Sunteți pe pagina 1din 7

DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII

37-60 luni/ (3-5 ani)

a. DEZVOLTAREA GÂNDIRII LOGICE ȘI REZOLVAREA DE PROBLEME

Aspect Reper Indicatori Recomandări


specific
Dezvoltarea - să fie capabil să  Identifică obiecte care influențează - Oferiți copilului posibilitatea de a experimenta, sub
gândirii demonstreze sau au efect asupra altor obiecte (dacă supravegherea adultului, pentru a înțelege efectele
logice și conștientizarea pun zahăr în apă, se topește). acțiunii sale asupra obiectelor: să amestece făina cu
rezolvarea relației cauză -  Adresează întrebarea „De ce?” apă, zahăr cu apă, să planteze semințe, să ude
de probleme efect indicând interes pentru stabilirea florile...
relației de cauzalitate. - Însoțiți permanent experimentele de explicații.
 Explică efectele unor acțiuni simple - Puneți întrebări copilului în timp ce realizează un
asupra unor obiecte (dacă închid experiment („Ce s-a întâmplat cu zahărul din apă?
radioul, se face liniște). Unde a dispărut?”, ”De unde a apărut acest firicel de
 Recunoaște în relații simple care plantă? Cum ai făcut?”).
elemente ale unui obiect cauzează - Solicitați permanent explicații copilului în relații
anumite efecte (pietricelele dintr-o simple de cauzalitate: „De ce s-a uscat așa tare
cutie fac gălăgie) pământul florii?”, „De ce este așa întuneric în
 Încearcă să explice pe bază de casă/clasă?”
cauzalitate anumite schimbări ale - Solicitați explicații pentru a surprinde relația de
fenomenelor (dacă e înnorat, atunci cauzalitate între fenomene. Valorificați momentele
s-ar putea să plouă). discuțiilor despre vremea de afară, despre
 Oferă explicații pentru care anumite îmbrăcămintea adecvată timpului.
evenimente se petrec (Mihai a lipsit - Valorificați orice situație cotidiană pentru a
ieri pentru că a fost bolnav). surprinde relațiile de cauzalitate: „De ce am pus mai
puține/multe farfurii la masă?”, „De ce trebuie să ne
spălăm pe mâini?”etc.

1
- să observe și să  Demonstrează înțelegerea - Utilizați jocuri pentru a stabili asemănări și
compare acțiuni, conceptelor „la fel” și „diferit”. deosebiri între obiecte. Folosiți jetoane, poze, jucării,
evenimente  Recunoaște și numește caracteristica cărți etc.
unui eveniment (lung, amuzant, - Solicitați copiilor să vă povestească evenimente din
gălăgios etc.). viața lor personală și întrebați-i cum a fost, cum li s-
 Compară evenimente cu ajutorul a părut. Participați cu copiii la spectacole și
adultului. comentați-le împreună cu ei. Folosiți astfel de
 Identifică unele caracteristici în prilejuri pentru a realiza comparații între obiecte,
funcție de care se pot face comparații fenomene.
(mărime, culoare, formă...) - Alegeți criterii diferite după care copiii să se
 Grupează obiecte care întrunesc două organizeze în grupuri mici.
criterii concomitent. - Oferiți materiale diverse copiilor pentru a lucra,
 Utilizează cuvinte care indică o solicitându-le astfel a face comparații între ele pentru
comparație (mai... decât...) a le utiliza pe cele care îi sunt utile.
- Implicați copiii în ordonarea obiectelor din
casă/clasă. Cereți să grupeze anumite obiecte pe baza
unui criteriu. Introduceți în următoarele exerciții de
grupare a obiectelor două criterii concomitent: ex.
obiecte care sunt roșii și din plastic etc
- Solicitați copiilor să vă aducă obiecte prin
formularea unei comparații („Aș avea nevoie de un
creion mai gros...”, „Unde găsesc un cub mai mare?”
- să fie capabil să  Utilizează noile informații și cuvinte - Oferiți copiilor zilnic posibilitatea de a desfășura
utilizeze achiziționate în activități. jocuri simbolice. Introduceți materiale noi în centrul
experiențele  Utilizează informația dobândidă pe o de joc simbolic pentru a stimula utilizarea de
trecute pentru a anumită cale pentru a o aplica în informații noi și cuvinte.
construi noi context, într-un alt mod (ex. - Organizați activități în grupuri mici și propuneți
experiențe construiește din cuburi un castel, așa sarcini care necesită transferul de informație și
cum l-a văzut într-o carte de povești). experiență („Hai să facem un magazin cu etaje, unde
sunt numai magazine pentru copii. Ce magazine ar
putea fi înăuntru?).
- să fie capabil să  Explorează mai multe căi de - Fiți alături de copil când încearcă să găsească
găsească multiple soluționare a unei probleme și alege soluțiile unei probleme. Provocați-l cu întrebări.

2
răspunsuri/soluții una dintre ele. Vorbiți cu el și cereți explicații pentru soluțiile alese
la întrebări,  Caută sprijin la alți copii sau adulți („Cum ai reușit?”).
situații, probleme pentru rezolvarea unei probleme. - Propuneți sarcini individuale de rezolvare de
și provocări  Se reorientează în soluționarea unei probleme. Întrebați-l de ce anume are nevoie pentru
probleme când intervine un element a găsi soluții la sarcinile individuale primite.
nou. Valorizați-l când adoptă demersul corect.
- Introduceți elemente noi în situațiile problematice
(un nou personaj, un nou obiect, un nou eveniment)

b. CUNOȘTINȚE ȘI DEPRINDERI ELEMENTARE MATEMATICE, CUNOAȘTEREA ȘI ÎNȚELEGEREA LUMII

Aspect Reper Indicatori Recomandări


specific
Reprezentări - să fie capabil să  Numește unele numere (0 -100). - Organizați copiii în grupuri mici și solicitați să vă
elementare demonstreze  Înțelege corespondența unu la unu spună câți copii sunt în grup. Puneți-i să grupeze
matematice cunoașterea (ex: că numerele desemnează o jucăriile câte două sau câte trei pentru un anumit joc.
(numere, numerelor și a cantitate). - Numiți numerele în toate activitățile cotidiene și
reprezentări numerației  Utilizează numerele și număratul în faceți-le prezente și prin suport scris în mediul
numerice, activități cotidiene (numără câți copii copilului.
operații, sunt în grup, câte farfurii sunt pe - Implicați copiii în pregătirea gustării sau a mesei de
concepte de masă...) prânz. Utilizați numerele și numerația: câți copii sunt
spațiu,  Recunoaște, numește și scrie unele prezenți, câte scaune, câte farfurii...
forme cifre. - Încurajați utilizarea de numere în jocurile
geometrice,  Numără cu ușurință din memorie simbolice: la magazin – inventarul produselor, la
înțelegerea până la 10. farmacie – numărul pastilelor...
modelelor,  Numără 10 obiecte prin - Propuneți-le copiilor să realizeze cărticele, felicitări
măsurare) corespondență 1 la 1. în care să utilizeze numere (vârsta sărbătoritului, a
personajelor, număr de prieteni etc.). Încurajați copiii
 Poate face estimări ale cantității
să scrie vârsta lor, a părinților, numărul străzii pe
utilizând numerele.
care locuiesc, numărul de apartamente etc.
 Face comparații înțelegând
- Oferiți oprtunități copiilor în activități cotidiene să
semnificația cuvintelor: toate, unele,
numere: obiecte, persoane, simboluri, forme...
niciuna, mai multe, mai puțin, la fel...
- Implicați copiii în jocuri simbolice care necesită
 Cunoaște ordinea numerelor în șirul

3
1-10. estimări de cantități („de-a bucătarul”, ”de-a
vânzătorul”)
- Propuneți-le copiilor activități în cadrul cărora să
poată grupa pe diverse categorii de obiecte, după
diverse criterii și să descrie categoriile identificate
(„Sunt mai multe păpuși cu ochi albaștri decât cu
ochi negri?”)
- Realizați calendarul zilelor de naștere ale copiilor și
stabiliți în fiecare lună în ce ordine își vor sărbători
zilele.
- Oferiți oportunitatea de a-și alege un obiect dintr-
un șir de obiecte, numindu-i ordinea.
- să fie capabil să  Realizează activități ce dezvoltă - Implicați copiii în activități de măsurare: a înălțimii
demonstreze vocabularul referitor la lungime, tuturor copiilor din grupă, a lungimii pantofului, a
cunoștințe și înălțime, greutate și volum. greutății copiilor.
abilități de  Utilizează instrumente de măsurare în - Realizați grafice împreună cu ei. Utilizați
operare cu jocuri pentru a măsura lungimea, comparații între măsurători „la fel de înalt”, „mai
mărimi, forme, greutatea, înălțimea, volumul. greu decât” etc.
greutăți, înălțimi,  Estimează mărimi, lungimi, greutăți - Învățați copiii să utilizeze măsurători
lungimi, volume. (este la fel de înaltă ca și...). neconvenționale: o bucată de sfoară pentru a măsura
lungimea unei măsuțe, un pumn pentru a măsura
orezul dintr-o cutie etc. Realizați grafice cu copiii.
- să fie capabil să  Identifică și numește: cercul, pătratul, - Utilizați cuvinte corecte și fidele când redați
identifice și să triunghiul. numele diferitelor forme, pentru a fi înțelese
numească forme  Compară mărimea și forma corespunzător de copil. Puneți la dispoziția copilului
ale obiectelor obiectelor. forme diferite de texturi diferite pentru a fi utilizate
 Creează, copiază și construiește în diverse scopuri. Consolidați denumirile formelor
forme. Ordonează formele de același geometrice prin recunoașterea acestora în contexte
fel de la mici la mari. reale: ”Cu ce formă se aseamănă un CD?” ”Dar
acoperișul caselor?” ”Găsești undeva în jurul nostru
un obiect cu forma pătrată?”
- Valorificați obiectele de utilitate cotidiană pentru
identificarea formelor.

4
- Propuneți sarcini în care copiii să utilizeze formele
pentru a realiza construcții sau modele artistice
(cartonașe pentru colaje, piese din lemn, din plastic
etc.).
- Realizați cu copiii trenulețe, șiraguri, piese
ornamentale utilizând forme, ordonându-le de la mic
la mare sau de la mare la mic.
- să fie capabil să  Grupează obiecte cotidiene care se - Jucați-vă cu copiii jocuri care să necesite
realizeze operații potrivesc ca și utilizare. însușiruirea obiectelor în ordine crescătoare în
de seriere,  Ordonează obiectele în funcție de o funcție de un criteriu („Cutiile surori”, „Familia
grupare, caracteristică, utilizând încercarea de bulinelor” etc).
clasificare a și eroarea (de la mic la mare, de la - Jucați jocuri de punere în corespondență a
obiectelor gros la subțire etc). obiectelor care sunt legate ca utilizare (pantoful cu
șoseta, ghiveciul cu floarea etc).
Cunoașterea - să fie capabil să  Își extinde informațiile despre mediul - Facilitați accesul copiilor în natură; discutați despre
și înțelegerea dobândească înconjurător și crește respectul față de schimbări în mediu ca efect al unor fenomene
lumii (lumea informații despre ființe și mediu. naturale întâlnite: cutremur, inundații, eroziuni și
vie, mediul  Recunoaște schimbările în materiale despre importanța acțiunilor omului asupra mediului
Pământul, înconjurător și și începe să înțeleagă relația cauză (defrișări, poluare)
Spațiul, lumea vie prin -efect. - Implicați-vă alături de copil în activități în care
metode observare, învață independent (observarea naturii în diferite
științifice) manipulare de momente ale anului, nivelul râurilor/lacurilor din
obiecte și apropiere, efectele ceței/inundațiilor).
investigarea
mediului
- să fie capabil să  Folosește simțuri și instrumente - Explicați și utilizați împreună instrumente standard
folosească standard pentru a investiga mediul și în scopul inițierii copilului în utilizarea lor
instrumente și a dobândi informații și a observa independentă. Puneți la dispoziția copilului
metode specifice procese, relații (lupă, magneți). instrumente pe care să le poată folosi mai întâi cu
pentru  Observă și discută proprietăți sprijinul adulților, iar mai târziu independent:
investigarea comune, diferențe, comparații între magneți, lupe.
mediului obiecte, materiale, fenomene - Sugerați copilului să realizeze colecții de obiecte;
inițiați în sala de grupă sau acasă un spațiu pentru

5
păstrarea colecțiilor (conuri, scoici, pietre de râu,
frunze sau dopuri de plută, capace...)
- să fie capabil să  Observă faptul că plantele cresc, - Faceți posibil pentru copil să sesizeze relații
observe și să înfloresc, își schimbă înfățișarea. cauzale de tipul condițiilor de mediu și consecințele
descrie  Sortează ființele vii și plantele după pentru creștere și dezvoltare prin intermediul
caracteristici ale mediul de viață sau caracteristicile lor experiențelor simple (plante udate/neudate, ținute la
lumii vii (ființe terestre/marine sau lumină/întuneric).
legume/fructe/flori). - Dați copilului posibilitatea de a observa ființele vii
 Clasifică și denumește clasele de prin vizite la zoo, ferme de animale, ferme de păsări,
obiecte (ex: mijloacele de locomoție: acvariu, cabinetul unui medic veterinar sau plantele
terestre, maritime, aeriene...) prin vizite într-o livadă, grădină de legume, solar cu
 Descriu asemănări și diferențe între răsaduri etc).
clase de obiecte sau în interiorul - Jucați jocuri de tipul „Zboară, zboară”. Provocați
fiecăreia. copilul să povestească despre experiențele personale.
 Folosește un vocabular care include - Jucați jocuri de sortare, clasificare a obiectelor din
denumirea unor principii științifice mediu pe clase de obiecte: „Meseria și unelte
care explică procese din lumea vie potrivite”, „Ființe marine/terestre”.
(scufundare, plutire, dizolvare, - Facilitați reluarea independentă de către copil a
topire). experimentelor simple și descrierea lor în fața unui
 Pune întrebări și oferă explicații auditoriu (membri ai familiei, alți copii); apreciați
despre modul în care interacționează, folosirea limbajului științific de către copil.
cresc și se dezvoltă ființele vii. - Extindeți sursele de informare ale copilului; folosiți
de câte ori este posibil persoane resursă pentru
subiectul respectiv.
- să fie capabil să  Adresează întrebări despre - Discutați despre elementele fundamentale și
observe și să elementele vieții (pământ, aer, apă, explicați copilului importanța fiecăruia dintre ele.
descrie foc). - Încurajați copilul să folosească adjective pentru a
caracteristicile  Poate descrie caracteristicile descrie materialele întâlnite în mediu. Oferiți copiilor
Pământului și materialelor și elementelor mediului informații despre rezistența materialelor prin
Spațiului (apa, pietrele...). experimente simple (forța apei în erodarea pietrelor,
 Descrie importanța apei, aerului a malurilor unui râu).
pentru viață și modalitățile de - Implicați-vă împreună cu copilul în activități
protecție pentru a evita poluarea lor. ecologice simple (plantat, curățarea unui spațiu...).

6
 Numește și face diferența dintre - Concepeți mesaje de conștientizare a protecției
sursele de căldură și poate exprima mediului.
beneficiile și pericolele lor. - Discutați despre măsuri de protecție împotriva
 Observă și exprimă mișcarea incendiilor. Introduceți în discuție concepte precum
corpurilor cerești (soare, lună) materiale ignifuge, extinctor. Încurajați jocul de rol
 al copilului cu recuzită specifică pentru consolidarea
Cunoaște și folosește corect ca unități
de timp momentele zilei, zilele conceptelor însușite.
săptămânii, anotimpul. - Discutați și urmăriți (pe cărți sau în realitate, când
 Poate descrie este posibil) fenomene precum eclipse de soare/lună.
caracteristicile
anotimpurilor. - Creați planșe cu decupaje/fotografii ale activității
 Sesizează diferențe între forme de fundamentale a copilului într-o zi și asamblați-le cu
relief sau medii de viață pe bază de ajutorul lor. Discutați despre activități și succesiunea
imagini sau în urma unei experiențe lor.
directe. - Provocați copilul la discuții despre caracteristicile
anotimpurilor în relație cu activități fundamentale ale
copilului într-o zi și asamblați-le cu ajutorul său.
Discutați despre activități și succesiunea lor.
- Puneți la dispoziția copilului imagini cu forme de
relief și fenomene naturale greu accesibile (cascade,
peșteri, vulcani, mări, oceane) și extindeți experiența
de cunoaștere a copiilor atunci când este posibil cu
vizite, excursii în medii necunoscute.
- să fie capabil să  Participă la întreținerea și îngrijirea - Promovați responsabilizarea copilului în
descopere omul mediului fizic apropiat (sala de gospodărie și sala de grup.
ca parte a lumii grupă, camera sa). - Discutați despre abilitățile/talentele individuale ale
vii și ființă  Cunoaște caracteristicile omului ca copiilor/oamenilor.
socială ființă vie. - Puneți la dispoziția copilului cărți despre corpul
responsabilă  Descrie câteva organe interne și omenesc, organele interne și funcționarea lor.
funcția lor. Folosiți în astfel de discuții persoane resursă (medic,
sportivi etc.).
*Material adaptat după Dr. Mihaela Ionescu (coord.), Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la
naștere la 7 ani, Ed. Vanemonde, București, 2010