Sunteți pe pagina 1din 10

CAIET DE SARCINI

- lucrãri de rezistenţã –

A. Generalitãţi
 Prezentul caiet de sarcini face parte integrantã din proiectul tehnic al obiectivului.
 Conţinutul caietului de sarcini este întocmit conform O.G. 60/2001 – privind
achiziţiile publice, şi Ordinul 1013/873 al ministrului finanţelor publice şi al
ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei privind aprobarea
structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru
elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publicã de servicii.
 Caietul de sarcini va fi completat cu datele din memoriul justificativ de
rezistenţã.
 Antreprenorul este obligat sã respecte prevederile din normativele şi STAS-urile
înscrise în anexele nr. 1 şi 2 ale prezentului Caiet de sarcini.

B. Descrierea ansamblului lucrãrilor

Documentaţia de faţã cuprinde pese scrise şi desenate elaborate la faza PT + DE,


care se realizeazã dupã cum urmeazã :
 Executarea unei şarpante pe clădirea existentă ce cuprinde următoarele lucrări: sâmburi,
grinzi şi centuri din beton armat şi zidărie de B.C.A..

Categoriile principale de lucrãri sunt dupã cum urmeazã:


1. Cofraje
1.1. Materiale:
- cofrajele pãşitoare alcãtuite din douã pãrţi şi anume ansamblul metalic de susţinere
care are regimul de utilaj ce se închiriazã şi panourile curbe interioare şi exterioare care se
executã din lemn.
1.2. Depozitare. Manipulare:
Manipularea, transportul şi depozitarea cofrajelor se va face astfel încât sã se evite
deformarea şi degradarea lor: umezirea, murdãrirea şi putrezirea.
Este interzisã depozitarea cofrajelor direct pe pãmânt sau depozitarea altor materiale pe
stivele de panouri de cofraj.
1.3. Execuţia lucrãrilor:
1.3.1. operaţii pregãtitoare:
- stabilirea de cãtre constructor a tipului de cofraj ce se va adopta;
- elaborarea fişelor tehnologice pentru cofrare;
- verificarea suprafeţelor ce vor venii în contact cu betonul şi corectarea poziţiei
armãturilor înainte de montarea cofrajelor.
1.3.2. montarea cofrajelor:
- trasarea poziţiilor cofrajelor;
- asamblarea şi susţinerea provizorie a panourilor;
- verificarea şi corectarea poziţiei panourilor;
- încheierea, legarea şi sprijinirea definitivã a cofrajelor.
1.3.3. control şi recepţie:
- preliminar, controlul lucrãrilor pregãtitoare, a elementelor de cofraj şi susţinerilor;
- verificarea, în cursul execuţiei, a poziţiei în raport cu tasarea;
- recepţia propriu-zisã şi consemnarea constatãrilor în registrul de PV de lucrãri
ascunse.
1.3.4. abateri admise : conform tab. X.3 din Normativul C140-86.
1.3.5. mãsurãtoare şi decontare: metri pãtraţi suprafaţã cofratã.

2. Betoane
2.1. Materiale:
Se vor utiliza betoane din clasa şi în condiţiile de calitate impuse de Codul de practicã
pentru executarea lucrãrilor din beton, beton armat şi beton precomprimat NE012-
99,aprobat cu Ordinul nr. 59/N/24.08.1999 al M.L.P.A.T.
2.2. Execuţia lucrãrilor:
2.2.1. operaţii pregãtitoare:
- acceptarea de cãtre beneficiar a fişei tehnologice pentru betoane;
- aprovizionarea şi verificarea pieselor metalice înglobate;
- verificarea funcţionãrii utilajelor şi a dotãrilor în conformitate cu prevederile fişei
tehnologice;
- stabilirea şi instruirea formaţiilor de lucru în ceea ce priveşte tehnologia de execuţie,
tehnica securitãţii muncii şi P.S.I.;
- asigurarea însuşirii normelor generale şi specifice de securitate a muncii şi P.S.I.;
- examinarea şi însuşirea documentaţiei, în termen de maximum 30 de zile, de cãtre
antreprenor.
Înainte de betonare trebuie s1 fie terminate:
- montarea cofrajelor: trasare, asamblare, verificare şi corectare poziţie, încheiere,
legare şi sprijinire definitivã;
- montarea armãturilor.
2.2.2. turnarea betoanelor:
Se poate începe numai dacã:
- fişa tehnologicã a turnãrii a fost însuşitã de beneficiar;
- a fost acceptatã compoziţia betonului de cãtre beneficiar şi proiectant;
- au fost realizate operaţiile pregãtitoare;
- au fost recepţionate calitativ lucrãrile de sãpãturi, cofraje şi armãturi.
2.2.3. reguli de betonare:
- betonarea va fi condusã nemijlocit de şeful punctului de lucru;
- betoanele se vor turna în max. 15 minute de la sosirea lor la locul de turnare;
- cofrajele de lemn se vor uda cu apã cu 2 ore înainte şi imediat înainte de turnare;
- se va urmãrii evitarea deformãrii armãturilor, aceste înglobându-se corespunzãtor în
masa betoanelor;
- se va urmãrii compactarea şi menţinerea poziţiei iniţiale a cofrajelor;
- nu este permisã ciocãnirea, scuturarea sau aşezarea pe armãturi a vibratorului în
timpul turnãrii.
2.2.4. compactarea betoanelor:
- se va executa cu pervibratoare;
- lucrabilitate va fi între L1 şi L5;
- durata optimã de vibrare = 3 – 30 secunde.
2.2.5. tratarea betoanelor dupã turnare:
- menţinerea umiditãţii timp de min. 7 zile dupã turnare (stropire periodicã, acoperire
etc);
- stropirea cu apã va începe dupã 2 – 12 ore de la tunare, în funcţie de temperatura
mediului;
- pe timp ploios betoanele proaspete se vor acoperii cu folii de polietilenã;
- se va evita turnarea betoanelor dacã temperatura mediului ambiant se va situa sub +
5ºC.
2.2.6. decofrarea:
- feţele laterale – dupã ce betonul a atins o rezistenţã de min. 2,5 N/mmp;
- feţele inferioare, cu menţinerea popilor de siguranţã – dupã atingerea a 75% din
rezistenţa corespunzãtoare clasei betonului respectiv;
- popi de siguranţã se vor îndepãrta la atingerea a 95% din rezistenţa betonului
respectiv.
2.2.7. toleranţe de execuţie:
- abateri faţã de dimensiunile cerute ale elementelor de cofraje, L / I = ± 4 / ± 3 mm;
- abateri ale cofrajelor şi elementelor de beton armat: conf. tab. X.3.1. din C140-86;
- abateri faţã de proiect pentru armãturi – conf. tab. X.3.2. din C140-86;
- defecte admisibile – conf. anexei X.4 din C140-86.
2.2.8 recepţionarea lucrãrilor:
- verificarea calitãţii materialelor se va face conf. anexei X.1 din C140-86;
- nu se admite trecerea la o nouã fazã de execuţie înainte de încheierea PV de lucrãri
ascunse pentru faza precedentã;
- aspectul şi starea generalã;
- elementele geometrice;
- corespondenţa cu proiectul.

2.2.9. mãsurãtoare şi decontare: metru cub.

3. Zidãrii
3.1. Produse:
8 - Pentru pereţi exteriori blocuri de zidãrie din beton celular autoclavizat (b.c.a.) GBC-
50/700 paletizate.
3.2. Execuţia lucrãrilor:
- cãrãmizile (blocuril ) se ţes pentru a asigura conlucrarea întru-un tot unitar;
- rosturile orizontale vor fi de 12 mm grosime, iar cele verticale de 10 mm;
- rosturile se umplu pe toatã adâncimea cu mortar, exceptând o adâncime de 1.0 cm la
ambele feţe;
- zidãria se începe de la colţuri sau de la goluri;
- la întreruperea lucrului, peste ultimul rând de cãrãmizi (blocuri) nu se aşterne mortar;
- pereţii de rigidizare se executã concomitent cu pereţii portanţi;
- primul şi ultimul rând se executã din cãrãmizi (blocuri) aşezate în curmeziş;
- cãrãmizile se udã înainte de punerea în operã (vara – mai abundent).
3.3. Operaţii şi faze:
- trasarea elementelor de zidãrie;
- întinderea şi nivelarea mortarului;
- aşezarea cãrãmizilor;
- tãierea (cioplirea) cãrãmizilor (blocurilor) – acolo unde se impune.
3.4. Abateri admise: faţã de dimensiunile stabilite prin proiect sau prin prescripţiile
legale în vigoare, se admit abateri în limitele anexei VIII.I din Normativul C56-85.
3.5. Verificãri în vederea recepţiei:
- scriptic şi direct prin sondaje, se verificã: dimensiunile, planeitatea, verticalitatea
pereţilor şi dimensiunile golurilor;
- dacã verificãrile sunt nesatisfãcãtoare, se dubleazã numãrul lor; dacã şi atunci apar
rezultate nesatisfãcãtoare, comisia va proceda conf. pct. 2.8. din partea I a Normativului
C56-85.
3.6. Mãsurãtoare şi decontare: metri cubi de zidãrie efectiv rezultata, cu scãderea
golurilor ale cãror secţiune au valori mai mari de 0.04 mp.

4. Lemn şi construcţii de lemn


4.1. Materiale:
- lemn ecarisat de rãşinoase pentru elementele şarpantei;
- scânduri de rãşinoase pentru asterealã;
- şipci de rãşinoase pentru montarea ţiglelor.
4.2. Depozitare : la adãpost de intemperii, cu evitarea murdãririi cu noroi sau materiale
de construcţii (var, ciment etc.).
4.3. Execuţia lucrãrilor:
- debitarea pieselor la dimensiunile din detalii;
- executarea de praguri, chertãri, gãuriri prin montaj;
- impregnarea antisepticã şi ignifugã;
- executarea îmbinãrilor.
4.4. Verificãri în vederea recepţiei:
- examinarea proceselor-verbale de verificare-recepţie;
- examinarea directã a lucrãrilor executate;
- corespondenţa cu proiectul: dimensiuni, materiale, poziţii, îmbinãri, accesorii;
- calitatea protecţiilor.
4.5. Mãsurãtoare şi decontare:
- şarpanta şi astereala – la metru pãtrat de învelitoare mãsuratã în planul acesteia;
- accesorii metalice – la kilogram.

5. Învelitoare din ţiglă


5.1. Materiale:
- placi trase din argilă arsă, cu jgheab ;
- carton bitumat (pe astereală);
- şipci de brad (două rânduri).
5.2. Execuţia lucrãrilor:
5.2.1. Operaţii pregătitoare:
- şarpanta va fi terminată şi recepţionată conform prevederilor capitolului respectiv;
- lucrările de tinichigerie vor precede montarea învelitorii propriu-zise.
5.2.2. Operaţii şi faze:
- montarea plăcilor de ţiglă se începe de la poală spre coamă;
- rândurile de plăci de ţiglă se vor decala unul faţă de celălalt cu ½ placă;
- aşezarea plăcilor pe şipci trebuie să asigure o rezemare perfectă pe toate laturile
plăcilor;
- fiecare al 4-lea rând va avea plăcile legate de şipcile de lemn cu sârmă zincată;
- coamele vor fi petrecute pe câte 8 cm.

5.3. Abateri admise. Recepţionare lucrări:


- verificarea suportului învelitorii: pante, planeitate, rectiliniaritate (abaterile de la
planeitate, măsurate cu dreptarul de 3,0 m, nu trebuie să depăşească 5 mm în lungul
pantei şi 10 mm perpendicular pe aceasta);
- verificarea concordanţei lucrărilor executate cu detaliile din proiect:racordări, prinderi,
dolii, coame, străpungeri;
- verificarea corectitudinii executării lucrărilor de tinichigerie;
- verificarea aşezării rândurilor de plăci pe linii paralele cu poalele; abaterea admisibilă
este de 1,0 cm/m, dar max. 5,0 cm pentru întreaga lungime a versantului;
- verificarea decalării rândurilor succesive de plăci;
- verificarea prinderii cu sârmă a plăcilor de şipci;
- verificarea rezemării complete pe contur a plăcilor;
- verificarea integrităţii plăcilor şi coamelor (cele ciobite pe mai mult de 2,0 cm din
margine nu se admit; de asemenea, nu se admit cele sparte).

5.4. Mãsurãtoare şi decontare:


- învelitoarea se va măsura şi deconta la mp de acoperiş efectiv executat;
- plăcile de ţiglă se vor procura şi deconta la bucată.

6. Armãturi
6.1. Materiale:
- PC52 pentru armãturi de rezistenţã;
- OB37 pentru armãturi de montaj, repartiţie şi constructive;
- plase sudate uzinate de uz general;
- sârmã neagrã moale pentru legat.
6.2. Livrare. Depozitare
- fiecare lot va fi însoţit de certificatul de garanţie corespunzãtor;
- depozitarea: separatã, pe tipuri şi diametre, în spaţii amenajate şi dotate pentru a evita
corodarea şi murdãrirea, dar şi o identificare uşoarã.
6.3. Execuţia lucrãrilor
6.3.1. operaţii pregãtitoare:
- constatarea existenţei certificatului de calitate (garanţie);
- verificarea diametrelor;
- examinarea aspectului;
- verificarea prin îndoire la rece.
6.3.2. fasonarea armãturilor:
- confecţionarea şi montarea carcaselor de armãturã se va face în strictã conformitate cu
prevederile proiectului;
- îndreptarea barelor se va face fãrã a se deteriora profilul acestora;
- barele tãiate şi fasonate se vor depozita în pachete etichetate;
- îndoiturile se vor executa cu mişcãri lente, fãrã şocuri;
- nu se vor vasona bare la temperaturi de sub - 10ºC.
6.3.3. montarea armãturilor:
- se va începe numai dupã recepţionarea calitativã a cofrajelor;
- se va executa strict în poziţiile prevãzute în proiect, asigurându-se menţinerea acestor
poziţii în timpul turnãrii betonului;
- la încrucişãri, barele se vor lega cu sârmã moale neagrã Ø1…1,5 mm (STAS 889-80)
sau prin sudurã electricã în puncte.
6.3.4. toleranţe de execuţie:
Valorile abaterilor-limitã la armãturi sunt cele din tab. X.3.2. al Normativului C140-86.
6.3.5. verificãri în vederea recepţiei:
- aspectul şi starea generalã;
- corespondenţa cu proiectul;
- asigurarea înglobãrii corespunzãtoare în beton (acoperirea cu beton)
6.3.6. mãsurãtoare şi decontare: la kilogram de armãturi puse efectiv în operã.
9
10 7. Termoizolaţii (zidãrie de b.c.a.)
11 7.1. Produse : blocuri de zidãrie din beton celular autoclavizat (b.c.a.) GBC-50/700
paletizate.
12 7.2. Dispunere: la faţa exterioarã a pereţilor exteriori ai structurii.
13 7.3. Execuţia lucrãrilor:
14 - blocurile se ţes ca în orice zidãrie;
- rosturile se umplu cu mortar pe toatã adâncimea, exceptând o adâncime de cca. 1,0 cm
de la faţa exterioarã;
- încadrarea panourilor de zidãrie de b.c.a. şi rigidizarea lor se asigurã prin centuri de
beton armat executate în prelungirea cãtre exterior a monolitizãrilor orizontale ale
panourilor prefabricate de beton armat ale structurii clãdirii.
7.4. Abateri admise: conform anexei VIII .1 a Normativului C56-85
7.5. Verificãri în vederea recepţiei: scriptic şi direct, prin sondaj, se verificã
dimensiunile, planeitatea şi verticalitatea pereţilor cu rol termoizolator pentru panourile
mari prefabricate de beton armat.
7.6. Mãsurãtoare şi decontare: la mc de zidãrie efectiv executatã.

NOTĂ. Pe parcursul execuţiei lucrãrilor prezentate în acest Caiet de sarcini, nu se va


folosii nici un produs, procedeu sau echipament care nu are agrement tehnic,
standard de produs sau normã tehnicã.
LISTA STANDARDELOR DE REFERINŢĂ

1. STAS 10102-75 – Calculul şi alcãtuirea elementelor de beton şi beton armat


2. STAS 10107/0-76 - Calculul şi alcãtuirea elementelor de beton şi beton armat
3. STAS 438/1-80 – Oţel-beton laminat la cald
4. STAS 438/2-80 – Sârmã trasã pentru beton armat
5. STAS 10109/0-75 – Lucrãri de zidãrie
6. STAS 10104-75 – Calculul secţiunilor de zidãrie
7. STAS 146-78 – Var pentru construcţii
8. STAS 1667-76 – Agregate naturale grele pentru mortare şi betoane
9. STAS 790-84 – Apa de amestecare. Condiţii de utilizare
10.STAS 1030-70 – Mortare. Condiţii tehnice
11.STAS 10100/0-75 – Principii generale de verificare a siguranţei construcţiilor
12.STAS 856-71 – Construcţii de lemn. Prescripţii de proiectare
13.STAS 857-75 – Piese şi elemente de lemn pentru construcţii
14.STAS 1294-69 – Lemn rotund de rãşinoase pentru construcţii
15.STAS 1667-76 – Nisip natural
16.STAS 146-78 – Var pentru construcţii
17.STAS 10227/1-75 – Produse petroliere pentru spãlare
18.STAS 768-75 – Prescripţii de execuţie a construcţiilor de oţel sudate
LISTA NORMATIVELOR DE REFERINŢĂ

1. P100-91 - Proiectarea antiseismicã a construcţiilor


2. C140-86 - Lucrãri de beton şi beton armat
3. P2-85 - Structuri din zidãrie
4. P59-86 - Armarea cu plase sudate a elementelor de beton
5. C28-83 - Sudarea armãturilor de oţel-beton
6. C16-84 - Realizarea pe timp friguros a construcţiilor
7. C167-77 - Cartea tehnicã a construcţiilor
8. C17-82 - Mortare pentru zidãrii şi tencuieli
9. C139-87 - Protecţia anticorozivã a construcţiilor metalice
10. C56-85 - Verificarea calitãţii şi recepţia lucrărilor de C+I
11. xxx - Norme republicane de protecţie a muncii
12. xxx - Norme de protecţie împotriva incendiilor
13. P118-83 - Protecţia la acţiunea focului
14. C58-86 - Ignifugarea lemnului în construcţii
15. C83-75 - Trasarea de detaliu în construcţii
16. C11-74 - Panouri de placaj pentru cofraje

S-ar putea să vă placă și