Sunteți pe pagina 1din 17

CONTRACT DE INTERMEDIERE IMOBILIARĂ

Nr.__________/______________

CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE


Art.1 Intermediarul și Beneficiarul
(1) Societatea Comercială ALFA EURO INVEST LN SRL,
Sediul: Mun. Brasov, str. Toamnei nr. 7, bloc 4, scara A, ap. 6, Jud. Brasov,
Înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului Brasov Nr. J8/3541/02.12.2019,
Cod Unic de Înregistrare/Cod fiscal:41973893 din data de 02.12.2019
Cont bancar nr._________________________________________________________________,
Banca________________________________sucursala_________________________________,
Telefon 0728337864, 0742164020, e-mail____________________________________________,
reprezentată legal de
Dl. Lucian Lupu,
în calitate de: administrator,
identificat prin CI seria ZV nr. 172019,
Telefon 0728337864, 0742164020, e-mail__________________________,
în calitate de AGENȚIE IMOBILIARĂ, INTERMEDIAR DE SERVICII, denumită în
continuare în prezentul contract Intermediar și uneori, Agenția,
și
(2) Societatea Comercială____________________________________________________________,
Sediul: _________________________________________________________________________,
Înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului _________Nr.___________________________,
Cod Unic de Înregistrare/Cod fiscal:_________________________________________________,
Cont bancar nr.__________________________________________________________________,
Banca________________________________sucursala__________________________________,
Telefon_______________________________e-mail____________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na______________________________________________________,
în calitate de:_________________________________________________,
identificat(ă) prin:_____________________________________________,
Telefon _______________________e-mail__________________________,
în calitate de BENEFICIAR, denumit în continuare în prezentul contract Beneficiar,
(în cazul în care Beneficiar este o persoană fizică, se va completa doar spațiul rezervat acesteia)
având ca temei legal legislația română în materie, în vigoare, precum OUG. Nr.21/1992
privind protecția consumatorilor, actualizată (ultima actualizare are în vedere Legea 51/2016
- privind aprobarea Ordonanței Guvernului Nr.37/2015 pentru modificarea unor acte
normative din domeniul protecției consumatorilor), Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor – cunoscut sub prescurtarea GDPR), precum
si legislația română, în materie, în vigoare,
au convenit încheierea prezentului contract în următoarele condiții:
(3) În cazul înstrăinării de bunuri, Beneficiarul declară că are următoarea calitate în raport cu
imobilul/terenul ce urmează a fi descris:
 proprietar;
 mandatar al proprietarului _____________________, în baza________________

1
 reprezentant legal al proprietarului___________________, în baza___________
CAP.II OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2 Definirea obiectului contractului. Enumerare
(1) Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea de către Intermediar a serviciilor de
intermediere în favoarea Beneficiarului, în vederea identificării unui:
 cumpărător;
 vânzător;
 chiriaș;
 spațiu de închiriat
cu privire la imobilul/terenul descris în Anexa. Nr.1 la prezentul contract, în schimbul
achitării de către Beneficiar, Intermediarului, a unui preț, denumit comision. În baza
prezentului contract, operațiunea de vânzare, cumpărare sau închiriere este denumită generic
”tranzacție”, iar termenul de ”imobil” se referă atât la imobilul clădire cât și teren.
(2) Anexa Nr.1 - Informarea precontractuală scrisă a clientului cu privire la diverse
aspecte legate de imobil și tranzacționare. Servicii oferite de Intermediar – conține
datele esențiale cu privire la imobil și la serviciile oferite de Intermediar și face parte
integrantă din prezentul contract.
(3) Intermediarul va oferi Beneficiarului serviciile de intermediere pentru care acesta a optat,
conform Anexei Nr.1 pct.7, precum și acele servicii de intermediere conexe ce decurg din
natura activității de intermediere.
(4) Cu privire la imobilul/terenul identificat în anexă, Beneficiarul declară pe proprie răspundere
că acesta:
 nu este scos din circuitul civil;
 este liber de orice sarcini;
 nu este ipotecat ;
 este ipotecat pentru suma de __________________________în favoarea____________
 este notat proces în favoarea_______________________________________________
 este grevat de altă sarcină precum:__________________________________________
 altceva_______________________________________________________________
 nu se cunosc detalii.
(5) Intermediarul se obligă să depună întreaga diligență în vederea obținerii prețului celui mai
convenabil pentru Beneficiar, în vederea înstrăinării/ cumpărării/ închirierii imobilului
/terenului descris, și anume:
 cel mai mic preț în achiziționare/închiriere, acesta variind între _________și_________;
 cel mai mare preț în vânzare/închiriere, dar nu mai puțin de _____________________.
(6) Beneficiarul va aduce la cunoștința Intermediarului în termen de __________zile lucrătoare
orice modificare în oferta sa față de cea prevăzută la alineatul precedent.
(7) Orice modificare a ofertei conform alineatelor precedente se poate face de către Intermediar
numai cu consultarea prealabilă și acordul Beneficiarului.

2
(8) Tranzacția imobiliară se consideră încheiată în momentul în care vânzătorul și cumpărătorul
au semnat actul de vânzare-cumpărare, respectiv locatorul și chiriașul/locatarul au semnat
actul de închiriere.

CAP. III PREȚ ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ


Art.3 Prețul
(1) Prețul datorat de Beneficiar Intermediarului poartă denumirea de comision și reprezintă
contravaloarea serviciilor de intermediere efectuate de Intermediar în folosul Beneficiarului.
Comisionul se calculează la prețul real de vânzare-cumpărare/închiriere.
(2) Beneficiarul se obligă să achite Intermediarului un comision:
 fix, în valoare de__________, indiferent de valoarea tranzacției și care nu se modifică în
situația modificării acesteia;
 variabil, reprezentând _________% (fără TVA) din prețul real și concret de
vânzare/cumpărare sau, respectiv, închiriere pe termen de_______(1 an, x luni, etc), al
imobilului/terenului, stabilit între vânzător și cumpărător, respectiv proprietar și chiriaș,
care nu va putea fi mai mic de ______________(fără TVA) și mai mare
de____________(nivelul maxim al comisionului).
(3) Prețul de vânzare – cumpărare/închiriere final va fi stabilit între vânzător și cumpărător,
respectiv între proprietar și chiriaș, cu ajutorul asistenței Intermediarului, ținând cont de
valoarea tranzacționată pe piață a imobilelor/terenurilor de același gen și situate
administrativ în zona evaluată conform expertizelor legale, precum și în funcție de starea în
care se află imobilul și îmbunătățirile făcute acestuia.
(4) Cuantumul prețului va fi stabilit în antecontractul de vânzare – cumpărare/contractul de
închiriere ce se va încheia în prealabil între vânzător și cumpărător, respectiv proprietar și
chiriaș, cu asistență Intermediarului.
(5) La data semnării antecontractului de vânzare cumpărare, Intermediarul și Beneficiarul vor
menționa prețul final în Anexa Nr.3 – Proces - verbal pentru stabilire a comisionului
cuvenit Intermediarului, ce va face parte integrantă din acesta, cu precizarea datei (zi,
lună, an) încheierii procesului verbal și a datei prevăzute pentru încheierea contractului de
vânzare-cumpărare/închiriere final între Beneficiar și client.
(6) Plata totală a comisionului se va achita la data încheierii contractului final în formă
autentică sau, în cazul închirierii, sub semnătura privată. În cazul în care anterior s-a plătit
un avans, Beneficiarul va achita Intermediarului doar restul de preț.
(7) La încheierea prezentului contract, Beneficiarul este de acord să achite Intermediarului suma
de ______________lei, cu titlu de avans din comisionul datorat. Restul de preț urmează să-i
fie achitat Agenției la semnarea contractului final dintre Beneficiar și clientul identificat de
Intermediar. Avansul achitat de către Beneficiar Intermediarului se restituie Beneficiarului:
 în cazul în care Intermediarul nu a identificat un client pentru oferta Beneficiarului sau
nu a identificat un imobil/teren conform cerințelor Beneficiarului în termen de
______zile lucrătoare de la încheierea prezentului contract și Beneficiarul nu solicită
prelungirea contractului. În acest caz, părțile vor întocmi Proces-verbal de constatare
și restituire a avansului/comisionului, ce se va constitui în Anexa Nr.4 la prezentul
contract, parte integrantă din acesta;
 în cazul în care bunul a fost distrus din caz fortuit sau de forță majoră;
 alte cazuri precum:_______________________________________________________

3
(8) Agenția imobiliară nu poate solicita din partea Beneficiarului plata comisionului în oricare
dintre următoarele situații:
 când contractul de vânzare-cumpărare/închiriere nu s-a încheiat;
 când contractul nu are stipulată clauza de exclusivitate sau părțile nu au convenit cu
privire la aceasta, iar tranzacția s-a realizat fără participarea Agenției.

Art.4 Penalități de întârziere


(1) În cazul întârzierii efectuării plății, Intermediarul are dreptul să perceapă penalități de
întârziere de____% per zi de întârziere, socotite după trecerea unui numără de _____zile de
la data la care plata a devenit scadenta.
(2) La împlinirea termenului scadent, penalitățile încep să curgă de drept și debitorul este de
drept pus în întârziere, fără să mai fie necesară o notificare în acest sens.

Art.5 Clauza de exclusivitate. Daunele interese


(1) Conform convenției părților:
 Beneficiarul nu acordă exclusivitate Agenției în baza contractului. În acest sens,
Beneficiarul se poate adresa și altor agenții imobiliare în scopul încheierii tranzacției
interesate cu privire la imobil sau poate căuta în piață el însuși potențiali
vânzători/cumpărători/chiriași. În cazul în care tranzacția se perfectează fără mijlocirea
agenției, Beneficiarul nu datorează Agenției niciun fel de preț sau comision;
 Beneficiarul se obligă să acorde exclusivitate Intermediarului în ceea ce privește
îndeplinirea serviciilor asumate de către acesta, precum și pentru identificarea
cumpărătorului/ vânzătorului/ chiriașului, acesta fiind prezumat ca adus de către
Intermediar în urma publicității efectuate și a diligentei depuse. În acest sens:
a) Beneficiarul se obligă să nu trateze direct cu proprietarul imobilului/terenului pe care
dorește sa îl cumpere sau să îl închirieze și nici prin intermediul altor intermediari,
sub sancțiunea daunelor interese. Orice negociere făcută de către Beneficiar în lipsa
Intermediarului, sau pe ascuns, cu orice cumpărător/vânzător/chiriaș/proprietar, dă
dreptul Intermediarului să rezilieze unilateral prezentul contract, cu obligația
Beneficiarului de a achita acestuia din urmă daune-interese în cuantum
de ______________________, dar nu mai mult decât valoarea totală a onorariului
cuvenit (comisionului) pentru prețul cel mai mare stabilit pentru tranzacția în cauză.
b) daunele sunt datorate de către Beneficiar către Intermediar de la data rezilierii
contractului.
c) în cazul încălcării de către Beneficiar a clauzei de exclusivitate, Prestatorul are
dreptul să rețină avansul achitat de către acesta și, în cazul în care nu îi sunt achitate
de buna voie, să acționeze Beneficiarul în instanță pentru restul de daune, inclusiv cu
solicitarea de penalități pentru întârzierea plății lor.
(2) Daunele interese prevăzute mai sus vor fi datorate de către Beneficiar Agenției și în situația
în care nu s-a oferit exclusivitate acesteia, dar Beneficiarul a tratat direct cu
cumpărătorul/vânzătorul/chiriașul identificat de Agenție prin intermediul serviciilor de
intermediere.

4
Art.6 Garanții. Despăgubiri
(1) Intermediarul garantează Beneficiarul de faptul ca imobilul/terenul cu privire la care
urmează să se perfecteze tranzacția se află în locația menționată, în starea și condițiile
descrise, are toate avantajele ce le-a adus la cunoștința Beneficiarului, a adus la cunoștința
Beneficiarului toate datele esențiale pe care le cunoaște cu privire la imobil, și prețul este cel
declarat.
(2) În cazul în care, la perfectarea tranzacției sau după această dată, Beneficiarul constată că
imobilul/terenul nu este conform cu ceea ce i-a adus la cunoștința Intermediarul sau prețul
este diferit și nu i-a fost adusă la cunoștința modificarea și motivele acesteia în termen, și
astfel nu a tranzacționat în cunoștința de cauză, și prin acest fapt a suferit daune, poate
solicita Intermediarului despăgubiri astfel_____________________________________,
dar nu mai mult decât valoarea totală a comisionului.
(3) Intermediarul nu răspundea de viciile ascunse ale imobilului/terenului despre care nu a avut
cunoștință.

CAP.IV DURATA CONTRACTULUI


Art.7 Termenul
(1) Prezentul contract se încheie începând cu data de_________________, până la
vânzarea/cumpărarea/închirierea imobilului/terenului de către Beneficiar și achitarea de
către acesta a comisionului datorat Intermediarului pentru serviciile efectuate, dar nu mai
târziu de data de_____________ (același cu termenul prevăzut la art.3 al.7 din contract).
Termenul poate fi prelungit prin acordul ambelor părți, prin act adițional la prezentul
contract, scris și semnat de părți.
(2) Conform convenției părților:
 După trecerea termenului prevăzut la alineatul (1), dacă niciuna dintre părți nu solicită
celeilalte încetarea contractului, acesta se consideră prelungit în mod tacit pe o perioadă
nedeterminată. În acest sens, Intermediarul va notificară în scris Beneficiarul, cu 30 zile
înainte de data pentru care a fost încheiat contractul al cărui termen de valabilitate se
prelungește automat. În cazul prelungirii contractului pe perioadă nedeterminată, oricare
dintre părți poate să solicite încetarea lui, fără motivare, cu respectarea preavizului, chiar
dacă cealaltă parte și-a respectat obligațiile și nu este în culpă.
 Dacă părțile nu convin prelungirea termenului, după trecerea termenului prevăzut la
alineatul (1), daca Intermediarul nu a găsit un client pentru oferta/cererea Beneficiarului,
prezentul contract se consideră desființat de drept, părțile neavând nicio obligație una
față de cealaltă.

CAP.V DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR


Art.8 Drepturile și obligațiile Intermediarului
(1) Intermediarul are următoarele drepturi :
a) atunci când aceasta i-a fost oferită expres prin contract, să beneficieze de exclusivitatea
acordată de către Beneficiar în vederea efectuării serviciilor de intermediere, precum și
să solicite și să i se achite despăgubiri în cazul încălcării clauzei de exclusivitate;
b) să solicite și să i se pună la dispoziție de către Beneficiar toate informațiile precum și
întreaga documentație privitoare la imobilul/terenul ce urmează a fi
înstrăinat/cumpărat/închiriat, constând din actele doveditoare ale proprietății precum și
orice alte acte, toate în original, iar acolo unde nu este originalul în copie legalizată sau
copie simplă;

5
c) să efectueze toate demersurile ce se impun în vederea clarificării tuturor actelor necesare
înstrăinării, acționând în baza unei procuri speciale date de către Beneficiar;
d) să folosească toate mijloacele de care dispune în vederea acordării de consultanță
Beneficiarului cu privire la evaluarea imobilului/terenului și publicitate pe orice căi
permise de lege;
e) să i se aducă la cunoștință de către Beneficiar starea imobilului ce urmează a fi
înstrăinat/cumpărat/închiriat. Intermediarul nu răspundea de viciile ascunse ale
imobilului și nici de refuzul cumpărătorului de a mai contracta, ulterior încheierii
negocierilor, dacă acest refuz se datorează viciilor ascunse ale bunului;
f) să i se achite contravaloarea serviciilor efectuate, comisionul atunci când acesta i se
cuvine conform contractului;
g) să rețină suma de bani acordată de Beneficiar drept avans în situațiile prevăzute în
contract;
h) să rezilieze unilateral prezentul contract în condițiile prevăzute în acesta;
i) orice alte drepturi ce-i revin prin lege și prezentul contract.
(2) Intermediarul are următoarele obligații:
a) să depună întreaga sa diligență asigurând serviciile stipulate în prezentul contract la
capacitatea și eficiența sa maximă;
b) să contracteze în numele și pentru Beneficiar, în condițiile cele mai avantajoase pentru
acesta;
c) să acorde consultanță cu privire la evaluarea imobilului/terenului în vederea stabilirii
corecte a prețului, precum și să-l asiste pe Beneficiar în permanență la tratativele cu
cumpărătorul/vânzătorul/locatorul, inclusiv la semnarea antecontractului de vânzare-
cumpărare, să-l asiste pe Beneficiar în fața notarului public la perfectarea actului de
vânzare – cumpărare în formă autentică;
d) să susțină toate formele de publicitate precum și să efectueze toate demersurile necesare
stabilirii situației juridice legale înstrăinării/cumpărării cu privire la actele neclare;
e) să nu se angajeze într-o activitate în conflict cu interesele Beneficiarului;
f) să-l informeze pe Beneficiar ori de câte ori este solicitat de către acesta, asupra ofertelor
de cumpărare/vânzare/închiriere de care dispune și să-l informeze asupra modului în care
se desfășoară publicitatea cu privire la imobilul/terenul ce se înstrăinează;
g) să-l informeze pe Beneficiar cu privire la orice situație intervenită pe parcursul derulării
contractului care ar putea periclita sau întârzia în orice fel desfășurarea acestuia;
h) să păstreze toate actele, documentele și informațiile Beneficiarului cu confidențialitate și
în bune condiții, returnând Beneficiarului originalele și având dreptul să rețină copii;
i) să-l avertizeze și apoi să-l informeze pe Beneficiar în termenul prevăzut în contract
înainte de intenția sa de a rezilia sau denunța unilateral prezentul contract;
j) să asigure vizionarea imobilelor ce corespund preferințelor Beneficiarului, înainte de
încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
k) să respecte confidențialitatea și să prelucreze datele cu caracter personal ale
Beneficiarului, persoană fizică, cu respectarea legii și prezentului contract;
l) orice alte obligații ce-i revin prin lege și prezentul contract.

Art.9 Drepturile și obligațiile Beneficiarului


(1) Beneficiarul are următoarele drepturi :
a) să fie informat complet, corect și precis asupra caracteristicilor esențiale ale serviciilor
oferite de Intermediar, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătura cu acestea să
corespundă cât mai bine nevoilor sale;

6
b) să beneficieze de serviciile de cea mai buna calitate oferite de către Intermediar și de
prețul de înstrăinare/cumpărare/închiriere cel mai avantajos pentru dânsul;
c) să se intereseze oricând despre modul în care Intermediarul își desfășoară activitatea cu
privire la serviciile prestate, putând cere și obține date sau informații referitoare la
aceasta;
d) să fie informat despre orice situație intervenită pe parcursul derulării contractului și care
ar putea periclita sau întârzia în orice fel desfășurarea contractului;
e) să fie asistat de către Intermediar pe tot parcursul derulării prezentului contract, până la
finalizarea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică sau sub semnătură
privată, respectiv la încheierea contractului de închiriere, inclusiv să fie asistat la
întocmirea antecontractului de vânzare-cumpărare;
f) în cazul în care Beneficiarul este persoană fizică, să-i fie respectate confidențialitatea și
prelucrarea datelor cu caracter personal de către Intermediar, cu respectarea legii și
prezentului contract;
g) orice alte drepturi ce-i revin prin lege și prezentul contract.
(2) Beneficiarul are următoarele obligații:
a) să pună la dispoziția Intermediarului toate datele și informațiile sincere privitoare la
imobil și la starea în care este acesta, aducându-i la cunoștința orice stare, degradare sau
viciu care ar putea fi de natură să scadă valoarea de tranzacționare a acestuia;
b) să pună la dispoziția Intermediarului toate actele originale/copii necesare în vederea
perfectării în condiții legale a vânzării/închirierii imobilului/terenului;
c) să permită Intermediarului toate formele de publicitate pe care acesta din urmă le
consideră oportune și să faciliteze vizionarea imobilului în condiții optime ori de câte ori
este necesar;
d) atunci când a convenit astfel prin contract, să acorde exclusivitate Intermediarului în
desfășurarea prestațiilor la care s-a obligat;
e) să nu trateze direct cu cumpărătorul/vânzătorul/proprietarul imobilului/terenului/
chiriașului identificat de către Agenție ci numai prin intermediul acesteia;
f) să achite comisionul în condițiile prezentului contract, calculat la valoarea reală de
tranzacționare;
g) să se abțină de la orice faptă care ar putea fi de natură a periclita prestarea serviciilor de
către Intermediar;
h) să stabilească prețul real cu cunoștința Intermediarului, semnând actul anexă la prezentul
contract și să informeze Intermediarul despre modificarea acestuia;
i) atunci când a convenit astfel, să achite Intermediarului avansul, conform contractului;
j) orice alte obligații ce-i revin prin lege și prezentul contract.

CAP.VI DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII


Art.10 Forța majoră și cazul fortuit
(1) Exceptând cazurile în care nu au prevăzut altfel, în mod expres, niciuna din părțile
contractante nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea în termen și/sau în mod
necorespunzător, total sau parțial, a oricăreia dintre obligațiile care le revin, dacă
neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil la data
încheierii contractului, extern, absolut invincibil și inevitabil și ale cărui consecințe sunt de
neînlăturat de către partea care îl invocă (ex. cutremur, etc).
(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să aducă la cunoștința celeilalte părți, în
termen de 72 ore, în scris și în mod complet, producerea acesteia și să ia toate măsurile care
îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment. Forța majoră
este constatată și certificată de Camera de Comerț și Industrie competentă. Dacă în termen
7
de 30 de zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va
avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea sau suspendarea contractului, fără ca una
din părți să poată pretinde celeilalte daune – interese.
(3) Cazul fortuit înlătură răspunderea părților în măsura în care acesta a fost comunicat
celeilalte părți în termenul prevăzut la alineatul precedent și poate fi dovedit.
(4) În sensul alineatului precedent, părțile convin ca următoarele situații să fie considerate caz
fortuit:
a) _____________________;
b) _____________________;
c) _____________________.
(5) În situațiile de forță majoră sau caz fortuit părțile nu-și datorează una celeilalte daune sau
penalități și nu pot fi obligate la executarea prestațiilor cu excepția celor care necesită
urgență și care pot fi executate.
(6) Pe perioada situației de forță majoră sau caz fortuit contractul se suspendă urmând a fi reluat
după încetarea situației care a cauzat suspendarea.

Art.11 Modificarea și cesiunea contractului


(1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare, cu acordul
ambelor părți, prin act adițional, scris și semnat de părți. Contractul va fi adaptat
corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.
(2) Niciuna din părțile prezentului contract nu va putea cesiona drepturile și obligațiile ce
rezultă din acesta unei terțe persoane, fără acordul prealabil, dat în scris, de către cealaltă
parte. Acordul scris se comunică cedentului în termen de ________zile lucrătoare de la data
când acesta a cerut cesionarului consimțământul. În cazul în care cesionarul nu răspunde în
termenul sus arătat, se consideră ca acesta nu a consimțit la cesiunea contractului.

Art.12 Încetarea contractului


(1) Prezentul contract încetează în una din următoarele situații:
a) după trecerea termenului stabilit în contract, dacă acesta nu a fost prelungit de către
părți;
b) prin voința comună a părților, în baza unui act adițional scris și semnat de acestea;
c) prin rezilierea sa de către oricare dintre părți atunci când cealaltă parte nu își îndeplinește
în mod culpabil obligațiile asumate;
d) prin denunțări unilaterală, cu un preaviz de _______zile lucrătoare, fără taxe
suplimentare, cu excepția achitării serviciilor efectuate până la denunțare, conform
contractului;
e) prin decesul uneia dintre părți, persoană fizică, în măsura în care contractul a fost
încheiat intuitu personae și atunci când contractul nu mai poate continua cu succesorii
acesteia;
f) alte cauze prevăzute de lege.
(2) În cazul schimbării asociaților/acționarilor/managementului Intermediarului/Beneficiarului
persoana juridică, noii asociați/acționari/management se obligă să respecte întocmai
prezentul contract, sub sancțiunea plății de daune-interese.
(3) Partea care invocă încetarea contractului va notifica celeilalte părți cauza de încetare cu
minimum ______ zile lucrătoare înainte de data la care încetarea urmează să-și producă
efectele.
(4) Rezilierea nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

8
(5) Prevederile acestui articol nu înlătură răspunderea părții care, în mod culpabil a cauzat
încetarea contractului.

Art.13 Denunțarea unilaterală a contractului. Rezilierea.


(1) Oricare dintre părți poate denunța unilateral contractul înainte de termen, cu condiția
notificării intenției sale celeilalte părți în baza unui preaviz scris cu_ ____zile lucrătoare
înainte ca denunțarea să devină operabilă.
(2) În cazul încasări unui avans de către Intermediar, acesta se restituie la denunțarea unilaterală
a contractului.
(3) În cazul în care o parte nu-și va executa obligațiile, cealaltă parte este în drept să considere
contractul ca desființat. Rezilierea operează pe baza declarației unilaterale a părții
îndreptățite. Prezentul contract poate fi reziliat de către oricare dintre părți în următoarele
situații:
 în cazul în care Intermediarul nu a identificat un client pentru oferta Beneficiarului sau
în cazul în care nu a identificat un imobil conform cerinței Beneficiarului în termen de
______zile de la încheierea prezentului contract (termen prelungit, altul decât cel de la
art.3 al.7);
 în cazul în care Beneficiarul refuză un număr de _________oferte oferite de
Intermediar;
 în cazul în care cealaltă parte nu își respectă în mod culpabil obligațiile asumate;
 prin convenția părților;
 altă situație precum:_____________________________________________________.
(4) Intenția de reziliere va fi comunicată celeilalte părți în termenul prevăzut la al.1 al
prezentului articol.
(5) În caz de reziliere, partea îndreptățită poate solicita daune, conform contractului.
(6) La încetarea contractului Intermediarul va întrerupe orice formă de publicitate cu privire la
imobil și furnizare de servicii către Beneficiar.

Art.14 Alte clauze asupra cărora părțile convin


Părțile contractante mai convin următoarele:_____________________________________.

Art.15 Litigii. Alte dispoziții finale


(1) Litigiile care se vor naște din prezentul contract, sau în legătura cu prezentul contract,
inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui, vor fi
soluționate pe cale amiabilă. Dacă părțile nu vor ajunge la o soluție amiabilă, atunci litigiile
vor urma căile legale de soluționare, respectiv:
 calea arbitrajului;
 calea instanței de judecată competente.
(2) În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte
este valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a
prezentului contract. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la
data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. Dacă notificarea se
transmite prin telex, telefax, e-mail, sau sms, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare
după cea în care a fost expediată. Notificările verbale se iau în considerare în măsura în care
acestea sunt confirmate și în una din modalitățile descrise mai sus.

9
(3) Prezentul contract, împreună cu modificările și anexele sale, reprezintă voința părților și
înlătură orice înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. În
cazul încălcării de către una din părți a obligației(ilor) sale, neexercitarea de către partea
prejudiciată a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent a respectivei
obligații nu înseamnă că partea prejudiciată a renunțat la acest drept.
(4) Legea contractului este legea română. Limba contractului este limba română.
(5) Prezentul contract s-a încheiat azi, ___________________, la sediul_______________, în
limba romana, conținând un număr de VI (șase) capitole, 15 (cincisprezece) articole, fiind
redactat pe un număr de _____ (____) pagini în format A4, în 2 (două) exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte. Orice act adițional sau anexă semnate ulterior, se vor redacta
în același număr de exemplare originale, și se va face mențiune despre acestea pe
exemplarele prezentului contract.
Anexe la prezentul contract: Anexa nr.1 – Informarea precontractuală scrisă a clientului cu privire la diverse
aspecte legate de imobil și tranzacționare. Servicii oferite de Intermediar; Anexa nr.2 - Acord cu privire la
protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal; Anexa nr.3 - Proces verbal pentru stabilirea
comisionului cuvenit Intermediarului; Anexa Nr.4 - Proces-verbal de constatare si restituire a
avansului/comisionului.
(pot constitui anexă la contract extrasele de carte funciară, planuri, schițe și orice alte documente cu privire
la imobil/teren.)
INTERMEDIAR__________ BENEFICIAR______________

ANEXA NR.1 la CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU


TRANZACȚII IMOBILIARE Nr.____/_____
INFORMAREA PRECONTRACTUALĂ SCRISĂ A CLIENTULUI CU PRIVIRE LA
DIVERSE ASPECTE LEGATE DE IMOBIL ȘI TRANZACTIONARE. SERVICII
OFERITE DE INTERMEDIAR
Nr. înregistrare ______/Data: ______________

1. Client (Nume, prenume, adresa)____________________________________________________


_______________________________________________________________________________.
2. Tipul imobilului:_______________________________________________________________;
3. Adresa:_______________________________________________________________________;
4. Caracteristici:
a) este proprietatea________________________________________________________ ;
b) este dobândit prin_____________________, conform actului________________________;
c) adresa:____________________________________________________________________;
d) suprafață:________________________________________________________________;
e) categoria:________________________________________________________________;
f) este compus din __________________________________________________________;
g) vecini:N_________________,E_________________,S___________,V_________________;
h) înscris in cf_______________________________________________________________;
i) număr topografic________________________________________________________;
j) înscris în registrul de transcripțiuni și inscripțiuni__________________;
k) alte date de identificare: _______________________________________________
l) mențiuni speciale cu privire la imobil/teren___________________________.
5. Felul tranzacției în ceea ce-l privește pe Beneficiar:____________________________________; Cu
privire la tranzacție Beneficiarul are calitatea de_________________(cumpărător/ vânzător/ chiriaș)
6. Informații, detalii:

10
a) prețurile practicate în piață pentru tipul de imobil ce urmează a face obiectul intermedierii imobiliare,
conform informațiilor existente în baza de date a agenției imobiliare:
Tip imobil: Categoria zonală conf. situării Prețuri practicate pe piață (min-
(conf. adresa pct.3): max):

Prețul solicitat de proprietar pentru imobilul în cauză/valoarea chiriei

b) deficiențe și alte inconveniente cunoscute de agenția imobiliară sau pe care în mod rezonabil poate să le
cunoască:
1 surse de zgomot
2 umezeală
3 poluare
4 miros
5 pericol de inundații sau surpări
6 organizarea în apropiere a unor
manifestări populare periodice
7 istoricul terenului sau al clădirii
8 posibile dezavantaje ale
vecinătăților
9 nivelul de finisare al imobilului
1 dimensiuni
0
1 vechime și poziționare față de
1 punctele cardinale
1 alte informații
2
c) nivelul comisionului practicat de agenția imobiliara:
________________________________________________________________________________
d) situația juridică a imobilului:
________________________________________________________________________________
e) nivelul estimativ al costurilor ce urmează să fie suportate de către client, pentru obținerea documentelor și
întocmirea actelor necesare încheierii contractului:______________________________________________
f) caracteristicile generale ale imobilului, care pot influența decizia de cumpărare, incluzând nivelul de
finisare, dimensiuni, vechime și poziționarea față de punctele cardinale (pt. Beneficiarul potențial
cumpărător):
_______________________________________________________________________________________
g) tarifele pentru serviciile prestate (pt. Beneficiarul potențial cumpărător):___________________________
7. Servicii oferite de către Intermediar pentru Beneficiar, conform solicitării acestuia:
Nr. Servicii oferite Opțiune
Beneficiar
1 acordarea de consultanță în vederea evaluării imobilului/terenului
2 servicii de publicitate (pagina proprie și pagini specializate pe

11
internet, publicații locale, bannere publicitare postate pe imobil,
oferta directă către clienții agenției, etc.)
3 acordarea de asistenta de specialitate în vederea întocmirii complete
a dosarului de înstrăinare (incluzând analiza completă și detaliată a
tuturor actelor cerute de lege în vederea înstrăinării, inclusiv
efectuarea de servicii în vederea procurării și întocmirii acestor acte)
4 acordarea de consultanță în vederea redactării antecontractului de
vânzare-cumpărare cu cumpărătorul/vânzătorul imobilului/terenului;
5 acordarea de consultanță în vederea redactării contractului de
închiriere
6 alt serviciu specific_________________________
7 orice alte servicii ce intră în sfera asigurării în bune condiții a
vânzării, cumpărării sau închirierii.

INTERMEDIAR_________ BENEFICIAR____________

ANEXA nr. 2
La CONTRACTUL DE INTERMEDIERE IMOBILIARĂ NR.___/___
(se completează anterior semnării contractului)

ACORD CU PRIVIRE LA PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU


CARACTER PERSONAL
1. PREAMBUL
Având în vedere Regulamentul European Nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor
la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, ținând cont de natura
contractului și de datele furnizate de către părți, Agenția imobiliară informează și Beneficiarul ia
cunoștință despre modalitatea prelucrării datelor cu caracter personal conform legii, contractului și
prezentei Anexe.
2. DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE BENEFICIARULUI, PERSOANĂ FIZICĂ,
PRELUCRATE DE CĂTRE AGENȚIA IMOBILIARĂ ÎN CALITATE DE OPERATOR
2.1 Datele cu caracter personal pe care le colectează Agenția imobiliară prin mijlocirea
contractului dintre părți sunt:
 Nume și prenume;
 Adresă;
 Buletin;
 CNP;
 Nr. de telefon;
 Adresă de email;
 ID Skype;
 Date cu privire la imobil;
12
 Alte date precum:______________________________________________________.
2.2 Beneficiarul se obligă să furnizeze Agenției date exacte și actuale. În cazul în care
Beneficiarul refuză să furnizeze Agenției datele solicitate care sunt necesare și utile
încheierii contractului și oferirii serviciilor de intermediere, aceasta nu va putea procesa în
bune condiții serviciul de intermediere și are dreptul să refuze oferirea serviciului.
3. TEMEIUL LEGAL ȘI SCOPUL SOLICITĂRII ȘI PRELUCRĂRII DATELOR
3.1 Datele de mai sus sunt exacte și în cazul în care va fi necesar, acestea vor fi actualizate.
Datele sunt furnizate Agenției pentru încheierea și executarea contractului temeiul solicitării
și prelucrării acestor date fiind executarea în bune condiții a unui contract.
3.2 Atunci când legislația impune ca Agenția să comunice anumite date către autorități, în
temeiul legii (Ex. Protecția Consumatorului, alte instituții abilitate), de a stoca datele
clienților un anumit interval de timp ori de a prelucra datele clienților în alt fel, temeiul
prelucrării va fi îndeplinirea unei obligații legale.
3.3 În cadrul unor operațiuni de vânzare-cumpărare a părților sociale ale societății Agenției
imobiliare, restructurare și a altor activități similare, datele cu caracter personal ale părților
pot fi prelucrate prin divulgarea acestora către anumiți consultanți, activități de audit,
potențiali cumpărători, autorități publice sau altor persoane. Temeiul prelucrării va fi
interesul legitim al părților (Agenție imobiliară și Beneficiar) sau îndeplinirea unei obligații
legale.
3.4 În caz de necesitate, Agenția poate prelucra datele pentru constatarea, exercitarea sau
apărarea drepturilor sau a intereselor înaintea instanțelor de judecată, a executorilor
judecătorești, notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a
mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a
avocaților, consultanților sau ale altor persoane fizice și juridice publice sau private care
sunt implicate în acele dispute sau negocieri. În aceste situații, Agenția va prelucra datele
Beneficiarului, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care îi revin sau al
intereselor legitime.
3.5 Cu privire la păstrarea adresei de email și a numărului de telefon a Beneficiarului în baza de
date a Agenției și a furnizării de către aceasta a informațiilor de marketing și cu privire la
ofertele și serviciile sale, Beneficiarul:
 își dă acordul expres în vedere primirii pe email a ofertelor de marketing de la Agenția
imobiliară;
 nu dorește să primească și nu își dă acordul în vedere primirii pe email a ofertelor de
marketing de la Agenția imobiliară.
4. MODALITATEA DE PRELUCRARE A DATELOR. DIVULGAREA DATELOR
4.1 Datele vor fi prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de Beneficiar, acesta
putând solicita oricând un raport cu privire la datele sale personale. Datele vor fi prelucrate
într-un mod care asigură securitatea adecvată conform legii și politicii interne de prelucrare
și stocare de către Agenția imobiliară a datelor cu caracter personal a clienților și pot fi
păstrate atât cât este necesar, conform legii, pentru derularea contractului și întocmirea
formelor legale (ex. contabilitate, arhivare, etc). Acolo unde nu există o perioadă de stocare
stabilită printr-o lege, Agenția va avea în vedere termenele de prescripție aplicabile, alături
de practicile recomandate în domeniul protecției datelor.
4.2 Agenția va prelucra datele Beneficiarului strict pentru derularea în mod legal și în bune
condiții a contractului, fiind obligată să nu le utilizeze în niciun alt scop.
4.3 Agenția va putea furniza datele personale ale Beneficiarului următorilor împuterniciți cu
care colaborează:_______________________________(ex. firme care se ocupă cu

13
prelucrarea datelor cu caracter personal, cartea funciară, case de avocatură, alte instituții
sau companii care iau cunoștință de contract).
5. DREPTURILE PĂRȚILOR
5.1 Beneficiarul are următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal furnizate
Agenției imobiliare în virtutea contractului:
a) Dreptul de acces la date. Beneficiarul are dreptul să acceseze datele furnizate Agenției,
să obțină informații privind natura, prelucrarea și divulgarea acestor date;
b) Dreptul la rectificarea datelor. Beneficiarul are dreptul să obțină rectificarea datelor
dacă acestea nu sunt exacte;
c) Dreptul la ștergerea datelor. Beneficiarul are dreptul să solicite și să obțină ștergerea
datelor atunci când acestea nu se mai prelucrează sau nu mai există obligația legală cu
privire la păstrarea sau arhivarea acestora;
d) Dreptul la restricționarea prelucrării datelor. Beneficiarul are dreptul să solicite și să
obțină restricționarea prelucrării datelor. În acest sens, dacă contractul nu mai poate fi
executat sau derulat din cauza restricționării, Agenția va informa despre acest aspect
părțile contractante;
e) Dreptul de a obiecta. Beneficiarul are dreptul să obiecteze cu privire la prelucrarea
datelor. În acest sens, dacă contractul nu mai poate fi executat sau derulat din caza
obiecției ridicate, Agenția va informa despre acest aspect părțile contractante;
f) Dreptul la portabilitatea datelor. Beneficiarul are dreptul să solicite un format complet
cu toate datele furnizate Agenției și să le transmită către un alt operator.
g) Dreptul la retragerea consimțământului. În situația în care s-au prelucrat de către
Agenție anumite date cu acordul expres al Beneficiarului, acesta are dreptul să-și retragă
consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării de dinainte de retragere și nici
legalitatea celorlalte date cu caracter personal furnizate în baza altor temeiuri legale (ex
pentru încheierea și derularea contractului);
h) Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere. Beneficiarul are
dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu
caracter personal (Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter
Personal – ANSPDCP) cu privire la prelucrarea datelor furnizate Agenției imobiliare sau
de către împuterniciți în numele acesteia.
5.2 Pentru a-și exercita drepturile sau, după caz, pentru a-și retrage acordul atunci când și-a dat
consimțământul, sau în măsura în care îi sunt necesare informații suplimentare sau
clarificări, Beneficiarul le poate adresa pe email: ____________________sau la adresa
poștală:________________________, în atenția responsabilului pentru protecția datelor a
Agenției imobiliare.
5.3 Beneficiarul poate decide să refuze oferirea de date cu caracter personal. În situația în care
Beneficiarul decide să nu furnizeze Agenției date cu caracter personal solicitate de aceasta și
necesare derulării contractului, Agenția poate refuza încheierea contractului din lipsa
posibilității de executare.
6. PRELUCRAREA DATELOR REFERITOARE LA ALTE PERSOANE DECÂT
BENEFICIARUL
În situația în care Beneficiarul transmite Agenției imobiliare date cu caracter personal
privitoare la alte persoane (ex. prenumele părinților, date privind alți membri ai familiei, ale
altor persoane menționate în extrasul CF, etc), partea va informa membrii respectivi ai
familiei despre informațiile furnizate și scopul în care acestea au fost furnizate.

14
7. ALTE ASPECTE SPECIFICE CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL
Părțile vor ține cont de următoarele aspecte specifice cu privire la protecția datelor cu caracter
personal:________________________________________________________________________.

Prezentul acord s-a încheiat în ___________ exemplare, azi, ___________, și se constituie anexă la
antecontractul cu numărul de mai sus.

INTERMEDIAR _____________ BENEFICIAR______

15
ANEXA NR. 3 la CONTRACTUL DE INTERMEDIERE IMOBILIARĂ
Nr._________/____________

PROCES VERBAL PENTRU STABILIREA COMISIONULUI CUVENIT


INTERMEDIARULUI

1. Încheiat azi, data___________, la sediul_________________________________________


între părțile semnatare ale Contractului de intermediere imobiliară cu numărul de mai sus,
respectiv ______________________în calitate de INTERMEDIAR și ________________în
calitate de BENEFICIAR.
2. În urma diligenței sale, Intermediarul a identificat un
_________(vânzător/cumpărător/chiriaș) în persoana/persoanele _____________________,
identificată/domiciliata(e)___________________________________, pentru imobilul situat
în______________________________________, identificat prin____________________.
3. Prețul real stabilit pentru tranzacția menționată în contract cu privire la imobilul identificat
la pct.2 este de: în cifre _____________________în
litere____________________________.
4. Între Beneficiar și persoana/persoanele identificată(e) mai sus a intervenit antecontract de
vânzare cumpărare/înțelegerea verbală la data de _______________, ocazie cu care s-a
achitat avansul de___________________________.
5. Contractul final de vânzare cumpărare/închiriere în formă autentică sau, după caz, sub
semnătură privată, se va încheie până cel mai târziu la data de _________în fața notarului
public______________________________________.
6. Comisionul cuvenit Intermediarului conform contractului este de _____% din valoarea reală
a tranzacției, astfel:
 Total valoare reală tranzacție_______________________________________;
 Comisionul cuvenit Intermediarului_____________________________________;
 Se achită până la data de:______________________________________________;
 Avans _______________________achitat la data de_______________________ ;
 Rest de plată __________________achitat la data de________________________ ;
 Alte date/mențiuni_____________________________________________________

Subsemnatul Beneficiar mă oblig să achit Intermediarului comisionul ce i se cuvine conform celor


menționate mai sus, în caz contrar suportând sancțiunile prevăzute în contract.
Prezenta anexa este strict confidențială.

Am primit suma de _________, Am achitat suma de ____________,


azi data semnării prezentei anexe azi data semnării prezentei anexe

INTERMEDIAR______________ BENEFICIAR_________________

16
ANEXA NR. 4 la CONTRACTUL DE INTERMEDIERE IMOBILIARĂ
Nr.___________/_____________

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE ȘI RESTITUIRE A


AVANSULUI/COMISIONULUI

1. Încheiat azi, data___________, la sediul_________________________________________


între părțile semnatare ale Contractului de intermediere imobiliară cu numărul de mai sus,
respectiv _________________________în calitate de INTERMEDIAR și
___________________în calitate de BENEFICIAR.
2. Subsemnatul Intermediar declar că restitui Beneficiarului azi, data semnării prezentului
proces-verbal, suma de: în cifre_________________(în litere_______________________),
achitată de acesta cu titlu de avans pe data de_____________. Suma de bani se restituie în
moneda________________ și în modalitatea_________________(virament bancar,
numerar).
3. Motivul restituirii avansului___________________________________________________.
4. Subsemnatul Beneficiar declar că preiau azi, data semnării prezentului proces verbal, suma
de____________________ achitată de mine cu titlu de avans, ce îmi este restituită de către
Intermediar pentru motivul specificat mai sus, și nu mai am niciun fel de pretenții prezente
sau viitoare față de acesta.

Am predat suma de bani, Am preluat suma de bani,


Bun și aprobat Bun și aprobat
INTERMEDIAR____________ BENEFICIAR___________
Semnătura________ Semnătura_____________

17