Sunteți pe pagina 1din 3

TITLUL PROIECTULUI: “DEZVOLTARE PRIN ANTREPRENORIAT”

Proiect co-finanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


ID PROIECT: POCU/82/3/7/103965

Curriculum Vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Mobil
E-mail(uri)
Naţionalitate
Data naşterii
Sex

Loc de munca vizat Coordonator stagiu de practica in cadrul proiectului Dezvoltare


prin antreprenoriat, ID 103965
Experienţa profesională

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada

Pagina 1 / 3 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
Urîtu Daniel © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea
Disciplinele principale
studiate/competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de
formare

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de
formare

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă Română

Limbi străine cunoscute


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Pagina 2 / 3 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
Urîtu Daniel © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral
conversaţie
Engleză

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Permis de conducere

Pagina 3 / 3 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
Urîtu Daniel © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010