Sunteți pe pagina 1din 3

TEMA 3

1.Care sunt elementele raportului juridic civil?

-Părțile;

-Conținutul;

-Obiectul.

2.Precizați categoriile de persoane fizice-subiecte colective ale raportului juridic civil.

1. Persoane fizice lipsite de capacitate de exerciţiu: minorii până la vârsta de 14 ani,


personele puse sub interdicţie;
2. Persoane fizice cu capacitate de exerciţiu restrânsă: minorii între 14 şi 18 ani;
3. Persoane fizice cu capacitate de exerciţiu deplină: persoanele fizice majore de la vârsta
de 18 ani; excepţie: minorul care se căsătoreşte de la vârsta de 16 ani, respectiv, 15 ani
conform art. 39 alin. (1) Cod Civil şi minorul căruia i se recunoaşte capacitatea
deplină de exerciţiu de către instanţa de tutelă, pentru motive temeinice, conform art.
40 Cod Civil;
4. Persoane fizice cu cetăţenie română;
5. Persoane fizice străine: cu cetăţenie străină, cu dublă cetăţenie străină, fără cetăţenie
(apatrizi).

3. Precizați categoriile de persoane juridice-subiecte colective ale raportului juridic civil.

a. Persoane juridice de drept public: statul, unităţile administrativ-teritoriale,


parlamentul, organele puterii executive, organele puterii judecătoreşti, instituțiile de
stat;
b. Persoane juridice de drept privat: societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990,
organizaţiile cooperatiste, asociaţiile şi fundaţiile;
c. Persoane juridice române: cu sediul principal în Romania;
d. Persoane juridice străine: cu sediul principal în străinătate;

1
e. Persoane juridice cu scop lucrativ: regii autonome, societăţi reglementate de Legea nr.
31/1990;
f. Persoane juridice fără scop lucrativ: instituţiile de stat, partidele politice, sindicatele,
asociaţiile, fundaţiile, cultele religioase.

4.Clasificați drepturile subiective civile în funcție de conținutul lor, precum și după


corelația dintre ele.

În funcție de natura conținutului lor, drepturile subiective civile sunt:

-patrimoniale;

-nepatrimoniale;

După corelația dintre ele, drepturile subiective pot fi:

-principale;

-accesorii.

5.Clasificați obligațiile civile după obiectul lor. Dați exemple de obligații de rezultat și de
obligații de diligență.

Obligațiile civile sunt clasificate în funcție de anumite criterii:

a) după obiectul lor, obligațiile civile se clasifică în:

-obligații de a da;

-obligații de a face și obligații de a nu face;

-obligații pozitive și obligații negative;

-obligații de rezultat, determinate;

-obligații de diligență, de mijloace;

b) după gradul de opozabilitate, obligațiile civile se împart în:

-obligații obișnuite, opozabile numai între părți;

-obligații opozabile și terților, scriptae in rem;

2
-obligații reale, propter rem;

c) în funcție de sancțiunea ce asigură respectarea lor, obligațiile civile se clasifică în:

-obligații civile perfecte;

-obligații civile imperfecte sau naturale;

d) după cum pot fi exprimate sau nu în bani, obligațiile civile se clasifică în:

- obligații pecuniare;

-obligații de altă natură;

e) în funcție de complexitatea obligațiilor civile, avem:

-obligații simple;

-obligații complexe.

În cazul obligaţiilor de rezultat, debitorul este ţinut să procure creditorului rezultatul


promis. Caracteristic acestora este faptul că obligaţia este strict precizată sub aspectul
obiectului şi scopului urmărit, debitorul asumându-şi îndatorirea ca, desfăşurând o anumită
activitate, să atingă un rezultat bine stabilit.
De exemplu: obligația izvorată din contractul de vânzare-cumpărare.

În cazul obligaţiilor de diligență, debitorul este ţinut să folosească toate mijloacele


pentru atingerea rezultatului promis, fără a se obliga la însuşi rezultatul preconizat.
De exemplu: obligaţia avocatului izvorată din contractul de asistenţă juridică.