Sunteți pe pagina 1din 8

A

Latină Traducere Note


a fortiori cu atât mai mult
a mundo conditio de la facerea lumii
în urma
a posteriori Antonimul lui a priori
experienţei
înainte de
a priori
experienţă
ab antiquo din vechime
ab hinc de acum înainte
ab hodierno de azi înainte
ab initio de la început
dintr-o pornire de
ab irato
mânie, la mânie
ab origine de la origine
ab ovo de la ou A o lua de la capăt; a o lua de la început, de la origini
ab Urbe de la întemeierea
condita (a.u.c.) Romei
piesa a fost
acta est fabula!
jucata!
acta non verba! fapte nu vorbe!
ad acta (de pus) la dosar
ad calendas la calendele
graecas greceşti
pentru aceasta (în
ad hoc
acest scop)
Argumentum ad hominem, eroare logică care constă în atacarea
referitor la
ad hominem caracterului unei persoane cu care suntem în dispută, în loc de a ataca
persoană
argumentaţia sa.
Argumentum ad ignorantiam este o eroare logică în care se afirmă că
[apelul] la
ad ignorantiam premisa este adevărată doar pentru că nu a fost demonstrată falsă sau
ignoranţă
că pemisa este falsă doar pentru că nu a fost demonstrată adevărată.
ad infinitum până la infinit
provizoriu (până
ad interim
una alta)
ad libitum (ad Termen care arată că durata măsurii va fi aleasă de executant după
după dorinţă
lib.) placul său. În opere filosofice apare cu sens figurat.
ad litteram (ad exact până la Aşa cum citim cuvântul, fără a ţine seama de context. În traduceri:
litt.) ultima literă cuvânt cu cuvânt. De ex.: un citat ad litteram
Un argumentum ad nauseam este o eroare logică care constă în
până la a provoca
ad nauseam repetarea unui argument până la punctul în care oamenii nu mai sunt
greaţă
interesaţi de subiect.
Calificativ dat unui act prin care o persoană obţine privilegii
ad personam la persoană
netransmisibile.
Argumentum ad populum este o eroare de argumentare care conclude
ad populum [apelul] la lume că o propoziţie este adevărată deoarece foarte multă lume crede că este
adevărată.
ad rem la obiect Fără ocolişuri, direct la chestiunea în discuţie
Titulatura oficială dată de Papa Benedict al XIV-lea este advocatus in
avocatul omnibus causis beatificationum şi era numele prelatului care avea
advocatus diaboli
diavolului sarcina de a informa despre calităţile şi defectele defunctului propus
spre beatificare sau canonizare.
age, si quid agis! fă, dacă faci ceva!
Poate fi folosit pentru a desemna un prieten intim cu care te identifici
alter ego alt eu
în concepţii sau o altă conştiinţă a personalităţii.

supărările
amantium irae Cearta între îndrăgostiţi, ceva trecător, nedemn de atenţie.
îndrăgostiţilor

anni anul curent (în


currentis (A.c.) curs)
anno în anul
anno Anul considerat a începe de la naşterea lui Hristos, după calculele
în anul Domnului
Domini (A.D.) călugărului Dionysius Exiguus.
annus mirabilis anul minune
ante
ante meridian Până în prânz
meridiem (a.m.)
Metodă care demonstrează falsitatea unei ipoteze prin absurditatea
argumentum ad argumentare la
concluziei. Sinonime: reductio ad absurdum sau deductio ad
absurdum absurd
absurdum
argumentum argumentul
baculum băţului
Titlul unei scrisori a lui Horaţiu adresată unor prieteni şi care conţinea
ars poetica arta poeziei
sfaturi pentru tinerii poeţi.

Latină Traducere Note


Bene merenti celui ce binemerită
Bona fide De bună credinţă.
Brutto greutate brută

Latină Traducere Note


caput mundi capitala lumii Epitet acordat oraşului Roma.
(îndemn de a trăi intens clipa prezentă, singura certă).
Carpe diem Trăieşte-ţi ziua
(Horaţiu)
(situaţie în care un stat se vede constrâns să declare
Casus belli Motiv de război
război altui stat).
Circulus vitiosus Cerc vicios
Cogito, ergo sum Gândesc, deci exist
coitus interruptus Coit intrerupt
confer (cf.) compară
concedo consimt
contradictio in
contradicţie în termeni
terminis
contra bonos mores contra bunelor moravuri
Consummatum est S-a sfârşit
Copia verborum Uşurinţă, bogăţie în exprimare
Corpus delicti corpul delict Dovada materială a faptei.
(la anchetarea unui act criminal, pentru descoperirea
Cui bono? Cui îi este avantajos?
culpabilului) (Cassius) (vezi şi Cui prodest?).
Cui prodest? Cui foloseşte? (vezi şi Cui bono?).
Cuique suum Fiecăruia al său.
Cum laude cu laude Cu distincţie. Diplomă universitară.
1/4 oră după timpul dat
Cum tempore (c.t.)
(sfertul de oră academic)
Cura te ipsum Vindecă-te pe tine însuţi.
Conditio sine qua
Condiţia necesară.
non

Latină Traducere Note


datum (dat.) data
de facto de fapt
de jure de drept
de novo făcut nou
îndepărtează, şterge (la
deleatur (del.)
corecturi)
doctor (Dr.) doctor
doctor honoris
doctor de onoare
causa(Dr.h.c.)
doctor
doctor în Drept
juris (Dr.jur.)
Argument inventat (referire la unele piese de teatru în care
Zeul ieşind din
Deus ex machina deznodământul este forţat prin apariţia unui zeu adus pe scenă
maşinărie
printr-un dispozitiv mecanic) .
Dictum, factum Zis şi făcut.
Dictum meum
Cuvântul meu este pact.
pactum
(sau Divide ut regnes) -
Divide et impera
Dezbină şi stăpâneşte.
Dura lex, sed lex Legea e dură, dar e lege.
Dura necessitas Necesitate dură.

Latină Traducere Note


Exclamaţia lui Pilat arătând mulţimii pe Iisus cu
Ecce Homo Iată Omul
coroana de spini pe cap.
erga omnes faţă de toţi Adresat tuturor, fără discriminare
În limbaj scolastic preceda concluzia unui raţionament
ergo deci
logic. (cogito ergo sum)
şi celelalte, şi aşa mai
et caetera (etc.)
departe
emeritus (em.) emeritat, pensionat
ens causa sui existent prin sine însuşi
eo ipso tocmai de aceea
a fi înseamnă a fi Formulă aplicată de George Berkeley lucrurilor
esse est percipi
perceput sensibile.
Procedeu retoric, o expunere fără introducere, direct la
ex abrupto deodată, brusc
chestiune.
ex aequo în mod egal Cotă cuvenită din împărţirea în mod egal.
Formulă pe care unii o folosesc să o scrie pe cărţile din
ex libris meis din cărţile mele
bibliotecă.
ex silentio din tăcere Tragerea concluziei din tăcerea adversarului.
Ex tempore pe dată Imediat, pe loc, fără pregătire prealabilă.
exempli causa, (gratia)(e.c.)
pentru exemplificare
sau (e.g.)
expressis verbis cu cuvinte clare În termeni clari şi autentici. Expresie folosită de jurişti.
Ex nunc Pentru viitor
Ex tunc Pentru trecut.
F

Latină Traducere Note


favente
păziţi-vă limbile! Formulă de cult a preoţilor romani, linişte, nu tulburaţi solemnitatea!.
linguis!
să se facă
fiat lux!
lumină!
folio pagină
Se foloseşte în texte postclasice pentru a arăta perioada de activitate a unei
a înflorit, a fost
Floruit persoane, şcoli sau mişcări atunci când nu sunt cunoscute datele naşterii şi
productiv
decesului sau datele înfiinţării şi desfiinţării.
Furor
delirul poetic Starea poetului în momentul creaţiei.
poeticus
G

Latină Traducere Note


Începutul imnului studenţesc adoptat în apropape toate
Gaudeamus igitur să ne bucurăm, aşadar
universităţile europene.
grosso modo în linii mari
'Gaudeamus igitur ' Deci, să ne bucurăm (cântec studenţesc).
Gloria victis! Glorie victimei! (vezi şi Væ victis!).
 
H

Latină Traducere Note


Formulă ceremonială cu care un cardinal anunţă alegerea unui
habemus papam! avem papă!
nou papă de către conclav.
hic et nunc! aici şi acum!
hic et ubique aici şi peste tot (pe
(terrarum) pământ)
honoris causa onorific
horribile dictu îngrozitor de spus
hujus anni (h.a.) în acest an
Hic et nunc Aici şi acum.
I-J

Latină Traducere Note


Ibidem (ib.) tot acolo
Id est (i.e.) adică
Idem (id.) acelaşi, la fel
Ignorabimus nu vom şti
Imago mundi imaginea lumii
In abstracto în abstract Făcînd abstarcţie de la realitate sau de la o situaţie concretă.
in contumaciam în absenţă
Formulă care arată că o anumită expunere a fost reprodusă în
in extenso pe larg
întregime.
în ultimele
in extremis În ultimul moment, cînd nu se mai poate altfel.
momente
in flagranti asupra faptului
Termen consacrat de Mircea Eliade pentru a denumi timpul mitic
in illo tempore în acea vreme
(Marele Timp) în care zeii au creat lumea.
in infinitum la nesfârşit
în mijlocul Formulă care provine de la Horaţiu în Ars poetica adresîndu-se
in medias res
lucrurilor tinerilor scriitori. În esenţă, în miez.
Echivalent cu "în memoria lui...", referindu-se la reamintirea sau în
in memoriam în memoria
onoarea unei persoane decedate.
Comprimat pînă la a putea încăpea într-o coajă de nucă. În
in nuce într-o nucă
miniatură, în formă redusă.
in propria
în persoană
persona
Despre monumentele arheologice, aşa cum au fost găsite pe teren,
in situ la locul (originar)
nu cum apar în muzeu într-o aşezare artificială.
in spe (este) de aşteptat În perspectivă, după cum se speră, probabil, posibil.
Formulă folosită în limbajul alchimiştilor medievali; precesul
in statu nascendi în stare de naştere
obţinerii unei substanţe este în cus.
in vitro în sticlă În eprubetă, în laborator.
Fără să se ştie cine este. Se foloseşte mai ales în expresii ca „a
incognito fără să fie cunoscut
călători incognito” referindu-se la călătoria sub nume fictiv.
Răspunsul dat de elevii lui Pitagora, cînd cu ocazia expunerilor
ipse dixit aşa a spus el publice erau întrebaţi de ce este aşa. Invocarea autorităţii în materie
(argumentum ad verecunndiam).
ipse fecit (i.f.) făcut singur Fără ajutor
Expresie folosită în argumentări şi se referă la raportul de implicaţie
ipso facto prin însuşi faptul
între două fapte. Vezi eo ipso.
Justiţia este arta
Jus est ars boni
binelui şi a
et aequi
echitatii.

 L
Latină Traducere Note
Substanţă ipotetică a alchimiştilor medievali care are proprietatea ca
Lapis
piatra filosofilor în unire cu anumite metale să se obţină aurul. Se presupune a fi de
philosophorum
culoare roşie.
licentia poetica licenţă poetică Dreptul poetului de a folosi mijloace specifice de redare.
liber (lib.) cartea
liquor (liq.) lichid
loco citato (l.c.) la locul citat
la locul tipic,
loco tipico
obişnuit
lorem ipsum —
Lupus in fabula lupul în povestire Dicton echivalent cu proverbul „vorbeam de lup şi lupul la uşă”.
M

Latină Traducere Note


magister ludi învăţătorul şcolii Cel care se ocupă de instruirea copiilor
magna cum laude cu mare laudă Expresie comună de apreciere, de onoare. La decernarea diplomei
de doctor, există de obicei patru calificative
posibile: rite (suficient); cum laude (bine); magna cum
laude (foarte bine); summa cum laude (excepţional).
manu
cu propria mână Formulă pentru a confirma autenticitatea semnăturii.
propria (m.pr.)
maximum (max.) maximal
mea culpa din vina mea
memento mori nu uita că vei muri
mensis
în luna în curs
currentis (m.c.)
minimum (min.) minimal

modus operandi mod de a acţiona


modus ponens mod care afirmă Raţionament conform căruia: dacă p, atunci q. Dar p. Deci, q.
Raţionament conform căruia: dacă p, atunci q. Dar nu q. Deci,
modus tollens mod care neagă
nu p.
modus vivendi mod de a trăi
Percept al lui Pitagora: „nu spuneţi puţin în multe cuvinte, ci mult
multum in parvo mult în puţin
în puţine cuvinte”.
Cu deosebită laudă,
distincţie (menţiune
Magna cum laude
pe diplomele de
doctorat).
Magister ludi Învăţătorul şcolii.
Din atâtea rele (alege)
Minima de malis
pe cel mai puţin rău.
N

non sequitur nu decurge


nota
ia aminte!
bene (N.B.)
nuda veritas adevărul gol
O

Latină Traducere Note


obiit (ob.) este mort
obiter dicta în treacăt spuse Afirmaţii bazate pe impresie şi exprimate în treacăt.
opus (op.) opera
P

Latină Traducere Note


pari passu în pas egal
pauca sed matura puţine dar coapte
pater familias tatăl familei
Pater Patriae Părintele patriei
Pater, peccavi! Tată, am greşit!
Pax Romana Pacea Romană
pax vobiscum! pace cu voi!
per definitionem prin definiţie
per excellentiam prin excelenţă
per procura (p.p.) cu procură, împuternicire
per pedes (apostolorum) pe jos (ca apostolii)
perpetuum mobile mobil perpetuu
persona (non) grata persoană (ne)agreată
petitio principii revenirea la început
pia mater mamă iubitoare
pollice verso cu degetul întors
post factum după faptă
post festum după sărbătoare
praeter propter (p.ptr.) aproximativ
prima facie la prima vedere
pro forma de formă
pro tempore pentru un timp
Pacta sunt servanda Acordurile trebuie respectate.
Q

Latină Traducere Note


cineva drept Confuzie între persoane. Pentru confuzie între lucruri, fapte etc. se
qui pro quo
altcineva foloseşte quid pro quo.
   
R

Latină Traducere Note


rara avis pasăre rară Raritate, lucru rar.
ratio sufficiens raţiune suficientă Concept introdus în logica formală de Leibniz.
recipe (Rp.) primeşte! Începutul unei reţete medicale
repetitio mater repetiţia este mama
studiorum est învăţăturii
res comunis lucru comun
Categorie de bunuri care, în dreptul roman, puteau fi
res nullius lucrul nimănui
însuşite de primul venit.
Repunerea unei persoane în întreaga posesie de dinaintea
restitutio in integrum restabilire în întregime
unui act anulat.
S

Latină Traducere Note

salva venia cu îngăduinţă

salvo errore (s.e.) excluzând eroarea

sequens (seq.) în cele ce urmează

sequentes (seqq.) următoarele

sine die fără termen

sine loco (s.l.) fără specificarea locului

sine nomine (s.n.) fără nume

sine qua non (s.q.n.) fără de care nu se poate


sine tempore (s.t.) punctual (fără sfertul de oră academic)

sit venia
fie îngăduit cuvântul
verbo (s.v.v.)

statu quo în starea în care

status in statu stat în stat

sui generis în felul său

summum bonum binele suprem

Sine die Fără termen, niciodată

Latină Traducere Note


Tabula rasa tablă ştearsă A nimici totul, a trece cu buretele peste tot ce s-a petrecut
Tale, quale aşa cum este Neschimbat, fără modificări.
Terra deserta pământ nelocuit Termen folosit de vechii geografi
Terra pământ Termen folosit de navigatorii portughezi şi olandezi pentru
incognita (t.i.) necunoscut pământurile neexplorate.
U

Latină Traducere Note


ultima ratio ultimul argument
ut infra ca mai jos
ut supra ca mai sus
   
V

Latină Traducere Note


Vade mecum Vino cu mine
Exclamaţie atribuită lui Brennus, căpetenia galilor, în timp ce
vae victis! vai de învinşi!
cântărea aurul oferit de romani.
am venit, am văzut, am
veni, vidi, vici Cuvinte cu care Cezar anunţă victoria de la Zela, 47 î.Hr.
învins
Formulă cu care tribunii plebei respingeau decretele senatului
veto! mă opun!
roman. Familiar are sens de interzicere, opunere la o acţiune.
Stradă principală în Roma antică. Generalizat, se foloseşte
Via sacra calea sfântă
pentru strada principală a unui oraş.
vice versa invers Schimbând ordinea
vide infer (v.i.) vezi mai jos
vide supra (v.s.) vezi mai sus
Vivat, crescat, trăiască, crească şi
Urare folosită între studenţii vechilor universităţi apusene
floreat! înflorească!
viva vox viu grai Auzit direct de la vorbitor.
Vox clamantis in Vocea celui care strigă
deserto în pustiu
vocea poporului, vocea
vox populi, vox Dei Adevărul unei mari majorităţi.
lui Dumnezeu
Vulnerant omnes, Toate (orele) rănesc,
ultima necat ultima ucide