Sunteți pe pagina 1din 24

Spre

binele
şifericirea
intre ului
popor!
Telegramă
Tovarăşului Nicolae CEAUŞESCU, secretar general al Partidului Comunist Român,
preşedintele Republicii Socialiste România
Mult stimate şi iubite tovarăşe Nicolae CEAUŞESCU,
Membrii Asociaţiei cineaştilor din Republica So- fundă în realitatea contemporană. Putem afirma că
cialistă România - regizori, scenarişti, scenografi, tocmai în această perioadă cinematografia noastră
actori, operatori de imagine, critici, compozitori, a devenit cu adevărat cea mai populară dintre arte,
cadre de producţie şi tehnicieni - vă urează din iar perspectivele ei, deschise de cel de-al XII-iea
inimă un călduros LA MUL ŢI ANI! cu prilejul zilei Congres al partidului, ne apar şi mai stimulatoare.
Dumneavoastră de naştere. Vă dorim din tot sufletul Nu vom uita niciodată preţioasele Dumneavoastră
viaţă lungă, sănătate şi aceeaşi inepuizabilă putere sfaturi, grija permanentă acordată culturii şi artei
de muncă pentru binele şi fericirea poporului nostru. cinematografice în special şi vă încredinţăm şi cu
ln acest moment sărbătoresc pentru toată suflarea acest prilej că îndrumările date nouă, filmului româ-
românească, ne mîndrim că avem la conducerea nesc, constituie pentru activitatea tuturor cineaştilor
-ţării un Om de valoarea Dumneavoastră, personali- din ţara noastră un îndemn permanent pentru a face
1ate proeminentă a lumii contemporane. Această din arta filmului o adevărată artă revoluţionari, comu-
ahiversare prilejuieşte breslei cineaştilor, precum şi nistă, legată prin toate fibrele ei de popor, de reali-
· 1uturor cetăţenilor scumpei noastre patrii, sentimente tăţile construcţiei socialiste, de perspectivele pline
-de neasemuită bucurie şi de înălţătoare satisfacţii d~ lumină ale patriei noastre.
pentru tot ceea ce a însemnat propăşirea României fn această zi scumpă nouă, tuturor, permiteţi-ne
Socialiste, a omului, în anii de cînd poporul re>mân să vă urăm sănătate, viaţă lungă şi exemplară putere
v-a încredinţat conduce.-ea ţării. de muncă spre binele şi fericirea întregului popor!
Pentru cinem._tQgrafia naţională aceşti ani au
m~ucat etapa cea_ mi\i ro<,tnică în care s-a realizat Asociaţia cineaştilor
triplilrea producţiei de filme, ancorarea lor mai pro- din Republica Socialistă România

«Intrăm
în anul 1982 cu încrederea deplină în forţa unită a poporului nostru,
avînd convingerea că noul an va aduce naţiunii noastre socialiste noi împliniri
în înfăptuirea Programului partidului de dezvoltare economico-socială, de ridi-
care a bunăstării materiale şi spirituale a oamenilor muncii, de întărire con-
tinul a capacităţii de apărare a patriei, a independenţei şi suveranităţii Româ-
niei socialiste».
Nicolae CEAUŞESCU

Spre binele
şi fericirea intregului popor!
Am început Noul An cu nă a partidului şi statului se constituie torim, sub acelaşi semn, in ianuarie,

B
si re, la urmarea neabătută a drumulu i
o statornică încredere în ca un liant temeinic al vieţii naţ ional e. pro priu , în deplină unitate şi într-o con- zi ua de naştere a secretarului general
puterea muncii şi a crea- ca o premisă definitorie pentru dez- tin uă căutare a noulu i, a autenr1cul w. al partidului, preşedintele republicii ,
ţi ei oamenilor acestui pă­ voltarea calitativă a activităţilor crea- a calităţii,a valorii de anvergură na- tovarăşul Nicolae CEAUŞESCU,
mint, de a deschide noi toare in care sintem angajaţi - sing u- ţională deschisă spre universal, co n- precum şi pe cea a tovarăjei Elena
onzontun existenţei noastre prezente ra bază reală a autodepăşirii la care stituie punctele de căpătii ale agend ei CEAUŞESCU.
şi viitoare. Tăria şi şansa noastră din- aspirăm . Este o unitate care s-a noastre de lucru, într-o largă şi lim- Cu cel mai fierbinte sentiment de
totdeauna, într-o lume · şi o istorie exprimat din plin, odată În plus, la pede perspectivă. ln calitate de ci- recunoştinţă, adres.ăm urările noastre
care nu ne-au menajat niciodată de marile manifestări pentru pace şi dezar- neaşti şi cinefili, ştim in modul cel mai de viaţă lungă, in deplinătatea energiei
încercări, tocmai în aceasta au stat, în mare, organizate în toamnă, la chema- concret şi de nimeni contestabil, că sale creatoare şi militante, celui care
urmarea neabătută a lucrării pentru rea preşedintelui ţării, ca o demonstra- întregul program de dezvoltare şi în- stă cu toată hotărirea la cirma desti-
care avem vocaţie, in apărarea pină la ţi e a capacităţii constructorilor noii noire a cinematografiei româneşti este nelor naţionale, celui care ştie să
capăt a dreptului de a ne constitu i noastre civilizaţii de a fi prezenţi in direct legat de in iţiativa şi i ndicaţiile conducă inspirat corabia, prin orice
propriul nostru mod de a exista şi de lupta pentru soarta planetei însăşi . tovarăşului Nicolae CEAUŞESCU furtună, către limanul dorit, l;manul
a ne manifesta. a meninţată mai mult decit oricind. privind considerabila sporire a pro du c- unei lumi mai bune şi mai drepte, in
Este un indemn fundamental, pe care Este o unitate pe care o înţele­ ţiei de filme, cit şi in aspiraţ i a către respectul personalităţii şi drepturilor
l-am citit in Mesajul de Anul Nou al pre- gem trad usa in fapte de p erform an ţă. >t ructuri ŞI mod a lităţi mai suple ~i umane, al independenţei şi indentităţii
sedi ntelui Nicolae CEAUŞESCU mai adecvate de lucru, către o nouă n aţi onale. Adresăm totodată caldele
şi pe care sîntem dec işi a-1 urma, ală­
ale muncii şi creaţiei, in produse artis-
tice şi culturale competitive, pe plan calitate, către filme de mare valoare. noastre urări celei care, in această
turi de milioanele de compatrioţi, care care să contribuie cu adevărat la afir- eroică epopee, a optat ea însăşi, din
naţional şi internaţional. Pentru că,
înalţă cu modestie şi eroism temel ii le marea geniului naţional, la educarea prima tinereţe, ca om politic, om de
prin definiţie, pacea şi creaţia auten-
şi contururile nenumăratelor construc- şi formarea publicului larg. ştiinţă, soţie şi mamă, pentru comu-
tică nu pot fi concepute decit la a-
ţii ale socialismului, redimensionind ,Acestea sint sentimentele cetăţe­ nismul de omenie, şi care, in întreaga
ceastă scară. Ar fi dealtfel un non-sens
ţara la proporţii fără precedent. Voca- neşti şi profesionale pe care le încer- sa activitate, înţelege să se dedice in
să lupţi · pentru pace, lucrind într-un
ţia întemeierii unei civilizaţii propri i. căm in această primă lună a anului, o egală măsură cauzei generale a socia-
registru local, fără ecou in omenire,
de atîtea ori întreruptă şi contestată lu nă in care amintirea marilor date lismului, independenţei şi păcii, ca şi
fără o prezenţă reprezentativă, care
in trecut, este marele crez pentru istorice aduce în modul cel mai firesc operei ştiinţifice şi culturale, spre bi-
să poată influenţa gind irea şi sensibil i-
care Partidul Comunist Român reu-
tatea lumii, destinul ei. in conştiinţă ideea unităţii naţionale . nele ţării şi al oamenilor săi, spre cu-
~ cşte să cucerească in imi le şi con ~ ti­ proclamată la un 2-4 Ianuarie şi a un i- noaşterea şi recunoaşterea, in ţară şi
i nţa unui Întreg popor, în epoca des- Repetatele îndemnuri ale partidul ui. tăţii întregului 11opor, desăvîrşită la în lume, a creaţiei româneşti.
chisă de Congresul al IX-iea. De aceea ale secretarului său general, tovară s ul un 1 Decembrie. ln suita acestor date. La mulţi ani!
solidaritatea cu politica internă şi exter- Nicolae CEAUŞESCU, la autodepă- prin semnificative coincidenţe, sărb5- «CINEMA»
2
Cu deplină Încredere în per 'pectivele pe care le deschide.
traducerea în viaţă a -Programului partidului,
cu toată gratitudinea pentru îndrumările şi indicaţiile
care stau la baza dezvoltării artei şi educaţiei cinematografice
din ţara oastră,
oţi cineaştii şi cinefilii adresează, din adîncul inimii, urarea
~A MlJLTI ANI!
secretarului general a partidul
'
„, preşedintele republicii,
tovarăşul Nicolae CEAUŞESCU ·
şi
tovarăşei Elena CEAUŞESCt.;
La Buftea
de unire, ae rezistenţă, de comunicare-
Vreau ca filmul ai aibi tonul unei ba·
lade, fiind bazat pe un subiect cu o
epici bogată, cu personaje robuste şi
cu conflicte majore pe plan social şi
uman».
lotre timp, tn autocar se poartă o conv e1-
satie adecvată: «Cine ştie o frază forma lă
numai din vocale?» - «Oaia ala e a e1,
ai o oale, aia e». Numai că Vlaşinii noştri
aveau zeci sau chiar sute de mii de oi,
aşa că pentru necesităţile tllmului s-au lnchi-
riat vreo 2 OOO. Din păcate, bietele dobitoace
nu prea ştiu ce e disciplina la filmare: se
iau una după alta ca oile, ies din cadru, se
agilă clnd trebuie să stea loculul, stau ne-
clintite clnd trebuie să se mişte etc.
Valea Sadului. Cer acoperit cu nori grei.
burnftează. Ora 10 dlmineata. Pe un tăp şa n
intre dealuri se !naltă Casa obştei. O con-
strucţie solidă din blrne şi şindrilă lnneg rile
de vreme. Nici n-ai zice ci a fost constru 1 lă
cu clteva săptămlni ln urmă de echipa arhi-
tectului Marcel Bogos, care n·a venit cu
noi la filmare pentru ci pregăteşte în Sibiu
decorul următor - hanul «la mielul alb» -
în localul fostei primării municipale.
Soarele se lncăpătlnează să nu apară
spre exasperarea tuturor şi mai ales a
operatorului Ion Marinescu căruia TI tre-
buie racord.
«Aici slntem la dispoziţia naturii. Deunăzi
am avut ceată de nu vedeai la un metru.
Acum o să vedeti cum se filmează pe ploa1"
o zi cu soare».
Actorii s-au aşezat în jurul focului . Ion
Pascu li acoperă pe Mircea Hindorean.
Iar Luminlta Vătiminescu (eroina po
veş tii de dragoste a filmului, în viata civil ă
Sibiu. Zi ploioasă la sflrşlt luetă şi şi - au îngrămădit pe sub minunatele elevă de liceu) nu se vede.

8
de toamnă. Ora 7,30 dimi- fust'\ şi Iote in alb-negru o seamă de veş­ Pentru culoarea locală, nea Cloba recu-
neata. 1n holul hotelului Bu· minte groase. «Acum e încă bine - îm i zitorul aduce un măgar care nu vrea să
levard, forfotă mare. Nu, nu povesteşte Ioana Drăgan. Să vedem ce o şadă la cadru plnă ce regizorul personal
stnt obişnuiţii turişti cu gea- s ă lacem în secvenţa execuţiei, cînd ne vor nu-l ia cu binişorul ş i- l potriveşte cu botul
mantane şi sacoşe purti nd scoate a1ară in ger şi ne vor uda cu ap ă in nişte fin .
insemnele diverselor com- ca să ne prefacem în sloiuri de ghea \ ă». Şopronul este scăldat în raze de soare,
pa nn aerien e. Sint ciobani cu cojoace Cu săbiile la şold şi cu mustăţile Tn lur- deşi afară plouă cu găleata.
miţo ase p i n ă în pămlnt. cuşme, straiţe şi c uliţă apar de la machiaj şi soldaţii impăr,ă­ Sosesc soldatii lmpărăteşti. Alexa(Ema·
opir:aci. Cineva se interesează la recepţie: t e şll (actiunea se petrece ln 1778, pe vremea noii Petrut) li lnfruntă cu privirile oţelite şi
«Ce-i aicea dom'le, congresul ciobanilor?» Mariei Tereza). Poartă uniforme verzi cu cu toiagul ridicat. Moment de mare ten-
Răspunsul vine prompt şi toarte documen pulpanele prinse ln bumbi auri~ pălărn siune.
lat: «E o echipă de tilmare. Regizoru l in trei colturi şi cămăşi cu lavalieră - toate - Luminiţo! se aude vocea lui Mircea
Mircea Drigan turnează aici Plecarea concepute de pictorul de costume Ion Drăgan. Unde li-i! gîndul?
Vlaşinilor după romanul Ioanei Postel - Nedelcu, care, pare-se, s-a specializat in - La nunta la pom pe care o s-o filmăm
nicu». Cel care a întrebat nu este sîg L1 r tll me de epocă. · miine - recunoaşte cinstit fata prinsă pe
un cine1il, altfel i-ar li recunoscut pe Ema- Toată lumea in autocar. Mergem la Val ea picior greşit. •
noii Petrut şi pe Silviu Stinculescu Sadului. Mă aşez lingă Mircea Drăgan , ca ,,Nunta la pom e un vechi ritual, un fel de
că rora machieuza Violeta Marinescu toc- să mai aflu cite ceva. logodnă care se oficia fără familie şi fără
mai le-a potrivit m us t ăţ ile. De acum înainte «Ideea principali a filmului este re- martori, tn fata unui copac bătrln, lnainte
e1 se numesc Alexa ş 1 Branga. stîlpii obştei zistenta, în cele din urmi biruitoare, a de plecarea feciorilor la stlnă. Dar asta e o
Vlaşinilor, intruch i pările binelui şi răului , păstorilor romlni fali de manevrele altă poveste. Pentru echipa lui Mircea
a dorintei de Independentă , de neatlrnare ad minlstratiei imperiale de a le lua Drăgan este povestea zilei de mline, pentru
şi res pectiv a setei de putere care merge cei 11 muntl al lor fi de a-i face vasali noi viitorii spectatori este doar una dintre
pil)ă la trădare şi <:rimă . pe propriile lor pimînturL O alti idee nenumăratele poveşti pe care ni le prom ite
lntr-un c olţ s-au adunat Ioana Drăgan , e aceea ci muntii Carpatl nu au fost Plecarea Vla,lnllor.
Flori na Luican, Maria Pitra,cu, Eugeni a niciodată o barieri Intre cele trei lăr i
Bosinceanu cărora nu le mai pasă de s• - romineftl ci, dimpotrivă, un mijloc Cristina CORCIOV.ESCU

timp etc. (un scenariu despre care se mirturise,te). Scenariul e scris de Du· tează din mers. «Ce-aţi spus clnd aţi lnchis
poate spune că e «la zi»!) mltru Buznea, ziarist cu care George uşa ?n «Nimic, am spus «hai!». «Pii «hai»-ul
Cornea a colaborat şi la Din nou impreuni ăsta trebuie notat. Altfel ce facem la post·
Ea, Saveta, e mai pulin previzibilă ca (daci vă amintii!, era vorba tot de lumea sincron?»
personaj. Vin •• dintr-un sat lnstărit, sat de satului contemporan). El, Alexandru Machldon, este Florin
oieri, are ze stre bun ă , e o temeie ap ri gă ş 1 Fiimăriie merg şnur, •incredibil dar totul Zamfirescu. A mai făcut roluri de ţăran
v oluntară cart\ a spiră la o altă condiţ ie so- e la lndemlnă», spune regizorul. ln film: ln cele 12 filme cite numără filmografia sa,
ci ală; pentru hiceput ar încerca-o (cu orice satul Marginea; la filmare, comuna Bal<>- dar Machidon i se pare un rol generos pen·
prel) pe cea de orăşancă. Ce I se lntlmplă teşti. ln film: sflrşit de toamnă; echipa fil- tru că «e un tip activ confruntat cu o situa-
la oraş , ce zice şi ce face ea pe acolo, sau mează la sflrşit de decembrie secventele ţie dificilă - găseşte satul ca un vulcan
la lnapolerea ln sat, lată clteva din secven- în ordine cronologică (dacă va ninge se care clocoteşte ,1 el trebuie să canaliz eze
ţele promiţătoare ale filmului pe care ii in troduce tn scenariu o ninsoare timpurie acest clocot» .
realizează regizorul George Cornea (el . ş i gata «racordul»!). Singura grijă a echipei «Saveta - declară Dana Dogaru, in-
cincilea după Patima, Din nou împreun ă , es te să se noteze exact «vorbele» de la terpreta ei - e primul rol mai important
Am fost ,aisprezece şi Calculatorul filmare. Pentru că dialogurile se mai aju s pentru ecran, deşi pot număra cam 11 apa-
r iţii plnă acum ln filme. E un rol Interesant,
pentru că numai aparent poate fi etichetat
drept negativ; de fapt,are şi fete bune şi fete
rele, e o femeie zdravănă, autoritară, nu se
dă bătută cu una cu două. Cred ci ml se
potriveşte. Trăiesc şi o premieră: filmez
prima oară pe cal ... »
Alte roluri şi interpreţii lor: un secretar
de partid, intransigent (Octavian Cotes-
Clasica intilnire dintre El ş. i cu), un preşedinte CAP nu lipsit de umor

B
Ea. Diferentele specifice - (Sebastian Papalanl), un cuplu de tineri
esentiale - lncep de la tn- pandant la perechea principală (Valeria
cărcătura de suflet şi glnd Sitaru şi Dinu Manolache), un escroc
pe care o aduce fiecare cu de la oraş (Amza Pellea), un şef de restau-
sine tn momentul tntllniri1, rant dubios, «domnul Renb, (Constanţln
de la ce a•teaptă unul de la Dlplan), un •el de fermă «lasă-mă sll te
cel61alt, şi mai ales de la timpul şi locu l las» (Dan Damian).
actlunii. Rimln cu tine, vă dafi seama după ln echipa de filmare consemnăm trei
titlu, e ceea ce ne-am obişnuit să numim debuturi: operatorul Sorin lllefiu («cea
în cinema atlt de simplu şi de atotcuprinză­ mal mare temere? Să nu-l fac de rls pe
tor: «o poveste de dragoste». Se intlmplă Vasile Vivi Drigan, operatorul de la
azi lntr-un sat din Subcarpaţi. care am lnvătat mult ln timp ce eram asls·
El (Alexandru Machidon, chiar aşa n lent de imagine»), Desdemona Lozinschi,
cheamă ln film) e un tăran cum multi am autoarea costumelor şi Nicoleta Tudora-
vrea să fle. Nu dă ln ruptul capului satul che, directorul filmului. Cuvlntul entuziasm
pe ora, şi face tot ce-i stă ln putlntii pentru are alte sinonime la o filmare, mai ales clnd
prosperitatea consătenilor săi. Şi sini multe · e vorba dl' debut concentrare, solicitu-
de făcut, pentru că fostul şef de fermă dine, omniprezentă şi mal ales dragoste
(ln locul căruia e numit acest tlnăr Machi- pentru film.
don) lăsase totul in paragină , recolta putre-
zea pe ctmp, lnsămintările nu se făceau la Roxana PANA

4
în luna lanuar-le: este eo de filme Îtl luer-u
fi lmare mă stri gă Mărgelatu .„ E bine ' " mai varia te medii: la Băile Mehadla (s-a1. - De fapt , primul rol principal lntr-l>n
ne pâstrăm tă ri ma de copilări e din noi. li lmat la Herculane), lntr-o mlnăstire ca lii m.
Pot să vil mai spun că eroul - ca în o nc 1! t olică unde va li s e chestrată, pe un vas pt - Cine e Martolea?
ser ial - nu moare. Nu arde odată cu «ca · Dunăre , prin d iferite bănci , urmArind averea - Un negativ care netezeşte calea poz1·

Trandafirul line»-ul şi apucă să-i trimită Agathei u11


trandalir. Casa de filme Cinci lasă sus-
pens-ul p înă la începerea filmărilor ia Mia·
care traversează ş i Drumul oaselor.
- ln filmele de capi •i spadi, în
westernurl sau în alte filme de aven·
llvilor, a izbîndirii. E omul din umbră care
l oloseşte tot felul de tertipuri, lmpuşcă ln
dreapta ş i sllnga; de cite ori n vez ~ ştii că
galben terele Bucure,tiului, film pe care ii va
realiza tot Doru Năstase după scenariul
aceloraşi autori: Eugen Barbu şi Nicolae
turi, ne-am obifnuit ai întilnim perso·
najul feminin ca decor sau cel mult,
ca mlzi. ln «Drumul oaselor», Agatha
se pregăteşte ceva tulbure. E spatele tare
al Agathei, fără de care ea nu face nici o
mişcare . Un rol de acţiune, un tip hidos
Paul Mihail Mărgelatu va trebui din nou contrazicea regula. avind un rOI deter· prin ceea ce face, dar clnd te glndeşll că
să încalece pe cal, să - şi onoreze premiul minant în actiune. Se întîmpli la fel la vremea aceea nu se obţinea nimH: fă ră
Altă capă, altă spadă. ACIN pe care l-a primit după Drumul oa· in «Trandafirul galben»? astfel de procedee„. Individul trece prin fel
selor. Oriei! aş Iace pe modestul (sini cit - Chiar schimblnd toaletele, rolul Aga· ş i fel de peripeţ i i pe muchie de cuţit. De
«Drumul oaselor» nu se poate spune) am umblat cu diploma thei e departe de a fi doar pitoresc. Se obicei, actorii care trec prin roluri de risc
continuă„. de la ACIN la mine, cum nici cu pozele de luptă ln continuare cot la cot cu persona- sini dublaţi . Eu !mi fac singur cascadele.
1amilie n-am tăcut-o . Am s-o înrămez ş1 jele dure să pună mina pe tezaur, vrlnd La un moment dai trebuie să atacăm ln
Scenariul: Eugen Barbu am s-o pun alături de totogralia de la pre- s ă- ş i cumpere un teatru la Viena. Dar. film un poştalion . Ca să ieşi din pădure pe
miera «Oameni .şi şoareci», alt eveniment f i r eşte , Mărgelatu fi dejoacă planurile„ . un armăsar de curse (de la «Steaua»),
... şi Nicolae Paul Mihail de seamă şi de suflet în viata mea Premiera
Trandafirului„ . va li în 1982 cam pe atunci
Nu e prima femeie de acţiune, energi că,
dură, pe care o interpretez. Anita e drept
s-o iei drept spre poştalion prin foc, avind
in jur cascadorii care nu se joaci, să sari
Regia: Doru Năstase cind eu împlinesc 46 de ani. Dacă mai e c ă trăia mai mult ln umbra Haiducilor, un şanţ lat de 4 metri şi să ajungi poştalionul
Casa Cinci loc în pagină, aş răspunde şi la ultima mai degrabă lndurlnd declt actionlnd, dar din mers, trebuie să ştii ce Jnseamnă va-
loarea unei fracţ i uni de secundă, clnd te
întrebare pe care nu m i -aţi pus-o dar ştiu n-aş putea spune că era o suavi sau o
ci aşa se obişnuieşte: ce pregătesc pen- bllndă resemnată . Cred că atn Anita din joci cu moartea. Ca actor nu intri de bună
tru '82. ln a fară de Misterele Bucureştiu· Haiducii, cit şi Agatha din Trandafirul voie ln iad. La Brăila filmam pe un vas.
lui, un rol inedit tntr-un film al lui Virgil galben (şi Drumul oaselor) se apropie Se stabili se un cascador care trebu ia să
Calotescu: un ţăran în viitoarea timpurilor. de Marta din Procesul alb şi chiar de coboare pe ancoră, să ia barca de llngă vas
Revine Mărgelatu.„ Şi un rol într-o posibilă ecran izare a unui Gerda din serialul August în fliciri, şi să ajungă cu ea la mal. Ştiam că apa te
muzical de mare succes după uSteaua fii nd din aceeaşi familie a personajelor trage sub vas •i că lmpotriva curentului
l ără nume" de Mihail Sebastian, spectacol pline de vitalitate, partenere egale cu băr­ nu pol merge decll oameni ob l şnuiti cu
scris de Edmond Deda în regia colegul ui baţ i i, care · şi urmăresc tenace un scop. apa. l -am propus regizorului Doru Năstase
La Hanul lui Manuc1 unde

8
meu Matei Alexandru (la ecranizare cola- i ă ră a ez ita uneori să uzeze de orice mijloc. s ă-mi fac singur manevra. N-a fost de acord.
se filmau aecvente din borează cu regizorul Gheorghe Nagh 1) N-am jucat genul de femeie care se lasă ln timp ce se aranjau luminile,am luat barca,
«Trandafirul galben» n·a Dacă se va tace fi lmul (ş i nu văd de ce nu du să de î mprej urăr i. Excepţie fac poate am adus-o llngă ancoră (exact ce nu se
fost cu putintl să stim s-ar Iace) aş avea-o ca parteneră pe Ang ela Marta din Procesul alb ş i madam Farfa1 ,, iz butise la repetiţie), am legat-o, am urcat
de vorbi cu Mirgelatu , din Bietul loanide. pe ancoră, am coborlt din nou şi am dus
alias Florin Piersic. Era tot Similea ''" rolul Corinei. Dar deocamdatd
important e„. Tranda fi rul». Sigur, su fl eteşte n-am aderat prea mult cu bine barca la mal. «Extraordinar, a strigat
timpul la cadrlL Fiima non·
stop. Abia seara. in cabina de la Tea·
trul National, în timp ce se pregitea s ă
intre in spectacolul cu «Cartea lui lovi·
ti». sosit direct de la filmare, Florin
Piersic poveate•te non-stop, tot firă
si·•i tragi risuflar11a, despre Miroe·
latu. Pe cit e de zgîrclt la vorbi eroul
din film, pe atit e de vorbireţ Interpretul
lui:
«Ca să parafrazez o replică a lui lovită,
Mărgelatu e cel care rabdă şi tace, dar bine-
inleles la cota cea mai !naltă. Tace ş i tace.
În Drumul oaselor (care ln paranteză lie
spus, la televiziune a pierdut mult din sa·
voare, din culoare), are o sin,11ură secventă
în care vorbeşte mai mult lş i povesteşte
viaţa dar o tace în mod «perghintian» in
aşa fel Incit nu ştim dacă nu e vorba de
o viată Inventată. T oii actorii care Joa că
asllel de personaje (Gabin pe Maigret, de
pildă) nu se exterior i zează. Vezi din pri-
viri ce coace. M-am bucurat să încerc şi
eu acest gen de roluri. Dar n-am înţeles
de ce mulţi au spus după Drumul oaselor
«în sfirşit,joacil şi Piersic un rol». Ptnă la
Mărgelatu , aşa îmi cereau rolurile să liu:
exuberant, vorbăreţ, zlmbitor. Mărgelat u
imi cere sobrietate, lin i şte ş i calm pe care
acum le simt şi sin! ale mele. Am mai lmb ă­
trin~ şi eu (nu sufleteşte) , s-au mai aşe zat
o serie de lucruri tn mine. Ceea ce nu în-
s eamnă că reacţionez cu lntlrziere, dar
înainte de a tace un gest mai număr ş i eu
pină la 10. Nu cred că Mărgelatu e un
accident printre rolurile mele de compo z1-
t ie (dealtfel acestea mă atrag cel mai
mult). Dovadă că în teatru joc acest lo viJa,
un om puternic, cum poate nu sint eu if1
viaţ ă , slăp în pe sine, chiar cfnd e la anan-
ghie nu-ş i pierde cumpătul. Indiferent ce
rol tac, de dramă sau de comedie, în teatrL1
sau tn lilm, obsesia mea e să nu le ad t1t
spre mine, să nu le împrumut zimbetul lw
Piersic, cel pe care n ştim bine, eu şi cei
22 de prieteni apropiaţi. D in păcate, în la Agatha. Am interp retat-o pur ş i simplu. reg izorul. De ce n-am filmat? Mai poţi s ă
Trandafirul galben, pierd exact ce era
mai interesant ln Drumul oaselor: miste-
O actriţă În rol de actriţă E ş i greu si intri în pielea unui personaj
împins la fapte abominabile. Dar cum se
faci odată ?ll Din seara aceea Doru Năsta se
a căpătat lncredere ln mine şi nu m-a mai
rul, faptul că spectatorul nu ştia de unde ştie că personajele negative au faţete mai dublat . Noi actorii avem zilnic alllea in-
să-l la pe Mărgelatu . Aici însă, acest El I - Ce înseamni pentru o interesante pentru un actor ş i cum nu vreau lî mplări, Incit dacă am line un jurnal, aţi

B
Fugitivo e deconspirat. El e «Trandafirul '1111./ actrită să interpreteze o să mă repet, mă bucur cind întlinesc un vedea că lntlmplările nefilmate slnt de
galben». Se ştie că e vorba deopre transpor- n<YYY-> actriţă? Ce înseamnă pen· personaj cu care nu fac Corp comun. multe ori mai Interesante decll filmarea
tul de odoare pe care el U duce lui Bălcescu. • "'' • u Iru Maroa Barbu rolul Aga· Lipsa de omenie ş i căldură a Agathei lml propr i u-zisă. Sini şi lntlmplări dramatice,
Toate acestea le ştiu desigur cei care au
văzut Drumul oaselor (de pildă, eu ş i
·L ' ' tha din «Drumul oaselor»
:J şi din «Trandafirul gal·
la să o oarecare senzaţie de nelmplinire.
Nu ştiu nici dacă publ icul va suporta cru-
cum a fost un accident lntr-un defileu
sllncos, unde cai şi călăreţi s-au ales cu
părinţii mei, care l-am văzut de mai multe ben»? zimea unei femei pe ecran. Cred că o să oase rupte şi unde am scăpat ca prin m~
ori). 11 voi prezenta chiar în zilele de Anul - Un rol ca oricare altul. Nici mai greu, pierd jumătate d in spectatorii aduş i de nune, pentru că mi-am dat drumul ln pră­
nou într-un turneu ln Israel lntr-o gală de nici mai uşor. Poate mai interesan~ Agatha An ita pastie. Am trecut prin multe ln teatru şi
f ilme româneşti alături de Plntea. Eu, tu fi fii nd o actriţă de acum o sută de ani. O - S-ar putea să ci,tioati o alti jumi- in film . 1-lngă mine s-au format colegii mei,
Ovidiu şi Paraşutiftil În Trandafirul femeie emancipată , bonjuristă, a fost ln tate„. care au devenii vedete, ln timp ce eu «le
galben deci, nu-mi rămîne altceva de tăcut Englitera, fumează, are mal puţ i ne preju- - Oricum, să nu cerem prea mult de duceam tava». Dar nu-mi pare rău . Mă
deci! să-i urmez isprăvile lui Mărgelatu , decăţi dar şi scrupule mai puţine. O actriţă la filmele de aventuri„. ve deam, nu mă vedeam, eu mi-am j ucat
mai mari sau mai mici. Aşa începe tllmul: la vremea aceea, o femeie de lume ca ea, întotdeauna momentul cu cred i nţă. Am j u-
cu politia pe urmele lui. Continuă să tie schimba toaletele de clteva ori pe zi, odată cat şi muncitori, şi tărani, ş i daci. .. rolu ri
pericolul numărul 1. Dar pentru că posă­
ceala merge ş i ea plnă la o lim i tă - oricum
cu accesoriile care erau foarte importante
(ceea ce trebuie să recunoaşteţi nu e apa-
Omul din umbră mai mult de acţi une, mai mult pe cal (am
c opilărit la \ară, tata avea cai). Primul rol
nu e genul meu - am încercat să~ aduc najul unei actriţe de azi). Sincer vorbin d, mai consistent a fost ln Pruncul, petrolul
personajului şi o mică licărire de căldură , mă simt lncătuşală ln pălăriuţele astea - Arătati · ml un actor care aleargă în şi ardeleni!, rol pe care l-a creat anume
să nu fie obositor de linear. Un erou de mici şi în dantele - nu sini genul meu - :iecare dim i neaţă 10 kilometri ca să fie Dan Pila pe parcursul filmăril or.
serial, cum a fost şi Şapte cai din Haiducii, şi mi-ar place mai mult o p i eptănătu ră gata ln orice zi, ln orice clipă, dacă-l ch ea- - Acum, dupi primul rol principal
orice s-ar spune, trebuie să aibă şi farmec, dezordonată , o filmare ln cadru natural. m ă un regizor „ . Pe vremea cJnd nu erau in «Trandafirul oalbenll, aţi mai accepta
ca publicul să tină cu el. Tocmai clnd cre- Deşi e o epocă pe care o cunoşteam din ca scadori în BuftP•, făceam tot. „ un rol episodic?
deam că am terminat defin itiv cu astfel lecturi, m-am documentat pentru rol, am - O introducere mal buni nici nu se - Orlclnd. Cu lot sufletul. Chiar dacă o
de, roluri şi aşteptam să trec la roluri de studiat descrieri de oameni, caractere ş i putea gisi pentru dlscutia cu Papii s ecundă apar ln tllm, joc ca şi ctnd aş li
unchi, de taţi decepţionati, părăsiţi, munciţi, obiceiuri din Bucureştiul de altădată . Am Panduru. Peste 40 de roluri secundare eroul principal. Pentru mine important e
iată- mă din nou «un cavaler al dreptăjiill. urmărit tipuri de coafuri şi accesorii vesti· sau episodice în film, aproape liO în ca momentul pe care-l lac, să-l tac ade-
Î n paranteză fie spus (eu trăiesc intre pa- mentare 1pentru că 1 dacă ln Drumul oaselor teatrele din provincie fi din Bucure,ti. v ărat.
ranteze), !mi place clnd copiii de pe Gab ro- Agatha era mal mult călare, ln Trandafirul În «Trandafirul gaibe!\» Interpretul lui ·
veni, care stau ciorchine lingă echipa de galben schimbă 10 rochii şi ap are ln cele MartoleL Roxana PANA

5
Pe latouri la Început de an. Ziua În

ln direct din „Sahia", din „Animafilm" şi din


Oravi1a se vor demola chiar imobile de pe adjectivul frumos, care rlmîne totuş i exte-
marginea şoselei . 5-a filmat d e o c amdată rior.»
drumul de probă, cu o machetă în beton,
executată la scara 1/1 (secventă alb-negru
e Anticarii. Autor. Eugen Gheorghiu.
care va 11 pregenericul filmului). Filmul e «Un ti tm de sufl et», un film la care regizo-
conceput ca un jurnal al celor 12 zile cit rul se g i nd e şte de multi ani. «Un film des-
durează transportul, «fiecare zi - spune prf:l perenitatea culturii văzuta prin aceşti
Mirel llieşiu - oferind cite un corespondent anonim i, lmpătimiţi al cărţii. E bine că mai
pentru cuvînlut spectaculos: neobişnuit.
A n no u Filme noi. La stu- ciudat, măreţ, insolit etc. Departe de a fi

B
dioul (c Al exandru Sahia»,ele · un film tehnic, va fi un spectacol al unui
vor li ca în fiecare an "'300 la eveniment tehnic».
număr. Dintre ele, doar 80-85 r nta din Valf'a linelor
de titluri sini destinate ma- Semnat exan ru 1ang1u, Un f ilm
I relui public, fiind ceea ce despf'e lor r1l1tal~ balnear3 Covasna
- - ne-am obişnuit să numim
«docum entare artistice». Restul filmelor e George Bacovia. A utor:Nicolae Ca„
(s cădeţi din 300 şi veţi afla cifra exactă) bel.
sini filme de popularizare a ştiinţei şi teh- Primul film documentar dedicat perso-
nicii, filme publicitare, dar care de multe nalităţii poetului. Autorul nu-şi propune un
Fotografii mişcate nu se ori !şi depăşesc statutul de «simple filme film biografic ci «un poem cinematogratic,
poa te povesti. Nu e un film de comandă», interestnd mai mult decit un fllm care să ne ajute sa patrundem ln um-
cu «story», cu suspense, nu un cerc reslrlns de specialişti. Unele ajung versul bacovian. Am avut o mare bucurie
e o satiră E un film psiholo- în reţeaua difuzării, tn completarea unui cînd lmpreuna cu colegii de la Arn1va de
gic, un film de stări. Con- lung metraj. Nu ne-am propus să discutăm filme, după cercetări lndelungate, clnd ni-
strucţia lui e specială. Tot acum despre difuzarea acestor filme (deşi meni nu mai spera să dăm de material,
filmul e o amintire recompu- discuţia e oriclnd binevenită) ci doar să vă am găsit secvenţele filmate cu ani ln urmă
să din tragmente disparate. Ce vedem? p rezentăm pe scurt primele filme Intrate pentru o cine„cronicl care nu s-a difuzat
Vedem o casă. Ul) bătrln, Alecu, singur_. în luna Ianuarie, ln lucru la studioul «A- niciodată, singurele momente cinemato-
Albumul cu poze. tn piaţă, întîlnirea bătri­ lexandru Sahia». Pe scurt, adică premisele, grafice care l-au imortalizat pe Bacovia .
nutui cu un llnăr ce dispare într-un Merce- pentru că aici, la filmul documentar, mal Şi colegii de la radio m-au ajutaţ găsin
des (din oft: «vll lac o vizită„ . »). Acasă . mult declt la «lung-metrajele artistice», sur- du-i vocea ln fonoteca de aur. Ştiu că e
Alecu şi Zamfira aranjeazll masa Alecu prizele apar la filmare, scenariul fiind doar un film greu, tocmai pentru că vreau să
culege flori. Zamfira !şi pune rochia şi pan- un punct de plecare. La unele dintre ele, evit pericolul ilustrativismului .»
to1ii buni. Plouă . Alecu în pod aşează vasele titlul sau ciliar numele autorului vorbesc
pentru apa de ploaie. Acoperişul e spart. de la sine despre profilul viitorului film. • Orgile din Transilvania. Autor. Do-
Zamfira îşi schimbă hainele. Ritualul pla- ru Segal.
cintei cu mere. 1ntrP. două zaomo1e. m e(et.J • Spectaculosul drum. Un film de Ar pul ~a fi un eventual cap de serie la
ac e leaşi, mereu înşelătoare - strada şi Mirel llieşiu. T ran!;po rtul unei piese gi- un serial despre orgă şi muzica de orgă
curtea, spatiul d in care nimeni nu m ai vine: gant - un rotor de turbină - din Bucureşti de-a lungul secolelor. Primul film de autor
Ce• doi protagonişti, Alecu şi Zamfira s1nt pină în muntii Aninei, Ja termocentrala de al unuia dintre cei mai apreciaţi operatori
George Negoescu şi Eugenia Bosincea- la Crivina. O adevărată aventură care în- din studioul «Alexandru Sahia». «Filmul
nu. La filmarea la care am asistat pe o stra- c epe pe şosea, se continuă pe Dunăr e ş1 n-are cum să nu arate frumos: orga e un
dă din Bucureşti, se derulau numeroase re- apoi urcă muntele. Trailerul are 60 m lun- Instrument impunător la vedere şi e plasată
petiţii «ca pe scenă». Nu părea un platou gime, 120 de roti şi pairu remorchere„. in cele mai neaşteptate colţuri ale Tran-
«Buftea». Uitasem forfota de pe bulevar- Transportul pune mari probleme nu doar sil vaniei, unde peisajul te cheamă cu apa-
dele capitalei, alături de şase oameni ghe- ec hioaiului auto, dar si localnicilor din sa- rat ul de filmat. Am găsit orgi şi clădiri vechi
muiţi lntr-o cameră strlmtă, printre papuci, tele şi oraşele de pe traseu . Se demon- d~ 200 de ani. Iar muzica de orgă, şiiţi ce
şanuri din ziare, pantofi demodaţi. Decorul tează stito1 de electricitate, de tel efon, la r ezona ntă are„. Aş vrea să depăşesc î ns ă
şi costumele (Bob Nicolescu - Andreea
Hasnaş) contrastau cu starea materială
mod e stă de fiecare zi a personajelor. Un
l ast ve tust scos de ta naftalină ln vederea
unei vizite mutt aşteptate. Dar fiul adoptiv, • Efe ctul unghiu nl or. Scenariul ş1 re-
ajuns «om mare» nu va apare ln film. (<Ne- o•a Ion Popescu Gopo. Autorul n subin-
recunoştinţa» rămîne fără chip. l1 tu lează «spuneţi-mi ce -am tăcut?» şi ex-
Nu cred că va fi un film pentru pensionari plică de ce: «ln general la toate filmele
sau pentru copiii adoptivi şi părinţii lor. mele pun un semn de întrebare la sfîrşit.
Ci un film care ne priveşte pe noi toţi. Pen- Aici li pun de ta lnceput. Cu ce se ocupă
tru regizorul Constantin Păun au trecut tilmul? Cu raportul dintre cele trei unghiuri
5 ani plnă la acest film în două acte, reali- (obtuz, drept şi ascuţii~ raport ce se pare
zat î mpreună cu un coleg de generatie 1 c ă a fost folosit de mai mulţi artişti _plastici
Sorin Popescu (co-autor la scenariu). de-a lungul timpului. lmpreună cu Opus
Chiar dacă în memoria noastră persistă Iace parte dintr-o suită de filme te «operea-
Umberto D şi Fragii sălbatic~ un scurt- z ă» apropieri şi diferenţieri Intre film şi
metraj despre bătrlnetea uitată e necesar. arta plastică».
Căci bătrînetea există. Cu frustările, obse-
siile, temerile ei. Imprevizibilă chiar dacă t M i cul tobosar. Autor. Virgil Mocanu.
timpul e măsurat Intre amintire, boală şi Btuege l, susti ne l'egizorul (şi critic de
moarte. Ar fi minunat dacă după premiera dl'li\ pla::.ll c <1), es te toarte cinematogratic
«fotografiilor mişcate» vom avea senzaţia (a demonstrat-o ş1 Ion Bostan într-un film
că ccliuh> stntem fiecare dintre noi, alergă­ mai vechi) . O singură plnzA de Bruegel
tori lntr-o cursă lungă, primejdioasă, unde cuprinde 1 şi viata, şi moartea, şi bucuria,
cariera, succesul, banii periclitează tan- ş i durerea„. Aparatul de filmat nu are de-
dreţea, amintirile, dragostea. În copilăria cit să se apropie de oinză («Uciderea prun-
fiecăruia dintre noi exi s tă <critualul plăcin ­ cilor», de pildă) pentru ca brusc un grup
tei cu mere». Căldura aceea de ce am ur- si se anlme, să prindă viaţă. Şi exact clnd
lat-o? lntreabă filmul . credeai că suliţa îşi va atinge ţinta, gestul e
oprit ta jumătate . tar întunericul se lrans-
l ormă ln lumină„. Toate acestea nu se fac
de la sine. Le pune la cale un băieţel cu toba,
a cărui apariţie e semnalată de un cîntec
ve chi din Evul Medilh„
e Po em dinamic. Autor:Emanuel Ţel
O se plinge (unui om de încredere)
le l 1I.:\
Un pasion at ş1 ingenios animator cin e-
câ cin eva i1 lura v1se1e 1rumoase. Omul res- cl ubist din Arad (cu multe premii la activ
Iace pasul de la filmul de amatori la cel pro-
pectiv pleacă imed iat în căutarea lor şi n-o
fesionist. Acest «poem -dinamic» va fi o
s ă credeţi, le aăseşte„. Dar visele haima-
metaforă atotcuprinzătoare despre viaţă ,
nale sini atît de amestecate cu realitatea,
in cit: «cine a găsit vise frumoase e rugat
dragoste şi moarte, realizată lntr-o tehnică
i nedită, ln care animaţia irumpe ln plină
S<Î se bucure de ele» ...
filmare a realului
e Balaurul care nu era ca toti cei lalt i. • Acest ultim film intrat pe platou la în-
O «PenelopA»,o «Mihaelă », Scenan ul. reoia s1 gra11ca: Laurent1u Sirbu

S
ceput de an nu are încă titlu. «Animafilm»
clţiva «Bălănei» şi noi epi- Un bala ur cumsecade ( există s1 dmtrn ii numeşte vorbind despre autorii lui «un
soade din serialele «Clubul aceş tia} se apropie de o lloare să-i adulme- nou detaşament de tineri graficieni la start».
curio•ilor» ş i «Misiunea ce mirosul. Nu ştie bietul de el că răsulla­ Un debut colectiv: Olimpiu Bandalac,
spatială Delta», ială cîl evrl f Pa lw o ooate distruge.. . Lajos Naghl, Zeno Bogdănescu şi Radu
oroductii «Animafifm» ale no- lgaşag_ Proiectul lor: un film pentru copi i
ului an, care nu au nevoie • Tot sticle . Scenariul şi regia: Mihai
şi despre copil. Personajul principal: joa-
de n1c1 o prezentare. Ele vor intra pe platou Bădică.
ca. Un copil (cu un căţel) vrea să-şi deco-
111 lunile ce urmează. Nimic mai firesc decit Ca ş1 111 1llmele anterioare, Nifte sticle reze singur camera. Ce va leşi din acest
lo ngevitatea unor eroi îndrăgiţi, chiar da c ă ş1 Alte sticle, autorul încearcă să perso- început paşnic nu e chiar lesne de Imagi-
e1 trăiesc prin linie ş i culoare. latl şi nou- nliice cunoscutele obiecte casnice, să le nat. O explozie de culoare şi pete mişcă­
tilh te aliate în lucru la «Animafilm», în a- acorde lnsusiri omenesti. Nu e amuzant toare, pete care devin omuleţi, umplu uni-
ceasta onmâ iună a anului: să ne vedem sub formă de sticle? De data versul camerei, cameră care poate deveni
aceasta, ca-n povestea Cenuşăresei , sti- lu mea î ntreagă „ . ca lntr-un joc adevărat de
I Cine a găsit vise frumoase. Srend- clele ajung la un bal. Fast, străluc i re, valsul copii
nul: Lucia Olteanu, Regia ş• Qrafica: !>l1c lutelor de parfum. Deodată se aude un
Liana Petrutiu. zqomol puternic şi „ . Suspens. Grupaj realizat de R. Panait
rima oră
O zi de film românesc: - Cum vedeti d v ~~.
portul intre Idee ti hm b~j
in filmul contamporan ?

'Televiziune la Cannes, in mai '82


.......,~lmll!l'!I!!!
- A, vechea d i spută între lo1 m11 ş •
idee ... După părerea mea, l nt reg ul con-
tea ză ... ln arta filmului avem două catego<;;
mari de creatori: tehnicieni ş i «lnteleph ».
lmpărţ ir ea suportă excepţ ii de la reg u l ă.
e x i st ă oameni care t rem u ră pentru o c arte, Bunii meşte,ugar l, cei care ,uu si «c ro-
care vin de dim i n eat ă. să fie pri m ii cînd se i ască» filme, stnt necesari fi i ndispensabili
desc hide anticariat ul , ; e bine că mai lumii filmulu i. El nu sini Ins.! suficlen~ artei
e x i stă T ncă anti carii, cei care Iţi vorbesc ci nematografic e. Firi cei care meditea ză.
despre o e d iţi e rară ca despre un cop il al firi cel care pun probleme capitale, t ilmul
lom .„ ar fi handicapat. Deci forma este o conse-
clnl6 a Ideii.
• C ă min u l de n efamilişti Autor. A ·
d rian Sirbu. - Care • fi dupi dv. rostul artal ci-
Film de debut. «la în ceput am vrut să nematografica tntr-o parloadl de crld
fac un film despre dumin icile cel or sinau ri. mondiali ln c.,. Instabilitatea prim-
ln lo nd tot cam despre aceasta va fi vorba în u aauora stabllltlţil? Poate filmul .•
fil mul pe care n fac ln că minul de n elam1· - Filmul trebuie sA răm l ni o artă pentru
fi şti de la «S emănătoarea». Într-o simbăta om, să creeze valori spirituale ... Festivalul
sea ră. doi t ineri, el nefamilist. ea nefam1· I nternaţional al fi lmului de la Cannes ! ş i
l i s tă, 1,1 fac bagajele şi p leacă s ă - şi i nie· propune stimularea unui climat de priete-
meleze un că m in ... A şa l ncepe filmu l.» nie ş i de cooperare universali. Dorim ca
lată acum , ; primele fil me ale anului în prin arta filmului s6 creiim un m icrocosmos
se ct ia C<fi lm ş ti i nţific şi de com an d ă »: uman .
• R etezal Ultimul epi sod din serialul
despre ln tu ui parc naţion al, rezervatia din - Acest program,acast statute toarto
R ctt~zat A li lor: M aria S ă păto r u. ' frumos, dar•.•
• Sărb .'l tori d e iarnă. F i lmările au loc
111 1udel ele Nea m\ ş1 Su cea va. A utor: Li· - Spuneţi!
l i ana Petringenaru.
- Domnule Jacob, Cannas-ul, prin
• M ecanismele memoriei. lncâ un epi- competenta sa rldlcatl, stlmulaul va-
sod din cicl ul de hlme despre creier şi lori. Craci ci aveţi lnlli fi lnalte raspon-
p sihicul uman. Regi zorul Zoltan Terner s abllltlţl morala laţi ele filmele cinema-
col a b o r ea ză la acest film cu echi pa profe- Paris , 71 Ruedu Fauborg Sdml t ografiai neconfirmate Inel ln Ierarhia

8
sorul ui Li vi u Popovici d m Tirgu M u reş . Ho nore~ O stradă veche, ~11,t­ - ln ce sens? mondiali a fllmuluL Flt6 aprlllnul dv ,
• Muzeul lit eraturii rom âne. După fii· ucind de lux ln imediata apr<r direct, multe glndurl fi Intenţii care·
mele care au pre zentai manuscrisele lui piere a Palatului prez1den lial. - Astiz i, dupi opinia mea, a cre sc ut pot deveni drumuri da dezvoltare cin e-
Em mescu ş1 desene~ scrnton lor, regiz orul O firmă discretă pe maslra nivelul general al producţ iil or c inemato- matografici M risipesc: ln diferita colţuri
Ale xandru S i rbu prezintă ac um m uzeul u şă de lemn: «Feslira/ inter· grafice. Este adevirat că Tn ultimul dece- ale lumi~ din cauza Ignorantei sau din
literatu rii în ansamblul s ă u . nalional du f//m - et. li». niu apar tot mai rar filme de excepţi e. Cred multe alta cauH••• Vi rog sl·ml acuza ţi
M am adresat directoru lui festivalului de la ci. autocenzurarea creatorilor, nepulinta accentele patetica, dar dv. ca mentor
• Aur, ar int i istorie· M i rat ia ăsă­
Cannes, Gilles Jacob. lor de a se angaja plenar ln valorif icarea spiritual al lumll cinematografice, tre-
rtlor. ou epis oade in «D elta 1ned1td». t emei propuse favori zează acest cli mat. O buie Iii sprlJlnlţl mult mal Intens unele
UnSt>n,11 destinat d duzărn în strămătate. - Domnule Gill u Jacob, vi multu· altă cauzA ar fi calitatea tehn i că tot mai r ~ cinematografii naţionale. Cinematogra-
A utor· I on Bostan, speciali stu l numărul 1 mese pentru ama bili t.i tea dumneavoas-- dicati a Industriei ci nematografice, care fia romlni ara talenta, - t e clplta
în matern~ de D e lt ă. trl de a-ml acorda a c eastl tntllnire. Sin· aduce după sine o anume standardizare personalitate, are nevoie de confrun-
e Pl edoarie pentru nuc. S-ar mai pu- taţi ln plini praaitire a noii adltii a fes- a operelor. tare, da focul marilor confruntlrl, c.,.
tea numi "SA nu h\ 1rm nuci i I» sau «Să ne
resppcltirn tezaurul natura l». Autor: Du· nnes t•
tivalului internaţional al filmului - Ca-
,1 deci timpul dv. asta foarte
drlmult. Festivalul Internaţional al fii· - Exiatl deci, dupl pirerea dumnea-
s-o intlreaacl. Na cunoaftaţl foarte pu-
ţin sau deloc, fi craci ci a aoalt momen•
tul Iii fiţi mal aproape da ca• ca re-
milru D ă d i rlat .
mulul, al cirul delegat general slnteţi, voaatt6, o cri2l a capodoperelor? prezlntl, cu adevlrat, certitudine ln fil-
• P rel ul a~e i. Des pre cum să gospo· reprezlntl pentru lntreaga lume cinema· mul romlnesc...
d anm ş1 sa fo1) c;1m prlma sursă de energie
tograflcl o stachetl foarte ridlcatl. - Mai bine- zis, a ş teptăm ca noii t itnni
a tC.111 : apele. Autor Ioan Onci o i tL Competiţia ln sine, cit fi competiţiile ai artei cinematografice sA apară din rin- - Ceea ce spuneli dv. mi nelinlşte,te.
adiacente stirnesc: ln fiecare an multi· du ri le generaţiei dv. Trilm cu l ncreder&1 E tulburilor mesajul dv. • i denotA o adl ncA
ple tentaţii ln toate cinematografiile ci pri ntre tinerii realizatori se giiseste un responsabilitate ... Slnt convins ci cele dis·
lumiL Pentru noi, rominil, Cannes-ul nou Bergman, un nou Fellini, un V isconfl c utate de noi stau mărturie a evoluţ iei fil-
reprezlntl o aparenţi continui alimen· sau Bunuel. mului romAneac care devine tot mai inta-
tatl poate fi de succesul «Pldurii spin· resa nt pe zi ce trece, mal ales prin tlnlra
Producţii 2uraţllon ln regla lui Liviu Clulel Dar -Domnule Gm„ Jacob,m-ar Intere sa generaţie de creatori. A vem t i noi clteva

şi coproducţii TV:
de atund au trecut aproape doul dece-
nii ' ' eforturile noastre Inei n-au putut
iEbindl •••
comeiţ „
foarte mult plrerea despre raportul art ă·
cinematografia mondlalA la
ora actuali. Credeţi ci arta fllmului va
date în aceastA privinţă ...
- ••• prea puţine pentru a ne Impune
= - Da, e adevăra t De la filmul lui Ci ulei,
ruista asaltului comerclali2lrli? filmele pe plan Internaţional .

E vorba nu de reluările de pe distins de ju ri u cu premi ul pentru regie, nu - Problema este foarte dif ic ilă şi supor· - Ştiţi , Tn urma acestei lntlln lrl, mă g111·

8
marele ec ran, ci de film ele am mai avut plăcerea să urmlirlm ln cadrul tă m ultiple nuanţe pentru a fi Tnţe leasă . desc sA realizez în această noul edltie a
produse de «sectia-film» din competiţiei f ilme româneşti de valoare a· Eu cred că rostul filmului este de a g ăsi un festivalulu i o zi a tinerei cinematografii r<r
c.etclr ul T elevizi un ii. La loc proplatA. Probabil cA cinematografia dv. echilibru intre culturi şi comerţ, în care mAne ... Ce ziceţ i ?
de frun t e, desig ur serialele ca ută noi cAi de păt rundere în arena mon· primind va loarea spir ituali să nu fle ne-
e Lumi.ni ti umbre (1 7 di a l ă 9 ii1a t ă nici o clipi c i rculaţia fireas că a - Ce Iii 2ic? .Azi e o 21 buni pentru
episoade gafa, 15 in lucru ş 1 ideilor, la rindui ei şi rentabilitatea este un mine••.
alte 15 gata de a intra pe platou. Scene1.n ul: - Nu credeţi ci lipsa ele concurenţă fac tor de extremi i mportanţA. Nu u i ta~
T i tu s Popo vi c i. Reg ia: Andrei Blai er, pe plan lntemaţlonal a festivalului de conc urenţa televizi unii, a teatrului ... - Atunci să discutăm ultimele prod uct1i
M i hai Constantinescu şi M i rc ea Mure· la Cann" a modificat lntrucltva crite- ale colegilor dv. pe care pute~ să ni le pr<r
, an.
Un «roman cinematografic» de mare an -
vergur~ a cirui acţiune lncepe într- un
orăşel din A rdeai ln 1944 şi c ontinuă pin ă
riile Mlactlei? Slntafl, dupi plraraa
mea, cel mal Important festival Intel""
naţional da film al lumll fi aub protecţia
spirituali a Cannaa-ulul M pot dezvolta
- Totu•i comerţul domini din pl in
arta filmului occidental?

- ln momentul de faţă, după pirerea Am discutat timp de o


.
pu ne~ pentru o selecţie lmedlatA.

oră cu delegat u.
in zilele noastre. Dintr-o distri b uţie răsu ­ sau «lnchlde• anumite dlraclll ale ci· mea, avem senzaţ ia strivirii culturii de ci- general al Cann&swuJul productiilct ultimi lOt
nătoare reţinem: llarion Ciobanu, Margare- nematograflllor naţionale. tre c omerţ . do• ani. Despre filmele lui M ircH 'leroiu ş1
ta Po go naţ Gi na Patrichi, G heorghe Dini· Ada Plsliner, despre Dan Pita şi M ircea
că, Valeria Seclu, Constantin Cod rescu , - Mi bucur ,; este măgulitor pent ru -Avincl de luptat cu acest asalt per· Oaneliuc, despre Dinu Tinase, Tudor M fJ.
Florin C ălinesc u , M itic ă Popescu, Ad rian noi să allim aaemenea af i rmaţii din partea manent al rentablll2lrll, cradetl ci ex· rascu . Nicolae Mârgineanu, Iosif Dem lan ,
Pi ntea. unui creator al unei c inematografii mai perimentul cinematografic, clutarea u· Steie Gulea ... Am rorbit despre 11enerat1a
• Fram\ ursul polar (in colaborare cu pu ţ in impuse pe plan internaţ i onal. Re s· nor noi modalltltl de expresia filmică maturâ a fi/mu lul românesc despre Iu lian
ponsabllitatea noastră cre,te cu fieca re se pot Impune în cinematografia mon· M1/Ju ş i Manole · Marcus, despre Lucian
CHsa de filme c1nc1 ). Scena riul: Vas ilica
ediţie. Festivalul nostru, aflat sub !naltul d i ală? Bratu şi Andrei Blaier, despre Sergiu Nie<r
I stra t e. Regia: El isabeta Bosta n. Sint
patronaj al ministrului culturii şi al minis· Jaescu.
ci ncisprezece episoade inspirate din cu- - Domnule Visarion, totuşi rAmin la pri·
no scutul roman al lui Cezar Petrescu . Irului afacerilor ederne, lşi propune să sti-
mu leze operele de calitate, să serveas că - Da, asist ăm din cind Io cind la expe- ma idee ... Prezenta tînArului film românesc ..
• Rach eta a lbă ·- tot un serial pentru Vom selecta, după ce vom viziona- cele &.
evoluţ iei artei cinematografice ş i să fav<r rimente ln l umea filmu lui. De curlnd am
co pu. De dala aceasta de aventuri. Scen a- filme propuse de noi, 3- 4 producţii pe care
nuf Ludovic Roman. Regia: C ri st iana rizeze dezvoltarea Industriei de f ilm ln vizionat un film al unui tinăr realizator Iran·
lume. cez ce-şi propunea şi reuşea un interesant le vom prezenta - mai bine-zis le vor pre-
N ico lae. zenta realizatorii la Palatul Festivalurilor
experiment .
- Aceste deziderate importante, cit în sala Jean Cocleau. Eforturile cinemato-
,; valoarea ridlcatl a compatlflei m·„ -Adlci? grafiei dv. de a se Impune vor fi puse d in
îndreptat spre concluzia ci festivalul plin ln evidenţi. Din cele 2 OOO de filme ale
de la Cannaa domini autorttar lumea fil- - Fl!mul urmArit pe micul ecran folosea anului ajung la noi pentru ultima etapă a
mului-. selecţiei 350-360. Acestea toate candi·
decoruri ln mltcare, decoruri f ilmate, Iar
personajele evoluau ln acest sistem spaţial oeazlJ per~l'U unul din cel„ 20 , ~ locuri ale
- ln ultimul timp capită o amplo'"'" competiţiei .
inedit. Starea actorilor, Jocul lor, cApAta
fo arte mare festivalul intern aţ ional din 6 1·1 valori stranii ln aceastA permanentli m i şca­
linul Occidental şi cel din Manilla. re a spaţiulu i. - a da locuri?

- Manllla? - Dlnc.olo da invenţia tn expresia, - 20, ma1.imum 22.


credeţi ci M mal Po•te apune ceva
Am rimas o clipă pe glndurl. Am privit
Oa, acolo se confruntă lumea asiatica «nou» tn aubatanta filmici? spre Gilles Jacob, care ml-a zimbit amabil.
a filmului cu valori ~ ei binecunoscute. cu Am mulţumit pentru tot, pentru acea zi
lumea e u r o peană si cu cea amerir CinS. - Nu •tiu. Aici munca de laborator .1 care pare în plus în calendarul an ul ui
Festi valul de la Manllla t inde sA concureze creatorilor ltl poate spune cuvlntul. E foarte Vreau să cred ci filmele noaatre vor ajun·
ce lelalte mdni t e s tăn c1nematograt1ce i ntrr posibil si vedem ln curlnd şi un alt tip de ge la timp la selecţia de la Cannes. Si soer
na tio nale, iar ediţia precedentâ a dem on· cinema. Noi urmărim fiecare i ncercare ca re ca, în sllralt. să le v i nă t i mpul.
' trai din plin vi goarea c ompeti ţ i ei din n sti mulea ză cu adevărat creaţia ci nemato-
ltpine. grafic ă. Alexa VISARTON

7
Numai atunci sintem puternici,
cind "1n jurul nostru se află oameni puternici
De aproape 20 de ani regi· a d e vărat , el au şansa unui sistem de tnvă­

B
zoarea Elisabeta Bostan - tămînt, după mine ideal, pentru un viilor
<<teroarea blondi» cum au creator. În primul rînd,pentru cil au posibi-
poreclit-o cu dragoste stu- litatea încă din primul an să tacă film .
denfii ei - munce•te şi Au deci controlul asupra puterii lor proprii
se munceşte cu un tip de chiar de ia început. Şi pe urmii mal e ceva:
cinema anume, un cinema eu cred că tinerii de azi sini mult mai ma-
«pentru copiii de la 8 la 80 de ani» 1 am turi deci! eram noi la vtrsta lor. Şi mult mai
zis noi ci s-ar putea numi, un cinema bine pregătiţi . Şi foarte atenti la ceea ce l ac
«de familie» ii nume•te muH mal exact «bălrînii». Discută mult despre filmele per-
,1 mai adevirat ea însqL De la «Nilcii» sonalităfilor existente azi ln cinematogra1ia
ca ni,te clntecele naive la muzicalul noastră, dar şi tn cinematografia mondială,
«Mama»1trecînd prin basme fi povestiri, au «puncte de referinfă», dar şi o dorinfă
prin Creangl •i lspirescu, regiJ:oarea formidabilă nu de a imita, ci de a-şi Iace
s-a luptat cu înverfunare calml 1nu si·•i propria demonstratie. Asta mi se pare
impunl filmele, ele •·au Impus singura, minunat.
ci sl·•i perfecfloneze metodele. «Sal·
timbancii» este rezultatul fastuos al - Fiecare regizor î•i face, cu fiecare
luptei unul creator cu sine insu,i, cu cei film, demonstrafia luL Tocmai trilieftl
din jur, cu condifiile •i condlfia lui de momentul unei asemenea demonatr•
creator. Am deci în fatl un om victorios, fii striluclte •i de la începutul discufiei
un regizor pe culmea creafiei sale de noastre vroiam. ••
pini acum. Si întreb ce simte un om
dupi ce •i·a escaladat Everestul pro· - Eu niciodată nu am sil pot spune des-
priu? Nu. Asta e o întrebare da final. pre unui din filmele mele: este strălucit.
Un început cere alti întrebare, chiar Sau: este cel mai bun. Fiecare film pe care
daci mai banali, chiar daci dumati». îl încep este un posibil eşec sau o posibilă
De pildi, de ce a ales tocmai «Fram, reuşită. Şi cu fiecare plec iar de la zero.
ursul polar» ,1 de ce l-a ficut abia acum, Sigur, există o «coacere» a noastră. Există
pentru ci, daci memoria nu m·a lisat rolul experientei, şi de viată şi artistică,
de tot, sînt nifte ani b11ni de cîl'!d mi·a dar dincolo de asta, de fiecare dată ai 1n
vorbit despre _el. faţă o pagină albi!. Şi sigur, e o bucu-
rie să vezi că filmul merge la public -
doar pentru el l-ai tăcut - sigur cil "1l
- Aşa este. Sfnt vreo 15 ani de cind îm- făcut totul ptnă ia nebunie - a mea şi
pre ună cu scenarista Vasilica Istrate ne-am a echipei - ca acest film să iasă bine,
gtndll la «Fram», pentru că este o carte dar nu eu stnt aceea care poate da un cali-
foarte cunoscută, foarte iubită. după păre­ ficativ. Şi pot să-fi mai spun un lucru -
rea mea de respiraţie universală, o carte pe care tu dealtfel n şi ştii : nu sini niciodată
despre care nimeni nu a spus că ar fi ..:pen- tnclntată de filmele mele. Blnelnteles că
tru copii». Fiecare a citit-o la altă vtrstă, dai pe milsură ce trece timpul le privesc cu
cu aceeaşi mare plJ'lcere. De ce a durat atit alti ochi, mai binevoitori, pentru că eu stnt
P.lnă a ~Juns. film;„ ln primul rlnd, ne-a spe- o sentimentală, dar obiectiv vorbind, întot-
riat puim chiar succesul cărţii. Era o proble- ceea ce li trebuie filmului său, totul n pri- românesc. Asemenea personalllă~ incon- deauna ştiu că se putea şi mal bine. Tot
mă să reuşim o adaptare cinematografică şi veşte . Un film este un act de responsabili- fundabile există şi în celelalte comparti- ceea ce am lncercat mereu, cu disperare
nu o ~op ie, .să glsim deci o structură spe6 tate. Şi de sulerintă . Poate ăsta a fost şi mente ale filmului - dar despre asta "1l aproape, a fost sA nu mii repel Şi sil nu
t1că lolmuluo. ln general, aici lncepe greul u- crezul nostru, al ec hipei care s-a zbiltut ca vorbii mai lnainle - şi poate cil ar fi tim- trişez. Să fiu eu. Noi, de obicei, cerem lucrul
nei ecranizări: să preiei o operă literară de un singur om pentru acest film . Fiecare era pul să lncepem să-i punem la socoteală Asta actorilor. Oe ce nu ne-am cere-o şi
nebun de exigent pe felia lui şi crl!d că asta şi pe cei care vin. Pentru că vin. Şi asta e
obicei valoroasăl pentru că de asta te şi nouil lnşine? Sinceritatea asta este şi ris-
apropii de ea, sa-i respecji continutul de a fost frumusetea muncii noastre. toarte bine. Ori de cite ori descopir la cantli, pentru că la film ea te trădează. Ort
idei fi spiritul, dar s-o transpui, cu alte unul din studenfii mei un film bun, c11re de cite ort vild un film de-al meu, lmi recu-
mijloace de expresie, tntr-o operii supusă - Nu ml-amintesc nld un interviu promite, cum se spune, am o mare bucurie. nosc nişte laturi de caracter - uneori
altor legi declt cele literare, filră să dez&- ln care sl n11 fi vorbit, cu o dragoste Pentru că eu cred cu străşnicie că num!li chiar nu-ml convine ce vid, dar nu mai
măgeşti fostul cititor. Ceee ce nu e uşor. pltimql aproape, despre colaboratori, atunci stntem puternici clnd ln Jurul nostru am ce Iace: s-a tipilril Tu lml spuneai mai
Pentru că, la lectura unei cilrţ~ fiecare !şi despre echipi.„ se află oameni puternici. Nu slăbiciunea lnalnte că-mi place spectacolul şi că Sal-
face imaginea lui, iar filmul oferă o imagine celuilalt, ci forţa lui te stimulează. Şi acea timbancii este un film spectaculos. Ştii
pentru milioane de spectatori. Şi e foarte - Nici n-aş putea. Pentru mine echipa forţă trebuie cunoscutil şi recunoscutli ce e nostim? ln adtncul meu nu am nimic
greu să-l Iaci pe fiecare să vadil ce-al vilzut este ca o mere familie. Ca o casă. O casă de cum apare. Uite, de pildă, eu am mare spectaculos. Partea Tn care mă recunosc
tu ln acea operă literară. Ne-a mai finul tn a noastră ln care lucrăm douilsprezece- lncredere ln Festivalul de la Costineşti. mai bine este mai degrabă poetică. Şi acum
loc chiar Fram, ursul alb. Nu ştiam nici paisprezece ore timp de şase, zece, două­ Mi se pare că e ca un reflector care caută am să-fi spun ceva la care s-ar tea tn-
cum o să-l obtinem, nici cum o sil lucrez sprezece luni. Acolo ne trilim lmpreunil cu raza lui valorile. Un detector de talente tlmpla să zimbeşti . Filmul de car simt
cu el, pentru că animalul ăsta este extra- sperantele, patimile, izbtnzile din clipa fil- tn stare să scoatil puţin cinematografia cel mai legali! - sentimental vor ind -
ordinar de sensibil, are vn caracter foarte mării, angoasele pentru ce o sA fie mal noastră din stass-ul prezentărilor ln pre- este Niici. El este poezia mea. Filmul
puternic şi o viată a lui teribil de diferită departe. Este o unitate absolut nemaipo- mieră după care urmează o cronică. dupil meu de suflet.
de lot ce existli ln lumea animalelor. Nici menită de respect şi iubire faţă de munca care nu mai urmează nimic. La Costineşti
nu prea n tnttlneşti des ln arenele circu- pe care o facem împreună ş~ dupil părerea se prelungeşte viata unui film, se reeva- - Totu,i, filmul de acum, cred el
rilor. Asta mă speria tn primul rlnd pe mea, lista este singurul lucru ln stare să-fi luează o producţie, se mal priveşte odată ifi deschide o poartl spre altcav& De
mine, ca regizor, pentru că nu mi-am ima- dea speranţa că vei reuşi . Eu cred dintot- o operă, se descoperă valori care poate pildi,spre filmul - pentru·oameni·mari-
ginat niciodată cil aş putea lucra cu o deauna că filmule o muncă de echipil,chiar nu s-au impus de la prima vedere. Şi e la·care·se·pot·bucura·•l·coplli •••
blană de urs. Fram trebuia să aibă suflet. dacii de rezultatul ei răspunde - cu capul- bine. E bine să descoperim că stntem
trebuia să fle un actor. Principala greutate regizorul. Şi mai cred cil exlstli asemenea mu~I. cit mai multi, mai ales că tn cinema- - Nlciodatli n-am tlnJlt să fac film pentru
a fost însă găsirea unei piste cinematogra - oameni minunati tn stare să ne stea alături tografia noastră există atlta loc, attta teren oamenii mari. Şi nu m-am glndit să-mi
fice şi acum cred că a meritat să aşteptăm ln creatia cinematografică. Un inginer de virgin, bun şi fertil incit numai puterile să deschid o poartă spre filmul «serios» fA-
aut, pentru că Vasilica Istrate care, după sunet numit Salamanian. operatori ca Ion ne tină sil-1 exploatăm pe tot, fiecare tn ctnd filme cum le numesc eu «de familie».
părerea mea, a dat cel mai bun scenariu al ei
Puiu Marinescu sau Nicolae Glrardi, o pic- felul lui... Şi care mie mi se par foarte serioase. Şi
toriţă de costume ca Neliy Grigoriu Merola, necesare.
de plnă acum, a găsit cheia filmului formtnd
această familie de circari cu destinele ei,
un scenograf ca Dumitru Georgescu, mon- - E•te atit de frumos ce spui, incit
tn care Fram intră cu destinul lui. Ceea ce teuze ca Iolanda Mtntulescu şi Cristina aproape reu••fti sl ml convingi că - Dar poarta asta 1-a deschis! De la
ne-a mai atras - acum Iii răspund pufin Ionescu, o machieuză ca Violeta Marines- totul este cum nu se poate mal bine, sine. Ce faci? Intri sau nu intri?
pe sărite - a fost tocmai lumea circului cu, regizori secunzi ca Edlth Mandel ş1 ceea ce nici mlicar nu·fi seamini, pen·
care este fantastică tn dorinta ei de stril· Iorgu Ghindidis - şi vezi, !ţi vorbesc tru el •tlu cit da axlganti e•tl mai ales - Nu ştiu. Este adevărat că nu-ml plac
lucire ptnă la epuizare şi care se line, şi Iar de echipa mea, dar mai sini ş i alţ ii,
oameni cu talent şi d,ragoste de prolL•sie
în ceea ce te prive,te. Chiar
lipseşte nimic?
••a.
nu ne drumurile bătute. Este adevărat că pornesc
întotdeauna pe altă cilrare, că tmi place să
rezistă, pe un sentiment care dealtfel stă
şi la baza scenariului: speranţa. Speranta care au ajuns la o mare experienfă. Cu am necunoscutul ln lată. sil nu ştiu ce gă­
că într-o zi va fi bine. N-am reuşit azil Dar
ei defilăm. Ei ne asigură calitatea unui sesc la capătul drumului, o prăpastie, un
film, ei stnt, cred eu, zestrea cinemato- - Nu există casă fără lipsuri şi casa asta,
mtine, dar poimline, o să reuşim neapă­ care este cinematografia noastră, are şi ea lac, un desiş , prea.„ desiş. Poate că asta
_rat... Ce spun eu acum însă este faptul grafiei noastre, una din valorile el cele lmi dă interesul şi puterea să merg mai
mai sigure. Şi dacă am avea mal multi lipsurile el. Cea mal gravii mi se pare că
lmplinit. La lnceput chiar şi dorlnta noastră este legată de ceee ce priveşte momentul departe. Pentru că mie chiar lmi place s-o
de apropiere de o lume atlt de formidabil ă asemenea profesionişti ar li extraordinar. iau mereu de la capăt!
Din păcate, nu stnt atltla elfi ar tro!Du \ prezent al viefii noastre. Ei nu este privit
cum este lumea circului ne speria. Alit şi tnteles lntotdeauna, tn toate lmplicatiile
de multi au încercat s-o redea, şi atlt de pentru ca să acopere cu talentul şi valoarea - Atunci ar fi exact momentul «Sal·
lor toată productia noastră cinematograficii. lui profunde. Omul zilelor noastre, cu ce
putini au reuşit. Iar cei care au reuşit consli· are el bun şi rău, cu frămlntările, cu durerile timbancli» este «opera de virf a unei
tulau pentru noi puncte de referinţă aproape De aceea cred că unul din accentele cele cariere cinematografice». O culme, nu?
mai serioase la ora asta ar trebui pus pe lui, cu viaţa lui care nu este, nu poate fi,
inhibante. Nu doream sil mă las furatli de o explozie de fericire permanentă, nu este Sau nu?
un drum băţul - chiar dacă bătut cu ge· formarea de noi specialişti tn toate sectoa-
rele creaţiei cinematografice. E mare ne- declt foarte rar - mă repet - prezent ca
nlu. - Doream să fac «circul meu» şi, atare ln filmele noastre. Ştiu eu de ce apar - Nu. Eu nu mă consider pe o culme.
din acest punct de vedere, aştept cu nerăb· voie de acei «mai mulţi oameni buni» care Sau poate nu vreau sil mă consider pe o
mai greu scenariile care sil vorbească
să tnconjoare acele «mai multe scenarii culme. Toată viaţa m-am temut îngrozitor
dare verdictul lor, al circarilor, pentru că drept şi curajos despre azi? Poate tocmai
numai ei ştiu ln ce măsură circul meu este de calitate» din care să se nască acea mult- de limitele mele. Oe acel moment tn care
pentru cil triim acest azi. Poate e necesar
şi al lor. Adicil adevărat.
rlvnltă productie nationaiă foarte bună„. totul se aşazil, solid şi de neclintit„ lntr-o
reculul acela, lndepărtarea de tablou ca
să-l vezi mai bine. Sau poate nu avem pu- matcă. Întotdeauna ml s-a părut că acolo
- Am impresia ci filmul acesta a - Daci tot am alunecat din «proble· terea. „ Poate generatiile care vin după ar fi lnceputul sflrşilulul. Nu. Nu stnt pe
foit lucrat lntr-o stare vecini c11 cea a me personale» in «probleme generale», noi vor avea puterea asta„. nici o culme. Slnt - sper cil sini - tn drum.
mediului pe care-l descrie: triplu salt Şi lasă-mă aşa. Asta este starea mea bună .
pofl sl·mi spui cum vezi momentul de ~~~~~~~~~~

mortal firl piui. Mi-ai vorbit de toate - Da,r au fi chemarea? Starea tn care pol să merg mai departe,
fa ţi al cinematografiei noastre?
temerile 1numai de teama el ai fi putut să pornesc de ia zero, cu o pagină albă tn
ui·fi fringl gîtul» cum se spune în - Ei, uite vezi, poate de aici ml se trage lafă .
limbajul arenei, nu.•• - Cred că este un moment al cristalizării mie optimismul. Aproape toti studenţii
personalităţilor creatoare. Fiecare este o mei - cei talentaţi şi buni - se apleacli, - hi doresc s-o începi cit mal grabnic.
- Riscul este partea regizorului. Şi clşti ­ valoare inconlOndabil ă şi incomparabilă. cu 1nverşunare aş spune, asupra temelor
gul şi pierderea n privesc direct şi personal. Fiecare are o amprentă. Un anume lim- contemporane. Şi au dat lucruri foarte - O, nu! Nici graba nu e genul meu„.
lncaplnd cu pretentiile fată de sine şi strr- baj. Un stil propriu. Şi acest lucru ncon- frumoase, pline de sevă. de adevlr şi vita-
şlnd cu puterea de a se lupta sil obtină sider lncepului bun al unei şcoli de film litate ln micile lor lucrări de Institut Este Inter viu realizat de Eva SIRBU

8
B
Sinlem patru suflete ln lncâ- - Se fac. dar nu cit ar trebui. ŞI mai e
pere, plus o prezentă. Ea, Car- ceva, care mie mi se pare foarte periculos:
men Galin, /şi consumă, cu dacă faci un lucru extraordinar nu se lntlm-
o gratie naturală, rolul de gaz- piă nimic. Dacă fad un lucru prost, nu se
dă. El, Dan Pita, ne pregăleş~ lntimplă nimic. Dac4 nu faci nimic, nu se
atmosfera: pune muzică. Tase, lntlmplă nimic. Nu ştiu, nu avem rAbdarea
boxerul famlliel, mă inspec- sA privim sau puterea de reacţie ln fala a
tează cu de-amănuntul: stnt sau nu slnt un ceea ce se face.Nu •tim si creAm o scari
duşman. Nu sini. «Prezenta• se află pe ,,,._ de valori... Nu •lim «&6 lmplngem• un film
relele din fata mH: două portrete de Ion Pa- la public. Nu ftim d-l dăm importanta
cea. Două Carmen Gatin. Un profil şi un «trois cuvenita. Eu zic c4 nu se poate ca un film
quarts•. u ştiu. Au fost expuse in holul Tea- ca Stop-cadru la masi, un film care spu-
trului Mic la premiera spectacolu/ul «Nu sini nea ceva, s6 fie aruncat pur şi simplu pe
Turnul Eiffel•. Cel de trois-quarts mă obst1- ecrane la voia lntlmpliril. Publicul de pre-
dHză. SHmănă cu cineva - ln afara de me>- tutindeni are nevoie sl fie lndreptat spre
del, fireşte, dar nu-mi dau seama cu cine. o operi mal deosebita - la filmele de d~
Carmen Galin se aşează, ln fine. «Gata 7» vertlsment se duce •i singur. Reclama nu
/şi scutură coama blondă - unul din 11t1slurl- este doar sufletul comerţului, este şi şansa
le t!I purlJJI. din via/A pe scenă şi ln filme: artei de a se comunica ln bune condiţii.
«Gala/» «E obosită?». «Nuuu, nu e obosită/» Dacă noi nu înţelegem lucrul Asta, nu e
Pr«is este. Ieri seara a avut sp«taco/1 azi bine. Dar lmi cer Iertare, nu mă simt la ln-
repeU/ie, dar ea, nu-nu, nu este obosită. demlnl să vorbesc eu despre lucrurile
Mă uit cum stă, concentrată, cu micul t!I aer astea„.
de lnverşunare pe cart; li capălA ln fata ori-
cărui obstacol şi brusc, ştiu cu cine seamănă - Bine. Atund hal al vorbim despre
portretul de trois-quarts: cu Fanny din «SaJ. ce ta a,teaptA dupi Fanny.
limbancii». Fanny sus, la trapez, lnainte să-şi
dea drumul. Saltul acela li ffK:ea chiar ea, - Mă glndesc cu drag fi cu emotie c4
Carmen Galini nu o dublurj. Aşa a vrut ea, am să joc lntr-un film al lui Dan. ln Faleze
nu l-a cerut-o nimeni, ştiu. De cel Din am- de nisip. Este pentru prima oară clnd 111n
bi/ie l o partitură mal consistenta lntr-un film de
- Nu, n-a fost ambiţie. Cred c4 intuiţia actualitate. Şi complet altceva decll 111n
mea a luat-o lnaintea raţiunii şi ml-a •opt~ încercat plnă acum. E un personaj la vlrsta
ci pot lndrăznl să fac totul pentru acest mea, deci, nu mai au loc gesturile mărun­
rol. Nici o clipii ln mintea mea n-a fost Ideea tele, puftesc-graţloase, trebuie altceva şi
ci, uite, eu cu Fanny, «lmpuşc» lozul cel trebuie s6 mă controlez foarte tare. Mă
mare. Probabil simţeam Ins& că este lozul bucur şi mi tem ln egală mAsurA. În pri-
cel mare. ln meseria noastră, cel mai grav mul rlnd, mă tem de el„.
lucru este c4 timpul care trece contează (Privirea pe care o strecoari spre ca-
foarte tare. Eu ştiu c4 slnt roluri pe care aş mera de alituri, este chiar temitoare).
fi putut s6 le fac la doulizeci şi ceva de ani, - .„După Faleze•• o să fie lntunerlcul
nu acum clnd am treizeci ,1„. ln acest sens, alb, un scenariu de Andrei Blaier1 fn care
Fanny este ultimul tren pe care l-am prins. exista un roi scris special pentru mine.
Dac4 111 spune aota altcineva. probabil nu Deocamdatil n ţin afa, ca pe o promisiu-
mi-ar conveni - fle fi din cochetirie, dar ne frumoaal, pentru c4 nu •tlu clnd va
eu lmi permit s-o spun. Şi aşa şi cred. termina Blaier serialul TV. Şi am mai pri-
mit un scenariu bun ca scriituri de Sanda
- ~tl o actrlţA conaacratA de film fi Faur, pe care trebuie d-l lncep cu Gheor-
de teatru, o vedatA. Nu al nevoia de ghe Turcu, chiar acum, ln Ianuarie, rolul
demonstraţlL Ce ta-a ficut si lnfrunti principal. Şi iar ma tem.
riscul unul aHmanaa personaj? Nu mă
q1ndesc doar la partea lui «acrobatic A»„ . -Asia lnHamni ci îţi pui, Inei
iţi pasi, cum va fi primit rolul pe care
- lnleleg... Mi-a plăcut foarte mult„. l-ai ficuL.
M-a atraa, m-a fascinat nebunia asta pe
care o au ln el circarii - cel de la 1900, ca şi - Foarte tare. Daci simt c4 nu e drept
cei de la 1982 - slnt oameni formidabili! - Nu. Eu nic i odată nu mi-am dorit nea- oameni ln stare sA-mi redea echilibrul ce se spune despre mine slnt chiar dlirl-
Ei ştiu clnd urc4 sub cupolA, dar niciodată părat roluri de lnt indere. Dar el, rolul, tre- El, da.„ mata. Daci eram fi eu lndoită şi mi se
nu pot şti clnd fi mai ales cum vor cobori buie să aibă rostul lui într-un film. Chiar («El» nici nu mişei în camera de ali- confirmă lndolala, mă lnfurii lngrozitor şi
de acolo.„ Şi totu•i urci! E un risc pe care şi un rol mic, cum a fost cel din Ora zero, turî••• ) abia utept s6 demonstrez c4 pot mai bine.
ei şi-l asumi zilnic - pentru că vorbeaţi oe exemplu, daca scenaristul şi regizorul - .„ dar nu are lntotdeauna răbdare . Da- Sigur, uneori «şuturile• sini bune pentru
de risc. Poate am ,1 eu gustul riscului „ . li dau puţină importantă dac4 Insistă puţin că mă simte c4 slnt lntr-o crizi mare, rea- ci te lmplng cu un pas lnalnte. Dar şi lau-
E o lume cu totul 91 cu totul speciali. Nu asupra lui şi dacă tu te lupţi pentru asta. 16, atunci, da, atunci pune umlrul •i mă dele te lmping cu un pas lnainte. Şi cine
ştiu cum să vi explic mai bine.„ Vedeţi, sini şanae s6 lasă ceva. Asta depinde şi scoate la liman. nu prefera laudele?
clnd am făcut rolul nu mi-e fost fricA. A- de noi. De energia pe care o avem ln mo-
cum lnsă, numai glodul că puteam s6 exist, mentul respectiv. Dacă un asemenea rol - Care asta lucrul cal mal Important - Pini acum al avut parte do•. da
ca actrită în 1980 9i sA nu fi avut norocul s6 te prinde puţin obosit, cedezi, laşi lucrurile pentru o actriţi? De film, nu de teatru. laude, nu de ••uturl», cum spuneai.'
ml se ofere acest rol, mă lnnebuneşte. ua cum slnt şi atunci nu Ieee nimic. Dis-
Cred ci af fi suferit foarte mult dacA-1 ve- pari. Nu te mai vezi chiar dac4 din scenariu - SA tale ln carne vie. SA ştie exact - E adevirat, deşi poate uneori meri-
deam / Acut de altcineva„. existai pe tot parcursul filmului . AdevArul clnd trebuie s6 treac4 de la un gen la altul tam «ş utUri„„ .
este Ins& c4 la film noi depindem foarte ln sensul vlrstei. SA fie con•tlentă c4 nu
- Ce frumos compliment pentru au- mult de regizor. De ce are el ln minte, de rămlne vefnic Uniri. SA nu se agaţe. Ten-
toarele fllmulull ce vrea el cu personajul meu, de ponderea talia unul rol «de tlnArb este foarte mare - Vorbe'ti de film?
pe care i-o dii nu numai din filmare, dar şi fi faptul c4 cineva ţi-l propune te m6gule9te.
- Nu m-am glndlt s6 fac un compliment„. din montaj. Pentru c4 ae lntlmpli •I ca un Dar eu cred c4 trebuie si ai maturitatea şi -Da. Pentru că rn teatru e altceva. Cel
AdevArul este lnd c4 lntllnirea mea cu rol pe care la lecturi mi-l Imaginez foarte puterea sa spui: nu. Dac4 111 exista partituri puţin ln teatrul nostru. Poate pentru că
Elisabeta Bostan a fost extraordinarii Poa- dramatic, ln film nu mai apare aşa. Atunci solide, adevArate, dac4 aş avea de jucai o aici noi avem un program. Dinu Slraru ştie
te şi pentru c4 simţeam c4 mă iubeşte noi actorii spunem: n-a leşit Sub expresia femele cu care se lntlmp/A ceva, sigur nu ce vrea şi, mai ales. ceea ce vrea el e «de
foarte tare. Nu-ml dAdea voie si nu fle per- asta 98 ascund surprizele meseriei noastre. m-a• glndl nici o clipii nici cum arAt, nici bine• pentru noi toţi, pentru teatru. El ne şi
fect ceea ce fac. Nu-mi dAdea voie s6 arilt Pentru ci un actor nu semnează contrac- citi ani am. Dar dac4 totul este - Iertaţi-mă cunoa•te foarte bine. Ne ap&ră, uneori
prost, sA nu am cel mai bun machiaj, cel tul pe principiul: ce citesc filmez şi ce fil- - api de ploaie, daci e o plimbare fi lncă chiar lmpotrlva noastri fi ftie s6 ne dea
mai frumos costum, sl nu fiu «cea mal, mez rAmlne. Aşa Incit eu mă pot trezi ctnd o plimbare, •I pe urmi o şedlnţA, sigur cA senzaţia asta formidabilii c4 slntem cel
cea mai»„. Nici nu ştiţi ce mult conteazA se monteazA filmul c4 scena din pod, sau spectatorul, ln lipsi de altceva, lncepe să mal grozavi, cei mai Importanţi. Ştie s6 ne
să te simţi atlt de iubit. Pentru noi, actorii, de pe stradii,sau de la masă nu mal axi.UI se uite cum arat. M-am mal lngrhat Am lanseze, ftie s6 ne menţinl . E foarte bine„.
dragoatea '' oncrederea fac s6 tl•neasc4 Şi poate c4 scena aceea era chela rolului mai slAblt. Mi-a mal aplrut un rid„. Clnd lntlmplarea face c4 acum mA aflu ln unul
tot ce avem mai bun ln noi„. Cred c4 ln meu. Ce poţi spune atunci decll: n-a leşit! partiturile alnt atlt de anemice, omul are din momentele bune care ml le oferi fi~
alta profesi poţi birui fi de unul singur, (Dane, du-te dincolo! Te rog!) pretenţia ca cel puţin actriţa ai fle tlnAră mul Dar bucuria aata o Impari cu o mare
bazat pa cunoa,terea solidii a meseriei fi (D• P'lţa, c - nu ttlu cinci a apirut şi frumoasa. E vorba de o fati de 22 de ani responsabilitate. Faţi de mine, laţi de
pa forţele . proprii. La noi nu ae poate. cprlntN noi•, dispare ln camera da ali- cu care nu ae lntlmpli nimic? Atunci cel ce-am ticul pini acum, laţi de ce mi-111n
Pare un paradox. dar noi ne simţim neferi- turl.) puţin si albi 22 de anH Daci e frumoasă propus, laţi de ce mă a•teaptA, pentru cA,
cit! clnd slntem singuri . • Senzaţia de goi, - Vedeţi, asta nu se poate lntlmpla în ~~i~~~ mai bine, pentru ci frumuseţea P,Jace 9tiu foarte bine, ln meseria asta clnd pic~
SPnzatia că nu are nevoie nimeni de tine, teatru. Acolo există un rol şi el se face poci, Ioane de sus şi uneori Iţi lringl gltu1„.
ci nu le lube•te nimeni, ci nu e•ti - sau aşa cum este. Se ooate că nu am ratat nici ln /ara mea, pot'lretut de PilCH pe care
nu mai 8'11 - ln atenţia oamenilor este un rol în film. Dar de la a nu raia ş i pin ă la - Af8 al D• de ce • . . .? Vreau al acum ii numesc «Fanny•. Priveşe undelfll
uclgitoarel Din fericire, noi slntem ln pr~
mul rlnd actori de teatru; aparţinem unei
trupe, unui colectiv; avem un program de
a tace cum trebuia, ce distanţi! Sigur,
dac4 stau s6 ma glodesc la rolul din
trata•• sau din Tinua Scatiu - oe care
„„. spun, da ca sint partiturile atlt da an•
mice?
dincolo de noi, cu aerul acelll lnverşunli Cart1
es~ şi al personajului fi a/ mod•lulul. «M<>-
delul» se ridicA şi tnl!şt,,,.„şe Cl!1fa III un ca-
lucru precis •I aata ne salveazA. La film, l-am iubit toarte tare - şi ta cel din Meie - Pentru ci problematica filmelor noas- s11to(on. u primele sun•~ apar• şi «El»,
inai, de multe ori, chiar oameni foarte ta- ro,ii, ln fine, la toate roli•oarele mele, tre- tre este forţatA, zic eu, dintr-o proastil lnţe­ Dan Pi/a.
lenta11 slnt pArAs111, slnt 16satl să cadli dupll buie s6 recunosc c4 ele au lnsemnat ceva legere a .ceea ce trebuie s6 fle o cinemato- - E muzica la filmul lui, la ConcurL.
un roi-douA„. Există chiar o modă : daci pentru viata mea de actrlţA. Dar nu pot grafie naţionali. Avem o paletil foarte re- ' Muzica lui Adrian Enescu ne duce in filmu1
apari 1ntr-un film şi te vezi, brusc te desco- spune: slnt foarte mulţumită de cariera strlnaA, foarte draci. Singurele pers<>- lui Dan Pita ln car• Carmen Galin nu joacă
peri lnc4 trei regizori care fl.Înă atunci nu mea. pentru c4 nu slnt. na)e care exlatil cu adevlrat sini ln filmele Carmen Galin ascu/IA de ,,arcă iii' fi filmul
dideau nici un ban pe tine. Asta-i filmul ------ istorice. Sau despre revoluţie. Acolo lu- ei. Ascultă, ca şi cum l-ar vedu. Probabil 11
-De ca? Totu,1, da ce? crurile slnt clare, personajele alnt puternice, şi •ed•. Poae n-ar lr•bul să o tulbur, dar
- hta adavirat ce spui, d• «ln ge- dar istoria au ticul-o bArbalil, rAzboaieie n-am /ncauo:
neral„ ln cazul da feti, cred mal dagra- le-au purtat birbaţii, revoluţia au !Acut-o
bl ci al Inspirat un anume tip da perso- - Nu ştiu . Poate aşa slnt eu: tot timpul blrbalil... ln asemenea filme, femeile slnt - Carmen! Na trebuie un final.„
naj c - s-a fi impus ln filmele noastre.• am nevoie s6 ml 98 confirme c4 e bine, «pete de culoare». Eu nu spun c4 nu tre-
foarte greu aluno &6-mi apun eu: e binai buie să facem filme Istorice. Dar dac4 fa- RldlcA spre mine una din acele priviri ml-
- Mi-e foarte greu să vorbesc despre Am nevoie a6 ml confrunt ln permanenţi cem fapte filme din care aflam ce s-a ln- ra/R pe care numai copili şi persona/•le el le
mine. ln primul rlnd c4 nu cred că am făcut cu ce fac '~daci lntr-o zi nu realizez nimic, tlmplat odatil cu noi, atunci sA facem şapte au:
plnA acum un personaj de film deosebit ml se pare ci am pierdut tot ce am flcut filme din care si afilm ce ae lntlmplă a- -Trebuie?!
ln afara de Fanny„. pini atunci. CA sini ln crizA. CA sini ln pasi cum, azi, ln Jurul nostru. Filme care s6 spu- Privirea "~ plus privirea PQl'lretulul, parcA
proaati. CA nu mal sini buni de nimic. Şi nl cava. SA pună un punct pe un «I•. SA " pro mult. Ced•z:
- ljli «Ilustrate cu flori de cimp•? nu pot spune c4 nu am lncredare ln mine. corecteze, s6 ajute, s6 dea de glodit, sl
ŞI •Dimineţile»? •• ljll muta din •Tinase Dar dupi ce am obţinut ce vrMu, vreau mi•te ceva ln spectator.„ - Nu. Nu trebuie„.
9catin? $1 «Ana ,; hoţul»?. Sau vrei altceva, vreau mai mult, mai bine '~ dac4
si judecim rolurile dupi lntindara? nu am Hnzaţla Hta de mal mult ei mal bine, - Sa fac. Sau crezi ci nu?
mă dezechilibrez. ŞI exlstil foarte puţini Eva SIRBU


/---·-----
O scoală
, natională
,
deauna ceva, t!lin subiectul pe care-l au,
î nveţi ceva din ele, înveţi ori din ceea ce e
bine, ori din ce li se tnttmplă rău celor de pe Un film care
Colocviile revistei «Cinema» la· ecran. Pe cTnd filmele noastre, vor şi ele
să scoată ceva, dar uneori vor P:rea mult
îi indeamni
să arate ce vor, iar alteori lasă totul ia lati- pe spectatori
•Clubul muncitoresc C. F. R. Timişoara tudinea spectatorilor. Nu ştiu, dar Uimele
astea nu prea-mi plac.»
si gîndeasd:
lată deci un prim pas tn descilrarea vaio- O lacrimii de faui
•Casa de cultură a tineretului din laşi rîi, tn căutarea unui anume plus, existent de Iosif Demiu,
•Casa de cultură a studenţilor ln filmele care «scot ceva» din teme aleasă,
fără a arăta prea mult ce vor, dindu-i specta-
cu Dorei Vişan
din Bucureşti torului posibilitatea să descopere el lnsuşi în rolul principal
acel plus - «ori din bine, ori din rău».
Este lnsă o distantă considerabilă, de la
acest nivel de lnyenuitate binevoitoare plnă
ia dominantele superioare ale grupelor cer-
cetate.

Motto: «N-am ştiut cd va fi o discuii• aşa de lntlmd cu dumneavoastrd, cd n-aş {1 PP mrne nu m.1 1nterPseaza dec1t
venit. Pentru cd n-am vlzut dec/I 3 filme din cele 4-0. Eu am lnteles ci va fi o filmele romanest1 de actualitate
sa/I mare pi/ni, ln care o sd ia cuvlntul a/III, iar eu o sd trag concluzi/ pentru făcute de anum1t1 reg1zorn'
mine. Ca sl ştiu apo1 la ce filme sd md duc şi de care sd mii feresc. Deşi aş vedea
şi un film rlu cotat de dumMavoastrl. Ml intereseazl la fel de mult un film Ceea ce e surprinzător la polul opus al
socotit prost - sd vid cum arat.t şi de ce-i pros~ şi aş fi curios sd văd şi cum cl isponibilitătiior cinefile este un puternic
mi se par mie filmele apreciate ca bune». sentiment de solidaritate, un fel de conştiin­
Un cinefil anonim tă a familiei adunate ln jurul mesei comune,
de la Casa de cultură a studenţilor care este spectacolul cinematografic, cu
din Bucureşti - noiembrie 1981
toate secretele de fabricaţie cunoscute.
Mă întreb dacă regizorii filmelor celor mai
angajate, ideatico-estetic, ştiu cit de aproa-
pe le urmăresc aceşti cinefili viata şi opera,
cit de netă e, ln multe cazuri, distincţia pe late spectatorului să descopere şi să aleagă
Începem, la lnceput de Numai astfel vom obţine o imagine care spectatorii o fac Intre productia curen- el tnsuşi ceva. să sublnteleagă, să glodeas-

B
an, o rubri că nouă.,.dedi­ a raporturilor creaţiei cu inspiratorii tA, ocazională, comercială şi vtrturUe valo- că.
cată spectatorilor. O ru- şi beneficiarii ei, echitabilă, stimula-
rice ale unui an. Pe care ei le analizează cu ŞI mai e nevoie de o precizare.
brică pe care o vom reali- toare. Şi numai atunci aportul criticii o aplicatle metodică demnă de invidiat de
za nu prin scrisori, ci va fi complet. Pentru că cercetarea către criticii profesionişti.
lată o mostră. opusă aceleia indicate ln <-N~am dat examen la IATC
ia spectatori acasă. adică a plicată a publicului artistic nu poate
motto şi prin faptul că e vorba de un cine- dar 1011 plac lucrurile care at1nq
Jn cinematografe, la ca- rămlne o lndeletnicire 1acultatlvă a ru-
amator de notorietate: problemele oamenilon
sele de cultură. la locurile lor de muncă. bricilor ocazionate, de reportaj şi decla-
Vom discuta, desigur, despre filme. raţii. Ea ţine de atribuţiile profesionale •Pe mine nu mii intereseazl dedt filmele
Dar interesul nostru, pe care li deconspi- ale criticii. Este o obligaţie a el şi totodată româneşti de actualitate, făcute de anumiţ i Precizarea e urm6toarea: acest tip de
răm din capul locului, afişlndu-1 ln un drept Dreptul de a nu considera regizori. Oe aceea am văzut Croaziera şi optiune nu aparţine unui cerc restrlns de
supratltlu şi llustrlndu-1 printr-un motto, publicul global, de a nu-l socoti o O lac:rlmi de fati. Imaginea, ln aceste cineamatori, iniliaţi ln tainele tehnice ale
obiectivul ultim al acestei rubrici, chiar entitate tabu, de a-l cerceta tot atn de două cazuri, e foarte modernă, structura filmului şi aspirlnd el lnşişi la celebritate.
dincolo de filmele discutate, sini spec- liber ln nuanţări cum lncercăm a studia filmelor e relativ nouă, cu un montaj dis- Pe aceeaşi platformă se situează multi cine-
tatorii lnşlşl. geneza şi finalizarea operelor. continuu şi o modalitate de expresie impli- lili «profani», tineri şi foarte tiner ~ care, ln
cită, extrem de gustată de publicul cinefil, fata indiscretlllor noastre, răspund prompt:
Aşa cum nu slnt numai plătitori de Astfel vom ajunge la numitorul co-
bilete, buni a demonstra prin cifre an- mun declarat ln supratitlul rubricii: cali- pentru că prin aceste filme spectatorii sini «Nu, n-am luat lecţii de film, nu fac filme,
vergura unor succese discutabile, spec- tatea. Calitatea produselor ecranulu ~ solicitaV să deducă, să subtnteleagă, să n-am dat examen la IA TC şi nici nu am de
glndească foarte rapid. Cele două filme glnd să dau. Dar mă socot un cinefil, îmi
tatorii nu sini doar emiţători de sentinţe dar şi a celor din faţa şi din spatele
folositoare pentru a lmbogăţi colecţia de acestei lntinderi de ptnză. Eforturile de citate stnt două tentative parţial reuşite, plac filmele şi tmi place ln general arta. tml
deşi diferite şi inegale, de a ne sincroniza place să văd ceva deosebit, lmi plec lucru-
calificative a autorilor şi a le măguli, auto-depăşire ale cinematografiei noas-
odată ln plus, amorul propriu. tre, probate ... ultimul timp prin cneva cu unele cinematografii apropiate, nu prin rile care ating problemele oamenilor.» lată
Spectatorii au o personalitate a lor, tlşniri Izolate, ar ajunge lntr-un punct
aceea că ar fi frumos filmate, cum e Lu- cum se exprimă tn continuare acest con-
individuală şi colectivă, care solicită mort. fără un efort de degajare a drumu- chlan, ci prin caracterul incistv al observării locutor care, ln treaclil fle spus, studiază
reaiitătii . După Proba de microfon şi metalurgia:
prin ea lnsăşi o cercetare continuă. la lui către public al filmelor de artă şi
fel cum autorii au o individualitate a lor, problematice. Şi, trebuie să recunoaş­ Croaziera, Mircea Danelluc se arată a li, «Am clteva opinii aia mele, dupA care mă
pe care critica o cercetează. dincolo de tem, acest drum este deocamdată destul cred eu, cel mai Important regizor al nostru, conduc !n alegerea filmelor. in momentul
produsul n cauză, dincolo de cronica de lngust, lntortocheat, uneori o biată de filme de actualitate, şi ef stă alături de cînd apare unul de Mircea Daneliuc sau
cineaştH din alte tiri, care merg ln aceiaşi de Iosif Dem ian sau de Nicolae Mărgitll'a­
unui anume film. Dacă vorbim adesea cărare umbrită, pierdută printre multele
despre condiţia actului de creaţie, nu hăţişuri ale unei retele cinematografice
sens, al luptei pentru inovaţie şi pentru nu, mă duc să-l văd. Pentru că la-am vlzut
putem Ignora nici condiţia recepţiei. care ar trebui, ln mai mare măsură, să-şi exprimarea unor adevăruri cu caracter so- filmele anterioare, realizate ca regizori sau,
Dacă ne interesează sursele, formaţia facă din actul de cultură, din promovarea
cial şi uman despre lumea noastră. in ceea în cazul ultimilor, la început. ca operatori.
ş i măsura talentului autorilor, e cazul noului, din elevarea gustului public ş1 ce mă priveşte, nu optez total pentru felul Dar citesc şi ce se scrie despre filme, pen-
să ne preocupe ln egală măsură gradul
in care lşi face el filmele, nu-mi place ră­ tru că uneori cronicile te fac curios, fli
a gustului personal, adică din educaţie,
de informare, disponibilităţile şi diferen- un imperativ de prim ordin. ceala filmelor lui, dar aşa este e~ şi Mircea atrag atenţia asupra cite unui nume nou.
Daneliuc este un profesionist extraordinar, Deşi mi s-a lntlmplat să citesc uneori cro-
ţierile existente ln masa publicului.
iar cinematograful românesc are nevoie tn nici - cum au fost cele ia lntoarcere la
cel mai lnatt grad de un asemenea profesio- dragostea dlntil - care spuneau şi bune
nalism. O lacrimi de fată, evoluat din şi rele despre un film, mai degrabă bune,
punctul de vedere al imaginii şi al limbajului, clnd de fapt filmul era slab. lmi place foarte
1 Optiunea
topuri comentate, rezultTnd din prelucrarea n situează şi pe Iosif Oemlan printre foarte mult ce scrie atlt de stimatul O.I. Suchianu,
zero>' sau spectator
răspunsurilor la chestionarele referitoare la . puţinii regizori care lntreprind acest efort, totdeauna slnt lnctntat de comentariul şi de
la 3 ftlme intr·un an s1 1umătate anul cinematografic românesc 1980-1981. deşi ar fi unele obiecţii de lormulat tn pri- observaţiile sale, <tar uneori nu sfnt de
Sondajele au fost urmate de colocvii tn vinţa adevărului psihologic al filmului şi acord cu calificativul pe care n pronuntă .
Ne lntoarcem, ln acest număr, la cel 133 care vorbitorii şi-au argumentat opţiunile . lată de excesul de verism care, după gustul lnteleg că e necesară şi cronica de lntlm-
de •subiect!» cercetaţi de noi prin sonda - Motto-ul pus ln fruntea acestei pagini meu, există ln această iucrare».Uosif Costi- plnare, lnsă aş vrea să existe şi o critică
jele Intreprinse ln rlndurile cineamatorilor reprezintă ceea ce am putea numi «optlunea naş - Timişoara). mai Incisivă tn negaţie şi mal puţin de supra-
şi cinefilllbr de la Clubul muncHoresc zero», de la care tinern să pornim, pentru a O op\iune care se susţine perfect prin l ată clnd susţine un film. De pildă. lntlmp1-
CFR Tfml,oara, Casa de culturi a tine- nu ignora nici una dintre stratificările pe ea însişi şi nu mai are nevoie de comentarii. narea de către critică a lui Mircea Daneliuc
retului din 19'1 şi Casa de culturi a stu- care o atare cercetare ie relevă. El aparţine Decn poate pentru ·a semnala numitorul mi s-a părut cam reţ i nută. Cam greu şi-au
dentllor din Bucure•ti. unui spectator care n-a văzut decft 3 filme comun, paradoxal, tntre opinia anonimului iăcut Joc şi Daneliuc şi Iosif Demlan. După
ln numărul trecut, am publicat o suit4 de din cele 40 discutate şi anume: Iancu Jla- de la tnceput şi cea a unui clnemator aviza t: mine, ar trebui mai multi convingere, pro
nu zapciul, Iancu Jlanu haiducul şi preferinţa pentru filmele care dau posibili- sau contra, ln discutarea filmelor lor. Faptul
Mondo umano. lndiclnd numai trei filme
vizionate, cinefilul anonim a lăsat goale
rubricile ln care trebuia să precizeze care
filme i-au plăcut şi pe care le consideră t ografică a tinerilor spectatori. li urăm
slabe. Da! Există ga lei şi ln ediţiile viitoare, succes, deci
De ce l-am numit totuşi pe acest slab frec- l il me adevărate.
ventator al filmelor noastre cinefil? Pentru o atenţie specială
că, deşi n-a văzut decn trei filme româneşti
într-un an •I Jumătate (fără a constitui prin faţă de tînărul spectator Singur printre poeţi
aceasta o excepţie, pentru că alti 39 din cei
133 de subiecţi nu văzuseră nici ei deci! • Cenaclul «Scînteii tineretului» îş i
Intre 1 şi 5 filme româneşti ln acest Inter- • Ca o continuare a Festivalului onorează numele de Confluente. Ală­
val), colaboratorul nostru anonim trecven- filmului pentru tineret de ia Costi- turi de literatură a avut ideea prezentării
neşti, C.C. al U.T.C. a organizat, in unui film. Arta apiriri Individuale
tează totuşi unele proiectil de la Casa de
cultură ,1, dupi cum ae vede din cuvlntul cursul lunii decembrie, ln mal multe de Ovidiu Bose P„tlna (premiul de
sliu, are o Ingenuă aplicatle spre clarifica- oraşe ale tării (Rlmnicu Vtlcea, Tlrgu regie, la Festivalul filmului IATC şi
rea criteriilor de apreciere. ln continuarea Mureş, Arad, Ploieşti) o Gali a filmului premiul pentru cel mal bun film studen-
pentru tineret, edllla I. ţesc la Costineşti).
discuţiei noastre, el ne spunea dealtfel:
Zeci de mii de tineri spectatori au avut Aşadar, allturi de dol tineri poeţi,
•Discuţia dumneavoastră mi-a plăcut,
nu m-a plictlslt deloc. Foarte Interesant! prilejul nu numai s6 vadă filme (docu- Nicolae Bicluţ şi Ion George Şeitan,
N-am văzut filmele discutate, e adevărat, mentare şi artistice - O lacrimi de participanţii la cenaclu au descoperit
fatl, Croaziera, Probleme personale, -entuziasmaţi un tlnăr regizor de film.
dar atunci clnd o III\ le văd, o sil-ml amintesc
ce s-a spus aici. Ptnă acum am văzut mal Ana şi «hotul», Luchian), dar ş1 să se Sperăm să se nască aici, ia Co11fluanţe,
mult filmele noastre istorice. Mă duc ia inttinească, la mese rotunde, cu realiza- trainice colaborări, ductnd pe viitor la
filmele istorice .româneşti. Bureblsta mi-a tori - regizori, operatori şi actori. Un o şi mai ·substanţială apropiere a scriito-
scăpat, dar voi l:ăuta să-l văd. La alte filme excelent mijloc de culturalizare cinema- ri lor no,tri de arta filmului.
ale noastre, mi cam feresc si merg. Pen-
''" că filmele străine, constat că scot tot-
- --- . - .

are nevoie de solidaritatea spectatorilor


filifor cu vfrfurile de atac ale frontului crea- ro mânesc au fost cele mai vii la Timişoa ra l i mitativă,
acolo unde spiritul critic caută
torilor se extinde tntr-un fel asupra criti cii. şi la Bucureşti, pasiunea diferenţier i lo r neîncetat un orizont clarificator. lată-I des-
Ca şi lată de regizori, nu lnsă fără unele critice a strălucit mai ales la laşi, unde s-a coperiţ dintr-un al treilea punct de vedere,
l ucide distanţări. Ială opinia altui cinefil, a şi legat un dialog, pe care n redăm ln su ită . în dialogul de mai sus:
cărui specializare este tehnologia chimi că . Constantin Petrili: E greu de ales gri11I
«Interesant este faptul că opiniile criti rl· uOrdinea mea de preferinte: de neghinA ln filmul românesc. care a fost
lor, vizavi de filmele considerate ca bune, (( Croaziera ) (( O lacrima de fată >' , destul de prolific ln ultima perioadă. S-ar
coincid cu părerile colegilor mei, de exem- «Lumina palidă a durem ) putea lnsă face mai multe topuri, din mal
plu, care sin! cit de cit pasionali de film . multe puncte de vedere. Din punctul de
Prin asta nu vreau să spun că opţiunile lor vedere at cinematografului eseu, cum zic
George Pruteanu: Ordinea preferintelo r francezii, ar trebui citate ln primul rlnd
sint consecinţa directă a citirii cronicilor
din «Cinema» sau din alte reviste. Deseori. mele este următoarea: Croaziera, apoi O Lumina palldA a durerii, O lacrimă de
lacrimi de fatA şi ultimul Lumina palidă fatA şi Vinătoarea de vulpL Dar, din alle
cu o cronică sau alta, sintem ln dezacord
a durerlL Toate aceste filme folosesc un puncte de vedere, depă,ind limitele unei
şi slntem dezamăgiţi de concesiile şi con -
limbaj cinematografic foarte subtil, dar cel
formlsmeJe unui cronicar. Dar există un formule '' criteriul formal, Croaziera ar
curent de opinii ln critică, mai ales ln artico· mai mult spune, după mine, CroazlerL merita locul lntll. Chiar dacă nu e un film
Acest film aşează nişte puncte pe «I»,
fete şi colocviite retrospective, cu care prin parabola pe care o conţine . Şi de experimental· şi pentru unii apare mai
constatăm că slntem de acord. Motivaţiile puţin atrăgAtor sau nu tot atlt de inovator.
sini, blnelnteles, diverse şi uneori diferite aceea este urmărit cu o satisfacţie merglnd Filmul captivează prin felul ln care dezvă­
plnă la fior. De exemplu, scena aceea a
de ale cronicarilor. dar asta e încă o dovadă luie o fată a realităţii puţin arătată pe ecran
televizorului1 tn care e atacatii starea de şi, de fapţ structura şi forma sa corespund
a autonomiei propriului nostru curent de suspiciune, proveniti!i dii epoca prolet-
preferinţe. Ca atare, consensul este real acestui sonda; ln neprevăzut. care nu ne
cultistă. Este nevoie şi de aşa ceva, pentru
şi este un element pazitlv al climatului, 'al scuteşte nici de spatii de timp ln care nu se
ca să-ţi placă un film, nu e suficient profe-
actualului sezon cinematografic care ne-a lntlmplă nimic. Deşi a fost prezentat ln
sionalismul •i nici talentu ln stare pură. plină vară, ln iulie, clnd studenţii ieşeni erau
oferit, prin clteva, e drept foarte putine, Sigur, alţii pot fi partizanii altor filme, pe
lilme, prilejul de a ne lntllni ln opinii. Dacă plecaţi, sala era plină şi spectatorii erau
care şi eu le apreciez sub raportul strict al «prin•!" şi plăcut surprinşi de anvergura
ar fi să privim ln mare cursul urmat de
realizării. De pildă, Lumina palldl a dure-
cinematograful românesc, opinia mea este filmului. la Lumina palldl a durerii, am
riL Se simte puternic ln acest film mina de vAzut ambele versiuni şi am fost şi eu deza-
că acum, de cttlva an~ are loc un reviri-
artist a lui Iulian Mihu, ochiul său de cineast măgit de varianta prescurtată, lipsită de
menţ lnsă relativ anemic ln comparaţi e
ş i chiar o viziune filosofică asupra existen-
cu cele 30--40 de titluri cit totalizează lista suportul muzical care era sublim, în sinte-
tei care se scurge lent, implacabil. Dar, sin- za sa cu imaginea din acelaşi registrul apă­
tem cumva ln fata unui amestec de scene, rlnd ln schimb, colac peste pupăză, acele
trădat de lnserţurile pe care autorul s-a
inserturi. Şi să •liţi că mie sala nu mi s·a
s imţit dator- să le Introducă ln versiunea
părut chiar aşa de goală, cum s-a spus, iar
Cercetarea publicului nu poate rămîne prescurtată, parcă pentru a zice, da, recu-
nosc, sini mal multe povestiri ln filmul aces-
cei prezenţi erau foarte receptivi. Privind
cu mlndrle ln urmă, la succesele filmului
o îndeletnicire facultathă şi ocazională. ta •I eu lml asum această responsabilitate,
de a face un film din bucăţele.
românesc, compar acest film cu Nunta de
platrl al lui Dan Pita •i Mircea Verolu, la
Ea este o datorie profesională (( Nu' Ordinea pr e fenntelor mele este .
lei, un adevărat poem cinematografic.
!ji un drept al criticii (< lumina palidă a durern \1 Croaz1era l'
,,o lacrimă de fată ,
" Persona1ele? Nişte stră1n1 ,
nişte necunoscut1 '

Liviu Tudorache: lnserturile dovedesc Captivaţi de ierarhizările valorice, cine-


că apar nişte lucruri noi, care reprezintă î ntocmită de revista gCinema» şi supu să
poate un val înnoitor ln cinematogralµI i nvestigaţiei. Deranjează teribil doza mart·
românesc, putea fi tratat mai pe larg. ln de peliculă servită publicului fără a fl pro
coloanele articolelor se discută mult despre p r iu-zis prelucrată arti stic. Deranjează, pen-
lucruri vechi care nu spun nimic deosebit, tru că dezorientează şi Iace să apară pe
treclndu-se prea uşor peste filmele care pri mele zece locuri ale anului un film ca
ridică probleme mari, dificile. Dacă noi Ana ,1 hotul, înaintea unor filme de art ă
discutăm aici despre ce au făcut cutare şi şi de calitate. De confuzie prolită deci un
cutare regizor. e o dovadă că acei regizori film didacticfsţ învăluit lntr-un staniol ce-i
şi nu alţii ne-au impresionat Ei urnesc din drept mai delicaţ ca să placă publicului, un
loc o anumită indiferentă, combat neîncre- film cu sentimentalisme, cu puţină duritate,
derea ln capacitatea filmului românesc de cu un Amza Pellea lntr-<> formă nouă, dar
a ne captiva. Toţi cunoscuţii mel au mers la nu cea mal convi ngătoare. Luchian, ş i
filmele acestea şi au ieşit de la ele - unii mai sus Tn top, are multe cadre inspirate ca
entuziasmaţi, alţii şocaţi, dar to~ implicaţi , imagine, dar ml se pare deficitar ca struc-
fie că sTnt intelectuali, fie muncitori, pentru tură, pentru că nu reuşeşte să evite locurile
că pe toti ne impresionează ceea ce este comune ale filmelor biografice, ilustrlnd
sincer. Filmele pe care eu le~am situat în cam linear relaţia dintre viată şi operă.»
lruntea listei au fost Vinltoarea de vulpi, (Ion Peleanu - Bucureşti).
Croaziera, O lacrimă de fati şi Lumina Momentele care ne-au fascinat de-a drep-
palidă a durerii» (Victor Cretu - Bucu- tul, ln conversaţiile cu cinefilii de la Clubul
reşti). muncitoresc CFR Timişoara, Casa de cui·
tu ră a tineretului din laşi ,1 Casa de cultură
a studentllor din Bucureşti, au fost ln s ă
Solidaritatea cinef1hlor cu cr1t1ca. acelea in care conlocutorii se lăsau pur-
Dar nu cu toată critica
ta t! de pasiunea unor diferenţieri de mare
precizie. Departe de simpla împărţire a 1il·
Cum, in timpul sondajelor şi al colocviilo r. melor ln bune şi rele, ei ţineau foarte mult
am căutat să evităm orice ar fi putut deforma la departajarea clară ln Interiorul proprlllor
opiniile originare ş i originale, am sollcîtat lor liste de preferinţe, ţineau la o ierarhie
mereu de la vorbitori raţiunile personale al e va lorică pe care n-<> voiau deloc confundată
aprecierilor, suspectînd uneori preluări m1- cu a vecinilor. Dacă sentimentul solidarită­
me.tice din cronici. Am fost însă contrazi s, ţii de familie şi cel al unei perspective a-
co lîvingător, Tn sensul ci solidaritatea cine - pr oape strategice asupra evoluţiei filmulu i
într-adevăr că autorii au vrut neapărat să lilii nu sin! mai puţin apţi să practice o cri-
mal explice ceva, oarecum ln afara Imag ini· tică comparată. lată ,; o demonstraţie de
lor. Am suferit şi eu, clnd le-am văzuţ pleo- acest tip, susţinută de un spectator altmin-
nastice dupfl părerea mea, ln versiunea teri calificat ln tehnica mecanică:
Mai multă încredere tru filmul -eseu, pentru filmul numit •de
a rtă», fără ca din acest interes să dedu-
p rescurtată. ln varianta iniţială, lilmul nu
avea lnsă nici un fel de inserturi, curgea de
•Eu aş face o comparaţie Intre Croaziera,
pe de o parte şi A na ,1 «hotul» şi Proble-
c em un dispreţ pentru divertismentul la sine - cu sala goală, dar curgea bine. me personale, pe de altă parte. Toate trei
în public. El a evoluat c inematografic curent, clnd este de Viizlndu-1 de două ori, filmul ml s-a părut o se numesc filme de actualitate şi abordează
fără ca noi să ştim bună calitate.
Cllluza, desemnat de critică drepl
probă de limbaj cinematografic, neosten·
tativ, cum era ln Vinătoarea de vulpi, care
probleme de etică. Dar Croaziera ne pune
ln fata unor situaţii verosimile şi semnifica-
cel mai bun film străin al anului '81, a chinuia mal mult spectatorul, deşi ln sensul tive, ln conturul lor real, actual, ln timp ce
Dacă, ln ultimile săptămlni ale anul w fost asal\at şi de public (ln toate cele bun, al efortului de lntelegere, al noutăţii celelalte două producţii pornesc mai putln 1
abia încheiat, treceai pe strada Emi nescu cinci cinematografe din Capitală unde ş i căutării artistice. Lumina palidă... are de la realitate şi mal mult de la idei abstracte,
sau prin Cotroceni prin faţa unor cin e· a rulat - Capitol, Cotroceni, Viitorul, un ritm Interior care, din momentul clnd idei poate de viitor, dar nu propriu-zis de
matografe de obicei mai puţin asalta te Central fi Eforie), semn că Intre gustul in tră ln stiiplnlrea spectatorului, nu..J mai actualitate, ln sensul că nu prea există, ln
de public, erai frapat de numeroasele publicului şi gustul criticii nu există un părăseşte pinii la sflrşlt Filmul are o dimen· viat!. oameni cum slnt cei din aceste peli-
maşini urcate pe trotuar sau parcate decalaj Imuabil. Este lncă o dovadă că siune filosofică, foarte discretă, ca şi ele- cule. ln Croaziera, ne-am văzut efectiv pe
ln locuri unde conducătorii riscau să avem nevoie de o sală specializată mentul social-politic, reprezentat prin sec- noi înşine - un coleg. un prieten, un cu~
plătească contravenţii, ca şi de aglome- pentru astfel de filme; sală care, la rln· venţele cu muncitorii petrolişti. noscuţ ln tl mp ce ln celelalte două filme,
raţia din fata Intrării, organizată treptat d ul el, sii beneficieze de un personal Alun Koza: Prea discretă, aş zice. am văzut nişte străini , nişte necunoscuţi,
lntr-un rlnd sllentlos şi disciplinat, cu corespunzător (nu ca tovarăşa Elita L T .: S-ar putea, d..- filmul e omogen ideali poate, dar mal degrabă Idealizaţi .
citeva ore înainte de deschiderea casei Nutu de la sala Cotroceni care ln după in formula lui şi el trebuie urmărit ln ele- Pentru că, de data aceasta, devine evidentă
de bilete. amiaza de 6 decembrie striga ca la mentele pe care le conţine şi care sini func- nu realitatea, ci dorinţa autorilor ca ea să
Nimic neobişnuit veţi spune. Desigur. piaţă, parcă supărată de avalan•a de tionale. Oe pildă, succesiunea anotimpuri· fie lntr-un anumit lei, destul de artificios
Numai că lnăuntru nu rula nici un poli- spectatori: «Se dau numai două bilete, lor, repetarea unor momente şi apariţii de dealtminteri. Eu, persona~ n-am lntllnlt
cier. nici o melodramă, nici un western. numai douăl») personaje, expresivitatea peisajulu~ apa asemenea oameni fi nici n-am auzit de el,
ln sală, ln loc de clipe de «distracţie>>, O urare se Impune aşadar la început metamorfozată ln zăpadă. ln ceea ce m ă n-am auzlţ de pildă, să lasă cineva din ln·
ni se oferea un prilej de meditaţie. Pe de an: «Să nu ne sfiim să Includem in priveşte, spre deosebire de colegul meu, chisoare şi, cu excepţia cltorva persoane,
ecran se •putea vedea Călăuza lui Tar- repertoriu şi filme «filosoflce» şi «filme am pus pe primul loc tocmai Lumina pali· to~ din Jur să-i deschidă bratele, bucuroşi
kovski. de artă». Să avem mai multă încredere dl a durerii, urmată de Croaziera ş i, fireşte, că..J au ln mijlocul lor» (llllfhlli Stolcescu
Nu, nu este vorba de o fată Insolită in publicul nostrul El a evoluat chiar O lacrimă de fatl. - Timişoara).
a gustului publicului nostru, ci de un dacă pentru această evoluţie noi n-am
interes, nu întotdeauna compensat, pen- fă cut chiar atlt cit trebuia să facem! E greu de ales griul de neghină (Continuare ln pag. 22)

Pasiunea nu degenerează ln obstinaţie Valerian SAVA

11
Numai ln Manhattan există

u„
irL'fT 0 ;;:,e~~
regulă,
u li gaţii,

:r
avlnd felurite o-
nu ajung să văd fi l-
~~.recam~1ezfc";,~~".:
m compensaue. De astl dat ă ,
cu prilejul unei vizite în Elve-
doreş te moartea. luase asupra sa dub lul
a•asinat. Dar este eliberat la ora 7. Alari\.
in stradă, ta volanul maşinii sale, cînd s;1
urce, alt şoc teribil: soţia li aşteaptă cu
un glonte tras ln timpii. Stă dreaptă în fo -
toliu, uşor slngerlnd. AllA răzbunare pen-
dornic să renască moralmente. O indicaţie
ar putea furniza felul în care scapă de gan-
grena propriei sale vieţi intime. Dar in-
decizii de scenariu lasă un hotar fluid Intre
ce ghicim noi, spectatorii, şi ce a urmArit
scenaristul.
B peste 100 săli de cinemato-
graf, iar dacii slnt puse la
s ocoteală •i celelalte patru
di stricte ale New York-ului -
Brooklyn, Bronx, Oueens,
Staten !slano - atunci cifra depilşe•le 200

ln fapţ cifra este şi mal ridicată, pentru că


tinde ai. se generalizeze practica - stimu-
ţia, de numai zece zile, am tru încercatul ei partener de viaţă. Urlet ul ln fine, am mai văzut Profesionistul,
1zbut1l o performanţă: am fost prezent la lui lngrozltor rezumă simbolic o fero ce cu Jean Paul Belmondo şi cu Robert Ho- lati de diminuarea lngrljoritoare a număru­
trei spectacole cinematografice. Primul, ambiguitate. Cine a lnvlns? Sau ce alte ssein. Acesta din urmă este comisar în lui de spectatori - de a se segmenta una
incercliri n mai aşteaptă pe notar? şi aceeaşi sală, iniţial mal mare, ln două
Garde ia vue, lmi fusese recomandat chiar funcţiune. Belmondo a avut ln trecut ace-
Admtt că filmul lui Claude Miller meri tă eaşi calitate, dar a pierdut-o, fiind «lucrat»
(<rtwlns»), trei («lrlpleu), patru («four-
de Friedrich Diirrenmatt. Nu este, cred,
de superiorii săi, lnlr-o confuzi tentativă plex» sau «quadu), sau chiar opt («eight-
abuziv să notez recomandaţ căci ilustrul din plin vizionarea.
dramaturg, deşi nu tine nicăieri o rubrică Merg pe urmi, lntr-o seară ploioasă, fit de lovituri de stat pusă la cale lntr-un stal pleu), săli mal mici, unde ruleaz6 toi atllea
şi nu face publice opllunlle sale, m-a ajutat Coup de torchon; Cum d-j traduc? Tor- african. Cum vedell se «poartb Africa. filme diferite - personalul de deservire
rămlnlnd acelaşi. Şi totuşi, pus ln fata unei
să-l cunosc, cu prilejul unei fericite invi- chon. este un fel de şervet din plnzl groa să Un mod de a localiza o curbă de conduită
opţiuni, vizitatorul cu Inclinaţii spre cinefilie
taţii, lntr-un restaurant de llngă NeuchAtel. cu care se şterge vesela '' se curllil mobila duplicitară. Belmondo cel trădat vine să
din bucătărie. Mal lnseamnii şi torţii sau se răzbune după ce a evadat din lnchisoa- îşi dă repede seama că «meniul» oferit este
Atunci la cafea. s-a Interesat dacă îmi
place teatrul şi dacă li prefer cinemato- chiar sfeşnic. ln realitate,' aici, ln filmul rea lui neagră. lncearcii să I se lmpotrlveas- din cele mai sarăcăcioase . O confirmă ş1
grafului. N-am ştiut ce să răspund. A răs­ jucat de Philippe Noireţ Isabelle Huppe11 <â Robert Hossein, absolut stupid ln rol criticii avizaţi ca V incent Canby de la New
puns DUrrenmatt pentru amlndoi: «Tea- ş i Jean Pierre Marielle, lnseamnl Curiţe­ şl nu numai din cauza rolului. Profesio- York TlmH, Archer Winstein de la New
trul este unic, Indivizibil, filmul are de partea nie lntlrzlatl sau poate, Curitltorla. Sîn- nistul. plin de si t u atii -c liş e u . cu to dh; York Post sau Richard Schlckel de la
sa ajutorul tehnicii, pătrunde mai bine, tem în Africa, ln Africa colonială france ză. şab loanele filmului prost de aventuri, mi «Time», care nu se sfiesc să afirme pe
mai plastic, în timp şi spaţiu». După care într-o aoezare cu aspect de trrg, dar care s-a părul exact apusul profeslonalit ă l u . şleau că barometrul valoric Indică un sezon
mi-a pomenit clteva filme recente despre e, în opozi11e cu ceva aseminltor, o veri- N - a ş lncheia acest periplu de Cinefil cinematografk: de-a dreptul secetos .
care se discutase în presă. Le-am reţinut tabilă reşedinlil administrativă, cu institu- f;lr!l să dau o măsurii de gust Mă întorc
titlurile şi am făcut tot posibilul să le văd . ţiile aferente şi paraziţii el lnevllabili. Phi- la ceea ce am arătat la început sugPs.l•.l Slums ' ·urile
Aşadar Garde a vue (Sub supraveghe- llipe Nolret Joacii rolul polltalulul. E lncon- rnrtre lul Friedrich Dî.lrrenmatt să văd tll- celei de·a saptea arte
re). O peliculă cu Lino Ventura şi Romy iurat de colonl•tl corupţi, Imorali, brutali. mele pomenite. N-a afirmat că sini c.1po-
Schneider, cu aportul excepllonal al lui Pinii lntr-o zi clnd se saturi şi de imorali- dopere. A susţinut că slot discutate. Le-a Afirmaţie care nu are fn vedere numai
Mlchel Serrault. tatea şi de gălăgia lor corupătoare. li asa s1- atribuiţ implicit o semnificaţie. Care ar li
peliculele de pe faimoasa •42 Streeb> (Stra-
„.Slntern în noaptea Anului Nou. La po- neazi unul după allull SA lnlelegem ca ră mas inoperantă, pentru mine, de nu le da 42), unde se află cea mal mare concen-
liţie este adus un domn ln smoking, de răul este prea lntlns şi că un asemenea vedeam. Am descopertt aşa, ln lecţia unei trare de silii de cinema De multi vreme,
profesie notar, suspect de a fi ucis două 1ustlliar trebuia si-şi la revanşa? Philippe simple recomandări, conceptul clar al a- aceasti stradă şi zona lnvecinată, odin ioa-
fetite.-Suspectul va fi jucat de Michel Ser- Noireţ absolut r„marcabl~ nu ne ajuti precierii prin cunoaştere la sursă. ră cartier al unor •oneste» teatre de rev i st ă.
rau• .cil o '5plendidă-sforţare. Izbutită de lo tuşi să prieepem care este dlferenta Intre Voi încheia aceste sumare însemnAri, imortalizat în celebrul muzical omonim al
a-si desclesta fălcile. Nu e lucru simp lu un funcţionar sătul s ă fie umiltt şi altul fă ră altă peroraţie decll e cea lntemelată
lui Lloyd Bacon şi Busby Berkeley, au ren un-
s~ vorbeşti cînd te lneacă exasperarea pe statutul meu de amator de filme bune, ţai la orice pretenţie şi pudoare. Cu ci ne-
Mai întll pentru că e intimidat de Inspec - cu surpriza furnizată către sflrşltul şederii matografele sale, lnghesuite unul într-altul,
torul de politie ce conduce ancheta. Ju - -· mele ln Elveţia, de un inic eveniment pito- aido ma caselor coscovite din «slums» -u n~
cai de Lino Ventura cu un relief care e Cînd Diirrenman personal te tri- re sc şi totodati Imprevizibil. li descriu ca marilor metropole, •Strada 42" se ol~ră pri-
secretut firescului, inspectorul are probe. mite să 'ezi cutare fibn (Rom} pe o scenă de gen, cu senzaţia de prospe-- virilor, tn revlrsarea orbitoare a luminilor
Dar nu sini probe acceptate de presupu su l !ime a faptului trăit. de neon, ca un verltabU cartier el mizeriei
criminal. Mal lntti acesta Ironizează intu ili- Schneider în Sub mprmer;hae; Prin piaja St. Fran~ois din Lausanne celei de-a şaptea arte. Printr-o simplă ln-
ile şi supoziţiile poliţistului . Aduce cont1 a- li ece absorbtt un domn lmbrăcat mai a- tlmplare sau printr-o convenţie tacită, s-a
argumentele. Lupta durează ctteva ceasuri parte. Poartă un costum din tweed albas- procedat la un fel de diviziune a muncii:
bune. Urmează o lovituri de teatru. Apare tru, veston lnchls pini la guler, pantaloni pe partea dreaptă, sălile unde rulează cu
la polltle soţia. ln rolul femeii lnvăluite in pini sub genunchi, urmaţi de ciorapi albi precădere filmele «porno•; pe cea stingă -
secretul el, Romy Schneider lncearcă să-şi groşi . Pare un gentilom din veacul al 17-tea.
filmele de groază, ca şi fli mele cu şi despre
infunde bărbatul. Dar notarul apucase să dacă n-ar fi şapca marinărească trasă ştren­
«kung fu», «karate• şi celelalte «arte mar-
treacă la dezvăluiri mal profunde. Avusese găreşte pe-o urecne.
tiale» sau ale «autoapărării» - nume ln-
un maria) nenoroctţ femeia li rămăsese - Bună dimineaţa, domnule Mason ! şelător sub care se ascunde o doză letală
inaccesibilă. lată de ce, cum susţin pol~ Este într-adevăr actorul James Mason. de violenlil (loviturile cu latul palmei dove-
ţistui şi solia venlti si-i lntărească bănuie­ St! opreşte. «Ne-am cunoscut undeva?» dindu-se mai eficace dacii tll•ul unei să­
lile, notarul umblă după fetiţe. Este un Fireşte că răspund ca orice cinefil de la bii.„). Concurenţa este necruţătoare, iar
anormal, depravat: pesemne ci. atunci cind noi: ccNu ne-am cunoscut niclieri, dar v-am arma folositi - violentarea ln chipul cel
ai atins un atare prag de dezaxare, aluneci recunoscut cu pl6cere». mai brutal a spectatorului, şocarea, năuci­
pinii ln mocirla criminalllllil. Cu atîl mai Este griiblţ merge la g ară să ia tren ul rea lui. Tradllionala sărbătoare americană
mult cu cit falii de propria nepollcl nutrise p i nă la Montreux. Acceptă să - l in soţe sc
«Halowe'en» (ajunul zilei de 1 noiembrie),
cîndva o slăbiciune vinovată: scena cu cîl eva minute. Urmează o lntrebare logic ă: clnd este evocată amintirea celor morti, a
pricina respiri o Imensă duioşie, semn că «Dacă e ln vacantb. «Da, vine răspunsul .
tranşat, pentru un momenţ aceasti crtn-
notarul se visa părinte. Dar şi altceva. O vacanlil pe care ml-o Impun singur. O- cenl rivalitate ln favoarea filmelor de groază
ambiguu, trlmlllnd cu o complexă sugesti- mul nu e maşini, actorul este şi el om. («horror fllcks»), al căror val a debordai
vitate şi la alte posibile trăiri . Jocul IUi Dealtfel, chiar •i ma,tnlle au nevoie de perimetrul «Străzii 42" inundlnd aproape
Michel Serrautt în acel moment expnm.1 reparaţi i , de pauze în funcţionare». Rîdem
toate ecranele New York-ului. De la sce-
deplin Imensul echivoc al trecerii de l.t amlndol. Se interesează cum sini primite n ~ I P de c anibalism fAn American We-
un sentiment omenesc la altul mai grc."t1 filmele britanice ln RomAnla şi ce catego- rewolf ln London - Un vircolac ame11·
avuabil. rii de spectatori le gustă mai deplin. lt can la Londra) pinii la amputarea pe viu
A doua lovituri de teatru. Spre diminea- asigur că orice film de calitate, deci şi cele a membrelor (Strange behavlor - Com·
ţă, slntem la 1 Ianuarie, ora 6, un tip căruia englezeşti, cu osebire, slnt bine primite
portare stranie) sau explozia pur şi sim-
i se furase maşina, spulbera conclulia iar James Mason are la noi foarte mulţi plu a unul craniu ca urmare a unei energi i
ineluctabilă a anchetei precedente. Din admiralorL misterioase cuibărite ln interiorul său (Sca·
portbagajul maşinii lui, găsita accidental, lnalnte să ne desplrţlm !mi cere s6-i nnera), nimic nu lipseşte din recuzita orori-
se prelinge o diră de olnge. E acolo o a treia salut din partee sa. iar filmului romAnesc lor - nu sugerate ca ln benignele, prin com-
fetiţă, ucisă la fel ca primele două . ·V ino- ro doreşte multe succese„ . par at ie, filme «clasice» de groază, cum ar
vatul a fost găsiţ repeţ lntlmplător, Mich.ol' li Frankenatein sau Dracula, ci eJtp Pt..· :te
Serrault, care Intre timp renunţase la apa- Cinefil in Elveţi a ? Da, clei vreme de zece pi n ă în ceJe mai mici detalii , proiectate rn
rare şi lngreloşat de depoziţia soţiei , 1s1 zile am trăit şi în lumea filmu lui groplanuri - care stnt oferite spectatorilor.
Henri ZALIS

nate direct pe peliculă) prezenta ln com-Shakespeare imaţia
petiţie şi
te ndinţa
un alt film, simptomatic pentru
despre care vorbim: Naufragiaţii
cartleruluL Un tată alcoolic, o fab'i care se
pr ostituează, lalA personaje ce le-ai fi a ş­
teptat să le lntllne•ti lntr-un film cu actori,

„,.,„•. "~""~"' '"'. 21l nic arhiplină, a Palatului culturii d111


intr-o proză de micii sau mat mare lntindere,
într-o piesă de teatru, nicidecum lntr-un

B
maţÎa-ave1i1~ment, an• ma - Varna De aceea. dacii ar fi să-l găs i m o fil m de animaţie. Filmul de animaţie ş i -a
tia-joc de copii, animat 1a- etic hetă festivalului de la Varna, prima din · anexat astfel timid, s i mţind că nu se află
joc de computer, anima1'd tre ele ar fi «un festival de animati e pen- pe teren propriu şi poate de aceea simplist,
lecţie, animaţia·eseu, an '~ l r.u marele publlc». un nou teritoriu: descripţia caracterelor.
maţi a-poveste, anima1 1a- Dramaturgii naau fost nici ei uitaţi în
semn grafic, toate s-au pe- Tentat•a ep1culu1 qoana animatorilor dupâ ecran i zăr i. Şi
rind ,11 în tr-o defilare non-stop. cum tire sc dacă Ubu rege era ae prevAzut că va cu-
~ra să se inttmple la un festival mondia l Cine s-ar fi gîndit că in an i maţie vor cir- noaşte •I o Ipostază ln desen animat (un
al filmului de animaţie, chiar dacă manifes- cula cu succes ecra n iză rile? Filmul Pu· film englez care a luat marele premiu ta
tarea de la Varna se afla ln această toamn a loverul pornea de la o nuvelă. o amintire Ottawa şi premiul li la Zagreb ln 1980)
abia ta a doua ediţie. Din acest unghi pri - tristă din copillria unui scriitor canad ian. la Hamlet, mărturisim, ne a•teptam mai
vit - al diversităţii, al suprafeţei orizontale reg1zotul animator mărturisind amb i ţ ia d~ puţin. Pe genericul filmului Actul V (un
- festivalul şi-a atins scopul, prezentlnd a evoca «atmosfera anilor '40, impregn at ă fi lm englez de 11 minute) scria limpede:
şcoll, stiluri ,1 tehnici din 25 de ţări . Din de cultura canadlano-lranceză într-un sat scenariul William Shakespeare; regla J .J.
alti perspectivă - verticală să spunem -- din Quebec». Miller. E drept că ln interpretarea groparu-
i-au lipsit festivalului vlrlurile, momentele S-ar părea că ln domeniul animaţiei is- lui aesenat. amintind clnd de Fatstatt, cind
de profunzime; lngrijorător de puţine peli- toria curentelor şi a tendinţelor se scrie de Groucho Marx lşl pusese amprenia mai
cule, care dincolo de tehnică, de meserie, Invers decll o cunoaştem din literaturii sau mult regizorul decll scenaristul
de virtuozilate,ar fi putut intra în competiţ ie pictură. Pionierii animaţiei au pornit atunci, Apetenta realizatorilor de animaţie pen-
cu marea şi adevirata artă. Chestiunea la la lnceputurl, direct de la stilizare, de la tru epic e vizibilă şi ln lnmulţlrea metraje-
ordinea zilei ln coloana sonoră a festiva- abstractizare - reclamlndu-şi de aici toc- lor medii şi lungi, a basmelor, care la Varna
lului: trece sau nu animaţia mondială prin - mai specificul artei lor - şi iată, autorii de în acest an se găseau din abundentă. Patru
tr-un moment de criză? La atllea crize pl•- azi ajung după atlţla ani la realism, la na- dintre ele au ajuns şi ln palmares. Marele
netare lncă una n-ar mal fi mirat pe nimeni, turalism chiar. Tot animaţia canadiană , Premiu: Casa de foc de Kai.shiro Kevamo-
dar nu to~ păreau convinşi că aşa stau care a beneficiai la Varna şi de o amplă to (Japonia); Marele Tll de Re)a A Raamat
lucrurile cu adevărat Vocile specialişt ilor r e trospectivă (cinematografie ln care Nor- ( U.R.S.S.) premiul lntn pentru fllme de 15
dispăreau lnsă brusc, lnghllite de zum zJ - man McLaren revoluţiona Tn 1955 ecranul minute; Poveste pentru Ion fi Maria de
iala unei săli imense - 5 OOO de locuri - cu abstracţiun i le sale, puncte şi finii dese- Karel Zeman (Cehoslovacta) ,1 · Ţinutul
Cu un p se face primăvară
"t .
Simplu «evazionism» din cenuşiul coti - Oe la filmele negre la \( Iubita tie) se bucură de sufragiile publicului dato- Peter Falk, care, lutndu-şi de finitiv adio de
dianului, cum s-a Tncercat o vreme justifi- ' ild atlt modei «retro» care bl ntuie în A nw- la Colombo şi pardesiul lu~ s-a reprottlat
locotenentului francez
carea unor asemenea pelicule? Dlmpotn nca cu nediminuată intensitate, clt şi unt.>i intr- un gen care-l convine de minune (vezi
vă, susţine psihiatrul A .O. Hutter, ale căru i inte rpretări de zHe mari (Jack Nickol sqn Cuscrii), de «şmecher» puţin aiurit - de
păreri le reproduce Ghidul cinematogral i< Alături de tendinţa de resuscitare a se- Ş• Jessica Lange tn Poşt„ul.- şi Willi am d ata aceasta organizator de meciuri de
•ln Cinema» - o publicaţie gratultil desti- rialelor de ailădat'I se face simţltil şi I ncli- H uri, un llnAr actor de imens talent ln Căl ­ t<catch» feminin? fn ciuda farmecului său
nată «consumatorului de filme» (asemenea naţia spre revenirea la aşa-numitele «1ilms dura animali); fn plus, pe genericul ac es- ind iscutabil şi a plasticii ireproşabile a in-
ghiduri gratuite sini numeroase ln Ameri - noi rs» (expresia franceză s-a lncet ătenil t,•1 din urmă producţii lntllnim din nou, in terpretei (Vlckl Frederick, despre care se
ca) - «noul val» al filmelor de groaz ă ş1 in term inologia de specialitate america· du blă calitate, nu numai de scenarist dar spun e că este o demnă urmaşă a lui Cyd
«explicite» urmăreşte «0 defulare a ten- n ă), «fi lmele negre» din perioada an iio1 40. ş. i de regizor, oe acela•i Lawren ce Kil scf,m, Charisse, dansatoarea - făptură de vis
siunilor Interioare ale spectatorului, ca· din Cintînd ln ploaie şi Lauren London)
re, ln planul realltltl~ nu reu•e•te ai-şi Ali The Marbles rămtne un divertosment
.t 0 fi~,1bi l şi atîta to t.
rezolve sau al tlni sub control proble-
mele vieţii de zi cu zi„ ŞI atunci? Onoarea este sal vat.1 ,i. Iu-
bita locotenentului francez du pd t,1l sul
roman victorian al lui John Fowles (t ra dus
Tablele lui Moise ai Ingenuitatea şi în limba română) , care rulează cu casa
copilăriei î n c hisă la «Little Carnegle», unul din cele
mai selecte cinematografe new-yorkeze,
l ilm care merită o prezentare aparte şi care
... Dar, aşa cum spuneam, atun ci cin d o propulsează definitiv pe Merryl Streep
vorbesc de ariditatea peisajului c111cma to- (blonda Interpret'! din Kramer contra Kra·
grafic, cronicarii «en titre• nu au în ve d ere mer) ln fruntea noii generalo de actriţe ale
asemenea producţii, care se autoexclud, Hollywood-ului. Meritoriu este şi Galli·
prin definiţie, oricărui demers critic, ci fil- poli, un film dur, bărbătesc, despre un
mele obl,nuite, destinate publicului obiş­ episod deosebtt de dureros pentru brita-
nuit ş i nu unor categorii strict «specializa- nici, din timpul primului război mondial.
te» de spectatori. O llstil a celor mai mari
succese de •box··office» situează de mai Valorile cele mai sigure rămin cele
multe luni pe primul loc filmul Ralders of vechi„.
the Lost Ark (Ciutltorli arcei pierdute).
Explicaţia acestui succes? Un scenarist Mai presus de toate, valori)e cele mai
ingenios (Lawrence Kasdan, considerat la sigure rilmtn tnsă The golden Oldles
ora actuală cel mal promlUltor din noua (Bitrinli de aur) cum ro numeşte revista
generatle), care s·a glndlt să relnvle tradi- «Timen. În primul rlnd, Henry Fonda, care
ţia serialelor de genul Pericolelor Paullnei la 77 de ani şi cu sănatatea serios şub re­
"8u Omului cu muci, blnetnţeles cu ac· zlti (avtnd Implantat un stimulator car-
tuallzilrile de rigoare şi un regizor de o diac) !şi dovedeşte din nou virtuţile talen-
desăvtrşltil profesionalitate (Steven Spiel- tului său nemăsurat, alături de un alt mon-
berg, un f~vorl zat al box-office-ului cu stru sacru, Katharlne Hepburn (75 de ani)
Filclle şi lntllnlrlle de gradul trei) la ln On Golden Pond (Pe elefteul de aur).
care se adaugă un interpret (Harrison Ford) Apoi James Cagney, aflat la o vlrstil şi mai
;t ci'!irui carte de vizită Ceste de-aju ns să venerabili - 82 de ani - care apare tn
cităm Strada Hanover) nu mal nece s ită Raatlme, o evocare nostalgică a Americii
vreo recomandare ..• «Arcu Tn che suune de la lnceputul secolului, ln regia lui Milos
este o relicvă din timpuri Imemoriale, un Forman. Ş~ ln fine, dar nu ln ultimul rlnd,
fragment din ... tablele lui Moise, pe ca re Fred Astaire care ajuns de asemenea la
se află tnscrisă formula «focului celest» - vtrsta senectutii (şi el are tot 82 de ani)
o posibilă Ipostaziere a bombei atomice; demonstrează a fi lntr-o formă perfectă tn
Hitler (acţiunea se petrece prin 1936) do- Ghost Story (Poveste cu fantome). A -
reşte cu orice preţ să pună mina pe aceast ă celaşi Fred Astaire, căruia la lnceputul
formulă pentru a putea apoi trece la ap io cari erei, cu cinel decenii tn urmi, un «pri-
carea planurilor sale demenţiale de a st.i ce pui» l-a aplicat verdictul peremptoriu:
pini Universu~ dii' tn calea lui se ridică un «Nu e Tn stare să Joace. Nu ştie sa etnie.
temerar profesor de arheologie, la aJ c ărn i Cheleşte. Poate doar să danseze puţin».
patriotism apelează serviciile secrete am „ . Spre norocul lui, numele ..:priceputului»
rlcane ... Intriga este, desigur, puerilă, d .11 s-a pierdut în negura istoriei cinematogra-
beneficiind de atu-urile amintite (nu trt·· i ului. ln schimb, pe bolta cu staruri a celei
buie trecut cu vederea nici faptul că pro mai populare dintre arte, strAlucirea nume-
ducător este George Lucas, care. in ca ll lor lui Fred Astaire, Henry Fonda, Katharlne
late de regizor, şi-a pus Iscălitura oe dou ă Hepburn • i a altor «bătrtnl de aurn rămlne
«h1t»-un ae ortm nrrtm : American Gratf ttt nealteratA. Ca şi ln pictură, ,1 ln cinemato-
şi Rizbolul stelelor), filmul este urmărit graf, valorile vechi se dovedesc cele mai
de spectatori cu sufletul la gură. Ca să guşti Po,t„ul suni lntotdeauna de doui ori, ,, c ărui ascensi une se do v edeşte 1rezii;;t:- sigure ...
cum se cuvine asemenea producţii, tre- un «remake• de Bob Rafelson, după cele- bi lă. Iar depozitarea acestor valori este, ln
buie, fărli doar şi poate, să-~ păstrez i o brul roman al lui James Caln (prima ver · Şitotu,1, cu un e<remake» sau chiar \ 1 pri mul şi tn ultimul rlnd, c inemateca. Şi ,
anumitil ingenuitate a copilăriei, calitate tn siune Osseuione a marcat intrarea pe d ouă nu se face primăvară. Atunci ? O l ără lndolală, cinemateca new-yorkeză (sau
care, se pare, spectatorul american exce- marea poartil a celei de a şapte arte a lu, dramoletil ca Mommie Dearest (Prea iu· mai bine ceea ce se tnţelege la noi prin
lează. Altfel, cum s-ar explica extraordi- Vlsconti, i81 cea de a doua,tn regia ameri ca - biti mami) care dezvăluie cruzimea cu cinematecă) este una din cele mai bune din
narul succes al unor filme de simpllcitalc nului Tay Garnett, a prilejutt o extraordi- ra re Joan Crawford s-a comportat fat ă lume. Dar despre ce este, cum funcţio­
i nfantilă ca Superman, Splderman (O. nară creaţie a unei actriţe, altminteri mo- ele copili săi adoptivi? Prea mult mizeaz ă nează şi ce repertoriu prezintă aceastl in-
mul pilanjen) sau Rizbolul atelelor, dest lnzestrată, Lana Turner). şi Cildură li'' scotocirea ungherelor tainice ale vieţi i s t i tuţie - pe larg, într- un număr viitor.
care, fn Eul'opa, s-au bucurat. de o primi rea anlmali (inspirat după un alt romM cele· 1.nei vedete celebre. O comedie ca AH the
in cel mai bun caz, modestă? bru al aceluiaşi autor Dubli Indemniza- Marbl• (ln toate minllle) cu simpaticul Romulm CAPLESCU

fermecat de Lee Mlshlkln (S.U.A .) - f"e· ln direct! - are toate stereotlpllle une i tm ut să precizeze el, după opinia sa. nu
rniul unu şi dol la categoria filmelor de 100 .a~ tf el de emisiuni, fn care o defecţiune dt> e vorba de umor negru, ci mal curtnd de
de minute. O îr.trebare râma,â o s ecundă poate rata momentul decisiv - u nul gri...
Da, acestea sini filmele adulţilor, ve ţ i
La fntrebarea ce înseamnă animaţ i a in dar a avut ei loc tntr-adevăr? - are tnv 111
1981, am putea deci răspunde mai l ntTI prtn · fârâ râ,pun,: gă lorul vreun merit?. •p une. Dar filmele pentru copii? Pentru
tr-o negaţie: a n i maţ ia nu mai însea mn.l Cei de-al doilea film se numea Garso- a î nţelege cil şi aici, tn acest domeniu umo-
neaparat «genul scurt». Ea nu mai pre su· de cc e,tc îr. criză niera. Un solitar, patetic tn efortul său de ru l nu mal e ce-a fost, trebuie văzut filmul
!June cu obfigat1v1tate expf-imarea concis:.1. a se izola de lume, se lnchide într-o lncă ­ Ultimul rHpect, căruia I s-a atributt di·
si'nle tică. ar.imaţia '! pere cenutle, · refuză evenimentek! colo· µi oma de onoare a Jurlulul Un film de
rate ale exteriorului tşi tale firul telefonic autentic umor negru, făcut de un copil de
Intre umorul negru tl cel gri cons tru i ndu-ş~ de lapt, propria celulă. fo i-
14 ani din Marea Britanie. De nepovestit.
m ul tineri lor realizatori bulgari N. Todorov in schimb, un umor Inofensiv şi Inocent
Nu înseamnă că din lest1val au li psii Dar subiectele pll' a se repeta şi ele cu moci ş1 H. Kulev nu a avut nici el şansa de a 11-
avea filmul Dinozaurul - premiul pentru
lilmele scurte, pi lulele, l1imele satirice, cel e variaţiuni. Pe primele locuri lntr-un top al cel mai bun film pentru copÎ (o amuzantă
gura tn palmares..Juri~I ac~stui .an apr~ c1d
cu care ne-au oblşnu~ clasici ca Donio subiectelor. lntllnirlle de gradul trei, tot lecţie despre dinozauri din plastilină).
vir tuozitatea, tehnica ş1 mai putm inedit ul
Donev (preşedintele juriului ln acest an). felul de extratereştr i , angoasele omu lui Si mple jocuri formale, bune a decora Un umor tandru avea şi Inima cu mlcA,
ca VukotlC, ca Gopo ... Şi pentru că tot vor- modern ... pt"ret ii m işcători al unei discoteci, tilmelt~ lilmul Lianei Petruţiu, dupA un scenariu de
bim despre clasici, latl Jncă o constatare Aşa cum am remarcat o categorie a lil-
co mp uterelor, la modă dealtfel de prin '12, Lucia Olteanu, un gingaş poem despre co-
susceptibilă de generalizare. Tocmai e1 , melor de animaţie dornice a se 1nvecma n rc1 nu mai sperie, nici nu mal lncfntA l>t'
pil şi sentimentele sale, avtncl o grafică
cei care altAdati se lansau ln experlment11 cu epicul, ex i stă şi o direc1te - mat fer tilă ni meni. Anunta1 cu o publicitate răsu na· piind de haz, amintind desenele cop ii lor.
căullnd drumuri noi, azi le strAbal pe cel e dup4 părerea noastră - care se îndrea p t ă to are filmul lui John Halas (Marea Brit•· Din păc ate, filmul s-a prez entat la sec ţia
sigure, verif icate. Bruno Bozzetto, cel m.i i hotărll spre mijloacele poeziei pure. Re-
noe) Dilema, real izat cu ajutorul unui ech•· m l o r m at i vă. Tot aici s-au mai văzut Me-
cunoscut regi zor al animaţiei italienP, par - l uzlnd story-ul, anecdota, filmul devine o r.a rrient electronic de ultimă oră a decep t„fora, lilmul lui Mihai Băd ică, µe scenariul
t icipa Tn concurs cu Fiara llllput puri- a ventură (spontani am spune, dacă n-am Ninei Cassian (plastilină şi sirmă, o lupt ă
\io nat pe toată lumea.
cele, o povesti oara frumos desen ata. dcu şti cit de dependentil de tehnică), o sugest1• in ca re nu exista neaparat învins ş1 mvin-
gratuit amuzantă (un purice pleacă in co n- poetlcll, un Joc al Imaginaţiei. Două ex em- Nu putem tnchela această sumară schită g ă tor) ş i Exodul spre lumini de Sabin
cediu la bordul unul cline). ple. Unul este un film românesc Arena, de portret a cineanimaţiei '81 fără a spune Băla,a, ln cunoscuta sa tehnică «pictu ră
Dar avangardlftli? Ce vor ei tn 1981 ? filmul iul Zollan Szliagy, autorul celeb ru- do uă vorbe despre umor. Departe de a ma• s ub aparat».
Fireşte, mai lntll duc lupta cu şabloanel e lui Nod gordian (cinci premii lnternallo- constitui arma numărul unu, rlsul a cedai Lotul filmelor româneşti (chiar dacă pa·
şi bine fac. Numai lntr-un festival cu sute nale pma acum). Arena ca ş1 Nodul... e de multe ori locul neliniftii, 1ricii, insecuri· tru dintre ele s-au văzut numai la secjla in-
de filme Iţi poţi da seama de avalanşa ş 1 un liim polemic tncă din Idee. Tradiţion ala, tăţii. Coşmarescul e la moiJă, aşa cum lormatlvă) poate orlclnd constitui lncă un
pericolul real al clişeelor. N-am numărat mitica luptă cu balaurul poate arăt a si allădat'I se purta feericul. lntrebat la o posibil răspuns la tntrebarea «ce tnseamnă
(deşi poate ar fi meritat osteneala) tn cite alt1el. Cu un balaur paşnic fi carag hios, c o nlerlnlă de presă dacă umorul negru a nimaţie tn 1981 ?• Ea lnseamnă fi cine-
filme apărlnd un măr, din ei leşea imediat deloc dispus să lupte, cu un călăr eţ cu don pilulele sale satirice (Fllmminuto) este animaţia românească, aflată la un cert
un viermişor. .. Şi dacă 81 fi fost numai cli - oc helari pe un cal tmpledlcat pe care-i o trăsăturii distinctivă a cinean 1 ma ţ1e1 d111 nivel competitiv.
şeele la nivelul imaginii sau al gagulu i. .. bizlie muştele. Lupta transmisă la TV - ţ ara sa, regizorul cubanez Juan Pedro ..a Roxan" PANA

13
La volan, prin spaţiile celeste
naiul este, binelnteles, j ustitiar, cei răi nu mănă cu cel de la filmul t, pentru c ă in com-
mai slnt lnsli ripuşi de un colt in faţa unui paratie cu Locotenentul Bulitt sau cu alt
saloon - ci se predau ln faţa naturii dez-
lănţuite lntr-o formă sau alta. Important
Hangar 18 reper al genului, acesta este un poliţist de
mlntuiala, ln care şi ideea şi execuţia sini
este ca şi catastrofele să se supună tradi - foarte firave.
În anii Imediat următori fai- ţiei filmului american şi anume de a răs­ Filmul 3 - politic: el nu arată cum raţiuni
moasei Vineri negre, vinerea plăti curajul, riscul onest şi spiritul pionie- conjuncturale de stat pot torpila o desco-
crahului bancar de pe Wali ratului atlt de apropiat inimii cavalerilor - Hangar 18 nu este un tilm, perire epocală pentru omenire, cum ale-

B
Street, ale cărui conseclnte ajunş i chiar stăplnll tehnicii - din «vestul ci trel Trei tilme care se des- gerea unui preşedinte cere tot felul de sa-
economice au afectaţ grav sălbatic». f ăşoară , p l nă la un puncţ crificii chiar şi de vieli omeneşti, cum no-
şi multiplu, existenta curen- Filmul de fată respecta, lndeaproape, tot în paralel şi tiecare se contor- ţiu nile de moral şi de actt>văr au un alt con-
ta, ani clnd numărul şomer i- decalogul genului şi o face cu pricepere, mează canoanelor elementa- tinui ln incinta Casei Albe. in acest film n
rilor în Statele Unite a atins cote fira pre- ceea ce nu este deloc uşor, căci nu-l dea- re ale genului ales. regăsim pe Robert ' Vaughn, din nou în
cedent, producătorii hollywoodieni au In- juns s ă ştii cum se construieşte un motor Filmul 1 - ştilnliflco-fan­ spatele u•ilor lnchise, dar lntr-o formă ac-
ventat, ca mijloc de evadare ,; lnclntare de Ford pentru a-l şi realiza tastic: far furii zburătoare, -:xtra.tere~tri, me- toricească cu mult sub poslbilitătile sale.
_(pentru public) şi ca mijloc de clştlg (pen- Adina DARIAN saje necunoscute ale unei civ1flzat11 necu- Ul toate aceste mistere nu tocmai miste-
tru el), .i:omedia sclipitoare şi feerică a ani- noscute, teorii privind apariţia omului pe rioase se adaugi şi unul autentic, dar parcă
Producti e a sltul/ourilor tJm~ricane Sccnd riul:
lor '30. Intre timp, vremurile s-au schimbat pămlnt cu aport extraterestru, pămlnteni accidental - cel al femeii găsite la bordul
Carl Foreman şi Stir ling Si111pllani. Regia: James
lumea a trecut prin noi şi tragice experienţe, Go /dstone. Imaginea: Fred J. KoeneMmp. Cu: care se întrec care mai de care în a da ex- farfuriei zburătoare lntr-un imens borcan
ln consecinţă, trebuiau inventate alte for- James Franclscus. Paul Newman, Jacqueline Blsset. plicatf I. lnstalatii, butoane, ecrane, lumini, de sticlă. Această singură supravieţuitoare
me de evaziune din realitălf incomode. Aşa William Holden , Ernest Borgnlne, Edward Albert etc. Deci, canavaua şi arsenalul de bazil promite să reprezinte cheia principală a
a apărut ln urmă cu un deceniu, moda fil- ale genului. Din pileate, rezultatul este de- enigmei extraterestre, mai ales cil o vedem
mului catastrofă. Ce poate fi mai reconfor-
tant declt si leşi teafăr dintr-o sală de ci-
Ultima vinitoare parte de lntllnlri de gradul trei, pentru că
trucajele sini puerile, decorurile simpli ste
trezindu-se din letargie şi urllnd cit o line
gura Ce s-a mai lntlmplat cu ea după
nema, fericit ci nu te·au devorat rechinii, Ţin t aşul e fără greş, dar arma nu e a lui. şi miros a mucava, actorii joacA firă cre- aceea, numai regizorul James Conway poa-
cil nu te-au şters de pe suprafaţa Terrei ea tribului de esch i moşi pe care el ii ap ară. dinţă, prefăclndu-se a fi inteligenţi. te să ne spună.
valurile oceanului, că nu te-a lnghltlt de viu La lnceput doar de fiare, ln cele din urmă Filmul 2 - poliţist nevinovaţi care lncear-
(ca ln filmul de fată) lava vulcanica, sau cite de specufantli venlll să le ia vlnatul pe ni- că să se disculpe de o vină ireală şi devin Cristina CORCIOVESCU
şi mai cite. După asemenea alternative ma- mic, pe o sticlii de «veseile», cum li zice el lnşlşi detectivi, martori care sini lndepăr­
cabre este evident că orice realitate iţi va şamanul temut de toţi. La lntrecerea tradi- tatl pentru a nu le furniza date, probe mate-
Producţie a studiourilor am~ricane. Regia: James
apare ~oar roz. Filmul catastrofă a căpă­ ţională de tir apare un trimis al noii puteri riale pe cale de a fi sustrase, urmăritori cu L. Con way. Scenariul: Stevan Thorn/ey. Imaginea:
tat, astfel, o funcţie d& tonifiant psihic (pen- sovietice să organizeze la acest capăt de mutre nelnduplecate şi cu pistoale amenin- Paul Hipp. Muzica: John Caca.-as. Cu: DaffM
tru public) şi de venituri (pentru cei ce-l lume o •cooperativi» de blănuri rare. Tl- ţătoare, fugăriri cu maşinile, cascadorii pe M cGavin, Robert. Vaughn , G•y Co/lins, James
produc). nlirul n-are experienţa vlnatulul, dar are cisterne: victime etc. Comentariul se asea- Hampton, Philip Abboll
Indiferent de mobilul său, noul gen, o- o puşcă minunată pe care i-o dăruie cura-
mologat repede ca atare, s-a dovedit a josului său prieten din nord. Tlnlirul n-are
avea o schemă tot atlt de bine pusă la punct experienţa oamenilor, de aceea va cădea
ca im motor de Ford. Pilonii structurii slnt ln capcana lntinsă de căpitanul unui vapor Fiecare generaţie cu Idolii ei
lntotdeauna clteva super-vedete (ln Vui· străin, dornic să obţină prin orice mijloace
canul o Jacqueline Bisset cu _ surls tip marfa preţioasă. Localnico lncep, treptat,
Jacqueline Kennedy - şi un Paul Newman să vadă cine le e prieten ş1 cine le e d uşman.
albit la tlmple, dar tot atlt de stiipln pe ta- Atmosferă exotică , de r itualuri lapon< şi
zi cii rock (Buddy Holly a fost unul dintre
lentul său ca şi plnă acum). Al doilea argu- obiceiuri de neînţeles pentru cei dinafar ."i. Povestea inventatorii acestui gen, a fost primul cin-
t ăret alb care să-şi fl clntat melodiile pro-
ment nelipsit este o bogată invenţie epică , Interesant e că pe măsură ce filmul de ac-
nu de lar11.ă respiraţie, ci mirunta, dar per- ţiune lnaintează, lncepe un al doilea lilm, lui Buddy Hol ly prii Inspirate din muzica de jazz; şi tot cel
dintn clntliret care să fi avut lndrăzneala să
manentă. ln Vulcanul de pilda, ln fiecare psihologic, ln care tribul va leşi treptat de
clipă se petrece ceva pentru a lntretlne acea sub influenta şamanului - un fel de apolo- se urce pe scenă cu ochelarU pe nas), po-
ln 1955, la numai 24 de ani

B
stare «cu sufletij la guri» (rlvalităll senti- get al trăirii clipei şi al veselirii in uitare. vestea, spuneam, devine interesantă prin
şi doar la trei de la debutul în modul ln care reflectă comportamentul u-
mentale, conflicte de muncii, abuzuri de Insolită e prietenia dintre un bătrln explo- film, timp ln care realizase
lncredere, momente lirice -- motivaţia se rator - nelncrezător la lnceput ln noua nei generaţii ln cadrul relatiel fan-vedetă,
cinci roluri, din care douA clici din acele mulţimi aparent amorfe de
lnlăntule aproape ca lntr-o melodramă ex- putere - dar cucerit treptat de entuzia&- memorabile, iar unul dintre
mul tinărulul ; biftrînul li va ajuta, sacrili- spectatori, putea să apari insul capabil să
tremorientalA, dar lntr-un ritm american). acestea cel al «rebelului fără
ctndu-se, să organizeze noi relaţii sociak? descrie saltul de la anon Imat la vedetariat
Ul punctai trei ar trebui menţionat arsena- cauză», definind nu numai
ln lndepărtatul Nord . in această parte, li~ lnsuşlrea la perfecţiune a abc-ului cine-
lul tehnic, superavansat superelectronlzat, personajul, ci şi propriul destin şi chiar
mul clştigă o densitate neaşteptată prin matografic este specifică şcolii americane
(aici Impresionante platforme marine de profilul unei generaţii - James Dean mu-
forare a petrolului) dar ln momentul culmi- intermediul cltorva portrete: tlnărul , bătrî­ de film, deci să nu ne mire că o echipă de
rea lntr-un acc ident de maşinii . realizatorl,a căror faimă nu a trecut nicio-
nant cedlnd cu atlt mai spectaculos ln fata nul explorator, căpitanul vasului, psiholo- ln 1959, la numai 22 de ani şi tot la trei dată ecranul, reuşeşte un film, conform,
forţelor naturii dezlănţuite. ln sflrşit, un dia- gii complexe, originale. Ultima vtnătoare e ani de la debut, ln muzica uşoară, urmat
log strict funcţional, redus la replici de co- o vlnătoare tragică, pentru că cel de pe desigur, schemei de gen, dar bine compus,
de o verti ginoasă consacrare, Charles Har- cu efecte bine calculate ş i, fireşte, cu mu-
mandă cu doar doui-trei excepţii ln care vapor ucid ş i dau foc blănurilor, dacă tot din Holly, zis Buddy, murea lntr-un acci- zică bună . Echipă care a fost, cred, tavori-
se emlie clar morala filmului. ln privinţa am- nu reuşesc să puni mina pe ele. O ullimă dent de avion.
biantei, ea este lntotdeauna mirifică, ne v inătoare care pentru supravie ţu itori va fi zată şi de fluxul model retro, căci după ce
Paralelismul dintre cele două destine generaţia mai vtrstnicilor a făcut întoarce-
aflăm fie pe o insulă ln marea Egea sau ca şi începutul unei noi exisĂ~rJ; MANOIU se Impune nu numai prin tragica analogie rile ln timp la ora tinereţii lor (Billy Wi~
acum tn Pacific, sau pe un transatlantic a unei morţi premature, tn plină glorie, ci
ultra luxos - fireşte nenominalizate, căci der - ln anii '20 - cu Fedora, sau Jack
P r oduc ţi e J slud1oufllor Lenf1lm. Sc e nariul: A t şi ca ll'l datum comun generaţ i ei de adoles-
cine ar accepta să-şi alunge turiştii, la l ur Ma/f.arov. Regia: Igor Seşu/f.o v. Imaginea:
Clayton ln anii '30 - cu Marele Gataby
ce nţi americani de la sllrş i tul celui de-al doi- pentru a ne lim ita exemplele la două) , latil
propriu , dacii, val, el ar confunda lntlmplă­ Vladimir Burlkin. Muzica: VI/dim Bibergan. Cu: lea război mondial. Trăind zgomotos, in- că ş i pentru generaţiile mai tinere, anii '50
rile de pe ecran cu o posibilă realitate. Fi- Juri Bogatorev, Oleg Borisov, Nikolai Grin/l.o.
tens şi dezvăluindu-se ln vilzul lumii, ei
au fost expresia unul prim val al neacomo- au devenit retro. Simona DARIE
dării tinerilor (supranumiţi beatnici) cu so-
cietatea ln care trăiau , val urmaţ ln dece-
Lumea vAzutA de pe trapez niile următoare, de hippy, punk şi altele.
Produc.1ie a studiourilor americane. Scen„iul:
Rober t Gitller, Alan Swyer. Regia: Steve Rash.
lat ă de ce povestea de faţă, dincolo de Imaginea: Stevtn Larner. Muzica: Joe RenzeUJ.
interesul ei documentar pentru fan-ii mu- Cu: Gary Busey, Don Stroud, Charles Martin Smith
americanilor că se trag din co w-b oy ş1 din
ve st ul să lbatic , dar pur. Cu alte c uvin te, o
Bronco Billy lect •e made în Eastwood(ul). în că nemuittl a-
zilele filmului sirian
teral dezvoltat, despre strămoşi. Mesian is-
mul cineastului ne înmoaie inima, dar nu
ne Inundă creierul. Deşi, de distrat, d is-
lncă un actor nemul ţ um i t de trează, ş i cozile la bilete vor sta - lungi -
Vfrtuţile unei cinematografii tinere

B
c ondiţia sa şi trăg ind cu o mărturii.
chiul la cea a vecinului. Cli ni Rodica LIPATTI
Eastwood a traversat pe tro-
luarul de vizavi şi a preluat Zilele 1ilmului sirian au !•ază o sensibilitate deo sebită fată de

8
Producţie a slud1oun lor a111eflcane. Re gia: C 1111t
conducerea, ca regizor, a u- Ea stwood. Scenariul: Dtnnis E. Had m. lmag~ marcat, recent. pri mu l datele istoriei nationale. Zile din tre-
nui film ln care joacă rol ul nea: Davis Worth . Muzica: Snu(f Garret.t. Cu: contact mai amplu al pu- cut de Nabil Maleh este ecranizarea u-
titular. Bronco Biiiy se vrea o descindere Clint Eastwood, Sondra Loc/l.e, Gto{frey Lewis, blicului românesc cu o nui roman, ln t ătişl nd peregrinările şi vi -
tn lumea circului, dar prin ea - «noi, circ a- Scatman Crothers, Bill McKlnnty. cinematogralie tlnărli, dar tregia v i eţ ii unui personaj care se con-
rii, avem menirea să aducem bucurie cel or activă şi aptă să surprin- iruntă cu dom i naţ i a străini, în anii '20,
din jur» -şi o incursiune ln uman ismul bun dă plăcut prin calităţ i l e dinainte de cucerirea independentei.
la tot şi la toate, cu predilecţie ln lntent11 .
Lăudabilă iniţiativa, grea probă, precare re-
Pietonii aerului tehnice, pro 1esionale şi artistice ale pro-
du cţii lor sale, prin programul tematic pe
Al cincilea bastion ne s i tuează ln
deceniul şase al secolului nostru ş i se
zultate. Lansat de Sergio Leone lntr-o su ită Pietonii aerului nu stnt personajele vn et care ele le atestă. Gazjle ale unui festi- de1ineşte ca un 1ilm de caractere, ac-
de westernuri-spaghetti cu tot soiul de do- piese absurde. Pi etonii aerulu i sînt acro- val cu ecou Internaţional, la Damasc, liunea petrecîndu-se aproape tot tim-
lari giuriţi au ba, relansat de un personaj c ineaşt i i sirieni ne-au devenit mai bine pul lntr-o închisoare a deţ i nuţilor poli-
baţii de la circ. Pietonii aerului au trupuri
în serie (şi de serie), Inspectorul Harry, de cauciuc ş i nervi de otel. Şi un binecunos- cunoscut! de astă dată ln calitate de tici, unde eroul intră din lntlmplare ş i
mai a.rar gangster, mal ades Justiţiar, Clint cut zlmbet (profesionalul amlle), cu care oaspeţi, la Bucureşt i, prin delegaţia for- de unde iese ca luptător pentru drepta-
Eastwood -cel din filmul defată-contun­ mată din Tahsim Olama, director al te socială.
lşi garnisesc salturile mai mult sau mai pu-
dă v i aţa cu filmele (ln care a tot jucat) s•
ţin mortale. Ce se ascunde dincolo de
Ofi ciului naţional al cinematog ra11e1 si- Alte două pelicule, Capcana, de
• personajul cu replicile (pe care le-a tol
spus). Bronco Biiiy este un digest al aces- •
smlle? ln cazul de fată se ascunde o poves-
tioară de dragoste ale cărei năbădăi li îm-
riene , 1 actriţa Naila Atrach, person ali-
tate art i stică remarcată ş i prin contri-
Wadi Youse1 şi Dulce ca mura, dra„
goatea mea de Ahmed Dawood, echi-
tor stories ş i eroi, cu unde de liri sm du ios, buţiile sale regizorale şi pedagogice. librează balanta prin actualitatea tema-
ping pe iubitul de meserie acrobat nici
cu numere de circ «pe viu» (Ilira cascadori, mai mult nici mai puţin deci! la o fractura Cele patru tilme din program ne-au ticilor lor. Cu ingenuitate şi tandreţe,
drept care nitei căznite), un produs cam de atras atenţ ia prin virtuţi de realizare pe dar şi cu note critice şi satirice acute,
de coloană. Pietonul aerului rămlne doar
cum lşl imaginează actorul Eastwood - pieton. Al tfel spus: «S-a isprăvit benzina. care alte cinematograi il reuşeau cu sint luate ln consideraţie mai ales preo-
bă i at foarte bun dealtfel - că ar trebui s ă Cu cine li lnloculm ?». Ca suflet caritabil, greu să le lmplinească la o vlrstă atit c upările de ordin moral ale personaje-
arate ur film. Actorul-regizor-interpret (mai nu poţi rămlne rece la un asemenea acci- de f ragedă ş i la un volum al producţiei lor: o fată provenită dintr-un mediu so-
nesigur aici pe meseria lui de bază ca ori- dent din dragoste, scăpat de sub vigilenta de 3-4 titluri anual: un realism ned isi- cial modest caută drumul drept prin
clnd, de unde se vede că acea mină a reg i- protecţiei muncii. Ca clnefi~ te lnvlrji plic- mulat fn surprinderea chipului străz ii, h ăţişul unor tentaţi i corupătoare (Cap·
zorului care-l duce de mină pe actor nu-i tisit prin arena circului, printre rellectoare al oraşelor şi satelor, o aplicaţie aparte cana), un cuplu de îndrăgostiţi !ş i Im-
vorbă aruncată ln vlnt) visează la o lume pentru pictarea mediilor sociale şi a plineşte ln acelaşi mod destinul, pri le-
ş i ele f anţi cu fustite, şi poli să pleci liniştit
bună, bună, bună... şi dreaptă ca o riglă. El tipologiilor diverse, o afluentă şi un re- juind o adevărată f rescă a moravurilor
cu glndul aiurea, eu aş zice să plecati spre
vrea fericirea coplilor şi neprihănirea adul-
Felllni„. lief al decupajului şi al m i şcărilor de din satul sirian contemporan (Dulce
ţilor. Banii nu-f interesează, dar fac bine la Eugenia yoDA aparat, pe alocuri demne de invidiat. ca mura, dragostea meat) .
nervi, cum spunea un mare regizor. lntr-o Două dintre cele patru filme eviden- Val S. DELEANU
lume hrăpăreaţă ,; · dezumanizată , o m ică Producţ i e a stUdiourllor ULbel-.ftlm. Un film d e:
trupă de circari lncearcă si le aducă aminte furi Stopclu/I.. c~ DJalol IUSUJXJV, A. Meli/l.dja man,

14
„Cortegii, Madeleine
·fumuri şi splendori ..."(*} sau despre victorie
« . „şi daci biciul ar pricinui
Kagemusha, superproduc - tia exterioară. ci şi ca experienţă psihologi- macar odată moartea!»

8
tia lui Kurosawa. seamănă

frere3 "''" '"""'·..,, ' '" ~


că directă. de un interes dramatic ext ra-
foarte mult cu un excelent ordinar. Substituţia personalităţi~ lnlocui-
rea unei figuri proeminente cu sosia ei. urmărit la televizor, ln vara
film Italian, mai vechi, Ge·
neralul de la Rovere. aşa e o acţiune creatoare de lnalti! tensiun e anului trecut, un serial engle-
cum Cel fapte samurai au sufleteascA: plndli a atentiei, temere per- zesc: Temerarul Scena ini-
o replică yan kee ln faimosu I manentă ca nu cumva lnşelătoria să lie tială a ultimului episod mi-a
.vestern, Cei şapte magniflcL Sub raport descoperită, uimire ln faţa miracolului rea- lrtnt Inima şi mi s-a lntlpărlt
estetic însă, lucrurile abia suferă compara- lizat. Sosia generalulul de la Rovere tre- în amintire: o tlnără femeie,
ţie, intruclt dacă realizările occidentale se buie să-şi joace rolul ln lnchisoare, acolo ciizută de vreo doi ani în
urmllresc cu plăcere, spectacolele oferite unde viaţa Insului, supus regimului peni- miinile Gestapo-ului şi torturată cumplit,
pe ecran de regizorul japonez IV taie pur tenciar, suferă o reducţie severă, o auste1 i- este dusă ln faţa plutonului de executie si
şi simplu răsuflarea, ca Macbeth sau laie, care uşurează simţitor actul substitu- î mpuşcată. Legală cu mlinile la spate, des-
Regele Lear. ţiei; lntr-o celulă, condamnaV la pline si c ultă şi neavlnd pe ea decll o cămaşă din
apă, to~ oamenii se aflA cam la acelaşi nC pinzi de sac (singura ei lmbrăcimlnte pe
mltor. ln Kagemusha. dlmpolrivi!, ritual 1s tot timpul detenţiei ln beciurile Gestapo-ulu~
tica îngreunează enorm lucrurile. adoptarea înaintează către slllpul ce indica lot ul
altei personalităţi presupunlnd cunoaşte morţii : priveşte cu o Intensitate extraordi-
rea a nenumărate gesturi prescrise, un nară copacii foşnitori din parcul lnchlsorli,
cod compllcaţ capabil sa ascundă, dar