Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE III.

VIAŢA ȘI SĂNĂTATEA – VALORI PERSONALE ȘI SOCIALE

Data: 13.01.2021

Clasa a IX-a

Tipul lecţiei: de însușre a cunoștinţelor

Tema: Factorul uman, coeziunea social și diminuarea/


depășirea riscurilor
Competențe:
◆ Analiza eventualelor consecinţe ale comportamentului asociat riscurilor

Timp: 45 de minute

Obiective operaţionale:
O1 Să evidenţieze stările de risc la care este supus individul.
O2 Să aprecieze impactul factorului uman în diminuarea și depășirea riscului.
O3 Să distingă trăsăturile caracteristice unei stări de risc.
O4 Să demonstreze importanţa coeziunii sociale în depășirea riscului.

Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: lucrul individual, prezentare PowerPoint
Metode: lucrul în echipă, conversaţia, explicaţia, problematizarea, anali-za, diagrama Venn
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, foi, fișe
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-matică, interogarea frontală,
verificarea
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Discuție dirijată pe margine mottoului
Discuția pe marginea imaginilor din Discuţia dirijată
rubrică
Activitatea 1. Întrebări sugestive: Discuţia
Ce reguli de conduită ar trebui să res-
Știu, vreau să știu. pecte tinerii într-o societate democrată? Interogarea
Ce situaţii de risc există în societatea
contemporană?
Care categorie de populaţie este cea mai
supusă riscului?
Ce influență pot avea situațiile de risc
asupra formării personalității unui tâ-
năr în devenire?
Realizarea sensului
A. Profesorul prezintă imagini în
PowerPoint care înfăţișează diferite ti- Prezentare
puri de riscuri. PowerPoint
Activitatea 2. Sarcina 1. Privește imaginile și expune-
ţi părerea despre categoriile de riscuri. Explicarea
Studiez: învăț să știu. Sarcina 2. Examinează imagini de la
lecţie și stabilește consecințele riscului Conversaţia
la care sunt supuși tinerii.
Sarcina 3. Explică de ce viața și sănăta-
tea au prioritate în anumite situații de
risc.
Sarcina 4. Examinează datele din rubri-
ca UTIL și Practic și menționează peri-
colele utilizării drogurilor, alcoolului,
tutunului etc.
Sarcina 5. Ce cunoști despre violenţa în
familie?
Sarcina 6. Care sunt cauzele violenţei?
Dar urmările?
Sarcina 7. Care sunt factorii ce predis- Analiza
pun la risc?
Activitatea 3. Sarcina 8. Analizează influența factori- Diagrama Venn
lor asupra situaţiilor de risc.
Exersez: învăț să fiu. Sarcina 9. Compară posibilitatea supu- Studiul individual
nerii la risc, utilizând diagrama Venn
cu referire la două societăţi: o societate
caracterizată prin bunăstare, mora-
litate înaltă, respectarea legislaţiei,
egalitatea șanselor la educaţie și servi-
cii sociale și o societate cu probleme
socioeconomice, moralitate scăzută,
posibilitate de instruire și alte beneficii
depinzând de „portmoneu”.
Sarcina 10. Examinează caracteristicile
conceptului „de coeziune socială” și
exprimă-ţi opinia cu referire la Repu-
blica Moldova.
Sarcina 11. Expune-ţi opinia cu referi- Argumentarea
re la maxima istoricului Nicolae Iorga:
Activitatea 4. „Viciile sunt călăi care te omoară încet,
ca o sabie neascuţită”.
Învăț de la oamenii de
succes.
Reflecţie
Sarcina 12. Identifică trei situaţii de Demonstraţia
Activitatea 5. risc la care sunt supuși tinerii în Repu-
blica Moldova. Exemplifică.
Reflectez: am învățat. Sarcina 13. Demonstrează în trei pro-
poziţiţi necesitatea combaterii inegali-
tăţii în domeniile sănătăţii și instruirii.
Extindere
Sarcina 14. Selectează din presă Selectarea
Activitatea 6. informații despre acţiunile societăţii ci- informaţiei
vile și ale statului în Republica Moldova
Acționez. în prevenirea și reducerea consumului Prezentarea
de alcool, tutun și droguri. Exprimă-ţi posterului
atitudinea faţă de eficienţa prevederilor.
Sarcina 15. Desenează un poster
prin care ai condamna violen-
ţa în familie,consumul de droguri,
alcool,tutun,dependenţa de calculator,
trafic de persoane (la alegere). Prezintă-
l colegilor.