Sunteți pe pagina 1din 5

„O investiție în cunoaștere aduce

cea mai bună dobândă” Benjamin Franklin

Activitatea de instruire profesională


a funcționarilor vamali ai
Serviciului Vamal are menirea să
asigure, conform standardelor
internaţionale, formarea şi
perfecţionarea profesională continuă
a personalului vamal prin activităţi
de instruire planificate şi
sistematice, susţinute de capacităţile
instituţionale ale Centrului de instruire Fondat în 2007
(cu statut de Direcție).
 Personalul Centrului Instruire
Centrul de instruire  Formatorii–funcționari
vamali/ funcţionari din cadrul
Resursele umane ministerelor şi altor structuri
administrative de profil, cu
experienţă vastă în domeniile
de specialitate.

 Surse alocate din bugetul de stat


Centrul de instruire  Alte resurse financiare permise
de legislație (alocate de
partenerii de dezvoltare,
Resursele financiare mijloace speciale, etc).

 Săli de studii specializate în


Centrul de instruire domeniul sistemelor
informaţionale, limbilor străine
 Mini bibliotecă
 Sală de ședințe
dispune de  Mini hotel (cap.22 locuri)
 elaborarea programelor de instruire şi
Centrul de instruire dezvoltare profesională a funcționarilor
vamali conform destinaţiilor de
activitate şi de specialitate;
 elaborarea şi implementarea
programelor de evaluare şi certificare a
persoanelor instruite;
Atribuțiile  elaborarea de recomandări, propuneri,
materiale metodice referitor la
activitatea de instruire în domeniul
vamal;
 organizarea conferinţelor, seminarelor,
cursurilor şi altor activităţi legate de
domeniul de competenţă;
 conlucrarea cu instituţiile de profil,
crearea parteneriatelor cu instituţii din
ţară şi străinătate în vederea schimbului
de experienţă în domeniul instruirii
profesionale;
 identificarea necesităţilor de instruire a
personalului din cadrul instituţiei şi
determinarea priorităţilor de dezvoltare
profesională;
 evaluarea rezultatelor instruirii;
 evidenţa datelor referitoare la
dezvoltarea profesională a personalului
vamal;
 promovarea imaginii Serviciului
Vamal, dezvoltarea culturii etice a
funcționarilor vamali;
 exercită alte funcţii, în condiţiile legii.

Tipurile activităților de instruire  Formarea inițială, a personalului nou


angajat (debutanți) -80 ore;
 Formarea continuă pentru fiecare
funționar vamal (anual, min.40 ore)
prin dezvoltarea capacităţilor şi
adaptarea cunoştinţelor la schimbările
cadrului normativ şi cel instituţional;
 Instruirea specializată- presupune
dezvoltarea cunoștințelor/abilităților
într-un anumit domeniu profesional
după criteriul de (leadership, abilități manageriale,
conținut tehnologii informaționale, limbi
străine, etc)
Activitățile de instruire se desfășoară în conformitate cu
Planul anual de instruire a funcționarilor vamali, pe perioada
01 ianuarie- 31 decembrie

Ciclul instruirii în procesul de dezvoltare profesională continuă

Identificarea
necesităților de instruire

Evaluarea
cunoștințelor și Dezvoltare Planificarea
activităților de instruirii
instruire profesională

Organizarea și realizarea

 Garantarea dreptului la dezvoltare


profesională
Principiile  Obligativitatea dezvoltării
profesionale
procesului de dezvoltare  Orientarea spre necesitățile de
profesională instruire
 Asigurarea transparenței în procesul
de dezvoltare profesională.
 instruire internă (la CI şi
subdiviziunile SV)
Tipuri de instruire  instruire externă (prin implicarea
autorităților publice și partenerilor
de dezvoltare, vizite de studii,
conferințe în țară/străinătate)
 autoinstruire (studierea
după criteriul individuală)
desfășurării  e-learning (sistemul electronic de
formare profesională la distanță)

Centrul de Instruire contribuie la crearea unui corp profesionist, capabil să


asigure realizarea obiectivelor prioritare ale sistemului vamal.

Informaţii de contact:

Republica Moldova MD-2043


mun. Chişinău, bd. Dacia 49/6
tel.+373/22/ 63 27 10 ; +373/22/63 27 34
email: c.instruire@customs.gov.md