-218
57
C. Tacu, Al. Tacu, I. Saizu – Op. cit., pp. 218-222; I. Saizu – La Roumanie dans le contexte des
preoccupations d’entre les deux guerres de rationalisation de la production et du travail, Revue Roumanie
d’Histoire, Tome XVIII, 1979
41
 S-a înfiinţat Institutul Român pentru Organizarea Ştiinţifică a Muncii
(IROM), în 1927, care va sprijini şi coordona eforturile de asimilare şi dezvoltare a
unor concepte în domeniul conducerii şi administrării întreprinderilor.
 În acea perioadă, s-au experimentat metode şi tehnici noi de organizare a
muncii, atât pentru muncitori cât şi pentru personalul cu funcţii de conducere
(întreprinderea Malaxa, zona minieră de pe Valea Jiului etc.).
 Sub egida IROM s-au tradus importante lucrări de management, s-a
publicat Buletinul IROM etc. Această instituţie a avut un rol major în promovarea
managementului în România, atât sub raport teoretic cât şi în practica afacerilor.
 În 1925 a luat fiinţă Institutul de Ştiinţe Administrative a României, pe
lângă care a funcţionat un centru de pregătire profesională; totodată, acest institut a
contribuit la promovarea unor discipline de organizare a muncii.
Fără îndoială că promovarea ştiinţei managementului în România – sub forma
unor concepte/discipline de organizare ştiinţifică a muncii şi/sau de conducere şi
administrare raţională a întreprinderilor – datorează extrem de mult unor reputaţi
oameni de ştiinţă, aşa cum au fost:
– V.M. Madgearu care, alături de alte preocupări cunoscute, a militat deschis
pentru dezvoltarea managementului ca domeniu distinct al ştiinţelor economice din
România (a scris lucrări de pionerat în acest domeniu: Teoria şi tehnica
întreprinderilor comerciale şi industriale, 1915; Introducere în studiul practic al
întreprinderilor industriale şi comerciale, 1916 etc.)58;
– V. Slăvescu care a avut preocupări directe şi a contribuit notabil la
dezvoltarea unor discipline de organizare şi finanţare a întreprinderilor (lucrări:
Finanţarea întreprinderilor economice, 1927; Problema coaliţiunilor industriale.
Cartele şi trusturi, 1927 etc.)59
– P.P. Dulfu care a avut contribuţii majore în dezvoltarea activităţii IROM, dar
a scris şi lucrări remarcabile pe acest domeniu (Specializarea inginerilor în economia

58
După C. Tacu, Al.P. Tacu, I. Saizu – Studiul întreprinderilor în învăţământul superior economic
(perioada interbelică), Anuar, Tomul III, Centrul de Ştiinţe Sociale, Universitatea “Al.I. Cuza”, Iaşi, 1986, pp.
217-222
59
După C. Tacu, Al. P. Tacu, I. Saizu – Op, cit.; I.Saizu – La Roumanie dans le contexte des
preoccupations d’entre les deux guerres, de rationalisation de la production et du travail, Revue Roumanie
d’Histoire, Tome XVIII, 1979, pp. 575-593
42
întreprinderilor, 1928; Progresele generale ale muncii şi organizării muncii naţionale,
1928 etc.)60
– C. Bungeteanu care, de asemenea, a fost preocupat direct de domeniul
organizării muncii la nivelul întreprinderilor româneşti din acea perioadă; el a scris
lucrări de referinţă pe această temă: Întreprinderile particulare. Principii de
organizare. Preţul de revenire, 1934; Întreprinderi comerciale şi industriale.
Organizare. Funcţionare. Rezultate, 1937; etc.61;
– M. Manoilescu care, alături de preocupările din alte domenii, a susţinut şi
promovat noile tendinţe din domeniul organizării ştiinţifice a muncii (lucrări: Curs de
ştiinţe economice, organizare şi raţionalizare, 1934; etc.)62;
– desigur, pot fi amintite şi alte personalităţi ce au contribuit la promovarea
managementului în România perioadei interbelice: D. Gusti, Gh. Marinescu, E.
Anastasiu, I. Răducanu, V.I. Isopescu, Agr. Popescu, D.R. Brătulescu, I.V. Tarţa, Gh.
Zane etc.63
Aspectele arătate atestă interesul manifestat de România, până la al doilea
război mondial, faţă de dezvoltarea managementului pe plan mondial din acea
perioadă. De fapt, atât în practica cât şi-n teoria de management, în perioada vizată
România s-a înscris în tendinţa normală de conectare a realităţilor româneşti la valorile
confirmate pe plan mondial. Dacă această tendinţă normală n-ar fi fost întreruptă de
instaurarea economiei centralizate la finele celui de-al doilea război mondial, probabil
că arhitectura dezvoltării socio-economice a României ar fi avut o configuraţie diferită
de cea cunoscută.64

2.3.2. România în perioada economiei centralizate (1948- 1989)

După cel de-al doilea război mondial, odată cu instaurarea comunismului în


România, conform “principiilor economiei centralizate”, elementele ce simbolizează
piaţa, rolul firmei în economie, managementul la nivel de organizaţie etc. – toate
acestea au fost înlăturate expres sau ignorate. Acest lucru a fost mai evident în prima
60
C. Tacu, Al. P. Tacu, I. Saizu – Op, cit.
61
După C. Tacu, Al.P. Tacu, I. Saizu – Op. cit.
62
C. Tacu, Al. P. Tacu, I. Saizu – Op, cit.
63
C. Tacu, Al. P. Tacu, I. Saizu – Op, cit.
64
A. Burciu – MBO & Ciclul afacerilor, Ed. Economică, Bucureşti, 1999
43
jumătate a perioadei analizate, când sistemul de guvernare instituit “...a desfiinţat
organismele manageriale existente în perioada antebelică” .65 “A fost o perioada de
regres în planul teoriei şi al practicii managementului. În învăţământ şi cercetare
preocupările pentru management au fost reduse ca amploare. ..” şi au avut un
corespondent relativ modest în practica întreprinderilor româneşti. 66 În cea de-a doua
jumătate a perioadei analizate, începând din anii '70 şi până în decembrie 1989,
România a manifestat la începutul perioadei o anumită deschidere spre Occident,
deschidere care a fost extrem de benefică în toate domeniile, inclusiv în management.
În învăţământul superior, în cercetarea ştiinţifică, cât şi la nivelul unor instituţii de stat
a fost reconsiderat rolul managementului. S-au înfiinţat unele instituţii şi organisme ce
au coordonat eforturile de asimilare a noutăţilor şi de aplicare în management: Centrul
de perfecţionare a pregătirii cadrelor de conducere din întreprinderi; Institutul de
conducere şi organizare a producţiei şi a muncii (Ministerul Muncii); cabinetele din
teritoriu pentru organizarea muncii etc. În cadrul aceloraşi eforturi de asimilare a
noutăţilor în management s-au elaborat cursuri de conducere şi organizare a
întreprinderilor, cât şi o serie de lucrări importante în acest domeniu: Enciclopedia
conducerii întreprinderilor (1981); Dezvoltarea umană a întreprinderi (coord. Zamfir,
1980); Structuri organizatorice ale întreprinderii moderne (Olteanu,1979); Bazele
conducerii întreprinderii (Mihut,1981); etc.
Aceste eforturi în plan teoretic şi instituţional s-au reflectat parţial şi-n aplicarea
managementului la nivel microeconomic, deşi contextul aplicării era nespecific şi
restrictiv. Această tendinţă favorabilă privind teoria şi practica managementului în
România, iniţiată din anii '70, a fost atenuată spre finele perioadei economiei
centralizate, “... în care teoria şi practica managerială a stagnat şi chiar a regresat” 67.
Totuşi, pentru perioada de ansamblu a anilor '70-'90, faţă de aplicarea şi difuzarea
managementului în România putem concluziona:68
 “Pe planul teoriei şi practicii se produce o difuzare apreciabilă a cunoştinţelor
de management al întreprinderii, în care se regăsesc o mare parte din conceptele şi
instrumentarul managementului din ţările dezvoltate”;

65
I. Petrescu – Management, Editura Holding, 1991, pag. 88
66
O. Nicolescu, I. Verboncu – Management, Editura Economică, 1995, pag. 37
67
I. Petrescu – Management, Editura Holding, 1991, pag. 89
68
O. Nicolescu, I. Verboncu – Management, Editura Economică, Bucureşti, 1995, pag. 51
44
 aplicarea unor concepte şi instrumente moderne de management trebuia să se
facă într-un mediu oarecum restrictiv, mediu ce limita valenţele teoretice specifice
unor domenii din ştiinţa managementului;
 s-a remarcat un anumit decalaj între teorie şi practică în managementul firmei,
decalaj ce s-a accentuat spre finele perioadei considerate.

2.3.3. România şi tranziţia la economia de piaţă de după 1990

În paralel cu materializarea treptată a procesului de tranziţie şi reformă din


economie, începând din 1990 şi până în prezent s-a creat un context cu totul diferit de
cel anterior pentru aplicarea şi difuzarea managementului in România. În acest
context, managementul trebuie privit ca fiind unul dintre factorii esenţiali ce pot
sprijini şi favoriza dezvoltarea economiei româneşti după modelul unei economii
moderne de piaţă. Suntem de părere că, plecându-se de la realităţile economiei
româneşti, se impune adoptarea unei strategii coerente la nivel macroeconomic prin
care să se coordoneze toate eforturile de valorizare a valenţelor reale oferite de ştiinţa
managementului şi de aplicare creatoare la nivel de firmă. Desigur, importul de tehnică
şi tehnologie de ultimă oră, pe fondul restructurării şi regândirii componentei
materiale a întreprinderilor româneşti  regii autonome şi societăţi comerciale cu
capital de stat, în primul rând  sunt cerinţe obligatorii ale actualei etape parcurse de
economia românească. Dar credem că în egală măsură  şi cu efecte cel puţin la fel de
benefice  se impune “a gândi” importul de “cunoştinţe”, inclusiv importul de
management.
Examinând atent perioada parcursă din 1990 şi până în prezent, rezultă că, pe
fondul materializării procesului de reformă din economia românească şi-n paralel cu
implementarea treptată a noului sistem economic, se conturează deja şi începe să
devină funcţional noul tip de management, atât la nivel macroeconomic cât şi la nivel
de firmă. Acest lucru a fost posibil prin eforturi susţinute de asimilare a unor
principii, concepte şi metode de management în dublu plan:
– teoretic şi instituţional;
– practica firmelor româneşti.

45
 Între principalele direcţii urmate în plan teoretic şi instituţional, vizând
promovarea şi difuzarea managementului în România după 1990, amintim :
 Restructurarea învăţământului superior şi-a cercetării ştiinţifice din acest
domeniu, au constituit primii paşi asociaţi eforturilor de promovare a managementului
în România. În cadrul acestei direcţii urmate, s-a format deja baza instituţională
necesară pregătirii viitorilor specialişti în management cât şi training-ului actualilor
manageri români.
 Organizarea în România a numeroase conferinţe, cursuri şi seminarii în
management, cu sprijinul unor experţi din ţară şi din străinătate, contribuie într-o
măsură remarcabilă la difuzarea largă a acestei ştiinţe pe ansamblul societăţii; se
acreditează, astfel, funcţia socială şi rolul conducător specifice instituţiei
managementului.
 Publicarea de numeroase cursuri şi alte lucrări de management în limba
română, ca şi traducerile unor lucrări de referinţă din literatura mondială de
management şi alte domenii economice (Drucker, Blum, Blaug, Jolibert, Dubois,
Kubr, Friedman, Aluja, Toffler, Hammer, Champy, Lester, King, Schneider, Porter,
Hausman etc.) – ambele direcţii urmate devin un suport valoros pentru dezvoltarea pe
termen lung a managementului romanesc.
 Constituirea şi dezvoltarea unor firme de consultanţă în management,
alături şi de unii specialişti ce oferă pe cont propriu astfel de servicii (reprezentare
prin: “Asociaţia Consultanţilor în Management din România”  AMCOR; afiliată la
“Federaţia Europeană a Asociaţilor de Consultanţă în Management”  FEACO) –
sunt expresia unor eforturi de consacrare a profesiei de consultant în management în
economia românească. Această profesie va reprezenta “axul” punerii de acord între
teorie şi practică în managementul românesc.
*0 Prin efort propriu la nivel guvernamental dar şi urmare a sprijinului unor
instituţii internaţionale (PNUD, ONUDI, BIRD, BERD, Banca Mondiala, FMI, CEE
etc.), după 1990, în România s-a dezvoltat o reţea instituţională notabilă având drept
scop promovarea directă sau indirectă a managementului la diferite nivele
socio-economice. Dintre astfel de instituţii amintim: Institutul Român de

46
Management, pe structura fostului CEPECA; Institutul “MANAGER” Bucureşti;
Fundaţia Internaţională de Management  FIMAN etc.
 În sfârşit, mai amintim eforturile făcute de România pe direcţia promovării
învăţământului şi cercetării în domeniul informaticii; această direcţie va sprijini
indirect modernizarea practicilor de organizare şi conducere de la nivelul societăţilor
comerciale, îndeosebi în perspectiva mileniului următor. Dacă, aşa cum spun Hammer
şi Champy, tehnologia informatică va revoluţiona practicile de management, atunci
devine evidentă importanţa promovării domeniului amintit.
 În ceea ce priveşte aplicarea şi asimilarea managementului, la nivelul
firmelor şi altor organizaţii din societatea românească de după 1990, se poate
constata un anumit decalaj faţă de asimilarea în plan teoretic şi faţă de cerinţele
practice. Până în prezent s-a reuşit descentralizarea sistemului de management al
economiei naţionale şi s-a produs un transfer de competenţe spre societăţile
comerciale cu capital de stat. Totuşi, implementarea unui nou tip de management la
nivel de firmă – atât cele cu capital de stat cât şi cele cu capital particular – este relativ
mai lentă.69
Pe măsură ce ponderea sectorului particular în economia românească devine
tot mai semnificativă (circa 68% din PIB în prezent) şi pe măsură ce se accentuează
concurenţa, tendinţa de asimilare şi aplicare a unui management modern la nivel de
firmă se va accentua tot mai mult.
Pe de altă parte, tendinţa de difuzare/răspândire a principiilor şi practicilor
moderne de management la nivelul societăţii româneşti ar trebui să antreneze, atât
direct cât şi indirect, o îmbunătăţire a rezultatelor obţinute în administrarea curentă a
afacerilor. “Pe măsură ce factorii de decizie muncesc pentru a deveni eficienţi – spune
acelaşi Drucker – ei ridică nivelul de performanţă al întregii organizaţii.” 70 Pentru a
rămâne în afaceri, îndeosebi factorii de decizie din cadrul firmelor particulare trebuie
să vizeze eficienţa maximă în combinarea unui volum dat de resurse. 71 Întreprinzătorii
români pot spera să atingă eficienţa maximă – implicit o performanţă superioară în
afaceri – pe măsura creşterii calităţii managementului aplicat. 72 Atingerea acestui

69
V. Dan, coord. – Restructurarea organizării şi conducerii firmei, Ed. Economică, Bucureşti, 1997
70
P. Drucker – Eficienţa factorului decizional, traducere din engleză, Editura Destin, 1994, pag. 226
71
R. Dornbusch, S. Fischer – Macroeconomie, Ed. H Mulino, Italia, 1988
72
B. Pădure – Cartea economiştilor, vol. I-II, Ed. TE, Bucureşti, 1993
47
deziderat presupune, la rândul ei, nu numai difuzarea largă a managementului în
economia românească ci şi inovarea permanentă şi experimentarea cu privire la
principii, metode sau tehnici utilizate în administrarea afacerilor.

48
CAPITOLUL 3
ORGANIZAŢII LUCRATIVE ÎN ECONOMIA CUNOAŞTERII

3.1 Despre teoria firmei şi istoria falimentului


3.1.1. Teoria firmei

În literatura economică mondială întâlnim un număr mare de abordări explicite sau


implicite pe marginea acestui subiect, dar nu s-a conturat încă un punct de vedere comun
privind trăsăturile de definesc un tip ideal sau optim de firmă. În fapt, dată fiind diversitatea
extrem de mare sub care regăsim firma în economia reală – ca sectoare de localizare, ca obiect
de activitate sau ca dimensiune – este extrem de dificil de-a “acoperi” printr-un singur model
abstract de firmă o realitate atât de diversă. Iar dacă această realitate diversă nu poate fi
simplificată într-atât încât să fie inclusă într-un singur model teoretic, atunci, după cum afirmă
Lipsey, economiştii ar avea nevoie de zeci de teorii diferite sau chiar de “... o teorie pentru
fiecare tip de firmă”, situaţie în care, poate, s-ar ajunge la un anume consens pe acest
subiect.73
Prin încercarea de a explica creşterea, comportamentul şi organizarea firmei reale s-a
vizat conturarea acelui model optim de firmă, model care să fie utilizat apoi ca element de
referinţă. Amintim că ceea ce numim firmă însumează două componente aflate într-o
interdependenţă profundă:
– componenta umană
– componenta materială
Axul la care s-au raportat cercetătorii în teoria firmei nu a fost întotdeauna median
între cele două componente. În plus, firma reală (creşterea şi dezvoltarea ei, producţia şi preţul
obţinut, finanţarea, formele juridice de constituire, managementul aplicat etc.) va rămâne
dependentă de elemente exterioare ei:
– piaţa pe care activează;
– tipul de concurenţă cu care se confruntă;
– ramura economică în care se localizează;
– sectorul economic;
– conjunctura economică (evoluţia ciclică);
– economia naţională şi politica publică.

R. Lipsey ş.a. – Economics, Harper  Row, New York, 1990, pag. 177
73

49
S-a făcut demarcarea între comportamentul activ şi comportamentul pasiv manifestat
de firmă74. Referindu-se la firma industrială, Hay şi Morris tratează patru grupe de
probleme75:
– structură (costuri, concentrare, diferenţiere produse şi bariere de intrare);
– obiective (maximizare profit – alternative);
– conducerea curentă (stabilire preţuri, marketing, finanţare, investiţii, cercetare –
dezvoltare şi fuziuni);
– performanţă (profitabilitate, eficienţă, creştere şi bunăstare).
Plecând de la premisa comportamentului activ manifestat de firmă, Hay şi Morris introduc noi
fapte în analiză pentru a defini firma în economia industrială. “Primul şi cel mai fundamental
fapt este acela că firmele nu pot să aibă ele însele obiective. Numai oamenii pot avea
obiective”76.
După Marea Depresiune, direcţiile de analiză în teoria firmei s-au multiplicat. Unele
opinii mai puţin ortodoxe au fost iniţial ignorate. Este cazul concepţiei lui Ronald H. Coase
privind natura firmei. El propune – după expresia sa – o teorie realistă şi novativă vizând
soluţionarea contradicţiei aparente dintre alocarea resurselor prin mecanismul preţurilor şi
rolul antreprenorului într-o economie concurenţială. 77 Cea mai remarcabilă contribuţie a lui
Coase, prin lucrarea Natura firmei, rezidă în introducerea explicită în analiză economică a
conceptului de costuri de tranzacţionare (costurile de organizare a unei anumite activităţi
diferă de la o firmă la alta, deci o firmă apare şi rămâne în afaceri în condiţiile în care
costurile sale operaţionale, pentru a obţine rezultatul propus, sunt inferioare costurilor similare
din cadrul altor firme şi celor aferente unor tranzacţii de piaţă, pentru a obţine acelaşi
rezultat).78 Profesorul Coase şi-a publicat articolul Natura firmei în 1937, însă a fost nevoie de
o jumătate de secol pentru a-şi impune opinia (în 1991 primeşte Premiul Nobel pentru
articolul invocat). Concepţia lui Coase se concentrează îndeosebi în a explica contextual
apariţia unei firme în afaceri, dar ea nu ignoră rolul managementului – ce induce costuri
operaţionale diferite de la o firmă la alta – pentru a explica evoluţia firmei în afaceri pe un
orizont de timp.79
Concepţia holonică asupra firmei, adică firma holonică, este probabil cea mai recentă
şi argumentată contribuţie adusă în teoria firmei. Trei autori (McHugh, Merli şi Wheeler III)
74
Donald A. Hay, Derrek J. Morris – Op. cit., pag. 33
75
Donald A. Hay, Derrek J. Morris – Op. cit, pp. 32-231.
76
Donald A. Hay, Derrek J. Morris – Op. cit., pag. 230
77
R.H. Coase – The Nature of the Firm, Economica nr. 4/1937: după O.E. Williamson, S.G. Winter (editors) –
The Nature of the Firm, Oxford University Press, 1991; trad, în limba română: Natura Firmei, Ed. Sedona, 1997,
pp. 25-81
78
Idem
79
Idem.
50
dezvoltă această concepţie în lucrarea: Beyond Business Process Reengineering – Towards
the Holonic Enterprise (1995) 80. În esenţă, două sau mai multe companii se pot integra într-o
reţea (sistem) holonică plecând de la cerinţele impuse de clienţii comuni şi de la ceea ce
fiecare produce perfect.81

3.1.2. TEORIA FALIMENTULUI

Orice aprecieri pe marginea acestui subiect se pot aduce din două perspective:
perspectiva juridică şi perspectiva economică.
 Reglementarea juridică a falimentului într-o ţară sau alta este dependentă de aparte-
nenţa ei la un anumit sistem de drept:
*1 Sistemul de drept anglo-saxon (Anglia, SUA etc.), unde practica modernă arată că
principial se vizează protecţia firmei aflată în dificultate la un moment dat, faţă de intenţiile
exprimate direct sau nu de creditori (se pleacă de la premisa că firma în evoluţia ei ciclică în
viaţă poate traversa şi momente de criză, nefiind recomandată “forţarea” ei prin lege de a
dispare ca entitate socio-economică). În aceste ţări regăsim acreditată ideea că falimentul este
doar un moment în ciclul de viaţă al firmei şi, deci, rămâne o soluţie marginală specifică de
activare a mecanismului economiei de piaţă.
*2 Sistemul de drept latin (Franţa, România etc.), unde exigenţa legiuitorului în regle-
mentarea instituţiei falimentului prin legea scrisă diferă de la o ţară la alta. 82 Oricum, în
tratarea falimentului prin legea scrisă (parte complexă a sistemului juridic de ansamblu),
credem că trebuie să se plece de la premisa economică că societatea în ansamblul ei este
interesată în existenţa firmei ca centru de stabilitate pe termen lung, chiar dacă afacerile ei
evoluează ciclic şi nu liniar ascendent. Altfel spus, prin lege firma trebuie protejată în cea mai
mare măsură, atâta timp cât intenţiile şi dorinţele/obiectivele decidentului superior aflat în
80
Patrick McHugh, Georgio Merli, William A. Wheeler III – Beyond Business Reengineering – Towards the
Holonic Enterprise, Ed. John Wiley&Sons Ltd., UK, USA, 1995
81
Tipurile de reţele holonice ce se pot forma sunt: reţele verticale; reţele orizontale; reţele regionale; reţele
impuse de necesitate (externă); reţele autopromovate. Primele astfel de reţele holonice sunt create deja în
Japonia, SUA, Italia, Germania, Elveţia etc. Exemple: EDI Bank (SUA), în aprilie 1994 a inaugurat un sistem
holonic în cadrul unui “consorţiu” format din 13 bănci americane; firme mici şi mijlocii din Italia; mari companii
din Japonia; Ford Motor Company şi Chrysler Corporation (1992–1993).
82
A. Capriel – Procedura reorganizării şi lichidării judiciare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1995 Idem.
Patrick McHugh, Georgio Merli, William A. Wheeler III – Beyond Business Reengineering – Towards the
Holonic Enterprise, Ed. John Wiley&Sons Ltd., UK, USA, 1995
Tipurile de reţele holonice ce se pot forma sunt: reţele verticale; reţele orizontale; reţele regionale; reţele impuse
de necesitate (externă); reţele autopromovate. Primele astfel de reţele holonice sunt create deja în Japonia, SUA,
Italia, Germania, Elveţia etc. Exemple: EDI Bank (SUA), în aprilie 1994 a inaugurat un sistem holonic în cadrul
unui “consorţiu” format din 13 bănci americane; firme mici şi mijlocii din Italia; mari companii din Japonia;
Ford Motor Company şi Chrysler Corporation (1992–1993).
A. Capriel – Procedura reorganizării şi lichidării judiciare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1995
51
vârful piramidei – vizăm acum Consiliul de Administraţie, Comitetul director, şeful CEO, alţi
reprezentanţi din top management – sunt şi rămân oneste şi se identifică cu
opţiunea/obiectivele salariaţilor, cu opţiunea altor grupuri de interes şi cu cea a societăţii în
ansamblu.
Prin legea scrisă, în derularea procedurii de faliment, se reglementează două
momente/instituţii distincte:
– moratoriu (când se dispune de către instanţă o suspendare pe termen scurt a
executării silite);
– concordat (când creditorii se pun de acord în renunţarea la cererile lor iniţiale iar
instanţa anulează procedura declanşată).
Putem spune că ambele instituţii vizează protecţia firmei aflată în dificultate şi echivalează cu
concesii speciale făcute firmei aflate în faza de declin a ciclului propriu în afaceri, urmând ca
după redresare şi pe parcursul fazei de consolidare aceasta să-şi onoreze toate obligaţiile faţă
de creditori. Totodată, suntem de părere că analiza falimentului, atât perspectiva juridică a
ambelor sisteme de drept cât şi perspectiva economică, ar trebui să trateze diferit cele două
situaţii posibile:
 situaţiile pe care le putem numi subiective de atingere a falimentului (exemple:
fraude, situaţii de tipul bancrutei etc.);
 situaţiile pe care le putem numi obiective de atingere a falimentului (intenţiile sunt
oneste dar factorii obiectivi împing firma spre faliment).
 Din perspectivă economică, teoria falimentului se concentrează îndeosebi asupra
situaţiilor din cea de-a doua grupă. Pentru astfel de situaţii, teoria economică a analizat şi-n
bună măsură a şi reuşit să ofere instrumente/modele de estimare cât mai corectă a riscului de
faliment al unei întreprinderi.83
În general, falimentul este definit ca o stare de insolvabilitate, de imposibilitate de
plată la un moment dat a unei firme (debitor), stare confirmată oficial. Unii autori definesc
falimentul ca fiind “...o stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice recunoscută
ca atare de un organ judecătoresc” 84. “Dacă o firmă nu poate să facă plăţile pe care ea le
datorează, ea este falimentară. Creditorii acesteia (adică furnizorii de materiale neplătiţi,
muncitorii neplătiţi, proprietarii şi deţinătorii de obligaţiuni) au dreptul să forţeze firma să-şi
vândă unele dintre activele ei sau chiar toate pentru a-şi plăti debitele.”85

83
Prezentarea unor astfel de instrumente/modele a fost făcută în capitolul anterior.
84
V. Popescu – Bursa şi tranzacţii cu titluri financiare, ASCCR, Bucureşti, 1992, pag. 154
85
J. Craven – Introduction to Economics, Basil Blackwell Publisher Ltd., Oxford, 1984, pag. 262
52
3.2. Denumiri utilizate

Între diverse sintagme sub care întâlnim în economia mondială organizaţia de tip
lucrativ amintim următoarele:
1. Noţiunea de întreprindere , noţiune care este probabil între primele ce desemnează
în economie acel tip de organizaţie ce este constituită pe criteriul profitului şi care urmează să
combine factorii de producţie (munca, pământul şi capitalul – conform concepţiei de început
în teoria economică) pe criterii de eficienţă şi profitabilitate. Conceptul de întreprindere se
întâlneşte şi în prezent în diverse ţări prin el desemnându-se în deosebi firmele/organizaţiile
de afaceri din domeniul producţiei materiale.
2. Noţiunea de firmă întâlnite îndeosebi în ţările de drept anglo-saxon (SUA. Anglia
etc.) prin aceasta desemnând o afacere de dimensiuni medii sau mici localizată îndeosebi în
domeniul serviciilor: afaceri imobiliare, consultanţă financiară, turism, asistenţă juridică etc.;
3. Noţiunea de societate comercială este specifică îndeosebi ţărilor de drept latin şi
presupune asocierea de persoane sau/şi capitaluri pentru a forma o entitate economică de tip
lucrativ.
Trebuie să mai amintim că în practică (ca şi-n teorie, de altfel) se întâlneşte frecvent
categoria de societate mixtă. Această noţiune acoperă două sensuri:
 de societate mixtă constituită cu capital particular şi public (al statului), în
proporţii diferite;
 de societate mixtă cu participare străină de capital (când partenerii sunt din ţări
diferite), fiecare partener aducând un aport la formarea capitalului social a viitoarei structuri.
4. Noţiunea de companie desemnează acea entitate economică constituită prin
asocierea de capitaluri între două sau mai multe persoane fizice sau juridice.
5. Noţiunea de corporaţie prin care înţelegem firmă/companie de dimensiuni mai mari
acţionând în două sau mai multe domenii de activitate; uzual ea activează nu numai pe piaţa
internă a unei ţări ci şi pe diverse pieţe externe prin diverse forme de penetrare, de
internaţionalizare a afacerii; foarte adesea categoria de MNC sau TNC se regăseşte ca formă
juridică de corporaţie.
6. Noţiunea de holding, ca tip aparte de societate comercială, companie care a
acumulat în mod legal un procent important din acţiunile altor companii, prin aceasta
controlând sau influenţând activitatea curentă a firmelor incluse în holding.
Exercitarea dreptului de influenţă prin pachetul de acţiuni deţinut permite holding-ului
să impună strategia şi politica comercială pentru firmele componente. Această influenţă sau

53
impunere vizează mai ales chestiuni financiare şi comercializare ale produselor realizate. În
Anglia şi SUA societăţile controlate de holding se numesc „subsidiaries”. Principalele tipuri
de holding întâlnite:
- holdingul industrial;
- holdingul financiar;
- holdingul bancar.
7. Compania transnaţională (TNC – transnational companies) este organizată ca o
societate pe acţiuni având sediul central într-o ţară şi un număr redus de filiale în străinătate;
operează îndeosebi în activităţi de export şi conexe, care necesită investiţii directe minore în
străinătate.
8. Compania multinaţională (MNC – multinational companies), societate pe acţiuni,
activează în mai multe ţări, realizează o pondere mare din cifre de afaceri în străinătate şi
recurge la investiţii diverse majore în străinătate.
9. Compania globală, societate pe acţiuni ce operează în industrii/activităţi devenite
globale; ea este juridic o corporaţie/companie şi în conţinut corespunde unei MNC.
10. Firma tip „Joint Venture” este o societate comercială mixtă (capital din ţări
diferite pentru unirea eforturilor într-o afacere riscantă, ce necesită un capital de risc).
11. Societatea mamă (parent company) desemnează o firmă înfiinţată prin cumpărarea
pachetelor majoritare de acţiuni de la alte societăţi mici.
12. Societatea fiică (subsiadiary) are pachetul majoritar controlat de o societate
strategică (mamă); controlul este de regulă pe chestiuni financiare şi de politică generală; din
alte puncte de vedere firma „fiică” dispune de o marjă de acţiune proprie, are o anumită
libertate, se poate adapta rapid la specificul local etc.
Prezentăm în continuare situaţia existentă în SUA şi Anglia:86
(a) În SUA, formele juridice de organizare ale proprietăţii sunt (Haitani, 1986;
Samuelson, 1995):
 Sole Proprietorship (firma cu asociat unic, de tip familial) care se
caracterizează prin: formalităţi minore de înfiinţare, orice sumă de bani drept capital,
veniturile sunt integral ale proprietarului, răspunderea este nelimitată etc.;
 Partnership (asociaţia sau parteneriatul dintre două sau mai multe persoane)
este practic o “societate comercială” formată de două sau mai multe persoane, dintre care cel
puţin una este asociat principal, care răspunde nelimitat pentru datoriile angajate de societate.
86
După ce prezentăm şi trăsăturile celor cinci forme de societăţi comerciale definite de legea română, în cadrul
paragrafului următor, se încearcă o astfel de comparaţie pe forme juridice între situaţia din România, Anglia şi
SUA (figura 1.3.)
54
Caracteristicile de bază sunt: costul scăzut de înfiinţare, răspunderea este nelimitată, capitalul
este divizat în acţiuni sau “părţi sociale” etc.;
 The Corporation (corporaţia), este forma juridică de bază în economia SUA şi
se caracterizează prin: procedură mai complexă de înfiinţare, capitalul divizat în acţiuni,
răspunderea limitată a proprietarilor, existenţa mai lungă în timp, conducerea specializată etc.
Comparativ cu legislaţia românească, corporaţia este comparabilă ca trăsături cu societatea
pe acţiuni;
 Joint-Stock Company care este comparabilă ca trăsături esenţiale cu forma de
“corporation”, dar diferă de aceasta în primul rând prin faptul că aportul de capital se aduce
sub forma unor “pachete de acţiuni”, asocierea având un caracter anonim.
(b) În Anglia, trebuie să facem mai întâi distincţie între87:
 Public Limited Companies, care oferă acţiunile spre vânzare publică, deci au un
caracter deschis şi pot fi cu capital de stat, particular sau mixte; în acest caz legea
reglementează expres aportul în natură, minimul de capital vărsat la subscriere, alegerea
administratorilor, documentele contabile etc. Această formă juridică de companii adaugă
obligatoriu sigla PLC la denumire.
 Private Companies, care nu oferă acţiunile spre vânzare publică, nu le transferă şi
au un caracter închis (pot fi doar cu capital particular); adaugă la denumire Limited sau LTD
atunci când sunt cu răspundere limitată; în acest caz acţiunile sale nu se cotează la bursă, nu
se fac subscripţii publice, sunt restricţii mai mici privind aportul de capital, relaţiile cu
administratorii, documentele contabile etc.
O a doua distincţie ce trebuie făcută este aceea că the public limited companies sau
PLC sunt totdeauna cu răspundere limitată iar the private companies pot fi: cu răspundere
limitată sau cu răspundere nelimitată (unlimited). Conform legislaţiei din Anglia (Partnership
Act, 1980; Companies Act, 1985 etc.), formele juridice de constituire a proprietăţii sunt
comparabile cu SUA, respectiv: Sole traders (comercianţi individuali), Partnerships (asociaţi
sau partenariate) şi Limited companies (companii cu răspundere limitată) care se formează
pentru a deveni de regulă Incorporated. Conform Legii societăţilor comerciale din Regatul
Unit al Marii Britanii (Companies Act, 1985), cele cinci tipuri de societăţi comerciale sunt:88

87
G. A. Cole – Management: theory and practice, DP Publications, London, 1990, pag. 30 şi următ.; D.D.
Şaguna, M.R. Nicolescu – Societăţi comerciale europene, Ed. Oscar Print Bucureşti, 1996, pag. 32 şi
următoarele.
88
D.D. Şaguna, M.R. Nicolescu – Societăţile comerciale europene, Ed. Oscar Print, 1996, pag. 36 şi următ.
55
 public company limited by shares (societatea publică pe acţiuni cu răspundere
limitată) care este similară cu SA din dreptul comercial românesc şi cu “corporation” din
dreptul comercial american;
 private company limited by shares (societatea privată pe acţiuni cu răspundere
limitată) ce corespunde aproximativ cu SRL din România;
 private unlimited company having a share capital (societatea privată cu capital
social şi răspundere nelimitată) formă ce prezintă unele trăsături comparabile cu SNC din
dreptul nostru comercial (PUCHSC);
 private unlimited company not having a share capital (societatea privată fără
capital social şi răspundere nelimitată), formă de asemenea similară cu SNC din România
(PUCNHSC);
 private company limited by guarantee and without share capital (societatea
privată fără capital social şi cu răspundere limitată la o garanţie) formă juridică inexistentă în
legislaţia noastră sau în dreptul comercial american.
Drept concluzii la cele arătate, rezultă că există unele diferenţe formale între maniera
de consacrare prin legislaţia dintr-o ţară sau alta a celor cinci forme de structuri societare.
Totuşi, în conţinut, este posibilă o comparaţie între ţări a formelor de structuri societare
legiferate (comparaţie la care ne oprim la finele următorului paragraf).

3.3. Definirea societăţilor comerciale

În ceea ce priveşte tipurile de organizaţii lucrative din economia românească, pentru


ca ulterior să identificăm managementul necesar ce se aplică în condiţii de competiţie este
nevoie să distingem între:
 perioada de până în 1989, în care uzual se întâlneau drept „organizaţii de afaceri”
categoria de întreprindere, regăsită în toate sectoarele economice semnificative:
industrie, construcţii, transporturi, turism, servicii, comerţ etc.; alături de întreprinderi
constituite cu capital de stat, regăseam şi „organizaţii cooperatiste” sub denumirea de
„cooperative”, constituite cu capital privat.
 Perioada din 1990 şi până în prezent: s-a reactivat parte din codul comercial
român de la 1887; întâlnim drept „actori” în economia reală:
- organizaţiile cooperatiste;
- asociaţii familiale;
- regiile autonome;

56
- societăţile comerciale (acest tip sau structură de firmă, de actor economic, este
predominat).
În definirea şi problematica societăţilor comerciale, ca entitate specifică, s-au formulat
în timp opinii diferite. În esenţă, natura contractuală bazată pe asocierea liberă a membrilor
societăţilor comerciale se păstrează încă din anii 1700-1800 î.e.n. şi până în prezent 89.
Imaginea completă a ceea ce numim astăzi “societatea comercială”, apare ca o completare a
elementelor menţionate natura contractuală şi asocierea liberă cu elemente noi privind:
– săvârşirea unor acte de comerţ, ca obiect de activitate;
– realizarea de beneficii în urma asocierii (dividende);
– aducerea de către asociaţi a unui aport în bani sau bunuri;
– completarea naturii contractuale şi comerciale printr-o natură de tip instituţional;
– funcţionarea acestei structuri socio-economice într-un cadru stabilit de lege.
Faţă de conceptul de “întreprindere”, cel de “societate comercială” are o sferă mai
largă de includere şi, în plus, forme mai diverse de structurare în economia reală. Prin urmare,
credem că noţiunea de societate comercială defineşte o entitate de natură contractuală
specifică, constituită în limita legii, prin voinţa şi cu aportul asociaţilor pentru a desfăşura
acte de comerţ din care să obţină profit.
Acest rol derivă din următoarele funcţii sau atribute ce revin societăţilor comerciale90:
 funcţia de organizare a unei structuri proprii (organe de conducere, de control,
sucursale, filiale etc.), care urmează să combine factorii de producţie pe criterii de eficienţă;
 funcţia de antrenare a unui management specific (organigrama societăţilor
comerciale, puterea de decizie a diferitelor nivele ierarhice, control riguros din partea
asociaţilor, autoritatea conferită factorilor de decizie, contractul de management etc.);
 funcţia de concentrare a capitalului, atât la constituire cât şi pe parcursul
funcţionării (lansarea de acţiuni şi obligaţiuni);
 funcţia de reevaluare a activelor fixe şi circulante, în condiţii de inflaţie, pentru
stabilirea preţului de piaţă al firmei etc. (cel puţin pentru societăţile de capitaluri);
funcţia de garantare a drepturilor pe care le au creditorii, prin însuşi capitalul social
al societăţii;

89
Corneliu Bîrsan, coord. – Societăţile comerciale, organizarea, funcţionarea, răspunderea şi TVA, Casa de
editură şi presă “ŞANSA” SRL, Bucureşti, 1993, pag. 5
90
Precizăm, din nou, că noţiunea de "funcţii" ale societăţilor comerciale este impusă de literatura juridică, fiind
necesară diferenţierea acestei noţiuni faţă de "funcţiunile" firmei (cercetare-dezvoltare, producţie, comercială, de
personal şi financiar-contabilă) cât şi, eventual, faţă de "funcţiile" managementului firmei (previziune,
organizare, coordonare, antrenare-motivare şi control-evaluare). A se vedea şi nota anterioară.
57
 funcţia de potenţare a intereselor asociaţilor, prin nelimitarea dividendelor, ceea ce
contribuie la activarea mediului concurenţial;
 funcţia lucrativă (realizarea de profit), care generează mediu concurenţial şi
constituie un obiectiv de bază al oricărei afaceri.
În calitate de persoană juridică (subiect de drept), societăţile comerciale intră în
raporturi juridice cu alte subiecte de drept, pentru a exercita drepturi şi a-şi asuma obligaţii în
nume propriu. Pentru a deveni subiect de drept şi a angaja raporturi juridice, o societate
comercială trebuie să îndeplinească următoarele condiţii91:
 să dispună de o structură şi o organizare de sine stătătoare (organe de
conducere, de control, mod de organizare etc.);
 să dispună de un patrimoniu propriu (capitalul social total, iniţial şi cel realizat
ulterior);
 să adopte o denumire, prin statut sau actul de constituire;
 să dispună de un sediu (cel central înscris în statut, care determină şi
naţionalitatea, la care se adaugă sucursale, filiale etc.);
 să beneficieze de o naţionalitate (prin care se raportează la un sistem de drept).
Clasificarea societăţilor comerciale, implicit formele de funcţionare sub care se
regăsesc în economia reală, se poate face după mai multe criterii: obiectul de activitate,
întinderea răspunderii, modul de împărţire a capitalului între asociaţi etc. Cel mai important
criteriu de clasificare considerăm a fi natura asocierii, după care întâlnim:
– societăţi de persoane;
– societăţi de capitaluri.
Pe baza acestui criteriu (corelat cu întinderea răspunderii, modul de împărţire a
capitalului între asociaţi, calitatea de a emite sau nu titluri de valoare) delimităm cele cinci
forme principale de existenţă a societăţilor comerciale în economia mondială, în momentul de
faţă:92
– societatea în nume colectiv;
– societatea în comandită simplă;
– societatea în comandită pe acţiuni;
– societatea pe acţiuni;
– societatea cu răspundere limitată.
91
Corneliu Bîrsan, coord. – Op. cit., pag. 16 şi următoarele
92
Acestea sunt formele juridice de societăţi comerciale în toate ţările de drept comercial de tip latin (Belgia,
Franţa, Italia, Portugalia, Spania etc.), conform cu D. Şaguna, M. Nicolescu – Societăţi comerciale europene,
Ed. Oscar Print, 1996
58
Primele două tipuri sunt societăţi de persoane (în care elementul personal primează),
următoarele două sunt societăţi de capitaluri (în care primează capitalul adus ca aport), iar
societatea cu răspundere limitată are o poziţie intermediară.

3.4. Constituirea societăţilor comerciale în România

Cea mai importantă lege vizând societăţile comerciale (constituirea, organizarea şi


funcţionarea lor ca un agent economic cu o structură particulară faţă de fostele unităţi de stat),
rămâne Legea nr. 31/1990, care abrogă art. 77-220 şi art. 236 din Codul comercial român.
“Traducerea în practică a reglementărilor menţionate a determinat ca societatea comercială să
devină elementul structural de bază al sistemului economic” în ţara noastră 93. Principalele
elemente caracteristice ce diferenţiază cele cinci forme de societăţi comerciale ce se găsesc, în
prezent, în economia românească:

 Societăţile în nume colectiv (SNC) sunt societăţi de persoane, în care predomină


elementul personal şi mai puţin valoarea capitalului adus ca aport; se caracterizează prin aceea
că obligaţiile sociale pe care şi le asumă societatea se garantează cu patrimoniul social şi cu
răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor asociaţilor. În principiu, societatea este
administrată de către toţi asociaţii, organul suprem de decizie fiind dat de “ansamblul
asociaţilor”94 (deşi nereglementat expres de lege acest “organ” poate fi prevăzut în statut), iar
părţile sociale ale asociaţilor nu circulă ca titluri de valoare. De obicei, acest tip de societate
comercială are dimensiuni şi putere economică reduse (deşi legea nu prevede restricţii privind
numărul de asociaţi şi valoarea capitalului), dar are continuitate în timp. În economia
românească, în temeiul art. 2, Legea nr. 31/1990, societăţile în nume colectiv s-au constituit
prin aport de capital particular în unele domenii (servicii, comerţ, mica industrie etc.) şi deţin
circa 6% din numărul total al societăţilor comerciale înregistrate până în prezent.

 Societăţile în comandită simplă (SCS) sunt societăţi de persoane, în care


predomină elementul personal ca şi în cazul societăţilor în nume colectiv; se caracterizează
esenţial prin reunirea a două categorii diferite de asociaţi: comanditaţii şi comanditarii.
Obligaţiile sociale pe care le angajează societatea se garantează cu patrimoniul social dar cu
răspunderea diferită a asociaţilor:

93
Corneliu Bîrsan, coord. – Op. cit., pag.8
94
Corneliu Bîrsan, coord. – Op. cit., pag.141
59
 comanditaţii răspund nelimitat şi solidar, deoarece ei organizează şi conduc
societatea, gestionează şi administrează afacerile curente, sunt factorul de management al
firmei;
 comanditarii răspund numai în limita aportului adus, deoarece nu se amestecă
în administrarea societăţii, nu sunt cunoscuţi de terţi etc. (ei avansează fonduri dar preferă să
rămână în umbră, să nu fie cunoscuţi).
Administrarea societăţii în comandită simplă se face numai de asociaţii comanditaţi
(art. 58, Legea nr. 31/1990), nefiind admisă numirea unor administratori din afară (ca în cazul
societăţilor în nume colectiv) şi cu atât mai puţin administrarea de către comanditari. Părţile
sociale ale asociaţilor nu circulă ca titluri de valoare. Numărul asociaţilor şi mărimea
capitalului nu sunt limitate de lege, dar acest tip de societate este mai puţin extins faţă de
celelalte forme societare (0,2 % la finele anului 1997).

 Societăţile în comandită pe acţiuni (SCA) se constituie ca societăţi de capitaluri şi


nu de persoane şi sunt similare cu societăţile în comandită simplă, cu diferenţa că aportul
asociaţilor se divide în acţiuni. În acest caz, Legea nr. 31/1990 (art. 8) stabileşte că numărul
acţionarilor nu poate fi mai mic de 5 iar valoarea capitalului social mai mică de 1 milion lei
(cu modificările aduse de Ordonanţa Guvernamentală). Acest tip de societate este puţin
reprezentat în ţările dezvoltate, inclusiv în România (2 societăţi la începutul anului 1998). În
ceea ce priveşte circulaţia părţilor sociale, funcţionarea, dizolvarea, lichidarea – situaţia este
comparativă cu societatea pe acţiuni.

 Societăţile pe acţiuni (SA) sunt societăţi de capitaluri şi se caracterizează prin


aceea că obligaţiile sociale se garantează cu patrimoniul social, acţionarii fiind obligaţi numai
la vărsarea sumelor subscrise pentru acţiuni. În acest caz, răspunderea asociaţilor este limitată
la valoarea acţiunilor pe care le deţin. Această formă de societate are un caracter anonim, în
sensul că nu se cunosc proprietarii, deoarece acţiunile – atât cele nominative cât şi cele la
purtător – sunt negociabile şi se transmit de la o persoană la alta.
Conform Legii nr. 31/1990 (art. 62), valoarea minimă a unei acţiuni este de 1.000 lei.
Fiecare acţiune dă dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, ca organ suprem de
decizie, şi la o cotă parte din profit, numită dividend. Pentru nevoi de finanţare curentă,
societăţile pe acţiuni pot emite obligaţiuni care sunt în esenţă titluri de credit ce urmează a fi
răscumpărate ulterior de societate, contra unei dobânzi sau unui comision. Ca şi-n cazul
societăţilor în comandită pe acţiuni, Legea nr. 31/1990 (art. 8, alin. 1) stabileşte la 5 numărul

60
minim de acţionari şi la 1 milion lei valoarea minimă a capitalului subscris (cu modificările
aduse ulterior).
O altă caracteristică a acestui tip de societate comercială este dată de tendinţa de
preluare a controlului de unii acţionari sau de către unul în detrimentul majorităţii acţionarilor,
prin achiziţionarea de pachete de acţiuni (din momentul deţinerii a 51% din acţiuni controlul
este total). Această tendinţă specifică face ca în condiţiile extinderii acestei forme societare
într-o economie să se armonizeze interesul particular cu controlul public, cel puţin într-o
anumită măsură, deşi în timp controlul din partea micilor acţionari se diluează (Haitani, 1986;
Lipsey, 1990; Samuelson, 1995). Date fiind implicaţiile acestei forme societare în plan
economico-social, principiile de organizare, funcţionare şi răspundere sunt stabilite de lege,
statutul şi contractul de societate completând doar aceste principii 95 . Această situaţie este
valabilă pentru România, dar şi pentru ţările occidentale şi cele aflate în tranziţie. 96 “Sunt
autori care, pe bună dreptate, înscriu societăţile anonime între marile invenţii ale omenirii şi
apreciază că capitalismul modern nu s-ar fi dezvoltat fără ele”97.
În România, societăţile pe acţiuni deţin 4% din totalul numărului de înmatriculări de
societăţi comerciale, dar puterea lor economică este considerabilă faţă de celelalte forme
juridice de societăţi comerciale.

 Societăţile cu răspunde limitată (SRL) reprezintă o formă intermediară între


societăţile de persoane şi cele de capitaluri şi se bazează pe principiile de constituire,
organizare, funcţionare şi răspundere a celor două forme societare.
În ţara noastră, conform Legii nr. 31/1990 (art. 34), se pot constitui societăţi de acest
tip de maximum 50 de asociaţi şi cu capital minim de 100.000 lei, divizat în părţi sociale de
minimum 5.000 lei (limita minimă a capitalului a fost modificată prin ordonanţa invocată
anterior). Se caracterizează prin aceea că obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul
social al societăţii, iar asociaţii răspund numai în limita părţilor sociale ce le revin. Fiecare
parte socială dă dreptul la un vot în adunarea generală a asociaţilor (art. 141, Legea nr.
31/1990), deci funcţionează ca o acţiune. Societatea cu răspundere limitată este gestionată
curent de unul sau mai mulţi administratori, asociaţi sau nu la societate (art. 145, Legea nr.

95
Corneliu Bîrsan, coord. – Op. cit., pag. 150 şi următoarele
96
A se vedea: D.D. Şaguna, M. Nicolescu – Societăţi comerciale europene, 1996; R. Frydman, coord. –
Procesul de privatizare în Europa centrală, 1994
97
Vasile C. Nechita, coord. – Op. cit., vol. I, pag. 94. Autorul face trimitere la W. Lippmann care scria:
"Capitalismul modern nu s-ar fi putut dezvolta dacă societatea pe acţiuni n-ar fi existat". Aprecieri similare
privind această structură societară întâlnim şi la R. Barre, J.K. Galbraith sau P.A. Samuelson.
61
31/1990). Acest tip de societate nu poate emite obligaţiuni (art. 145, legea menţionată), iar
părţile sociale sunt negociabile şi se transmit, în principiu, numai între asociaţi. În prezent, în
România, acest tip de societate comercială deţine o pondere absolută în totalul înscrierilor de
societăţi la Registrul Comerţului (circa 90%).
Pentru societăţile comerciale, organizaţiile cooperatiste şi asociaţiile familiale se poate
face o comparaţie, pe forme juridice, cu situaţia din SUA şi Anglia, care a fost invocată
anterior; o astfel de comparaţie se sugerează grafic de către noi în figura nr. 3.1.
Figura nr. 3.1 – Schiţa situaţiei comparative a formelor juridice ale proprietăţii
(firme) între România şi SUA – Anglia
ROMÂNIA SUA ANGLIA
AF + PF SOLE – SOLE TRADERS
– PROPRIETORSHIPS – PARTNERSHIPS
S SNC PUCHSC + PUCNHSC
SRL
O
SCS
C
I SCA – PARTNERSHIPS – PARTNERSHIPS
E
T – PRIVATE COMPANY

Ă SRL LIMITED BY

Ţ SHARES

C – CORPORATIONS – PLC BY SHARES


O – JOINT-STOCK
M COMPANIES
E
R
SA
C
I
A
L
E
RA + OC

Evident că, în cazul unei astfel de comparaţii pe forme juridice de firme – ca aceea din
figura 3.1. – “suprapunerea” completă nu este posibilă între două sau mai multe forme de
societăţi comerciale din două sau mai multe ţări. În analiza noastră din figura menţionată am
avut în vedere doar trăsăturile principale ce definesc un tip sau altul de societate comercială.
Spre exemplu, forma juridică de SRL din legea română suportă anumite comparaţii dacă

62
firma are un asociat unic şi alte comparaţii dacă este înfiinţată de zece sau douăzeci de
asociaţi. Similar şi pentru alte forme juridice, pot fi sesizate trăsături particulare statuate de
legea română faţă de dreptul comercial american sau cel englez.

3.5. Poziţia societăţilor comerciale în sistemul economic românesc

Se pune problema determinării locului şi implicit rolului ce revin societăţilor


comerciale comparativ cu celelalte trei structuri organizatorice la nivel microeconomic:
– regiile autonome;
– organizaţiile cooperatiste;
– asociaţiile familiale şi persoanele fizice.

În ambele cazuri, poziţia derivă nu atât din numărul societăţilor comerciale în total
agenţi economici, cât din corelarea unor indicatori cum ar fi:
– valoarea capitalului social subscris şi vărsat la data înfiinţării pentru ansamblul
societăţilor comerciale;
– valoarea unor active acumulate, ce revin societăţilor comerciale;
– valoarea bunurilor şi serviciilor realizate de aceste firme pe principalele sectoare
economice;
– numărul de salariaţi ce revin structurilor societare, din total populaţie activă ocupată;
– condiţiile de profitabilitate în care activează aceste structuri socio-economice;
– structura şi formele de societăţi comerciale care predomină, implicit sistemul de
management antrenat;
– contribuţia acestor agenţi economici în PNB/PIB, ca pondere deţinută faţă de regiile
autonome şi alte categorii de firme non-societare etc.

Putem concluziona că, abordate global, societăţile comerciale deţin în prezent circa
2/3 din sistemul economic românesc, iar potenţial pot să-şi amplifice această poziţie în viitor.
Dacă unele regii autonome vor fi transformate în societăţi comerciale, atunci avem
temei să credem că ponderea structurilor societare va atinge circa 3/4 pe ansamblul economiei
româneşti.
Sectorul cooperatist din România ocupă o pondere semnificativă în sistemul economic
naţional, prin cele două structuri organizatorice: cooperaţia de consum (CENTROCOOP) şi
cooperaţia meşteşugărească (UCECOM). Aceste două sectoare au contribuţii semnificative

63
mai ales în comerţ, servicii şi mai puţin în industrie. Ponderea acestui sector s-a diminuat faţă
de anul 1990, atât valoric cât şi fizic, în principal datorită expansiunii sectorului particular.
Ambele sisteme (CENTROCOOP şi UCECOM) deţin la nivel de ţară, în momentul de faţă
deţin în ansamblul sistemului economic din România o pondere de 2-3%, pondere dată de
valoarea activelor şi realizările înregistrate în comerţ, servicii şi producţie.
Poziţia pe care o deţin asociaţiile familiale şi persoanele fizice independente autorizate
să desfăşoare activităţi lucrative este relativ minoră (probabil sub 1% într-un calcul ce ar
cumula valoarea capitalului, ponderea în comerţ, servicii, producţie etc.), motiv pentru care
este de preferat a trata această categorie de agenţi economici ca făcând parte din rândul
organizaţiilor cooperatiste.
Concluzii sintetice:
(a) dacă se are în vedere doar PIB ca indicator macroeconomic sintetic, atunci:98
– primul loc revine societăţilor comerciale (de stat, particulare şi mixte) care
contribuie cu circa 65%;
– pe locul doi se situează regiile autonome cu circa 15% contribuţie;
– diferenţa de 20% este acoperită de sectorul particular din agricultură, organizaţii
cooperatiste, asociaţii familiale etc.
(b) dacă luăm în calcul un număr mai mare de indicatori analitici (capital social,
salariaţi, ponderi pe sectoare etc.) atunci în linii generale se păstrează concluziile privind
importanţa şi rolul aferent societăţilor comerciale, respectiv acestea controlează circa 2/3
din sistemul economic românesc; totodată, dacă vom asista la transformarea unor regii în
societăţi comerciale, atunci structurile societare vor controla până la 3/4 din economia
românească.
Pentru a materializa poziţia estimată de către noi ca fiind aferentă societăţilor
comerciale, considerăm că factorii de decizie de la nivelul acestora trebuie să vizeze o serie de
obiective cum ar fi:
 implementarea unui nou tip de management şi conducerea curentă prin intermediul
managerilor specializaţi;
 apropierea de piaţă (client) deoarece, după cum afirmă Drucker, “scopul oricărei
afaceri este acela de a crea un client”99.

98
Pe termen lung, îndeosebi urmare a transformării unor regii autonome în societăţi comerciale este de presupus
că ponderea structurilor societare în PIB va ajunge până la circa 75%, pe când ponderea regiilor se va diminua,
probabil la 5-7%.
99
P. F. Drucker – The Practice of Management, Heinemann Business Paperbacks, Oxford, 1955, pag. 32
64
 modernizarea aparatului productiv, importul de tehnologie, depăşirea blocajului
financiar etc.;
 redefinirea accentului pus pe resursele umane, pregătirea şi motivarea salariaţilor
etc.

3.6. Economia cunoaşterii


Sub raport istoric, din cele mai vechi timpuri, puterea şi bogăţia erau asociate cu
active materiale, cu diverse resurse fizice (capital, aur, domenii, infrastructură etc); revoluţia
industrială de la finele secolului XVII s-a bazat pe forţa aburului, munca fizică a salariaţilor şi
capitalul bănesc.
În perioada actuală se discută tot mai insistent de o revoluţie a cunoaşterii ca o trecere
insesizabilă de la o economie bazată pe resurse materiale la o econome bazată pe cunoştinţe;
acest ultim tip de economie s-a impus sub sintagma „economia cunoaşterii”. Sintetic, putem
considera succesiunea a trei revoluţii distincte, localizate în două tipuri diferite de economie:
Fig. nr.3.2.
Revoluţia Revoluţia Revoluţia
1950 1980
1800
industrială informatică cunoaşterii

15 decenii 3 decenii 2 decenii

ECONOMIA
ECONOMIA CLASICĂ CUNOAŞTERII

FIRMA BAZATĂ
FIRMACLASICĂ
PE CUNOŞTINŢE

În cadrul economiei cunoaşterii firma sau întreprinderea de succes – pentru a rămâne


şi prospera în afaceri – este nevoită să reconsidere rolul acordat cunoştinţelor şi
managementul aplicat; ea va opera în continuare cu anumite active materiale/tangibile, cu o
anumită infrastructură, însă valoarea de piaţă a firmei este determinată tot mai semnificativ de
activele ei intangibile, de stocul de cunoştinţe acumulat, de capacitatea intelectuală a
salariaţilor ei, de capacitatea de a procura cunoştinţe, de capacitatea de a „FABRICA ŞI
VINDE CUNOŞTINŢE”.

65
Pentru a activa cu succes în acest nou tip de economie, firma şi salariaţii ce o compun
trebuie să înveţe permanent, să se raporteze explicit la diverse dezvoltări teoretice şi să
accepte schimbarea ca o conduită firească în managementul aplicat zilnic.
Între principiile ce definesc economia bazată pe cunoştinţe amintim100:
o Valoarea unei firme/întreprinderi este dată predominant de activele ei intangibile şi
mai puţin de componenta ei materială, respectiv valoarea firmei este dată de cunoştinţele,
ideile şi informaţiile pe care le deţin salariaţii din organizaţie; salariaţii devin principalul
activ al firmei; conform unui studiu despre economia SUA:

VALOAREA DE PIAŢĂ A FIRMELOR


o
Anii 80

95 % active
contabile
VALOAREA DE PIAŢĂ A FIRMELOR

25 % 75 %
active contabile CUNOŞTINŢE
o Distanţa geografică între pieţe, companii, sucursale etc. s-a „comprimat” în timp şi a
devenit mai puţin relevantă în strategiile de afaceri, amplasarea unor fabrici, reprezentanţe etc.
o Îndeosebi în ramurile de vârf, creşte numărul de inovaţii/invenţii iar perioada de
realizare şi difuzare a unei inovaţii se reduce permanent; spre exemplu, realizarea şi
difuzarea extinsă (global) a trei invenţii a necesitat:

Utilizarea 10 decenii
Aburului

Electricitate 4 decenii

Computerul
5 ani
Internetul

100
O. Nicolescu, I. Plumb s.a. coordonatori – Abordări moderne în managementul şi economia organizaţie,
volumul I – management general al organizaţiei, Editura Economică, 2003.
66
o Salariaţii devin treptat activul cel mai valoros al unei organizaţii sau ţări, competiţia
între firme se rezumă la competiţia între grupuri de indivizi, cu o anumită calificare,
cunoştinţe, capacitate de învăţare, inovare, motivare de a lucra în organizaţie, loialitate etc.
o Creşterea economică la nivel de firmă şi economie naţională se bazează din ce în ce
mai semnificativ pe construcţii de tip reţea (networking) top managementul acceptând că este
reciproc favorabil partajarea cunoştinţelor, exploatarea lor în comun etc; firmele de succes se
organizează în reţele simple sau reţele holonice ceea ce le conferă un pas avans în competiţia
globală.
o Cumpărătorii dobândesc o putere mai mare de influenţă asupra vânzătorilor, întrucât
dispun de informaţii din surse multiple, pot analiza comparativ mai rapid; totuşi,
vânzătorii/producătorii identifică noi oportunităţi.
o Produsele şi serviciile devin mai personalizate chiar atunci când se fabrică/oferă
serii mari (clientul îşi poate selecta şi comanda un anume tip de automobil).
o U produs sau serviciu devine disponibil pretutindeni iar afacerile tip …., e-business,
„on-line” se extind exponenţial

67
CAPITOLUL 4
CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI ETICA AFACERILOR

4.1. Conceptul de cultură


În limbaj uzual, punem semnul egalităţii între noţiunile de cultură şi civilizaţie.
Se acceptă ca regulă că o civilizaţie este o entitate culturală, mai puţin Germania, unde
se face distincţie între:101
- civilizaţie, care implică tehnologie, mecanică, factori materiali etc.;
- cultură, care implică valori, idealuri, calităţi intelectuale, artistice şi morale ale
societăţii.
Elementele culturale cheie ce definesc o civilizaţie au fost istoria, vechimea,
religia, limba, tradiţiile, valorile şi obiceiurile, relaţiile de sânge, relaţiile politice,
comerciale şi de altă natură etc. “Istoria umană este istoria civilizaţiilor”, dar în
perioada contemporană statul pierde din puterea / atribuţiile clasice, deşi statele rămân
actori principali în afacerile internaţionale.102
Noţiunea de cultură are semnificaţii diferite de la un individ la altul şi îndeosebi
de la un grup/colectivitate de persoane la alt grup/colectivitate. Conform cu profesorul
Burdoş, pentru a înţelege cum percep indivizii conceptul de cultură, este nevoie să
analizăm distinct diversele straturi culturale în care se localizează în timp acele
componente culturale ce definesc o civilizaţie. Astfel, funcţie de gradul de vizibilitate,
autorul invocat prezintă trei straturi de sedimentare a culturii la indivizi:103
- stratul exterior;
- stratul de mijloc;
- stratul interior.

101
Idem11;
102
Samuel Huntington – The Clash of Civilizations and the Remaiking of World Order, Simon Schumpter, 1997;
103
E. Burduş – Management comparat, pag. 14 – 15;
68
69
Într-o reprezentare grafică sugestivă autorul prezintă distribuţia celor trei
straturi culturale:104

Simboluri, produse

Valori şi norme

Concepţii
de bază despre
viaţă

Fig. 4.1. Sursa:E. Burduş – Management


comparat

 Stratul exterior: include aspecte vizibile cum sunt limba, instituţiile, piaţa, moda;
 Stratul de mijloc: este dat de valori şi norme ce generează un ideal pentru un grup
social; condiţionează distribuţia între BINE şi RĂU pentru diferite caracteristici;
 Stratul interior: include concepţii de bază despre existenţa umană; conduce la o
anume atitudine a individului faţă de natură, determină eficienţa alocării resurselor
de care dispune grupul/colectivitatea.
 Între diverse definiţii date noţiunii de cultură amintim:
 G. Hofstede consideră cultura drept “o programare mentală colectivă care ne face
să acceptăm ceva împreună, ca membri ai grupului/naţiunii din care facem
parte.”105
 E. Schein defineşte cultura ca fiind “modalitatea prin care un grup de oameni
rezolvă problemele (P) cu care se confruntă permanent.”106
104
Idem19;
105
G. Hofstede – Culture’s Comequences London, 1980;
106
E. Schein – Organisational Culture and Leadership, San Francisco, 1980;
70
 Clifford Geertz consideră cultura drept un sistem de concepţie moştenite istoric,
exprimate simbolistic, prin care oamenii comunică, perpetuează şi-şi dezvoltă
cunoştinţele şi atitudinea faţă de viaţă.

4.2. Cultura organizaţională

În conexiune directă cu definirea misiunii firmei se află conceptul de cultură


organizaţională, respectiv cultura specifică de management a unei organizaţii de
afaceri.107 Funcţie de istoria sa proprie, abordarea specifică a problematicii cu care se
confruntă şi practicile de conducere aplicate curent, orice firmă îşi formează în timp o
cultură proprie de management. Cultura organizaţională este filozofia firmei privind
modul de conducere a afacerilor, respectiv gândirea managerilor, standardele etice
aplicate, atitudinile managerilor şi tradiţia, întâmplările, evenimentele prin care a trecut
firma.108
În sfera culturii organizaţionale a firmei se include elemente derivând din:
– domeniul de activitate în care este firma;
– managementul aplicat;
– stilurile de management adoptate de manageri;
– etica managerilor în afaceri;
– atitudinea faţă de risc şi competiţie;
– atitudinea faţă de consumatori (clienţi);
– atitudinea faţă de salariaţi;
– atitudinea faţă de alte grupuri de interes (bănci, administraţie);
– propria imagine pe care şi-o formează firma în raport cu ceea ce face.
Unele dintre elementele culturii organizaţionale sunt vizibile din afara firmei,
altele pot fi sesizate mai greu şi doar la o analiză atentă. Prin urmare, analiza culturii
manageriale trebuie făcută la două niveluri:109
 nivelul de suprafaţă (vizibil);
 nivelul de adâncime (nesesizabil),

107
D. Look (editeur) – Handbook of Management, Gower, 1992
108
P. Nica, coord. – Managementul firmei, Chişinău, 1993
109
P. Nica, coord. – Op. cit.
71
Nivelul de suprafaţă include elemente observabile (cum ar fi modul de a se
îmbrăca, sloganuri, simboluri) iar nivelul de adâncime include: sistemul de valori,
întâmplări etc. În sinteză, elementele invocate se prezintă astfel:110
a) Sistemul de valori constituie elementul esenţial al culturii organizaţionale:
înglobează concepţiile şi normele stabilite pentru membrii organizaţiei de la care
aceştia nu au voie să se abată. Acest sistem se află în corespondenţă directă şi-şi pune
amprenta asupra concepţiei firmei privind etica afacerilor. Acest sistem de valori
însumează interesul manifestat faţă de salariaţi şi clienţi; integritatea morală şi
standardele etice aplicate; onestitatea şi respectarea legii; onestitate în practicele de
marketing, vânzări, aprovizionare, preţuri etc.
Odată definite valorile principale la care se raportează firma, ele se înscriu
într-un cod şi se aduc la cunoştinţa salariaţilor.
b) Sloganurile: definirea într-o firmă sintetică a culturii organizaţionale care se
comunică la salariaţi, clienţi etc. într-o formă expresivă (slogan).
c) Simbolurile, întâmplările, eroii, modul de a se îmbrăca al salariaţilor,
ceremoniile organizate cu ocazia unor momente festive pe care le traversează firma
etc. sunt alte elemente vizibile sau mai puţin vizibile ale culturii organizaţionale.
Cultura organizaţională, cu toate elementele ei componente, poate fi formată şi
dirijată în timp spre înalta performanţă prin participarea tuturor membrilor
organizaţiei.

4.3. Orientarea culturii în spiritul de înaltă performanţă111

Orientarea culturii organizaţionale spre rezultate şi înaltă performanţă se


realizează în strânsă legătură cu satisfacerea motivaţională a salariaţilor, cu realizarea
sentimentului de „mulţumire”, o puternică influenţă având-o practicile manageriale din
firmele japoneze. Managementul trebuie să fie orientat, în mod deliberat, spre politici
şi practici care să se inspire din realizările de excepţie ale propriilor salariaţi. Pentru
succesul dezvoltării unei astfel de culturi, salariaţii trebuie trataţi cu respect şi
încurajaţi să aibă iniţiativă, să fie creativi în tot ceea ce fac. în acest scop, este necesar

110
P. Nica, coord. – Op. cit., pp. 84-90
111
P. Nica, A. Iftimescu Management. Concepte şi Aplicaţii, Editura Universităţii Al. I. Cuza Iaşi 2003
72
ca managerii să stabilească standarde rezonabile, clare şi să le acorde subordonaţilor
suficientă autonomie pentru a excela. Orientarea culturii manageriale în spiritul de
înaltă performanţă are două caracteristici de bază: orientarea spre acţiune şi
promovarea climatului inovativ.
a) Orientarea spre acţiune. Managerii din firmele de succes îşi orientează
valorile spre acţiune. Ei nu-şi irosesc timpul în discuţii sterile şi banii pentru crearea
unor soluţii exotice. Managerii acestor firme „fac, stabilesc, experimentează”.
Şeful executiv al unei companii americane de periferice pentru computere
afirmă: „Noi spunem salariaţilor noştri să facă cel puţin zece greşeli pe zi. Dacă nu au
făcut asta, înseamnă că nu au încercat destul să-şi perfecţioneze munca lor”. Charles
Knight d'Emerson afirma: „Aptitudinea eşecului este necesară. Nu veţi putea inova
dacă nu sunteţi capabil să acceptaţi eroarea”. Campionii trebuie să facă un mare număr
de tentative şi experimentări pentru a reuşi.

Hewlett-Packard a creat o listă de concepte şi valori ale culturii manageriale


care au fost esenţiale pentru succesele firmei de după anul 1970. Cunoscută sub
numele de „Calea H-P” (The H-P Way), aceasta include următoarele reguli:
• crede în oameni;
• acordă libertate de acţiune şi recunoaşte rezultatele de performanţă;
• acţionează cu responsabilitate în beneficiul organizaţiei;
• stimulează colaborarea şi ajutorul reciproc dintre salariaţi;
• sprijină formarea relaţiilor neformale şi adresează-te prin folosirea
prenumelui;
• dezvoltă comunicaţii deschise;
• străduieşte-te pentru ridicarea performanţelor, dăruindu-te.
Aceste valori sunt reflectate în activităţile şi atribuţiile zilnice. Unităţile sunt de
mici dimensiuni, astfel încât indivizii să se poată cunoaşte, iar birourile sunt în
permanenţă deschise. Managerii îşi manifestă disponibilitatea de a merge şi a se întâlni
în permanenţă cu salariaţii.
Sursa: Rapoarte anuale (1991 - 2001).
La J.C. Penney Company se consideră că regula de „aur” care duce la succesul
promovării unei astfel de culturi este următoarea: „Tratează salariaţii şi consumatorii
73
aşa cum ţi-ar place fie însuţi să fii tratat”. Aici, termenul de salariat este înlocuit cu cel
de asociat.

b) Promovarea climatului inovativ. Indivizii şi grupurile de salariaţi sunt


încurajaţi să-şi dezvolte ideile, să fie creativi, să aibă iniţiativă şi pentru aceasta firmele
cheltuiesc sume importante. Oamenii cu idei sunt sprijiniţi şi încurajaţi să încerce în
toate direcţiile, acordându-li-se autonomie în experimentare. Pentru stimularea unui
climat inovativ, managerii încurajează încercările şi tolerează eventualele nereuşite. De
exemplu, la IBM se acordă premii importante pentru succese de prestigiu, iar cei care
au avut insuccese sunt încurajaţi pentru a încerca din nou. Stimularea climatului
inovativ presupune ca managerii să adopte cât mai puţine decizii de detaliu. Ei trebuie
să conducă strategia firmei, dar să nu dicteze asupra modului în care va fi realizată
fiecare operaţiune în parte.
Managerii trebuie să efectueze o cât mai corectă evaluare a fiecărei situaţii şi
pentru aceasta ei au de îndeplinit câteva condiţii:
• să fie flexibili, ţinând deschise mai multe opţiuni;
• să pună cât mai multe întrebări;
• să solicite informaţii de la specialişti;
• să încurajeze subordonaţii pentru a participa la dezvoltarea alternativelor şi la
propunerea de soluţii;
• să fie orientaţi spre găsirea unor soluţii de consens.

4.4. Inovaţia la Peter Drucker

Una dintre modalităţile evidente de a încuraja / dirija cultura organizaţională a


unei firme către performanţă este aceea de a promova explicit procesul de inovare în
tot ceea ce face firma. Teoretic, activitatea curentă a oricărui organizaţii de afaceri
„însumează” sau cumulează cinci funcţiuni:
-funcţiunea de R&D
-funcţiunea de producţie
- funcţiunea de marketing (comercială)

74
-funcţiunea financiar-contabilă
-funcţiunea resurse umane
În abordarea modernă, este necesar ca preocuparea pentru nou, pentru inovaţii /
invenţii să caracterizeze deopotrivă toate cele 5 funcţiuni ale firmei, respectiv inovaţia
nu se rezumă numai la domeniul de cercetare-dezvoltare; grafic, ideea invocată se
poate structura astfel:

FUNCŢIUNILE FIRMEI

PRODUCŢIE MARKETING FINANCIAR- RESURSE


R&D CONTABILĂ UMANE

PROCESE DE INOVARE

„Orice practică se bazează pe teorie – spune Peter Drucker – chiar dacă


practicienii însăşi nu sunt conştienţi de aceasta” 112. În mod obişnuit, asociem noţiunea
de inovaţie, deci de noutate din domeniul tehnic; Drucker argumentează însă pertinent
că inovaţia este mai degrabă un termen social decât unul tehnic. Putem considera că
ambele tipuri de inovaţie conduc firma către performanţă, deci devin treptat
componente de aceeaşi valoare pentru „structurarea” culturii organizaţionale:

112
Peter F. Drucker – Innovation an Entrepreneurship, Harper & Row Publishers, Inc., 1986; traducere
în limba română Inovaţia şi Sistemul Antreprenorial, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993
75
Inovaţia
tehnică în activitatea
Influenţează şi PERFORMANŢA ÎN
firmei divizează cultura AFACERI
organizaţională
Inovaţia
socială: pe piaţa
proprie, în relaţia cu
clientul etc.

În optica lui Peter Drucker, inovaţia a avut un început enorm asupra evoluţiei
societăţii moderne, favorizând progresul în activitatea companiilor şi a altor tipuri de
instituţii; succint, amintim unele repere istorice:
a) În domeniul tehnic, până pe la 1850 inovaţia era oarecum „misteriosă”,
necesita „o sclipire de geniu”, eforturi individuale în „laboratoare de cercetare”, era
rezervată unei elite; spre finele sec. al XIX-lea, activităţile de inovare / invenţie devin
sistematice, planificate, cu un scop bine definit.
b) În domeniul social apariţia unei inovaţii/invenţii, brevetarea şi efectele ei
imediate, sunt mai puţin uzuale în evoluţia societăţii; exemplificativ pot fi invocate o
serie de inovaţii sociale cu impact major în structurarea societăţii moderne 113:
 extinderea învăţământului general a fost posibilă datorită unei inovaţii
minore, la mijlocul secolului XVII, anume manualul inventat de Johann
Comenius, un reformator ceh care este considerat părintele sistemului de
educaţie generală din ţările occidentale;
 în jurul anului 1800 Wilhelm von Humboldt, un diplomat german a fondat
Universitatea din Berlin pentru a prelua conducerea intelectuală a Franţei;
ideea de universitate modernă tip Humboldt a fost importată ulterior în
SUA, ţară care prin înbunătăţirea modelului a câştigat treptat supremaţia în
activitatea ştiinţifică şi de cercetare, impunându-se în plan economic la nivel
mondial;
 în anii 1940, fondatorul firmei McDonnald’s a inventat un nou tip de
restaurant american, de distribuţie “fast-food”; el a plecat de la întrebarea
“În ce constă valoarea pentru consumator?”; pe baza concluziilor la care a
113
Peter F. Drucker – Innovation an Entrepreneurship, Harper & Row Publishers, Inc., 1986; traducere
în limba română Inovaţia şi Sistemul Antreprenorial, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993
76
ajuns el a impus ulterior anumite standarde pentru produsele vândute, a
reproiectat tehnologia curentă şi a oferit un tip de serviciu diferit
consumatorului modern;
În conformitate cu opinia lui Peter Drucker, există şapte mari surse care
favorizează procesul de inovare pentru antreprenori114:
a) interne:
- neprevăzutul – succesul neprevăzut, eşecul neprevăzut, evenimentul
neaşteptat din exterior;
- incongruenţa – dintre realitate aşa cum este de fapt şi realitatea aşa cum
se pretinde că este, sau aşa cum ar trebui să fie;
- inovaţia bazată pe necesitatea procesului;
- schimbările din structura industriei sau din structura pieţei care iau pe
toată lumea pe nepregătite.
b) externe:
- demografice (schimbări de populaţie);
- schimbări în receptivitate, dispoziţie şi înţelegere;
- cunoştinţe noi, atât ştiinţifice cât şi neştiinţifice.

1. Succesul neaşteptat reprezintă o ocazie ce trebuie luată în considerare şi


impune anumite obligaţii. Fiecare antreprenor este dator să-şi pună o serie de întrebări
vis a vis de un eventual succes neaşteptat: „Ce ar însemna pentru noi dacă l-am
exploata ?”, “Unde ne-ar duce?”, “Ce ar trebui să facem pentru a-l transforma într-o
ocazie?”, “Cum ne comportăm noi?” Este de notorietate cazul firmei new-yorkeze,
Macy care nu a ştiut să-şi fructifice poziţia dominantă pe piaţă la începutul anilor ’50
când se înregistra o mare explozie de vânzări de aparatură. După instalarea unei noi
conduceri, după anul 1970, situaţia s-a schimbat deoarece s-a conştientizat
oportunitatea ivită.
Spre deosebire de succesul neaşteptat, eşecul neprevăzut rareori trece
neobservat. Eşecul apare ca rezultat a unei greşeli sau o serie de greşeli succesive în
proiectare, execuţie etc. „Partea bună” a eşecului este că atunci când se conştientizează

114
Peter F. Drucker – Innovation an Entrepreneurship, Harper & Row Publishers, Inc., 1986; traducere
în limba română Inovaţia şi Sistemul Antreprenorial, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993
77
greşeala , ea poate atrage o schimbare majoră de situaţie, şi o dată cu ea, inovaţia.
Eşecul trebuie considerat un simptom al ocaziei de inovaţie şi trebuie tratat cu
seriozitate.
2. Incongruenţa reprezintă un simptom al schimbării şi reprezintă o distonanţă
între ceea ce este şi ceea ce ar trebuie să fie. Inovatorul are datoria de a-şi punea
întrebarea „Ce ar putea exploata această incongruenţă ?”, „Ce ar transforma-o într-o
ocazie?”, „Ce se poate face ?” Există mai patru tipuri de incongreuneţă :
- o incongruenţă între realităţile economice ale unei industrii (sau ale unei zone
de servicii publice);
- o incongruenţă între realitatea unei industrii (sau a unei zone de servicii
publice) şi presupunerile care se fac despre aceasta;
- o incongruenţă între eforturile unei industrii (sau ale unei zone de servicii
publice) şi valorile şi aşteptările clienţilor respectivi;
- o incongruenţă internă existentă în ritmul sau logica unui proces.
3. Un vechi proverb spune că „necesitatea este mama invenţiei”. Necesitatea
trebuie înţeleasă pentru a o putea defini cât mai bine şi pentru a-i putea vedea soluţia,
în modul cel mai direct. Necesitatea nu porneşte de la un eveniment intern sau extern,
ci de la necesitatea de a perfecţiona o metodă, de a înlocui o „verigă slabă”, de a
reproiecta un proces ţinând cont de noile descoperiri ştiinţifice. O mare parte din
inovaţiile bazate pe necesitatea procesului exploatează incongruenţele. Un bun
exemplu al necesităţii bazate pe proces este cel al reproiectării linotipului pentru
culegerea literelor, de către Ottmar Mergenthaler, în anul 1885, linotip care nu mai
fusese schimbat de pe vremea lui Gutenberg, deci aproape 400 de ani. Aceasta a dus la
o creştere fără precedent în ceea ce priveşte numărul materialelor tipărite.
Un alt exemplu ar fi cel al unei angajat, al companiei Bell Telephone System
care în urma unei analize statistice pentru următorii 15 ani trăgea concluzia că numărul
crescut de convorbiri telefonice raportat la creşterea populaţiei ar duce la un necesar de
operatori de telefonie foarte mare; aceste cifre indicau că anii 1925 sau 1930 toate
femeile din America cu vârsta între 17 şi 60 de ani ar trebui să muncească ca
operatoare, dacă se va continua sistemul manual al manevrării convorbirilor. Doi ani
mai târziu Compania Bell au pus în funcţiune primul panou de comandă automat.

78
4. Structurile industriei şi ale pieţei, deşi unele dintre ele durează, câteodată,
ani de zile şi par stabile sunt deosebit de fragile şi fiind suficientă doar o mică greşeală
pentru a se dezintegra, câteodată, chiar foarte repede. În acest caz se pierde supremaţia
firmei respective care, de obicei, nu va mai putea fi niciodată redobândită. Putem
aminti aici pe americanul William Crapo Durant, care a văzut în schimbarea structurii
pieţei o bună oportunitate de a înfiinţa o mare companie de automobile, condusă cu
profesionalism, care să satisfacă toate cerinţele pieţei. În 1905 înfiinţează compania
General Motors cumpărând companii de automobile deja existente şi să le integreze
într-o mare afacere modernă.
5. Demografia, privită prin atributele populaţiei: mărime, structură, vârstă,
ocupaţie, statut educaţional şi venit reprezintă în modul cel mai clar una dintre
schimbările externe uşor de prevăzut. Am putea spune că demografia a influenţat şi a
condus aproape toate timpurile având o importanţă majoră pentru ceea ce se va
cumpără, de către cine şi în ce cantitate şi calitate. Analiza schimbărilor demografice
trebuie să cont pe lângă cifrele legate de populaţie şi de cifrele cu privire la distribuţia
pe vârstă, pregătire, venit etc.
6. Schimbări ale modului de percepere creează ocazii de inovaţie în afaceri,
politică, educaţie etc. De exemplu grija crescută pentru sănătate şi frica sunt fără
precedent, lucru ce a favorizat apariţia unei noi pieţe, o piaţă a revistelor de sănătate, a
restaurantelor cu specific vegetarian, a farmaciilor naturiste etc.
7. Inovaţia bazată pe cunoştinţe noi diferă de celelalte inovaţii prin timpul
necesar dezvoltării, rata eşecurilor, previzibilitatea şi provocările pe care le lansează
antreprenorul.
Inovaţia care are la bază cunoştinţe noi are nevoie de un timp mai mare pentru a
putea fi aplicate doar crizele majore făcându-le să scurteze perioada de aplicare în
tehnologie. Lunga perioadă necesară acestor inovaţii nu se limitează numai la
cunoştinţele ştiinţifice ci îi sunt necesare şi inovaţii bazate pe cunoştinţe neştiinţifice.
O caracteristică a acestor inovaţii este faptul că ele nu se bazează niciodată pe un
singur factor, ci pe convergenţa mai multor cunoştinţe, nu toate ştiinţifice sau
tehnologice.

79
4.5. Cultura organizaţională la Hofstede

Datele pe care se bazează Hofstede pentru acest subiect nu provin din studiul
asupra IBM; ele au rezultat pe baza unui studiu distinct derulat de Hofstede între 1985
– 1987, sub coordonarea IRIC (Institute for Research on Intercultural Cooperation).
Într-o structură organizată, de afaceri (firmă) sau alt tip, întotdeauna se pun
două întrebări esenţiale:
 “Cine are puterea de a decide?”
 “Ce reguli / proceduri vor fi urmate pentru a atinge scopul dorit?”
Maniera de a răspunde concret la aceste două întrebări diferă mult de la o firmă
la alta, de la o ţară / regiune la alta; în egală măsură, diferă succesul în afaceri obţinut
de companii şi creşterea economică înregistrată de ţări – explicaţia fiind dată într-o
măsură apreciabilă (nu însă total) de diferenţele culturale ce caracterizează ţările /
grupurile de persoane. Conform cu Hofstede, nici o parte a vieţii noastre nu este
exceptată de influenţele culturii, ea influenţează practicile noastre zilnice, modul de
viaţă, modul în care suntem crescuţi, modul în care conducem şi suntem conduşi,
modul în care murim şi teoriile pe care suntem capabili să le dezvoltăm. 115 Întreaga
influenţă a culturii asupra individului se păstrează şi reflectă direct şi în cadrul
organizaţional, al unei firme sau instituţii unde lucrează el.
În timp, pe bază de tradiţii, mod specific de a acţiona, proceduri aplicate etc., în
fiecare organizaţie (firmă) tinde a se structura o cultură organizaţională; noţiunea a
fost inventată în SUA, în anii ’70, şi a devenit extrem de populară după apariţia cărţii
lui Thomas Peters şi Robert Waterman publicată în 1982. (o sintagmă apropiată poate
fi cea de CLIMAT ORGANIZAŢIONAL): 116 Prin cultură de organizaţie / corporaţie,
Hofstede înţelege următoarele şase aspecte:
 cultura organizaţiei este holistică, adică include un “tot” ce este mai mult
decât suma părţilor;
 ea este determinată istoric, adică reflectă evoluţia în timp a corporaţiei;

115
Geert Hofstede - Cultures and Organizations, Software of the mind, Institute for Research on
Intercultural Cooperation (IRIC), Published by McGraw – Hill Book Company Europe, London, 1991;
116
Thomas Peters, Robert Waterman – In Search of Excellence, Harper and Row, New York, 1982;
80
 are conexiune cu aspecte studiate de antropologi, cum ar fi ritualurile şi
simbolurile;
 are un fundament social, în sensul că se creează / păstrează de un grup de
oameni (din organizaţie);
 cultura organizaţională este uşoară, deşi spun Peters şi Wateman că “ceea ce
este uşor este greu”;
 cultura organizaţională este greu de modificat / adaptat;
Prin analogie cu definiţia generală dată, Hofstede consideră că noţiunea de
cultură organizaţională constituie o programare mentală colectivă ce deosebeşte pe
membrii unei organizaţii de membrii altei organizaţii.117
Între cultura naţională şi cultura organizaţională există diferenţe de fond, în
sensul că pentru a doua noţiune se compară preponderent practicile acumulate prin
socializare la locul de muncă de către indivizi şi nu valori ce deja au fost programate
mental încă din familie şi şcoală.
Pe baza studiului derulat în cadrul IRIC, Hofstede identifică în mod empiric
şase dimensiuni distincte ale culturii organizaţionale (avem 6D distincte): 118
 Orientarea spre proces faţă de orientarea spre rezultate: caz în care
structurează aproximativ un pol “RĂU” şi un pol “BUN”, adică este preferabilă
orientarea spre rezultate; se confirmă una din opţiunile lui Peters şi Waterman, adică
culturile puternice sau OMOGENE sunt eficace;
 Orientarea spre salariaţi în raport de orientarea spre muncă: face distincţie
între preocupările top managerului pentru a îmbunătăţi calificarea resurselor umane

117
Geert Hofstede - Cultures and Organizations, Software of the mind, Institute for Research on
Intercultural Cooperation (IRIC), Published by McGraw – Hill Book Company Europe, London, 1991;
118
Studiul efectuat de Hofstede pe acest subiect este extrem de interesant ca sursă de informare, dar
concluziile la care ajunge autorul nu se aplică automat la alte firme sau ţări. Acest studiu a inclus 20 de unităţi
de afaceri din 10 corporaţii diferite, 5 din Olanda şi 5 din Danemarca; una din unităţi a fost terminalul
Copenhaga al SAS (Scandinavian Airlines System); mărimea unităţilor a variat de la 60 la 2500 de salariaţi;
eşantionul a inclus 140 de persoane, câte 9 persoane din fiecare unitate; între cele 9 persoane s-a inclus de fiecare
dată managerul general, dar şi alţi salariaţi de pe diverse nivele ierarhice până la executanţi. Deşi Hofstede spune
că unele din concluziile sale contracarează unele din regulile formate de Peters şi Waterman, noi credem că –
fiind vorba de eşantioane structurate complet diferit şi obiective vizate diferite – opiniile lui Peters şi Waterman
rămân perfect valabile.
81
faţă, de preocupările de îmbunătăţire a condiţiilor de lucru; cultura înclină în timp într-
o direcţie; salariaţi sau muncă;
 Limitat (mărginit) în raport cu cel profesional este dimensiunea ce distinge
între cultura în care salariaţii nu separă viaţa personală de serviciu şi consideră că
firma are grijă de viitorul lor personal, faţă de cultura în care salariaţii îşi tratează viaţa
personală ca pe o afacere proprie;
 Sistem deschis în raport cu cel închis: este dimensiunea ce descrie climatul
organizaţional faţă de exterior şi / sau faţă de cei noi veniţi;
 Control redus faţă de control intens: reflectă structura internă a organizaţiei,
adică un control slab / solid asupra costurilor, disciplină, punctualitate etc.;
 Prescriptiv / normativ în raport cu pragmatic: reflectă modul de raportare a
organizaţiei la client / piaţă; unităţile normative pun accent pe reguli şi standarde etice,
iar cele pragmatice pun accent major pe client şi rezultatele obţinute şi mai puţin pe
proceduri.
Conform cu Hofstede, cultura organizaţională este ceva numit “gestalts” , adică
un tot unitar ce poate fi apreciat numai de cei din interior; cele şase dimensiuni nu
oferă nici o reţetă de urmat, adică nici o poziţionare pe intervalul unei dimensiuni nu
este intrinsec “bună” sau “rea”: depinde de situaţia concretă a firmei şi de direcţia pe
care vrea s-o urmeze organizaţia. În mod concret, prin formularea acestei concluzii
Hofstede este mai nuanţat decât Peters şi Waterman (care au formulat cele 8R ca fiind
singurele standarde “pozitive” de urmat).
Drept concluzie parţială la acest paragraf vom sintetiza ideile: cultura
organizaţională diferă total de cultura naţională, cultura organizaţională este un gestalt
pe care îl are compania (un ceva ce este compania), cultura organizaţională se
constituie preponderent din practicile acumulate treptat de salariaţi şi mai puţin din
valori (individual şi-a format deja valorile între 0-9 ani, în copilărie); într-o schemă
grafică, avem:

Naţiune CONŢINUTUL EI ESTE VIZIBIL PENTRU ORCINE Familie


(cultură naţională Cultura „naţională” cu cele 7D sau 9D
= 7D sau 9D)
Valori

Organizaţie 82
LOC
(cultură din 6D)
MUNCĂ
Practici
Cultura organizaţională cu cele 6 D (CONŢINUTUL EI POATE FI
APRECIAT NUMAI DE SALARIAŢII DIN INTERIOR)
În tabelul nr. 3.10. se prezintă în sinteză o serie de paşi pentru orientarea în
management ce ţine seama de influenţa culturii; aceşti paşi / etape pot constitui un
instrument de management pentru decidenţii din alte organizaţii / ţări, însă modificarea
valorilor colective şi practicilor zilnice într-o anume DIRECŢIE, în mod deliberat, este
extrem de dificilă dacă nu chiar imposibilă.119

Tabelul nr. 3.10. Principalele etape şi considerente cu privire la cultura


organizaţională

MANAGEMENTUL (CU AJUTORUL) CULTURII ORGANIZAŢIONALE


Este o sarcină a managementului de nivel superior care nu poate fi transferată / delegată
Cere atât putere, cât şi expertiză.
Trebuie să înceapă cu o cunoaştere a configuraţiei culturale a organizaţiei.
Cere o diagnoză culturală.
Necesită opţiuni strategice:
Cultura actuală se potriveşte cu strategia?
Dacă nu, strategia poate fi adaptată?
Dacă nu, ce modificare culturală este necesară?
Această modificare este eficientă – avem oamenii de care este nevoie?
Care vor fi rosturile în condiţiile de preocupare şi de bani ai managementului?
Profiturile scontate vor depăşi costurile?
Care este perioada de timp necesară pentru aceste schimbări?
Dacă sunt îndoieli, este mai bine să se modifice într-un anumit fel strategia?
Subculturile diferite pot să ceară abordări diferite?
Crearea unei reţele de agenţi de schimb în cadrul organizaţiei:
Câţiva oameni “cheie” la toate nivelurile.
Dacă oamenii “cheie” iniţiază acţiunea, ceilalţi le vor urma exemplul.
Oponenţii pot fi evitaţi?
Proiectarea modificărilor structurale adecvate:
Departamente de iniţiere şi de finalizare.

119
Charles W. Hill – International Business, McGraw – Hill, Irwin, New York, 2002
83
Departamente pentru fuzionare sau separare ori pentru sarcini de serviciu.
Deplasare individuală sau în grup?
Sarcinile se potrivesc aptitudinilor?
Proiectarea modificărilor de proces adecvate:
Eliminarea sau stabilirea modalităţilor de control.
Automatizarea sau dimpotrivă.
Stabilirea sau întreruperea legăturilor de comunicaţie.
Înlocuirea controlului datelor de intrare printr-un control al datelor de ieşire?
Revizuirea politicii de personal:
Reconsiderarea criteriilor de angajare.
Reconsiderarea criteriilor de promovare.
Personalul managerial este la curent cu noile sale sarcini?
Programarea periodică a rotaţiei posturilor.
A fi suspicios cu privire la proiectele de specializare a altor persoane; nevoia
de specializare trebuie să fie resimţită chiar de către cei ce urmează să fie specializaţi.
Continuarea extinderii monitorizării culturii organizaţionale:
Atenţie susţinută, perseverentă.
Repetarea periodică a diagnozei culturale.
Sursa: Geert Hofstede - Cultures and Organizations, Software of the mind, Institute for Research on
Intercultural Cooperation (IRIC), Published by McGraw – Hill Book Company Europe, London, 1991;
Copyright © All rights reserved.

4.6. Etica afacerilor

În ultimii ani, îndeosebi la nivelul marilor corporaţii occidentale, se discută cu


insistenţă despre necesitatea ca managerii să adopte o conduită etică în administrarea
afacerilor. Aceasta înseamnă că materializarea sarcinilor ce revin managerilor –
oricum ar fi ele clasificate – nu poate avea loc în orice condiţii şi/sau fără respectarea
unor valori recunoscute de societate. Înseamnă că obţinerea de profit şi creşterea
economică de către firme nu poate avea loc pe seama manevrelor oneroase, incorecte
şi care produc prejudicii actuale sau viitoare unor grupuri de interes (proprietari,
salariaţi, clienţi, furnizori, comunitate etc.). Spre exemplu, “agresivitatea” unor
organizaţii de afaceri faţă de mediul înconjurător, poluarea conştientă a acestuia, nu
pot fi justificate şi acceptate indiferent de profitul obţinut sau poziţia unor firme pe
ansamblul sistemului economic naţional.120 În general spus, conduita managerilor în
afaceri – ca parte componentă a stilurilor de management – ar trebui să nu abdice de la
respectarea unor anumite “reguli de joc”. Etica în afaceri, deci şi comportamentul etic
al managerilor, sunt influenţate de anumiţi factori:

120
E. Sasson, C. Sasson – Management del’ambiente – la nouva priorita strategica per gli anni novanti, Ed. Il
sole 24 ore, Milano, 1993
84
– caracteristicile personale, educaţia şi pregătirea managerilor;
– legi şi alte acte normative impuse în materie de afaceri;
– cutume formate de-a lungul timpului şi care tind a deveni “reflexe
condiţionate” ale comportamentului unei comunităţi de afaceri;
– coduri de etică, regulamentele de organizare a firmelor etc.;
– perioada pe care o parcurge firma în evoluţia propriului ciclu al afacerilor.
Pentru firmele româneşti, managerii nu au realizat încă ca fiind o problemă
comportamentală etica în afaceri (obţinerea de succes pe termen lung va implica luarea
în analiză şi a acestui aspect).
Firma este responsabilă moral şi etic faţă de :
– proprietari;
– salariaţi;
– clienţi (consumatori);
– comunitate (protecţia mediului, sprijin pentru educaţie, cultură etc.).
Într-o abordare mai analitică, etica în afaceri este determinată de următorii
factori:121
 Reglementările guvernamentale, prin care se conturează cadrul general
al comportamentului ce trebuie manifestat în afaceri. Acestea cuprind:
– acte normative;
– practici comerciale;
– procedee şi uzanţe;
– norme de protecţie şi de fabricare etc.
 Codurile de etică, prin care se definesc regulile şi principiile specifice
firmei după care se orientează ea în afaceri. Toate firmele de renume, din întreaga
lume, au elaborat astfel de coduri de etică: se adresează salariaţilor şi partenerilor de
afaceri ca o carte de vizită prin care se creează o imagine despre modul în care firma
înţelege să facă afaceri.
 Regulamentele firmei, care se adresează doar salariaţilor şi includ:
regulamentul de organizare şi funcţionare (în baza organigramei), regulamentul de
ordine interioară, alte norme.

121
P. Nica, coord. – Op. cit., pp. 93-98
85
 Caracteristicile individuale ale fiecărui salariat (setul de valori la care se
raportează individul) au un anumit impact asupra comportamentului etic al salariaţilor,
implicit al firmei.
 Presiunea socială şi gradul de profitabilitate al firmei influenţează, în
practică, comportamentul concret pe care-l manifestă firma la un moment dat, astfel:
 dacă profitul este acceptabil sau spre creştere:
– sunt resurse şi se pot acorda fonduri pentru protecţia mediului, premierea
salariaţilor, bonificaţii pentru clienţi etc.;
– este mai mică tendinţa de a se implica în afaceri neclare şi/sau situate la
limita legalităţii şi eticii;
 dacă profitul este în scădere sau firma este într-o perioadă de criză:
– se reduc fondurile pe diverse destinaţii;
– creşte tendinţa de a angaja anumite afaceri mai puţin etice sau dubioase
(îndoielnice din punct de vedere al prevederilor legale etc.).

86
CAPITOLUL 5 MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE ORGANIZAŢIONALE

5.1. Misiunea firmei

Misiunea firmei reprezintă viziunea managerilor asupra ceea ce firma va face


pe termen lung. În esenţă, în procesul definirii misiunii firmei:
– se declară activităţile pe care le va întreprinde firma şi orientările de bază în
management;
– se doreşte a răspunde cât mai pertinent la trei întrebări: Cine este firma? Ce
face ea? Încotro se îndreaptă?122
Fără o precizare clară a ceea ce doreşte sau nu să facă în domeniul său, fără a
defini sensul pe care îl va da activităţii sale în viitor, o firmă nu poate deveni leader în
acel domeniu. Trebuie avută în vedere condiţionarea ce se manifestă între următoarele
trei concepte distincte:
MISIUNEA
OBIECTIVE STRATEGII
FIRMEI

Se deduce că, înainte de a-şi formula obiective şi/sau strategii, decidenţii


superiori trebuie să-şi formuleze clar misiunea ce revine firmei administrate (de
remarcat că această chestiune preocupă într-o mică măsură sau deloc managerii
români). Există multiple abordări pe acest subiect, opinia generală fiind că misiunea
firmei se asociază direct cu valorile în care crede firma, comportamentul manifestat în
afaceri şi strategiile propuse. Întrucât despre gândirea strategică în afaceri discutăm
distinct (capitolul următor), ne vom limita deocamdată la a evidenţia relaţia misiune–
valori–comportament în afaceri. Într-o excelentă lucrare privind misiunea firmei – A
Sense of Mission (Sensul misiunii) – A. Campbell şi alţii discută de conotaţia
filozofică inerentă în definirea misiunii unei afaceri. 123 Ei propun un model ce ar trebui
să stea la baza definirii misiunii oricărei organizaţii de afaceri, model ce poate fi redat
astfel:124

122
P. Nica, coord. – Op. cit.
123
A. Campbell, M. Devine, D. Young – A Sense of Mission, Ed. The Economist Books Ltd, London,
1990, pag. 26
124
A. Campbell, M. Devine, D. Young – Op. cit., pag. 26
87
SCOPUL
(De ce există compania?)

VALORI
STRATEGIE
(În ce anume crede
(Poziţie şi competenţe
distincte) compania)

COMPORTAMENT ŞI STANDARDE
(Politici şi comportamente asociate competenţelor
şi valorilor distincte.)

Aparent banal, modelul schematizat mai sus (preluat de autori de la Ashride,


firma McKinsey & Co) oferă, credem, cel mai potrivit ghid pentru manageri în
tentativa identificării/definirii misiunii firmei (ca ţel pe termen lung şi doctrină explicit
formulată).125 “Orice afacere are o doctrină – spune Toffler – şi ea este cel puţin la fel
de importantă ca şi sistemul ei contabil ori ca sistemul autorităţii”; această doctrină se
va fundamenta pe forţele ce modelează viitorul şi pe relaţiile dintre organizaţie şi
mediul său, “inclusiv factorii social şi politici”.126 Ceea ce-şi propune ca specific firma
să devină pe termen lung sau misiunea constituie punctul de plecare în definirea
obiectivelor, urmând ca ulterior să se stabilească anumite căi pentru a atinge
obiectivele (strategii).
În general, se consideră că, în prealabil definirii obiectivelor organizaţionale,
managerii trebuie să răspundă la întrebări de tipul (Humble, 1972; Morrisey, 1976;
Odiorne, 1979; Mali, 1986 etc.):
– În ce afacere suntem şi pentru ce existăm ?
– Care este domeniul/sectorul în care ne localizăm?
– Care este poziţia noastră în acest domeniu?
– Care sunt clienţii sau utilizatorii noştri ?
– Care sunt produsele/serviciile noastre principale ?

125
A. Campbell, M. Devine, D. Young – Op. cit.
126
A. Toffler – Corporaţia adaptabilă, Ed. Antet, 1996, pp. 10-34.
88
– Care sunt pieţele noastre principale?
– Care este situaţia/poziţia noastră pe piaţă ?
– Ce politici de distribuţie sunt aplicate?
– Care este istoricul firmei şi proiectarea lui pentru viitor pe 5–10 ani (CICLUL
AFACERILOR) ?
– Care este istoricul sectorului nostru şi cum va evolua în următorii 5-10 ani?
– Ce schimbări au intervenit şi/sau vor interveni în domeniu?
– Care sunt interesele economice principale?
– Care sunt punctele noastre forte şi cele slabe faţă de concurenţi?
– Ce considerente speciale avem faţă de acţionari, salariaţi, furnizori, clienţi,
publicul general, alte grupuri de interese ?
– Care sunt alte probleme specifice (cultura firmei, strategii aplicate, practici de
management, procesul de inovare etc.)?
Este evident că, dacă decidenţii procedează la formularea unor astfel de
întrebări – alături de altele similare – şi reuşesc să contureze răspunsuri acceptabil de
riguroase, atunci ei vor avea ulterior şanse maxime de a identifica şi defini corect
obiectivele organizaţiei de afaceri. Pe această bază de identificare şi definire a
obiectivelor organizaţionale, decidenţii vor reuşi apoi să formuleze cele mai potrivite
strategii manageriale de atingere a acelor obiective.
Primul pas în a defini misiunea firmei este de a defini tipul de afacere în care
este implicată firma:
– o firmă poate desfăşura două sau mai multe categorii de activităţi;
– o afacere (activitate) se poate defini din punctul de vedere al produsului
executat, al ramurii, al clienţilor la care se adresează etc.
De regulă, formularea misiunii se face concis şi raportat la:
– produsul realizat de firmă;
– piaţa pe care activează firma.
O misiune definită corect la un moment dat trebuie analizată permanent sub
impactul pe care-l impune schimbarea în afaceri. Dacă intervine un context favorabil
sau dacă condiţiile externe impun, managerii trebuie să redefinească misiunea şi să dea
un nou curs orientării globale a activităţii firmei: trecere de la un produs la altul, dintr-
un domeniu de bază în domenii adiacente, de pe un segment de piaţă pe altul etc.
89
(exemplu Philips Morris, leader în producţia mondială de ţigarete, s-a reorientat parţial
spre industria alimentară).
Timpul este dimensiunea fundamentală în management, respectiv redefinirea
misiunii trebuie pregătită cu grijă şi trebuie anticipată pe cât posibil evoluţia în afaceri
impusă de schimbarea rapidă a mediului.127
Misiunea definită (cât şi-n caz de redefinire) se aduce oficial la cunoştinţa
salariaţilor, moment la care se reliefează:
– punctul de vedere al top managerilor privind orientarea pe termen lung;
– ajutorul şi sprijinul acordat de administraţie pentru ceilalţi manageri şi
salariaţi pentru a se integra în direcţia dorită;
– scopul urmărit de organizaţie şi modul cum se pregăteşte pentru a se adapta
cu succes în viitor.

5.2. Obiectivele firmei

În finalul prezentului capitol, vom reveni la relaţia de condiţionare dintre


misiunea firmei – obiective – strategii în afaceri. Mai precis, vom considera că firma
şi-a definit misiunea – cu luarea în considerare a unor aspecte ce ţin de cultura
managerială şi etica afacerilor – urmând a-şi stabili obiectivele vizate, cu localizare pe
domenii.
Este oportun să precizăm că prin afacere desemnăm, în continuare, orice
structură socio-economică de tipul unei societăţi comerciale sau companii ce
funcţionează într-un mediu concurenţial.
În accepţiunea economică, prin obiectiv înţelegem scopul sau ţelul propus de o
firmă pentru a fi atins într-o anumită perioadă de timp. Uneori, putem substitui
noţiunea de obiectiv cu noţiunea de scop sau sarcină vizate a fi atinse la finele unui
anumit interval de timp.128 La nivel de organizaţie, prin stabilirea unor obiective clare
se furnizează un sens al direcţiei de urmat, se favorizează concentrarea eforturilor şi se
asigură anumite ghiduri după care se vor orienta deciziile curente şi evaluarea

127
I. Ursachi – Management, ASE Bucureşti, 1993
128
*** Dicţionar de conducere şi organizare, Ed. Politică, 1985, pag. 167 şi următoarele.
90
progreselor succesive.129 Unele aprecieri generale privind obiectivele la care se rapor-
tează orice organizaţie, se impun a fi făcute distinct, deoarece 130:
– oricare ar fi obiectul de activitate al firmei, aceasta se raportează la o serie
de obiective, mai mult sau mai puţin riguros definite;
– în economia modernă, nu este recomandabilă absolutizarea profitului ca
unic obiectiv vizat de firmă;
– plecându-se de la obiective clare organizaţionale, se pot stabili apoi
priorităţile şi aloca optim resursele.131
După cum se cunoaşte, o organizaţie ca atare nu are ea însăşi dorinţe sau
obiective; acestea se reflectă numai prin intermediul factorului uman.132 Pentru a fi
posibilă creşterea şi îndeplinirea menirii sale, este necesar ca – prin intermediul
membrilor ce o compun – orice organizaţie să-şi precizeze clar ţelurile vizate, atât ca
entitate în ansamblul ei, cât şi structural. În ceea ce priveşte obiectivele unei
organizaţii de afaceri, se recomandă ca acestea să fie structurate pe următoarele nivele:
– întreaga organizaţie (corporaţie);
– divizii, dacă este cazul;
– unităţi şi subunităţi componente (afaceri);
– domenii funcţionale;
– compartimente din structură;
– la nivel de salariaţi, în măsura în care este posibil.
Pe de altă parte, prezintă importanţă analiza domeniilor în care urmează a se
stabili obiectivele vizate de firmă. Drucker propune opt domenii în care firma trebuie
să-şi definească obiective clare133. În opinia lui Drucker, cele opt domenii sunt
fundamentale şi trebuiesc delimitate explicit pentru orice organizaţie de afaceri,
indiferent de obiectul ei de activitate sau de dimensiunea sa. Plecând de la aceste opt
domenii, decidentul trebuie să formuleze obiective clare vizate de firmă şi care, pe cât
posibil, să poată fi măsurate134:

129
J. Stoner, R. Freeman – Management, Fifth Edition, Prentice-Hall, 1992, pag. 186.
130
În acelaşi sens, sistemului de obiective organizaţionale.
131
A. Olaru – Marketing, Ed. Porto-Franco, Galaţi, 1996, pag. 36
132
A, Burciu – MBO & Ciclul afacerilor, Ed. Economică, Bucureşti, 1999
133
P. F. Drucker – The Practice of Management, Ed. Heinemann, 1955, pp. 59-84
134
P. Drucker – Op. cit., pp. 59-84.
91
– poziţia pe piaţă şi menţinerea ei;
– inovaţia;
TANGIBILE
(măsurabile) – productivitatea;
– resursele fizice şi financiare;
– profitabilitatea.

INTANGIBILE – performanţa şi dezvoltarea managerilor;


– performanţa şi dezvoltarea
(mai greu de
cuantificat) – performanţa şi dezvoltarea muncitorilor;
managerilor;
– responsabilităţile publice.
– performanţa şi dezvoltarea
muncitorilor;
Detalierea domeniilor fundamentale (în care se vor stabili obiectivele concrete)
– responsabilităţile publice.
se prezintă astfel:135
 poziţia pe piaţă şi menţinerea ei:
– situaţia actuală pe piaţa existentă, ca procent şi valoare, competitori direcţi şi
indirecţi etc.;
– situaţia unor noi pieţe pentru actualele produse ale firmei;
– produse ce ar trebui abandonate datorită tehnologiilor, datorită unor factori
sociali etc.;
– produse noi pe piaţa actuală şi/sau pe noi pieţe (număr, categorii, valoare,
cote etc.);
– obiective legate de canalele de distribuţie, service etc.;
 inovaţia (deşi măsurarea este dificilă în acest domeniu):
– procese îmbunătăţite şi/sau noi de fabricaţie, costuri implicate etc.;
– produse şi servicii îmbunătăţite ce pot fi oferite;
– produse şi servicii noi cerute de piaţă, clienţi, posibilităţi de satisfacere etc.;
– inovări posibile în procesele tehnologice, marketing, conducere şi
organizare etc.
 productivitatea:
– obiective ce reflectă direct modul de utilizare a resurselor de orice tip;
– creşterea ratei valorii adăugate din total vânzări;
– creşterea ratei valorii ce va rămâne ca profit din total valoare adăugată.
135
P. Drucker – Op. cit.
92
 resursele fizice şi financiare:
– situaţia actuală privind spaţiile utilizate, categorii de maşini şi instalaţii etc.;
– sursele proprii de finanţare, completarea acestora, noi proceduri de
amortizare etc.;
– noi dotări tehnologice şi de oricare alt tip, pe obiective precise.
 profitabilitatea:
– decidentul va trata profitul ca o consecinţă a reuşitei de a menţine şi
dezvolta o piaţă, ca un premiu de risc şi/sau ca un cost necesar pentru a
rămâne în afacere;
– obiective ce reflectă clar eficienţa finală, capitalul reinvestit etc.
 referitor la ultimele trei domenii, definirea obiectivelor este mai dificilă deoarece şi
metodele de măsurare sunt mai puţin riguroase; se va pleca de la situaţia concretă ce
caracterizează firma.
De regulă, obiectivele organizaţionale au un caracter strategic şi se definesc pe
termen lung; din acestea derivă sau decurg obiectivele pe termen scurt care, la rândul
lor, sunt definite şi alocate pe divizii şi/sau subunităţi şi/sau compartimente din
structura firmei.136 Conform lui Reddin, strategia companiei se distribuie pe cel mai
lung interval de timp; din ea derivă planul de afaceri al firmei pe cel puţin cinci ani,
apoi obiectivele anuale pe ansamblul organizaţiei, pe departamente şi pe manageri. 137
Grafic, Reddin prezintă derivarea descrisă astfel:138

136
P. Nica, coord. – Op.cit., pag. 124.
137
W. Reddin – Effective MBO, Ed. BIM, 1971, pag. 227.
138
W. Reddin – Op. cit.
93
G. A Cole opinează că obiectivele pe termen lung ale firmei se vor stabili în
următoarele domenii139:

– cota/poziţia pe piaţă;
– profitabilitate;
Majoritar sunt
– volumul vânzărilor;
TANGIBILE
– producţia;
– cercetarea–dezvoltarea;
Dacă se compară opinia lui Drucker cu cea lui Cole, se remarcă o anumită
– stocurile, inventarierea etc.
concordanţă în ceea ce priveşte domeniile în care se vor localiza obiectivele
– resursele (fizice, financiare,
corporatiste, dar se remarcă şi unele diferenţe. Din perspectivă pragmatică, situaţia
umane)
concretă ce caracterizează o anumită firmă, cât şi perioada parcursă în evoluţia ei, sunt
de natură a avea o mare importanţă în demersul decidentului de a selecta principalele
domenii de localizare a obiectivelor organizaţionale. După opinia noastră, este
recomandabil să se procedeze mai întâi la evidenţierea domeniilor globale sau de
interes major pentru organizaţie, urmând ca apoi în cadrul fiecărui domeniu global să
se identifice principalele domenii de localizare a obiectivelor propriu-zise. O posibilă
delimitare de acest fel poate fi următoarea:140

TEHNIC TEHNIC

ECONOMIC ECHILIBRARE-
ECONOMIC
DOMENII OBIECTIVE CORELARE
SOCIAL SOCIAL

În măsura în care se pun de acord şi se echilibrează domeniile de interes major


pentru organizaţie, prin aceasta se favorizează echilibrarea domeniilor delimitate şi
aferente celor globale; în mod implicit se creează premisa ajungerii la un echilibru
între obiectivele propriu-zise. Desigur, reiterăm din nou că delimitarea domeniilor
principale, plecând de la cele de interes major, se face întotdeauna şi în funcţie de
situaţia concretă ce caracterizează firma respectivă; o exemplificare în acest sens, aşa
cum o vedem noi, se prezintă în figura nr. 4.1.

139
G. A. Cole – Management: Theory and Practice, DP Publications Ltd., 1990, pag. 122
140
A, Burciu – MBO & Ciclul afacerilor, Ed. Economică, Bucureşti, 1999
94
Din punctul nostru de vedere, ţinând seama de aspectele aduse în discuţie până
acum cu privire la obiectivele organizaţionale, considerăm că:
– obiectivele corporatiste sunt, de regulă, obiective strategice ale decidentului
şi se definesc cel mai frecvent pe termen lung;
– obiectivele strategice trebuie să fie echilibrate plecând de la domeniile
principale în care ele se localizează;
– din obiectivele strategice derivă succesiv categorii de obiective pe termene
medii şi scurte de timp, obiective ce se regăsesc alocate pe divizii şi/sau subunităţi
şi/sau compartimente;
– stabilirea obiectivelor organizaţionale constituie o parte a activităţii de
planificare strategică, dar cele două proceduri nu se suprapun (totuşi, întâlnim situaţii
în care un obiectiv corporatist se identifică cu un nivel din planul strategic);
– în condiţiile unui mediu concurenţial în care activează firma, este
obligatoriu ca obiectivele pe termen lung să fie “actualizate” anual.
Totodată, mai subliniem că formularea obiectivelor corporatiste sau strategice –
plecând de la misiune sau doctrină – se va baza pe o analiză detaliată a ceea ce
Hammer şi Champy numesc forţe acţionând separat şi în conjuncţie, respectiv clienţii,
competiţia şi schimbarea; aceste forţe n-au denumiri noi, dar caracteristicile lor sunt
astăzi “... în mod remarcabil diferite de ceea ce erau înainte”. 141
Este evident că nu putem formula “un răspuns precis la o întrebare vagă” –
după cum amintea un autor impus în managementul prin obiective – şi, prin urmare, nu
putem să pretindem “îndeplinirea precisă a unor obiective vagi”. 142 Mai simplu spus, în
definirea obiectivelor organizaţionale se recomandă a se evita formulările generale sau
confuze de tipul “vom maximiza profitul”; pe cât posibil acestea se vor formula clar,
precis, explicit şi raportate la o anume perioadă de timp (exemple de obiective definite
corect am amintit în figura 5.1). Sau, aşa cum spune acelaşi Drucker, este esenţial
pentru firmă ca, atunci când îşi formulează obiectivele proprii, acestea să fie definite
cu o claritate de cristal, să nu lase loc la interpretări, să fie măsurabile, să fie realiste,
să fie motivatoare şi să forţeze inovarea ca resursă inepuizabilă; în plus, piaţa şi

141
M. Hammer, J. Champy – Reenginering-ul întreprinderii, Ed. Tehnică, 1996., pag. 41.
142
W. McNairn – Can the setting of objectives be impruved by management science; lucrarea
Beck/Hillmar A Practical Approach to OD through MBO, Addison Wesley, 1972, pag. 241 şi următoarele.
95
clientul cu ceea ce el consideră “valoare” se vor situa pe primul loc în ierarhia
preocupărilor decidentului.143

143
P. Drucker – The Practice of Management, Heinemann, London, 1955, pp .32-84.
96
Figura nr. 5.1. – Exemple de obiective, cu localizare pe domenii

ECHILIBRE – CORELARE
DOMENII DELIMITATE EXEMPLE DE OBIECTIVE POSIBILE A FI DEFINITE

OBIECTIVE ECONOMICE OBIECTIVE TEHNICE


DOMENIUL ECONOMIC DOMENIUL TEHNIC

– cercetarea-dezvoltarea – minimum cinci patente brevetate anual în domeniul TCM


– producţia – minimum 90% gradul de utilizare a capacităţilor de producţie
– productivitatea – minimum 1000 produse P1 anual/salariat operativ
– calitatea totală – lansarea programului TQ până la 30.10.98 în secţia montaj

– atitudinea antreprenorială – trimestrial, un raport despre “succese neprevăzute” pe fiecare direcţie generală
(Drucker)
– poziţia pe piaţă – creşterea cotei de piaţă de la 32–34% până la 30.12.98
– aprovizionarea şi resursele fizice – menţinerea furnizorilor A şi B
– marketingul şi vânzările – sporirea cu 40% a vânzărilor produsului P2 până la finele anului
– finanţarea – ieşirea din blocajul financiar până la 30.12.98 printr-o emisiune de obligaţiuni pe
termen de cinci ani, în valoare de …
– investiţiile – pentru următorii cinci ani, reinvestirea a 60% din profitul net anual
– profitabilitatea – minimum 22% rata anuală a profitului
– calitatea managerilor – training pentru 10 manageri, anual
– calitatea salariaţilor – training pentru 120 persoane cu funcţie de execuţie, anual
– relaţiile cu acţionarii – reinvestirea dividendelor cuvenite pe următorii cinci ani
– managementul aplicat – lansarea în termen de două luni a unui program de MBO, incluzând managerii
superiori până la nivelul directorilor executivi

97
OBIECTIVE SOCIALE
– comunitatea locală – susţinerea anuală cu ... lei pentru clubul local de fotbal
DOMENIUL SOCIAL
– la nivel naţional – sponsorizarea simpozionului … cu suma de … lei
– problematica ecologică – montarea până la 30.10.98 a sistemului de filtraj aer de tipul ECOSIST la secţia
de forjă

Sursa: A, Burciu – MBO & Ciclul afacerilor, Ed. Economică, Bucureşti, 1999

98
CAP. 6 STRATEGII DE MANAGEMENT

6.1. SUN TZU ŞI THE ART OF WAR


Acum circa 2500 de ani (sec VI î.e.n.) un mare general şi filozof chinez a scris
lucrarea The Art of War, lucrare care timp de 25 de secole a constituit un îndrumar, un
manual unic pentru toţi marii conducători politici şi militari. În esenţă, Sun Tzu
prezintă 13 concepte de strategie şi tactică militară, concepte de care ar trebui să ţină
seama orice general înţelept:
1. Evaluarea strategică;
2. Conflictul;
3. Planul de atac;
4. Consideraţii tactice;
5. Eficienţa;
6. Punctele slabe şi punctele forte;
7. Executarea manevrelor;
8. Flexibilitatea;
9. Stratageme;
10. Terenul;
11. Noua situaţie;
12. Atacul cu foc;
13. Culegerea informaţiilor.

Pe parcursul secolelor, lucrarea generalului chinez a cunoscut mai multe traduceri


în diverse limbi şi, plecând de la Cao Cao (cel care a înregistrat iniţial învăţăturile lui
Sun Tzu), a „intrat” treptat în lumea occidentală.  Una dintre cele mai reuşite
interpretări pentru afaceri The Art of War aparţine lui Dean Lundell** Conform cu
Lundell, ideea fundamentală a lucrării lui Sun Tzu este aceea de a câştiga fără a
trebui să lupţi, chiar dacă acest concept este oarecum contradictoriu.
În sinteză, interpretarea dată de Dean Lundell pentru fiecare din cele 13 concepte
enumerate de Sun Tzu se prezintă după cum urmează:

6.1. Evaluarea strategică sau înţelegerea imaginii de ansambluVezi Lionel Giles – Arta războiului, 1910
**
D. Lundell – The Art of War, The McGraw - Hill, 1997

99
Sun Tzu spune că războiul este de o importanţă vitală pentru stat/naţiune, este o
chestiune de supravieţuire, de viaţă sau de moarte, deci trebuie studiat minuţios şi
înţeles. Lumea se schimbă rapid, nu mai avem economii naţionale ci un sistem
economic global, în care trebuie să cunoşti politica băncii centrale, ce înseamnă
guvernare liberală sau conservatoare, performanţă economică, ratele de schimb, rata
dobânzilor etc. – spune Lundell „Ca nişte soldaţi pe câmpul de luptă” – spune acelaşi
analist – „banii vor părăsi o piaţă proastă şi se vor îndrepta spre o piaţă bună; deci
trebuie să faci o evaluare strategică”.
Sun Tzu arată că un conflict se măsoară/este dependent de 5 factori:
a. Calea, adică direcţia în care se îndreaptă piaţa, curentul sau trendul ce poate fi
sesizat, „simţit” (piaţa nu se înşeală niciodată, numai decidenţii neinformaţi pot face
aprecieri greşite).
b. Vremea sau cerul, adică evoluţia ciclică a pieţei şi afacerilor (speranţă,
lăcomie, teamă sau disperare).
c. Terenul sau pământul, adică evaluarea situaţiei/ poziţiei deţinute funcţie de
timp, distanţă, accesibilităţi şi pericol. Pe ce piaţă acţionăm? Care este momentul din
evoluţia ei ciclică?
d. Conducerea, care înseamnă sau necesită curaj, loialitate şi înţelepciune (care
sunt influenţele, cauza şi efectele previzibile etc.)
e. Disciplina, adică ierarhia de comandă şi alocarea resurselor; presupune o
gestionare prudentă a banilor şi riscurilor; schematizat putem considera:

O singură concepţie
sau viziune strategică

Diverse nivele de
decizie şi putere de a
aloca resurse

f. Esenţa artei războiului rezidă în a induce în eroare adversarul:


- dacă eşti puternic arată că eşti slab;
- încearcă să întinzi capcane inamicului;
- dacă inamicul îţi este superior pe toate planurile, atunci evită-l.

100
„Generalul care chibzuieşte îndelung la cartierul general spune Sun Tzu – va
câştiga lupta, în timp ce cel care face puţine calcule/ analize va pierde”
6.2. Conflictul sau sincronizarea în tranzacţii
Sun Tzu spune că atunci când victoria întârzie se pierde din avântul iniţial, survin
momente de neatenţie care pot conduce la asumarea unor riscuri enorme; de aici poate
rezulta un final catastrofal.
Pe fondul unui război de uzură, spune Sun Tzu, este de dorit:
 Să-ţi partajezi permanent riscurile asumate şi să nu joci totul pe o singură
carte (în afaceri: a nu pune toate ouăle într-un singur coş)
 Să vizezi a marca mici „puncte” în organizarea şi strategia inamicului
(sursele de aprovizionare, grupuri izolate etc.) Un general înţelept, spune
Sun Tzu, îşi răsplăteşte soldaţii, încercând a imprima o mentalitate de
învingător.
6.3. Planul de atac sau elaborarea planului de tranzacţii
După spusele lui Sun Tzu, un general iscusit va captura un regiment (sau ţară)
fără distrugeri majore, deoarece în caz contrar şi câştigătorul suferă pierderi
importante, direct sau colateral. În afaceri, aceasta înseamnă a-ţi pune la punct un plan
amănunţit de atac, a decide atent momentul intrării în acţiune, a evita angajamentul
total faţă de un concurent superior, a avea în calcul şi varianta retragerii cu pierderi
minime.
Acelaşi gânditor arată că pentru a câştiga de fiecare dată trebuie să te cunoşti
pe tine însuţi şi să-ţi cunoşti inamicul; survin două situaţii posibile:
 te cunoşti pe tine însuţi dar nu-ţi cunoşti adversarul, este de prevăzut 50%
şanse de succes;
 nu te cunoşti pe tine însuţi şi nu-ţi cunoşti nici adversarul, vor exista 0%
şanse de succes.
6.4. Consideraţii tactice sau cum să fii stabil într-un mediu schimbător
Războinicul înţelept evită înfrângerea, nu se angajează în lupta finală,
temporizează sau câştigă timp – spune Sun Tzu – apoi stă în aşteptare până când
inamicul devine vulnerabil, deoarece condiţiile se schimbă permanent. În afaceri
aceasta sugerează o strategie de aşteptare şi o acumulare de resurse financiare pentru a

101
fi gata la momentul potrivit, oferit de piaţă, deoarece condiţiile de ansamblu ale pieţei
sunt într-o permanentă/rapidă schimbare.
De asemenea, Sun Tzu spune că te aperi când ai mijloace insuficiente şi
să ataci numai când ai forţele necesare. Această sugestie sprijină micii investitori sau
jucătorii individuali care – spune Dean Lundell – trebuie să evite a acumula „bani buni
peste bani răi”, fiind preferabil a aştepta „ziua de mâine”.
Nu este nevoie de iscusinţă, inteligenţă sau forţă – spune Sun Tzu –
pentru a ridica o frunză, a deosebi soarele de lună sau a prevedea victoria atunci când
ea este evidentă.
În tranzacţii sau investiţii câştigă cel care are un plan de acţiune bazat pe
abordarea „ce se întâmplă dacă?”, dă dovadă de o disciplină de fier şi respectă un set
de reguli proprii.
6.5. Eficienţa sau valorificarea oportunităţilor
Sun Tzu arată că a comanda un număr mare de oameni echivalează cu a
comanda câţiva subordonaţi (împărţire pe „echipe” şi descentralizarea pe nivele
ierarhice), care vor putea acţiona ca o echipă omogenă, rapid adaptabilă la nou,
nonconvenţională şi inventivă în tot ceea ce face; această echipă poate exploata orice
oportunitate pe care o oferă piaţa, ea devine din ce în ce mai eficientă.
6.6. Puncte slabe şi puncte forte sau când să ataci şi când să te retragi
Un general iscusit – spune Sun Tzu – ocupă primul terenul şi-l determină pe
inamic „să vină” şi să atace pe un anumit câmp de bătălie. În afaceri, aceasta
înseamnă: „a lăsa piaţa să vină în sprijinul strategiei sale”, a supraveghea permanent
„mişcările” altor competitori, a păstra secret planul final de acţiune, a identifica orice
breşă de piaţă, a fi rapid în decizie şi acţiune.
Fie în război, fie în afaceri, cei care au viziune/gândire strategică concep un
plan distinct pentru a afla care sunt punctele forte şi punctele slabe ale adversarilor
principali.
După spusele lui Sun Tzu, războiul este ca apa, deci se schimbă aşa cum apa îşi
adaptează forma la pământul pe care-l străbate. Prin urmare, în afaceri este nevoie a
urmări zilnic traseul sinuos al pieţei şi a acţiona după această evoluţie sinuasă/ciclică
(dar ceea ce a funcţionat săptămâna sau luna trecută s-ar putea să nu mai dea roade
astăzi).

102
Cel mai iscusit strateg militar – spune Sun Tzu – îşi schimbă modul de gândire
şi tactica funcţie de adversarul concret, de mentalitatea şi gândirea acestuia, de
„tiparul” său cultural, de profunzimea gândirii/educaţiei sale (asistăm la veritabile
partide de şah mental între competitorii principali existenţi pe piaţă).
6.7. Executarea manvevrelor sau cum să-ţi gestionezi poziţia
După opinia lui Sun Tzu, nimic nu este mai greu decât arta manevrei pentru a
induce în eroare adversarul (se oferă informaţii false, se „intoxică” spionii adversarului
etc.)
De asemenea, Sun Tzu recomandă recurgerea la aliaţii de încredere, la călăuze
locale pentru mişcarea trupelor în teren; deci sunt admisibile orice „instrumente”
pentru evaluarea corectă a situaţiei şi a ataca la cel mai potrivit moment al zilei
(dimineaţa pieţele sunt mai active, la prânz mai liniştite etc.), „Răbdarea este o calitate
greu de atins pentru mulţi oameni de afaceri şi investitori” – spune Dean Lundell.
6.8. Flexibilitate sau recurs la tranzacţii de mai multe feluri
Există drumuri care nu trebuie urmate şi armate care nu trebuie atacate, spune
Sun Tzu (un inamic aflat pe poziţii „la înălţime” etc.); deci este imperativ pentru un
investitor să rămână pe piaţa pe care o cunoaşte cel mai bine.
Un general iscusit – spune Sun Tzu – este flexibil şi cântăreşte cu grijă
beneficiile potenţiale şi riscurile asumate. În afaceri, a fi flexibil implică a accepta şi
erorile de calcul, a te retrage temporar, a aloca o sumă de bani pe mai multe opţiuni.
Sun Tzu arată că un general poate avea 5 defecte periculoase:
- nepăsarea;
- timiditate;
- irascibilitate;
- slăbiciune;
- grija excesivă faţă de trupe.
Aceste 5 defecte sunt perfect valabile şi pentru manageri sau investitori.
6.9. Stratageme sau ocuparea poziţiei
Simplificând diverse opinii teoretice întâlnite în manuale, vom considera drept
acceptabil de riguros următoarea delimitare (naţională):

103
STRATEGIE GENERALĂ Pr
incipal
S
ubsidiar
A B C D
S
Diverse TACTICI posibile pentru a aplica o
ubsidiar
strategie
Stratageme pentru a favoriza una sau mai
Prin urmare, putem considera că stratagemele sunt acţiuni inovative, de noutate,
multe tactici
“construite” rapid pe baza unor informaţii din domenii/pieţe conexe celui vizat.
Sun Tzu recomandă a nu purta lupta într-un râu, a aşeza tabăra pe loc uscat, a
evita terenurile accidentale. În afaceri aceasta se „traduce” astfel: a nu investi pe
pieţele în acalmie, a nu face tranzacţii la miezul zilei, a evita schimbările suspecte de
preţ, a nu subestima posibilităţile pieţei şi a gândi permanent în persepctivă.
6.10. Terenul sau cunoaşterea pieţei faţă de posibilităţile tale
Sun Tzu spune că există şase feluri de teren:
- accesibil;
- înşelător;
- temporizator;
- îngust;
- accidentat;
- îndepărtat.
Pe terenul accesibil pot accede uşor ambii adversari, primul care ocupă o
poziţie favorabilă va învinge. Pentru afaceri, terenul înşelător echivalează cu o piaţă pe
care se fac tranzacţii mici şi modificări imprevizibile de preţ. Pe terenul/piaţa
temporizatoare se recomandă aşteptarea, primul adversar care „se mişcă” va pierde
operaţiunea.
Când pieţele evoluează între limite foarte strânse perioade prelungite trebuie să
nu omitem sfatul lui Sun Tzu despre „terenul îngust” (echivalează cu o trecătoare în
care, dacă eşti surprins, vei fi distrus pentru totdeauna).
Există, spune Sun Tzu, şase dezastre ce pot duce un general la înfrângere:
- fuga;
- insubordonarea;
- prăbuşirea;
- ruina;

104
- dezorganizarea;
- deruta.
„Când trupele sunt tari, iar ofiţerii slabi, armata este nesupusă; când ofiţerii sunt
puternici, iar trupele sunt slabe, înfrângerea este certă” – spune Sun Tzu (deducem că
se sugerează un echilibru permanent între cei ce împrimă tendinţa pe o piaţă, între
manageri şi salariaţi, între „şefi” şi subordonaţi). Un ofiţer furios se va arunca în luptă
pe baza unui plan pripit conceput, lăcomia întunecă întotdeauna judecata clară, deci se
recomandă a evita deciziile disperate, a planifica riguros, a te cunoaşte pe tine însuţi şi
adversarul.
6.11. Nouă situaţii sau tactici de supravieţuire
După spusele lui Sun Tzu, după cum se află în ofensivă sau defensivă, există
nouă contramăsuri dependente de natura/psihologia indivizilor. Decidentul poate
recurge la aceste măsuri, funcţie de evoluţia războiului/pieţei, dacă reuşeşte să
conducă armata ca şi cum ar fi un singur om. Pentru aceasta, decidentul trebuie să
înveţe tacticile şi stratagemele posibile, însă îndeosebi trebuie să înţeleagă psihologia
pieţei; să-şi folosească instituţia, flerul şi să recurgă la flexibilitate pentru lucru în
echipă cu alţii.
În enumerarea celor 9 situaţii sau contramăsuri, Sun Tzu discută de 9 tipuri de
teren (se adaugă la cele 6 tipuri: teren încercuit, teren al morţii, teren cheie, teren de
convergenţă etc.)
6.12. Atacul cu foc
Această concepţie despre război a lui Sun Tzu, dacă se raportează la afaceri,
implică numai „competitorii de prim rang” care recurg la mijloace dure, dar legale,
pentru a da lovitura de graţie ( a nu merge împotriva pieţei, a evita să fii „prins” la
mijloc de doi lideri, a nu lupta dacă nu eşti în pericol, a nu face tranzacţii pentru a te
distra etc.)
6.13. Culegerea informaţiilor
Generalul înţelept, spune Sun Tzu, obţine rezultate de excepţie apelând la spioni
şi orice altă sursă de informaţii. Prin urmare, puterea reală stă în informaţii şi nu într-o
poziţie temporar câştigătoare, atinsă pe o piaţă.

105
6.2. Concepţia strategică – condiţie a dezvoltării
Simpla definire a strategiei dată de dicţionarul de neologisme sugerează modul
în care strategia vizează îndeplinirea unor obiective prin utilizarea tuturor resurselor
aflate la dispoziţie: “arta de a folosi cu dibăcie toate mijloacele disponibile în vederea
asigurării succesului într-o luptă”144. Succesul organizaţiilor poate fi atins doar prin
exploatarea tuturor condiţiilor favorabile de pe piaţă, prin anticiparea condiţiilor
nefavorabile şi elaborarea unor acţiuni care să minimizeze eventualele influenţe
negative ale acestora.
Igfor Ansoff defineşte strategia ca fiind “ansamblul criteriilor de decizie care
ghidează comportamentul unui agent economic” conturând următoarele criterii145:
1. criterii ce permit măsurarea performanţelor actuale şi viitoare ale firmei (regulile
care reglementează raporturile firmei cu mediul său, ce tehnici de producţie trebuie
puse la punct, unde şi cui vinde produsele şi cum îşi asigură avantajul asupra
concurenţilor, toate aceste reguli formând cuplul produs-piaţă sau strategia
comercială);
2. regulile care guvernează raporturile interne şi procedurile din interiorul
firmei, cunoscute sub numele de strategie administrativă;
3. regulile pe care le urmează firma pe piaţa cotidiană a activităţilor, numite mari
orientări operaţionale.
În concepţia lui Johnson şi Scholes (1993) strategia este „direcţia şi scopul unei
organizaţii pe termen lung, care potriveşte într-un mod ideal resursele cu mediul său
extern în schimbare, şi, în particular, cu piaţa sa, cu clienţii pentru a atinge aşteptările
acţionarilor”146. Similară acestei opinii ce aparţine autorilor cărţii “Abordări moderne
în managementul şi economia organizaţiei” (Nicolescu, O., Verboncu, I., Pricop, M.
ş.a.) este şi concepţia lui Armstrong care afirmă că managementul strategic al
resurselor umane este un termen care descrie o abordare integrată a dezvoltării
strategiilor de resurse umane care determină organizaţia să îşi atingă obiectivele 147.

144
Lukacs, E. – Introducere în managementul resurselor umane, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000,
pag. 23
145
Ansoff, I. – Strategie du developpment de l’entreprise, Les editions d’organisation, Paris, 1989, p.
17
146
Armstrong, M.– A Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page Lmt.,
London 2001, pag. 32

106
Marea majoritate a specialiştilor definesc strategiile atribuindu-le un rol de
direcţionare în îndeplinirea obiectivelor, strategiile din domeniul resurselor umane
trebuind să fie în concordanţă cu nevoile organizaţiei şi ale angajaţilor săi.
Abordarea strategică pune în joc mai multe obiective: cele legate de
profitabilitate, de creştere, securitate etc. fiind necesară o analiză exhaustivă şi
utilizarea unei gândiri sintetice în elaborarea deciziilor strategice.
Necesitatea unei gândiri strategice decurge din caracteristicile mediului aflat într-
o continuă schimbare, schimbare privită ca o condiţie a progresului deoarece, aşa cum
afirma Ioan Ciobanu (1998), „o naţiune se bucură de succes economic dacă posedă un
mediu propice îmbunătăţirilor şi inovaţiilor”.148
Managementul strategic se impune ca o modalitate specifică de a pune în
practică, de a operaţionaliza toate aceste mutaţii de anvergură produse în
managementul firmei pe plan mondial. “Centrat pe anticiparea schimbărilor ce trebuie
efectuate la nivelul firmei astfel încât necesităţile şi oportunităţile mediului ambiant
naţional şi internaţional să fie valorificate eficient, managementul strategic este o nouă
stare de spirit, în care prezentul se îmbină armonios cu viitorul, iar noţiunea de
strategie devine elementul central al deciziilor şi acţiunilor manageriale” 149.
Managementul strategic implică modificări în comportamentul managerilor şi al
subordonaţilor pentru a stabili realist obiectivele pe termen lung şi mediu, modalităţile
de realizare a acestora, resursele ce urmează a fi angajate în îndeplinirea lor – toate pe
fondul luării în considerare a multiplelor influenţe exercitate de factorii mediului.
Organizaţiile există pentru a duce la îndeplinire anumite scopuri şi obiective.
Pentru a-şi atinge obiectivele firmele trebuie să decidă care structură i se potriveşte cel
mai bine. Odată aleasă natura structurii, trebuie atraşi şi reţinuţi suficient de mulţi
angajaţi pentru a putea pune în practică obiectivele şi pentru a implementa strategiile.
Specialiştii din domeniul managementului anilor 1960 şi în special Alfred
Chandler150 au evidenţiat legătura directă dintre structura organizaţiei şi strategie
(„organizaţia va fi dimensionată conform strategiei”) şi au clasificat strategiile de
147
Armstrong, M. – A Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page Lmt.,
London, 2001,
pag. 32
148
Ioan Ciobanu – Management Strategic, Editura Policrom, Iaşi 1998, pag. 14
149
Lukacs, E – Introducere în managementul resurselor umane, Editura Tehnică, Bucureşti 2000, pag.
22
150
Chandler, A. – The Visible Hand, Cambridge MA, Harvard University Press, 1977, p. 13

107
creştere care determinau modificări în structura firmei în următoarele tipuri: strategii
ce vizează expansiunea volumului, dispersia geografică, integrarea verticală şi
diversificarea produsului. Teoriile lui Chandler au influenţat timp de două decenii
teoria strategiilor de management. În 1978, Galbraith şi Nathanson151 au elaborat
tehnici specifice de dimensionare a organizaţiei în funcţie de strategie şi tehnici de
adaptare a structurii, personalului, carierei, sistemului de motivare şi de retribuire,
tipurile de carieră şi stilurile de management, definind totodată punctul cel mai sensibil
al managementului care în opinia lor era de a dimensiona structura formală şi sistemul
resurselor umane astfel încât să se realizeze obiectivele strategice ale organizaţiei.

Management
Mediul intern Mediul extern
strategic

Economic
Organizarea -piaţa muncii;
- fundamentele
-structuri; -conjunctura;
competitivităţii
-dimensiuni; -concurenţa;
strategice
-mecanisme de -rata inflaţiei;
coordonare şi - procesul strategic
procese de decizie. Tehnologic
-ritmul inovaţiilor;
- strategii utilizate în
Identitate -intensitatea
organizaţie
-profilul conducă activităţii de
torilor; cercetare şi
- formularea noilor
-modalităţi de dezvoltare;
strategii
reprezentare; -difuzarea
-istoric. progresului tehnic;
- implementarea
strategiilor
Resurse umane Social
-efective; -sisteme culturale;
-calificări; -mentalităţi privind
-statute. conducerea.

Juridic
-legislaţie;
-reglementări;
-sisteme de
ajutoare
guvernamentale.

151
Sandu, P. – Management pentru întreprinzători, Editura Economică, Bucureşti, 1997, pag. 155

108
Huczynski şi Buchanon au analizat şi ei factorii care influenţează managementul
resurselor umane în procesul de planificare, organizarea şi luare a deciziilor. Gruparea
elaborată de ei este denumită PESTLE, datorită iniţialelor factorilor incluşi în analiză.
Aceasta implică identificarea factorilor politici, economici, sociali, tehnologici,
legali şi ecologici care afectează organizaţia152.
Figura de mai jos include o multitudine de variabile care influenţează compania
în ansamblul său şi managementul resurselor umane în particular. Simpla informare
asupra condiţiilor de mediu nu este suficientă. Ea constituie doar o parte a unui proces
complex care trebuie să conducă la analiză, la sinteză şi în final la elaborarea de decizii
în domeniul general al afacerii şi în special în domeniul specific al resurselor umane.
Fiecare organizaţie este liberă să îşi elaboreze un algoritm propriu de cercetare a
mediului extern.

Figura nr. 6.2.1. - Factorii PESTLE care influenţează organizaţia


Politic: Economic: Social:
-politica de -modele ale creşterii -trendul demografic;
guvernare, ideologie; economice -preferinţe în stilul de
-terorism -comportamentul viaţă
-grupuri de interes concurenţilor -valori sociale
-politici şi activităţi -comportamentul -atitudini ale muncii
ale sindicatelor furnizorilor -trenduri
-preţuri pe piaţa discriminatorii
materiilor prime -mobilitatea muncii
-rate de schimb -abilităţi disponibile
-regimul taxelor
-nivelul salariilor

ORGANIZAŢIA

Legal:
Tehnologic: -legi specifice Politic:
-politica de -armonizare la nivel -politica de
guvernare, ideologie; european şi naţional guvernare, ideologie;
-terorism -legi internaţionale -terorism
-grupuri de interes -acorduri comerciale -grupuri de interes
-politici şi activităţi internaţionale -politici şi activităţi
ale sindicatelor -drepturile omului ale sindicatelor
-reglementări locale

152
Huczynski, Andrzej, Buchanan, D. – Organizational Behaviour – An Introductory Text, Prentice
Hall, Harlow, 2001, p. 44

109
Sursa: Adaptat după Huczynski, Andrzej, Buchanan, D. – Organizational Behaviour
– An Introductory Text, Prentice Hall, Harlow, 2001, p. 45

Milkovich propune însă un model detaliat în 5 etape153:


1. Scanarea mediului extern;
2. Monitorizarea mediului
3. Selectarea informaţiilor
4. Cercetarea problemelor şi comunicare rezultatelor
5. Dezvoltarea planurilor.

Monitorizare Selectarea Comunicarea Dezvoltarea


a mediului informaţiilor rezultatelor planurilor

Analiza şi
cercetarea

Figura nr. 6.2.2. – Etape de analiză a mediului extern


Sursa: adaptat după Boudreau, T., Milkovich, J.W. „Human Resources
Management”, Homewood, Boston 1991, p. 26
6.2.1. SCANAREA MEDIULUI presupune realizarea periodică a unor sondaje,
identificarea şi interpretarea evenimentelor relevante şi a condiţiilor din mediul extern
companiei. Scopul principal este de a răspunde la întrebarea: „Ce se întâmplă , ce
evenimente vor surveni şi cum mă vor afecta?”
Evaluarea condiţiilor de mediu pentru scopurile generale ale afacerii şi pentru
trasarea strategiei de afaceri este un proces întâlnit în cadrul multor firme. Din păcate
este relativ puţin utilizat pentru domeniul resurselor umane, acest fapt fiind recunoscut
de numeroşi specialişti.

153
Milkovich, George T., Boudreau, John W. – Human Resource Management, Homewood, Boston,
1991, p. 2

110
Aceeaşi metodă de „scanare a mediului” este descrisă de Huczynski ca fiind
„tehnicile utilizate în analiza mediului extern al organizaţiei” 154, care implică o colecţie
de informaţii relevante de la diferite surse: statistici guvernamentale, materiale
publicate, diferite adrese de web, cercetări ale specialiştilor, analize demografie,
cercetări de piaţă etc. Scanarea poate fi condusă la diferite nivele de detaliu, de la arii
mai largi până la cele mai specifice şi vizează un număr de tehnici utilizate pentru
identificarea şi predicţia impactului şi trendurilor externe şi ale dezvoltării influenţelor
asupra funcţionării interne a organizaţiei.
6.2.2. MONITORIZAREA MEDIULUI
Problemele pot fi monitorizate prin publicaţii generale şi de specialitate.
Un instrument util poate fi redactarea unui jurnal la nivel regional care să cuprindă
informaţii din domenii referitoare la condiţiile economice şi de afaceri, trendul pe piaţă
pentru diferite afaceri, resurse umane disponibile, indicatori ai dezvoltării sociale etc.
6.2.3. SELECTAREA INFORMAŢIILOR
Monitorizarea pune la dispoziţie informaţii numeroase, care trebuie să
mai urmeze un proces de selecţie ce presupune separarea informaţiilor necesare din
ansamblul de date.
6.2.4. CERCETAREA PROBLEMELOR
În cadrul unei companii, informaţia va fi analizată şi apoi luată în
considerare în cadrul planurilor de afaceri. Din toate informaţiile, doar o parte este
posibil să fie utilizate pentru domeniul resurselor umane, de la caz la caz şi de la o
întreprindere la alta. Cadrul cercetării va conduce la determinarea unor tendinţe pe
piaţa regională a muncii, proiectarea în viitor a politicilor de resurse umane etc.
6.2.5. DEZVOLTARE PLANURILOR
Una dintre tehnicile utilizate în analiza diagnostic este analiza SWOT (Puncte
tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări), care are ca scop identificarea
problemelor. Acestei etape îi urmează dezvoltarea planurilor şi formularea
obiectivelor, cu luarea în considerare a informaţiilor analizate în primele etape.
O altă variantă este cea din modelul următor, în care analiza datelor, la rândul
ei, trece printr-o succesiune de paşi.

154
Huczynski, Andrzej, Buchanan, D. – Organizational Behaviour – An Introductory Text, Prentice
Hall, Harlow,2001, p. 37

111
Modelul din figura 2.3. a fost elaborat de Lorenz Schrenk 155 care recomandă,
pe lângă parcurgerea paşilor prezentaţi utilizarea unei matrice în analiza mediului
extern, care analizează intensitatea influenţelor pe trei categorii de urgenţe: scăzută,
medie, ridicată, cu indicarea unui plan de urgenţă în cazul incidenţei situaţiei de
urgenţă ridicată.

155
Lorenz P. Schrenk - „Environmental Scanning” în „Human Resources Management: Envolving
Roles and Responsabilities”, ASPA-BNA Series, vol. 1, ed. Lee Dyer, Washington 1988, p. 1.

112
Procesul de analiză a datelor din mediul extern

Definirea
trendului pe
Proiecţia
piaţă Proiecţia
datelor
-evaluarea datelor
-extrapolarea
datelor -extrapolarea
datelor Predicţia
datelor Predicţia
-analize -limitarea consecinţelor
-limitarea consecinţelor
statistic factorilor
factorilor Identificarea
-prezentări -probleme
-problemecheie
cheie Identificarea
ale problemei
grafice aleorganizaţiilor
organizaţiilor problemei
-stabilirea
-analiza -stabilirea
-analiza priorităţilor
impactului Clasificarea
impactuluibrut
brut priorităţilor
implicaţiilor
Clasificarea
implicaţiilor problemelor
problemelor
-imput
-imputdin
dinpartea
partea -extrapolarea
-extrapolarea
factorilor
factorilordede datelor
datelor
decizie -limitarea
decizie -limitarea
factorilor
factorilor
-diseminarea
-diseminarea
soluţiilor
soluţiilor

Figura nr. 6.2.3. – Scanarea mediului extern


Ultimei etape din figura 2.3.– dezvoltarea planurilor - îi corespunde în modelul
lui Schrenk – extrapolarea datelor, limitarea factorilor şi diseminarea soluţiilor.
Acest ultim pas este foarte importante deoarece scopul cercetării şi al analizei
condiţiilor externe este îmbunătăţirea deciziilor manageriale.
Drept urmare rezultatul investigării mediului extern trebuie trimis celor care
vor trebui să le aplice în luarea deciziilor.
Rapoarte scrise, memo-uri, seminarii, sunt metode care pot fi utilizate în
diseminarea cercetărilor şi studiilor întreprinse asupra mediului extern.
Managementul strategic presupune în primul rând a veni în întâmpinarea
evoluţiei economice a organizaţiei, prin anticiparea acesteia şi prin luarea unor decizii
care sunt menite să optimizeze rezultatele.

113
REGULI DE BAZĂ ÎN IMPLEMENTAREA CU SUCCES A STRATEGIILOR

Trebuie să existe
Să fie Managementul
un cadru
schimbării
formulate clar favorabil
trebuie să fie o
şi detaliat implementării
prioritate de top
strategiei

Strategia trebuie să Structura cadru din Implementarea


fie clară, coerentă firmă trebuie să strategiei
şi lipsită de permită depinde de
ambiguitate. În schimbarea modul în care va
caz contrar pot dorită de fi condusă
apărea conflicte strategie. schimbarea.
interne.
Succesul unei Trebuie atras
strategii de suportul din
afaceri depinde partea
Strategiile trebuie să de modul cum managementului
se armonizeze cu sunt conduse şi de top şi a
obiectivele organizate managementului
organizaţiei. resursele umane. mediu;

114
6.3.1. Clarificări prealabile
Strategiile de management bine fundamentate, sunt de natură  cel puţin
principial  de a preîntâmpina “perioadele delicate” din viaţa firmei şi, totuşi,
realitatea de zi cu zi din lumea afacerilor atestă permanente prăbuşiri chiar a unor
companii considerate invulnerabile. Drumul proiectat în afaceri pentru o firmă ar
trebui, credem, să includă voit şi uşoare “coborâşuri”, după perioade de dezvoltare
accentuată; mai mult, decidentul ar trebui să conceapă aceste declinuri temporare ca
făcând parte în mod normal din viaţa întreprinderii  şi-n consecinţă să le domine
prin strategii, măsuri şi instrumente oferite de teoria economică şi de management. 156
6.3.2. Evoluţia firmelor în afaceri
Fiecare firmă ce a reuşit să pătrundă şi să rămână în afaceri are o istorie
proprie. Majoritatea tentativelor de a contura astfel de istorii  intrarea în afaceri a
micilor companii  se lovesc de rigorile mediului concurenţial şi rămân anonime,
eşuând înainte de “a-şi forma un nume”. Prin consolidarea începutului în afaceri şi a
poziţiilor succesive dobândite de firmele medii şi mari, unele istorii de acest fel devin
mai cunoscute.
Societăţile comerciale româneşti sunt caracterizate în ansamblu de un context
particular, tot aşa cum particulare sunt caracteristicile procesului de tranziţie de la
economia de comandă la economia modernă de piaţă. 157 Această istorie specifică a
societăţilor comerciale româneşti se diferenţiază pe cele două categorii: 158
–societăţi comerciale rezultate prin transformarea întreprinderilor de stat (Legea
15/1990) şi care urmează procedura de privatizare;
–societăţi comerciale nou înfiinţate cu capital particular, naţional sau străin.
Totuşi, ambele categorii de societăţi comerciale din economia românească se
confruntă treptat cu rigorile pieţei şi cu o concurenţă tot mai dură, pe măsură ce
mecanismul instituţional specific devine funcţional. Un impact major în acest sens
revine reglementărilor exprese introduse prin Legea nr. 64/1995 privind procedura
reorganizării şi lichidării judiciare. Altfel spus, drumul pe care-l vor parcurge în
156
A. Burciu – MBO & Ciclul afacerilor, Ed. Economică, Bucureşti, 1999
157
J. Kregel, E. Matzner, G. Grabher – Şocul pieţei, Ed. Economică, Bucureşti, 1995; trad. din engleză
după The Market Shok.
158
După cum subliniam în primul capitol, atenţia noastră se concentrează asupra societăţilor comerciale
din România. Aceasta nu înseamnă însă excluderea din analiză a altor agenţi economici non-societari. Mai
precis, atunci când spunem “firmă” ne gândim în primul rând la societăţile comerciale, dar în subsidiar avem în
vedere regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste. Invers, noţiunea de “societate comercială” o utilizăm
interşanjabil cu noţiunea de firmă.

115
continuare în viaţa lor societăţile comerciale româneşti – dar şi alte categorii de firme
– rămâne sub semnul întrebării, devenind perfect comparabil cu evoluţia oricărei
firme aflate în mediu concurenţial. Umbra sumbră a falimentului planează potenţial
asupra oricărei firme.159 “Astăzi”, deci într-o perioadă anume, evoluţia afacerilor este
favorabilă  ceea ce înseamnă salarii substanţiale, fonduri de protocol, conferinţe,
sponsorizări etc.  iar “mâine”, care poate însemna peste doi sau trei ani, aparent fără
o explicaţie raţională, situaţiile de criză survin brusc şi întrerup viaţa sau evoluţia
normală a firmei în lumea afacerilor. Atunci când situaţiile de criză survenite în
afaceri se finalizează prin lichidarea şi, deci, falimentarea firmei, apar implicaţii
negative pentru întreg sistemul economic naţional, care echivalează cu: şomaj pentru
salariaţi, litigii pentru administraţie, pierderi pentru creditori, pierderi pentru bănci etc.
În general, în ţările occidentale, recurgerea la falimentul şi lichidarea firmei constituie
o soluţie marginală; se discută preponderent de măsuri intermediare de reorganizare
sub control judiciar pentru firmele aflate în dificultate.
Din punctul nostru de vedere, vom considera că viaţa sau evoluţia în afaceri a
unei firme se derulează după un model fragmentat ca cel prezentat de noi în figura nr.
3.2., acest model fiind extrem de dificil de caracterizat unitar. Dincolo de aceste
consideraţii, rămâne evident faptul că dificultăţile, situaţiile de criză şi perspectiva
falimentului însoţesc permanent fiecare “pas” marcat de firmă pe drumul ei în viaţă
sau fiecare etapă din evoluţia propriilor afaceri localizate într-o economie
concurenţială.160 Cum şi-n ce măsură pot fi prevenite şi evitate astfel de situaţii? Ce
anume oferă, din acest punct de vedere, teoria economică şi ştiinţa managementului
pentru decidenţii de la nivel microeconomic? Este dificil de conturat răspunsuri
globale şi fără nuanţări la astfel de întrebări; cert este doar faptul că nu există reţete
sau soluţii universale cu aplicare garantată, care să poată fi oferite “de-a gata” unui
întreprinzător, manager sau antreprenor. Totuşi, învăţând din experienţa şi greşelile
altor firme, plecând de la conceptele şi principiile consacrate de teorie, fundamentând
fiecare plan, strategie formulată şi decizie importantă, optând deschis pentru noutate şi
cunoaştere  managerii vor amplifica probabilitatea ca firma condusă să rămână în

159
Afirmaţia este valabilă pentru fiecare societate comercială românească de la data la care a intrat/va
intra sub control particular. Totodată, mai subliniem că pe parcursul lucrării am utilizat frecvent termenul de
faliment, datorită faptului că oferă o anume comoditate în exprimare; după caz, termenul a fost asociat uneori
ansamblului de proceduri de reorganizare a firmei sub control judiciar.
160
G. Koenig – Management stratégique, Ed. Nathan, France, 1990

116
afaceri pe termen lung, inclusiv să-şi apropie marea performanţă. Între toate acestea,
gândirea strategică pe un orizont cât mai mare de timp ocupă un loc special pentru a
modela evoluţia şi viitorul unei firme.161

Figura nr. 6.3.2. – Evoluţia “fragmentată” a afacerilor unei firme în economia

Creştere/
reală
dezvoltare
Perioade posibile de criză

6.3.3. Etape ale evoluţiei managementului strategic


t t t t t t … t t t T
În ultimul timp, expresia “strategie în afaceri a devenit expresie cheie în toate
imp
0 1 2 3 4 5 n-2 n-1 n
cărţile scrise despre aceasta”  spune acelaşi Peter Drucker. Termenul de “strategie”
162

a fost pentru prima oară utilizat în lucrările economice, cu referire la conducerea şi


evoluţia în afaceri a marilor companii, de către Alfred Chandler în Strategy and
Culture, în anul 1962.163 Aproximativ în aceiaşi perioadă, o analiză strălucită asupra
strategiei afacerilor a oferit şi Peter Drucker prin lucrarea Managing for Results,
apărută în anul 1964.164 Ulterior, un număr mare de lucrări în management s-au
concentrat asupra acestui subiect oferind  dacă nu reţete sau soluţii universale de
proiectare a evoluţiei unei afaceri  cel puţin un suport de proiecţie fundamentat al
viitorului dorit şi posibil al firmei.165 Aplicarea gândirii strategice în afaceri nu
161
H. Varian – Microeconomic Analysis, Third Edition, Norton, USA, 1992
162
P. Drucker – Innovation and Entrepreneurship (1986), trad. în limba română, Inovaţia şi sistemul
antreprenorial, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993, pag. 141
163
A.D. Chandler, Jr. – Strategy and Culture, Cambridge, Mass, MIT Press, 1962
164
P. Drucker – Managing for Results, William Heinemann Ltd, London, 1964. În esenţă lucrarea
tratează despre ceea ce ulterior a fost dezvoltat de un mare număr de autori ca "strategii în afaceri" sau "strategii
de management" sau "management strategic" (deşi, în prezent sunt opinii care delimitează strategiile de
management de managementul strategic)
165
Amintim selectiv lucrări cunoscute dedicate strategiilor în afaceri: J, Henry, T. Eceles – European
Cases in Stategic Management, Chapman, 1993; L. Rue, P. Holland – Strategic management: Concepts and

117
echivalează automat cu un viitor fără griji pentru firme, dar este foarte probabil ca
lipsa totală a unor strategii de management să echivaleze cu lipsa oricărui viitor pentru
firmă. “Noi ştim două lucruri cu privire la viitor”  spune Drucker:
– “Acesta nu poate fi cunoscut”
– “Acesta va fi diferit de ceea ce există acum şi de ceea ce noi aşteptăm în
prezent”.166
Implicaţiile acestor afirmaţii aparent simple ale lui Drucker scot în evidenţă
faptul că rareori ar putea avea succes încercările de predicţie a unor evenimente
viitoare, dar avem datoria să încercăm a anticipa “efecte viitoare ale evenimentelor ce
au avut loc deja în mod irevocabil”.167 Altfel spus, în gândirea strategică  deoarece nu
este posibil de eliminat riscurile şi incertitudinea în evoluţia unei afaceri  managerii
nu trebuie să încerce a proiecta viitorul ca fiind “în roz”, “fericit” sau “foarte
probabil”.
Spre exemplu, teoria economică oferă numeroase modele pentru explorarea
viitorului pe o bază formalizată, inclusiv pentru analiza strategiilor pe termen lung “...
prin intermediul unui număr de scenarii”.168 Dar, în final, analiza şi selecţia între
variante strategice revine tot factorului uman, modelele formalizate sprijinind doar
acest demers. După opinia lui Dr