Sunteți pe pagina 1din 4

TITLUL PROIECTULUI: “DEZVOLTARE PRIN ANTREPRENORIAT”

Proiect co-finanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


ID PROIECT: POCU/82/3/7/103965

Metodologie

organizarea si efectuarea stagiilor de practica

Cadrul general

Persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordarii ulterioare a
ajutorului de minimis, vor efectua, obligatoriu, cate un stagiu de practica in cadrul unei intreprinderi
existente, functionale a carei activitate economica face parte din aceeasi grupa CAEN cu cea
aferenta planului de afaceri selectat.
Metodologia de organizare si efectuare a stagiilor de practica isi propune sa asigure un
cadru procedural adecvat organizarii si desfasurarii acestora, menit sa asigure transferul de know
how de la antreprenori de succes catre antreprenorii start-up-urilor create prin proiect.
Astfel, se va pune accent pe transferul de idei, resurse, informatii, contacte si recomandari,
dobandirea si dezvoltarea de abilitati, avand in vederea ca necesitatea actuala a oamenilor de afaceri
este aceea de a se informa, forma si conecta pentru a ramane competitivi.

I.Perioada de desfasurare, resursa umana implicata, rezultate asteptate

Art.1.
Activitatea 1.5.1. Organizarea si efectuarea stagiilor de practica se desfasoara in
perioada 1 Noiembrie 2018 - 31 Decembrie 2018. (Anexa 1)
Stagiul de practica efectiv va avea o durata de 40 de ore si se va desfasura la sediul social
sau, dupa caz, la punctul de lucru al întreprinderii selectate, in luna Decembrie 2018.

Art.2.
Consilierii initierea si dezvoltarea afacerii au sarcina de a identifica întreprinderile în care
vor avea loc stagiile de practica.

Pe perioada desfasurarii acestuia, stagiarii vor fi coordonati si îndrumati de un reprezentant


al întreprinderii (expert coordonator de practica) desemnat de catre reprezentantul legal al
intreprinderii. Astfel, vor fi implicati cel putin 38 experti coordonatori de practica (cate unul
pentru fiecare stagiar).

Art.3.
Rezultate asteptate: cel putin 38 de persoane vor efectua un stagiu de practica in
domeniul afacerii infiintate

1
II. Etape de realizare

Art.4. O r g a n i z a r e a s i e f e c t u a r e a s t a g i i l o r d e p r a c t i c a c u p r i n d e t r e i
etape:
 Pregǎtirea stagiilor de practicǎ
 Desfasurarea stagiilor de practica
 Raportarea stagiilor de practica.

II.1. Pregǎtirea stagiilor de practicǎ


Art.5 Identificarea intreprinderilor
Administratorul schemei de antreprenoriat, prin consilierii initierea si dezvoltarea afacerii si
sub indrumarea coordonatorului activitatii de mentorat, are sarcina de a identifica întreprinderile în
care vor avea loc stagiile de practica, selectand din bazele de date proprii ale Camerelor de Comert
precum si din alte baze de date, intreprinderi care deruleaza activitati in Regiunea Sud-Vest-Oltenia,
cu coduri CAEN asemanatoare cu cele din planurile de afaceri participante la Concursul de planuri
de afaceri.
Dupa afisarea rezultatelor finale, fiecarui consilier initierea si dezvoltarea afacerii ii vor fi
repartizate de catre managerul de proiect si de catre coordonatorul activitatii de mentorat, conform
Cererii de finantare, doua sau trei persoane desemnate castigatoare in cadrul Concursului de planuri
de afaceri (Anexa 2).
Astfel, pe baza identificarii intreprinderilor cu cod CAEN asemanator, consilierii initierea si
dezvoltarea afacerii vor contacta direct reprezentantii legali ai acestora, in vederea stabilirii
coordonatelor parteneriatului.

Art.6. Documentele necesare demararii stagiilor de practica


Documentul care reglementeaza problematica stagiului de practica (rolurile si
responsabilitatile administratorului schemei de antreprenoriat, intreprinderilor si stagiarilor etc.) il
constituie Conventia cadru privind efectuarea stagiului de practica in cadrul Proiectului
„Dezvoltare prin antreprenoriat”, POCU 103965 incheiat intre organizatorul de practica
(Administratorul schemei de antreprenoriat – Universitatea din Craiova), centrul de practica
( i n t r e p r i n d e r e a ) si practicant (stagiarul) a carui forma este stabilita in conformitate cu
legislatia in vigoare si care stipuleaza cadrul general de organizare si desfasurare a practicii.
(Anexa 4).
Inainte de semnarea Conventiei cadru, consilierul initierea si dezvoltarea afacerii solicita
reprezentantului legal unde urmeaza a se efectua practica o copie dupa CIF sau extrasul ONRC al
intreprinderii, document care sa justifice alegerea acesteia din punct de vedere al sectorului
economic în care îsi desfasoara activitatea (acelasi cod CAEN).
Acest document reprezinta parte integranta a Raportului de practica.
Raspunzatori de acest aspect sunt expertul coordonator de practica si consilierul initierea si
dezvoltarea afacerii.

2
Dupa semnarea Conventiei cadru, consilierul initierea si dezvoltarea afacerii impreuna cu
expertul coordonator stagii de practica vor completa Tabelul nominal efectuarea stagiilor de
practica (Anexa 3). Acesta va fi avizat de catre coordonatorul activitatii de mentorat.

II.2. Desfasurarea stagiilor de practica

Art.7.
Expertii coordonatori stagii de practica sunt responsabili de planificare stagiilor de comun
acord cu consilierii initierea si dezvoltarea afacerii.
Consilierii initierea si dezvoltarea afacerii si expertii coordonatori de practica vor organiza
sesiuni de informare privind activitatile de practica alese respectand durata, perioada stagiului si
programul de lucru stabilit.
Expertii coordonatori de practica vor informa stagiarii cu privire la prevederile
regulamentului de ordine interioara, normelor de protectia muncii si ROF de la nivelul intreprinderii
in care se deruleaza stagiul.
De asemenea, expertii coordonatori stagii de practica se vor implica in derularea unei
instruiri cu privire la modul de utilizare al echipamentelor in spatiul de desfasurare al stagiului.
Art.8.
Pe perioada desfasurarii stagiilor, stagiarii vor fi coordonati, indrumati si monitorizati de
expertii coordonatori stagii de practica si vor primi suportul necesar derulării stagiului de practică.
Stagiarii au obligatia ca, pe durata stagiului sa respecte programul de lucru stabilit si sa
execute activitatile specifice temei de practica alese.
Stagiarii se vor informa si vor solicita clarificări in ceea ce priveste modul de derulare al
activității în cadrul firmei gazda.
Expertii coordonatori stagii de practica vor oferi clarificari stagiarilor ori de cate ori este
nevoie, vor pune la dispozitia acestora instrumente si metodologii specifice activitatii firmei in care
se deruleaza stagiul.
In mod periodic, activitatea stagiarilor este evaluata de catre expertii coordonatori de
practica si se consemneaza in Fisa de evaluare a stagiarului pe parcursul stagiului de practica
(Anexa7). Astfel, se va evalua modul in care practicantul se prezinta la locul de practica, atitudinea
practicantului fata de activitatea de practica, cunoasterea mediului organizational, capacitatea de
comunicare si integrare in colectivul intreprinderii precum si modul in care raspund solicitarilor
expertilor coordonatori de practica din cadrul firmelor si reusesc sa-si indeplineasca obiectivele
propuse.
Art.9.
Consilierii initierea si dezvoltarea afacerii vor organiza intalniri periodice cu stagiarii si cu
expertii coordonatori stagii de practica pentru a se urmari buna desfasurare a stagiului de practica.

3
Art.10.
Centrele de practica vor fi evaluate, la randul lor, de stagiari prin completarea chestionarului de
feedback (Anexa 8).

II.3. Raportarea stagiilor de practica

Art.11.
Participarea la stagiul de practica va fi demonstrata prin prezentarea urmatoarelor documente:
 lista prezenta stagiar semnata de e x p e r t u l c o o r d o n a t o r s t a g i i d e p r a c t i c a
si de practicant si avizata de consilierul initierea si dezvoltarea
afacerii (Anexa 5);
 atestat de efectuare a practicii semnat de catre reprezentantul legal al centrului de
practica si de catre e x p e r t u l c o o r d o n a t o r s t a g i i d e p r a c t i c a ( A n e x a 6 ) ;
 raport de stagiu de practica in care vor fi descrise activitatile la care a participat stagiarul,
precum si rezultatele obtinute sau cunostintele acumulate, intocmit de catre stagiar si semnat de
catre reprezentantul legal al centrului de practica si de catre e x p e r t u l c o o r d o n a t o r s t a g i i
de practica (Anexa 9).

Art.12.
Consilierii initierea si dezvoltarea afacerii, sub indrumarea coordonatorului activitatii de
mentorat vor:
 colecta, analiza si aviza listele de prezenta si rapoartele de stagii de practica;
 colecta si analiza atestatele de efectuare a practicii si chestionarele de feedback.

Art.13. Anexele 1 – 9 fac parte integranta din prezenta metodologie.


Anexa 1. Calendar de desfasurare Activitatea 1.5.1. Organizarea si efectuarea stagiilor de
practica_Proiect_POCU_103965
Anexa 2. Tabel nominal cu repartizarea pe consilieri initierea si dezvoltarea afacerii a persoanelor
desemnate castigatoare in cadrul Concursului de planuri de afaceri_
Proiect_POCU_103965
Anexa 3. Tabel nominal efectuarea stagiilor de practica_ Proiect_POCU_103965
Anexa 4. Conventia cadru privind efectuarea stagiului de practica in cadrul Proiectului „Dezvoltare
prin antreprenoriat”_Proiect_POCU_103965
Anexa 5. Lista de prezenta_Proiect_POCU_103965
Anexa 6. Atestat de efectuare a practicii_Proiect_POCU_103965
Anexa 7. Fisa de evaluare a stagiarului pe parcursul stagiului de practica_ Proiect_POCU_103965
Anexa 8. Chestionar de feedback_ Proiect_POCU_103965
Anexa 9. Draft Raport stagiu de practica_ Proiect_POCU_103965

Metodologie prezentata si adoptata in Sedinta consilieri initierea si dezvoltarea afacerii din data
de 5.11.2018
BERCEANU Dorel
Coordonator al activitatii de mentorat,
Proiect „Dezvoltare prin antreprenoriat”, POCU 103965