Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Data: 17.12.2020
Clasa: a IX - a
Propunător: Drug Andreea
Modulul I: Modulul: Bazele contabilității
Unitatea de învăţare: Obiectul şi metoda contabilităţii – comunicarea informaţiilor contabile
Tema: Recapitularea/ sistemetizarea pasivelor
Tipul lecţiei: Recapitulare

Unitatea de rezultate ale învățării (URÎ 3): Obiectul şi metoda contabilităţii – comunicarea
informaţiilor contabile
Cunoștințe Abilități Atitudini
2.1.3 Prezentarea 2.2.4 Aplicarea reglementărilor 2.3.3 Implicarea
conceptului și contabile de grupare și clasificare a independentă și responsabilă
elementelor definitorii activelor, capitalurilor proprii, în delimitarea activelor,
ale obiectului și datoriilor, a veniturilor și cheltielilor capitalurilor proprii,
metodei contabilității datoriilor, a veniturilor și
2.2.5 Calcularea activelor, cheltuielilor
capitalurilor proprii, datoriilor,
veniturilor și cheltuielilor 2.3.4 Asumarea
responsabilității în gruparea și
clasificarea cheltuielilor și
veniturilor agentului
economic

Obiective operaţionale:
➢ Cognitive: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
➢ O1- Să utilizeze corect termenii de specialitate
➢ O2- Să recunoască și să incadreze corespunzător elementele patrimoniale
➢ O3- Să prezinte elementele componente ale pasivului
➢ O4- Să definească datoriile
➢ O5- Să definească capitalul
➢ O6 Să clasifice datoriile
➢ O7 Să definească veniturile
➢ O8 Să enumere elementele capitalului propriu

➢ Afective:
OA1: să manifeste interes și să participe activ la lecţie;
OA2: să manifeste autocontrol şi disciplină în timpul orei.
➢ Psihomotorii:
OPM1: să scrie corect şi ordonat;
OPM2: să adopte o poziţie corectă în bancă.

Strategii didactice:
a) metode:
M1: explicaţia
M2: conversaţia
M3: exerciţiul
M4: observaţia
b) mijloace didactice:
m1: tabla
m2: catalogul
m3: caietul
m4: fişe de documentare
m5: fişe de lucru
m6: videoproiector.
c) forme de organizare a activităţii:
F1: frontală
F2: individuală
Resurse
• temporale: 50 de minute
• spaţiale (locul de desfăşurare): online
Bibliografie:
1. Burja,V., Burja, C., Voiculescu, F., Voiculescu, E., Didactica Științelor economice, Editura
Irecson, București, 2006
2. Cucoș, C., Pedagogie – ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, București, 2006
Dragomirescu, S. E.,
3. Bazele contabilităţii, Editura Alma Mater, Bacău, 2015
4. Pătruț, V., Solomon, D.C., Bucur, I.A., Didactica disciplinelor economice, Editura Alma
Mater, Bacău, 2008
*** Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 (OMFP 1802/2014)
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile
financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 963 din 30 decembrie 2014,
intrare în vigoare 1 ianuarie 2015, cu modificările și completările ulterioare
*** Legea contabilităţii 82/1991.
Strategii didactice
Nr. Etapele lecţiei Obiective Conţinutul lecţiei
metode mijloace forme de Evaluare
crt. (timp) operaţionale Activitate profesor (P)/Elevi (E)
org.
1. Captarea OPM 1 P: Verifică prezenţa, ţinuta elevilor şi explică modalitatea de
atenției OA1 lucru pentru etapa următoare.
(2 minute) E: Comunică absenţii şi se pregătesc pentru lecţie. M2 m2 F1
3. Anunţarea P: În această oră vom recapitula elementele de pasiv
temei şi a Notează titlul lecţiei la tablă şi anunţă obiectivele urmărite.
obiectivelor OPM2 La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: M1 m1 F1
(2 minute) OA2 Să utilizeze corect termenii de specialitate, să recunoască și să
incadreze corespunzător elementele patrimoniale, să prezinte
elementele componente ale pasivului ,să definească datoriile,
să definească capitalul, să clasifice datoriile, să definească
veniturile, să enumere elementele capitalului propriu
E: Îşi notează titlul lecţiei şi sunt atenţi la explicaţiile
profesorului. m3
4. Dirijarea Plan de recapitulare: M5
învăţării/recapi OC 1 I. structuri patrimoniale de PASIV
tularea OC2 - concept m5 F1 Formativă
(31 minute) - structura
OC2 M1 m6
- caracteristicile elementelor de pasiv
OC4 III. aplicatii practice
OC5 m4 F2 Orală
OC6
OC7
OC8
5. Evaluarea P: Apreciază activitatea elevilor şi gradul de realizare a
(3 minute) obiectivelor. M1 F1 Orală
E: Îşi însuşesc aprecierile.
6. Tema pentru P: Scrie pe tablă tema (aplicaţia din anexa 1) şi dă indicaţii M1 m1
acasă elevilor. M2 m3 F1
(3 minute) E: Notează tema.
Capital social

Prime legate de capital


P
CAPITALURI PROPRII
A
(Surse proprii) Rezerve din reevaluare
S
I
V
Rezerve
U
L
PROVIZIOANE PENTRU Rezultatul reportat
P RISCURI ŞI CHELTUIELE
A
T Rezultatul exerciţiului
R
I Datorii financiare
M
O DATORII
N (Surse străine) Datorii comerciale
I
A
Datorii salariale
L

Datorii sociale
VENITURI ÎN AVANS
Datorii fiscale

Datorii faţă de acţionari


sau asociaţi

Creditorii diverşi
STRUCTURI PRIVIND PASIVUL PATRIMONIAL
Pasivul patrimonial arata modul de finantare a mijloacelor economice si gradul de
exigibilitate a surselor de finantare.
Exigibilitate – sume de bani, asupra carora se pot ridica pretentii.

Normele contabile romanesti prevad urmatoarele structuri de pasiv:

1. Capital si rezerve (capitalul propriu)


2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli;
3. Datorii (capitalul strain);
4. Venituri din avans

1. Capitalul si rezervele
Capitalul propriu reprezinta:
- sursa de finantare stabila de care dispune o intreprindere
- este sursa proprie permanenta, alaturi de creditele pe termen lung;
- se constituie la infintarea societatii comerciale

Structurile capitalului propriu sunt:


• Capitalul;
• Primele de capital;
• Rezerve din reevaluare;
• Rezervele;
• Rezultatul reportat;
• Rezultatul exercitiului in curs

Capitalul – reprezinta aportul in natura si in bani adus de asociati la constituirea


societatii comerciale si se diferentiaza in:
• capital subscris si nevarsat – pe care asociatii au promis sa-l aduca la infintarea
societatii;
• capital subscris si varsat – capitalul depus efectiv de catre proprietari la dispozitia
societatii comerciale;
Capitalul se formeaza la infiintarea societatii, el se poate majora sau micsora pe
parcursul desfasurarii activitatii si se lichideaza atunci cand societatea se desfintiaza.

Primele de capital – reprezinta surse datorate cresterii capitalului prin emisiunea


de noi actiuni, prin fuziune sau prin aport in natura.

Rezerve din reevaluare– reprezentate de diferenta rezultata in urma reevaluarii


imobilizarilor corporale in conformitate cu prevederile legale.
Rezerve – constituite prin autofinantare, anual , din profitul intreprinderi, in
scopul conservarii capitalului.
Structura rezervelor este urmatoarea:
• Rezerve legale – constituite din profitul brut sau din primele de capital si destinate
protejarii capitatlului.
• Rezerve statutare - se constituie conform statutului intreprinderilor, anual din
profitul net obtinut;
• Rezerve pentru actiuni proprii ;
• Alte rezerve – constituite din profitul net, conform hotararii adunarii generale a
actionarilor;

Rezultatul reportat – reprezinta rezultatul din exercitiile financiare prezentate


care pot fi profit (veniturile sunt mai mari decat cheltuielile) sau pierderi (veniturile
sunt mai mici decat cheltuielile);

Profit si pierdere – cere reprezinta rezultatul exercitiului curent care poate si


profit sau pierdere.

2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli


- reprezinta pasivele cu exigibilitate sau valoare incerta;
- sunt datorii ale intreprinderii ce se constituie de regula la sfarsitul exercitiului;
- se constituie pentru elemente ca: amenzi, penalitati, , litigii, despagubiri,
datorii incerte, garantii acordate clientilor.

3. Datoriile
- reprezinta surse de finantare externe puse la dispozitia unitatii patrimoniale de
banci, de alte institutii financiare de terti, si pentru care aceasta trebuie sa acorde o
contraprestatie sau un echivalent banesc.
Tert- persoana care nu figureaza ca parte in acte , dar care poate avea drepturi si
obligatii
Fişă de lucru

1. Pasiv
a. O societate comerciala are un capital social de 4.000 lei, divizat in 200 de actiuni. Emite 100
actiuni noi la pretul de emisiune de 25 lei. Se cere prima de emisiune.

b. O societate are un numar de 8.000 de actiuni cu valoarea nominal de 100 lei. Se cere stabilirea
capitalului social.

c. În baza datelor : capital social subscris şi vărsat 1000 lei ; rezervă legală 200 lei ; furnizori 300 lei ;
rezerve din reevaluare 200 lei ; prime de emisiune 100 lei ; debitori 30 lei; provizioane pentru
riscuri şi cheltuieli 200 lei, determinaţi mărimea capitalurilor proprii.

REZOLVARE FISA DE LUCRU


CLASA A IX A

1.Pasiv
d. Ks = capital social de 4.000 lei,
Na = 200 de actiuni.
Emite 100 actiuni noi la pretul de emisiune de 25 lei.
Pe = prima de emisiune = Ve – Vn = (200* 25) –(200 * 20) = 1.000 lei
Vn = Ks/Na = 4.000 /200 = 20 lei

e. Na= 8.000 de actiuni


Vn = 100 lei.
stabilirea capitalului social = Ks * Na= 80.000 lei

f. Ks = capital social subscris şi vărsat 1000 lei ;


Rl= rezervă legală 200 lei
Rr = rezerve din reevaluare 200 lei ;
Pe= prime de emisiune 100 lei ;
Kp = capitalurilor proprii = Ks + Rl + Pk + Pe +/- Rex +/-Rrep = 1.500 lei
2. S.C. ” Elev” SRL, prezintă la începutul unei luni din anul financiar N,
următoarele elemente patrimoniale:
- profit 1000 lei
- program informatic 2000 lei
- materii prime 1000 lei
- furnizori 1500lei
- capital social 2000 lei
- utilaje 4000 lei
- credite bancare pe termen lung 8000 lei
- produse finite 1000 lei
- rezerve statutare 200 lei
- clienți 1100 lei
- credite bancare pe termen scurt 1000 lei
- disponibil în bancă 3600 lei
- disponibil în casă 1000 lei

Aflați:
a) valoarea pasivului;
Fişă de lucru

I. Încercuiţi varianta corectă de răspuns:


1.Identificaţi varianta care nu reprezintă un obiectiv al răscumpării acţiunilor de la proprii
acţionari:
a. reducerea sau anularea capitalului;
b. revânzarea către proprii acţionari;
c. regularizarea cursului acţiunilor proprii pe piaţa financiară;
d. majorarea capitalului.
2.Rezervele legale se constituie:
a. în procent de 5% din profitul brut fără a depăşi 20% din capitalul social;
b. în procent de 5% din profitul net fără a depăşi 20% din capitalul social;
c. în procent de 20% din profitul brut fără a depăşi 5% din capitalul social;
d. în procent de 20% din profitul net fără a depăşi 5% din capitalul social.
3.Identificaţi varianta care nu reprezintă o trăsătură a capitalului social:
a. se constituie la înfiinţarea societăţii;
b. nu se majorează sau diminuează pe parcursul desfăşurării activităţii;
c. reprezintă o condiţie a existenţei şi funcţionării societăţii;
d. se lichidează atunci când societatea îşi încheie activitatea.
4.Împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni sunt:
a. împrumuturi pe termen lung contractate numai de societăţile pe acţiuni;
b. împrumuturi pe termen scurt contractate numai de societăţile pe acţiuni;
c. împrumuturi pe termen lung contractate numai de societăţile cu răspundere limitată;
d. împrumuturi pe termen scurt contractate numai de societăţile pe acţiuni.
5.TVA-ul reprezintă:
a. un impozit direct suportat de consumatorul final al bunului/serviciului respectiv;
b. un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului/serviciului respectiv;
c. taxe speciale de consumaţie plătite de agentul economic care comercializează produse cu o
cerere
mare;
d. taxe speciale de consumaţie plătite de agentul economic care importă produse cu o cerere
mare.

II. Completaţii spaţiile libere:


1. Provizioanele pentru litigii se constituie la ................................. exerciţiului pentru litigiile
aflate în curs, deoarece există riscul ca acestea să se finalizeze în defavoarea unităţii respective.
2. TVA colectată > TVA deductibilă = TVA de ..................................
3. Acţiunile proprii reprezintă instrumente de ................................. propii la societăţile pe acţiuni
şi se concretizează în titluri de valoare ................................. de la proprii acţionari.
4. Rezultatul ................................. reprezintă un profit nerepartizat sau o pierdere
................................. din exerciţiile financiare precedente.
5. Primele de fuziune/divizare reprezintă diferenţa dintre valoarea bunurilor primite de la
societatea ................................. şi suma cu care a crescut capitalul social al societăţii
..................................
III. Apreciaţi cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele enunţuri:
1. Rezultatul exerciţiului poate fi profit (venituri<cheltuieli) sau pierdere (venituri>cheltuieli).
2. Rezervele statutare se constituie din profit brut şi se utilizează potrivit prevederilor din actul
constitutiv.
3. Creditele bancare reprezintă împrumuturile obţinute de către agentul economic de la bănci
pentru o anumită perioadă de timp şi pentru care nu se plăteşte dobândă.
4. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (CASS individual) face parte din
categoria datoriilor fiscale.
5. Capitalurile proprii reprezintă dreptul acţionarilor sau asociaţilor asupra activelor unei entităţi,
după deducerea tuturor datoriilor.

Fişă de lucru

I. Încercuiţi varianta corectă de răspuns:


1.Identificaţi varianta care nu reprezintă un obiectiv al răscumpării acţiunilor de la proprii
acţionari:
a. reducerea sau anularea capitalului;
b. revânzarea către proprii acţionari;
c. regularizarea cursului acţiunilor proprii pe piaţa financiară;
d. majorarea capitalului.
2.Rezervele legale se constituie:
a. în procent de 5% din profitul brut fără a depăşi 20% din capitalul social;
b. în procent de 5% din profitul net fără a depăşi 20% din capitalul social;
c. în procent de 20% din profitul brut fără a depăşi 5% din capitalul social;
d. în procent de 20% din profitul net fără a depăşi 5% din capitalul social.
3.Identificaţi varianta care nu reprezintă o trăsătură a capitalului social:
a. se constituie la înfiinţarea societăţii;
b. nu se majorează sau diminuează pe parcursul desfăşurării activităţii;
c. reprezintă o condiţie a existenţei şi funcţionării societăţii;
d. se lichidează atunci când societatea îşi încheie activitatea.
4.Împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni sunt:
a. împrumuturi pe termen scurt contractate numai de societăţile pe acţiuni;
b. împrumuturi pe termen scurt contractate numai de societăţile pe acţiuni;
c. împrumuturi pe termen lung contractate numai de societăţile cu răspundere limitată;
d. împrumuturi pe termen lung contractate numai de societăţile pe acţiuni.
5.TVA-ul reprezintă:
a. un impozit direct suportat de consumatorul final al bunului/serviciului respectiv;
b. taxe speciale de consumaţie plătite de agentul economic care comercializează produse cu o
cerere mare;
c. un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului/serviciului respectiv;
d. taxe speciale de consumaţie plătite de agentul economic care importă produse cu o cerere
mare.

II. Completaţii spaţiile libere:


1. Provizioanele pentru litigii se constituie la sfârşitul exerciţiului pentru litigiile aflate în curs,
deoarece există riscul ca acestea să se finalizeze în defavoarea unităţii respective.
2. TVA colectată > TVA deductibilă = TVA de recuperat.
3. Acţiunile proprii reprezintă instrumente de capitaluri propii la societăţile pe acţiuni şi se
concretizează în titluri de valoare răscumpărate de la proprii acţionari.
4. Rezultatul reportat reprezintă un profit nerepartizat sau o pierdere neacoperită din exerciţiile
financiare precedente.
5. Primele de fuziune/divizare reprezintă diferenţa dintre valoarea bunurilor primite de la
societatea absorbită şi suma cu care a crescut capitalul social al societăţii absorbante.

III. Apreciaţi cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele enunţuri:


1. Rezultatul exerciţiului poate fi profit (venituri<cheltuieli) sau pierdere (venituri>cheltuieli). (F)
2. Rezervele statutare se constituie din profit brut şi se utilizează potrivit prevederilor din actul
constitutiv. (F)
3. Creditele bancare reprezintă împrumuturile obţinute de către agentul economic de la bănci
pentru o anumită perioadă de timp şi pentru care se plăteşte dobândă. (A)
4. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (CASS individual) face parte din
categoria datoriilor fiscale. (F)
5. Capitalurile proprii reprezintă dreptul acţionarilor sau asociaţilor asupra activelor unei entităţi,
după deducerea tuturor datoriilor. (A)