Sunteți pe pagina 1din 5

Disciplina: Biologie

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Hadîmbu

An şcolar: 2016 – 2017


Profesor : Ceru Diana Bianca
Nr. ore/săptămână: 1h / săpt.
Clasa a VIII-a
Planificare pe unitatea de învăţare
Semestrul I
Unitatea de învăţare: Organizarea materiei vii
Nr. de ore alocate: 9 ore

Conţinuturi (detalieri) Competenţe Resurse


specifice Activităţi de învăţare 1.Procedurale; Evaluare
2.Materiale;
3 Forme de organizare
1. Recapitulare 3.Individual Scrisă
2. Niveluri de organizare Observarea pe planşe a diferitelor medii de viaţă
a materiei vii: individ, 1.1, 1.2, 1.3, Explicarea noţinilor de individ, populaţie şi specie
populaţie, specie 2.1, 2.2, 2.3, 1.Observarea, explicaţia,
3.Biotopul 3.1, 3.2, 4.1, Identificarea componentelor biocenozei conversaţia; Orală
4.2, 5.1, 5.2, Incadrarea factorilor abiotici in grupa corespunzatoare(mecanici, fizici) 2.Material biologic, planşe,
5.3 manual, scheme, grafice;
4.Biocenoza Observarea pe planse a diferitelor medii de viata
Identificarea componentelor biocenezei 3.Frontal, individual
5.Ecosistemul-noţiuni Observarea pe planse a diferitelor ecosisteme
generale, clasificare Identificarea componentelor biocenezei si biotopului
generală Clasificarea ecosistemelor
Observarea, aprecierea importanţei factorilor de mediu asupra desfăşurării optime
6.Exemple de ecosisteme a funcţiilor organismelor vegetale şi animale;
Identificarea si notarea intr-un tabel a factorilor abiotici si biotici din ecosisteme
diferite
Stabilirea unor concluzii pe baza observatiilor
7.Evaluare 1.Teste Scrisă
3.Fișe de evaluare
Unitatea de învăţare: ,,Factori determinanţi în răspândirea şi adaptarea la mediu a organismelor vii’’
Nr. de ore alocate: 9 ore

Conţinuturi (detalieri) Competenţ Resurse


e specifice Activităţi de învăţare 1.Procedurale; Evaluare
2.Materiale;
3 Forme de organizare
Factorii abiotici Prezentarea de exemple de vieţuitoare din regiuni cu climat diferi
1.Interacţiunea biotop- Identificarea modurilor în care climatul influenţează vietuitoarele
biocenoză 1.Observarea, conversaţia, Orală
Factorii abiotici 1.1, 1.2, Identificarea factorilor climatici care influenţează răspândirea plantelor şi explicaţia;
2.Bioritmuri circadiene şi 1.3, 2.2, animalelor 2.Planşe, atlas, materiale Prezentare
sezoniere 2.3, 3.1, Prezentarea unor exemple de plante şi animale adaptate la diferite medii de biologice; de referate
3.2, 4.1, viaţă 3.Individual, frontal
Factori biotici 4.2, 5.1,
5.2, 5.3 Explicarea noţiunilor: competiţie, cooperare, exploatare
3. Relaţiile interspecifice:
Identificarea şi analiza relaţiilor între plante şi animale pe baza unor exemple
competiţie, cooperare,
exploatare
Factori biotici Identificarea şi analiza relaţiilor între plante şi animale
4. Relaţii intraspecifice
Factori biotici Prezentarea organizării vieţii sociale la animale
5.Comunicarea şi viaţa Stabilirea modalităţilor de comunicare întâlnite la animale
socială la animale
Disciplina: Biologie
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Hadîmbu

An şcolar: 2016 – 2017


Profesor : Ceru Diana Bianca
Nr. ore/săptămână: 1h / săpt.
Clasa a VIII-a
Planificare pe unitatea de învăţare
Semestrul al II-lea

Unitatea de învăţare: Relaţii trofice în ecosisteme


Nr. de ore alocate: 8 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse


(detalieri) specifice 1.Procedurale; Evaluare
2.Materiale;
3.Forme de organizare
1.Categorii trofice în Identificarea şi analiza relaţiilor între plante şi animale
ecosistem. Categorii de Definirea categoriilor trofice
consumatori 1.1, 1.2, Identificarea principalelor categorii trofice 1.Observarea, conversaţia,
1.3, 2.1, Reprezentarea schematică a principalelor tipuri de categorii trofice explicaţia; Orală
2.Modelarea lanţurilor 2.3, 3.1, Definirea notiunilor de lant si retea trofica 2.Planşe, atlas, materiale
şi reţelelor trofice 3.2, 4.1, Clasificarea lanturilor trofice biologice, scheme;
4.2, 5.1, Realizarea schematică a lanţurilor trofice 3.Individual, frontal
4.Niveluri şi piramide 5.2, 5.3 Definirea tipurilor de piramide trofice
trofice Reprezentarea schematică a principalelor tipuri de piramide trofice
Rezolvarea de probleme
5.Circuitul materiei şi Prezentarea circuitului apei ,CO2 si azotului in natura
energiei – noţiuni Reprezentarea schematică a circuitului elementelor in natura
generale Prezentarea si reprezentarea schematica a circuitului energiei in natura

Unitatea de învăţare: Echilibre şi dezechilibre în ecosisteme


Deteriorarea mediului
Nr. de ore alocate: 4 ore
Conţinuturi Competenţe Resurse
(detalieri) specifice Activităţi de învăţare 1.Procedurale; Evaluare
2.Materiale;
3. Forme de organizare
1.Poluarea aşezărilor umane Definirea poluarii Orală
1.1, 1.2, Stabilirea principalelor tipuri de poluare 1.Observarea, explicaţia,
1.3, 2.1, Identificarea metodelor de reducere a poluarii conversaţia; Prezentare
2. Poluarea Observarea imaginilor cu agroecosisteme 2.Imagini, retroproiector de lucrări cu
2.2, 2.3, 3.Frontal, pe grupe de elevi temă dată
agroecosisteme Stabilirea efectelor negative ale actiunii omului asupra mediului
3.1, 3.2,
3. Introducere de specii noi in Dezbateri cu privire la influenţa omului asupra ecosistemelor prin introducerea
ecosistem 4.1, 4.2, unor specii noi
5.2, 5.3 Stabilirea unor concluzii
4. Antropizarea Observarea unor imagini cu zone modificate de către om
Stabilirea unor efecte negative sau pozitive asupra zonelor antropizate
Stabilirea unor concluzii despre antropizare

Unitatea de învăţare: Evoltuţionism


Nr. de ore alocate: 4 ore

Conţinuturi Competenţe Resurse Evaluare


(detalieri) specifice Activităţi de învăţare 1.Procedurale;
2.Materiale;
3.Forme de organizare
1. Unitatea şi Explicarea noţiunii de evoluţionism Orală
diversitatea lumii Identificarea unitaţii de bază a tuturor organismelor vii 1.Obsrevarea, explicaţia, Orală
vii Observarea planului de organizare la organismele pluricelulare conversaţia; Orală
Prezentarea unor exemple de specii diferite 2.Planşe, scheme,prezentari
2. Evoluţia. Dovezi 1.4, 3.1, 3.2, Explicarea notiunii de evolutie power point,
ale evoluţiei 4.1, 4.2, 5.1, Observarea dovezilor directe si indirecte a evolutiei 3.Individuală, frontală
5.2, 5.4 Prezentarea caracterelor ce dovedesc evolutia speciilor
2. Factori ai Identificarea factorilor evolutiei (ereditatea, variabilitatea, suprapoluatia, lupta
evoluţiei pentru existenţă, selecţia)
Definirea factorilor evolutiei
3.Specia ca unitate Definirea speciei
a evoluţiei Explicarea diferentei dintre individ si specie in context evolutiv