Sunteți pe pagina 1din 69

..

BOABE DE GRAU
ANUL IV, N-rul 6 REVISTA DE CULTURA IUNIE '933

www.dacoromanica.ro
CUPRINSUL
URME ROMÂNEŞTI LA IERUSALIM
(cu 20 figuri). . . de MA.R CU BEZA
ŞCOLILE DIN BLAJ (cu 27 figuri) . . de IOAN GEORGESCU
STÂNCA ROŞIE (V) • • , de GRIGORIOS XENOPOULOS
(cu 10 desene de J. Teodorescu Sion) din greceşte de Anton MiJtachid,

CRONICA. Cărţi, am/erinte, congrese, expoziţii: Ziua Cărţii; Analize literare;


Muzeul Arnan. Turism, sport. educo.ţie fizică: Excursiile şc olare.

(c u II figu ri)

Planşl col orată: O pagină din Evanghelia lui Ieremia Movilă dela 15c;8

Redactor: EMANOIL BUCUŢA

Un exemplar 25 lei

Abonamentul pe an 280 lei

DIRECŢIA BDUCAŢIEI POPORULUI

BUCUREŞTI II - STR. GENERAL BERTHELOT N o. a8

www.dacoromanica.ro
Sc�rlde EV,lngheiiei Episcopului Luc,l, l616

URME ROMÂNEŞTILA
Dela Sfântul Mormânt urci puţin şi dai in uIi­ caligraful Mathei, autorul evangheliei scrise la laşi,
cioara Patriarhiei, asupra căreia se lasă de amân­ in 1599. Spune intre altele!
dou1i părţile, apropiindu-se, caturi sprijinite in că­ « Domnia pe�atunci Ioan Asan, fiul regelui Asan,
priori, cafasuri de lemn, fereşti zăbrelate. Aduce bătrânul, care cu marea-i vârtute ocupase toată
cu Panarul Slambulului. Influenţa turcă se re­ Macedonia, Tracia, Dalmatia, şi Maesia şi Albania
simte şi înăuntrul clădirilor, dela curtea bisericii şi T esalia întreagll., cu Thesalonica şi sfântul munte
Sfinţilor Constantin şi Elena până la terasa cu Athos, până la Dyrachium. Şi pretutindeni mitra­
lauri şi chiparoşi, unde-i pitită biblioteca. Stau
ici adunate peste două mii de manuscrise, multe
poliţi şi episcopi hirotonisia ...
». Apoi, venind din
Constantinopol nişte soli trimişi de Asan pentru
religioase, altele mllrturisind de greutăţile ce-a În­ strămutarea moaştelor sfintei Paraschive, manu­
tâmpinat ortodoxismul in decursul vremii, şi mai scrisul adaugă: t Regele mersese la Întâmpinare cu
ales dupll fanatismul musulman, trezit de cruciaţi. oamenii săi, cu oaste, cu Elena, mamlt-sa, şi cu
Saladin trecuse poruncă legiuitoare; niciun aşe­ ţ D
�mânt creştinesc să nu se repare ori înoiască i ���: �l �â �:; : a:�::;� �d:�l! ��;�����
i r j, u â .
pentru ca, dărăpănându-se, cu vremea să înceteze chiând regele pe lângă !acră, o sărutase evlavios
şi orice amestec in Palestina. Fireşte, pe urmă se şi se bucurase şi mulţumise lui Dumnezeu, d,-l
ridicase măsura; dar alte piedici, numeroase şi ne­ invrednicise a se inchina acestor rămăşiţi sacre. 1).
blnuite născură, şi nu odată împăraţii Bizantini Ştiri sigure despre legăturile noastre cu Ierusa­
trebuiră să intervie cu rugăminţi şi făgădueli către limul nu avem înainte de sinodul Florentin, 1439.
stăpânitorii Palestinei. Aşa, Ioan Cantacuzino la După unsprezece ani se ţinu la Constantinopol un
1348 trimise deputăţie sulJ:anului Egiptului Nas­ alt sinod al patriarhilor ortodoxi, respingându-se
redin Hasan-Ibn-El-Naser, care, dându-şi inalta inţelegerea cu Papa - hotărîrea iscălind-o şi Mi­
ocrotire Locurilor Sfinte şi pe1erinilor, aminteşte tropolitul Nicomediei Macarie din partea lui Da­
în scrisoarea-j de răspuns împăratului şi pe Bulgari, mian al Moldovei. Şi din aceeaş Moldovă pornise
pe Vlahi, pe Asani.
Despre aceştia din urmă, ne-a lăsat un manuscris ') Codicele P,l{riuhiei Nr. 16., pp. :;4-66.

www.dacoromanica.ro
'" BOABE DE G R Â U

la Constantinopol în 1452 o solie, care nu putuse la dânsul, căci era trimişi pentru Învăţătura legii,
vedea nici pe împărat, nici pe patriarh, şi atunci, de acolo au luat şi preoţi şi cărţi sârbeşti de toată

Biserica Sfinţilor ConsullIi" lIi Elena In curtea Patriarhiei Ierusalm


i ului

scrie Miron Costin, s'a dus la Ohrida, « unde orânduiala bisericii ». E drept, acest demers Întări
aflând pe Episcopu de Ohrida şi dându�şi solia slavismul în Ţările Româneşti; însă de altă parte

www.dacoromanica.ro
MARCU BEZA: URME ROMÂNEŞTI LA IERUSALIM '"
le păstra în �na bisericii răsăritene, aflătoare Constantinopolului, împăraţii Trebizondei cercau
atunci in mare cumpănă. Ind Înainte de căderea să ajute Sfântul Mormânt, scriind şi ahor domni-
r c a s e î
�? ;r��i� ;: $tJ:��t��id��e� �;;e�: � l 6m::e�;
Sfântului Mormânt mânăstirea Pobrata, dame În­
tărită mai târziu şi de Petru Voevod. N'am găsit
hri�ovul respectiv şi nici vreo altă dovadă scrisă
a generozităţii lui Ştefan-ceI-Mare către «sfânta
cetate a Ierusalimului, Sionul după mărturia J),
cronicarului. Insă, ştiut e că la 1462 Patriarhul
Ioachim al Ierusalimului trimisese la Moscova,
străbătând neîndoios şi Moldova, pe fratele său

Inscriplie dela sf.lqitulEvaDghtliei"Episcopului

Întru strângerea de ajutoare; şi in acelaş scop


n l ă r i
�r:gu:�!���;��St�� :f��I�/ � :!� A;;f �:
1517 Turcii cuprind Palestina şi sultanii lor se
arată foarte îngăduitori călugărilor ortodoxi, re­
cunoscându-le dreptul asupra Mormântului Sfânt;
şi, mmerindu-se totodad. câţiva patriarhi vrednici
la Ierusalim, incepe o eră de reculegere şi de
silinţi rodnice. Se Înfiin�ează În ţările ortodoxe aşa
zisele Frăţii Aghiota/itice, care adună pentru sfântul
C,mdela Smarandei Bogd.lneasa dela biserica
Sfinlii Constantin ,iElena

www.dacoromanica.ro
BOABE D E GRÂU

Mormânt, dacă nu bani, grâu, sare, unt şi bunuri se cheamă de noi Putna, am intocmit această
de tot felul. Intr'un codice din 1556 sub titlul Psaltire cât am putut mai bine)).
«Bogdania Vlahia)) 1) găsesc articolele următoare Dintr'un timp patriarhii Ierusalimului pornesc
trimise: Piper, scorţişoare, patru chilimuri, 105 ei singuri ori Însărcinează pe exarhii lor să meargă
zone de mătase, altele 200 de bumbac, mazăre, În Moldovalahia, cu acele scrisori�enciclice către

Bibliotecarul Bibliote ci i Patriarhiei Ierusalimului, Episcopul Meliton, lin�nd in m�n�


EVOInghe1iOl Ieromonahului Porfirie, 1633

Jumânări, zahăr etc. Peste doi ani, la 1558, vine ghenos, adică naţia grecească, în care se cuprind
şi dania unei psaltiri, la sfârşitul căreia, pe o foaie şi ţările noastre, lungi şiruri de implorări miloage,
cu chenar roşu, înseamnă autorul: «Eu, Ieromo� uneori vădit exagerate. «Ştiţi, zice Patriarhul Gher­
nahul Evloghie din Moldovlahia, dela biserica ce manos, câte îndurăm în fiece zi şi in fiece minut
ş i reazim nicăieri nu găsim şi pâînea noastră cu
') Nr• •
96, B. lacrămi o mâncăm... Milostiviţi�ne, dacă voiţi

www.dacoromanica.ro
MARCU BEZA: URME ROMÂNEŞTI LA IERUSALIM '"

să fiţi milostiviţi!)) Aceste călătorii de milostenie nâstirea Gruia dela Mihai Viteazul. Sub Domnul
ajung aşa de dese, că la 1596 sultanul Mehmed al Ţărilor-Unite se donează Patriarhiei Ierusalimului
III-lea dă un firman osebit, învoindu-Ie să cu- şi o evanghelie, care s'a pierdutj însă dintr'o în-

Pagină din Evanghelia slavonl 5crisă de unul Popa Nicolae

treere Ţările Româneşti. Urmaşul lui Ghermanos, semnare aflăm că s'a fost scris în 1594 de (! mâna
Patriarhul Sofronie al IV-lea, purcede În Valahia mea, umilul şi nevrednicul episcop al Buzăului,
la 1593 şi, după ce Petru Rareş adăugase la dania Luca, În zilele prea cinstitului nostru Mihail Voe­
mânăstirii Pobrati moşia Dobrusa, cum arată hri- voda ). De aceeaş mână măiastră, totuş, ni '
s a

sovul sârbesc din 1527, acum Sofronie capătă mâ- păstrat o altă evanghelie, care-i şi cea mai fru-

www.dacoromanica.ro
,,6 B O A B E D E G R ÂU

moasă din câte am găsit la Ierusalim. Poartă in­ rusalimului, şi anume satul Poiana, din partea
scripţia în greceşte: Domnului �on Tomşa 1). In acest timp se ducea
« Această dumnezeiascd şi sfântă
Evanghelie s'a scris de mâna
mea umilul mitropolit
al Ungrovlahiei Luca în
zilele prea cinstitului şi
binecuvântatului nostru
Domn Radula Voevoda, în
anul 7I24, luna Mai 4 sau
dela Christos I6I6 ),
Radu-Vodă amintit aci doneau mânăstirea Ga­
lata în 1617, patriarh al Ierusalimului fiind Theofan
al III-lea, sub care inainte de şeapte ani avem �i
scrisul de Întărire al lui Constantin Moghila pn­
vitor la moştenirea Hisatli danie de Ianachi Postei·
â
���:n��� J:I c���t rl1r���ar���hi���:er�
i i
�f����:
ţ C
���:�r��l t���;anŞ ��;:: ��:eŞ d�:�� �e !fl�
in laşi; căci un leromonah Ioachim notează cu
data de 1629:
Prea sfântul Patriarh Thl!()­
fan m'a hirotonisit preot
«

În I�ii Bogdaniei, la Galata,


mânăstirea lui Petru Veovod,
În ziua Invierii, de faţă cu
prea cinstitul Domn Miron
Barnoschi fÎ cu mamă-sa
Elisaveta ».

Hrisovul drbesc OII lui Pelru Rareş, 1527

După plecarea lui Theofan şi întâlnirea-i la o luptă aprigă Între Ortodoxi şi Latini pentru stă­
Constantinopol cu Ciril Lucari, e o decizie sino-
da13, sirwdichon, ce întăreşte altă danie făcută le- 1) Codicele POitriuh.iei A. Nr. ;J9, p. 438.
M.,

www.dacoromanica.ro
MARCU BEZA: URME ROMÂNEŞTI LA IERUSALIM

pânirea sfântului Mormânt, căruia, mulţumită in- Patriarhal Ierusalimitan» 1). La 1643 Patriarhul
' A aă I
��;ir��i ����os�Wc:ri�i S �c�;���at ol:to���� ��:!�uri �g��a�� \r�:le tt;)U: �ii��n:im�!:
fiind ameninţate să treacă Armenilor şi l..atinilor Paharnic dheorghe inchina Sfântului Mormânt
în schimbul datoriilor grele ce făcuseră călugării biserica, zidită de el, a Sfintei Mării din !smaill).
sârbi, Theofan trimise la Moscova pentru aju-
toare pe egumenul Paisie ce avea s1l. fie patriarh.
Dar, întors fără de nicio ispravă, Theofan apare
intr'o dimineaţă la Iaşi dinaintea lui Vasile Lupu,
cu o frânghie în mână, spunând: «Fiule, su­
grumă-mă, să nu mă sugrume datornicii ... Iar »
mult evlaviosul Domn înţelese şi-i dete o mie şi
doisprezece galbeni veneticii şi trimise la Ieru­
salim doi boieri cu alţi o mie patru sute de galbeni
ungureşti, de se plătiră datoriile, rămânând o mică
sumă, pe care patriarhul o luă mai târziu 1). Po­
menind de acest act al lui Vasile Lupu, Patriarhul

Pagini ormmenta11 din Evanghelia leromonahului


Porfirie.1633

După un an Patriarhul Theofan muria la Con­


stantinopol şi era înmormântat cu cheltuiala lui
Matei Basarab şi Vasile Lupu. Fiecare din aceşti
M. Beu cu un urmaş al Românilor aduşi de Ibrahim Paşa Domnitori ne-a lăsat in biblioteca Patriarhiei câte
la Acre in Palestina o -evanghelie: a lui Matei Voevod din 1643 are
un inte.res deosebit prin simplitatea aproape .naivă
DosofteÎ scrie in cartea-i Despre Patriarhii Ierusa­ a scenelor colorate, dându-ne şi pe evangheliştii
limului: «Dela pierderea Constantinopolului, niciun Ioan, Matei şi Marcu într'un cadru de strălucite
rege sau principe n'a făcut un atare bine Tronului
1) P. J9JO.
') Codicele Patriarhiei S. Crucis, Nr. 56, pp. 321-339. ') CodiceJe Patriarhiei A., Nr. 405.

www.dacoromanica.ro
", BOA BE DE G R ÂU

împodobiri; a doua, scrisă de leromonahul Por­ patriarhal in multe părţi de lume; umblase �i
firie la 1633, pe când Domnul Vasile e incă Mare prin satele românt;jiri din Macedonia, ca Melemc
Vornic, ajungând apoi, adaugă inscripţia: fi Domnul şi Cruşova, unde flinţau vechile frăţii pentru aju­

�f��t������! �t la tR;!��� ��
a i i ctitor nou de rorarea Sfântului Mormânt. Am dat şi de listele
I l o . persoanelor ce le compuneauj bunăoarli la Vlaho­
c1isura, cu data de 1660: Ioan al lui Peţu, Alexe
Nicu, Maria Chirsa etc. 1). Apoi între anii 1669-
1705 Dosoftei colindase o seamă de oraşe ale
Moldovlahiei, într'unele ca Bucureşti şi Iaşi În­
târziind indelung. Odată se Întoarse din Iaşi cu
suma de douăzeci mii de groşi spre acoperirea
datoriilor găsite la Sfântul Mormânt şi cu o că­
delniţă şi o candelă, Î.n aur amândouă, şi alte pa­
truzeci de candele în argint, pe care anevoie le
pot identifica astăzi. Găsesc numai în biserica
Sfinţilor Constantin şi Elena din curtea Patriar­
hiei o candelă în argint ce are inscripţia:

Noul patriarh al Ierusalimului, Paisie, slujia


În Iaşi, unde se şi alegea sub auspiciile Domnului
Vasile Lupu. Intr'asemenea împrejurări, fireşte
el el se bucurase de favoruri înd mai osebite.
Pe lângă bani mulţi, Într'un rând transport3se
din Iaşi boi şi unt i iar Constantin Basarab ii
das� şapte mii de groşi pentru biserica dela Bel­
l�hem. In drumu-i spre Ierusalim Paisie îşi sfârşi
zdele în Constantinopol la 1660 şi, strângându-se
atunci sinodul, fu ales Patriarh al Ierusalimului
Necracie, care o luă asemeni dtre laşi, de aduse
cu el inapoi şi o cruce cât un stat de om, în aur
şi �rgint, şi cu nestimate. B�trân şi suferind, Nec­ P.1Iginl cu frontispiciu �i cu iniţi.1ll1 din EV.1Inghelia
Urle se retrase şi în locu-i veni patriarh la 1669 hromon.1lhului Porlirie, 1633
Doso�ei, care-şi incepuse munca-i neobosită şi

����: ".:��� �l C;;t:f: � �� �l d:\���


� t e ai
t . a : es cu tl ') Ms. Nr. 509 din BiblioteC.ll Patriarhiei.

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
MARCU BEZA: URME ROMÂNEŞTI-LA IERUSALIM

Pagini Impodobite ale Ev�nghelîei sbvone din 1655

...���____��_
Hrisovul lui Alexandru Mavrocordat, I,aS
rt/eP�
www.dacoromanica.ro
". BOABE DE G R Â U

« Către Dumnezeiescul mormânt prinosul Ar­ faiI şi tutulor puterilor cereşti. Intru pomenirea
hontisei Smaranda Bogdăneasa Întru pomenirea strămoşilor şi părinţilor săi, În anul 1665,
ei, 1844, Iulie 10, laşi ». Ianuarie 16 II.
In 1670 !Dosoftei capătă dela Gheorghe Duca Altă evanghelie În pergament, frumos alcătuită,
mânăstirea':'Cetăţuia.�La această danie, cât şi la la sfârşit cu inscripţia:
«Această evanghelie s'a scris din porunca
Domnului nostru de mlina umilului monah
Mihail diaconul, cu şederea la mână5tirea
Suce!)ii... I).

Nu spune dirui Domn anume se datore�te


evanghelia; ci Patriarhul Dosoftei lămureşte pnn­
tr'o notiţă, că ar fi ridicat-o dela mân5stirea Po·
brata cu voia lui Antonie Ruset Voevod.
A treia evanghelie ce pare mai veche. O inscrip­
ţie scurtă la urmă arată, că s'a scris de unul Popa
Nicolae din porunca Domnului.

p,.ginJ cu frontispiciu din Evanghelia slavonJ, 166,:

diferitele proprietăţi ce i se adaugă mai tâl'2;iu, se


referă actele păstrate in vistieria Patriarhiei Ieru­
salimului: două ale lui Duca Vodă din 1672;
trei date la 1673 de către Ştefan Petriceicu; o
poruncă a Divanului Moldovei din 1673; un În­
scris al lui Ştefan HurmuZ<1chi, Părcălab al Ho­
tinului, 1772. Din ţările Româneşti ia Dosofteiu şi
patru evanghelii slavoneşti, aflătoare in biblioteca
Patriarhiei:
a ee m c o r
me�� t: ���i�� � ct�c�� ;J�a;;e::u� ����� f�:
chide o inscripţie:
«Cu mila tatălui şi ajutorul fiului şi coborîrea Pagină cu inscripţie din evanghelia slavon:l a lui

sfântului duh s'a scris această sfântă evanghelie Eustaţie Dabija din 166,:

c e
'fFoC!o��i ş� ��I���l: ���;e�i;:::�f� d���fi��i A patra evanghelie, asemuitoare celei precedente,
ir s iarl'iş fără dată. Intâia pagină împodobită poartă
bo�ul�� �:�::ng�:t:��� U;i�a l' , jos semnătura Patriarhului Dosoftei.

www.dacoromanica.ro
MARCU BEZA: URME ROMÂNEŞTI LA IERUSALIM 33'

Acesta se ingriji la 1680 şi de înfiinţarea unei Prin Dosoftei s'a donat Sfântului Mormânt mâ­
tipografii greceşti în laşi, pentru care un ieromo­ năstirea BurnovI de care pomeneşte hrisovul
nah valah, Mitrofan, îşi dădu obolul de şaizeci Doamnei Dafina Dabija din 1678, precum şi
groşi. Dosoftei scoase aci mai întâiu scrierea pre­ acela datat un an mai târziu al lui Antonie Ruset.
decesorului său, Patriarhul Nectarie: Antirisis,
îm­ Un mare sprijin a găsit Dosoftei în Şerban Can­
potriva propagandei papistaşe. Apoi scrise În 1689 tacuzino, care a mijlocit la Poartă pentru obţinerea
lui Nicolae Spătarul, afIător în Moscova, cerân­
du-i spre publicare călătoria sa în China Dela1).
spătarul Nicolae Milescu ne-a rămas în biblioteca
Ierusalimului şi un evangheliar, cu pagini zugră­
vite, cu frumoase iniţiale in colori, iar subt întâia
pagină însemnarea grecească:
«Prezentul e dăruit de mine, odată Mare Spă­
tar al Ungrovlahiei, sfintei biserici a Născă­
toarei Domnului zise Barnoschi, la Iaşi, I660,
unde s'a fost scris in folosul şi mântuirea sufle­
tului».

Hrisovul lui Grigorie Ghica, 1740

firmanului de reclădire a bisericii Sfântului Mor-

â��; �i J: �;�� � ������ : �: L�i ş��t �


t n ib U i
e p co a
Cantacuzino e dedicat, având in frunte două
Orolo­
scrisori de slăvire, şi un manuscris arab,
ghion, al lui George Musa, Lideanul, din 1769.
Asemeni lui Şerban Cantacuzino se adresează un
alt manuscris, de Ioan Careofilis, care, socotin­
du-se drept eretic, părăsise Constantinopolul şi se
retrăsese la Curtea Valahiei. Pare-se că Şerban
Cantacuzino nu putuse admite asprimea lui Do­
softei faţă de Ioan Careofilis şi Patriarhul îi răs­
punse: «( Legile nu s'au făcut În munţii Valahiei,
Hrisovul Domnului Antonie Rustt, J679 nici de către Domnii Valahiei, ci la Constantinopol,
sub regi �i sinoade •. E drept, legile nu s'au făcut
1) DosilheoJ de Chrisostom Papodopulos, p. 39, Ierusalim, in munţiI Valahiei, însă din acei munţi a ieşit
J907. Vezi ,i N. Iorga: Cella din ugdlurile Domniilor Ro­ aurul ce a sus{inut şi a scăpat ortodoxismul răsă­
mdnqti cu Jer/Ualimul, Acad. Rom. Memoriile Secţiunii isto­ ritean. Nu mal pUţin binevoitor se arătase Şerban
rice, seria III, t. XII pp. 112-114, Bucureşti, 1932. Cantacuzino şi faţă de urmaşul lui Dosoftei in

www.dacoromanica.ro
'" BOABE DE G R A U

tronul Patriarhiei, Hrisant Notara, pe care il jinise pe Hrisant » 1). Puţin timp după Decemvrie
cunoscuse de mai inainte. Când acesta hotărîse a 1726 Hrisant Notara se întâlneşte. cu Nicolae
rezidi biserica" Sfântului Mormânt şi când aju- Mavrocordat, care-l rugase de mai înainte să-Î
culeagă cărţi istorice şi monete
vechi. Atunci inchin3 Mavrocord.at
,-
Ierusalimului m â n ă s t i r e a Sf.
Treimi din Bucureşti, cu toate
proprietăţile - după spusa hri­
soyului: «întru mântuirea sufle­
tească şi pomenirea veşnică a sa
şi a repauZ3ţilor săi părinţi »,
Şi daniile se continuă astfel şi
sub ceilalţi Domni fără întreru­
pere, pe vreme ce pelerinii Mol­
dovalahiei în c e t e numeroase
purced evlavioşi dtre Sfântul
Mormânt, alcătuind mai mult de­
cât alţii «Cericirea l) dilugărilor,
precum se exprim1'i Patriarhul
Necracie. D e s e o r i mă gândesc,
câtă credinţ!!. covârşitoare a fost
in sufletele lor, spre a se fi avân­
tat până la Ierusalim în a c e 1 e
zile, când şi călătoria in ea îns�ş
era foarte grea şi plină de pri­
mejdii nebănuite. Intrau în Pa­
lestina fie prin 1 a f f a, fie prin
Alexandria, străbătând bună parte
din pustiu c ă t r e Ierusalim. In
1844 căHitorul englez Alexander
William Kinglake a dat peste un
grup de pelerini valahi într'un han
din Gaza:
« Pe când şedeam la intrarea
chiliei mele, uitându-mă jos în
curte, sosise din deşert o caravană.
Era compusă mai ales din pe­
lerini Moldoveni, cari, spre a-şi
săvârşi deplin misiunea, începu­
seră prin a vizita racla Fecioarei
În Egipt, şi acum se duceau la
Ierusalim. Fuseseră surprinşi in
deşert de bătaia unui vânt, care
aşa răscolia n i s i p u l şi ridica
Înainte-le aşa munţi, încât că­
lătoria lor fusese grozav de ne­
liniştit� şi împiedicată şi proviziile
lor - incluzând apa cea mai pre­
ţioasă din toate - fuseseră mân­
tuite cu mult inainte de a ajunge
la capătul anevoio'sului drum. So­
sirea caravanei atrlisese numeroase
P"'gin'" Inlli", din Orologhion, rrunuscrÎs aub din 1769, cu dedicalie �i scrisori şi diferite pâlcuri în curte. Acolo
de prostlvire dtre Şerban Cantacuzino era pelerinul Moldovan în haina-Î
de samur şi căciula de blană şi
toare nu soseau de nicăeri, « numai fostul Voevod grămada părului stufos . . 1). .
al Ungrovlahiti, Şerban Cantacuzino, care incă
sub Dosoftei îşi exprimase dorinţa de a cheltui ') Istoria Bisericii Ierusalimului de HrisOlllom Pap",dopulos.
pentru clădirea Bisericii Inălţării, darnic îl spri- p. 617. Ierus",lim, 1910.

www.dacoromanica.ro
MARCU BEZA: URME ROMÂNEŞTI LA IERUSALIM '"

Dar în Palestina au venit Românii şi cu alte d� câte lucruri îi stărue vagi În gând, privitoare
rosturi decât cele bisericeşti. Am auzit că un la cuprinsurile macedonice. Intr'un timp, destăi­
urmaş al lor ar fi trăind Încă. Şi mă duc de*! găsesc nuindu*i aceeaş obârşie a mea, tresare şi cu un
în satul Cafr*lasif, pe lângă Acre - un bătrân zâmbet:
deplin arabizat. Imi povesteşte, cum Ibrahim Paşa, - Poate să fim veri,
cuceritorul cetlţii Acre, trlgându*se din Cavala - Poate, zic.
şi cunoscându*i pe Români de iscusiţi meşteri Totuş, grăindu*mi arăbeşte, simt aJa de mare
zidari, aduse mai mulţi din Macedonia cu vreo depărtarea intre noi, şi*mi dau mai vartos seama
sută de ani inainte, spre a restaura moschea lui de ceeace înseamnă limba in pHimădirea şi pă*
Ahmed Jezar in Acre. !şi aminteşte de tatM slu strarea conştiinţei unui neam.
Caraiani, de unul Hagi*Nicola, de altul Şamu şi MARCU BEZA

Cele zece todii din Evanghelia lui Matei VOI:vod, 1643

www.dacoromanica.ro
Catedrala Mitropoliei Romăne Unite cuAcademia Teologid, in dreapta, şi liceul de băieli din Blaj, In stânga
(Dup5. o acuarea a d-lui Prof. Marian)

ŞCOL ILE D IN BL A J
IBlojul era fân/âno in/cURentei aflătoare in arhivele autorităţilor şcolare şi bise­
române: iar Bucurtl/ii li Iaşii, dela riceşti centrale din Buda-Pest:l, Viena şi Roma.
ÎncepuI, scdparea Români/ar din E curios că, deşi guvernul unguresc dase ordin
Dacia suptrioard •. sli se publice, cu prilejul mileniului intemeierii
A. Papiu Ilarianu, Iltofl�a Roma­ Statului Ungar, istoricul tutulor instituţiilor din
niloru din Daci'o superiore, Viena ţară, anuarul liceului din Blaj pe anul 1894/95
18jl, I, 221. aduce înştiinţarea că, neputându-se termina la
timp, istoricul din chestiune rămâne să se facă
E ciudat că şcolile Blajului, aceste r�adniţe ale mai târziu. Aceeaş soartă pare că o are şi Albumul
studiului mai adâncit al limbii şi al istoriei, înd acestor şcoli, pus la cale în 1929, cu prilejul Îm­
nici ast�zi, dup� aproape două veacuri dela Înte­ plinirii a 175 de ani dela deschiderea lor.
meierea lor, n'au o monografie vrednid de tre- Până la darea În vileag a numitelor rapoarte,

��d� � � :�ti :��� �[ 1:� i�:fo ;� �:�


o B I. t ; citre autoritliţile centrale, să ne mulţumim cu cele
l r şi m t r I ce putem spicui din cele strânse, întâmplător, cu
numai Blajul, care a aprins cel dintâiu lumina privire la trecutul acestor şcoli, de scriitori ca:

� ��: � �: �!� J� ci �� ::��:�� t �;��


t i o n P Samuil Micu-Klein, Gheorghe Şincai, Petru Maior,
t n Î e i t a c � Timoteu Cipariu, Ioan Antonelli, Nicolae Brânzeu,
Adevărat că alcătuirea ei e cu mult mai anevoioasă Ioan Raţiu ş. a.
decât se pare la întâia vedere.. Arhivele cele mai Şcoli pentru Uniţi. Incă Mitropolitul Atanasie
vechi şi mai preţio�e ale acestor şcoli au fost arse Anghel, făuritorul Unirii, cerea Într'un memoriu
în IB48 de armata revoluţionară ungureasd, sub adresat curţii împ1i.rliteşti din Viena la 1703, s1i. se
conducerea renegatului Czea. Viitorul istonc va fi dea, În Alba-Iulia, Românilor ° casă, în care să
nevoit să se informeze, in lipsa unor date şi docu· se înfiinţeze pentru tineret o şcoală latino-română,
mente dela faţa locului, din eventualele rapoarte arătând că, pentru p1i.strarea şi întărirea Unirii, o

www.dacoromanica.ro
IOAN GEORGESCU: ŞCOLILE DIN BLAJ '"

asemenea instituţie e foarte trebuincioasă. Cu toată teriile de învăţământ ce trebuiau a se ceti, a se


incuviinţarea ce i s·a dat, nu ,tim să fi funcţionat proceti şi a se tâlcui Acestea sunt: 1. Poruncile
t:

o asemenea şcoală. In scurta Istorie a liceului din Dumnezeeşti; 2. Tainele Dumneze�ti şi Poruncile
•.

Blaj până la 1848, publicată în latineşte, de direc­ Bisericeşti; 3. Despre credinţ!!. ŞI adevărul S.
torul acestui liceu Petru Popa, in anuarul 1852-3 Uniri; 4. Invăţătura-limbilor şi a ştiinţelor. Pre­
se spune că, deşi împăraţii încuviinţaseră mai dându-se cu sârguinţă acestei materii, nici o plată
multe şcoli naţionale pe seama Românilor din

Ardeal, ele totuş nu se putur3. deschide din pricina


impotrivirii Ungurilor din guvernele de pe vremuri
ale acestei provincii. A trebuit să ajungă episcop
energicul Ioan Inochentie Micu, pentru ca visul
de aproape o jumătate de veac al clerului şi popo­
rului român din Transilvania să se infăptuească.
Sfătuit de prietenul Petru Dobra, funcţionar în·
Ministerul de Finanţe de pe vremuri al Ardealului,
şi sprijinit şi de papa dela Roma, acest episcop
obţine schimbul moşiilor mai mici, dar, fiind în
locuri aşa depărtate, anevoie de administrat, dela
Sâmbăta de JOS şi Gherla, cu cea încă odată aşa
ae d e
�:te� :ă JIn ;r����� l
Incă înainte de sosirea acestei diplome, episcopul
părăsi FăgăraşuJ, mutându-şi reşedinţa în castelul
de pe vremuri al lui Apafi, aşezat la împreunarea
celor două Târnave. Aici se întruni în sobor clerul
la 26 Ianuarie 1738. Intre hotărîrile luate de acest
e ir
����in�i!�� �i�;�i�i �i �;��t�� ��â�. �����
acoperirea cheltuielilor acestor clădiri, clerul vo­
tează 25.000 fIoreni pe care are să-i verse timp
de cinci ani. Călugării, cari urmeazâ să fie primiţi
În noua mânăstire, au să fie uniţi, din cinul Sfân­
tului Vasile, păstrători ai rânduelilor Bisericii Ră­
săritului. Dintre aceşti călugări, trei sau patru vor
avea grijă de scrisorile clerului ,i ale neamului
românesc. Lucrările de construcţie încep îndată.
Totuş înaintează aşa de anevoie. In 1847, când
marele lor Întemeietor era în exil la Roma, ele
sunt Încă tot neterminate. Trebue să-i urmeze în
scaun vrednicul său vicar general, Petru Pavel
Aron, pentru ca, după doi ani de păstorie, să se F",OIJ'e..

deschidă aceste şcoli, la Octomvrie 1754. Catedrala Mitropoliei Române Unite, Blaj

dela ucenici aşteptându-se t, bunul episcop răs­


II

pundea, în adevăr, aşteptării neamului şi lipsei


Deschiderea şcolilor din Blaj. La data numită, bisericii ., deschizând aceste fântâni ale daru­

episcopul Aron vesteşte pe toţi credincioşii din rilor t. Cu invăţământul limbilor şi al ştiinţelor

ţara Ardealului şi părţilor ei adause t că, potrivit era Însărcinat ieromonahul Grigorie Maior; cu al
dorinţelor creştineşti ale stăpânilor de atunci, Îm­ credinţei şi al adevărului S. Uniri, ieromonahul

păratul Carol al VI-lea şi fiică-sa, crăiasa, Maria e ă c o


Teresia - aceasta a stăruit mult pentru organi­ ������ti� �i�it::vi��� ���lec��i� �=u ��:r:�:
t:

zarea învăţământului public prin legea Ratia vătaf, al şcolilor era ieromonahul Silvestru Ca­
Educationis t - se apucă , de deschiderea Învă­ liani; iar ispravnicul trapezării şi al altor trebuinţe
t:

ţăturilor şi chivernisirea într'însele a celor lipsiţi ale casei era ieromonahul Gherontie Cotorea.
Ca faţă bisericească, el îşi aduce aminte că Înce­ Precum vedem, aceste şcoli au îndat!!., dela în­
•.

putul În�elepciunii e frica lui Dumnezeu; de aceea ceput, toate gradele şi nuanţele: a) primar (şcoala
porunceşte să se facă cu evlavie, toată rânduiala de obşte); b) secundar (învăţlimântul limbilor şi
bisericească. Grija acestor rânduieli o va avea al ştiinţelor, din care s'a desvoltat liceul de astăz.i);
t:

eclesiarhul, cinstitul arhimandrit, Leontie Mos­ c) superior (seminarul, din care s'a făcut Academia
chonas� originar din insula Naxos. Urmează ma - Teologică de acum). Cât de bine venite erau
www.dacoromanica.ro
,,. 8 ,0 AB E O B, G R A u

aceste f fântâni ale darurilor t, ne-o arată numărul mai pe urmă, ne putem închipui ce tnrâurire bine­
cel mare al celor insetaţi ce alergau din mari de­ făcătoare va fi avut asupra elevilor pe cari-Î avea
p3rtări să se adape la ele. In primul an sunt şapte­ zi de zi sub povăţuirea sa! Nu sunt de trecut cu
zeci şi patru (74); iar în al doilea şi cel următor vederea nici ceilalţi întâi profesori ai Blajului.
numărul lor trece de trei sute. Vlădica Aron, adevărat arhiereu al Domnului, ca
şi omonimul său din Biblie, avea mână bună; ştia
să-şi aleagă oamenii. Atanasie Rednjc, călugăr
aspru şi smerit, om cu inimă bună, el insuş episcop
după moartea lui Aron, a fost profesor harnic.
El a scris două cărţi pierdute, din nefericire,
amândouă: «In contra s,chismaricilor o şi «Despre
starea bisericii Românilor din Ardeal •. Şi tot aşa
a fost «ispravnicul trapezării t, adică economul
.Gherontie Cotorea. Dela el au rămas mai multe
lllcrări: «De religia·şi obiceiurile Turcilor ti. In­
văţătură .creştinească sau catehism mai mare.;
• Istoria sch�mei Grecilor după Maimburg t;
• Pravi1a după rândul slovelor dela buchi.i f Despre
articuluşurile cele de price., Precum arată regre­
tatul Augustin Bunea în f Episcopii Aron şi Nova­
covici. (p. 368-373), aceste lucrări nu sunt simple
compilaţii; ci conţin o mulţime de refleCţii, obser­
vaţii, şi aplicaţii potrivite împrejurărilor dela noi.
Silvestru Caliani n'a fost autor, dar a fost şi el o
personalitate. foarte distinsă. Probabil că a cola­
borat la lucrarea (1 Floarea adevărului�, dovezi
culese 'din cărţile riroale ale Bisericii Răsăritului
pentru cele patru puncte deosebitoare Între orto­
docşi şi catolici, Tipărind-o şi în latineşte, călu-
Episcopul Ioan InochenlÎe Mitu

Cum se explică această ajfuenţăf Imâiu, prin


destoinicia profesorilor şi, al doilea, prin înlesnirile
materiale făcute de episcopi elevilor. Blajul, dela
inceput, a avut norocul să aibă în fruntea aşeză­
mintelor sale şcolare şi culturale câteva personali­
tăţi de mâna Întâia. Amintim lucrul <lcesta, fiindcli
e de mare însemnătate. Şcoala nu e clădirea, oricât
de frumoasă; nici cărţile şi mijloacele de învăţă­
mânt, oricât de bune; ci profesorul; el e sufletul.
Ş
Il ai? coala va fi vie, va înflori. Nu-l ai? Trudă
zadarmcă;: ea va tânji. Ei bine, cel dintâ"iu dintre
profesorii Blajului, călugărul Grigorie Maior a
fost o personalitate unică, neegalată incă de nimeni
la Români, ca farmec şi putere de convingere. Prin
predicile lui insufleţite, a convertit la Unirea reli­
gioasă cu biserica Romei peste 50.000 de familii.
Atât de mare era popularitatea lui, încât, pe timpul
când fusese Închis În mână5tirea Muncaciului, po­
porul român din Ardeal i-a făcut duiosul cântec:

Plou�, plouă prin copaci,


Robu-i Maior in Munc:ad"
Episcopul Petru Pavel Aron FoI� Fiuh.,
Iar mai târziu, când a ajuns vlădică, tot acest
popor a rostit despre el neuitata părere: t: ĂSta-i gării dela mânăstirea Sfintei Treimi din Blaj au
vlMică, nu nimică! t. Dacă atâta putere de fascinare adus un mare folos bisericii şi neamului: ne-au
a avut acest călugăr-profesor asupra maselor de pus în legătură directă cu Apusul luminat, care a

săteni pe cari, de cele mai mulre or cu prilejul început să se intereseze mai de aproape de noi şi
propovedaniilor sale, ii vedea mai întaiu şi', poate, s3 reediteze mai târziu această preţioasă lucrare.

www.dacoromanica.ro
IOAN GEORGESCU: ŞCOLILE DIN BLAJ '"


Mară de ·pr fesorii distinşi, afluenta cea mare de socotesc drept părinţii sufleteşti ai României în­
elevi ai Blajului o mai explică şi inlesnirile de ordin tregite de astă2:i. Şi sămânţa aruncată de ei a fost
material ce li se făceau. Invăţământul era gratuit. cultivată cu aceeaş îngrijire de vrednicii lor ur­
Dela elevi nu se cerea nici o taxă. Profesorii erau maşi: 1. Budai Deleanu, T. Cipariu, S. Bărnuţiu;
călugări, deci nu aveau nevoie de leafă. Clădirile 1. Rusu, G. Bariţiu, 1. M. Moldovanu, Al. Grama,
şcolare erau întreţinute de vlă­
dicie din propriile venituri. Nu
numai atât! Episcopii ajutau
ei înşişi pe elevii săraci. Şi,
Doamne, mulţi erau aceştia la
un neam nedreptăţit şi înapoiat
ca al nostru I Episcopul Aron
nu numai se numea, dar în faptă
era «părintele săracilor &. El
hrănea cu pâine pe elevii săr­
mani, îi îmbrăca, iar în du­
mineci şi sărbători le da şi
ceva fiertură. Acel� lucru l-au
făcut şi urmaşii săI in scaun:
Rednic, Maior, Bob, Lemeni,
Vancea ş. a. Ba Maior a regle­
mentat, ce cantitate de grâu
are să dea pentru această fun­
daţie de pâine (ţipăi), atât mâ­
năstirea, cât şi episcopia. Ce in­
stituţie binefăcătoare a fost
această fundaţie a pâinii, se
vede din împrejurarea că, des­
. fiinţată o clipă, după războiul
pentru întregirea noastră na­
ţională, cu toate prevederile de
o cât mai largă egalizare de­
mocratică a Legii Agrare, ea
totuş a trebuit reinfiinţată şi
astăzi funcţionează, aproape in
aceleaşi condiţii ideale, ca şi în
trecut.
Alţi profesori distinşi puţin
cunoscuţi. Blajul a avut noroc
de personalităţi de seamă nu
numai la inceput, ci şi mai târ­
ziu. După marii ctitori vine
glorioasa generaţie a triumviri­
lor redeşteptării noastre naţio­
nale: Samuil Micu, Gheorghe
Şincai şi Petru Maior. Volume Actul prin ca.re episcopulAron deschide �colile din Blaj ')
s'au scris şi se vor mai scrie des-
pre activitatea epocală a acestor corifei, pe cari Aug.Buneaşi atâţia alţii.Dintreaceştia alţii,amintim
până şi vrăîmaşii numelui şi neamului nostru îi câţiva mai puţin cunoscuţi, dar totuş vrednici de

') Noi Petru Pavel Aaron de Bistra din mila iui Dum- şi Chesarului Carol al VI, nu numai acelaş aşedmâm despre
nueu şi a ScaunuluiApostolicesc celor din legea g�ceascl partea Vlldiciei a Mâniistirei şi a �coalelor a le duce In­
prin toată IaraArdealului şi părlilor ei adaose VIădicul Fă- sUrşit au voit, ci inel: şi prin nouă orlnduiall s'au milostivit 3 ne
gliraşului iproci. Tuturor celor din numita Eparhia noastră pQrunci cum cuprinzând din milostiva dăruire averile VI3-
cinst. Protopopi, preOlilor, ieromonaşilor, clericilor, aşişderea dîceşti şi ·Mănăstireşti, şi aşedndu-ne într'însele, Îndată cât
�i tuturor mirenilor pace ş. c. fiindc3 Preaînălfata Stăpâni- va fi cu putinţă mai cud-nd să ne apuc3m de deschide�a în­
t03rea noast� Chesaro Crăiasa Maria Tere<:ia, ca o preami- vă�turiior şi de cbivernisirea într'insele şi celor Iipsili; clI,­
lo:stivli a noastră şi nespusă ctitoră, urmând prealăudata reia împărăteşti porunci cu umilinţă supunându-ne, şi dup)
rânduiidă a Preaiubitului oarecând marelui ctitorului nostru putinţa ajutorându-ne Domnul, a-i face destul cugetflnd; şi

www.dacoromanica.ro
", B O A & JE D E G R Â U

atenţie, fiind adev!irate fenomene pe timpul acatistul Domnului Christos, al Precesteil octoihul
lor.
lntâiul e Vasile Neagoe, feciorul protopopului ���:.C����lip��di��ţ�isJ:�:n:���:i��ţ1eJ� �1.
iu B e l p e Pe acesta, într'un rândl episcopul Aran il rânduise
fr�� î::��S�j�a st T��i�t�� �l;r �����: dascăI la şcoala românească. Ne putem închipui,
acesta ne spune contimporanul său S. Micu d, ce îndemn firesc la învăţătură vor fi simţit tinerii
elevi ai Blajului, văzând câtă ştiinţă de carte a
agonisit acest om numai cu auzul, nu şi cu văzul,
ca ceilalţi muritori. Avea dreptate S. Micu să·l
asemene cu celebrul scriitor creştin Didim, ., ml'icar
că nu era alexandrinean Păcat că n'a rămas dela
acest dlugăr fenomenal nici lucrare scrisă.
•.

Alt profesor renumit al acestor şcoli a fost, pe


O

timpul lui Bob, Vasilie Filipan. Deşi doctor in


teologie şi cel mai bun latinist ce-l avea Ardealul,
totuş vlădica Bob, care înlăturase de pe lângă sine
pe toţi oamenii de seamă şi se incon;urase numai de
mediocrităţi, ori poate tocmai din această pricină,
n'a găsit nicio catedră pentru el ia şcolile din Blaj.
L-a numit întâiu paroh la Băiuţ, pe urmă la
.Chiciud. Fiind acestea parohii sărace şi neputând
trăi din veniturile biserice�ti, părintele Filipan era
nevoit să facă şi el, ca toţt lăranii, transporturi de
mărfuri cu carul cu boi la magazinele din oraş.
Cu prilejul unui asemenea transport de marfă la
Cluj, el aude că, la Academia filozofică şi juridică
de acolo, tânăr facI. ' examen riguros Fiind
examenul public, intră şi el în sală, deşi era îm­
un •.

brăcat in ţundră (sarică) şi purta biciul pe umeri,


ca toţi ţăranii. Cum intră, atrase atenţia tutulor.
Privi.rea lui impunătoare, barba lui venerabilă,
ţinuta lui demnă au impus respect dela început.
De faţă era şi guvernatorul Transilvaniei, Gheorghe
Banfy. Surprinderea a fost �i mai mare, când,
după câteva c1ipite, Într'o latmească strălucită, el
ceru voie coDUSiei examinatoare să pună şi el
câteva chestiuni. Felul cum a pus şi a susţinut
aceste chestiuni a stârnit uimirea tutulor. Gu­
vernatorul Banfy se grăbi să-I poftească la masă.
Atât de mult ţinea să se afle in societatea acestui
om distins. Filipan îi mulţumi sfios, spunând că
tocmai prânzise o bucată de pâine cu slănină pe
Interiorul Catedralei Mittopolitane Unite din Blaj

la vârsta de doi aru, orbise şi orb învăţase de ştia ruda carului. Văzând cum uită vlădica Bob de
de rost tot ciaslovul, psaltirea, testamentul nou, oamenii săi cei mai vrednici, guvernatorul îi atrase
indc1 inceputul intelepciunii este frica lui Dumnezeu, ca Intru
fi turghie, ,i La un cias dupl pr.1lnl. A p;ura, va fi luare de
IO<IIC Întliu d po;Itl inv�ţa cu fapta ,i cu cuvintul mai ales urni şi lndereptare la cetirea, procetirea, scderea şi tllcuirea
In sfinta biuric1, numitul eclesiarh va avea grije cum toatA limbilor şi ceva cunoştin!l a ştiinlelor care aşişderea va fi
rlnduiala bisericeascl cu evlavie d se isprlveascl. in vremile şi ciasurile mai sus tnsemnate. L�ngl toate acestea
L1np acestea se va Incepe In Mlnbtire acum fnt;l.iu pArd neincurmata şcoal1 de obşte va fi a tuturor de tOOltl vdsta,
la aha il noastri dnduial3, il se ctti, a se proceti şi il se de cetanie, de dnlare şi de scrisoare, nici o plati dela uce­
t.1!cui după vreme ,i vrhta celor lipsiţi; imiiu dumnezeeşti1e nici aştept�ndu-5e, numai inu'insele care va vrea dupli r�n­
uec porunci, . dupl sfânla Li·
incepind dim.inea\a Jndad duiala celui mai mare spre .1.cea Ireabli pus sli se chiver·
turghie. A doua, se va celi, proceti şi dlcui cele şapte niseascl.
dumnenqti taine şi bisedcqtile porunci, care se vor Începe Carele loate aş;! fiind dnduite şi aşezate, pentru aceea am
la un cias după pdnz. A treia, se vor dovedi şi se vor t1lcw vrut .1. le face În ştire şi La arltare tuturor, cum nu numai
cele mai de lipsi!. a credinţei, cu t1lcuirea şi iadşi dovedirea cel C.1.re vor fi datori a le cerceta " dupl putintl a le În·
din Sfinlele Clrli adevărului Sfîntei Uniri; a clrora Invă· viIla, adec.i care vor trage nlidejde de sufletească păstorie, sA
ţJturl ia� se va face dimineaJa Indall dupl SUnta Li· le po.ttl şti şi spre cuprinderea aceloraşi si se 1'00111 inderepta,

www.dacoromanica.ro
IO
AN GEORGESCU: ŞCOLILE DIN BLAJ

luarea aminte asupra lui cu tot dinadinsul. Aşa Era nu numai un Învăţat, ci şi un· sfânt. Lu­
se face că, intre cei şapte canonici numiţi de el la crarea lui despre educaţie, tipărită într'un anuar
1807, a fost şi Vasilie Filipan. Mai târziu a fost al liceului, ar trebui reeditată. Atâtea observaţii cu­
profesor de drept şi de istorie bisericească la minţi şi poveţe folositoare cuprinde pentru toţi.
Academia Teologică din Blaj. A murit ca preposit Asemenea ar trebui să vadă lumina publicităţii
al capitlului din acest oraş. Dela el a rămas o şi cartea de rugăciuni ce se spune că întocmise
istorie bisericească în latineşte. acest preot cucernic. Cred că nimeni nu l-a ca­
In zilele lui Lemeni încă se vorbeşte de un pro­ racterizat mai bine decât foştii săi elevi cari, plini
fesor genial, Iosif Papp (Pop), doctor în teologie de recunoştinţă şi de admiraţie pentru însuşirile lui
şi el. Preda atât dogmatica la Academia Teologică, alese de mare erudit şi sfânt, ii spuneau « Papa •.
cât şi religia la liceu. Venind in 1839 la Blaj Fran­ Dar să încetăm cu notele despre profesori, oricât ar
cezul A. de Gerando, autorul lucrării « La Tran­ fi de intereSante.
sylvanie et ses habitants ., după primirea ospita­ Elevii. Şcoala nu e pentru profesori, oricât de
lieră ce a găsit la episcopul Lemeni, vorbeşte cu distinşi ar fi, ci pentru elevi. Ei sunt mândria ş�
mare admiraţie despre acest profesor de
filozofie, zice el, (1 tânăr, plin de inimă
şi de inteligenţă •. EI recunoaşte că da­
toreşte mult bunelor şi folositoarelor sale
sfaturi şi-şi face o plăcere, mulţumindu-i
călduros. Mai spune despre el că ocupa­
ţiile lui îl silesc la muncă neîncetată,
totuş, în momentele libere, el a găsit
destul răgaz să studieze principalele
limbi ale Europei, vorbind franţuzeşte,
italieneşte, nemţeşte, latineşte, ungu-
mâ t e Ş
�;:d � :d� : %�i�f � fe��;����
n : e r; '
putut şi se pot spune asemenea cuvinte.
Păcat că nici dela acest tânăr genial,
cum îl numeşte Bariţiu, n'a rămas nici
o lucrare scrisă şi că a avut un sfârşit
atât de tragic: înnecat în Târnavă.
De nivelul înalt al şcolilor din Blaj de
pe timpul mitropolitului Vancea şi Mi­
hali nu mai vorbim. Având mai ales
la Academia Teologică numai profesori
titraţi, doctori în teologie şi cu înalte
preocupări ştiinţifice ca: Bunea, Grama,
V. Hossu, 1. Marcu, V. Smigelschi, ş.
a., această academie putea rivaliza cu
anume facultăţi de teologie din străină­
tate. Dar nici liceul nu rămânea în
urmă. Vorbind despre seriozitatea in­
văţământului secundar din Blaj, A.
Papiu Ilarian (Ist. Rom. din Dacia sup.
1, 231) spune că tinerii erau bine clasi­
ficaţi în aceste şcoli. Cei ce le părăseau
e te ră e
i� � cl:�i� J� t�� :�
a a o u � '; t��
I B j Curtea vechei mânbtiri a S. Treimi cu o atipl a acestei m�n�tirj,
erau retrogradaţi. Acelaş lucru îl putem acum liceu de blieti. (Dupl o acuarelli a d-lui Praf. Marian).
spune şi noi despre timpurile mai
noui. Un profesor şi un pedagog ca Emil Viciu mângâierea lor. Izbutesc să dea elevi buni, ele­
nu cred să fi avut multe institute din lume. mente folositoare societăţii şi naţiunii? Şcoala şi-a

ci ine! şi alţi toti ori care iubitori de splsenie fiind vor cu- şi a doM.ndi prin plinirea lor viata de veci, care tuturor o
geta a avea d ni tr'însele ceva cunoştinţă de lips1, 51 se poată poftim prin darul Domnului nostru Isus Christos. Dat In
inderepta şi in ce vreme a le cerceta, precum şi dorim IU- Blaj, anul Domnului o mie şapte sute cinci�eci şi patru,
IUror cum intr'în5ele chivemisindu-se s1 se deprind!, şi cu- unspre:;:ece zile ale lunei lui Oetomvrie (5S) P. Pavtl. Din pc-
prindndu-Ie sli le Învete spre indreptare a vieţui creştineşte, runea Mliriei Sale (S5) Raţ Petru, logoBt St. Mare.

www.dacoromanica.ro
B O A B E 0 13 G R A U

atins ţelul. Nu? Ea nu mai are drept de existenţă. de unitate naţională, au trecut îngustele hotare
După poamă se cunoaşte pomul, după fapte se ale Ardealului de pe vrtmuri şi s'au stabilit în
judecă omul. Şi fapta educatorului este elevul. principate, creindu.�i rosturi însemnate şi contri­
Adevăratul educator parcă nu urmează povata buind, după puteri, la înfăptuirea, cu un ceas mai
• Destul este ucenicului să fie ca învăţătorul ., ci curând, a acestei unităţi. Şi, fiindcă viaţa şi acti­
vrea mai mult : să-l îmbogăţească pe acesta cu vitatea multor elevi distinşi ai Blajului a fost urmărită
parte în cercetări speciale, parte în lucrarea mai nouă
« Românii ardeleni din Vechiul Regat . publicată
de d-I Iuliu MoÎsil În vasta monografie jubiliară
f; Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul .,
noi nu vom stărui decât asupra unora mai pUţin
cunoscuţi sau şi asupra celor cunoscuţi, din puncte
de vedere necunoscute.
In învăţământul superior, pe lângă bine cunoscuţii
Aron Florian, Bărnuţiu S., Bianu 1., Bob Fabian V.,
Câmpeanu P. M., Coste Ion, Maiorescu 1., Manfi
L, Micle Şt., Pop V., Blajul a dat şi pe:
Denswianu Aron, născut la 19 Noemvrie 1837
- nu în 1838, cum greşit arată Enciclopedia Ro·
mână a lui C. Diaconovich - din părinţii Vizantie,
preot şi soţia sa Sofia. Numele familiei era Pop
cu epitetul nobilitar de Haţeg, obţinut pentru fapte
de vitejie contra Turcilor. Un reprezentant al fa·
miliei s'a aşezat ca preot În Măceu lângă Haţeg.
Dela acest preot drturar au rămas două predici.
Mama, Sofia, încă era din o veche familie preo·
ţeasdi, originar3 din Boi, un sat în munţii Hu·
nedoarei. Aron este al treilea, între patru feciori
şi dou1 fete. Numele Densusianu li s'a dat de
Emil Viciu profesorii dela Blaj, pentru a-i deose.bi de alţi elevi
cu acelaş nume. Primele cunoştinţe le-a dobândit
toată comoara ştiinţei, înţelepciunii şi experienţei in casa părinteasdi dela tatăl său, preot cu pregă­
sale; să-I scutească de atâtea dt3ciri păgubitoare; tire sistematică dela Blaj. In 1846, Aron e dus la
J
să·i înmulţească energiile şi posibilită ile de afir­ şcoala călugărilor franciscani din Haţeg, unde, din
Ş
mare ; să-I facă mai mult decât el. i sub acest cauza limbii ungureşti, pe care nu o cunoştea
raport, Blajul rămâne neîntrecut la Români. După indeajuns, şi a tratamentului puţin pedagogic al
o statistică publicată în anuarul liceului pe 1921-2, dlugări10r săcui, s'a ales cu o ură adândi de
I
�:;� ia :;�� ! �� � :r:� �; }il ��fi� i�
u a st l limba ungurească şi de viaţa scandalow a călu·
r le o , gărilor. Evenimentele dela IB48 au 11sat impresii
elevi; la şcoala de fete 5472 eleve; la şcoala normală neuitate băiatului de II ani. Gloatele cu lănci
3591 elevi; la şcoala primară 20.062 elevi. In total lungi şi sclipitoare se adunau la Densuş sub con­
71.312. Din acest tablou lipsesc elevii seminarului ducerea fratelui său mai mare Beniamin, mai târziu
devenit mai apoi academie teologicl.. Din neferi­ canonic la Lugoj. Cetia cu mare pll!.ce.re şi recetia
cire, datele privitoare la seminar sunt şi mai de· la popor proclamaţiile comitetului naţional din
fectuoase. Ele nu incep decât cu 1806 şi de pe mulţi Sibiu. In IB48, părinţii îşi pierdură toată averea,
ani (1808--12) lipsesc şi după aceea. Totuş, din jefuiti de Unguri. Bruma de parale pe care o
datele existente, aflăm că, până la sfârşitul numi­ ascunseseră în pământ au fost nevoiţi s'o dea
tului an şcolar, au absolvit teologia 1692 elevi. pentru a sdipa pe Beniamin ajuns ca tribun pri­
Dadi la aceştia mai adăugăm dte 1500 de elevi zonier la Unguri şi osândit la moarte. In timpul
câţi are anual in medie generală Blajul la toate jafului, Aron, singurul copil mai mare acasă, a
institutele sale de învăţământ, adică încă 16.500 fost chinuit de Unguri să spună, unde sunt în­
elevi, rezultă că din aceste şcoli pân3 in prezent gropaţi banii. Deşi ştia, a răbdat, dar n'a spus.
au ieşit cam Sg.504 elevi. E, de sigur, o problemă Din pricina sărăciei, câtăva vreme, părinţii nu l-au
din cele mai interesante de istorie culturală să ur­ putut da la şcoală. In cele din urmă, erau hotă­
măreşti rostul în viaţă al acestor elevi. Până ce se rîţi sli-l trimită la şcoala militară din Caransebeş.
va putea pune la cale o operă atât de vastă ca Dar mama s'a răsgândit. Nu voia ca fiul ei să
aceasta, să restrângem puţin terenul cercetărilor umple vreun şanţ pentru Nemţi. A stat, deci,
şi să ne limirlim a urmări ceva mai de aproape câtva timp acasă, având prilej să cunoască viaţa
pe acei elevi ai Blajului cari, povăţuiţi de îndemnul dela ţară cu tradiţiile, datinele, cântecele, pove·

www.dacoromanica.ro
IOAN GEORGESCU: ŞCOLILE DIN BLAJ 34'

ştile ei. Abia la IB52, în vârstă de 15 ani, l-au intră în luptele n.aţionale, conducând opoziţia con­
putut duce la Blaj, unde a şi terminat liceul În tra guvernului unguresc care Începea să distrugă
IB60. Când era elev in clasa a treia, A. Papiu viaţa naţională din districtul Făgăraşului. Pentru
Ilarian a vizitat liceul din Blaj. Intrebându-l de- nişte rezoluţii energice propuse şi primite de re­
spre cruciate, a fost foarte mulţumit de răspunsul prezentanţii districtului şi anume: una în contra
lui, spunând: Acesta promite mult Centru bi- ordinului de a se înlocui limba română din judeţ
sericesc şi şcolar, în Blaj nu se făceau petreceri cu cea ungurească, iar alta de a refuza trimiterea
fi $.

pentru elevi. Primul « Maial a fost În IB60. Nu deputaţilor în camera din Buda-Pesta, - guvernul
era nici bibliotecă, nici librărie. Elevii cetiau cărţile i-a intentat proces. şi l-a închis (IB73). In urma
$

ce le cumpărau sau le împrumutau unii dela alţii. agitaţiilor produse de această nelegiuire, a fost
Colegii lui erau foarte impresionaţi că Aron primia eliberat. Procesul, însă, s'a trăgănat şase ani, până
cărţi comandate la un librar din Sibiu, ca Cipariu. în IB79, ca procurorii să-I poată avea oricând la
In cursul superior al liceului, studia cu mare râvnă mână. Din nefericire, guvernul unguresc a fost
Iliada şi Eneida. Profesorul de elină Faur i-a fost ajutat în acest proces şi de trei Români: Ion
de mare folos. Dela acesta a împrumutat Divina Meţianu, atunci protopop în Zârneşti, mai târziu
Commedia de Dante Alighieri şi poeziile lui D. mitropolit .la Sibiu; 1. Codru Drăguşanu, vice­
Bolintineanu. Când era În clasa a VI-a, a făcut căpitanul districtului, şi Ioan Roman, « fişcalul .
ca această clasă să aboneze Gazeta Transilvaniei (avocatul) districtului cari toţi, ca exploatatori ai
n n i t r e a l n
i�tc��/: ��d: ��r� b:��i� :��:: j��� �â:d
era în clasa a VlII-a a liceului, a înfiinţat o so-
:����� l����;�t�c�t�� l��t�� î���:::�i:�ă zi���:
Orientul latin, În colaborare cu fratele său Ni·
cietate cu scopul de a pune bazele unei biblio- colae, cu Teofil Frâncu şi cu Ion Lapedatu. Ziarul
teci a tineretului, lucru la care se învoise şi di- a apărut �oi ani, îndemnând pe Români la o pa­
rectorul Cipariu. Societatea decisese şi scoaterea litică energică şi intransigentă faţă de Unguri. Din
unui ziar numit « Dante Preşedintele societăţii această pricină, el e mereu persecutat. In IB75
şi redactorul ziarului era Aron. Ziarul însă nu s'a se mută la Braşov. Persecuţiile continuă şi aici.
&.

publicat, fiindcă directorul n'a înapoiat numerele Văzându-şi viitorul ameninţat, in toamna anului
ce i se prezentaseră pentru censurare. După ter- 1880 vine la Bucureşti, iar în IBBI, oferindu-i-se
minarea liceului, cu toate stăruinţele făcute pe
lângă el, n'a urmat teologia, fiindcă timp de opt
ani avusese destul prilej să cunoască pe popi
S'a dus la Sibiu să urmeze dreptul la Academia
� •.

juridică de acolo .In acest timp, a cunoscut pe


poetul Andreiu Mureşanu. De obiceiu, se întâlniau

dimineaţa la biserica unită, unde şi unul şi altul


cântau la sfintele slujbe. Câştigând la loterie 130
f1oreni, cumpără un mare număr de opere clasice
dela anticarul Kopisch. Colaborează la Foaia pentru
minte, inimă şi literatură din Braşov şi mai ales
la Amicul şcoalei din Sibiu. Această din urmă pu­
blicaţie a condus-o el timp de doi ani, sub nu­
mele vechiului redactor care se retrăsese. Studenţii
luau parte activă la mişcările nafionale. Instrăi­
nându-se de Bariţiu, din cauza atitudinii sale ne·
decise, studenţii erau de partea mitropolitului Şu­
luţiu şi împotriva lui Şaguna. In IB60, studenţii
sărbătoresc deschiderea universităţii din laşi. Pri­
�ul discurs îl rosteşte Aron, viitorul profesor de
hmba şi literatura latină al acestei universităţi. In
1861, se ţine la Sibiu şi un congres politic, dar
fără rezultat de seamă. Conducătorii nu ştiau să
profite de împrejurări. In toamna aceluiaş an, se Aron Densuşianu
înfiinţează Asociaţia transilvană Astra a cărei
întâie adunare generală are loc la Braşov în IB62. catedra de limba şi literatura latină la universi­
� &,

In cei patru ani de facultate, pe lângă cursurile tatea din Iaşi, trece în capitala Moldovei. (După
ce era obligat să urmeze, studia clasicii latini, memoriile lui Aron Densusianu, comunicate de
elini, italieni, germani, englezi. In IB64, toamna, dona Dr. Elena Puşcariu, profesoară la Universi­
se căsătoreşte cu Elena Circa, aşezându-se la Fă- tatea din laşi, precum şi după o notă autobiogra­
găraş, ca avocat, unde rămâne până la 1B75. Aici, fică consultată prin bunăvoinţa d·lui Ovid Den-
www.dacoromanica.ro
B O A B E D E G R Â U

suşianu. profesor universitar. membru al Acade­ Monumente pentru istoria Ţării Făgăraşului .;
Note critice asupra scrierii lui Xenopol: Teoria

miei Române). La Iaşi publicl, ajutat de fratele lui Roesler apărând tradiţia istorică ardeleană
s!iu Nicolae şi de fiul s!iu Ovid, Revista critică

literară, cu un program bine fixat şi conştient ur­ reprezentat.3. de marii corifei: Maior-Şincai-Micu;
t,

m!irit. Decedead în 1900. Domnii glorioşi şi dpitanii celebri ai ţărilor ro­


Scrieri: S!i ne cunoaştem. Ed. 2-a, Braşov. 1879; mâne t, operă publicată cu o frumoasă introdu­

cere de d-I Al. Lapedatu (Buc. 1912); Dacia pre­


istorică (1913) ş. a.
Papiu llarian Al. e una din cele mai frumoase
figuri ale Românismului. Născut in 1828 la Bu­
diul de Câmpie, a făcut studiile secundare la
Târgu-Mureşului, Blaj şi Cluj; cele superioare,
juridice, la Viena şi Padua. In 1855 e chemat de
Gr. Ghica, domnul Moldovei, ca profesor la Iaşi.
Câtva timp a fost avocat al Statului şi procuror
general al CUrţii de Casaţie. In cabinetul lui M.
K�ălniceanu (1864) a fost chiar ministrul Ju­
stiţIei. In 1868, e ales membru al Societăţii Aca­
demice Române. unde rosteşte cel dintâiu discurs
de recepţiune despre Gh. Şincai. Alte publicaţii:
Istoria Românilor din Dacia superioară., 2 vo­
lume; Independenţa constituţională a Transilva­

niei .; Tezaur de monumente istorice t, 3 voI.;


Responsabilitatea ministerial.3. .; Scrisoare adre­


sată principelui Cuza despre Idealul naţional al


Românilor . ş. a. Cercetătorii de până acum ai


activităţii sale: V. Pârvan şi prof. I. Raţiu-Blaj


au înfăţişat mai cu seamă activitatea politică şi
cea ştiinţifică a acestui bărbat. Tot atât de în­
Negriada. Partea 1, Bucureşti. 1879; Partea II, semnată e şi cea socială. El e întemeietorul şi
Bucureşti. 1�; Aventuri literare, Bucureşti, 1881; întâiul preşedinte cu mare autoritate al societăţii
Arta poetid a lui Oraţiu. Text cu traducere, Iaşi, Transilvania Această societate a fost întemeiată
1882; Din vocalismul latin şi român, Iaşi. 1882; în 1867, anul dualismului austro-ungar, cu scopul
• •.

tor ri i de a acorda burse tinerilor români de peste ve­


!Iaşi.
�. !� �s;!i; �ri��i���� ���:�ţi��( �:�?�rt
1886; Cercet!iri literare, Iaşi, 1887; Valea
chile hotare, pentru a-şi face studiile superioare
şi În ţări latine ca: Franţa, Italia şi Belgia, nu
Vieţii, PoezU, laşi, 18g2; Hore oţelite, Poezii, Bu­ numai în Austro-Ungaria. Propunerea de a se În­
cureşti, 18g2; Originea cuvântului Vlah din Re­ fiinţa această societate a Îacut-o un student tran­
vista Critică, trad. in ruseşte. Moscova, 18g5; silv3nean dela universitatea din Bucureşti, cu pri­
Optum, tragedie, Iaşi, 18g7. lejul aniversării zilei de 3/15 Mai. Din întâiul
Denswianu Nicolae, născut în Densuş la 1846, comitet fac parte: A. Papiu Ilarian ca preşedinte,
a urmat acelea,i studii ca şi fratele său Aron. P. Cernătescu şi V. A. Urechia ca vicepreşedinţi,
In timpul studiilor sale la Academia de drept din D. A. Laurian şi I. Procopiu-Dumitrescu ca se­
Sibiu a cunoscut pe tânărul Eminescu, atunci pri­ cretari, I. Martinovici casier, împreună cu 8 mem­
beag prin Ardeal. După cinci ani de practică avo- bri. între care B. P. H�deu, P. Grădişteanu, Aron
ţi t e e t Florian ş. a. La 30 Iulie, preşedintele trimite zia­
�: J��i� ��d?il�r �t� ri%!. �r� ���;:: � L��I�= rului Romanulu . statutele societăţii, însoţite de
ment latin en Orient . pledează la 1877 pentru o călduroas3 adresă, ale cărei cuvinte rămân me­

dreptul Macedo-Românilor de a fonda o provincie reu actuale: Mai presus de orice partid politic�,
autonomă, naţional!i, în cadrele imperiului otoman. zice acest mare patriot, noi ne adresăm pentru

In 1878 e însărcinat de Academia Română să sprijinirea acestei societăţi, către toţi Românii, de

facă cercetări istorice. Timp de 15 luni cercetează orice partid. de orice stare. Vocea noastră nu va
16 arhive şi 12 biblioteci. Rezultatul acestor cer­ răsuna în deşert. Românii din valea Dunării îşi
cetări îl expune în Cercetări istorice în arhivele vor aduce aminte d, in curs de lungi secole, la
i bibliotecile Ungariei şi Transilvaniei., lucrare timp de pericol, acei Carpaţi sempiterni ai Da­

�lDsoţit.3. de 39 volume manuscrise. Pe baza acestor ciei centrale au fost deapururea locul de scăpare
acte şi documente publică în 1884 monumentala: al naţionalităţii române. De acolo, din sânul Car­
Revoluţiunea lui Horia 1784-85 �, operă pre­ paţilor, a descins Negru-Vodă de a întemeiat Ţara­
miată de Academia Română. In 1885 publică Românească; de acolo a venit Dragoş-Vodă de
t

www.dacoromanica.ro
IOAN GEORGESCU: ŞCOLILE DIN BLAJ 343

a f ondat Statul M old ovei i şi pe când, in timpii amintiri, fiindcă ne arată nu numai prietenia de o­
mai din urm�, elementul străin pllirea a ne ame­ sebită ce leg a aceste d ouă suflete alese, ci şi pre­
ninţa limba şi a ne sti ng e chiar simţul naţi onali­ ocup:irile naţi onale inflăcărate, ap oi cultul pentr u
tăţii r omâne, t ot R omânul din acei Carpaţi veni latini tate al elevi l or Blajului. Bunea ş i Paul îşi
a reinvia limba, naţi onalitatea şi literatura română. recitau unul altuia pag ini intreg i, pe din afară,
Nici odată R omânii din T ransilvania nu cunoscur� din Fenel on şi alţi clasici francezi în anul şc olar
pentr u dânşii altă misiune în aceste d ouă ţ�ri, 1876/7 când U ngurii, tari şi mari cu sprijinul Nem­
afară de aceea de a pr ofesa ideea naţi onalit�ţii ţil or, căutau să înnăb�e orice manifestare liberă
r omâne; şi niciunul dintr'inşii n'a agonisit aici a spiritului r omânesc ŞI lati n nu n umai În T ran­
vre odată alt3. avere, afară de stima şi recun oştinţa silvania îng enunchiată de ei, ci şi la gurile D u­
adevăraţil or R omâni. Astăzi, asiguraţi şi tari În n:irii şi sub zidurile Plevnei.
c onştiinţa naţi onalităţii n oastre, n oi de abia mai Pop Ştefan, născutla lB45 Î.n Silvaşul de Câmpie,
avem trebuinţă de ap ost olatul l or. Iar ei, ei nici­ ca fiu al lui Grigorie P op-Mllrg ineanu din Sân­
odată n'au fost mai ameninţaţi in limba şi în Iac obul de Mureş, el insuş elev al Blaj ului.
n i � r' n r i e Cursul primar îl face la Tg .-Mureş (r852-1856);
f ��� ���i�t i�
a ��r!l � i:n�li �� � � ��:�
aj n t di g imnaziul la Dumbrăveni, iar liceul la Blaj, unde
Publicând acest apel al preşedi ntelui societăţii dă bacalaureatul în 1865. In t oamna acestui an,
« T ransilvania . şi statutele ei, • R oman ulu. sub­ ca bursier al « Astrei t, e trimis la Prag a, odată
linia şi din partea sa caracterul pur naţi onal al cu c olegul său, Pr of. Petru S ol om on. Aici, P op
s ocietăţii şi c onstata că adresa preşedintelui n u se specializează în Pedagg o ie şi in Ş tiinţele agr o­
face decât repr oduce ceea ce simţim � i v oim t oţi. n omice. Obţine dipl oma Institutului Pedagg o ic su­
S ocietatea avu dela început un c onsiderabil nu­ perior din Prag a şi face, în acelaş timp, practid
măr de membri entuziaşti şi se bucură şi de spri­ În Institutul Pedagog ic din Blaj şi ap oi la Aca­
jinul unor judeţe şi municipii. Astfel prefectul de demia T e ol og ică. In 1868 se că5li.toreşte cu Estera
C ovurlui Al. Lupaşcu, f ost c oleg de mag istratură Călin, fiica lui Gh. Călin şi a Anei Laday. (A na
la Iaşi al lui A. P. Ilarianu, a trimis în toamna Laday este s ora lui A ugustin Laday, întemeietorul
1867 suma de 100 g albeni şi dup:i 2-3 luni alţi fundaţiunii blăjene cu acest nume. A ug . Laday
500 $"albeni. La' intervenţia lui, prefectura Ca­
VUriUl fundase mai multe burse pentru tineri din
pr ovinciile atunci subj ug ate: T ransilvania, Buc o­
vina şi Basarabia. Pentr u aceste frum oase fapte,
A. Lupaşcu a fost pr oclamat preşedinte de on oare.
Averea s ocietăţii la sfârşitul anului 1868 era de

���i:� �l ::�tă�i � 1 � ��h:


u 6 � 46
a · s ': I o ���
ui P
i::.
g escu, pentru studiul medicinii in Italia; I. Ba­
socea pentru ştiinţele tehnice în Paris; I on Al.
Lapedatu pentru litere la Paris, dar din cauza
răzb oiului franc o-g erman (1870) a f ost nev oit să
se ducă la Bruxelles. In afad de comem orarea
zilei f ondării, care c oincidea cu istorica zi de
3/15 Mai, când R omânii adunaţi pe câmpia li­
bertăţii dela Blaj in 1848 pr oclamar:i independenţa
naţi unii l or, această s ocietate a mai org anizat şi
o serie de conferinţe strălucite. Amintim t oate
acestea, fiindc� deşi sunt rezultatele un or stră-

���; � :� p ��� �� X��� \ �i���


0 e � ţi i l pro-
:i r t la
Paul Ioan, născut in Hidiş la 1857, a făcut s tu­
diile secundare la Aiud şi Blaj; cele s.uperi oare
la Buda-Pesta şi Viena. A fost mult ttmp p r o­ Ştefan Pop
fes or secundar la Slatina şi la Iaşi; iar din 1920
până la m oarte (1926) profes or de estetică la uni-
a d lu i r � a f ost comite suprem, adică prefect şi membru
:�:��� �� � �� �es ;�����\'� �:�i� ��i��
a r l I F al C omitetului Naţi onal din 184B. A f ost ales
intre dep utaţii care � u preze ntat impăr�tului, la
f:�:, �! â� ��� �� ���u� �!�� �: ��t
aş er ur a
Viena cererile R omanil . or). P op, dela mceputul
I 2 ri e e s
;
său. In acest v olum s unt şi preţi oasele ami n tiri activi ăţii sale, a avut puternicul sprijin al lui T.
despre Augustin Bunea. Sunt preţi oase aceste Cipariu şi I. M. M old ovanu, c u care a c olaborat

www.dacoromanica.ro
3.. B O A B E D E G R A U

mai ales pe terenul publicităţii. Pop întemeiază ginal, în tot Ardealul, căderea PJevnei În mâinile
şi redactează: I. Revista Economulu (1873-1880) Domnului Carol 1. Pe dealul Pârva din hotarul
cel dintâiu organ popular de acest gen, pus la În- comunei Petrifalău, de lângă Blaj, el aşeză două
a or Î : care de paie, iar din vârful dealului a slobozit
1��:� S::V! J�� �:�������� � ::�: ;d
ă a . o � e i t o roată mare îmbrl!.cată in paie, după ce 1-a dat
foc. Aceasta a aprins toate paiele din cale şi a
dactic, pentru şcolile române. In programul. pu-
luminat dealul intreg. Impresia a fost covârşitoare.
In 1882 trece în ţara veche. E numit profesor
de ştiinţe naturale la Seminarul Central, apoi la
Şcoala normală a Societăţii pentru învăţătura po­
porului român. Ocup3, prin concurs, catedra de
pedagogie la Şcoala normală Carol 1 (pe atunci
la Bucureşti, nefiind ind mutată la Câmpulung).
In urmă, e numit bibliotecar al Ministerului de
Domenii În 1886, iar în 1889 subdirector la Şcoala
de Agricultură dela Herăstrău. In Bucureşti a fost.
redactor la • România Liberă . şi « Unirea t, apoi
colaborează la « Economia Rurală •. A mai tipărit:
« Invăţămânlul Agricol în ţară 8 (Bucureşti, 1884) ;
« Imbunătăţirea agriculturii noastre . (Buc., 1885);
t Politica noastră comercială şi convenţiunea cu Au­
stro-Ungaria . (Buc., 1886). In 1887 e trimis de
guvern în Dobrogea pentru a 5;tudia rt�gimul agri­
col şi chestiunea 'proprietăţii ţărăneşti. Cu aceasţă
ocaziune, red3 Statului o pMure seculară Înstdl­
nată. Un amănunt: în timpul călătoriei e atacat
şi jefuit, aproape de Babadag, de banditul Li­
cinski. Jn urma unei boale grele, urmare a fri­
gurilor palustre, moare în .IanU<lrie ISgo în Bu­
S. Simeon Mihale Mihilescu
cureşti. Soţia ii murise in 1885. Pop trăeşte şi azi
în amintirea elevilor 53i. Fiul său e d. Ştefan Pop,
directorul colegiului naţional S. Sava, Bucureşti.
blicat În fruntea Nr. 1 din, l/13 Mai 1873, intre In învăţământul secundar al principatelor încă a
altele, spune: • Lumină, mai multă lumină . . . Do­ existat şi există un considerabil număr de foşti
rinţa noastră este a ascuţi, respective a procura elevi ai Blajului. Astfel, afară de d-nii Anuşca N.
armele necesare înv!\ţătorilor, a-i pregăti şi a-i Ion; Brânzău N.; Călugăru A.; Dan D. şi A.;
ajuta în această luptă {contra întunerecului) . . . Lupu 1.; Moldovanu L.; Raţiu 1. (Cernăuţi) ;
Noi suntem Români şi, ca atari, ne iubim mai Şerban Gh.; Todor P. A. ş. a., tOfi in viaţă şi
presus de toate glorioşij părinţi; aceştia sunt: bi· şi cei mai mulţi şi în funcţiune, au mai fost:
seriţa şi naţiunea. Fiica bisericii şi a naţiunii este Albini Ion, născut În 7 Ianuarie 1828, a studiat

�� � �: ��l! ��Iâk���� � � � : � �8� : ;�;


şcoala, şcoala cea adevărată, Întemeiată de Domnul i i u Ş a r a
nostru Isus Christos, va să zică: şcoala confesio­ i �r a ti �
nală, singura şcoală naţională românească... t Această numit institutor pentru ci. I şi II primară. Prin
foaie era unicul organ pedagogic de pe vremea decretul Nr. 26 din 6 Oct. 1866 numit institutor
aceea. EI inifiază o adevărată mi�care pedagogică, de el. III primară la Tg.-Jiu. Prin decretul Nr.
În legătură cu principiile herbartlane. Accentuiază 10.290 din 6 Oct. 1866 e numit profesor supli·
importanţa lucrărilor scrise ale copi.ilor spunând: nitor la gimnaziul din Focşani, iar prin decretul
• Cele mai multe şi mai bune trebue să le facă Nr. 14.133 din 3 Dec. 1867 profesor provizor de
Însuş copilul: de unde nu, e pierdută întreagă matematici la acelaş gimnaziu. Dintr'un raport al
arta educaţiunii t; iar imitarea servilă a modelelor, direcţi!i se vede că a fost căsătorit, având un
fără desvoltarea propriei iniţiative, îl face pe Pop copil şi o fetiţă; iar la rubrica observaţii: nici
să afirme: t Nu vom infiinţa Daco-România dacă reprimande, nici laude. In 16 August 1871 e des­
vom creşte numai maimuţe t (Nr. 8/1874). Această tituit din post. (Vasile V. Haneş, 50 de ani dela
Foaie iniţiază cel dintâiu congres şcolar al Arhi­ înfiinţarea liceului t Unirea t în Inchinarea liceului
diecesei. Alte scrieri: t Legendariu t, scos în mai Unirea, cu prilejul implinirii a 50 de ani de viaţă,
multe ediţii (1872-1Sgg) ; t Metodul pertractării Focşani, 1916, p. 27/8).
legendarului t (Blaj, 1872); t Economia Rurală t Caian F. D., născut în Feiurd (Cluj), după
(Blaj, 1881); t Măsurile metrice . (Blaj, 1881). Bun studii universitare la Viena, e câtva timp (r863-
Român, el a ţinut să vestească într'un chip ori- 68) profesor la Academia Teologică din Blaj.

www.dacoromanica.ro
IOAN GEORGESCU : ŞCOLILE DIN BLAJ 345

Atunci se numea Farago·Caian. In 1868 e nevoit Frăţilă August, născut în anul 1857 în Tiur,
să părăsească acest centru al românismului trans· lângă Blaj. După terminarea liceului din Blaj in
carpantin din cauza procesului ce i·a intentat gu· 1876, a urmat la Facultatea de litere şi -filozofie a
vernul unguresc pentru lansarea faimosului pro· Universităţii din Bucureşti. După absolvirea ace·
test « Pronunciamentulu . contra alipirii forţate stei facultăţi, a fost cârn timp funcţionar la Arhi­
a Transilvaniei la Ungaria. In urma unui stră· vele Statului şi profesor suplinitor în Bucureşti.
lucit concurs, obţine catedrele de limba română şi Obţinând o bursă din fondul Iosif Niculescu, a
latină la Focşani, unde funcţionează 30 de ani, urmat filologia romanică la Universitatea din
fiind mult timp director. In 1900 e ales primar Gratz, unde era profesor vestitul romanist .Hugo
şi preşedinte al Ligii Culturale din acest oraş. Schuchardt, amicul lui B. P. Haşdeu. După obţi­
Moare în 1909. Are următoarele scrieri: « Reguli nerea doctoratului în litere şi filozofie, s'a întors
pentru scrierea limbei române . (Focşani, 1876) ; in ţară, funcţionând ca profesor la F0ctani, Bâr1ad

: �a�� (�= � IG���� : 8;) � SP:�:�


al e n tar şi Galaţi. La I Septemvrie 1926 a ieş1t la pensie.
i i r 1 7 ; Dela I Mai 18g7 până la 1 Septemvrie ISgg a
asupra reformei înv�ţ!mentului liceal . (Focşani, fost director al liceului din Galaţi. A colaborat la
18Sg); « Cestiunea Evreilor. Respuns d·lui George revista • Gheorghe Lazăr . ce apărea la Bâr1ad
Panu . (Focşani, ISgI); • Respuns la scrisoarea sub direcţia lui Solomon Haliţă şi G. Ghibănescu.
deschisă adresată d·lui Nicolae Săveanu t (Foc­ In 1905, a publicat studiul : • Sensul şi întrebuin­
şani, 18g6); « Scrisoare deschisă d-Iui Nicolae Să­ ţarea Preposiţiunilor În limba română t, Galaţi.
veanu . (Focşani, 1896); « Acte privitoare la stă­ In sesiunea parlamentad Mai 1907-Ianuarie
pânirea şi intinderea emaşului din partea nordică 1911, a fost senator. Decorat cu « Coroana Ro­
;
: �i�i�� f d��� ��:j ; � �(��::� ��)�
o ' o a mâniei & in grad de comandor, • Răsplata muncii .
d ţa _ N e n pentru învăţământ, pentru clădiri şcolare şi Ser·
« Istoricul oraşului Focşani, scris cu prilejul iubi­
leului de 40 ani de domnie a M. Sale Regelui
Carol 1 t, (F0'7ani, 1906), lucrare premiată de
Academia Romană, în care autorul salvează de
pieire, reproducând in extenso, o mulţime de do­
cumente vechi, foarte preţioase.
Crainic S. Simion, născut la 26 Dec. 1859, in
Urisiul de Jos, jud. Mure!f-Turda, e absolvent al
I i n Ba
���: r-1: �! 6 �� �� �88 t ��� ��: � �
n ţ la l d
. 5 � p 2 a s n i
Şcoalei Normale Superioare din Iaşi. (Certificatul
Nr. 10 din 4 Mai 1886). Licenţiat în litere şi filo­
zofie dela Universitatea din Iaşi şi Bucureşti.
(Certif. Nr. 226/1900). A funcţionat la liceele şi
gimnaziile din Focşani, Tecuci, Iaşi, Slatina, Bu­
cureşti, apoi iarăş Focşani, unde în două rânduri
(1904-1907) şi (1910-1913) este directorul liceu·
lui « Unirea •. Decedat in Aprilie 1916. (Comuni­
carea d-lui Prof. Al. P. Arbore).
Faur 1. (I827-18g3) face studiile secundare la
Cluj, cele superioare (teologia) la Blaj. Ca student
în teologie, el comandă trupele legionarilor Bu­
ciumeni contra lui Kemeny la Abrud. După re­
voluţia din lB48, funcţionează câtva timp (1850
până la 1852) ca profesor de studiile biblice şi
limbile orientale la Academia Teologică din Blaj,
apoi (1852-1860) e profesor de matematică şi de
limba şi literatura elină ca un t bărbat foarte in­
struit t, cum era calificat. In 1860 trece munţii şi Constantin Olteanu

se stabileşte la Craiova, ca profesor de limba


latină. Aici desvoltă o activitate exemplară de viciul credincios. Din Septemvrie 1905-Septcm­
profesor, deschizând şi un pensionat particular vrie 193I a fost profesor de limba română la
de băieţi pentru cursul secundar, susţinut până liceul de fete al căIugăriţelor franceze • Notre
la moarte. (Dintr'o scrisoare a lui M. Străjanu Dame de Sion •. In Focşani, Bârlad şi mai ales
din Craiova, 4 Ianuarie 1909, către praf. I. Raţiu in Galaţi sunt mulţi foşti elevi: avocaţi, medici,
din Blaj, comunicată de d·1 Prof. N. Comşa). profesori şi funcţionari care îi arată multă dra-

www.dacoromanica.ro
,.,. B O A B E D E G R A U

18g6,
goste şi respect. In Octomvrie a Înfiinţat teşti 1901);
, Reflexiuni asupra examenelor de
1903);
�i��:� Ctit���� ;�: A J!���l� �� ? ;�C
su io ai i d a capacitate . (Iaşi, t Răspuns la istoria
t a ă . . re împăratului Traian, tradus de Petru Broşteanu
2
conducerea sa, ţinea de ori pe lună conferinţe după Enric Francke . (Iaşi, 1903);
, Harta etno­
literare, muzidl, declamaţii. grafică a Transilvaniei . (1
hart3- şi I volum, Iaşi
Martian Ion, născut, precum afirmă d-l I. 19o9).
Mihale-Mihalescu S. Simon, i născut la 1826in
Husmezeu, jud. Solnoc-Dobâca, astăzi Someş.
Studiile secundare le face la Cluj, cele superioare
(teologia) la Bla;, unde termină in 1848. In 1850,
e numit profesor la liceul din Blaj. Intre 1858 şi
1860 funcţionează şi ea paroh al acestui orăşel.
In acest din urm3- an, p3-răseşte Blajul odat3- cu
colegul s3-u 1. Faur, fiind numit profesor de ştiin­
ţele naturale la liceul din Craiova. Naturalist pa­
sionat, el pune bazele Muzeului de ştiinţe naturale
din Bla;, lămurind o multime de chestiuni de spe­
cialitate. Pentru meritele sale ştiinţifice ind din
Decemvrie 1858 e ales membru ordinar al Socie­
tliţii naturaliştilor germani din Sibiu. Pentru cele
patriotice e decorat cu , Coroana României , în
grad de cavaler. Colaborează la « Foaia pentru
minte, inim3- şi literatur3 ' din Braşov, precum şi
la • Gazeta Transilvaniei. de acolo, apoi la . Vocea
Românli , din Craiova. In volum a publicat:
, Compendiu de istoria natural3- pentru şcoalele
primare de ambe-secse ' (Craiova, 1886); • Pre­
scurtare de Geologie , (Craiova, 1887); « Ele­
mente de zoologie , (Craiova, 1877) i • Elemente
de botanică , (Craiova, 1878) ş. a.
Moga V. S., născut în Ţapu-Alba la 1850. Ur­
mează liceul la Bla;; şcoala de agricultud şi sil­
Aron Pumnul, Apostolul RomAnismului vicultură la Herăstrău 1873-1876. E numit pre­
parator de fiiică şi chimie la aceast3- şcoală, apoi
1878---1886.
din Bucovina
subdirector A fost �i profesor la
Moisil, în Ocna Dejului, cu studii secundare la şcoala normalli Carol 1, apoi la Semmarul C;entraI.

��a���=i� !� ���� � â� : � ���� �t �� t


Blaj �i superioare, .teologice şi filozofice la Viena, s el co r l
funcţionează ca profesor la liceul August Tre­ n io u i a
boniu Laurian din Botoşani (1875-r8ge). In mai Aurelian. A fost agronom de seamli. Are cărţi în
multe rânduri e şi directorul acelui liceu. t: Un specialitatea sa cu 9""-1 1 ediţii. Aşa sunt: � Cul­
director din cei mai regulaţi şi mai scrupulo�i În tura pomilor roditori , (9 ediţii) ; • Curs de agri­
datoriile sale, mai ales de c.,ncelarie ». Sub dlrec­ cultură pentru şcoalele normale, seminare şi de
toratul său, se constată . o activitate a consiliului agricultură practică , (11 ediţii); • Cultura legu­
şcolar mai deosebită decât alte dăţi •. In deosebi melor ' (8 ediţii); • Cultura viei şi fabricarea vi­
îl preocupă chestiunea admiterii elevilor in cI. 1. nului . (8 edi�ii); � Alcătuirea unei gospodării
Pentru înlesnirea controlului elevilor, el introduce rurale ' (7 ediţii), etc.

�:�� � ŞN�::�:� �8J� � ��� ���!� � ?: � �� 1832.


e t i o Olteanu Constantin s'a năsCut în Reghin la
I �e tr Tatăl său Nonu se trăgea dintr'o familie
10
concediu şi la Ianuarie ISgo, moare. (Vezi N. veche de grăniţeri dela Năsăud. Mama sa, Ana,
R�utu, Istoria liceului Laurian din Botoşani născută Maior, era nepoata marelui scriitor, Petru
1859""-1909, Botoşani, , Reinvierea ,1909 pag. 47 Maior. La învăţătur3-, îl întreţinu unchiul său, Ioan
până la 79). EI e şi autorul unei , Sintaxe latine Maior. Studiile secundare le făcu la N1isăud, Bi-
1887). � ;' c e u I
�r!� ��d �f ��;:��:h� ; �� :��e:t: J:
pentru cursul liceal superior . (Iaşi d
1865
Ş
Mazere Nicolae, născut la în Lunea de a. ve ln , u
Arieş, face liceul la Blaj 1885-1886 şi facultatea 1859
C. Maior. Se stabili pe la la Craiova, chemat
de litere la Universitatea din Bucureşti. Din poate şi de vărul du, vestiţul Ioan Maiorescu,
18g5 e profesor secundar, funcţionând mai cu 1863,
atunci director al Eforiei Şcoalelor. La con­
seamă la Iaşi. E autorul mai multor lucrări : , Mo­ duce împreună cu soţia sa Adelina un pension,
numentul comemorativ al lui Gh. Candrea . (Pi- funcţionând în acelaş timp şi ca institutor la

www.dacoromanica.ro
IOAN GEORGESCU: ŞCOL IL E DIN BL AJ 3'7

"
el. 1 şi II primară din Craiova. In 1865, e pro: mânilor din Ardeal şi Ungaria, 1697-1701 » (Bu­
fesor la şcoala centrală de fete. Introduce cel din­ cureşti, 1897).
tâiu educaţia fizică in şcoală, face lecţii afară în Pumnul Aron, născut la 27 Noemvrie 1818 in
curtea şcolii, şi chiar pe câmp. Era convins că, Cuciulata-Făgăraş, face clasele primare la Odor­
între educaţia fizică, morală �i intelectuală, e o hei , cele secundare la Blaj şi Cluj, cele teologice
legătură strânsă, indestructibllă. A fost întâiul şi filozofice la Viena. E apoi profesor la Blaj, unde
director al şcoalei normale de Învăţători din Cra- colaborează la $ Organul Luminării II şi (l Invă­

l� i �����I��� � � � � �:::�f � ���:�:


v Os : e t ţătorul Poporului II, îngrijite de T. Cipariu. După
lc e to i d F revolUţia din 1848, pe timpul căreia el a fost
şi administrator al Creditului Agricol al jud.Dolj. unul din cei mai de seamă animatori, e nevoit să
Patriot înfocat, el şi-a îndrumat pe toţi cei patru se refugieze la Bucureşti, de unde cu mare greutate,
fii ai săi pe cariera armelor, ştiind că, numai cu după o lungă botire de coleră, ajunge la Cernăuţi.
ajutorul acestora, se va înfăptui idealul nostru (! Nici că ne-ar fi putut sosi mai la timp ! . scriu
naţional. Unul din fiii săi e d-l General Marcel Bucovinenii (în $ Voci asupra vieţii şi însemnătăţii
Olteanu, inspector general de armată. O fiică a lui A. P. de 1. G. Sbiera &, Cernăuţi 188g, p. 6).
sa, d-na Mioara Giuriade, e directoarea Conserva­ Făcându-i elogiul în dieta Bucovinei, istoriograful
torului de muzică « Cornetti _ din Craiova. Altă Eudoxiu Hurmuzachi spune: «Distins ca învă­
fiică a fost d-na Adelina, măritată TăsIăuanu, di­ ţător �i educator, ca filantrop şi patriot, ca filolog
rectoarea unei îngrijite «Biblioteci a copiilor It. A şi scnitor, cu râvnă şi prevedere rară, a promovat
murit în August 1887, şi e înmormântat la Sibiu esenţial acest bărbat cultura ştiinţifică �i morală a
(Cimitirul din groapă). populaţiei principale din această ţară Şl a ştiut să
Neagoe Ştefan, originar din Micăsasa, absolvent ridice şi să întărească, să limpezească şi să nobili­
al liceului din Blaj În 1857-1858, a fost cel din­ teze conştiinţa umană şi etnică a acesteia 9. Fratele
tâiu profesor şi director al gimnaziului din Foc­ său Alecu numeşte mormântul său (l luminos şi
şani la 1866. EI preda toate materiile de învăţă­ mare ca inima naţiunii », spunând că el (l om mai
mânt. Un fost elev, d-l Emanoil Cardaş, inspector virtuos n'a cunoscut . (p. 17). Cu tot fonetismul
P. T. T., îl evocă astfel: (1 Pare că văd pe bunul său exagerat, el a făcut mult pentru găsirea dru­
nostru profesor Ştefan Neagoe, stând în picioare, mului drept În scrisul românesc şi mai ales in
rezemat de colţul catedrei, radios, cu mintea lui
ageră, întrevedea prin negura vremilor, viitorul
gimnaziului ». (Anuarul liceului Unirea, Focşani.
Jubileul de 60 ani; Anuarul şcolar 1925-1926
pag. 1819). După un an de activitate, el e tran­
sferat la liceul din Bâr1ad.
Păcurariu Pop Corneliu, născut în Şard-Alba,
la 1858. Studiile secundare le termină la Năsăud,
cele superioare, teologia, la Blaj. Fiind redactor
la «Tribuna » din Sibiu, Ungurii îl întemniţează
la Năsăud. Această batjocură îl sdruncină. Tre­
când în ţara liberă, e mai întâiu revizor şcolar
la Vâlcea, apoi profesor secundar la Slatina şi
CăIăraşi. Traduce «Cuvinte sufleteşti $ de Carmen
Sylva (Bucureşti 1888), iar înainte de aceea pu­
blică ( Regule de Bon-Ton » (Blaj, 1882). A În­
deplinit mai multe lucrări din însărcinarea lui
D. A. Sturdza. A colaborat şi la (! Observatoriul $
lui G. Bariţiu. Mort la 1904.
Pop Alexandru, născut la �859 in Sân-Giorgiul
românesc, a făcut studii secundare la liceele din
Năsăud şi Bla;, iar cele universitare la Facultatea
de litere şi filozofie din Bucureşti, obţinând titlul
de licenţiat în 1893. A fost şi arhivar în Biblioteca Sec3şeanu Gheorghe
Academiei Române (1884-1891), in care timp a
scris prima bibliografie a periodicelor româneşti deşteptarea �entime�lt�lui naţional. Dovadă mişcă­
dela 1817 până la 1887. A trecut apoi ca profesor toare sunt ŞI {( Lăcnml0arele It vărsate de foşti
i săi
la liceul Codreanu din Bârlad, unde a funcţionat elevi, între care şi Mihail Eminescu, la mormântul
"
până la 28 August 1902, când a murit. Afară de său. Pe 'acesta, de altfel, l-a ocrotit părinteşte· în
numita bibliografie, a publicat teza de licenţă, casa sa. Dela el a dobândit, probabil, tânărul
lucrare de începător: (! Desbinarea in Biserica Ro- Eminescu îndemnul de a vedea şi a cunoaşte Blajul.

www.dacoromanica.ro
B O A B E D E G R Â U

Un poet local, Const. Morariu, cunoscutul preot� de partid. De aceea a publicat , Politica noastră
scriitor de mai târziu, spune în Imnul comemo� naţională. Rolul d-lui D. A. Sturdza in chestiunea
rativ:' na S ri it oe
���::!�u ro�:r���� ���! :� ·�8��� LVc��91i
Iubite ! Noi ne vom uni termină la Blaj in 1875/6, când trece şi bacalau­
.şi�OItunciOl numOli ne-om simţi reatul. Ca o dovadă grăitoare de infocatele simţă­
FHice, minte patriotice ce hrănea acest tânăr incă de pe
GrldinOl tlnd li-o vom luerOl băncile şcolii, ne poate servi Procesul-Verbal despre
De nici un colţ n'o rlmânu înţelegerea secretă dela 29 Aprilie 1876 Între şco­
Nerbldil cu flouu IOI! larii claselor VIII şi VII dela liceul din Blaj pentru
comemorarea 2:ilei de 3/15 Maiu, unde el e semnat
Afad de lucrări mai mici publicate în amintitul în locul al patrulea. G. Secăşianu şi G. Ocăşianu
volum (t: Voci .), a tipărit « Lepturariu Românesc t, urmau cursurile la universitatea din Bucureşti,

C�mpiOl şi piOlIU libertllii din BIOlj, iOlrnOl (Dupl o OIcuutll OI d-Iui Praf. MuiOln).

Viena r862-65, în 4 tomuri cu 6 părţi, « Gram­ colaborând totodată la ziarul « România liberă. al
matik der rum. Sprache . (Viena 1864), « Privire lui D. A. Laurian. Prin anul 1881, mai mulţi
repede peste moşiile mânăstireşti şi a colaborat la tineri de fel din Ardeal se întâlneau la unii co­
Bucovina mercianţi, mai cu seamă la George Bediţeanu .

Raica Teodor, născ. în Harţău la 1860, absolvent Indemnaţi de numiţii doi studenţi, tinerii Tran­
• •.

al liceului din Blaj 1884/5, fiind premiant în toate silvăneni şi Bucovineni hotărăsc infiinţarea unei
clasele. Văzând ce perspective triste şi înguste are noui societăţi. La început, aceast1i societate era
un intelect'ual român În Ardealul subjugat, trece vorba să se numească Iredenta Română .. In­
in Ţar1i t, unde e primit, dela început, braţele tâmpinând, însă, mari dificultăţi, au botezat-o

deschise. A ajuns nu numai profesor la liceul Carpaţii ., cu lozinca . Noi prin noi Infiinţată
• CU

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Ploeşti, ci şi la 24 Ianuarie 1882, noua societate determină de­
• •.

senator şi fiind unul din intemeietorii Ligii Cultu­ cretarea numitei zile. ca sărbătoare naţională. Soc.
rale, secţia locală. Pentru el, şi pentru generaţia Carpaţii . scoate în acelaş timp şi ziarul Uni­
cea veche de refugiaţi ardeleni, Vechiul Regat e tatea naţională Preşedintele nouei societăţi este
ca • il

tara sfânt1i, unde a cunoscut şi a înteles libertatea G. Secăşianu, un animator neîntrecut. După În­
•.

şi românismul. Ca profesor, nu lăsa să treacă o demnul lui, se constitue o mulţime de secţiuni


od Br1i să facă apoteoza idealului naţional. Aşa a puternice la; Galaţi, Brăila, Craiova, Ploeşti ş. a.
fost crescută generaţia, s'a jertfit in războiul Odată cu constituirea secţiunilor, începe acţiunea
pentru intregirea naţională, murind aproape un de propagandă, atât de necesară, mai ales atunci.
care

milion din cele şapte câ}i locuitori avea"cu totul Fiii aceluiaş neam nu numai că nu se cunoşteau,
Ţara Veche. Gelos de sfmţenia idealului naţional, dar se considerau streini. Transilv1inenii stabiliţi
el nu admitea subordonarea lui intereselor meschine în principate erau greşit porecliţi Ungureni • •.

www.dacoromanica.ro
IOAN GEORGESCU: ŞCOLILB DIN BLA] 3..

Acţiunea aceasta era rău privită de ambasada lan. 1882 În Bucureşti., iar pe dos: • Banat, Mara­
austro-ungară. Aşa se face că nu numai întrunirile mureş, Transilvania, noi prin noi, Bucovina,
publice, ci şi cele intime ale comitetului de con­ Crişana ». Drapelul a fost purtat cu cinste de
ducere sunt mereu urmărite de spioni. Cu ocazia actualul preşedinte d. Ion Tetzu şi membri comi­
întemeierii societăţii de maghiarizare t: Emke * din tetului la marile serbări ale Unirii din Alba-Iulia
Cluj, « Carpaţii , tipăresc şi răspândesc un manifest în Maiu 1929. După reîntoarcerea sa în Ţară, G.
revoluţionar, tipărit cu litere roşii pe care-l afişează Secăşianu e oprit a mai face politică. Din această
nu numai în Ţara liberă, ci îl trimit Într'un mare cauză, e nevoit să părăsească Bucureştii şi să pri­
număr de exemplare şi in Transilvania, ba il lipesc mească o catedră la liceul din Tulcea, pe care câtva
chiar şi pe zidurile unei expoziţii din Buda-Pesta. timp l-a condus în calitate de director. ( După
In urma intervenţiei guvernului unguresc, tinerii comunicarea dela 21 Maiu 1933 a d-Iui Ion Tetzu,
G. Secăşianu, G. Ocăşianu, Droc Bănciulescu, preşedintele actual al soc. i Carpaţii .). In afară
comerciantul Corneanu şi Al. Ciurcu sunt ex­ de amintirile ce am publicat în • Analele Dobrogei.
pulzaţi din ţară. Acesta din urmă e expulzat, fiindcă pe 1928 dela foştii sl!.i elevi din Tulcea, mai amintesc
a inserat in ziarul t: L'independance Roumaine . că el a scris o foarte substanţială lucrare : « Românii
manifestul primit prin poştă. Inainte de isgonirea de peste munţi. Câteva chestiuni de actualitate .
din Ţară a fruntaşilor Ardeleni : In uua istorică (Buc. rBB4), întemeind şi societatea , Carpaţii .,
de 3/15 Maiu I88S, la trei ani după intemeierea al cărei Întâiu preşedinte şi mare animator a fost.
societăţii $ Carpalii., se hotărîse sfin�irea dra­ Aici trata cu curaj uimitor, Între altele, , trebuinta
pelului acestei societăţii. In acest scop, se Întru­ unei educaţii politice şi revoluţionare . şi da solUţii
niseră vreo 500 de Români, de origine Transilvă­ cu privire la grava chestiune a emigraţiunii. Cu
neni, in sala Orfeu ce se afla aproape de biserica acelaş scop patriotic, a tipărit şi t: Luptele Ita*
Bre�ianu. De aici, au plecat toţi in corpore, în lienilor pentru libertate şi unitatet (Alexandria 18g2),
frunte cu preşedintele Secăşianu, la această biserică, ca o pildă şi un îndemn pentru noi.
pentru săvârşirea acelei solemnităţi. Când colo, ce Strajanu Mihail, născ. Ia 2 Dct. 1841 in',Tiur,
�ă vezi ? Veneratul preot Abramescu le iese inainte, lângă Blaj. Trecând cu distincţie bacalaureatul la
În uşa bisericii, spunându-le : liceul din acest centru, el urmează timp de un an,
- Cu părere de rău, dar nu pot să vă sfinţesc ca bursier al Astrei, drepturile la Academia Juri-
drapelul.
- Pentru ce, părinte? il întrebă toţi.
- Am primit ordin dela prefectul poliţiei, d.
Radu Mihai, că n'am voie să fac acest lucru.
- Atunci ne ducem la altă biserică ! fu întâm­
pinarea generală.
- Regret că trebue să vă spun tot adevărul,
observă preotul Abramescu. Nu mai incercaţinicăiri.
Toate bisericile din capitală au primit acelaş ordin.
In faţa acestei fatalităţi, cei 500 de carpatini
se Înapoiază in sala Orfeu, unde preşedintele de
onoare, avocatul Vasile Maniu, atunci deputat al
Partidului Naţional Liberal, anător chiar la cârma
Statului, a ţinut un discurs din cele mai entusiaste,
electrizând întreaga asistenţă. In cele din urmă,
adresându-se membrilor prezenţi le-a spus ne­
uitatele cuvint e : t: Ni se refuză pâm fi dreptul
unei simple binecuvântări bisericeşti. N are a face.
Vom săvârşi noi binecuvântarea drapelului, dacă
cei chemaţi nu vor sau nu pot să O facă. Inşi­
raţi*vă doi câte doi şi treceţi pe sub acest drapel,
pe care îl voiu ţine sus. Când trecefÎ pe sub el, fa­
ceţi-vă semnul sfintei cruci, închinaţI-vă şi-Isărutaţi.
Inchipuirea şi legătura aceasta sufletească nouă
preţuieşte cât aghiasma preotului •. Această cere­
monie a fost atât da impresionantă şi Înălţătoare, dică din Sibiu, apoi trece la Facultatea de litere din
încât abia la creştinii din catacombe, inainte cu 17 Bucureşti. Obţinând bursă dela Statul Român, el
sute de ani, dacă mai găsim asemenea scene. vrea să studieze la Paris. Nu poate din cauza răz­
Drapelul acestei societăţi avea colorile perpen­ boiului fcanco-german (1870). In 1872 se înapoiază
?iculare pe băţ, nu paralel cu el şi avea pe faţă cu doctoratul în filozofie din Germania. Funcţio*
Inscripţia: t: Societatea Carpaţii, infiinţată la 24 nează ca profesor la şcolile secundare din Iaşi,

www.dacoromanica.ro
'" B O A B E D E G R Â U

Botoşani, Bucureşţi, apoi Craiova, unde 9 ani e In înlJăţământul primar al principatelor, de ase­
director al internatului de pe lângă liceu. In menea, găsim un considerabil număr de institutori
1884-1go� organizea2:ă biblioteca liceului cu peste ,i învăţători, foşti elevi ai Blajului. Pe cât
5500 volume. Membru la o mulţime societăţi cul­ l-am putut afla, în ordine alfabetică ei sunt ur­
turale, el colaborea2:ă la« Convorbiri Literaru, «Enci­ mătorii:
dopedia Română ., apoi editează • Revista Cultu- Ardeleanu S. Gheorghe, născ_ în Vinţ, jud. Turda,
la 1791, el vine în ţară într'un an cu Gh. Lazăr
(I816). Stabilindu-se la Slatina, se clslitoreşte cu
jupâneasa Uţa (Constantina) Găbunea. Din această
căsătorie se născu Petru S. Aurelian, cunoscutul
economist şi om politic, şeful « drapeliştilor •. Nu­
mele prescurtat « S .•. indică epitetul nobilitar al
acestei familii « SasebE7Î •. Tânărului Petru, pentru
a-l deosebi mai bine, ti latiniză numele unul din
Î.nvăţ�torii săi, sub cuvânt că, in Slatina, era un
bărbier cu numele de Ardeleanu. Ardeleanu func­
ţion� dela 1823 până la 1834, când i se clădi local
special lângă biserica Ionaşcu. Dela 1826 avu şi
un ajutor in persoana fostului său elev Alexe
Marin, mai târziu profesor universitar (vezi G.
Poboran, Istoria oraşului Slatina, ed. II, Slatina
; goB, p. 393)·
Axente Ariton, născ. în Frâua, nu departe de
Blaj, la 1830. Tatăl său Ioan era druţaş şi se
indeletnicia cu transporturi de mărfuri la Buda­
Pesta, Viena, Lipsca ş. a., de unde aducea manu­
facturll., bllinuri pentru negustorii din Braşov, Sibiu
ş. a. In aceste călătorii, era însoţit şi de fiii săi Ioan,
prefectul legiunilor din 1848, cunoscut sub numele
de Axente Severu, şi Ariton. Astfel băieţii aceştia
cunoşteau din fragedă copilărie marile centre in­
dustriale şi comerciale_ Ariton face studiile pri­
mare şi gimnaziale la Blaj, cele liceale la Sibiu, în
Ion �i Mândiţa Lugoşianu cu fiul lor Octav
institutul Theresianum, numit aşa după numele
împărătesei Maria Theresia, fondatoarea lui. In
raIă •. A fost unul din membrii şi conferen{iarii revoluţia din 1848/9, a luptat şi el ca voluntar,
cei mai străluciţi ai Ateneului şi ai Ligii Culturale alături de fratele său mai mare Ioan. Incepând
din Craiova. Lui şi generaţiei sale ii revine ane­ Ungurii prigoniri straşnice împotriva Românilor
voioasa sarcină de a introduce studiul limbii şi al ,i mai ales a familiei Axente, sub pretext că ei au
literaturii române în şcolile secundare. Cu toate tOcendiat Aiudul, ei au fost nevoiţi să-şi pără­
greutăţile începutului, izbuteşte. Manualele lui de sească locul de baştină �i să vină în Ţara liberă.
gramatică română au ajuns opt ediţii. Din acestea Ariton a funcţionat întaiu ca profesor de limba
a învliţat româneşte şi principele de coroană de latină, pe care o cunoştea foarte bine, la diferite
atunci, regele întregitor de neam, Ferdinand 1 de şcoli particulare. Pe urmă, A. Papiu Ilarian, pe
mai târziu. De două ori este premiat de Academia atunci epitrop al Eforiei Şcoalelor, l-a numit in­
Română. Pe lângă studii pedagogice, literare şi stitutor la o şcoală primară din Turnu-Severin,
estetice, el popularizeată, ca nimeni altul, Blajul unde a funcţionat până la pensionare. El a înţeles
şi instituţiile lui. Publid, între altele, studiul « In­ să fad din şcoală apostolat, fiind bine apreciat de
semnătatea zilei de 3/15 Maiu 1848 & (Craiova ISg8), personalităţi distinse ca: 1. Maiorescu, A. T.
iar inainte de aceea (ISg1), în colaborare cu 1. Faur Laurian, T. Maiorescu, Gr. Tocilescu ş. 3. Timp
scrie despre « Festivitatea zilei de 3 Maiu t, apoi de 35 de ani, a dat serii întregi de elevi distinşi in
t: Din viaţa lui Inocenţiu Micul t (Blaj 1903); toate ramurile : advocaţi, profesori, magistraţi, me­

d:;;:��;� �e�p�tr:� �����;� ;(� �� �)


a li � dici, mari şi mici proprietari, moşneni, ţ�rani. A
co p n rai 1 decedat în 1909 la T.-Severin, unde e înmormântat.
ş. a. Publicându-i biografia, Robert Hardouin in A avut opt copii, din care trei mai sunt în viaţă:
«Encydopedie contemporaine illustree., Nr. 308 din Corneliu magistrat; Titu fost magistrat şi director
14 Noemvrie 1895, spune : • Publicaţiile lui M. al Băncilor populare, acum advocat; Lucreţia, pro­
Străjanu sunt apreciate de toţi care se interesează fesoară la şcoala profesională de grad. II Robescu,
de progresul limbilor neolatine •. Bucureşti.

www.dacoromanica.ro
IOAN GEORGESCU: ŞCOLILE DIN BLAJ os'

Brădescu Ioan, "de fel din Cut, "a făcut şcoala tedră la Craiova. In 1862; e' transferat la Slatina,
normală la Blaj. A funcţionat multă vreme ca in­ unde funcţionează până la moarte in 13 Maiu 1877,
stitutor la CăIăraşi-Ialomiţa, pe urmă la Bucureşti. n ri ne ta a ă t
Era pedagog neîntrecut. Mai rar om cu atâta �:l�:o:���� Toa�e �:�ţiiT: s�l: ��;� �n:i J;
dragoste de copii "ca el. Ii aduna la şcoală şi Dumi­ vioiciune şi de surprize. Nu ştia ce este plicti­
neca şi în sărbători, ocupându-se neîncetat de ei, seala şi desgustul. Când, în cea dintâi lecţie,
ca să nu hoinărească pe maidane şi să nu-şi însu­ ne-a spus că .sunt părinte cu cei cuminţi şi leu
şească obiGeiuri rele. Elevii lui erau cei mai bine cu cei cari nu învaţă şi n'ascultă!) zice un fost
pregătiţi. Intotdeauna cei dintâi la concursuri şi elev al său (d. Ion S. Floru), am simţit că avem
la premii. Dragostea ce avea pentru elevii săi îl a face cu un om. In deosebi, erau mult pome­
făcea să vină în persoană cu ei la diferitele con­ nite lecţiile frumoase ce făcea din istorie şi din
cursuri ce aveau loc la liceele şi seminarele din limbile străine (germană, latină, elină) pe care el,
capitală. Erau celebre "aceste mici caravane de om instruit, le cunoştea bine. El nu comunica
scolari conduse de Brădescu. Dintre elevii săi este i i s ec
şi d-I D. Constantinescu, directorul liceului Matei d�n:s��:�d! �i1dă� !��::a ;�f��ic �iev�lo� !��
Basarab. " că, precum Roma veche a fost întemeiată de le­
Fortunatu AI. (Hangea), originar din Maierul gendarul Romulus şi a pierit sub Romulus Au­
Năsăudului, a făcut liceul la Blaj. Pe urmă, a gustulus sau precum Constantinopolul a fost ales
fost institutor şi inspector şcolar la Focşani (1850- ca reşedinţă a imperiului roman din Răsărit de
1870). Constantin cel Mare şi a fost cucerit de Turci
î h e în 1453 sub un Constantin, tot asemenea împă­
fac�r::u��fJ/�f:;ak��' �aj���r �e?e ������i: l� răţia Habsburgilor, întemeiată de Rudolf de
Sibiu. Intre anii 1855-62 e secretar la Inspecto­ Habsburg. va pieri în zilele moştenitorului de trqn
ratul general al şcoalelor din TransilvanÎa. In austro-ungar Rudolf, fiul împăratului Franz Iosef.
această calitate însoţeşte pretutindeni pe inspectorul Preda geografia după hartă şi glob. Introdusese
general Festl. E numit institutor diriginte la şcoala caetul personal pentru a trece lună cu lună si­
română din Reghin. Dorinţa de libertate îl face tuaţia şcolară a fiecărui elev. Bun gospodar, el
să vină în ţară. Ia prin concurs direcţia şcoalei ave� caSă in centrul oraşului, apoi vie, trăsură şi
primare din Huşi. De aici e mutat la şcoala Tunari
din Bucureşti, unde funcţionează până la 18g6,
când iese la pensie. Moare la 22 Mai 1897, jelit
de toţi câţi l-au cunoscut. Era dascăI exemplar:
totdeauna la nivelul cunoştinţelor şi cinstea perso­
nificată. (� Invăţătorul primar a. III (1897) p.
1),

Lugoşianu Ion, născut la 1840 în Teiuş-Alba,


224)·

dintr'o fruntaşă familie românească. Tatăl său cu


acelaş nume era morar, unul din epitropii bise­
ricii şi şcolii româneşti unite, din această aleasă
comună românească. Parohul cărturar Gheorghe
Dobo notează, 'în memoriile sale, redactate în
prinia jumătate a sec. trecut, ajutorul însemnat
ce a primit dela acest vrednic fiu al bisericii
sale, in acţiunea sa religioasă şi culturală. TI de­
scrie astfel: Avea faţa mai mult rotundă, închisă,
nas roman proporţionat, gură potrivită, atingând
cu sarcasm şi satiră pe cei vrednici de ele, de
aceea multora neplăcut; frunte frumoasă, lată i
păr argintiu, în tinereţe negrui om de mari ta­
lente, care-i reamintia totdeauna memorialistului
de propriul său părinte. Un fiu al său, Iacob, a
fost profesor la Academia Teologică şi la liceul
român unit din Blaj, mai pe urmă protopop în
SeptimiuAlbini

Turcia, unde a şi răposat în )"8g7, in etate de cai. A murit în floarea vieţii, în urma unui ac­
80 de ani. Coborînd dintr'o asemenea familie şi cident de trăsură, lăsând regrete unanime. Octa­
primind indemnuri inalte, tânărul Ion Lugoşianu vian Lugoşianu, profesor la colegiul naţional
urmează liceul la Blaj, apoi Academia de drept Sf. Sava şi autor al lucrării Oltenia sub ocu­
în Sibiu. Venind în ţară, e câtva timp funcţionar paţia austriacă !) (188g), precum şi al altor lucrări,
Il:

la Ministerul instrucţiei. In 1860, obţine o ca- apoi fost funcţionar la Biblioteca Academiei Ro-
www.dacoromanica.ro
".

mâne., i-a fost fiu, iar doamnele Irina măritată In publicistica vechilor prinoipate române încă
Bitt (Roşiorii-de-Vede) şi M;:Iria, fiice. D-l Ion s'au afirmat câţiva elevi ai Blajului. In ordine al,
Lugoşianu, fost ministru de Industrie' şi comerţ, fabetică, ei sunt:
actualmente .plenipotenţiarul României pe lângă Albini Septimiu, născ. la 1861 în Şpring, ca fiu
M. S. Regele Victor Emanuel III al Italiei, este al tribunului dela 1848/9 Vasile, pe vremea aceea
nepotul său. administrator al moşiei mitropolitului Şuluţiu din
această localitate, pe urm3 notar co­
munal. Studiile secUndare le face in
Sibiu şi În Blaj, cele superioare la
Viena. Aici, ca membru al societăţii
« România Jună ., a părăsit şcoala la­
tinistă a Ardelenilor, îmbrăţişând « Di­
recţia nouă t, inaugurată de T. Maio­
rescu. Din iniţiativa membrilor acelei
societăţi, se sărbătoreşte în 1882 jubileul
de 15 a� al • Convorbirilor Literare '
. Cu acest prilej, alături de r. Paul, 1. T..
Mera, r. Panţu ,. a. şi-a avut şi el con­
ţribuţia sa, vorbmd despre « T. Maio­
rescu şi poezia română .. Absolvind
Facultatea de Litere, câtva timp (dqi
ani) a stat acasă. Tatăl său îl îndemna
să treacă În ţară şi el, ca şi alţi colegi:
Haliţă, Paul, Pipoş 1., Sângeorzan V.,

����� � i � � :��: ��chi�bi��


A el l t
l i � �t '
�teptând la Cut timpuri mai bune,
TlbliJ<l dela c1p;!.tSiul os5.nditului politic S. Albini in temnila
tninetea din când în când câte un ar­
din Vk2:, purt5.nd inscripţia (în ungureşte) : • Nr: 200--1890
ticolaş, corespondenţă sau foileton .Tri­
Onor. Albini Septimiu, pedupsa de reduciune timp de �t
bunei . din Sibiu, înfiin{at3 la 1814 şi
luni pentru delict de presJ. Timpul pedepsei începe la r
condusă de 1. Slavici. Aceste servicii
Noembrie 1890: se sf5.rşţştt la 30 Aprilie ISgI.
publicistice . le făcea anonim, căci nu
amb,iţia, nici interese lăturalnice îi dau
Pamfiliu Dumitru. a fost numit, precum scrie condeiul în mână, ci mulţumirea unei fapte bune.
d-l I. Moisil, in Februarie 1861, institutor la Din îndemnul lui, tatăl său Vasile abonase ziarul
şcoala de fete din Ocnele Mari, jud. V âlcea. In acesta . dela întemeiere. Pe Slavici nu-I cunoştea
1864 fu mutat la Slatina, iar de aoolo la Craiova. personal. La , Începutul anului 1886, însă, t: Tri­
Avea bacalaureatul dela liceul din Blaj. A publicat buna * e condamnată într'un proces de pres3 la
• Mici iS[QrÎoare morale din franţuzeşte " (Craiova, o simţitoare amendă in bani, iar redactorul res­
1880). pOnsabil, Corneliu� P.op Păcurariu, la un an inchi·
Popescu Iosif, de fel din LâPll1ul Românesc, soare de Stat. . Substratul politic al acestui proces
a făcut liceul şi Academia Teologică la Blaj. A de pres3 ,era comentarea . nefavorabilă ideii de
fost institutor şi director la şcoala primara din Stat Maghiar făcutli de acest ziar procesului cri­
Caracal, apoi revizor şcolar la Gorj. minal Martin şi Kleeberg. .'Triburia . semnala
Sărăţeanu Emil, n. la 1835 în Spătac, lângă anomalia unei justiţii care. judeca ungureşte, prin
Blaj, termină liceul în acest oraş, la 1860. Cu or­ tălmaci, pe arestaţii germani, asistaţi de apărători
dinul Nr. 596 din 23 Martie 1863 e numit insti­ din neamul lor, în faţa unui public de Germani şi
tutor la şcoala primară Nr. 1 din Alexandria, Români. La Sibiu fusese o Curte cu juraţi, com­
jud. Teleorman. Prin t; Monitorul Oficial . Nr. 209 pusă in majoritate din Saşi. Fiindcă această Curte
din 17 Sept. 1868, primeşte laude pentru modul a achitat pe G. Bariţiu într'un proces de presă
cum îşi îndeplineşte serviciul. Pe urmă, e numit intentat de autorităţile maghiare, Tisza Kalman,
director la şcoala primar3 de b3ieţi Nr. 2 din • sdrobitorul de naţionalităţi t, a desfiinţat această
acelaş oraş, funcţionând, În aceast3 calitate până Curte, înfiinţ.ând alta la Cluj din elemente un­
la ieşirea la pensie, in 1893. Pentru serviciile aduse gureşti şovine. Plecând Păcurariu la închisoare,
învăţământului e decorat cu • Bene Mererlti t. La G. Munteanu, secretarul Fondului grăniţeresc din
1872, se căsătoreşte, având şase copii, djntre cari Sibiu, condus Pe atunci de neuitatul Colonel Da­
unul, Florian, e conferenţiar la Facultatea de Me', vid Ursu din M3rgineni, îi scrie că Slavici îi oferă
dicină din Bucureşti. Moare în August 1916, îQ postul de redactor responsaţ,il al • Tribunei.. El
vârstă de 81 de ani. primeşte cu drag această ofeetă'. Fiu de tribun,

www.dacoromanica.ro
IOAN GEORGESCU: ŞCOLILE DIN BLAJ '"

nepot al marelui mitropolit Şuluţ, pe care f; numai silit să părăsească acel ziar bisericesc din cauza
moartea t l-a putut despărţi de naţiune, găseşte politicii maghiarofile a acestui mitropolit. La • Tri­
acum prilej potrivit pentru a munci cu tot focul buna t scria câte două articole de fond pe săp­
tinereţelor la o aCţiune politică şi literară ca aceea a tămână, pentru care era plătit cu cinci floreni de
numitului ziar. Se prezind. deci, la redaCţia ace- fiecare articol. Mai era un reporter-corector (Ioan
stui ziar, atunci adăpostită în două încăperi din Brânduş). Albini, ca redactor responsabil, avea să
Str. Iernii (Wintergasse), pentru a primi oferta primeilScă, să revadă şi îndrepteze articolele şi co­
direct dela cel în drept. O primeşte cu următoa- respondenţele externe, foiletonul, telegramele, con­
rele două rezerve : 1. Dacă se deschide, în Sep- tactul cu publicul. Era ceea ce se numeşte, de
temvrie acel an, noua şcoală de fete a Astrei, vrea obiceiu, secretar de redacţie. Aceasta era toată re­
să ocupe o catedră la această şcoală, pentru una dacţia unui ziar cu tira; de o mie de exemplare
din materiile la care este abilitat. Slavici aprobă, zilnic, pe -lângă care mai apăreau şi alte tipărituri,
zicând că se gândeşte bine. Neamul are nevoie broşuri. populare, chiar câte o carte ş. a. Leafa
mai mare de profesori buni şi devotaţi, decât de lui Slavici, ca director, era 2000 fi. pe an; a lui
gazetari. Il avertizeazll., însă, că, in calitatea sa de Pipoş, om Însurat şi cu trei copii 800 fi.; a lui
Tribunist, poate să întâmpine oarecare dificultăţi Brânduş 360 fi.; iar a lui Albini de 700 fi. Pentru
din partea comitetului Astrei, unde majoritatea o leafa acestuia din urmă erau să se certe Bechnitz
formau Partenie Cosma şi f; Albiniştii ., aderenţi ai şi Slavici. Noroc că s'a găsit soluţia şi nici Albini
politicii moderate a mitropoli.tului Miron Romanul nu era prete.nţios. Aici, rămâne ca luptător al
şi in veşnice divergenţe de păreri in aproape ideilor naţionale până în clipa când, ca semnatar
toate chestiunile vieţii publice româneşti. 2. Care al f; Memorandului . şi delegat în comisia Însăr­
sunt datoriile sale de redactor? Auzind Slavici cinată cu prezentarea acestui protest împăratului
această întrebare, l-a privit zâmbitor spunându-i: Franz Iosef, e implicat in procesul intentat de
f; D-ta ai stil uşor şi scrii binişor româneşte. guvernul unguresc contra tuturor semnatarilor şi,
Atâta ne ajunge. Tribuna o cunoşti, ai urmărit-o, ca atare, condamnat la 2!1z ani Închisoare. Refu­
o aprobi. Incolo, ai toată libertatea, chiar de a zând să facă aceilStă osândă, el veni in Ţara li­
face prostii. Dar nu prea multe. Una ţi se iartă. beră, unde la Academia Română e Însărcinat cu
La a doua, îţi vom atrage atenţia. Dacă vor fi
prea multe, vom lua măsuri t. Afară de Slavici, din
redacţie făcea parte Ioan Bechnitz, fiu de negustor,
om cult, cu judecată ageră şi mult bun simţ atât
în chestiunile politice, cât şi in cele literare,
sociale ş. a. cu care un ziar trebue să se ocupe.
El fixa forma externă, împărţirea tn rubrici, chiar
ortografia. Avea ultimul cuvânt în toate. Chiar
Slavici ii cetia toate articolele, cerându-i sfatul,
la tot pasul. Păcat că acest spirit superior era cu
desăvârşire sterp. Nu putea produce nimic. De
câte ori Încerca să scrie, se enerva, se congestiona,
avea palpitaţii şi trebuia să renunţe. Noroc, in
schimb, că putea ceti. Era cel mai asiduu cetitor.
Nu lipsia niciodată din redacţie. Acest om e cu
atât mai vrednic de admiraţie, cu cât pentru toată
munca aceasta enormă, nu era răsplătit cu nimic.
Incă, dimpotrivă, el subscrisese o bună parte din
capitalul t Institutului Tipografic. care edita ziarul.
Succesele Tribunei se datoresc în bună parte
acestui Mentor al ei. Alt colaborator intern era
Pompiliu Pipoş, fiul protopopului. din Hondol,
absolvent al Facultăţii de drept din Cluj. EI con­
ducea rubrica f; Revista politică . urmărind ziarele Dt. Vasile Bianu, medic primat al spiraluiui I. C. BriLianu
străine. La Tribuna stă până În ISgI, când trece în din Bu%lu, rost senator al Huedinului, jud. Cluj, t922-26
Bucovina, unde fondea%ă • Gazeta Bucovinei" intâ-
iui ziar naţional al acestei provincii dela . Bucovina. adunarea de documente istorice. Totodată e 00-
Hurmuzăcheştilor Încoace. Nicolae Cristea, asesor laborator la • Voinţa Naţională •. Pe lângă funcţia
la consistorul din Sibiu, era colaborator extern. de redactor, a avut şi pe cea de profesor la numita
Fusese multă vreme redactor la • Telegraful Ro- şcoală de fete a Astrei, publicând cea dintâi mo­
mân t, întemeiat de Şaguna şi a continuat politica nografie asupra acestei şcoli (Gherla, 1887). In
acestuia. Sub mitropolitul Miron Romanul a fost ISg2---94 a fost şi secretarul II al Partidului Na-

www.dacoromanica.ro
B O A B E D E G R Â U

,ional Român: A colaborat la Anul 1848 în Prin­


• publicat un studiu P.Dr. 1. Dăianu în Luceafărul,
cipatele Române, acte şi documente pentru ridi­ Sibiu, 1903. In volum a publicat: Nopţi carpa·
tine (pesta, 1867; roman istoric cu subiect din
t:
carea monumentului 1. C. Brătianu 5 volumet, I

(Bucureşti, 1902-1904); de asemenea la volumul revoluţia lui Horia); e Amor şi patrie . (Torino,
omagial ., Lui Ion Bianu (Bucureşti, 1916). In
I
timpul ră:1;boiului mondial, el salvea:1;ă, din însăr- ��) �n��riJ�i:araIl:dia�T�ritC:ai!J:,); le8���
t: Maternologie , (Constanţa, 1881); « Un pericol
naţional . (Ploeşti, 1883); Cartea ţăranului. Igiena

poporană . (Constanţa, 1886); « Publiu Ovidiu Na­
. sone . (Constanţa, J887); . Desmoşteniţii. Nuvele
originale . (Bucureşti, 19o3); .. Regule de sănătate .
(Constanţa, 18g2); InstruCţiuni relative la modul
t:
întrebuinţării medicamentalor din farmaciile ru·
rale . (Craiova, 18g6). Femeea virtute. Discurs la
moartea Ale.xandrina Haralamb n. Magheru (Cra·
iova, 1876).
Marţian Dionisie · P., născut la 1829 în Ponor,
face studiile secundare în Sibiu şi Blaj, cele juri·
dice la Viena. Terminând in 1857, vine în ţară,
unde ocupă postul de director general al Stati­
sticii, introducând această ştiinţă atât de impor­
tantă, până atunci necultivată la noi. El publică
preţioasele Annale Statistice (1800-6g), ară­
t: I
tând chiar dela început însemnătatea acestei ştiinţe
chemate ., a conduce la descoperirea cauulor şi
efectelor şi, de aci, la legile care domnesc viaţa
universală a naturii şi cea particulară a popoa·
relor şi a arăta, prin coordonarea acestor legi,
Dr. Cornel Plcun.ru-Bianu, medicul serviciului nuritim al
�;��::iea l�raf:�n�ae���eid:!�cec:i s��!a�el�n ���i
Romlniei, donatorul Academiei Romlne şi al Astrei simţuri pentru individ, este statistica pentru gu­
vern. Statistica, :1;ice el in altă parte, e o istorie
cinarea Academiei Române, materialul dicţiona­ staţionară, precum istoria e o statistică in conti·
rului limbei române (Analele Ac. Rom., Seria II nuare. Alte publicaţii: Rapport a la cinquieme
t:
tom. XXXVII, P. Ad-tivă, 1914/5, p. II4-1I5). reunion du congres international de statistique
Fiul s3u Radu moare eroic la Mărăşeşti în 1917. a Berlin, sur l'etat des travaux statistiques dans
După atâtea încercări şi suferinţe, mare i-a fost les Principautes-unies (Berlin); Economia So­
t •
mângâierea, când in 1919, după înfăptuirea în­ cială . (Bucureşti, 1858); Coloniştii germani �i
t:

tregirii naţionale, s'a putut întoarce în Ardealul România , (Bucureşti, 1873); .. Essemplulu esSI­
liber, de unde fusese surghiunit timp de 25 de latei din anul 1848. (Bucureşti, 1865); Proprie­ t:
ani. In acelaş an, moare la Cut, unde e Înmor­ tatea şi naţionalitatea . (Bucureşti, r866). Toate
mântat in tărna strămoşească. acestea, pentru a tre:1;i in poporul nostru spiritul
Drăge.scu C. Ioachim, fost redactor la :1;iarul de economie şi de prevedere. EI rice: De aţi t:
., Oltenia . sub directiva lui Ion Theodorian din Împărţi în România averea lui Cresus, te:1;aurul
Craiova, pe urmă medic din cei mai activi la Con­ dela Ecbatana, banii lui Ptolomeu II, averea Ro­
stanta, Slatina şi Craiova, e şi el elev al liceului mei pe când era doamna lumei, sau a Spaniei
din Blaj. E unul din cei dintâi preconiutori ai pe când era stăpâna unei împărăţii in care nici­
înţelegerii Românilor cu Slavii şi cu Italienii contra odată nu apunea soarele - nu aţi fi fericit-o; din
Maghiaro-Germanilor asupritori. (Intr'o scrisoare contra, precum ne arată decadenţa popoarelor ci­
către Dr. Ioan Raţiu din Turda, adresată de el tate, aţi fi autorii ruinei ei. Invăţaţi poporul a
dela Craiova la J8/30 Decemvrie 1876). De ase­ se ingriji de sine 1 . (Econ. Socială, p. 8-9).
menea ca membru entu:1;Îast al Ligii Culturale, el Secula Sever, născut la 2 Decemvrie 1869 în
scrie o mişcătoare prefaţă la memoriile d-rei Fe­ Baia de Cr�, Zarand, ca fiu al avocatului Gheorghe,
licia Raţiu Vandalismul dela Turda » şi are cu­
• dela care a primit o educaţie aleasă. Face studiile
rajul să reprezinte presa Ţării libere la confe­ secundare la Arad, Sibiu şi Blaj, cele superioare
rinţa naţională din 23 şi 24 Iulie 18g3 dela Sibiu. la Facultatea de litere din Bucureşti, unde în 18g5
Pe timpul când făcea studiile la Torino, el con­ e licenţiat În ştiinţele filo:1;ofice şi istorice. In 1900,
verteşte la Românism pe scriitorul maramureşan e chemat la ziarul Tribuna Poporului., alături
t:
Artemie Anderco, de fel din Borşa, despre care a de Ioan Russu-Şirianu. In 19o4, ocupă catedra

www.dacoromanica.ro
IOAN GEORGESCU: ŞCOLILE DIN BLAJ

de limba şi literatura română la Institutul peda* mult la unificarea noastr3 sufleteasd. Afară de
gogic*teologic din Arad. Această catedră o pierde te Informaţii literare şi cuhurale ,. (Sibiu, 1910) a
în urma unui articol, ce a publicat în revista publicat În volum frumoase pagini din ziarul său
• Viaţa Românească . din Iaşi, impotriva faimo* de fost ofiţer in armata austro-ungară • Trei luni
sului trădător Constantin Burdea, care intemeiase pe câmpul de războiu ,. �i • Hora obuzelor t, iar
pe banii Comunit3ţii de avere a foştilor grăniţeri in timpul din urmă studii de economie naţională
români liceul unguresc din Caransebeş. Ministrul şi politică : . Les Etats Unis d'Orient .i . Pro­
Apponyi Albert i*a cerut destituirea. Pe lângă un duqia l i ' Politica economică a României ,. ş. a.
mare număr de articole in � Tribuna Poporului t, In alte profesii libere avem pe:
Arad ; • Dreptatea ., Timişoara; • Luceafărul ., Bobescu Alexandru. întemeietorul operelei ro*
Buda·Pesta·Sibiu, a colaborat la • Viaţa Româ* mâne, născut la 1859 în Tâmpăhaza, astăzi Ră·
nească t din Iaşi şi la , Neamul Românesc ', Bu· deşti, jud. Alba. Studiile secundare le face la Blaj.

Iostitutul Recunoştill!d din Blaj.

cureşti. In volum a publicat : • Revoluţia lui Trecând în Ţara liberă joad în diferite trupe:
Dozsa . i • Realităţi şi visări 1, Nuvele ; • Schiţe şi Manolescu, Millo, Luchian. In 188g Înfiinţeaz3
povestiri li • Memoriul lui Moise Nicoad ., Mo­ la Craiova prima trupă de operetă română. nu­
nografie istorică; • Ţara de sus şi ţara de jos în mărând elemente valoroase, cu care a făcut tur­
Principatele române I (Bucureşti, 18g8); • Tele­ neuri artistice strălucite până la Odessa şi pri­
grama $, Comedie în 3 acte. mind oferte pentru alte turneuri până la Mos*
TăsIăuanu C. Octavian, născut la 1878 in Bilbor, cova-Petrograd. E autorul operetelor , Orfanul din
dintr'o veche familie preoţească cu genealogie În* Dorna ., • P3unaşul codrilor • şi al operei În cinci
semnată până la 1700, e sufletul revistei � Lucea­ acte . Iosif în Egipt •. Duce faima artei româneşti
fărul . tipărită întâiu la Buda·Pesta. pe urmă, după până la Lodz (Polonia). Moare în Panciu, la 1915.
obţinerea postului de secretar al Astrei, la Sibiu, Cheţianu Tullius Ilie, născut la I!40 in Şiop*
pân3 la izbucnirea războiului mondial din 1914, teriu, Cluj. Face studiile primare şi secundare la
iar după întregirea naţional3, câtva timp şi la Bu* Blaj. Obţinând o bursă dela mitropolia de aici,
cureşti. Această revistă ·s'a tipărit în condiţii teh­ urmează dreptul la Viena şi Gratz. Venind în
nice superioare, având suplimente artistice din cele ţară, suplineşte cârva timp catedra de drept ro­
mai alese şi colaborarea celor mai distinşi scriitori man la Universitatea din Iaşi, apoi se stabileşte
români de pretutindeni, contribuind astfel foarte ca avocat la Craiova. Luptător entuziast şi opti-

www.dacoromanica.ro
,,6 B O A B E D E G R Â U

mist, avea o credinţă neclintită in destinele mari tului. In 1882 e medic de plasă În Bacău, apoi la
ale neamului. E unul din Întemeietorii �i sprijini� Slatina (Suceava). La 1885, pleadi la Paris pentru
tarii Ligii Culturale, precum şi al Şcohi normale a se specializa În chirurgie, iar in 1886, la Londra.
de învăiători din capitala Olteniei. Moare la 1 Intre 1888 şi ISgl e medic la. Horez, Vâlcea.
Februarte 1919. având mângâierea de a vedea in· In ISg2, medic al spitalului 1. C. Brătianu din
fl'iptuit idealul naţional pentru care a luptat Buzău. Timp de 28 ani făcu cam 14.700 operaţii.
atâta. Pe lângă articole in reviste de specialitate, publtcă
81asianu Octavian, născut la 1854 În Ilia Mu­ • Doctorul de casă sau Dicţionarul sănătăţii., lu­
reşului, face cursul secundar la Blaj, cel film:ofic crare premiată de Academia Română. In războiul
la Roma, În institutul • de Propaganda Fide .. de pentru întregirea neamului a slujit armata ca me­
unde trece la Facultatea de medicină din Viena. dic-colonel. Are şi 2 voI. Memorii.
Obţinând doctoratul � magna cum laude ., in 1879 Codarcea Alexandru, născut la 1868 în Corpadia,
vine in ţară. Se stabileşte ca medic de plasă la face liceul la Blaj, medicina la Viena. Făcându-i-se
Panciu (I87g-82). Pe urmă, trece ca medic primar multe mizerii în Ardeal, e nevoit să se aşeze la
la Râmnicul-Sărat, crciodu-şi o frumoasă repu­ Bucureşti ca specialist în boalele de gură. Moare
taţie de practician abil. In ISgX e ales primar al de tifos exantematic la Botoşani, 'unde era mobi­
oraşului, În 18g2 deputat, in lSg3 inspector ge- li.zat la Pulberliria armatei.

neral al serviciului sanitar. La ISgg, e medic pri­ Dobreanu Gallril, face aceleaşi studii ca şi cel
mar al judeţului Ilfov. La 1905, se retrage la R.­ precedent şi se stabileşte la .Râmnicul-Sărat, unde
Sărat. A fost preşedintele • Ligii Culturale * şi al a fost şi primar.
Ij; Soc. filarmonÎce . din acest oraş. Publidi nume­ Grecu Iuliu, de fel din Reghinul săsesc, urmează
roase articole în revistele medicale. aceleaşi studii. După o scurtă practică de medic
Bianu Vasile, născut la 1858 în Aiud. Studiile la Răşinari, vine la Bucureşti ca dentist.
secundare le face la Blaj, unde luă bacalaureatul Lugoşianu Iuliu, (iullui Iacob Lugoşianu,fost pro­
in 1876. In acest an t.rece În Ţară cu o bună topop in Turda. Pe timpul studiilor sale secundare
parte din colegii săi de promoţie, fiind cel dintâiu la Blaj,s'a ataşat trupei teatrale Pascaly(?), trecând
care a avut curajul să Înfrunte necunoscutul şi În tara liberă, unde a devenit actor, întâiu la Teatrul
să ia contact cu A. Tr. Laurian, pe atunci pro­ Naţional din Bucureşti, apoi la Craiova şi in urmă
fesor universitar şi director general al învăţămân- la Turnu-Severin. Aici a şi decedat în ISgI.

www.dacoromanica.ro
IOAN GEORGESCU: ŞCOLILE DIN BLAJ '51

Neagoe 1., după studii ca cei dinainte, trece din Viena, trece în Moldova. Strângând acolo
şi el În capitala României libere, specializându-se avere frumoasă, din cauze sarutare, În anii din
în pelagră. Scrieri: Raport asupra misiunii sale
4 urmă ai vieţii se aşează la Viena, unde moare
În străinătate, pentru a studia mijloacele de com­ În 7 Decemvrie 1844. Averea şi-o Iasă consisto­
batere a pelagrei (Bucur�ti, 188g); .. Raport asu-
• rului din Blaj pentru a da din venitul ei burse
i a ri nţ z o gr tinerilor români, fără deosebire de confesiune re­
r��c�:: :� ��� � �s�;���: �:: k�;.!�:� ��i: ligioasă, dacă urmează studii superioare la Viena,
ciale al �inistero dell'Interno della Rumania sulla la Buda-Pesta ori la academia montanistică din
Pellagra (Treviso, 1895); .. Pelagra În România .
� Schemniu:. De această fundaţie a beneficiat, intre
(Bucureşti, 18gg). alţii, şi Titu Maiorescu.
Păcuraru-Bianu C., n3scut la 1860 în Şimleu, face Stroia G. S., n3scut la 1845, face bacalaureatul,
liceul la Blaj şi medicina la Bucureşti. In 1887 e pro- precum scrie d-I 1. Moisil, la Blaj şi medicina la

Şcoal;l. normalli română uniI'" de invlil"'lori. cu inlernalul ;l.ctsleÎ fColi şi al Şcolii comerci;l.le superioue din Blaj.

movat doctor cu teza: Câteva cuvinte asupra le­


4 Berlin, unde a audiat pe specialistul Graafe. Teza
prei Funcţionează ca medic la Călugăreni, Panciu
•. sa de doctorat e: .. Ober den Kaiserschnitt . (Berlin,
şi Cernavoda. Din 1910 intră în serviciul Marinei. 1868). Moare la 24 Decemvrie 1893.
In războiul pentru întregirea naţională îngrijeşte Urbtanu Ion, n3scut la 1848 in Basna, după
spitalul de bolnavi de tifos exantematic la FIă­ terminarea liceului la Blaj, vine la Bucureşti, unde
mânzi, Botoşani. Nefiind căsătorit, întreaga sa urmeazl medicina. Face războiul pentru neatâr­
avere, în sumă de 800.000 lei, o lasă Academiei nare În 1877/8 la Regimentul 2 Cavalerie. In spi­
Române şi Astrei pentru cultivarea limbei române talul dela Lompalanca se îmbolnăveşte de febră
în sensul aspiraţiunilor pe care ea are dreptul să tifoidă, din pricina devotamentului său pentru bol­

le reclame în cadrul limbilor neolatine .. Prin navi. Pe lângă articole în revistele de specialitate,
acest gest generos, el se incadrează cu strălucire ia parte la toate mişcările culturale din jud. Gorj.
în glorioasa familie a marilor luptători naţionali, Un fiu al său e colonel, al doilea a căzut eroic
originari din Ardeal şi năzuind spre o apropiere ca maior În războiul Unirii, al treilea e funcţionar
sufletească tot mai pronunţată către marea fa­ financiar.
milie latină. Moare în 1920 la Pireu (Atena). Danielescu N. R., n3scut la 1849 in Fărcădinul
Ranwnţan-Ramonţai Simion, n3scut la Someşeru, de jos, lângă Haţeg, după terminarea liceului din
lângă Cluj. După studii făcute la Universitatea Blaj, face şcoala de agricultură dela Herăstrău.

www.dacoromanica.ro
." B O A B E D E G R A U

La 1875 e trimis pentru studii mai inalte la Nancy. taşilor, inaugurată incă la Crăciunul anului 1755
Termin.ând cu distincţie, e numit profesor la He­ cu faimoasa comedia ambulatoria alumnorum .,
c
dstr3u. In 1878, e subdirector, iar în 1884---87 fi re a ut u e
director. Infiinţându-se la 1894 Şcoala de silvi­ �:io:e, ��t c��d�c:r: �:ol=:i��r fo�� ::� :�=
cultud. din Brăneşti, e numit directorul acestei mai în localitate, ci şi în centrele vecine.
şcoli. Conduce lucrări silvice importante la ocolul Liceul de băieţi, in anul şcolar 1932/3, are 457
elevi, fiind nu. numai tipul cel mai evoluat, ci
şi unul din cele mai bine populate licee din pro·
vincie. E Înzestrat cu un bogat muzeu de Ştiinţe
naturale şi cu o Grădină botanică mai veche şi
mai bine Întreţinută decât foarte multe chiar din
străinătate. De asemenea, cu sală şi instrumente
de muzică; de fizică şi chimie; de arheologie �i
istorie; de matematică şi geografie; de religie; CI·
nematograf; bibliotecă pentru elevi cu 2474 cărţi
şi 195 fascicole; pentru profesori cu 7243 cărţi
şi 193 periodice; sală de gimnastidi.; serviciu sa·
nitar.
Liceul de fete îşi are inceputul în şcoala înfiin·
ţată la 1855 sub direcţia lui T. Cipariu, având
până la întregirea noastră naţională caracterul de
şcoală superioară de fete cu 8 clase (4 civile).
Din 1919 e liceu complet, tip C. Astăzi, numărul
elevelor În şapte clase e 199.
Tot de atunci e şcoala primară de fete, având
astăzi 72 eleve.
Şcoala normală de Învăţli.tori s' a deschis la 1 5
Octomvrie 1865, având la început numai două
cursuri (ci. V şi VI). In 1880/1, se deschide şi
Mitropolitul Alu. Stern $ululiu cursul al treilea (ci. V, VI şi VII). Mai târziu,
mitropolitul Victor Mihali infiinţează şi cursul al
Sinaia. Dirijează serviciul de plantaţiuni şi ga­ patrulea (ci. V, VI, VII şi VIII). Numărul de
zonare la Bucureşti, Focşani, Nămoloasa şi Ga­ astăzi al elevilor este I18.
laţi, unde Iasă şi câte o pepinieră de esenţe foioase Şcoala normală de Învăţătoare s'a deschis la 15
şi r3şinoase. Alt1i lucrare de merit e amenajamentul Octomvrie 1924, având astăzi patru clase supe·
pădurii Morunglavul. E membru devotat al Soc. rioare cu 126 eleve.
• Progresul silvic 'I propovMuind exploatarea ra­ Azilul de copii greco·catolici români din Bla;,
ţionalll a pădurilor. O publicaţie de seamă e De­ infiinţat din iniţiativa şi, in bună parte, cu chel·
tuiala neuitatului mitropolit Ioan Vancea, avea Între
t
teriorarea rezervelor în pădurile de stejar.. Prin
testament restitue mitropoliei din Blaj bursele de anii 1894 şi 1910 acelaş scop ca şi şcoala nor·
care a beneficiat pe vremuri ca elev, mai lăsând mală de conducătoare de grădini de copii de astăzi.
70.000 lei drept recunoştinţă, cu acelaş scop de Califica conducătoare şi pregătia bone pentru azi·
a da burSe. O sumă de 40.000 lei a donat şi Aca· lele sau grădinile, numite altfel şi şcoli de copii mici,
demiei Române. Moare la 1897. care funqionează mai cu seamă vara. Până În
Alti economişti cu studii secundare la Blaj mai 1910, azilul dela Blaj a avut 548 elevi şi eleve,
sunt d·nii Cipăianu G., fost subsecretar de Stat precum rezultă din memoriul ce a binevoit a ne
la Ministerul Agriculturii; Ordeanu şi Grecescu 1., pune la dispozi�ie Păr. I. F. Negruţiu, fostul dj·
fost secretar al liceului Sr. Sava, iar din 1910 rector al şcoalei normale şi preşedinte al senatului
casier al Academiei Române. numitului azil.
Şcoala de mena; urbană tip A cu patru clase,
II s'a deschis intâiu, la I Ianuarie 1928 in Obreja,
ca şcoală de Stat. Desfiinţându.se, la 15 Octom­
Schiţa de faţă n'ar fi completă
Situaţia actuală. vrie 1931 se deschide la Bla; această şcoală cu
şi n'ar corespunde nevoilor acestei reviste, dadJ1' am caracter confesional unit, având următoarele ate·
intregi·o cu câteva date asupra stării de astăzi a liere: 1. spălătorie şi căIcitorie; 2. croitorie şi
institutelor de învăţământ şi de educaţie din Blaj. lucru de mână; 3. ţesătorie; 4. bucătărie. Cursu·
Academia teologică are 10 profesori, 103 stu· riie ţin patru ani. In 1932/3 sunt 46 eleve.
denţi, toţi cu bacalaureat, membri ai Soc. Ino· c Şcoala de arte şi meserii greco-catolică S. Iosif
chentie Micu·Klein . care, urmând tradiţia inain· din Bla;, deschisă la 1 Noemvrie 1928, are sec·

www.dacoromanica.ro
IOAN GEORGESCU: ŞCOLILE DIN BLAJ '"
ţiile : tâmplărie, rot�rie şi I�dtuşerie mecanică. In 1925, din partea Universităţii libere din Bucu­
]932/3 are 43 elevi. . reşti, d-l I. G. Duca, atunci ministru de externe,
Şcoala comercială superioară gr.-cat. de băieţi după evocarea evenimentelor dela 1848, afinnă că,
din Blaj, inaugurată in 1929, cu aceeaş programă în acest colţ sfânt al pământului românesc, se
analitică pe care o au şi şcolile de Stat, in 1932/3 cuvine să se proclame tăria şi veşnicia unităţii
are patru clase cu 92 elevi. noastre naţionale. La 3/15 Maiu 1927, d-l Octavian
Şcoala comercială superioară gr.-cat.
de fete, datând din acelaş an cu cea
precedentă, are astăzi patru clase cu 68
eleve.
Cu acest complex de institute de În­
văţământ şi de educaţie, Blajul e, de
bună seamă, după centrele noastre uni­
versitare, cea mai Însemnată colonie

V� �:� : ���!e �� d��� �


l
i o i t
i i
ii � !�!
at d
l e r
i

ţioşi, l-au numit , Oxfordul . neamului


nostru ; iar alţii chiar (l 0 mid Romă •.

r.� �� ��� l� � �����: �� ����


a â � e u a
e a �v � t ş
In vasta piaţă a acestui orăşel, în
dreapta şi în stânga catedralei, care le
stră;ue;;te şi le ocroteşte ca o mamă,
se alintau şcolile cele mai vechi : Aca­
demia Teologică şi Liceul de băieţi cu
internatele lor. Liceul şi numeroasele
şcoli de fete sunt adăpostite in fru­
mosul Institut al Recunoştinţei, clădit
în , Republica Blajului ., aproape de
gara ' Câmpul libertăţii •. In apropierea
celeilalte gări a Blajului e Şcoala de
arte şi meserii, iar Între aceste noua �i
uimitor de moderna zidărie a Şcohi
normale de învăţători. In timpul din
urmă e vorba să se Îmbogăţească cu
o casă culturală şi cu un stadion pentru R�dinl3 Mitropolilan3 din Blaj. (Dup!! o acuarel3 a d-Iui Prof. Mariao) .
educaţia fizică. Biblioteca centrală există
dinaintea războiului, din 4arul marelui cărturar, Goga,. atunci minist:u de int�rn�, !,"ărturis�ş�e �ă
... .
I. M. Moldovanu. la Blaj, de zecI de ani, asemeni pnmJ!or creştini dm
Diferite aprecieri. Având atâtea institute cu aproape Catacombe, prooroci învăţau religia Românismului.
15001) de şcolari în fiecare an, fiind păstrătorul şi Aceşti umili, dar inspiraţi prooroci ai Blajului
purt3torul atâtor amintiri sfinte din zilele noastre aveau « tot ce trebue conducătorilor unui popor la
de lupte naţionale, mai cu seamă dela 1848, nu e zile de răspântie : . . . porunca implacabilă a sân­
mirare, dacă Blajul, ca un alt • Ierusalim t, a gelui . îndrăsneală în cuget şi hotărîre în ac­
devenit loc de pelerinaj pentru Românii de pretu- ţiune . . . simţământul unităţii de rasă, susţinut de
tindeni. Astfel, d-I C. Banu, ministrul Cultelor şi o cultură superioară şi orientarea fericită în fr1l.­
al Artelor vine la 3/15 Maiu 1922 În Blai, nu ca să mântările continentului •. Iar la 3/15 Maiu 1933,
se plimbe la lumina becurilor electrice, nici ca să d-I D. Gusti, ministrul instrucţiei, cultelor şi
calce pe o pardoseală de soiu - care atunci lipseau artelor, ridică un energic protest contra revizio­
din acest orăşel, - ci ca să privească marile figuri niştilor, spunând că, de nicăiri, acest protest nu
ale Blajului istoric şi să audă din glasul mormintelor
imperioase1e chemări la implinirea datoriei de
ast1l.zi. D-l Al. Lapedatu, venind În aceeaş calitate
e mai îndreptăţit, ca dela Blaj. Acesta e oraşul
.,
., şcolilor, al cărturarilor, al Bisericii vii •. EI
s'a ridicat şi a ajuns la însemnătatea pe care o
la 3/15 Mai 1924, �i dă seama ., că aci se lucreau va avea totdeauna, prin grija de suflet şi prin iu­
conştient şi patrioflc pentru SUSţinerea celei mai birea curată şi nemărginită de neam. Oamenii
frumoase tradiţii de cultură naţÎonală la Românii pe cari i-a dat, Într'o viaţl de mai bine de un secol
de dincoace de Carpaţi •. Vorbind la 3/15 Maiu şi jumătate, sunt pilde fără pereche de învăţătură,
de muncă, de lep1l.dare de sine, de adevărat misti.'
1) La o populalie lOiali de 4.716 locuitori (1930)' cism şi eroism naţional •.

www.dacoromanica.ro
B O A B E D E G R Â U

Incheiere. Aprecierea cea mai de seamă, însă, a lele. noastre, a ştiu,t să pună zăgaz puhoaielor cotro­
rostit-o însăş România întregită prin « Legea pitoare germano-ungare, deschizând o fereastră
asupra raporturilor dintre şcolile secundare con­ luminoasă spre Apus, - pe viitor, intrând În legă­
fesionale române din Braşov, Blaj, Beiuş, Brad şi turi tot mai strânse cu Roma, Parisul, Stras­
Ministerul Instrucţiunii . votată de Corpurile le­ bourgu!; Louvainul şi alte centre mari latine din
giuitoare în sesiunea de vară a anului 1929. Garan­ Apus, va ,şti să deschidă ferestre tot mai multe şi
tând această lege existenţa şi posibilitatea de acţiune mai folositoare şi făcând să se pătrundă toţi Ro­
a acestor institute, ea Înlesneşte Blajului, .sfânt prin mânii de nevoia misticismului şi' q' , ero­
trecutul lui plin de glorie precum zice acade­ ismului naţional ., propovăduit .de aici.. 1).
� •...

micianul 1. Simionescu, să muncească mai cu


t,

spor pentru unirea completă sufletească intre IOAN GEORGESCU


cei pe care numai vitregia soartei i-a făcut să se

Bjbll�gra/ie. La compunerea aceateÎ lucrlri, afad de i%vo.a­
despartă prin forme ce nu pot ajunge să desbine
1)

In adevăr, nu se poate îndeajuns arăta în cuvinte, Mi­


t. rele arltate în lexl, am consullat 'regiSlre fi protocoale din arhiva
'

ce forţă vitală enormă reprezintă Mitropolia Bla­


Academiei Teologice, apoi a liceului şi citeva chiar dinlr'a
invll.!lI.­
jului cu glorioasele ei tradiţii seculare pentru şco­
tropoliei din Blaj; de asemenea anuarele instilUtelor de

lile vechi şi noui ce le ocroteşte! Prin autonomia


)TIânt de acolo dela 1853/4 pânll. În timpul din urmll.; apoi Brevia­

şi dreptul de iniţiativă ce-I are, această mamă


riu iSloricu al scolelorudin Blasiu de 1. Antonelli (Blaj, 1877);

bună' poate pune la cale atâtea lucruri de folos


Nicolae Brinteu, Şcoalele din Blaj, (Sibiu, 189-8), ş. a.

obştesc. Dacă, în trecut, prin grădina botaQică,


Imi lirl de deosebită datorie S� aduc şi aici respectuoose mul­

prin societăţile de lectură şi manifestaţiilţ na­ M.


lumiri d-rlei dr. Elerla Puşcariu, d-Ior O. Densuşianu, I.

ţionale, prin studiul, adevărat că numai facultativ,


Bianu, r. Ţettu, G-nl Oheanu, apoi d-Ior directori I. F.

li t e e b a
Nrgruliu, Ştefan Pop, A. Lupeanu-Melin, N. Popp şi Prof.
N. Comşa. şi I. Popu-Câmpianu-Bla;, precum şi d-Ior AL P.
��es��t 3: ��U�:�I: :�r!r! ����t:�r�� �er; ���f:�
sorii N. Solomon, A. Viciu, !. Raţiu şi până În zi-
Arbore-Focşani, şi În fine, P. Ilie D�ianu, pentru pre\io.asele
comurlicliri ce mi-au flicu(.

www.dacoromanica.ro
STÂ
NCA
(ROMANUL FOTINIEI l 'ANDRIS)

VII
D-I Sandris şi Mimis erau plecaţi. In salonul căsca un gol acoperit de o ceaţă lumino:lSă, unde
vilei erau mosafiri. Şi Anghelos, neavând nici e i e
poftă să se arate la străini, dar nici vreun tovarăş,
Îşi luă cartea şi un scăunel ca să şeadă afară şi să
f���e:;' �bi l�r;� �;�Y:� i� �: t�:r� �
t �u Î� ă : t s fr �
ţească munţii îndepărtaţi. In ceasul acela, cerul
citească. era peste tot auriu şi impodobit cu două panglici
Descoperise un loc bun, un adăpost pentru subţiri şi paralele de nori. Soarele se cobora spre
lectură, unde mergea din când în când . . . Era o asfinţit.
scobitură, ca o gaură mare, pe culmea Stâncii Roşii. g e r a l e
Nu puteai să scobori uşor într'insa. CU atât mai
puţin să te sui, fiindcl scobitura avea o adâncime
�� � : l�� :�fu� C: �� J!d �U�� � �!
vir r r d t ta u i
fericit nu era. Sbuciumul reîncepu şi în el lupta era
destul de mare. Cu ajutorul scaunului însă, An­ în' putere. De când cu scena din peşteră, au trecut
ghelos isbutea. Intâiu îl arunca Înăuntru şi sărea trei zile. Indrăzneţ, atât cât putea fi cu Fotinl,
pe el. Apoi îl aşeu la margine, pe cel mai înalt loc tânărul se sătură de mângâieri şi sărutări. Repede
al groapei, care aducea cu speteaza unui jet; şi însă, chiar din ziua următoare, mirat şi foarte
acolo şedea cum nu se putea închipui mai bine. desamăgit, începu să bage de seamă ceva neinchi­
In faţă scobitura era deschisă şi lăsa să se vadă o puit şi grozav: corpul minunat, pe care-I avea
bucată din priveliştea apuseană. Din locul acela aproape la îndemână, nu-i mai stârnea plăcere.
puteai să sări uşor În scobitura de mai jos, mai Verişoara lui nu-i primea alintările şi sărutările din
pUţin adâncl, dar nu atât de regulată", apoi Într'o dragoste. Şi tocmai faptul acesta era pricina celui
alta, şi mai gloduroasă, iar de acolo în jos Începea dintâiu.
peretele perpendicular. kp. era alcătuită culmea
Stâncii Rotii pe care Anghelos, din pricina acestor Nu, - spunea el acum, - FotinÎ nu-I iubea, nu
scobituri Ciudate, o numea crater. putea să-I iubească decât ca pe o rudă, ca pe un
Bucata de privelişte, care se vedea dela adăpostul frate. Scena din scorbură la Început îl înşelase . . .
lui Anghelos, era compusă cu o înţelepciune extra­ Mai intâiu că el nici nu i-a vorbit vreodată de dra·
ordinară, ai fi zis de un pictor. La stânga se găsea goste, iar pe de altă parte nici În celebrul , magnet .
coasta de nord a dealului, care făcea un arc lung, nu trebuia să aibă Încredere absolută. Apoi, chiar
începând dela o aceeaş înălţime ca a Stâncii şi pentru gesturile lui cele mai indrăsneţe, găsea
aplecându-se Încet, Încet, cu o înclinare armo­ întotdeauna câte un tertip, - ca in peşteră, ­
nioasă, până unde se Înălţa o altă muche. dincolo care le făcea oarecum mai fireşti şi le desbrăca de
de drumul şerpuit care le despărţea. La dreapta caracterul lor dela Început, limpede şi nespus. In
era marea, golful cel mic, plaja plină de stânci, sfârşit, nu se lăsa niciodată În faţa ei răpus de
pe care, de sus, aveai impresia că măslinii mărgi­ voluptate; isbutea să se infrâneze până şi în clipele
naşi ai dealului se aplecau curioşi s'o vadă. Exact cele mai aţâţătoare. Felul acesta de purtare, care
în partea opusă, dincolo de dealul din fund, se păstra pecetea aparenţei, îndreptăţea tocmai foarte

www.dacoromanica.ro
J" B O A B E D E G R Â U

bine pe Fotini să-j socoteasd1 mereu alintl\rile erotice în frumuseţe şi in dragoste. Pe Fotinl o dorea cu
drept gesturile unui văr vioiu, glumeţ şi cam ne­ mai multă râvnă În ultimele zile, in care se apropia
bunatic. Le pritnea Îmotdeauna cu nevinovăţie, cu atât de mult de prea fericita clipă când avea să se
supunere, cu râsete, cu bucurie, uneori cu o mică bucure de ea în întregime, şi de care vedea iarăş
impotrivire, iar alteori cu o linişte care semăna a că era atât de departe • . . Voia să-I sărute şi ea
visare. Dar niciodată cu gând ascuns, niciodată cu aşa cum o săruta el, să-I îmbrăţişeze cum o îm­
brăţişa şi el, să-şi lase în faţa ei neÎnfrânat delirul
şi extazul, s'o simtă la pieptul lui, cucerită de
aceeaş patimă, s'o vadă deschizându-şi ochii do­
ritori şi leşinând de plăcere. Numai ap! Altfel
n'avea nicio noimă. Şi ca să fie aşa, trebUIa s'o facă
să-I iubească; iar ca să se facă aşa, trebuia să-i spue
acel grozav : i< te iubesc •.
Aventura aceasta din urmă, desamăgirea ne­
aşteptată în urma bucuriei dela scorbura măslinului,
il făcu posac, nervos, alt fel. De multe ori Fotinl
îl intreba : t ce-ai de eşti aşa ! . şi el îi răspundea
brusc: « nu ştiu! lasă-mă! •. Adeseori alintarea lui
se sfârşia, pe neaşteptate, cu o strâmbătură săIba­
tecă a feţei, intr'o mişcare de necaz şi În strânsori
de supărare. Oricât de mult râdea pe urmă, oricât
se silea s'o convingă pe Fotinl că a glumit, sărmana
se mira mult de anasâna aceea alintătoare, - jumă­
tate prefăcută, jumătate adevărată, - şi începu
să-şi facă părerea că adevăratul aşternut al dra­
gostei lui, cine ştie din ce pricină tăinuită, datorită
unei greşeli a ei necunoscute, era antipatie, ură.
Oare din pricina aceasta, care o întrista din suflet,
Începu să primească pe urmă, ca şi cum căuta să-I
îmbuneze, şi alintările lui cele mai îndrăsneţe ?
Probabil. Este atât de întortochiată şi greu de
Î.nţeles psihologia unei fete nevinovate care se lasă
a fi mângâiată ! Fără îndoială, Fotini Sandris era
mult mai pUţin vicleană decât oricare alta de vârsta
ei într'o aceeaş situaţie, care ar fi ştiut să-şi arate
indignarea ; mult mai ruşinoasă decât aceea care ar fi
� efa alc1tuitl culmea St;1nc:ii Roşii ştiut să-şi arate sfiala; muh mai cuminte decât aceea
care ar fi ştiut să-I spue măicuţei; mult mai mândr3
ruşine, niciodată cu supărare, niciodată cu dorinţă decât aceea care ar fi ştiut să se apere cu demnitate.

��f ���:� :: :e� t ���


erotică, niciodată cu o manifestare a unei alte stări Şi cu toate acestea în fundul, in adâncul nepătruns
t m âutoare mulţumiri de al întregii aceste nevinovăţii. al onestităţii, exista, -
l r ll rj ă fapt pe care Anghelos ar fi fost greu să şi-l În­
Lipsea deci din partea ei f. dorinţa corespunză­ crupue, - şi o oarecare curiozitate şi un pic de
toare .. Şi tocmai aceasta căuta acum Anghelos : viclenie. Cuvântul îl avea natura. Imbrăţişarea
cunoştinţa, armonizarea, răspunsul. Curând alin­ tânărului Îi stârnea o bunăstare nelămurită, un
tările i se plkură .lipsite de orice gust. Nu numai fior ascuns care-i plăcea, şi nu putea decât să-i
că nu-i mai dădeau neasem3nata desfătare dinainte, placă, ceva pentru întâia oară cunoscut şi dulce,
dar dimpotrivă, ii aduceau supărare, durere, necaz, care o cufunda într'un calm extatic ca o transpor­
turbare, ca unui om Însetat care ţine în mână tare. Oricât de adânc ascunsă ar fi rămas aceast�
robinetul închis al unei cişmele şi nu poate, din simţire firească, era insă puternică, mult mai pu­
slăbiciune, să-I deschidă şi să-şi astâmpere ternică decât ea şi, pe lângă un număr de alte
setea. pricini, o făcea să fie intotdeauna supusă.
Gesturile lui erotice, ascunse şi prefăcute, atât Dacă e păcat - o, cât de scump il va plăti!
cele dela inceput care-i făceau plăcere, cât chiar Lăsase acum cartea şi privea amurgul. Soarele
şi cele din urmă, care i se păreau seci, le privea care se coborîse Încet până la panglicile de nor,
acum cu groază, ca o îndoită catameză a unei supărat, le sfâşie. O clipă, Anghelos îşi aduse
nevinov3..ţii copilăreşti. Nu, nu era bine, nu era aminte de Stefanos. Din ziua in care ii vorbise
cinstit şi mai ales nu era frumos ce făcea el. despre simpaticul student verişoara lui, de multe
Fiindcă dacă nu credea atât în morală, credea Însă ori o necăjise fără răutate, făr� gelozie. Odată chiar,

www.dacoromanica.ro
GRIGORJOS XENOPOULOS : STÂNCA ROŞIE '"

În învălmăşeala sărutărilor lui, îi zisese : ;: Uite aşa cunosc, - păcat! - ca să văd şi de aproape cum
are să te sărute Stefanos ! . . . t. Astăzi însă închi­ sunt verişoarele bune care-şi iubesc verii.
puirea lui dădea o înfăţişare rivalului necunoscut - Nu mai vorbi, Anghele dragă ! zise cu com­
şi îi arunca În brate fecioara îndrăgostită. O vedea pătimire pentru prietena ei Fotin!. Ţi-am spus
deschizând ochii pofticios şi sărutându-1 aşa cum odată, sunt bârfeli şi răutăţi de-ale lumii ! E de
dorea să-I sărute pe el. . . Il iubea, îl adora. Amândoi crezut aşa ceva ?
copii, pe pragul tinereţei, Întâia pagină a vieţii. - Fie . . . eu cred.
Unirea lor, în închipuirea lui, era ceva desăvârşit, - Fireşte; fiindcă şi tu eşti tot aşa de rău ca şi
armonios şi frumos. Şi atunci, pentru întâia oară, ge­ lumea.
lozia îl muşcl de inimă, fiindcăviitorulnecunoscut în - Ba de loc; eu am văzut asta cu ochii mei,
cepu să-l ameninţe. 1 se păru că trebuia să se gră­ am inţeles . . .
bească, să alunge cel pUţin din .jnima Fotiniei - De unde? când?
orice urmă de simpatie pentru un altul. Şi gelozia - In ziua aceea în care i-am întâlnit la plimbare.

::: �: l:�? � i �� :��i�?:


ajută pornirea, ca s'o rezeme pe ultima lui hotărîre. a e etă, nu puteau fi
Astăzi, deseară, de cum o va vedea, îi va vorbi ! ât a u n ă t
Şi iată, apăru Fotini. - Ah ! dacă nu·ţi spuneam eu, n'ai fi înţeles
Adâncit în medita�ia lui, nu-i auzise paşii, şi nimic . . .
glasul ei porni deodată : - Dar la urma urmei, de ce fi se pare ţie aşa de
- Aici eşti, dragă ? Te căutam pe pământ şi te ciudat şi de necrezut ? Întrebă Anghelos.
găsesc in cer . . . - Şi îngrozitor şi rău ! adăugă Fotini.
- Adicl uitându-mă la cer. - Şi to[Uş. . . toate sunt cu putinţă in lumea
- Ia uite unde te-ai vârît! Eu credeam că ai asta!
plecat împreună cu tăicuţu şi cu Mimis.
- Mi-a fost lene . . .
Se apropiase de marginea groapei şi stătea
deasupra lui, înaltă cât toate zilele.
- Nu vii jos?
- Da, dar cum? mi-e frică să săr.
- Stai pUţin.
Anghelos se sculă, puse scaunul mai aproape
şi se sui pe el.
- Acum . . . aruncă-te şi eu te prind.
. Fotini sări şi Anghelos O primi in braţe. Şi o
ţinu aşa până ce puse din nou scaunul la loc şi o
trase să şeadă lângă el. Scaunul abia îi încăpea pe
amândoi şi, ca să nu cadă, urmă s'o ţie strâns de
mijloc, lipită de el.
Era plină de bucurie că a dat aşa pe neaşteptate de
Anghelos, în timpce-I credea in oraş şi nu-I aştepta
decât seara. Faţa, ochii ei albaştri, părul auriu la
soare, glasul, râsul, mărturiseau atâta fericire,
picurau atâta bunătate, scoteau la iveală atâta
curăţenie, încât tânărului, aşa cum i se înrâmplase
şi alte ori, îi fu milă de ea. Şi de unde pân'atunci
era hotărît să-i vorbească, acum şovăi, îşi schimbă
gândul. Fiindcă i-a fost milă să n'o tulbure cu o
astfel de spovedanie, să distrugă acea clipă de bu­ . ...:...�
.:.
curie, de lipsă de grije, şi poate (cine ştie?) să-i
otrăvească viaţa Întreagă. Ii fu milă de ea, - şi de
�:....:. - "
unde pân'atunci era gata să-i vorbească, acum se
uita la fată şi tăcea.
- Păcat că nu ştiam că eşti aici, îi spunea. Şi avu plrerea că Potinl ş i Stinca s e Infr51irl
Proasta de Marietta e de vină. Am intrebat-o dacă
ai plecat În oraş şi mi-a spus că da. Ce păcat! Cât - Dar tu Însuţi nu-mi spuneai Într'o zi? .
de mult voia să te cunoască Iulia ! - Of! ii tăe vorba Anghelos; nu te uita la ceea ce
- Cum . . . Iulia era? ţi-am spus într'o zi . . . Omul îşi schimbă ideile
- Da cu mama ei. şi sentimentele de azi pe mâine, din moment in
- Dacă ştiam ! . . . Doream şi eu foarte mult s'o moment . : : Ceea ce ieri mi se părea ingrozitor

www.dacoromanica.ro
" 4 B O A B E D E G R Â U

şi mârşav, astăzi poate îl găsesc foarte simplu şi De ce să readucă aceeaş chestiune În discuţie?
foarte. natural. iacă . . . Lui Anghelos i se păru ceva fatal. Dacă va tăcea
Dădu să vorbeascl mai departe., dar îi fu teamă şi de data aceasta, nu va mai putea să-i vorbeasdi
de alunecuş şi-şi muşcă limba. niciodată. O putere din afară îl împinse . . .
- Ia te uită, strigă deodată Fotinl, cât de măreţ - Aşa dar o compătimeşti pe Iulia? o întrebă.
apune soarele! - O, da . . . dacă ar fi adevărat. . .
- Ce proastă eşti! Există lângă tine oameni
Pe când asculta la cele ce·i spunea vărui ei, cu mult mai vrednici de compătimit . . . şi tu . . .
ochii ţÎnHi la gura lui, mirată, se întoarse brusc Fotinl se uită l a el înlemnit1\. de mirare.
spre apus. Discul, pe care ochii puteau să-I pri­ - Nu inţeleg . . . murmură.
vească netulburaţi, se apropia acum de munţi, - Iacă, de pildll, eu . . .
împresurat de peticelele aurii ale norilor, şi r15· - Tu? . . ce?
pândea O lumină roşie de jar. Pdpasti a sălbatedi a - De unde ştii, dragă, dacă n'am păţit şi eu
.
Stâncii, cât se vedea din groapă, stdlucea plină de ce a păţit şi vărui Iuliei tale J
sânge. Ai fi zis că era g3urită de mii de săgeţi şi
din fiecare rană Îsvora sânge . . . Şi Fotini, ca şi Sunt clipe care nu ne înşeală niciodată. Altll

r ����t1�� �1 !�� :i : ��� ; ;� ��i:: �


ân a ' i f ţ ru a dată, dacl ar fi auzit acelaş cuvânt, Fotinl poate că
n l t I n'ar fi inţeles nimic; sau poate do ar fi râs; ori l-ar
clipă roşii. Tânărul văzu asfinţitul răsfrângându-se fi Întrebat pe Anghelos dacă nu cumva Eliza Vlastu
asupra ei. privi fecioara rezemată de piatra stacojie, era vara lui şi ea n'o ştia; sau i-ar fi cerut numele
În mijlocul acelei lumini roşii de peste tot, şi avu vreunei alte rude, necunoscute, care l-a făcut « să
p!irerea eli Fotinl şi Stânca se Înfrăţid, se unirll păţeaseli la fel •. Dar nu; înţelesul cuvintelor lui,
Într'o fiinţll ciudată, stranie şi Brll asem!inare În adevăratul înţeles, o isbi în faţă, ca o lumină vie
felul ei, ca o scoiell uriaşă, în care se cuibărise care orbeşte şi ameţeşte. Şi nici. nu se gândi măcar
o fată. să-şi ascundă impresia şi să se prefacă. Repede
Şi fu cuprins de teamll. Şi ca şi cum îi şopti trase mâna care ţinea mijlocul tânărului, şi mirarea
.
CIneva eli nu-i era locul acolo, îi veni intr'un timp cu care se uita la el de câteva clipe, se schimbă
să se scoale, sll se retragll, s'o lase singură. Poate deodată în groază. Făcu nişte ochi mari, speriaţi,
chiar s'a şi mişcat. Fiindc!i deodată Fotinl, cu ochii cu un mic spasm al feţei, imperceptibil. Voi să
m�reu la soare, i�i trecu mâna pe după mijlocul spue ceva, dar nu putu să articuleze nici un cuvânt.
Iar buzele Î se incâlciră cu sgomot stins.
��� �� l� �:e ��� � �� � �� :�� : � ��!
s i e s i
e r a. ă c t te e a n Era singurul fel prin care putea face pe Anghelos
in medita,ii şi visuri. Nu-Î zise nimic şi nici nu să urmeze şi să termine! 1 se păru eli trecuse pe
scoase vreun cuvânt, până ce discul ajunse În podul sortit, şi că podul in urma lui se rupsese.
sfârşit coama muntelui. Atund, - părea că-1 ,inea Inainte !
locului numai cu ochii şi-l rezemase pe munte, - De ce te-ai speriat aşa? Faptul nu e tocmai
Bci să mai aibă grijă că va cădea şi se va sparge, - aşa de grozav. . . Sunt nenorocit, da, însă tot de
îşi Întoarse ochii ei senini spre Anghelos şi-i zise : tine atârnă ca să fiu cel mai fericit om din lume!
- Zău, Anghele, serios că doi veri primari se Ascultă, Fobni, trebue să-ţi vorbesc . . . Din întâia
pot iubi? zi, din întâia clipă când te-am văzut . . . da, de trei-
- Dar nu ţi-am spus? dspunse tânăru!, mirat sprezece zile de când sunt în preajma ta, nu fac
oarecum de aceast!i stăruinţă. altceva decât să iubesc . . . Te iubesc !
- Şi sl se căsătorească? Fotini dădu sll se ridice. Anghelos o ţinu de
- Fireşte că da. mijloc cu sila.

� T��: nici ::� �� ���: 6�� bi�::r: ��:


- Religia iartă însă una ca asta? i t ; r
- Ei! câteodată. . . Când e neapărată nevoie, ap p a o iu u
ce poate să fad preotu l ? seamă de astea. E ceva mai presus, mult mai pu­
- Zău? Ingădue ? ternic de voinţa omului. Fără să vreau te-am iubit
- Vezi bine! şi Dumnezeu ştie, cât m'am opintit ca sll-mi înnec
- Ştii de ce te-am intrebat? Fiinddi mă gân- pornirea. Mi-a fost cu neputinţ!i ! Tu eşti singura
desc la sărmana Iulia. Dacă o fi păţit-o cu adevărat pe care o iubesc cu adev!irat în viaţa mea, fiindcă
şi s'o fi îndrăgostit de vărul ei, Închipueşte-ţi ce eşti şi singura din lume care mi te potriveşti . . .
nenorocitll trebue sl fie ! Cel puţin dacă -ar putea Vorbea şi o ţinea. Fata se uita în altă parte,
să-I ia de bărbat . . . se mai 'îndreaptă lucrurile, căuta să se smulgă, să fugă. Iar cuvintele lui pripite,
adică atât cât se poate drege o nenorocire . . . gâfâitoare, aveau în ele toată agonia, toată vâlva
- � a dar, văd el ai Început să crezi. Îndoitei puteri pe care o punea ca s'o tie şi. să-i
-ŞtlU eu ? .. dacă tu-mi spui că totul e cu putioţll... vorbească în acelaş timp.
Ceea ce ou pot să fac eu, nu Înseamnă di nu poate - Ascultă-mă, Fotinl, trebue să-ţi spun tot . . .
s'o facă altuL . . Ştiu şi eu ce să-ti spun? Uitli-te l a mine . . . Daell mă iubeşti, dacă m ă vei

www.dacoromanica.ro
GRIGORJQS XENOPOULOS : STÂNCA ROŞIE ,6,

iubi, nici vârsta şi nici rudenia n,U sunt piedici. Ieşise şi el din şanţ şi riităcea ca o stafie în
De nimic nu poate să-ţi fie teamă, nimic nu poate Întunericul inserării, cu scaunul trecut sub braţ,
sl ne despartă.. Am să. te iau cu mine, să plecă.m, . . . cu cartea În mână, închisl. Nenea Anastasis apă.ru
să te fac sOţia mea! • . . pe poteca prăpastiei şi trecând pe lângă el, il sa­
- Ci Iasă-mă odată ! strigă. brusc Fotinl cu vocea lută. cu un ton, care lui Anghelos i se păru ciudat . . .
schimbaU. II urmiiri cu privirea până ajunse la grilajul vilei.
Se smuci din îmbră.ţişarea satanică a tânărului Acolo ·îl întâmpină O umbră şi schimbară Între
cu atâta putere, Încât el îşi pierdu cumpătul şi nu ei câteva cuvinte . . . Pe urmă nenea Anastasis
mai găsi in el putere ca s'o ţie. Şi când se Întoarse trecu pe poartă, iar umbra se repezi afară şi se
şi-i văzu uimirea, frica, muţema, se sperie şi el îndreptă spre Anghelos in fuga mare.
singur. Şi nu mai găsi în el putere să-i vorbească.
despre dragostea lui . . .
Palidă, ca şi cum căzuse lângă. ea un trăznet,
ca şi cum avusese l� un cutremur care sgudu.ise
Stânca, Fotini se Întoarse în jurul ei, ghemuită, spe­
riată În acelaş tim� şi ruşinată, supărată. şi extaziată,
de credeai că. nO ştia Încotro s'o ia la fugă. . . . Soarele
se ascunsese după munţi şi peticelele de nori,
purpurii, stăteau încremenite şi mirate pe cerul
roz-auriu, ca de sticlă.. Dar peste roşeaţa Stâncii
şi a Fotiniei se lăsase o umbd, o paJoare.
- Lasă-mă ! . . . vreau să mă. duc . . .
Anghelos, vă.dnd că. nu poate face altfel şi că
nu mai avea de spus nimic, se ridică drept, ca s'o
ajute. Şi-şi apropie scaunul de ieşire, ca să se sue
şi să poată pleca. '
Dă.du să-i Întindă mâna.
- Lasă-mă! strigă sălbatec fata. Nu mă atinge !
Şi se sui singură pe scaun, se căţără. de marginea
şanţului şi era cât p'aci să se prăvălească ; dar
Anghelos nu Îndrăsnea să sufle o vorbă . . . In
cele din urmă isbuti; ieşi, se sui,. se sculă în pi­
cioare şi, fără să spue niciun cuvânt, fără · să-şi
Întoarcă privirile inapoi, plecă, dispăru . . .
Anghelos, în scobitură, văzu cum pieri repede
trupul ei tremurător şi tulburat, şi cele din urmă
plete blonde ale capului, şuviţe svăpăiate, care se
mişcau de groază şi supărare in adierea amurgului.
- Ce-am făcut ! . . . vai ! . . . ce-am făcut!

Cu toată vârsta coaptă, cu toată experienţa Anghtlos, In scobitur:l, d:l;u cum pieri repede trupul ei
lui în ale dragostei, un astfel de rezultat neaşteptat ttemurltor şi tulburat
Anghelos nu şi l-ar fi inchipuit niciodată.
La inceput ii fu teamă de o catastrofă. Crezu
Era Mimis. Ce avea cu el? . . Frica acu pe
că Fotinl alerga drept la mama ei, sl-i spue totul
vinovat să-şi închipue lucruri sinistre.
în hohote de plâns. Şi multă vreme nu îndrăsni
să se întoarcă la vilă, de teamă să nu dea de mătu­ Dela jumătatea drumului, Mimis Începu sit
strige :
şă-sa. Dar numai de mătuşă-sa? Dacă. Fotial, - un
copil, - n'a putut să. se ţie şi a vorbit de faţă cu - Anghele ! . . . tu eşti acolo ? . . hai, vino
toţi ? Dacă o fi aflat d-I Sandris? . . Dar chiar odată ! de ce ai întârziat aşa de mult?
dacă nimeni n'a aflat, pe însăşi verişoara lui cu ce -Aici sunt! strigă Anghelos uşurat.
ochi avea s'o vadă, cum avea să-i mai vorbească. ? Ii veni inima la loc . . . Fratele venea numai
Se lăsa Întunericul afară., se făcu întuneric şi să-I ia.
în sufletul lui; iar noaptea ii pricinuia atâtea te­ - Ai întârziat, îi zise, şi-am început să ne in·
meri, încât uită. până. şi de căinţa lui. Un mo­ grijorăm.
ment ii fulgeră. un gând nebun: să fugă, să se Fotinl mi-a spus că te-a lăsat la Stâncă să me­
ascundă la oraş, până va sosi întâiul vapor şi să ditezi în linişte, fiindcă voiai, zice, să rămâi sin­
se îmbarce, spre Patras, spre Cefalonia, spre Cor­ gur. Dar când am văzut că a trecut atâta timp
cira, unde se nimerea, - fără să. vadă pe nimeni. şi nu te ară.ţi, am zis: « nu cumva i s'a urit omului

www.dacoromanica.ro
." B O A B E D E G R A U

cu viaţa 'şi şi·a făcut vânt? ia să mă reped netezit, În seara asta era dezordonat, iar două­
pân'acolo •. trei şuviţe repezite inainte, ai fi zis că voiau să
Mimis râdea. Impreună cu el se prefăcu că te sperie. Felul ei de purtare, întotdeauna înda­
râde şi Anghelos. toritor, dulce şi supus, în seara asta Usa să se În­
- Nu mi-am dat seama cum s'a scurs timpul. trevadă un fel de necaz, amestecat cu buimăceală,
Seara aSta a fost frumoasă şi tare dulce . . . cu încremenire mai vădită încă şi din pricina gurii,
- Şi să vezi, urm3 băiatul, că nU băgase în pe jumătate deschisă. Se uita în jurul ei distrată,
sperieţi şi Fatin!. • Du-te de vai, îmi zice ea, şi orice voce mai puternică oarecum, ai fi zis că
fiindcă te pomeneşti că. . . toate se fac pe lumea o deştepta dintr'o meditaţie, şi se Întorcea spre
asta! • Şi nu glumea de loc; era cu adevărat în­ cel care-i vorbea cu o uşoară spaimă. Ea, care
grijorată . . . Fiindcă a fost cu neputinţă s'o con­ servea la masă intotdeauna cu atâta evlavie şi
ving, cu toată stăruinţa mea, să vie cu mine ca luare aminte, În seara asta ciocnea tacâmurile,
sl1 te căutăm împreună. Hai, mai repede, te rog. făcea să i se audă paşii, iar odată sdpă din mână
In sufrageria vilei îl primiră cu bucurie. Pentru UD pahar. Oricare altul care :!!:'at fi simţit cu musca
Întâia oară s'a întâmplat să întârzie, să se rătă­ pe c3ciu1ă mai pUţin decât Aoghelos cel de atunci,
: r
$f � ��: �e���� �Y���a��� � � �! ::; ;d
cească, să trimeată după dânsul, şi În viaţa paş­ a c t ' : n t
nid1 dela Stânca Roşie acest episod semăna cu t : t a t e:
o aventură. Era acolo domnul Sandris bine dispus vărată. Ce a păţit? Ce i s'a întâmplat ? Ce a aflat ?
şi d.cut, aşezat chiar la locul lui În faţa mesei; Un timp îi trecu prin minte gândul, că i-o fi
doamna Sandris, dulce la grăit şi cu ochii plini spus ceva Fotinl. Dar repede îşi reveni. E cu ne�
de bucurie alintătoare datorită neliniştei, Întinsă putinţă, se gândi, ca o fată ca vara lui să aibă
pe divan, - şi Fotiol . . . incredere intr'o servitoare, fie şi Marietta.
Anghelos, după ce repetă justificarea lui lirică, Apoi şi-aduse aminte de altceva şi cercetă puţin
după ce se uită pe rând la toţi, îndră5ni în cele pe Mimis. Nu văzu nimic neobişnuit. Purtarea
din urmă să se uite �i la vara lui. Ea lăsă ochii micului boier faţă de mica slugă, era cea de toate
în jos, dar pe faţa el apăru zdruncinarea sufle­ zilele. Cu aceeaş voce şi pe acelaş ton, - cam
tească. Era liniştit1i, - poate mai liniştită. mai se­ aspru poate, - Îi spunea ori de câte ori îşi golea
rioasă şi mai cu minte ca de obiceiu, - dar nimic farfuria: t: Na, ia-o ! . Şi cu aceeaş mândrie de
mai mult. Oricine, văzând-o numai, nu şi-ar fi copil, nici nu se uita la ea, chiar şi atunci când
inchipuit ce i s'a întâmplat cu un ceas În urmă. Îi Întindea el insuş farfuria, aşteptând să simtă
Vorbea liber despre orice şi uneori răspundea şi di i-a fost luată, ca să-şi retragă mâna.
lui Anghelos, fără să se uite la el, ce-Î drept, Foarte ciudat ! . . . Anghelos s'ar fi prins pe
dar fără să-şi arate necazul. Dacă ar fi lipsit stă­ orice, că Mariettei i se întâmplase ceva sau
ruinţa să-i ocolească privirea, cu o expresie de aflase ceva.
supărare iute şi imperceptibilă, dacă n'ar fi în­ - Azi ai ieşit, Marietto ? o întrebă pe neaştep­
ţeles din aceasta că seninătatea ei era aparentă, tate.
din pricina celorlalţi, Anghelos s'ar fi putut În­ Marieua se sperie, se uită la el de vreo două­
şela şi s3 cread3 că fata, îndată ce se sim­ trei ori, roşie ca racul, şi inainte să se depărteze,
ţise în siguranţ3 lângă ai săi, îi iertase cu dăr­ cu o mişcare instinctivă, dădu să se Încheie la
nicie şi milă grozava Îndrăzneală. gâtui ilicului, care era Însă încheiat. Apoi zise :
Şi fără să vrea îşi aduse aminte de un proverb - De sigur, domnule.
zacintian, pe care-l auzise din gura Fotiniei: « Nici Atât.
pisic3 n'a fost, nici pagubă n'a făcut •. - De ce întrebi, Anghele ? întrebă doamna
Sandris.
Seara trecu cu bine. Ba, faţă de toate temerile - După amiază, răspunse Anghelos, am văzut
lui dela început, a fost pentru fricosul egoist o de departe pe drumul platanilor o fată, şi aşa,
seară liniştită, aproape fericită. din spate, mi s'a părut că e Marietta.
La masă însă Anghelos spionă cu coada ochiului Nu era minciună. O văzuse �i şi-a adus-o
fizionomiile. Afară de aceea a Fotiniei, care dintr'o aminte în încurcătura lui. Dar mci de aici nu
ciudată sugestie i se păru că se lungise deodată, ­ putea scoate ceva.
in niciuna nu vedea ceva lămuritor. Şi ca şi cum
voi să fie mai sigur, - vinovatul nu se teme până Ieşiră în grădină, - şezură puţin În chioşc, -
şi de umbra lui? - cercetă şi fizionomia Mariettei. reintrară în casă, - ieşiră pe balcon. .
Straniu ! Frumoasa camerieră a vilei cu figura Fotinl il ocolea. Căuta ca Între el şi ea să fie
delicată şi cu trăsăturile conturate, era astăzi schim­ Întotdeauna cineva dintre ai săi, mai ales Mimis.
bată. Mult mai schimbată decât Fotinl cu faţa Micile pretexte pe care le' găsea pentru fiecare
ei lunguiaţă. Ochii, blânzi întotdeauna, ca ai unui mutare din loc, aveau de scop să înşele pe cei­
miel, străluceau în seara asta cu o lucire sălba­ lalţi. Fiindcă faţă de Anghelos toată supărarea şi
tecă. Părul, pieptănat Întotdeauna simplu şi bine chiar groaza ei păreau a nu fi prefăcute. Cu felul

www.dacoromanica.ro
GRIGORIOS XENOPOULOS: STÂNCA ROŞIE ,6,

tn care ti vorbea, cu chipul in care se uita la el, o ascundea inimioara neobişnuită, ocara care pu­
ori de câte ori era nevoită chiar numai să-şi arunce sese peste sufletul feciorelnic atâta greutate, atâta
fără voie privirile asupra lui, îi spunea făţiş că respingere, atâta grozăvie, - nu putea s'o silească
era supărată pe el. Foarte supărată, atât de su­ să-şi verse necazul, să se 9ureze printr'o mărtu­
părată, încât dacă nu i-ar fi fost milă de ai săi, risire? Şi ce se putea Întampla atunci?
dacă nu i-ar fi fost ruşine să se poarte cu el urit, Vinovatul presimţea că avea să rămâie neju­
dacă nu se gândea in sfârşit că-i era văr, acum stificat. Nici prin gând nu i-ar fi trecut că putea
câteva ceasuri încă iubit, - l-ar fi alungat pur şi s1l. spue cu fruntea sus: Da, o iubesc! Voiam
simplu. s'o iau de soţie. Nu vom fi nici cei dintâi �i nici

Anghelos nu putea să înţeleagă din ce pricină cei din urmă veri . . . Iar dacă vrea, şi consimţiţi,
psihologică preferă întotdeauna să fie lângă ea sunt la dispoziţia d-voastră! •

Mimis. Observă însă această preferinţă şi mai ob­


servă că dragostea faţă de frăţiorul ei, in seara
aceea, era ceva mai vie. II lua de braţ. îl cuprindea
de mijloc, se rezema pe umărul lUi. Şi de unde
fraţii de obiceiu să necăjeau unul pe altul şi une­
ori se certau între ei, ca �i cum se pizmuiau pe
ascuns, in seara asta Fotmi se purta cu Mimis
numai cu vorbe dulci şi alintări, care-l spălau
de orice păcat. Intr'un rând chiar, pe balcon, îi
veni un fel de entusiasm. Ii cuprinse cu amândouă
mâinile obrajii şi-! sărută.
- Mimişorul meu!. . . Mimişorul meu dulce !
- Stai la un loc! strigă Mimis impotrivindu-se
ca o capd sălbatică; ce te-a apucat iar?
- Răule! zise Fotinl prefăcându-se tristă în
glumă: aşa faci tu sorei tale?
Sceneta mişcă în chip ciudat pe Anghelos. Mai
mult decât neliniştea, il mişcă acum o compăti­
mire pentru făptura nevinovată şi fragedă pe care
căutase s'o cufunde în grozăvia iubirii neiertate,
o căinţă pentru îndrăsneala lui aspră şi ponegri­
toare, pe care o avusese in craterul Stâncii R�ii.
Şi ca şi cum voia să se apere faţă de sme
însuş, îşi zicea că fusese împins de o patimă mai
puternică decât voinţa lui, se gândi la singud­
tatea din mijlocul luminii roşii a asfinţitului şi-şi
aduse aminte de vi:dta Iuliei care-şi iubea v1l.rul, -
potriveli fără de care nici astăzi şi poate niciodată
n'ar fi vorbit.
O, ar fi fost mult mai bine! . . .
Po;I(e m'am !.leul vinovat cu ceva . şi ai drept.ate
Dar Încetul cu Încetul, cu cât seara îşi urma si fii suplraU
cursul, celelalte simţiminte adormir1l. şi-l cuprinse
iarăş neliniştea egoistă. Dimpotrivă, avea greaua mustrare de cuget şi
Nu putea să plece dela Stânca Roşie fără să zbuciumul că a sl!.vârşit ceva josnic, intunecat, de
dea de bănuit, decât cel mai de vreme după trei neiertat, ceva pe care nimeni nu trebuia să-I afle,
zile. Cum aveau să treac1l. aceste trei zile! Fotini pentru care şi-ar fi dat şi viaţa, ca să nu-I ştie
avea să-I ocolească la fel ca în seara asta. Şi in nici Fotinl. Şi poate că aşa era! Iubirea adevărată,
afară de faptul că viaţa la moşia mătuşii sale i-ar iubirea aceea care iartă cele neiertate, legalizea�
fi fost foarte neplăcută, - Ia urma urmei asta îl cele ilegale şi sfinţeşte cele profane, nu exista
privea numai pe el, -schimbarea obiceiurilor, a în inima lui Anghelos. Orice sentiment Încuibat
felului de purtare, a dispoziţiei, nu putea oare într'însa, sburase, ai fi zis, ca o păsărică speriată,
să atragă luarea aminte şi să silească pe Fotini odată cu nenorocita aceea de spovedanie.
să dea explicaţii? Putea să fie oare atât de dibace Pericolul pe care şi-l închipuia acum, pericolul
încât să poată găsi pretexte pentru toate, până la grozav pe care egoismul lui trebuia să-I Înlăture
urmă? Mândria ei firească n'avea să se revolte cu orice preţ, îi dădu mai mult curaj decât până
din pricina prefăcătoriei josnice? Iar taina pe care acum: se hotărî să vorbească iar cu Fotini!

www.dacoromanica.ro
,.. B O A B E DE G R Â U

Pe balcon rămăseseră ei trei. El la margine, - Nu-ţi fie teamli, răspunse Anghelos, că doar
cufundat într'un jeţ; lângă el, in picioare, rc­ nu vom repeta mereu aceleaşi lucruri. Dacă te-am
zemat de grilaj, Mimis; şi lângă fratele ei, ceva iubit, dacă te voiu iubi până la moarte, Iasă-mă
mai incolo, Fotinl, cu mâinile la spate, rezemat3 sli sufăr singur. . . Eu voiu fi Întotdeauna ne·
de perete. Departe, pe mare, trecea un vapor. norocit . . .
Şi Mimis dădu să plece, ca să aducă binoclul de Mâna, Jntr'a lui, se svârcoli ca o plislirică.
noapte, să-I vadi
t - Tu n'ai să păţeşti nimic . . . n'ai nicio grije,
- Stai, îi zise Fotini, mă duc eu. n'am să-ţi mai spun niciun cuvânt, iar poimâine
- Este sus şi nu ştii unde l-am pus ! zise Mimis plec şi n'ai să mă mai vezi niciodată.
Mâna se retrase încetişor. Anghelos nu căută
Atunci Anghelos se apleel şi cu naivitatea de
s'o oprească şi urmă:
ieri şi chiar de azi dimineaţă, luă de mână pe
- Poate m'am făcut vinovat cu ceva. . . şi ai
vadi-sa şi strigă:
dreptate să fii supăratli. Dar n'am vrut . . . fie ! . . •
- Nu tu! lasă-1 pe Mimis, că ştie.
Numai că. am o rugăminte şi mi se pare că am un
Mimis În răstimp a şi şters-o. Iar Anghelos
oarecare drept. Taina rlimâne a mea . . . Nu vreau
scoborÎ vocea şi schimbl tonul.
s'o spui nimănui, niciodată. Unchiul şi mătuşa nu
- Vreau să-ţi spun ceva.
trebue s3 afle, nici să bănuiască ceva. . . Nu·i aşa,
Fotinl Îşi retrase mâna şi-şi Întoarse faţa dela el.
Fotinl ? . .
- Nu mă atinge ! zise.
Se scurserli câteva secunde. Fotinl nemişcatli,
Dar nici glasul, nici impotrivirea n'aveau pu­ mută . . . Ai fi zis că nici nu-I auzise. Iată acum
tere. Ai fi zis că o para!izase îndrăsneala. Apoi, şi pe Mimis cu binoclu!. Anghelos îşi pierdu orice

� ��� S!� �� �� �� :: �� l; !�: !���


P ai I Î Ci alul speranţă.
o I d . t �i că n Câteva secunde Încă . . . Şi pe când unul fle­
Anghelos, hotărît. o trase lângă el şi o con­ c3.rind mereu se uita cu binoclul la nava trecă·
strânse să se rezeme de grilaj. Şi urmă s'o fie toare, iar celălalt tăcea in prada unei slăbiciuni, -

� i; ��
de mână cu sila - mână îngheţată într'a lui, ne- Fotinl deschise gura. Şi incet, fără pic de tulbu­
În l t rare, cu un basso care ai fi zis că ieşia din fundul
g . . . nu vreau să-mi spui nimic! mur­ sufletului ei, rosti privind marea:
mură Fotinl cu ochii spre mare. - Nu sunt atât de proastli!

VIII

Incet, greu, dureros, treceau cele trei zile din artistică a nepotului ei, - nici a vreunui om, ­
urmă. zicea: «. Lui Anghelos i s'a urit cu copiii. Ca să
Diminea{a şi dupli amiazli Anghelos se ducea se mai Întâlneascl cu cineva la oraş, răscoleşte
la oraş, şi in tovărăşia prietenilor lui vizitli 'toate pretextul aghiografiei bizantine ! .
bisericile zachintiene. lşi petrecea orele dinainte de Seara se întorcea târziu, la ora mesei. Erau
masli În bibliotecă, iar cele de dupli masă la cIub ; toţi la ora aceea adunaţi la vilă, iar plictiseala
se ducea uneori şi la biroul domnului Sandris, scă.dea. Fiindcl Fotini continua s1i se poarte cu
Căuta, ară sli batli la ochi, sli rlimâie cât putea el ca şi în Întâia seară de după scena dela Stânca
mai puţin la Stânca Roşie În tovărăşia Fotiniei. Roşie. Ii răspundea liber la convorbirea gener�Iă,
Doamna Sandris, care nu prea credea În mania dar niciodată nu punea ea Întrebări. Il Ocolea,

www.dacoromanica.ro
GRIGORlOS XENOPOULOS; STÂNCA ROŞIE ,69

făcea în aşa fel Încât să nu rămâe singură cu el, « Nu fii tristă, copila mea, nu te necăji. Dacă eşti
iar dacă se întâmpla vreodată să se pomenească supărată pe mine, iartă-mă şi linişteşte-tei dacă
singuri, nici nu se uita la el, nici nu-i vorbea. eşti întristată din pricina mea, n'ai nicio grijă.
I u a i i i Mi s'a părut că te-am iubit, dar m'am înşelat.
��� -=- :f� �� ��: def � �• �;�� : � ��
. , a h aţ u a ţi ii o
la plural : • când veţi pleca . . . Mimis râse de
Fiindcă ne potriveam atât de bine ca veri, am cre·
n f ' e o
��\ ! � :b;;,'�� � �� � ��� :; � �Xf :�
Ş
gr i, n' e et �t ă i u is u. e r
A�� ci ��� !� �� �� ���; fn r
� î it e a �ima tână- vârstei şi a sufletului ne desparte mai mult decât
rului, ieşi la suprafaţă în chipul unei lacrimi fu­ ne uneşte rudenia. M'am grăbit, iată singura mea
gare, - cea dintâiu şi cea din urmă, - şi brusc greşală. Dar tu poţi, Fotinl a mea, să fii liniştită,
se retrase spre fereastrli, ca s'o ascundă. Pluralul fiindcă nu te iubesc decât ca pe o vară, ca pe o
acela, ·rece şi oarecum jalnic poate, ieşit din gura
atât de dulce sărutată a Foticiei, îi aduse În minte
toad. viaţa celor cincisprezece zile, din clipa în
care pusese piciorul pe ţărâna roşie . . . Şi nici­
odată nu-i fu mai multă milă de fată, - şi nici­
odată nu simţi mai multă silă de sine Însuş.
De-acum, încredinţat că nu-I ameninţa nici
un pericol, şigur că taina lui josnică va rămâne
îngropată intr'un piept cinstit, avea tot timpul şi
toat3 linjştea să fie chi.nuit de mustrări de cuget
şi să se blesteme singur. « Sunt un om de nimic ! .
spunea zi şi noapte. Era cuprins de scârbă. Nimic
nu·i mai plăcea. Natura ti părea tulbure ca şi
ziua aceea h care cerul se înnourase şi se revăr­
sase peste livadă şi in care îşi arătase dorinţa să
vadă aşa intr'o zi şi faţa Fotiniei. Dar iată că o
vedea acum din pricina lui şi i se rupea inima'.
Şi ce·i mai rău, in melancolia Fotiniei el nu găsea
nicio frumuseţe; ca şi în natura, pe care o vedea
acum Îndurerată, înăbuşită, lipsită de farmec. Erau
clipe în care se mira el însuş, cum de a putut
să pătrundă adt de mult în suflet o privelişte
blândă cu culori vii şi aproape vulgare, încât să i
se pară asemeni unei femei frumoase după gustul
lui, şi cum de a izbutit o fată aşa de nevinovată,
aşa de crudă încă, să aprindă în el patima, şi
e t re că e st s
��ct �:i �j;!� � ;::!u �::� ::
���ă o ă i l
o făptură atAt de necunoscătoare, atât de înapoiată
d n a c
�� �������n � ��i J�; = � :� �� i�
l g �
Pornirea lui s'a stins. Atât a fost. Ajunsese in
r
Dt:-acum, avea 101 limpul �i loa� linişlea 51 (ie chinuit
de mustrări de cuget
punctul culminant, suind cu repeziciune dealul,
În răstimpul celor zece 2;ile de viaţă la aer liber.
Dar nu ηau trebuit decât câteva ore, câteva clipe, soră. Iar acum, mult mai .mult decât înainte;
ca să se prlivălească în nefiinţă. Aşa era el . . . . fiindcă te-am amărît şi te-am tulburat fără să
S� uita acum la trupul Fotiniei fără jind, ca şi vreau . . . •.
cum se săturase de el, iar la sufletul ei numai Dar dece n'a făcut asta Anghelos? Poate că
cu milă. Şi-i era ruşine de plăcerea păcătoasă pe acum când nu·l mai stingherea frica marelui pe­
care şi-a îngăduia de atâta timp şi se supără de .ricol, nu mai găsea destul cura; să-i vorbească din
delirul care-l făcuse'să uite, să treacă totul cu ve­ nou. Poate Însă, - �i motivul acesta trebue să fi
derea, să nu aibă milă de nimic, să nu respecte fost cel mai putermc, - nu i-o Îngăduia demni­
nimic, să înşele, să fie înşelat. tatea. O astfel de nestatornicie, o atare superfi­
Adeseori, în aceste zile greoaie li dureroase, vă­ cialitate, - dacă vreţi, - îi era ruşine s'o desve­
zând pe Fotinl sci1imbată, ascunzandu-şi suferinţa lească în faţa Fotiniei. Ce ar zice Englezoaica zachin­
şi plimbându-se pe al.eile parcului,. printre florile tiană despre caracterul l\li? Dacă va pleca acum . . .
ei îndurerate, ii.veni s'o oprească brusc, s'o tragă mai trece câtva timp . . . şi apoi . . . Astfel, egois­
de o par·te cu vechea lui Îndrăsneal3 şi �ă-i spue : mul lui găsea că e mult mai lesne să facă pe in-

www.dacoromanica.ro
',o B O A B E D E G R Â U

dureratul, pe nenorocitul îndrăgostit, care se luptă senină, netulburată, lipsită de supărare., lipsită de
cu o 13udabiIă sforţare să-şi sugrume sentimentul... ură, - apoi lăsă ochii in jos şi zise :
- Dacă i s'a urit cu .noi . . . ce să mai spun eu?
Buna doamnă Sandris nutrea mereu speranţa, că - Nu mi s'a urit cu voi, toate ca toate, zise
va mai ţine pe nepotul ei Încă vreo săptămână la Anghelosj dar dacă e neapărată nevoie să plec • • •
Stânca Roşie. Când a auzit Însă in seara de Luni, - Atunci să pleci I întregi Fotinl.
- Sau mai bine să plecaţi! strigă Mimis ; zău,
acum se potriveşte pluralul Foriniei.
D-na Sandris Închise ochiul spre Anghelos cu
un zâmbet cu înţeles, ca şi cum îi spunea: t: Vezi,
"
copiii sunt supăraţi; şi au dreptate D.
Nu tocmai la timp potrivit, d·nu! Sandris citea
SOţiei sale o scrisoare a d·nei Marinis primită
în seara aceea. Mama lui Anghelos, foarte poli­
ticos, poftea copiii la Atena. Fiul ei, când visase
la inceput o astfel de călătorie, îi scrisese că nu
era cu neputinţă să se întoarcă cu vara lui. Ea
prinsese lucrul. Aştepta fără doar şi poate pe Fotini
şi ruga acum pe cumnata ei să·j trimită şi pe
Mimis.
- Cât despre Mimis, zise d-I Sandris, are încă
şcoală şi nu poate. Foiinl Însă dacă vrea . . . Ce
zici tu, Fotinl ? Pleci mâine dimineaţă cu An·
ghelos? Vă intovărăşesc eu până la Patras. Hai?
- Şi cu cine mă intorc pe urmă? Întrebă fără
poftă Fotinl.
- După ce·şi dă examenele Mimis, peste câ·
teva zile, venim şi noi să te luăm.
Fotinl rămase câteva secunde pe gânduri .
Anghelos cu toată mila lui avu curiozitatea crudă
d vadă ce pretext avea să născoceasdl.. Ceilalţi se
mirau de această chibzuială, iar Mimis nu·şi cre·
dea ochilor văzând la soră·sa atâta apatie. In
sfârşit Fotinl vorbi :
- Până mâine dimineaţă . . . imi pare foarte rău,
dar nu pot să mă pregătesc. Nu pot să merg la
Adeseori, in aceste uit greoae şi dureroase, vedu. Jre Fotini Atena aşa, pe nepregătite . . . Până Vineri . . . An·
schimbati, :l5cundndu·�i surerinţa .,i plimbJndu-se ghelos se grăbeşte şi nu poate să aştepte. Re­
pe aleile parcului nunţăm la călătoria asta, tăicuţule, şi mergem altă­
dată.
de hotărîrea lui nestrămutată să plece numai decât - Cum vrei! răspunse d·l Sandris, care preţuia
mâine dimineaţă, se plânse : mult dictonul . vorba lungă sărăcia omului ••
- Aşa dar, astea tlu fost ultimele zile, şi le pe­ Mimis crezu că soră·sa înebunise.
treceai numai la oraş ? Frumos ! . . . A, trebue să - Ce i·a venit sărăcuţa de ea? zise; azi dimi­
ne despăgubeşti. Să mai stai . . . nu mult. . . pân3 neaţă părea foarte bine.
Vineri, şi pleci cu vaporul celălalt. D-na Sandris nu spuse nimic. Dar în gândul
- Cu neputinţă ! ei se născu o bănuială. Cum se poate, Fotinl să
Anghelos se împotrivi cu tărie, pretextă mii de nu facă tot ce se poate ca să ţie pe Anghelos, până
treburi şi mii de nevoi, cataclisme in sfârşit, numai să se pregătească şi ea! Bănuiala ei însă, pusă in
ca să·i poată convinge că nu putea să amâne nici legătură cu o oarecare duşmănie ascunsă intre ei,
măcar cu un ceas. L-au rugat toţi cu stăruinţă. copilărească. o supărare din prea multă dragoste,
� umai Fotinl nu scoase niciun cuvânt. Şi fiindcă
"
era sprijinită pe o temelie gre�ită. Toate putea să
d scuţ1a
l se prelungea fără ca ea să ia parte, mama şi le închipue sărmana femele, afară de adevă­
ei băgă de seamă şi se miră de atâta lipsă de bună ratul temeiu al vrăjmăşiei.
cuviinţă. Vaporul pleca la şapte dimineaţa. Anghelos tre­
- Cum, F.otini? . . Ce înseamnă asta? De ce buia deci să se scoale devreme. Cu gândul acesta,
nu rogi şi tu pe vărul tău? cu conrtiinţa împovărată şi cu dispoziţia stricată,
Fotinl ridică brusc capul. Privi fără teamă pe dormi tepureşte şi zorile îl găsită treaz şi sleit de
mama ei, privi o clipă şi pe Anghelos, - privire oboseală.

www.dacoromanica.ro
GRIGORlOS XENOPOULOS: STÂNCA ROŞIE ".
Se sculă numai decât şi se îmbrăcă. Era foarte - Dă-mi pace ! . . . am să te spun J domnule
devreme încă, soarele nu ieşise ; nu se deştepta­ Mimis ! . . •
seră Încă nici copiii şi nici cei bătrâni; poate chiar Spunea şi repeta mereu Marietta, din ce în ce
dormea şi personalul. Ii era tot una; voia să iasă cu mai mult.3 spaimă. Poziţia ei fără îndoial3
afară, să se plimbe în parc, la aer curat. Şi i-ar arăta o silinţă să plece. Dar nu pleca. Cu toate
plăcea mai mult să fie singur. Visa la un fel de că erau clipe În care Mimis n'o ţinea, decât slab
salut tainic către meleagul acesta care i-a dat atâtea şi alintător de umeri, nu pleca. Poate că În Îm­
emoţii, atâtea bucurii, atâtea dureri. La urma ur­ potrivirea dela urmă era ca o piedică şi respectul
mei, prevedea: avea să-i rămână şi această întâm­ micei servitoare faţă de tânărul stăpân. Se ruga
plare o frumoasă amintire. De ce nu? Şi când de el, il ameninţa, dar nu îndrăsnea nici să strige,
îl vor părăsi cu timpul sila şi căinţa, işi va aduce nici să-I împingă, nici să scape de el alunecân­
aminte numai de scena din scorbura măslinului du-i printre mâini ca o pasăre. Ai fi zis că aştepta
şi se va Înfiora de plăcere. să i se facă milă de ea şi să se retragă singur.
Scobori uşor, incet, ca să nu trezească pe ni­ Şi privea cu ochi speriaţi in gol, mută, ca şi cum
meni, şicând ajunse jos, o luă pe aleea pardosită dăduse peste ea cea mai mare nenorocire din viaţă.
cu plăci de piatră care trecea prin faţa odăilor de Compoziţia era fireşte frumoasă şi dacă ar fi
serviciu şi mergea până la poftita din spatele par­ fost Într'un alt moment Anghelos ar fi admirat-o.
cului. Pe acolo ieşea mai repede. Atacul puternicului şi binefăcutului adolescent la
Întâia Înfierbântare a sângelui, impotrivirea moale
Pe când trecea, cu luare aminte, auzi un zgo­
a fetei coapte care primea atacul bărbatului cu
mot ciudat. Ceva ca o frecare de picior pe podea,
împăcarea unui animal frumos, cuprins de instinct,
ca nişte glasuri sugrumate, ca un gâfâit de om
care se opinteşte. Se opri, trase cu urechea şi în­
ţelese că zgomotul venea dintr'o odaie de servi­
ciu. Se apropie de uşe şi i se păru <> clipă că aude
vocea lui Mimis. Cum! s'a deşteptat aşa de de­
vreme? şi ce caută el acolo ? Dar uşa era închisă
şi şovăi s'o deschidă.
Incăperea aceea era la colţ. La cel3lalt perete,
sus de tot, avea şi o ferestruică, acoperită numai
cu o plasă de sârmă. De acolo, alături, Începea
scara terasei dela parter. Dacă suia trei, patru
trepte, putea foarte bine să vadă prin ferestruică
tOt ce se petrecea în odae.
Curios, intrigat, Anghelos se sui. . . Işi apropie
faţa de plasa de sârmă şi privi. Era Mimis . . . Şi
împreună cu el era şi Marietta.
Micul boier se juca cu servitoarea. O inghe­
suise la marginea unei mese mari acoperită cu
albituri, - se vede că Marietta se sculase de di­
mineaţă ca să calce rufele, - şi o ţinea în braţe
cu sila. Anghelos privea dela marginea ferestrei.
El, abia sculat din pat, nepieptănat, cu cămaşa
şi cu pantalonii largi de marinar, frumos, voinic,
aprins; ea delicată, slabă, palidă, decoltată, cu C3-
mizolul ei alb. Mâinile le ţinea în fa�, ca un
scut în contra atacului băiatului, iar faţa o ferea
de sărutările lui, aplecată, cu gâtui întins. Mai
multă spaimă, decât ruşine se vedea pe faţa ei,
cu ochii deschişi mari, sălbatici, ca ai unei pisici
care pândeşte un duşman. Avea aceeaş înfăţişare,
dar mai întinsă, care atrăsese luarea aminte lui Vaporul pleca la fapte diminea!a
Anghelos alaltăieri seara. Mimis probabil în ziua
aCeea o atacase pentru întâia dată şi poate chiar fără să ştie, arătau În linii unduioase şi gingaşe,
În clipa când el Îşi făcea mărturisirea nelegiuită. o imagine de viaţă plină, dintre cele rare. Dar
- Stai la un loc, domnule Mimis . . . ii spunea. Anghelos nu mai vedea decât grozăvia nouei ne­
A
��in� ��! !�:� ţ�� �f� i; :�.i : C:
ţ d e a legiuiri.
î c o , ·n . s �
f1eţele ! . . . ii răspundea băiatul. Stătu puţin şi, temându-se ca nu cumva să se

www.dacoromanica.ro
.,,. B O' A B- E D E G R Â U

întoarcă brusc şi 53-1 vadă, se dădu jos şi pled şi cordialitate, fraged şi rumen la faţli, cU ochii
repede ca un hoţ. foarte simpatici şi cu năsuleţul umflat puţin pe
Când ieşi din gddină, îşi simţi inima bătând lături.
ca şi cum el era vinovatul. Işi aduse aminte de - Eşti gata, Ang!"tele?
convorbirea aceea cu Mimis pe drumul c crestelor t, - Gata.
atunci când au Întâlnit pe Marietta şi-şi zise : - Vin şi eu acum!
, Şi această nenorocire tot eu am făcut-o! . . . •
Nu greşea. Sămânţa lui dădea roade. Din clipa In chioşc luară cu toţii împreună gustarea de
în care cu atâta uşurinţl il înrrebase vărul lui dimineaţă, pentru cea din urmă dată, cam grăbiţi
dacă incercase vreodată 53. facă curte Marieuei, fiindcă era târziu şi trebuiau să plece ; cam emo­
Mimis, cu toate protestele şi morale1e lui, se gân­ ţionaţi, fiindcă gândul despărţirii apăsa încă pe
dise că n'ar fi du . . . Ca şi cum Anghelos cu Anghe1os. Forinl, cu rochia albă-albastră, cu care
întrebarea lui îi spunea eli avea tot dr�ptul şi o văzuse întâia oară - n'a pus-o dinadins, era
toată putinţa să se bucure el, mai Înaintea oridirui Îmbdicămintea ei de dimineaţă cea mai obişnuită­
altuia, de fata aceea frumoasă, crescută în casa cu faţa palidă, acoperită pe ici pe colo cu nişte
lor, în mâinile lui, - micul boier se mirase şi el pete neregulate, de roşeaţă slabă, îşi apleca ceaşca
cum de nu se gândise până atunci la asta. Restul, şi nu spunea aproape niciun cuvânt.
ceeace-i spusese pe urmă, le găsi ca o leqie a Se scularâ şi o porniră, tOfi la olaltă pentru cea

;f ��ci �� �:: �� ci� r:��'hlp;:r�J�� !�i:::�


l a că l e din urmă oară. Cei doi fraţi posed pe Anghelos
_l z la mijloc, iar în urma lor veneau cei doi soţi. Se
de ea. Astfel îi deschisese oc ii şi-I pusese faţ3 in îndreptară pe drumul platanilor şi încet ajunseră
faţă cu ispita. la izvor. Acolo, la umbra răcoroasă cu micile ta­
In dragostea asta nenorocită a lui Mimis cu fata nale de apl, îi aştepta trăsura, încărcată cu gea­
din casă, în legătura care începea cu jocuri, dar mantane, aşa cum venise într'o zj. Numai că ală­
nu era departe să ajungă primejdioasă, - Anghelos turi de Nionios, era aşezată o glastră cu o frumoasă
vedea Încă o rudă cuprinsă de pornirea animală, iasomie de Arabia - darul doamnei Sandris către
încă o nevinovăţie feciorească ponegrită, încă un văduva fratelui ei.
lucru sfânt pângărit. Dar acest sacrilegiu era al lui Din ţeava de fier care ieşia dintre pietrele aco­
aproape tot atât cât şi celălalt. perite cu iarbă, deschisă zi şi noapte, izvorul ne­
Adâncit in gânduri, ajunse la marginea livezii adormit îşi vărsa apa argintie, fără mare putere,
de măslini şi privi din depărtare bisericuta. Soarele fără grabă, aproape fără sgomot, cu stăruinţa aceea
ieşise din mare, iar conca cea mică a Altarului, liniştită, cu monotonia statornică a eternului. Dâra
cu faţa spre răsărit, se coloră in roz de cele dintâi de apă curgea, cu un cântec dulce şi melancolic,
raze. Atunci Anghelos îşi aduse aminte de scena în basinul de piatrll., plin, revărsat, oglindă de
din urmă de acolo, şi cu un surâs amar, care sfârşi apă, mereu tulbure de miile de brazde ciclice,
intr'o strâmbătură de silă, zise aproape tare: care alergau una după alta la suprafaţă, veşnic
- .. Frumos, frumos, n'am ce zice, am împo­ renăscându-se.
dobit Sfânta Masă la Stânca Roşie ! •. Lui Anghelos i se păru că-i era sete. Sări peste
Cu gândul acesta, cu simţimântul acesta, singur­ băltoace, se apropie de izvor, lipi gura de feavă
singurel pe creasta aceea, aşa cum visase el, privi şi bău apa rece. Cu întâiele înghiţiru,ri băgă de
roată livada, măslinul bătrân cu scorbura, parcul, seamă că-Î era sete cu adevărat şi sorbi până nu
chioşcul, vila, Stânca, marea şi-şi luă in taină mai putu.
rămas bun dela locurile care i-au dat atâtea emoţii, Apropindu-se de ceilalţi cari-l aşteptau lângă
atâtea bucurii, atâtea dureri. trăsură, şi ştergându-şi cu batista picăturile de
Iar priveliştea colorată trandafiriu, natură dulce apă de pe haină, strigă vesel :
şi bună, îi răspunse cu un zâmbet de amărăciune - Imi sunteţi martori ! . . . Am băut, plec şi
şi iertare. izvorul curge înainte . . . Să nu-mi spuneţi pe

ac�����is ;; � r,�N�J��� :! ����: ��f��i


S
t a � i î
lui răscolit se făcu senin . . . Gândul că pleca la
urmă că setea şi nenorocirea mea l-au făcut să
sece iar vreo doi, trei ani!
Ceilalţi râdeau. Numai Forinl n'a râs. Se gândi
timp, il liniştea oarecum şi-I mângâia. Şi deoda�, fără să vrea, că tot aşa un alt izvor a secat când
ca o urare ieşită din inimă, îşi aduse aminte de
proverbul Foriniei cu pisica. Ah, de n'ar fi făcut
�� ! ! �� ! �f�� �: U: �d �; ����
is
OS se
ă
lu
a d
I î �
el
cl

paguba ! . . . n'ar fi putut poate să-I rostească în cuvinte. In


Incet, incet, se întoarse in grădinl1. şi, când mintea ei însă, o intâie icoană - aceea care i se
ajunse la chioşc, îl strigă de sus Mimis. întipărise dela venirea lui Anghe10s şi pe care i-o
Micul doritor de plăceri, după ce se săturase reaminteau acum gestul şi vorbele lui - ii născu
de �rutări, se suise in camera lui ca să se îmbrace. automat o altă icoană, care i se păru potrivi�. .
Iar acum îi vorbea dela fereastră, plin de veselie Şi i se făcu milă de nenorocitul ei văr.

www.dacoromanica.ro
GRIGORJOS XENOPOULOS : STÂNCA ROŞIE

Aici trebuiau să s� despartă. Numai domnul - Sărmanul Anghelos 1


Sandris şi cu Mimis aveau să-şi conducă mosafirul - • Şi de-ai şti cât e de nenorocit! t se gândi

până la vapor. Cele două femei trebuiau să-şi ia Fotini.


rămas bun de pe acum. Cu puţin Înainte să ajungă pe podiş, mama ei
Anghelos sărută mai intâiu mâna mătuşei sale; se Întoarse şi o Întrebă pe neaşteptate:
şi ea îl strânse În braţe şi-l sărută de multe ori - Ascultă, Fotini, acum În urmă ai avut ceva
ca pe un copil, cu lacrimi şi cu vorbe călduroase : cu Anghelos?
- Cu bine, Anghele . . . cu bine, copilul meu . . . - Eu, cu Anghelos ? făcu Fotini; nimic. De
Să săru�i pe maică-ta din partea mea . . . Să nu unde scoţi aşa ceva ?
ne uitaţi. . . să ne mai scriţi . . . Auzi, Anghele ? - Ştiu eu? aşa mi s'a părut• . .
Anghelos făgădui. . . îi mulţumi pentru ospi­
talitatea neuitată . . . o asigură că zilele petrecute
t n r ce ai e r� in
:� � � An �d!� : :� � � � i i � ;:l�
i . g us u e . . z că
vorbele lui căuta să întârzieze o clipă de grea cum­
pănă . . .
Dar veni şi rândul Fotiniei.
Fecioara sta lângă mama ei nemişcată, dreaptă
ca o lumânare, cu mâinile lăsate în jos, cu pleoapele
coborîte.
- Fotinl? zise încet Anghelos şi-i luă mâna
într'a lui.
Se cutremură, ca şi cum fu deşteptată dintr'o
stare de letargie. Şi indată, cu o mişcare vie, ridică
mâna cealalt3 şi-o sprijini pe umărul lui, ca şi
cum ar fi vrut să-I îmbrăţişeze. O clipă il privi
drept in ochi, cu un zâmbet nesilit, dar dureros.
Şi se aplecă spre el . . .
Schimbară un sărut - unul numai. Buzele fe­
tei, cu trăsăturile ciudate, curbe de o formă
aparte, aprige, car� se sfârşeau Într' o îndoitură
strâv.să la margini, ajunseră obrazul tânăruhii fără
şovăială, puternic şi plin, Într'o sărutare dornică
de iertare. Dar buzele lui abia indrăsnir3 să-i mân­
gâie puful, şi plesniră fricoase În gol. Ca şi cum
auzise pentru a treia oară glasul ei adânc: « nu mă
atinge ! t, Anghelos se Încurd şi puse o sărutare
speriată, rece, prefăcută, mai mult ca s'o vadă
ce l â i i
� �i ��f ���h;f r :�t::; �:
, e i ipa aceea Mimis,
ştii că vaporul are să te lase pe jos?
- Cu atât mai bine ! zise doamna Sandris.
Singur'- in chioşc, tr5ntit� pe unapeaua de pait, Fotini îşi
pl1ngea v:lrul pierdut
Fotinl mişcă buzele, ca şi cum ar fi vrut să spuie
ceva, dar nu se auzi nimiC. Se uită numai la An­
ghelos care se suia în trăsură. Şi-şi ţinea mereu - Greşală !
p!eoapele întinse, deschise bine, ca şi cum O gâ­ Fotinl nu spuse nimic altceva, fiindcă se temu
să n'o podideasdi plânsul . . . Nu dorea nimic decât
i o lacrimă, pe care nu voia s'o lase să se scurgă . . .
dla
Trăsura porni. Cele două femei dmaseră la să plece Anghelos cât mai repede j �i totuş în
izvor, salutând, până se pierdu la pantă şi vârful ultimul moment îi fu milă de el, atat de mult,
bi�ului. Fotinl urmă să se uite cu pleoapele ţin­ încât se miră şi ea. Salutul fricos, ca şi cum îi
tUlte; dar acum ochii ei albaştri erau umezi . . . ar3.tase dintr'odată-intreaga lui nenorocire, îi sfâşie
Şi În clipa în care îşi ridică bustul, îşi lăsă jos inima. Aşa dar, . Î.n adâncul inimei ei, il iertase ?
Adevărat, nu mai simţea nimic, nicio ură împo­
�pul. şi lol pe mama ei de braţ ca să se întoarcă
mapol spre cas3., două lacrimi udară obrajii ei triva nelegiuitului ei văr, care a îndrăsnit s3.-i vor­
fragezi. bească de dragoste? .
Tăcute, mamă şi fiică treceau încet pe drumul Nu ştia nimic, decât că era întristată. Pustie­
umbrit al platanilor. Doamna Sandris cu adevărat tatea îi păru şi mai pustie, când se întoarse dela
mişcată de despărţire, suspina din când în când, izvor. Lipsea ceva acum dela Stânca Roşie, lipsea
ca şi cum vorbia cu ea Însăş : ceva ! . . . Casa, grădina, livada - ciudat ! - Ai fi

www.dacoromanica.ro
374 B O A B E D E G R Â U

��;; ! ���r !������: f � ��� � �� ��


zis el se uitau la ea dureros, cu plânsul in ochi . . • niite bizare - acum şi le lămurea ea - ce altceva
Iar când reintr3 În chioşc şi vl1zu pe scăunel au i S i I s i
cartea lui Anghelos, pe care a uitat-o deschisă la I t u I a l n t
pagina unde a rimas cu cetitul, i se păru că·I mult, Încât se văzu nevoit să i-I mărturisească.
aştepta, el are � se arate chiar acum şi el pe alee Oricare alt om nenorocit În locul lui, n'ar fi făcut
o i sl s
� ���� �:n :�:� ;��:ru��� � �!���dc;�
a n i SO la fel ? N'ar fi căutat cu orice preţ fericirea lui?
i c o s Î Aşa dar, ce i-a făcut Angheios cu voia lui, ca ea
Într'însa de atâta vreme; iar după ce se uită roată să-I urască ? Nu, n'a acut, - a păţit. Anghelos a
În jurul ei şi se incredinţă că era singurii, căzu pe păţit ceea ce a păţit vărui Iuliei, pe care-I compă­
o canapea de paie împletită şi isbucni în plâns. timea pentr:u nenorocirea lui; cu singuI:a deosebire
că nenorocirea acestuia putea fi mai scăzută, de
!şi plângea vărul, numai pe vărul ei. Pe bunul vreme ce Iulia, după cum spunea lumea, suferea
�i iubitul ei văr, aşa cum l-a cunoscut, din ziua şi ea odată cu el, - pe când ea . . . o, ea s'a purtat
In care l-a vlizut pentru întâia dată, până în clipa în chipul cel mai rău, cel mai crud :
grozavă În care i-3 vorbit la Stânca Roşie şi a Nu i-a mai vorbit - nu s'a mai uitat la el, - I-a
dispărut deodat3 . . . Fiindcă În ultimele trei zile, lăsat să plece, - I-a gonit.
nu, n'avea văr. Dintr'odată se făcuse pentru ea Ce insemna dacă nici ea nu putea face altfel?
ceva mai mult decât un str3in, un vrăjmaş. Il ura. Oare din pricina aceasta era mai pUţin nenorocit
Gândul că o rudâ aşa de apropiatâ, un frate, a şi mai pUţin vrednic de compătimit Anghelos ?
putut s'o privească *cu ochi răi ., îi făcea atâta O, da, nenorocit . . . Aceasta o vedea doar foarte
groază, Încât, şi de două ori mai mult de l-ar fi bine in zilele din urmă, câte le-a petrecut cu ea
iubit, tot atât avea să-I urască. la vilă. Cu toate dI. a făcut tot ce i-a stat în putinţă,
La inceput, sub cea dintâiu impresie, care cu din politeţe şi din eroism, ca să nu dea nimic de
greu se stinge, sub povara mirării, o spaimă ne­ bănuit, totuş n'a putut să se ascundă. 1 se schim­
spusă pe care i-o nlscuse taina lui, se arătă egoistă. base până şi culoarea feţei şi vocea şi felul de pur­
Se gândea numai la ea şi i se părea că el a vrut tare. Căzuseră toate trăsăturile vesele ale feţei,
să-i întindă o cursă, s1l.-i facă rău. Pe urmă însă, până şi mustata ii era lăsată trist în jos . . . Sufere1,
Încetul cu incetul, începu să se gândească puţin era indurerat, chinuit . . . Şi pentru chinul acesta,
ti la el. Din întâia clipli în care îi apăru trist, ura cine oare era de vină?
I se inmuie, spaima se micşoră. Şi incepu să-I In seara aceea i-o spusese : « Eu am să fiu mereu
compătimească. nenorocit. . . tu n'ai nimic de suferit. . . Mâine
Era şi el de vin1l. dad o iubea ? Oricât de nein­ plec şi nu mă vei mai vedea niciodată •.
cercată era Fotinl, ştia însă că Voinţa nu poate Şi a plecat. L-a luat trăsura care-I adusese şi s'a
duce Iubirea . • . Ii era verişoară, e drepti dar o pierdut în vale. S'a dus ! . . .
vedea şi o cunoştea pentru Întâia oară. Era pentru Singură in chioşc, trântitâ pe canapeaua de paie,
el - parcă nu i-a spus-o ? - cea mai frumoasă Fotini îşi plângea vărul pierdut. Şi mai plângea
fată din câte a văzut vreodată. Şi incet, incet, fără pe nenorocitul tânăr care, datorită frumuseţei ei,
să-şi dea seama, zi şi noapte mereu împreună, într'o pleca cu o rană nevindecabilă în inimă, veşnir;:
legătură aşa de strânsă, lăsă ca prietenia lui, dra­ inselat şi cu izvorul secat pentru el.
gostea lui de rud1l. să se preschimbe în iubire. Aşa-i era scris, - se gândea Fotinl.
Nu era drept, nu era cinstit. . . Dar cine a spus
d nu? Pardi n'o vedea el însuş şi nu se lupta GRIGORIOS XENOPOULOS
să-�i străpungă sentimentul neiertat ? Acele ciudă­ (Urmu::l) din grtcqte de Amon Miltachide
ţemi inexplicabile din ultimele zile, supărările, ma- desene de 1. TlIOdorescu-Sion

www.dacoromanica.ro
c R oN 1 c A
Cărţi, conferinţe, congrese, expoziţii
ZIUA CARTII. - Gândul unei s!irb!itori a drţi i in teci a Academiei Române, cu figuri neuitate printre ele, ca
România era mai vechiu. Chiar dacă nu 1-OIt fi avut scriitorii aceea a Secretarului perpetuu, Dimitrie Sturdta, şi cu atâtea
şi oamenii de cultură, l-ar fi adus Intre noi pilda stdinli­ greutlli, din trecut şi de astlzi. D-I Ţzigura Samurcaş a
Illii. De mulli ani lulm parte la Târgui international al arlitat meritele d-lui r. Bianu in organiurea bibliotecarli din
drţii del.. Florenta. De fiecare dat:!. s'a propus ca seclia Romlnia �i a amintit despre Biblioteca Fundaliei Universi­
rom"'neasd.. Inainte s1 ia drumul frumosului oraş italian, d tare Carol r, care e gata sli ajute, ca şi altldall, Asociaţia
fie arlitatli Bucur�tjuluj intr'o aşeure de probă. Felul cum Bibliotecaril or. Dup3 iŞCdinţl 5'3 flcut inaugurarea Expoziliei
se pregltnc paniciplirile rom.5neşti la asemenea expoziţii, Clirţii vechi, aşezate În secţia Stampe1or, in vitrine, cu probe
mai mult in ultimul moment, n'a ingliduit schimbarea in de drţi şi de publicaţii, incepSnd dela ISoa, din epoca sla­
bptli il acutei pireri, care ar fi Insemnat întâia txp02:iţie il von3, pe la Coresi, vremea de inflorire a lui Matei Basarab
, c3tlii rom5nqti moderne, cu oarecare spiti i şi chezăşie de şi Vasile Lupu, secolul de aur al lui Bdncoveanu, plnli la
continuitate şi tradilie. Numai Academia Români şi-a fkut scrierea nouJi, semichirilid şi latin�, şi pSnli la ortografia in­
ma,i de mult datoria, cu Expozili ile ei de cute veche, Rb- dreptatli a ultimelor luni. Expozitia a dmas deschid o lunJi
pUIUluI nu mai putea sil intân:ie, intreagă ti a fost cea mai frumoasli şcoalli pentru tiparul
Ministerul Instrucliei, Cultetor �i Artelor s'a hotărit si românesc al secolelor trecute, atât din principate cit şi dela
reia anul acesta, illSl cu toată convingerta �i dându-i de ' Rom"nii din alte împărlţii. A fost contributia, plinJi de o
aceu loall desvoltaru, un Inceput destul de sfios, din 1930, strălucire liniştită şi dltltoare de (jor, a Academiei Române
al Directiei Educatiei Poporului, şi s1 organizeze o zi a c1rţii la Ziua Clir!ii.
in toată Iara. Credincios unui principiu, pe ure l-a procla­ A urmat, numaidecât după aceea, deschiderea Intâiului
mat In ProieclUl de lege a organiZării cullUrale şi în a\cli­ Congres al Clrţii, în Aula Fundaliei Universitare Carol 1,
tuiru Senatului Cultural prev3zut acolo, el nu şi-a luat insu� sub preşedinţia M. S. Regelui. Niciodati o serbare a deţii
acustă sarcinli, ci a chemat la colaborare pe toţi cei intere­ n'a adunat la un loc o lume atât de alud, Curtea Regali,
sali. A apărut astfel pentru întâia oară la noi, un organ de Primul Ministru al Iirii, Ministrul Instrucţiei, Ministrul
lucru in care se glseau alături reprezentanţii scriitorilor, ai Agriculturii şi alţi repre�entanţi ai Guvernului, cei mai de
editorilor, ai Iibrarilor şi ai Ministerului Culturii Nalionale. seaml scriitori români, cei mai puternici editori, cei mai
M. S. Regele a binevoit s1 dea acestei InCHc3ri hultul Său inim�i librari, un public mirat şi dornic de un asemenea
patronaj şi d ia Insuş p;ane la cele mai insemnate mani­ prilej neaşteptat. O publicitate bine organiutli, pentru care
festliri. Nu se putea ca atâta in1elegere, Insunelire şi munc1 presa ,i-a deschis cu dărnicie foi l e, afişe de ani, ca acela al
si nu glseasd o dreaptă răsplltire. Ziua C3rlii a fost o ade­ lui Mac Constantinescu, sau afişe de rec1aml ale diferitelor
v3rat3 biruinlli. edituri, contribuţia radiodiluziunii, au dCJteptat marea luare
Ziua de 20 Maiu s'a deschis cu o şedin13 a AsQl::ia!iei Bi­ aminte popular3. Reproducem din cud.nt1rile tinute, pe aceea
bliOlccarilor din România, la Academia Români, sub preşe­ a d-Iui D. Gusti, Ministrul Instrucţiei, Cultelor şi Artelor,
din1ia d-lui I. Bian\!. Asocia!ia se aduna dup3 o lungă in­ In ure sunt formulate scopurile, Insemnătatea şi programul
trerupere. Ea ins3 putea sli constate dl, în tot accst rbtimp, Zilei Clirţii, şi cuvintarea de Închidere a M. S. Regelui
lucrase prin mulţi din membri, atât de bine indt un mare Carol II, m3reaţl prin tonul inalt ti duioasl prin amintirile
numlir de puncte din programul de lucru de acum nouă ani intâei tinereţi şi ale bucuri ilor cetirii, dela copilul aplecat
a fcst trtput adus la indeplinire. Unul din ele, şi nu cel peste cartu cu poze p:lnl la omul în putere, care caull
maj pUţin Insemnat, este şi aceastl zi a clrlii. Sfltosul pre­ rbpunsuri la Întreb5rile tulburlitoa� ale vieţii. Din partea
iŞCdinte ne-a povestit episoade dela Inceputurile marii biblio- Academiei Romlne a vorbit d-I r. Simionescu, din partea

www.dacoromanica.ro
37' B O A B E D E G R A U

A"trei ardelene păr. J. Ag�rbiCe:\nu, din parlea. scriitorilor, biblioteci populare unde circulă pentru tel mulţi ,i umplu de
d-I Corneliu Moldovilnu, din partea. editorilor d-! N. Ioa­ rod sufletul naţional. Programul unei politici a elrţii e tras de
niţiu ,i din partu librarilor d-I PilVe! Suru, ca un încincit ins� desvoltarea şi formele sociale pe care u le-a luat.
cântec a! clrlii, cu unele din cele mai frumoase cuvinte glsite Ministerul Jnstruqiei, Cultelor ,i Artelor se simte dator d.
i
p�n1 ilcum !il noi pentru puneru in lumină il tipuulu! �i il ajute pe toate dile crearea ş rlsp�ndirea drţii originale ro·
m1nuitorilor lui, iduli ,i tehnici. m1nq:ti. El nu filce in felul acesta dedt d contribuie la im­
bogllirea vieţii sufleteşti a neamului noslru şi la întlrirea lui
prin valori fărl moarte, Intr'un domeniu in care lucreatii necon­
tenit, mai cu $taml prin acest auxiliar nepreţuit.
E o datorie deja sine înţeleasl şi o mlsurl de prevedere ca,
nu numai s1 foloseasd o unealtl, Ură s1 se Intrebe de Uuritorul
şi de nevoile ei, ci sl-i aibă şi pe unul şi pe celelalte mereu în
ochi. Aşteptlm astăzi prea mult dela scriitori, ca sl nu-i in­
conjurăm de toată preţuirea, dragostea �i purtarea noastrl
de fj:rijă, at1t pentru găsirea unei expresii a gândurilor şi n�­
zuintelor societăţii romSnqti in plină prec.:.cere căt şi pfntru
pregătirea unui singur suflet Românilor de pretutindeni. O

0-1 D. GU$U a SPU$ următOilrele:

• Sire, Urmând cuvintelor pe care Maiestatea Voastră


le-a rostit de .titu ari, ca un inalt ,i cald indemn ţlri
i, şi li­
nându-ne aproape de f.lpia care le-il insolit, avem bucuria 5.li
V1 vedem ,i d V;t închin1m un Insullelit omagiu, la înt�iul
Congres al elrţii in Rom�nja.
Aces(congres a iqit din convingerea. c1 literatura, scrisul
i
ştiinlific, publicaţiile populare ş produsele tiparului in deobşte,
dnd rbpund cerinţelor ,i increderi
i puse În ele, sunt cele mai
credincioase şi mai vioaie purtătoare ale g�nduluj ,i culturii
unui popor. Cartu, care le cuprinde şi le simbolizează, e vred­
nică de cea mai stăruitoare luare aminte. De dnd tiparul a
ajunş d (abrice cartea repede, frumos şi ieftin, inlrebuinjarea
ei s'a intilU in ap. măsură indt s'a $chimbat in mai mult dedt M. S. Regelf plednd dela Fundaţia Universitar!! Carol 1,
un simplu vehicul de idei şi de idealuri. dela Congresul Cărţii, ca să se ducă la librăria Scriitorilor
Cartea. este azi o lozinel şi un $Cmn deosebitor al stadiului Rom�ni dela Teatrul National
de civiliulie in care ne găsim. Din punclUl de vedere al cullUrii
poporului omenirea se Imparte In ştiutori de carte şi in neştiu­ societate omeneascl se decapiteatii dacă illi nesocoteşte (run­
tori de carte; din punctul de vedere al culturii inalte ea se (ălqte �i
i ei ioteleclUali, Uuritori de frumos şi de adevăr; ea
cu elrtile pe care visătorii ,i glndilorii ei le-au creat, cu muile trebuie să se ferească, deci, s5 cadă într'o asemenea greşal1.
biblioteci nalionale unde ele sunt adăpostite sau cu nenumlrate Calea ne-a arătat-o Insuş Maiestatea Voastră când a înfiinţ:at

www.dacoromanica.ro
C R O N I C A

de curind, allturi de cd�hute Fundaţii culturale regale, !;!dnse bitul, 'dar un drum insemnat prin lumini biruitoare. Librarul
acum in 'acelaş puternic mănunchiu, o noul Fundalie" Regele este, împreuni cu scriitorul şi editorul, tot aş.a de strlns legat,
Carol II-lea ' pentru Iiteraturl şi anl. In afarl de producţia deşi In alt chip,'de viaţa drţii. El trebue luat deopotrivl in
,tiin!ifid fi de cea populară; urmlritl de alte Fundaţii Regale, comunitatu n�tri.
aceasta s'a oprit Cu to;litl Inţelegerea şi voinţa de inviorau Când am bolitÎt si aritim Într'un fel vi%ut de tOli interesul
Inaintea scriitorului de frumos'şi a artistului, şi singuri aceasti Statului şi a! $ocietiţii rom�neşti faţi de carte ,iam ales aceastl
opriu este o adeviratl apoteozl! Ne vom sili !il mergem elt formă, a %ilei a d.tJii, care a glsit numai deelt buna primire şi
mai dep;!rte pe calea aritatl. inalta ocrotire Maiestlţii V�tre, Intliul glnd a fost si pun
Alituri de scriitor apare intreprinzltorul, cau pune la in­ Impreună şi si le cer si ajute pe reprezentanţi
i celor trei bresle,
dem!lnl mijloacele materiale, pricepuea şi patima lui pentru hotlritoare in acest domeniu: scriitori, editori şi librari, Ei au
carte, ca !il o reali2:eze. Firi editor, Cartta e numai un manuscrÎ5 răspuns tOli, cu o Însufletire mai presus de orice atteptlri, şi au
o;Iirecare, a cirui valo;lire n'ajunge deelt la cunoştinţa dtofVa, dat printr'o colaborare str!lnsl şi jertfe de tot felul reuşita
şi În primejdie si rim!lni totdeauna numai un manuscrÎ5. otganÎ%aţiei de asthi.

Congresul Cirlii; cuvlntarea plr, I. Aghbiceanu

De aceea editorul şi editura rom!lneasd nu se pot desvolta Aşa inue cele mai mari d.ştiguri ale zilei drlii actaliti
pentru noi numai in cadrul coclului comercial şi al legii cererii conlucrare neprecupelitl şi rodnic! Între asocia[ii1e de scriitori,
şi ofertei, ci fac parle vie din problema culturali a lirii şi ca editori, librari şi Stat, Ea e plină de nldejdi pentru viitor.
atare au dreptul [a toată luarea n�tră aminte şi la întregul Ziua elrlii a fost gAnditl ca o mare manifestare in toa.!.5 [ara,
nostru sprijin. care si aibl un îndoit caracter: de serbare a culturii şi de tirg
Librarul se aşea%i, la ,.indul lui, ca un mijlocitor între cele al publicaţiilor. Congresul deţii, In care se vor discuta proble-
dou3 puteri de pân! aCum, una materiali şi aha spiritual"-, mele ei de dIre cei internaţi şi se vor propune îndreptări,
scriitori şi editori de o parte şi cititori de alta. expozilia drţii vechi rom�neşti organiuti prin bun3voinţa
Cititorii rimln, de altminteri, obiectul şi scopul atât al scrii- AeademieiRomânedin colecţiileşiin localulei, upoziţiacirţi1or,
torilor elt 1i al editorilor, 1i acela care-i face s3 ajungă pânl la documentelor, stampelor dela Arbivele Statului, Fundatia Uni-
ei are un rost şi o însemn3tate unici. Oda d[ugărul călător cu versitară Carol I şi biblioteca I. I. C. Btitianu, şedinţele Aso-
traista plină de clirţi sfinte sau de îndrumiri dn3toase, al în- cialiei bibliolecadlor şi a SeCţiei bibllologice a Institutului
tâilor secole ale tiparului romlnesc, pânli la marile firme de Social Român, fac parte din întlia categorie; Libriria festivl
libr3rie de asthi, în care se poate privi ca intr'un sistem cit- a Societilii Scriitorilor Români din foyerul Teatrului Naţional,
cu1ator al culturii prin publicaţii, e un lung drum 5uitor stri- l!Şturca artistiel a librJriilor şi vitrinelor pentru eafe s'au

www.dacoromanica.ro
37' B O A B E D E G R Â U

in.sutuit premii ;I.nUrJK, toat1 publicitatu, fac parte mai mult �mă In grija nemlrginit1 a Maiest!llii Voastre, vom indrb.ni
din a doua categorie. Nu vn:;!U sli trec sub t!lcere d toate sli st!lruim. pentru binele şi imllarea neamului nostru •.
şcolile din ţară ;!U slirb�torit ast!lz.i z.iU;! elirlii prin oonferi
nle M. S. Regele a incheiat cu aceste cuvinte, ascultate cu
I;! CU13 şi vi:ite de expo:titii, biblioteci şi Iibr!lrii, cee;! ce îi o insuflelire şi cu o mişcare, pe ClIre nu ştiu daeli le-a
mai cunoscut Aula Fundaţiei Universi­
tare Carol 1:
Cele câteva cuvinte pe care le voiu
rosti, lin 53 le incep printr'o declaraliune,
care pleacă din ad�ncul sufletului Meu:
sunt fericit de a fi astbi in mijloculd-v.,
pentrucă Mli simt Imr'un cerc de prie­
teni_
Această prietenie, de care sunt legat şi
personal şi ca Suveran cu aceia cari sunt
cheffi.31i de a rlispindi cultura in popor,
este o legătură care - dupl cum a spus
d-I preşedinte al Societllii Scriitori
l or
Români - dlinu�te de mai bine de 20
de ani. Mie Mi-au rlimas adânc intip1-
rite in suflet şi in minte acele şezători,
in care erau chemali scriitorii ca sli-şi
arate ceea ce au publicat nou. Acel grup,
care se Întrunise atunci in Palatul din
Calea Victoriei - ,i dintre cari astlz.i
din nenorocire mulli au displitut - sunt
sigur că a fost un pretios indemn la
munca scriitorilor romini. Asupra sufle-_

Libr3ria Sociel11i1 Scriitorilor Romini la Teatrul Nalional tului Meu ind a avul un adinc efect, ,dei
prin leg3tura personală care am putut-o
sporeşte incă acel caracter de serbare a culturii de către tot face, am invltat .'1'3 iubesc, nu numai ca protector, dar şi ca
Jineretul nostru indreptat astfel clitre izvoarele de mângâiere om, pe scriitori. Şi din aceast1 leg3tud suflettasc3, din aceast1
,i de putue ale drlii.
Ministerul lnstrucliei, Culteior şi Arte­
lor, pe Ungl panea lui de inţiativl [n
orJ;!nizarea acestei z.ile, in dorinţa s1 do­
vedusc:t şi prin fapte deadreptul d in­
,e1ege s3 desf1şoare o intrug!l politic:t a
drlii, institue un premiu de literouură
• Regele Carol al 1I-lu _, in valo�re de
�5.000 lei, care s1 se dea in fiecare �n in
:tiua c:trlii, celei mai bune lucdri literare
:l anului,printr'un juriu ales de Societatea
Scriitorilor Rom:1ni şi prezidat de mini­
Slrul lnstrucliei, Cultelor şi Artelor; hoIă­
r:'şte s! publice două bibliolec, una a
clasici[or rom!ni in editii definitive şi
alta a clasicilor str1ini in traducere, Udnd
apel lacei mai buni cunoscători şi la cei
ffi.3i indeminatici sc;riitori, c� şi la editu­
rile care pot $-'o dea o elt mai frumoas:i
hain! tehnică; iar pentru pUliciparea la
tirgul c:trlii, cumpără opere ale scriitori­
lor rOln!ni moderni in valoare de 100.000 Libriria Akalay in Ziua C1rţii
de lei, care se vor distnbui prin Socie-
tltile mari culturale celor mai active biblioteci populare din dugosle, a zvorît
i in mare parte gindul şi hot:5.rirea Mea de a
ti
nulul lor. proteja şi incuraja oriunde cultura românească.
Si", Ceea ce am pus la cale ,i am ÎnUptuit astlzi este nu- In noianul indtletniciri
l or şi grijilor defiecare zi, adunarea de
mai uo tnceput. Dar ajutaţi de credinţa n�trl in puterile asl!lzi, s:5.rb:5.toarea de astăz.i, este una dintre acelea care trebue d
drţii, In rSvm. de cultură a neamului rom!nesc şi mai cu umple sufletele tuturor de un imbold nespus spre zile mai bune.

www.dacoromanica.ro
C R O N I C A 379

De a vedea aci Îmruniti - aş putea zice - pe produdtorii culturii. Pun nesf1rşite n1dejdi in conducerea d-vQaSlfe, c..re
culturii nationale, În acelaş gind JÎ acelaş suflet, este pentru siogurli va putea sli dea roadele pe cate toti le aştept1m.
Mine o nespusl bucurie. In acest glod salut pe toti cu toati dragostea Mea şi vli
Cartea este acel negriil motor de Yi
alli, acel nespus În­ asigur ind odat1 de ntsflrşitul Meu sprijin şi grijli.
demnlitor Inspre fapte, care, din mica copillirie pinli in ad1nci
blitrlnete, este un tovariş nespus al omului. Dela copilul mic, Dela Congresul Clirlii, M. S. Regele, miniştrii, scri
itorii
care rlisfoeşte - adesea rupându-Ie - foile, in care nu-I atrag şi cei mai mulţi dintre participanţi s'au dus la Teatrul Na­
dedt pozele, la tlnlirul adolescent, care se Imhatli de ritmul ţional, unde Societatea Scriitorilor Români organizase un
poeziei, pânl la omul matur, care citeşte ca sli-şi intlireascli bazar al clrţii româneşti, la care vindeau operele lot şi dldeau
sufletul, ute Intreaga desU.şurare a vieţii. autografe scriitori
i inşişi. A fost una din cele mai bine pri­
Şi acum, privind drumul ca� s'a parcurs in ţara noastri, mite şi izbutite manifest1ri. Niciodatl scriitorul român şi
Imi aduc amime ind, -şi nu este aşa de mult de atunci ­
de vremea dnd abia una SOIU douli mici biblioteci - una cu
hirtie roşie şi alta cu hirtie albastrli - erau c1rţiJe rlspindite
in popor şi pe lingi ele dteva calendare cu mai mult sau
mai puţin interes.
Asthi cartea, cu tot numlrul restrins al cititorilor, Începe
totuş s1 pltrundli În masele poporului. Colaborarea dintre
scriitori, editori şi librari, va fi factorul care va immulţi citi­
torii lor ,i care va fi deci organul principal al rhpândiri
i cul­
turii În mase.
Pentru Mine riua de astlli are şi un alt rost, dci ea Însem­
neau inceputul activitliţii nou organixate a Fundaliilor
Regale şi in special inceputul de vi"Il al Fundaţiei Regele
Carol II . Pe aceast1 fundaţie se vor putea bzui
i şi vor gisi
oricind sprijinul cel mai neprecupeţit toţi Uuritori
i culturii
romlneşti. SI ştie toţi d prin organul acestei Fundaţii sunt
chiar Eu care veghez.
In rlisplndi�a drti
i avem loii o datorie: Uri a fi moralişti
excesivi, avem totuş datoria de a Încuraja În prim dnd acele
clrţi cafe pot folosi spre ridicarta moraU a poporUlui şi care pot
re neapl­
53 Împr1ştie in Întreaga naţiune cunoştinţele de care ..
ratli nevoie.
Urmlnd acut program vi pol ..nunl" d Fundaţia Regele
Carol II va Începe publiCOIrea a doul biblioteci.
Prima este aceea pe care am numit-o Eu ' Biblioteca Ener­
giei ,. Sunt drti prin care se va pune la indemina, atit a
tineretului cit şi a omului matur, glorificarea actelor de nruod,
de energie şi de strlduinţl, care vor servi - sper Eu - pentru
incurajarea acestui spirit atit de necesar in desvoltarea naţiu-
nilor.
A doua va fi , Biblioteca Enciclopedici ' in care se va putea
pune la Indemlna fiedruia un m3nunchiu de cunoştinţe
absolut necesare.
Aceste douli biblioteci poate cl intri Inu'o nouli categorie,
clci ele nu sunt biblioteci propriu zise populare, cât sunt Afişe ale Clirţii pe sulzile Bucureştiului
biblioteci care pot sta 1.. indemln.. oriclrei plturi imelect\J;lle.
F..c astlti deci apel la scriitorii noştri, ca sli vin1 I1ngl cartta ca atare, nrl altă Încadrare, nu s'au bucurat de o mai
Mint 1i sli-Mi dea tot sprijinul lor, pentru pro�irea cit mai vie iubire şi dutare din partu publicului. Bazarul, gindit
repede a acestor noui publicaţiuni. numai pentru o singurl zi, a trebuit prelungit şi in ziua ur-
Un al doilea fapt al inceputului activitliţii Fundaliei Regele mltoare, cu slli pline şi cu vân%liti ca� au intrecut pe ale
Carol II, este acela d pune la di
spozili.. scri
itorilor Iipsili celei mai puternice ibrlirii
l din oraş, cu atracţia vadului şi
de mijloace un numlir de locuinţe pentru vara aceasta in loca- a drţii str�ine. Rabatul a fost dlruit de editori rondului de
Iitatea Buşteni, pensii al Societăţii Scriitorilor Români.
Sper că În acele frumoase colţuri ale muntilor noştri scri- Editorii au hotlrlt, pentru întreaga dptlim111ă Începul3 de
tarii vor glsi odihna şi oxigenul necesar pentru rdntmrta Ziua C1rlii, un rabat de 20°/., ceea ce a adus un mare spor
muncii lor. de y5nure in toall tara. Afişele de propagandl şi circulă-
Mli bucur d am avut asllizi prilejul de .. vi putea saluta riie d<ate tuturor librăriilor au lucrat In acelaş scop. Apariţia
pe tOli, acest mlinunchiu - cum am zis - al produdtorilor cu comunicliri, propuneti şi discuţ.ii la Congresul Clrţii, al1-

www.dacoromanica.ro
,80 B O. A B E D E G R A U

turi de seri ilori şi librari. a Intrtgit doctrinar, ceea cea fost Ştirile, venite din ţ;lIi arat:l el Ziua CJrlli 011 fost pretu­
ap de bine preg3tit comercial pentru aducerea la Indeplinire tindeni imbdliptll. In oraşele universitare, cu mari bIblio­
a iniţiativei Ministerului Instrucţiei şi a Direcliei Educaţiei teci. s'au organiui expoziţi i ale drţii cu serb3ri la care au
Poporului. Editorii au fost din tntAia zj şi pl.n3 la urml, la luat cuvântul rectorii sau bibliotecari i şi profesorii de litera­
datorie. turi român:l, iar in celelalte or�e, librarii şi intelectualii au
Librarii şi-au schimbat magazjnele În adevlrale ezpoziţii lucrat alllturi pentru inviorarea publicului şi propaganda
ale drlii curente romAneşti. Colecliile velhi ale Academiei Ro­ cllrlÎÎ româneşti. Direcţia Educaliei Poporului stdnge d3ri
mAne impreun3 cu vitrinele şi cu aşeurî1e dinliuntru pe de seam3. statistici şi fotogralii. pentru -o lucrare din care
pupitre şi rafturi ale libr3riilor, cu o grijli deosebitl atAt 51 se poat! urmlri In Întregime şi In am3nunt ceea ce a fO$t
pentru bogllia dt şi pentru frumuseţea preuntlirii, insem­ IntAia zi a drlii. Ea rimAne o dovad3 strilucit:l de ceea ce
nau realitarea celei mai felurite şi mai iru:tlitrate ezpozjlÎi a poate da conlucrarea bine Indrumatlli, chiu intr'un domeniu
c.;a acesta, cue, mai mult din vina nOOll!Stri. este la noi pAnl
ast3zj mai pUIin r3scolitor şi popular.

ANAL/ZE L1TERARE. - A ieşit de curlnd o carte, grea


de liter3 mlrunti ,i de .subtitluri şcolăreştÎ. care intlmpini
chiar dela coperti: ' 3� opere din literaturii romlni. Analize
literare (re:tumate. comentarii, disculii, aprecieri). Activitatea
societliţii pentru sludiul literaturii române a elevilor din clasele
VI şi VII ale Liceului Gheorghe Şincai din Bucureşti. 193�-
1933 f. S'ar p:lrea d e vorba de o lucrare strict din cuprinsul
şcoli i " care n'a fo.st tiplritl dedt ca un indreptar ,i ajutor la
eumenul de bacalaureat; carte UcuI:l de şcolari pentru şcolari.
Cred el e mai mult.
Mai tntliiu. aceste anali:te îl intorc din nou printre noi pe
poetul I. M, Raşcu. Il intorc, e drept, mai mult ca profesor,
totduuna metodic şi pe alocuri pedant, cum le sl:I bine oame·
nilor de catedrl, dar, cellilalt" visătorul acoperit de rme,
i nu
lipseşte nici el. Un cuvânt îl d:l de gol, pe neaşteptate. din
mijlocul celei mai cenuşii expuneri. Autorii cerceta!i sum
clOll!Sici. Alecsandri. Odobescu. Alecu Russo. C, Negruzzi, Duiiu l
Zamfirescu şi chiar Miron Castin ,i Ion Neculce. Ori�ontul,
pe COIre sunt chemaţi s1 se mişte. e abia al unei clase de liceu.
Amintirea lui Ovid Densusianu, nu a filologului, ci a literatului
,i a judeclitorului de act3, rlmâne covâllit�le. Ce inseamnl
toate acestea, pentru credinta in Iiteraturli, inv3llitura migliloas3
şi puterile de rostire alt poetului ascuns destul de slângaciu În
haillOII lui de profesort' Lecţiile de felul cum se line o disertaţie
se lumineazl deodat3 de văpaia acutor Însuşiri, Pentru atitu
fapte şi leglituri mai ales Înlre noi şi cultura france%l cartu
aceasta, nevinovati la Inflţi;are, va fi intrebat:l ,i amintită de
cunosclitori Col un i%Vor, Ele rlsfdng ani de cliutări prin bi·
bliotecile Puisului şi un interes, care e tot pe atAta glas al
omului de Şti inli. pe cât e glas al singelui. Nu e nimic dacl
sunt strecurate tntlmplător " flir3 stlruinţă. pentruc1 stirnesc
La o mid librlrie in Ziua ClIrţii numaidec1t luarea aminte ,i se plstrta.t1, Poate eli va sosi odall
timpul, prea mult amAnat, al unor prelucr3ri temeinice, Sunt
clirlii româneşti din dte puteam face ,i din clte am avut. at51ia cari il aşteaptli, Printre ei indrilsnesc si mli numir şi eu.
MifCarea In librllrii şi pe strll:ti In faţa lor a dat actlitti :tile 1. M. Raşcu a fost membru al Şcoalei Române din Franţa.
o Inf3iJ şare de slrblltoare şi de mare târg. Cele mai fru­ S'a dus acolo, In pliol b3rbllie, Ibându-şi catedra dela Focşani
moase vitrine au fost premiate cu diplome de onoare, date şi o Indeletnicire impreuol cu elevi i dela Liceul Unirea, in
de un juriu anume aldlu1t din preşedintele Societ3ţii Scrii­ societatea literarl Gr. Alexandrescu, pe care o reia acum cu
torilor Români, dintr'un repre:ttntant al editorilor fir3 li­ puteri crescute . Mi·e vie incl in minte plăcerea spirituală pe
brlde proprie şi dintr'un arhitect decontor. M. S. Regele care o aveam rllsfoind Anuarele cu dliri de sumă despre cirţi
insolit de Voitvodul Mihai a cercetat cele mai multe din şi scriitori şi despre elII3toru prin munţii Putnei. � putea s1
librliri
i, Ie;-a I:ludat şi admirat a.Jetarea şi a cumplrat c1rţi. povestesc, UrI si caut in rafturi volumaşele vechi şi poate
Seara. Ziua artii s'a incheiat cu o şedin!! a Secliei Bi­ pierdute, popasurile 1011 unele pagini frumoase SOIU pe unele
bliologice a Inlnitutului Social Rom�n, când d-I G. Ada­ culmi de unde se vedeau lidrind departe In vlii focurile oraşelor,
mescu 011 Ucut o comunicare despre Bibliografia r omSneascli, totdeauna cu 1. M. Raşcu al3turi. Nu se poate sli nu fi spus un

www.dacoromanica.ro
C R O N I C A 38,

cuvint in , Ideea Europeanl ' sau în altl revistl unde scriam acum un sIert de secol, a hot!ri! ca Muzeul 51 se cheme de
pe atunci. VibralÎ.;l aceasta de ordin mai mult cultural nu e azi inainte , Antipa >, dupl numele directorului� organiza­
deloc: mai prejos şi mai trecltoare decit una curat literar1. torului lui. A fost o recunoa,tue cuvcnid. � cu atit mai
Apoi anii s'au pus sl alerge ! Ca o seoorl1 frumoasl pe un prelioasli cu cAt se rostea intr'o asemenea formil şi zi, pline
balcon inu'o li de serbare, pe unii din ei spânzurli citeva deopotrid de strălucire.
m1nunchiuri de alexandrine. Dar poetul p1rea n1vllit de cer· Oamenii, cari au patruzeci de ani, îşi aduc antinte, ca
cetltor şi de omul de carte: In locul cununei de cintlret ispitea mine, de Inceputul de Muzeu adlipostit In nişte case destul
diploma de doctor. n dutai In înf.liţişarea dorilli şi nu-I mai de pUlin potrivite din strada Polo"!. Parcl dd cQCostircii
intl1neai. şi paslrile de ap'- cOCOf;l,te pe: un dulap şi vitrinele cu marile
Mi·aduc aminte, şi pard-i ieri, de un drum la Fontenay­ lighioni păroase, Ingrlrnlidite in dli menite 51 fie locuinţe
aux-Roses. M1 duceam ca 51 ies din Paris, ca sli v.lid strl­ omeneşti şi nu iDclperi largi pentru viata naturii. De-aici
ule povârnite pe care umblase A1ecu Golescu in pribegia dela le-a luat omul acesta mic, hot!dl şi neastlmp!rat, care ori
.849 şi puţin ca sli cunosc şi s1 întl1ntse pe I. M. Raşcu, pe unde a trecut, pe la PescArii, pe Ia Academia Romln1
..
pe care il ştiam acolo. Mli cooorisem tocmai din vestitul
tramvai, cotisem pe dupl rampl şi mli Indreptam incet spre
drumul cu nume lupg. Copii se fupreau, drucioare cu zar­
zavat treceau dela un trotoar la altul, muncitori cu haina
pe un umlir se Intorceau acasl. Inaintal]1 Url grab3, incintat
de tot ce ml intâmpina ca şi cum aş fi fost acolo pentru fiecare
din acele lucruri tn parte. Atunci am v1:z:ut venind de de­
parte un om, deosebit de toli ceilalţi. Umbla prin mij[()(;U1
str1:z:ii şi era imbrlcat de sus pânli jos fn negru, inalt, gln­
ditor şi alb trandaliriu la obraz. P1rea un pastor hughenot,
care se ducea cu o carte sub bral [a cine ştie ce adu­
nare sUnli. Am ,tiul din intâia c1ipl, printr'un presimt
sigur, el e I. M. Raşcu, dar prea trecea frumos şi nu I·am
oprit. Ml temtam chiar 51 nu-şi lase ochii pe mine şi 51
ghiceasc3 astfel d mli aflam acolo pentru el. Am urcat pin!
la şcoaU, mai mult ca sli mA Incredinţez el nu ml lnşe[asem, şi
am plet.lt din Paris Bri 51-1 mai caut. 11 v.5.d şi acum, in aceastli
t.lrte, treclind ca atunci, prin forfota unui cartier de miel
provincie didactic1, In haine Închise, Înalt şi pe gânduri, ca un
pastor. Toţi il privesc, dar el lşi vede de drum, Url sl prind!
de veste, de prea mult3 adincire in sine, el pe margini sunt
oameni veniţi anume ca d-i vorbeasel şi sl-I asculte. Crede el
se pierele cu totul în cadrul şcolăresc in care se mişel. Nu vrea
sl fie mai mult, aproape dintr'o consideraţie de stil şi de armo­
nizare cu mediul. A:stlzi, ca p odinioarl, nu mli pot bot!ri
51-1 smulg din aceastA amlgire. profesorul dÎ5cutli cu elevi
i
chestii de plan şi de prezentare de distrtatii.
In al doilea dnd, aceste simple analite deşteaptli in noi ca
o mare dorinl! dup1 o istorie a literaturii romine, care ne
lipseşte. De secolul al XIX-lea dupli Gheorghe Lulir sau
dupl Regulamentul Organic n'a indrlznit sl se apropie ni·
meni, decit sau In unde monografii rlislele de am.linunt sau
M. S. Regele In Muzeul de Istorie Natl!raJil
rn fresce prea largi şi personale, de socioJogie literari.. O ti:·
punere d()(;Umentarl p critică a ind.iului nostru secol literar, sau pe la alte aşezliminte a Ilsat urme adinci ale unei munci
cu toatli strllucirea, fOvlieiiie şi rlsplntiile lui, ne lipseşte. Ur1 preget, chibzuite şi rodnice, E vorba. de d·1 Grigore
lat'- d o lucrare de şcoalJ, in t.lre un poet, nu un critic sau Antipa.
un storic
i literar, a aIIezat In treael! citiva liruşi de botar, ne Le-a luat, e o vorbll care mai de grab3 inşeal�. Aproape
aduce deodat'- aminte de aceast! mare durere ,i datorie a cul­ toate colecţwe, care fac ispita şi fala Muzeului, sunt noui.
turii noastre. Cele ale Iări
i au fost strlose şi preglitite, fie de·a-dreptul fie
Sli desprindem din foile ei şi acest înţeles mai ad�nc, pe care prin neobosite ntijlociri, iar cele exotice, prin lepturi cu
nu şi l-a ştiut, şi s'o preţuim cu atlt mai mult. oamenii de ştiinlli ai strlinlt!ţii, capi şi ei de aşezliminte ase­
m!n!toare. Istoria cre,teri
lor şi a organidri
i acestui Muteu
MUZEUL ANTIPA. - In luna Maiu s'au slrbltorit 25 se glseşte însă scrisă, cu o documentare deslivAilitA, intr'un
de ani de. când Muzeul de Istorie Natura"- din Bucureşti s'a num�r din ani i trecuţi al • Boabelor de griu . Tot ce vreau
aIIezat in localul dela intrarea şoselei KÎ5selef. M. '5. Regele sA adaug e eli au fost timpuri, numaidecit Inainte de rAzboiu,
carol II, care a fost de fală, ca şi marele du unchiu, Carol r, dnd el era mai bogat decât este ast.li%i. In subsoluri l e lui

www.dacoromanica.ro
B O A B E. D E G R Â U

:se g1se;lU, nu diot2mele flUmQ;lSe de ;lcum, Insi nu nui putin m;lre;l. Incepe, de pldl,
i d. se vorbeasd de un Aquarium la
%ugtivite şi moa"e, ci un ticoros � t;linic Aq.urium cu peşti Const;lnt;l, de care Muzeul nu trebue si timlnl stdin. Ar
şi ;alti locuitori ;li Duolrii ,i ;li Mlrii Negre, u
i în Pucul fi ca o reinviere şi o mut;lre intr'un nu:diu mai prielnic ;l
Carol, ca un cadru şi ca o intregire vie, schita de grădină unei sectii pe care ti cel dintliu a avut-o ,i a popubrWt-o.
Cine il c;lută pe. d-l Antip;l acasl şi e primit în odaia de
lucru lşi dil. mai bine sunu, dintr'o rotite de ochi peste
rafturile de c3rti şi publicatii de specialitate sau peste in­
clirdtura de manuscrise, de albume şi de preparate de pe
masli, atlt de personalitatea omului clt şi de lucrul mâinilor
lui. O;lmeni de ştiintl, biologi şi biologi ai apei mai avem.
Spirite intreprinutoare şi condudtori practici, mai cunoaştem.
MI indoiesc insi că ar putu cultura româneasd sl ne uate
ashi
t. o mai norocoasl îmbinare a celor doul insuşiri, intr'un
singur om, pus pfÎn ravna lui şi prin potrivub Imprejurl­
rilor la locuri de comandă. Nimeni nu cunoaşte mai bine
printre noi problema apelor romlneşti,. fluviale şi maritime,
in latura lor de cercetare obiectivi sau de tehnică şi ex­
ploatoore comerciall. Dtoparte stau drtile, dela tratate şi
comunidiri de ihtiologie, panil. la lucril.ri speciale despre Du­
nhe şi zona ei inundabilli, despre pucuit sau monografia
in pregltire a Mării Negre, iar de cealaltl, canale prin plaur
şi stuflr�, institute de hidrobiologie, o relta de organiz.1ri,
un nou trident de Poseidon care se ridid şi stlpâneşte
peste apele nQ;lStre. Astlzi d-l Antipa e plecat pentru o c0-
municare la Institutul Oceanografie din Paris sau pentru o
conferinll la radio din Viena, iar mâine am.m ci a fost la
portul pesclresc dela Tusla, Ilngl Balcic, sau inspecttall în -
Deltl luctiri de canalizare şi de indiguire. Iar de câte ori
îl int;\lneşlÎ e deopotrivl de vioiu, cu noui planuri, plin de
ştiri şi de anecdote, sc1p3r3tor de voie bud şi de duh de
luptl, mai cu seaml tol.nlir În ciuda celor şaizeci de ani.
Academician la seclia ştiinţifici şi preşedinte ;al PARIO-ului,
In acela, timp; Director al Muzeului de I5torie Naturală şi
om numai bine fleut pentru tratative de diplomaţie financiar3,
all-1
i pe d-I Antipa, aproape nstituţionalitat,
i prin voia regall!
Sunt atltia COlri cred el doctorul Cantacuzino e numa
i un
M. S. Regele, Ministrul lostlUCfiei, Cultelor şi Artelor,
d-l D. Gusti, şi d-l Gr. Antipa
Institut de Seruri, el Simu e numai un Muzeu de arte
plastice; ei au si creadă de acum inainte şi ci doctorul Gri­
zoologicl, atilt de bine în%tstratl In deosebi cu plsări de gore Antipa, ghemui acesta de idei pururi noui, de iuţeli
balt3. Oriclt de împotrivl ar fi Imprejurlrile, aşteptlm dela dmbitoare şi de bune hotlriri, de care avem ntvoie şi pe care
Muzeu o Intoarcere la preocuplrile din trecut, cu atilt mai il dutilm ca si!. ne regbim Încrederea şi dragostea de lucru,
uşor de înfăptuit astlzi cu elt sunt şi alte puteri gata si!. e numai un muzeu de animale Imp�iate, prinse in ace sau
ajute. EI ar trebui s3 dea mai cu stama Indemnul şi îndru- pbtrate În spirt.

Turism, sport, educaţie fizică


EXCURS/ILE ŞCOLARE. - De mulţi ani etle din urml intreprindere asemlnltoare. Ea nu Inseamnil o rupere de
zile de şcoaIlln România sunt zile de excursii. Obiceiul inceput şcoaIl, ci o Ilrgire şi o infrumuseţare a şcolii cu tot acest
de marele ministru Harel şi pe care l-am apueat şi noi cari orizont. Dt altminteri, mica excursie şcolati, aceea care se
prin 1907 mai eram în liceu, s'a plstrat. Acum chiar, vapoare poate incadra :aproape în orar Uri o intrerupere de cursuri,
Înclrcate de elevi coboar3 spre Vâlcov sau vagoane de tren fa�e parte mai de mult din mijloacele didactice. O lecţie despre
şi autobuze cu verdeaţil la ferestre şi cu nume de '/Coli din tot curentul electric şi aplicaţiile lui, nielieri nu se poate Înţelege
întinsul llriiscrise cu creta pe învelişul de tabll, ureli pe toate mai bine deCilI ·inaintta dinamurilor sCilnteietoare şi a ta­
vlile la munte. Cursurile se incheie cu aceastil vedenie zâmbi­ blourilor de distribulie de putere dintr'o uzinl de lumină sau
toare a c111toriei. Şcoala se umple de veselie şi de toate pri­ de tramvai. Intilniţi deseori sau aţi Ucut pane din grupe de
vel�tile sttibltute Într'o incintare care e mai cu staml a elevi cari intri uimiti in sil,lile de sticlil şi de fier şi vild cum
v1rstei. foaia de carle se face viatl. La fel cu o lecţie de ÎlItorie sau de
Excursia şcolari are În sine ceva care o deosebeşte de oria geografie şi cu cercetarea unei vechi m�nlstiri a oraşului sau

www.dacoromanica.ro
C R O N I C A

i
:l Imprejurimi l or roase de du şi umplute de pietriJuri şi cheiere de an. Ea :lre acest rost de rhullet nui viu ş de mărire
:lluviuni. Din materialul mărunt didactic şi din laboratorul a perimetrului sufletesc.
clasei se trece deodată în natură şi În creaţiile mari ale civili- La noi, În România nouă, alături de punctul de vedere
uţiei. E vorba mai cud-nd de o leCţie de lucruri utraşcolară, geografic, atunci d.nd e vorba de :llegerea drumului, şi-a
decât de o excursie propriu ::isă. Din excursie ea are numai făcut loc din ce în ce mai mult un punct de vedere regional
partea de ieşire din mediul obişnuit şi de mişcare, într'o cultural. Păm;'\nturi, 03meni şi feluri de cultură neaştept�te
disciplină liberă faţă de disciplina supraveghiată a orei de CUB. s'au alipit deodată pământurilor, oamenilor şi felului nOSTru
Excursia şcolară de sUrşit de an e pUfin acelaş lucru şi de cultură vechiu. InUlişarea Basarabiei sau a Bucovinei
mai mult altceva, Itinerarul, programul fn general şi condu- sau a Transilvaniei poate, în multe părli ale ei, să fie întâlnit3.
cerea ei trebue să oglindească acest caracter. Ea trebue să şi în Moldova sau in Oltenia vecină. Lumea de acolo nu e

0-1 Gr. Antipa, lin1ndu-şi cuvântarta. In fund membrii Academiei RomSne

fie, Înt;\iu, destul de depărtată ca să scoală din locurile cu care însă mai pulin noul şi spititoare.
i S'a pornit atunci un fel de
şcolarul e deprins. In intâile timpuri se şi hotlirised două schimb de excursionişti şcolari din provinciile vechi dIre
feluri de excursii : una la munte şi alta 1;1 mare adiel in regiunile nouile provinci i. Incepe să fie centru de turism şcolar Braşovul,
de contrast, unde deosebirta de imprejurările de acasA puttaU cu Tâmpa, cu Biserica Ne<lgr�, dar şi cu Şcheii şi cu Tocilele.
Soli sad mai limpede În ochi. In fapt atunci şi mai ales acum, Mormintul lui Andrei Murqanu, căruia Ucentsc�. dnt1re\ul
clasificarea e mOl.Î puţin hotărîtă şi simplificatoare. Principiul de bisericl �i ucenicul lui Anton Pann i-a dat melodia lui
rlimas acelaş, COlre e tot pe atât ped;lgogic pe d! e de turism, Deşteaptă-te Române, primeşte alte Sleaguri şi la alte date
înseamnă trimeterea grupului şcolar spre un punct C;lrdin;ll dedt tricolorul pândit ::iua �i noaptea de jandarmii unguri
unde lumea să-i apară nouă. Nu e vorba atât, ca la mica plimbare din uua de 3/r5 Mai, ;lniversarea revolUţiei transilvlinene
�colad, Inlregitoare a lecţiilor, de o OIdâncire şi mai mult în dela 1848, Incepe sli fie umblat Blaiul, pentru stdlucirea lui
mediu şi de dutarea legliturilor cu el, ci de descoperirea, de btinism şi de drturlirie vie şi pentru amintirea mari l or
03recum, a adedrului că putem trece prin cadre naturale şi fapte şi lupte date în cuprinsul lui. Dela anul s'ar pute;l ca
sociale, foarte deosebite, în. care t03Iă şti inţa e să ştim cum orăşelul dela vărsarea T1rn;lvelor una în alta să aibă un stadion
i
să ne cuiblirim ş să ne aflăm putinţele � uneltele de lucru. pentru Intreceri sportive şcolare la Inceputul fiecărui Mai, ceea
De aici uimirea, care nu se mai satură, eroismul şi creşterea ce ar însemna Înd un element de ispită şi de chemare. Incepe
micii personalităţi in incredere, initiatid şi dor de bptă, pe sli fie căutată Suceava, aburitl ca In pulberi de s i torie şi de
care le dă la iveaa in participanlii ei, excursia şcolară de in- uitare pe coastele ei pline de biserici, de cetăţi, de sfinti şi

www.dacoromanica.ro
,,. B O A B E D E G R Â U

de croi. Incepe sI,",i prime.ucl oaspeJii neobosiţi, Chişin1ul, clasei e subilitl prio vraja personalitltii profesorului �u prin
cu uliţele lui lineare, prea largi şi crescute cu iubi. Ţara sugulia şi unitatea de atentie a unei lectii bine conduse. Şco.
se invioread tn plrtile ci de cea mai slabi mişcare prin larul se pierde in aceastl uoitate şi dod priDlr'o intrebare,
paljii acestor zeci de mii de c1lltori tineri şi veseli. Ea e recapJtl conşti inţa individuali de sine, chiar prin aceasta iese
descoperiti, ca Inlt'o mare expediţie de explorare de cei mai din comunitate. Comunitatea de joc a recrealiei e'prea sflrilmatl
ascuţiţi şi mai irulufJetiţi observatori. Pc de alll parte, Bucu· şi mai mult aoarhică, cu o dutare a {ieclruia si lie {oloseasd
rqtiul ajunge o loz.incl pentru 101 tinerelul $COlar de pesle de ea ieşind din ea. Singuri acc.astl comunitate nesiliti a
munti şi de peste Dunlre şi Prut. Metropola romlnismului, excursiei se implrtlşe!jte pc din doul, de COlI$trlngere şi de
In care s'au ingrlmldit atStea comori şi unde viaţa neamului libertate, ambele primite nrJ murmur pentrucă toţi cei ce se
nostru bate mai pUlcrnid iŞi mai frumoasl, trebue vl%ull supun lor sunt deopotrivl. Profesorul insuiŞ nu e dedt un
cel pUţin odatl de orice Rom!n şi cu atât mai mult de orice membru mai mare al excursiei. Folosul acestei convietuiri
iŞcolar. Alte prilejuri, de concursuri interşcolare, sunt menite se poate descoperi din amintirile care mai cu seam! se pl·
parel abia bine ca si poarte vorba prin câţiva in cele mai strud şi se intilnesc la şcolari in vreo lucrare scrisl, iar la
rlsleţe unghiuri şi si truc.ascl in cei rlm� acad dorul lil ia noi in ce ne·a rlma.s mai iubit din timpurile Innorite ale copi·
acelealji drumuri de mic hagiaUc. Nu mai amintesc de alte 13riei. Fireşte el ,tii si spui 'despre o piaţJ, o biserid, un
plrţi dorile şi cercelale, valea Prahovei, oraiJele � dda Du· tablou, o cascadl sau un stol de pelicani plutind aurii peste
nlre, Corl$tanJOI sau MJrlşqtii, mlnbtirile din Vtlcea şi din balt3, care se incadrea%l In anumite cunoştinte de carte, dar
Neamţu sau Delta Dunlrii. $tii 10 deosebi si povute,ti despre bucuria afllri i impreunl,
Excursia şcoladirl$l mai urmlreşte ceva şi alj zice d acesta ştreng!riile fiecăruia, sufletul şi firea cutăruia şi cut�ruia,
e scopul, pe când locul ales e numai un mijloc, allturÎ de care nicăieri nu se dau la iveall mai nderit iŞi mai din plin decât
allele. Acc.astl laturi de iovltltud, o'are de ce sl sperie, in timpul uoei ucursii. laii aci momtntul :social al excursiei
pentrucl ea se intllnqte In orice Cltcursie, de oricine ar fi �Iare de sUrşit de an, care tocmai prin loc mai Indeplrtat
Ucutl. Orice u:cursie ou e decâl un drum pentru petrecere iŞi prin timp mai lung. dl putinţa acestei infloriri in vot a
iŞi Invlţlturl. Intru eSt se poate vorbi mai mult de o petrecere personalitlţii şi a simlului de grup intre cei de o indeletnicire
cu Invltlturi sau de o lnvlţlturl pllcutl, atârni mai curând şi de o volrstl asemenea. Şcoala işi găseşte In excursie nu numai
de firi decât de planuri dinainte ticJuite, dar una şi alu, In cât o aplicare a atâtei teorii, dar şi o intregire, cu elemtDle directe
de deoubite mbuti, nu lipsesc niciodată. Cea mai bogati iŞi de naturi şi de viatl.
mai vutitl căllu%l gbitl p5nl asllzi pentru turistul interna· De aceea o excursie şcolad trebue pusi la cale cu toatl
tional, e &edcckerul, pe care a' putut--o gindi şi tipiti dorul grija. Pe vremuri, Ministerul Instrucţiei !,i organizase chiar
de duel schimbat intr'o adevlratl ştiinţi Inel din Evul Mediu, un serviciu anume, care Ucea itioerarii fi conducea grupuri
pornirea spre documentare şi spiritul de intreprindeu al p0- de �lari, dupl principiul economic, minuoat realizat de
porului german. RlsJoiţi insI Baedeckcrul, cei cari nu I·ali oameni'de carte, al celei mai mici sforţlri pentru cel mai mare
folosit pâni asl1zi, şi veti descoperi cu mirare el el ute o enciclo-- rezultat. Serviciul apoi s'a risipit. Excursiile Ind continu� şi
1 U iI av � " P o � cad cu totul in sarcina fieelrei şcoli. Ele au Joc intr'o vreme
��:: 7�� ::��; ���; �� � :� �� �:�: :�:� ; � �
�d
infOrml i
u rea t ţ n
ezi, adiel o faptl de invlţlturl. Şi dael aceasta
o vor iŞi o umplrl cu mari jertfe blnqti toţi drumeJii pl·
dnd, impinşi de marea Irebuinll a cunOaljterii Intre sine a
popoarelor, oamenii s'au Invăţat si viziteze In grupuri cele mai
deplrtate ţlri. Romlnia 111$'" a cunoscut epoca soeietlţi l or de
.
mlntu l n'are de ce si pari ciudat el Irebue si fie şi calea turism, academice sau comerciale, cuc au dus In condiţii
de urmat a excursiilor iJCOlare. Baedeckerul lor trebue si fie optime de tihol şi de ieftinitate, mii şi zeci de mii de drumeti
propriu %is, in general, tot anul şcolar, dat mai cu lieaml o dela insulele Spitzberg plnl la digurile albe ale Nilului la
,edinţl anume cu conlucrarea profesorilor de mai multe Assuan şi dela MUDlcle SUnt Athos şi insulele Arhipelagului
obiecte, unde si se descrie ţinutul care arc si se cerceteze plnl pc coastele americane ale Atlanticului şi Pa.cificului.
,i tot ceea ce neaplrat nu trebue si scape. FIri aceastl pregl­ Turismul a ajuns o atll şi turistul de atItea ori, o profesie.
tire, L.l are parte din foloasele excursiei se pierd. Atentia şi Excursiile şcolau ou se poate si nu tragi toate inviţlmintele
curiO%itatea şcoJarului sunt mult mai fUmlnde iJÎ mai nesl1· acestei desvoltlri şi, firi si se lase abltute pe căi care nu
plnite dedl ale omului mare, p de atSta alergltud din sen· Irebue si fie ale lor, si nu ia aminte. Vremea dtlcirilor In
upe In seruaţie uşor se pol alege numai cu oboseala sau cu vagoaoe ingrlmldite, firi somn noaptea, Uri apl şi firi me·
o intiplri re prea latiti iŞi ,tearsl. Fireşte el aceastl introducere rinde, de dragul unor frumuseţi mai mult leoretice dela
trebue Ucutl cu tot tactul ca si nu ia dela inceput excursiei capătul acestei mucenici i, cu oameni lidrobiţi şi neştiutori. a
caracterul ei specific, iŞi care nu e de leclie, ci de pltrundere trecut. Se poate acum cliitori ieftin şi bine, ca In adevlrate
liberi Intr'o Daturl şi Inlr'o lume nou�. plimblri de plăcere. Turismul modern a arllat el acest lu�ru
DÎlIciplina unei excursii �lare sl1 intre aceea de dasl şi e cu putin� şi mai alu I·a flcut. Eltcursiile şcolare n'au de
de recreatie, nici atIt de strolnsl şi de aUloritativl ca Intilia, ce u fie mai prejos. Veselia tlolrl şi setoasl de frumuseţi de
dar nici atIt de dcscltllptl, ca a doua. Invlţltura pe latura ei tot felul a şcolarilor e vrednicl de aceastl rlsplatl la sfârşitul
didactici, se face aici prin instq;irea in treaelt, de bun1 voie p unui an sau a mai bine de noul luni de şcoală. Ascultati-le
Intr'adevlr in joacă de cun�tinte ale drumului, dar pe latura dntecul! Priviţi·le alergltura, lacomi u fie cea dind.iu la
ei educativl se face prin viaţa aceasta in comun, at!t a şcolarilor locurile cu faiml'! Ochii senini cari sunt attnli la o explicalie
cât şi a profesorilor, şi cu care nici unii nici aIţii, oricit ar pe O terasă cu largă vedere ! Ţara tânld a pornit la drum,
plrea de ntcretul, nu sunt deprinşi, Comunitatea de lucru a ca u ia cunoştinţl de sine.

www.dacoromanica.ro
INSTITUTUL SOCIAL ROMAN
POUT/CA CULTURIl (N. Iorga, G. Br3tianu, Dragoş Prolopopescu,
N. Bagdasac, M. Sanie.levici, AI. Qaudian, P. P. Panailcscu, Traian
Brăileanu, D. 1. Suchianu, G. G. Antonescu, M. Ralea, F. Ştefă­
nescu-Goangă, C. Kiriţe.scu, C. R.li.dulescu-Motru, G. lonescu-Siseşti,
V. Vâlcovici. Paul Negulescu, V. N. Madgearu, P. Andrei, Mircea
Djuvara, I. Petrovici, E. Racoviţă, Emanoil Bucuţ�. I. Simionescu,
Ion Marin Sadoveanu, G. Breazul, Tudor Vianu, Eugen Fi l otti, Fr.
Mullet, D. Gusti) 558 pag. Lei 400

TRANS ILVA N I A
B A N A T U L, C R IŞ A N A, M A R A M U R E Ş U L
1918-1928
O monografie putecnid a pămânrurilor român!7ti alipire {ării prin
hotărârea Adunării dela Alba-Iulia, cu prilejul impltnirii a zece ani dela
acest fapt. Scrisă de cei mai buni cunoscători ai problemelor şi imbrăţişând
toate domeniile, istoric, cosmologic, economic, etnografic şi social, admi·
nistrativ. cultural, 1582 de pagini in trei mari volume, cu nenumărate
planşe În afară de text. diagrame, hărţi, ilustraţii, reproduceri colorate.
Preţul celor trei volume 2000 lei (Ia administratia _ Boabelor de Grâu .)

Vor apărea În curând in editura Boabe de Grdu şi În conlucrare cu


P. E. N. clubul român :
S LIŞTENCELE, Povestire de Coloman Mikszath,
Ă
din ungureşte de A. Todor. cu desene de Demian.

RUVA, roman macedonean, de Marcu Beza, cu


reproduceri după călători vechi engle2;i.

Din cuprinsul numertlor viitnare: Biblioteca Brukentbal; Batthyanuum din Alba •


Iulia; Colegiul Bethlen din Aiud; Colegiul national Sf�nlu Sava; Şcoala de arhitec{u�
din Bucureşti; Conservatorul din Bucureşti; Şcoala de arte frumoase din Bucurq:ti; Ti·
pografia cărlilor bisericeşti din Bucureşti; Tipografia din Blaj; Fabrica de h�"ie Buşteru;
AşeZlminttle muncitoreşti; Societatea Scriitorilor Rom�ni (s. S. R.); Societatea femeilor or·
todoxe; S. K. V. (Societatea carpatinJ ardeleanJ); Liga Navali; Mw:eul de arII bisericeasa;
Muzeul Kalinderu; Muzeul Ţlrii din CernJuti: Muzeul slicuiesc din Sf.\ntu Gheorghe; Mu·
zeul Geologic; Coloana TraianJ: Sarmizegetuta; Adam Klissi; Castelul Pelq; Castelul Mo-­
I�.iai Casttlul lui Huniadi; Castelul Kemeny de pe Mureş; Conacul Cioclneşti; Coleclia
de picturii Zambaccian; Cet1lile tlrlnq:ti dseşti; Mitropolia din Bucureşti; Catedrala melto-­
poJitanJ. din Sibiu; Palatul metropolitan din CerDluţÎ; Biserica romlneascl din Sofia; Turnu·
Severin; Delta; Valea Pu.hovei; DuDlrea noastril; Piatra Craiului; Manllalia; Un sat din
Basaubia (Cornova): Copacul romlnac.

1!5.VII •• n

www.dacoromanica.ro
o
AU APARUT : '
\
�� A�HIVA PENTRU ŞTIINŢA ŞI REFORMA SOCl,A.LA
J 1"\

)
ORGAN AL INSTITUTULUI SOCIAL ROMAN

� Director: D. G US T I ..
'�'-, Anul X, Ne. (-4. 987 jJai,:Îru, cu un rezumat francez de 40 pagini, •

şi un indice de 19 pagini, 48 planşe hors-texte p� hârtie cretată, 1 5


planşe î n culori, planşe geografice, muzicale, statistiee. ��tudii (148
pag.) ; Arhiva monogra!lcă (59-587 pag.)j Arhiva fegislalilld (5'-
623 pag.) ; Arhiva documentară (624-654 pag.) j Mişcarea i/ei{1'
(655-680 pag.); Recenzii (681-814 pag.) ; CroniCj (815�84Ş'

,
",ag.) i Buletinul ln.stitu.tului Social Român (899-918 pag.) ; Balerinu '
{fiii
.
tr -= BIbliografic : Sociologia 1930 (9J9---g41 pag.) ; Buletinul de ..
��!. , �'
lectură (942 987 pag.). Pretul 500 lei.
,
fi)

., -----

\ '
CATALOGUL BIBLIOTECII POPULARE
,
.. !
c u {.; N CUVANT INAINTE DE D . GUSTI

#'
\ . .,
P R O G R A M D E L U C R U '"
, ?ENTRU

.ACŢIUNEA C U L T U: R ALĂ
cu UN CUVÂNT INAINTE DE D . GUSTI
" ..

, .


• NOPTI LA HANUL DI ANTIMOVO
; ·lordan (. o aw;d I
ronicl.roman de l v in bulg3reşte

• de V. C. Hrisi c� cupesene <\1. Teodorescu·Sion•


_ .,.' � I PREŢUL ,O LEI

o • . .

"

• o '.

M O N I T O R U I. O P I C I .... L
ŞI IMPRIMHIUILE ST....TULUI

PREŢUL LEI 25
IM,PRIMBRfA N" TI 'l)l \

B U C "" .. J> <' T I


,
I 9 .1
.'

.
. .

www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și