Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII și CERCETĂRII al REPUBLICII MOLDOVA

ȘCOALA PROFESIONALĂ nr. 2, or. CAHUL

„Coordonat: „ „ Aprobat:”
Director adjunct Director
Instruire si Educaţie Vodă Gheorghe ____________
Miron Ecaterina _____________

Proiect didactic de lungă durată


Anul II: grupa– 24

Meseria :mașinist la excavator cu o singură cupă. Mașinist la buldozere.

Disciplina: Dezvoltare personală

Anul de studiu: 2020-2021

Numărul de ore conform planului de învătămînt – 34 ore

Diriginte : Neagu Liliana

Analizat si aprobat
La şedinta comisiei metodice Dezvoltarea personală
Proces verbal nr. ___ din _______________
Șefa comisiei metodice: ________________
COMPETENȚE SPECIFICE
1. Valorificarea identității personale în relaționarea armonioasă cu familia și comunitatea, prin autoevaluarea critică și selectivă a
sinelui și a resurselor sociale;
2. Manifestarea unui comportament pro-activ, axat pe integritate și gestionare eficientă a resurselor, orientat spre sporirea calității vieții
3. Adoptarea unui mod de viață activ, în vederea protecției sănătății proprii și a celor din jur, prin asumarea responsabilă a consecințelor
deciziilor luate;
4. Proiectarea responsabilă a carierei prin valorificarea potențialului individual și a oportunităților pieței muncii;
5. Manifestarea comportamentului constructiv și responsabil în acțiuni de protecție personală și protecție a celor din jur, axat pe
cunoștințe acumulate și atitudini social pozitive.
Competenţe specifice:-
Valorificarea identității personale în relaționarea armonioasă cu familia și comunitatea, prin autoevaluarea critică și selectivă a
sinelui și a resurselor sociale;
Unități de competență Conţinuturi Nr. Data Strategii de predare/ învățare
ore
Unitatea de învăţare Dimensiunea 1. Identitatea 6
personală și relaționarea
armonioasă
1.1. Descrierea modelelor de Libertatea personalității între 1
relaționare pozitivă și necesități, dorințe și expectații Exerciții de grup, discuții, dezbateri privind
comunicare în cadrul Caracterul social al libertății 1 semnificația conceptului „libertate personală” în
relațiilor de gen, prin personale. Satisfacerea dorințelor: raport cu responsabilități și limite;
asumarea responsabilității; limite raționale.
Comunicarea publică. Depășirea 1 Exerciții de dezvoltare a discursului public;
1.2. Aplicarea strategiilor de dificultăților
comunicare publică, în Formarea și menținerea relațiilor din 1 Discuții și analizare a modelelor de relații dintre fete
contextul școlar și perspectiva de gen. Relația dintre un și băieți: comportamente, roluri, așteptări, în baza
extrașcolar; tânăr și o tânără. Mod de exprimare. exemplelor reale sau preluate din filme;

Avantaje ale comunicării afective. 1 Comentarea unor articole din mass-media, a unor
1.4. Prevenirea violenței în relații, Responsabilități. cazuri concrete referitoare la manipularea și
în baza semnelor specifice comportamentul abuziv în perioada curtării;
comportamentului abuziv în
perioada curtării. Semnele manipulării și abuzului în 1 Jocuri de rol privind înțelegerea, toleranța și
relație. Manipulare. Forme ale respectul pentru diferite puncte de vedere. Produs
manipulării. Abuzul. Forme ale
abuzului. Consecințe. Strategii de Proiect de grup: Club de discuții despre relațiile
prevenire. interpersonale, de gen, în baza vizionării filmelor

Competente specifice: Manifestarea unui comportament pro-activ, axat pe integritate și gestionare eficientă a resurselor,
orientat spre sporirea calității vieții;
Dimensiunea 2. Asigurarea calității 6
vieții
2.1. Analiza modalităților de Valorile, prioritățile și calitatea vieții. 1 Realizarea de jocuri de rol, în care să folosească
comunicare, adecvate situației și măști sau marionete;
contextului;
Etica comunicării în diverse contexte. 1 Studii de caz despre încălcarea legilor și a normelor
2.2. Stabilirea relațiilor dintre Vârsta și diversitatea contextelor de morale;
convingeri, valori, priorități și comunicare: în familie, în clasă, cu

S-ar putea să vă placă și