Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data: 21.10.2020
Clasa: a IX - a
Modulul I: Modulul: Bazele contabilității
Unitatea de învăţare: Obiectul şi metoda contabilităţii – comunicarea informaţiilor contabile
Tema: Activele circulante-stocurile
Tipul lecţiei: Comunicare şi asimilare de noi cunoştinţe

Unitatea de rezultate ale învățării (URÎ 3): Obiectul şi metoda contabilităţii – comunicarea
informaţiilor contabile
Cunoștințe Abilități Atitudini
2.1.3 Prezentarea 2.2.4 Aplicarea reglementărilor 2.3.3 Implicarea
conceptului și contabile de grupare și clasificare a independentă și responsabilă
elementelor definitorii activelor, capitalurilor proprii, în delimitarea activelor,
ale obiectului și datoriilor, a veniturilor și cheltielilor capitalurilor proprii,
metodei contabilității datoriilor, a veniturilor și
2.2.5 Calcularea activelor, cheltuielilor
capitalurilor proprii, datoriilor,
veniturilor și cheltuielilor 2.3.4 Asumarea
responsabilității în gruparea și
clasificarea cheltuielilor și
veniturilor agentului
economic

Obiective operaţionale:
➢ Cognitive: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
➢ O1- Să utilizeze corect termenii de specialitate
➢ O2-Să identifice categoriile de active circulante
➢ O3-Să definească categoriile de stocuri
➢ O4-Să identifice categoriile de stocuri
➢ O5-Să determine caracteristicile stocurilor
➢ Afective:
OA1: să manifeste interes și să participe activ la lecţie;
OA2: să manifeste autocontrol şi disciplină în timpul orei.
➢ Psihomotorii:
OPM1: să scrie corect şi ordonat;
OPM2: să adopte o poziţie corectă în bancă.

Strategii didactice:
a) metode:
M1: explicaţia
M2: conversaţia
M3: exerciţiul
M4: observaţia
b) mijloace didactice:
m1: tabla
m2: catalogul
m3: caietul
m4: fişe de documentare
m5: fişe de lucru
m6: videoproiector.
c) forme de organizare a activităţii:
F1: frontală
F2: individuală
Resurse
• temporale: 50 de minute
• spaţiale (locul de desfăşurare): online
Bibliografie:
1. Burja,V., Burja, C., Voiculescu, F., Voiculescu, E., Didactica Științelor economice, Editura
Irecson, București, 2006
2. Cucoș, C., Pedagogie – ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, București, 2006
Dragomirescu, S. E.,
3. Bazele contabilităţii, Editura Alma Mater, Bacău, 2015
4. Pătruț, V., Solomon, D.C., Bucur, I.A., Didactica disciplinelor economice, Editura Alma
Mater, Bacău, 2008
*** Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 (OMFP 1802/2014)
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile
financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 963 din 30 decembrie 2014,
intrare în vigoare 1 ianuarie 2015, cu modificările și completările ulterioare
*** Legea contabilităţii 82/1991.
Strategii didactice
Nr. Etapele lecţiei Obiective Conţinutul lecţiei
metode mijloace forme de Evaluare
crt. (timp) operaţionale Activitate profesor (P)/Elevi (E)
org.
1. Captarea OPM 1 P: Verifică prezenţa, ţinuta elevilor şi explică modalitatea de
atenției OA1 lucru pentru etapa următoare.
(2 minute) E: Comunică absenţii şi se pregătesc pentru lecţie. M2 m2 F1
3. Anunţarea P: Lecția de azi se intitulează Activele circulante
temei şi a Notează titlul lecţiei la tablă şi anunţă obiectivele urmărite.
obiectivelor OPM2 La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: M1 m1 F1
(2 minute) OA2 Să utilizeze corect termenii de specialitate,

E: Îşi notează titlul lecţiei şi sunt atenţi la explicaţiile m3


profesorului.
4. Dirijarea Categorii de active circulante: M5
învăţării/recapi OC2 • Stocuri
• Active biologige de natura stocurilor
tularea OC2 m5 F1 Formativă
• Active de creanță, de încasat ( de decontare)
(31 minute) OC4 M1 m6
• Active bănești
OC5
Stocurile= active circ. materiale. m4 F2 Orală

• Materii prime
• Materiale consumabile
• Materiale de natura ob de inventar
• Semifabricate
• produse finite, produse reziduale
• Obiecte de inventar
• Mărfuri
• Ambalaje

Caracteristici :
- stau în patrimoniu mai puțin de un an
- se consumă intr-un singur proces de producție
- își transferă întreaga calitate, toate caracteristicile asupra noului
produs/ serviciu creat
- se află în continuă mișcare( intrare- ieșire) în patrimoniu

5. Evaluarea P: Apreciază activitatea elevilor şi gradul de realizare a


(3 minute) obiectivelor. M1 F1 Orală
E: Îşi însuşesc aprecierile.
6. Tema pentru P: Scrie pe tablă tema şi dă indicaţii elevilor. M1 m1
acasă Identificați stocurile de la Mc Donald's. M2 m3 F1
(3 minute) E: Notează tema.
• Materii prime = acele bunuri materiale care sunt consumate în procesul de producție și care
se regăsesc în cea mai mare parte în noul produs creat.
exemple de materii prime : făina la fabrica de pâine, laptele la fabrica de cașcaval lemnul la fabrica
de mobilă stofa la fabrica de confecții
• Materiale consumabile = acele bunuri materiale care sunt consumate în procesul de
producție și care NU se regăsesc în cea mai mare parte în noul produs creat, dar fără de care
nu se poate realiza.
exemple de materiale: ața de cusut, clei, adezivi, apa, sare
• Semifabricatele= acele bunuri materiale care provin în urma procesului de producție, dar
care nu au trecut prin toate fazele și pot să indeplinească condiții de a fi utilizate.
exemple: blat de tort, maioneză, diferite creme, monitoare,
• Produsele finite= acele bunuri materiale care provin în urma procesului de producție și care
îndeplinesc condiții de calitate, fiind destinate vănzării.
• Produse reziduale = acele bunuri materiale care provin în urma procesului de producție și
care îndeplinesc anumite condiții de calitate, rezultă pe lângă produsele finite obținute.
Exemple : gaze de sondă, rumeguș din care se fabrică mai apoi PFL, tărâțe, diferite bucăți de piele
rămase de la croit- se vor utiliza pentru curele, portofele, genți
• Obiecte de inventar = acele bunuri materiale care ajută la prelucrarea stocurilor( materii
prime, materiale, semifabricate) și nu îndeplinesc condițiile de durată și valoare pentru a fi
socotite active imobilizate corporale.
• Mărfuri = acele bunuri materiale care au fost cumpărate și care urmează să fie vândute în
aceeași stare. mărfurile se găsesc în magazine, depozite de vânzare cu ridicata.
• Ambalaje = acele bunuri materiale care păstrează cantitatea și calitatea produselor pe timpul
transportului și depozitării lor.