Sunteți pe pagina 1din 12

Test 1 - FONETICA

I. Aratati cate litere si cate sunete sunt in urmatoarele cuvinte ( alegeti un singur
raspuns corect)

1. Gherghef
a) 8 litere, 8 sunete
b) 8 litere, 7 sunete
c) 8 litere,6 sunete

2. Ciorbă
a) 6 litere, 6 sunete
b) 6 litere, 5 sunete

3. Ghinion
a) 7 litere, 7 sunete
b) 7 litere, 6 sunete
c) 7 litere, 5 sunete

4. Ciuda
a) 5 litere, 5 sunete
b) 5 litere, 4 sunete

5. Geamgiu
a) 7 litere, 7 sunete
b) 7 litere, 6 sunete
c) 7 litere, 5 sunete

6. Cherchelit
a) 10 litere, 10 sunete
b) 10 litere, 9 sunete
c) 10 litere, 8 sunete

7. Cearșaf
a) 7 litere, 7 sunete
b) 7 litere, 6 sunete

8. Gheară
a) 6 litere, 6 sunete
b) 6 litere, 5 sunete
c) 6 litere, 4 sunete
9. Chior
a) 5 litere, 5 sunete
b) 5 litere, 4 sunete
c) 5 litere, 3 sunete

10. Dugheană
a) 8 litere, 8 sunete
b) 8 litere,7 sunete
c) 8 litere, 6 sunete

11. Ciudați
a) 7 litere, 7 sunete
b) 7 litere, 6 sunete
c) 7 litere, 5 sunete

12. Ciorchini
a) 9 litere, 9 sunete
b) 9 litere, 8 sunete
c) 9 litere, 7 sunete
d) 9 litere, 6 sunete

13. Cerință
a) 7 litere, 7 sunete
b) 7 litere,6 sunete

14. Cercel
a) 6 litere, 6 sunete
b) 6 litere, 5 sunete
c) 6 litere, 4 sunete

15. Gigel
a) 5 litere, 5 sunete
b) 5 litere, 4 sunete
c) 5 litere, 3 sunete
VOCALE, CONSOANE, SEMIVOCALE, I FINAL ASILABIC

II. Precizati valoarea sunetelor evidentiate din urmatoarele cuvinte ( un singur


raspuns corect)

1. vegheau
a. e - semivocală, a – vocală, u – vocală
b. e – semivocală, a – vocală, u – semivocală
c. e – element grafic fara valoare fonetica, a – vocala, u – semivocală

2. treceai
a. e – semivocală, a – vocală, u – vocală
b. e – semivocală, a – vocală, i – semivocală
c. e – semivocală, a – vocală, i – element final asilabic
d. e- element grafic fara valoare fonetica, a – vocală, i – semivocală

3. pliant
a. i – vocală, a – vocală
b. i – semivocală, a – vocală

4. Techirghiol
a. i – vocală, o – vocală
b. i – semivocală, o – vocală
c. i – vocală, o- semivocală
d. i – element grafic fara valoare fonetică, o – vocală

5. socoteai
a. e – vocală, a – vocală, i – vocală
b. e – semivocală, a – vocală, i – semivocală
c. e – semivocală, a – vocală, i – vocală
d. e – semivocală, a – vocală, i – element final asilabic

6. ciung
a. i- vocală, u – semivocală
b. i- semivocală, u – vocală
c. i- vocală, u – vocală
d. i- element grafic fara valoare fonetica, u – semivocală
7. hiat
a. i – semivocală, a - vocală
b. i - vocală, a- semivocală
c. i - vocală, a- vocală

8. veneați
a. e – semivocală, a – vocală, i – vocală
b. e – semivocală, a – vocală, i – semivocală
c. e – semivocală, a – vocală, i – element final asilabic
d. e – vocală, a – vocală, i –element final asilabic

9. tuciuriu
a. i – vocală, u – semivocală, i – vocală, u – semivocală
b. i – semivocală, u – vocală, i – vocală, u – semivocală
c. i - element grafic fara valoare fonetică, u - vocală, i - vocală, u - semivocală
d. i - element grafic fara valoare fonetică, u - vocală, i - semivocală, u - vocală
e.

10. glaucom
a. a – vocală, u – semivocală, o – vocală
b. a – semivocală, u – vocală, o – vocală
c. a – vocală, u – vocală, o – vocală
d. a –vocală, u – vocală , o – semivocală

11. butoi
a. o – vocală, i – semivocală
b. o – semivocală, i – vocală
c. o – vocală, i – element final asilabic
d. o – vocală, i – vocala

12. mioară
a. i – vocală, o – vocală, a – vocală
b. i – vocală, o – semivocală, a – vocală
c. i – semivocală, o – semivocală, a – vocală
d. i – semivocală, o – vocală, a – vocală

13. ghiozdan
a. i – semivocală, o – vocală
b. i – vocală, a – vocală
c. i – element grafic fara valoare fonetica, o – vocală
14. magie
a. i – vocală, e – vocală
b. i – vocală, e - semivocală
c. i – semivocală, e - vocală
d. i – element grafic fara valoare fonetica, e – vocală

15. lucios
a. i – vocală, o – vocală
b. i – vocală, o – semivocală
c. i – semivocală, o – vocală
d. i – element grafic fara valoare fonetica, o – vocală

16. stagiune
a. i – vocală, u – vocală
b. i – semivocală, u – vocală
c. i – vocală, u – semivocală
d. i – element final asilabic, u – vocală

DESPARTIREA IN SILABE

III. Cum se despart corect cuvintele in silabe:

1. abreviere
a) a-bre-vi-e-re;
b) a-bre-vie-re
c) ambele variante sunt admise
2. actualmente
a) ac-tu-al-men-te
b) ac-tual-men-te
c) ambele variante sunt admise
3. adagio
a) a-da-gi-o
b) a-da-gio
4. adagiu
a) a-da-gi-u
b) a-da-giu
c) ambele variante sunt admise
5. aghiotant
a) a-ghi-o-tant
b) a-ghio-tant
6. antepenultimul
a) an-te-pen-ul-tim
b) an-te-pe-nul-tim
c) ambele variante sunt admise
7. (a) aplauda
a) a-pla-u-da
b) a-plau-da
8. augmentativ
a) aug-men-ta-tiv
b) a-ug-men-ta-tiv
9. (a) ausculta ( nu, nu este vorba despre a asculta)
a) Aus-cul-ta
b) A-us-cul-ta
10. Beatitudine
a) Bea-ti-tu-di-ne
b) Beat-i-tu-di-ne
c) Be-a-ti-tu-di-ne
11. Beizadea
a) Bei-za-dea
b) Be-i-za-dea
12. Buiestru
a. Bu-ies-tru
b. Bu-ie-stru
13. Butonieră
a. Bu-to-nie-ra
b. Bu-to-ni-e-ra
14. Caucazian
a. Cau-ca-zi-an
b. Ca-u-ca-zi-an
15. Cernoziom
a. Cer-no-zi-om
b. Cer-no-ziom
16. Chintesență
a. Chint-e-sen-ță
b. Chin-te-sen-ță
c. ambele variante sunt admise

17. cianură
a.ci-a-nu-ră
b.cia-nu-ră

18. coafeză
a. coa-fe-ză
b. co-a-fe-ză
19. coaliție
a. coa-li-ți-e
b. co-a-li-ți-e
20. croat
a. croat
b. cro-at
21. crozieră
a. croa-zi-e-ră
b. cro-a-zi-e-ră
22. culoar
a. cu-loar
b. cu-lo-ar
23. cuneiform
a. cu-nei-form
b. cu-ne-i-form
24. delincvent
a. de-lin-cvent
b. de-linc-vent
25. deunăzi
a. de-u-năzi
b. de-u-nă-zi
26. ecuator
a. e-cua-tor
b. e-cu-a-tor
27. email(smalț)
a. e-mail
b. e-ma-il
28. (a) exploata
a. ex-ploa-ta
b. ex-plo-a-ta
29. februarie
a. fe-brua-ri-e
b. fe-bru-a-ri-e
30. garsonieră
a. gar-so-nie-ră
b. gar-so-ni-e-ră
31. genealogie
a. ge-nea-lo-gi-e
b. ge-ne-a-lo-gi-e
32. geometrie
a. geo-me-tri-e
b. ge-o-me-tri-e
33. inechitate
a. i-ne-chi-ta-te
b. in-e-chi-ta-te
34. inuman
a. i-nu-man
b. in-u-man
c. ambele variante sunt admise, în variație liberă
35. ionosferă
a. i-o-no-sfe-ră
b. i-o-nos-fe-ră
c. ambele variante sunt admise, în variație liberă
36. machiavelic
a. ma-chia-ve-lic
b. ma-chi-a-ve-lic
37. (a) naufragia
a. Nau-fra-gi-a
b. Na-u-fra-gi-a
c. Na-u-fra-gia
38. Obiectiv
a. O-biec-tiv
b. O-bi-ect-iv
c. O-bi-ec-tiv
39. Piedestal

a. pi-e-des-tal
b. pie-des-tal
d. pie-de-stal
40. poliomelită
a. po-li-o-mie-li-tă
b. po-li-o-mi-e-li-tă
c. poli-o-mi-e-li-tă
41. subiectivism
a. su-bi-ec-ti-vism
b. su-biec-ti-vism
c. su-bi-ec-tiv-ism
42. (a) sublinia
a. Su-bli-ni-a
b. Sub-li-nia
c. Ambele forme sunt admise, în variație liberă
43. Șifonier
a. Și-fo-nier
b. Și-fo-ni-er
44. Traumatism
a. Tra-u-ma-tism
b. Trau-ma-tism
c. Trau-mat-ism
45. Voalat
a. vo-a-lat
b. voa-lat

.
IV. In seria urmatoare de cuvinte exista ( o singura varianta):

1. Moară, ceață, leoarcă, beată, vegheau, veneau:


a.1 diftong, 3 triftongi, 1 hiat
b.2 diftongi, 3 triftongi
c. 3 diftongi, 2 triftongi
d.4 diftongi, 2 triftongi
2. Mâncau, auzit, gheață, lăcrămioară, auriu
a. 3 diftong, 1 triftong, 1 hiat
b. 2 diftong, 1 triftong, 2 hiaturi
c. 2 diftong, 1 triftong, 1 hiaturi
d. 5 diftong, 1 hiat
3. Înspăimântat, cacao, aortă, cioc, lighioană
a. 1 difton, 1 triftong,
b. 2 diftongi, 2 hiaturi
c. 2 diftongi, 1 triftong, 2 hiaturi
d. 3 diftongi, 2 hiaturi
4. Curtean, realizare, lupoaică, scotoceai, alee
a. 2 diftongi, 1 triftong, 2 hiaturi
b. 2 diftongi, 2 triftongi, 1 hiat
c. 3 diftongi, 2 triftongi
d. 3 diftongi, 1 triftong, 1 hiat
5. Aripioară, treceau, ghiaur, marionetă, eolian
a. 3 triftongi, 3 hiaturi
b. 1 diftong, 1 triftong, 4 hiaturi
c. 2 diftongi, 2 triftongi, 2 hiaturi
d. 3 diftongi, 3 hiaturi
6. Chinuit, idiot, chior, mormăit, maică
a. 5 diftongi
b. 3 diftongi, 1 hiat
c. 2 difongi, 3 hiaturi
d. 1 diftong, 3 hiaturi
7. Cai, umpleau,plângeau, răceală, coseai
a. 2 diftongi, 2 triftongi
b. 3 diftongi, 2 triftongi
c. 1 diftong, 2 triftongi, 2 hiaturi
d. 2 diftongi, 3 triftongi
8. Giulgiu, cetățean, ceai, geamgiul, cheală
a. 6 diftongi, 1 hiat
b. 5 diftongi, 1 hiat
c. 3 diftongi, 1 hiat
d. 2 diftongi, 1 hiat
9. Gheară, cioară, special, inspirație, torceau
a. 2 triftongi, 2 hiaturi
b. 1 diftong, 2 triftongi, 2 hiaturi
c. 2 diftongi, 2 hiaturi
d. 3 diftongi, 2 hiaturi
10. Ghinion, iertare, insinuări, mărgean, chinuit
a. 1 diftong, 3 hiaturi, 1 i final asilabic
b. 2 diftongi, 3 hiaturi
c. 3 diftongi, 2 hiaturi,1 i final asilabic
d. 4 diftongi, 1 hiat
11. Reușită, teologie, veacuri, giugiuleală, magiun
a. 2 diftongi, 3 hiaturi, 1 i final asilabic
b. 3 diftongi, 2 hiaturi,
c. 4 diftongi, 3 hiaturi, 1 i final asilabic
d. 5 diftongi, 2 hiaturi
12. Mergeai, reducere, george, jupâneasă, a încălzi
a. 1 diftong, 2 triftongi, 1 i final asilabic
b. 2 diftongi, 2 triftongi
c. 3 diftongi
d. 2 diftongi, 3 triftongi
13. Gheată, tustrei, audeință, făceau, continuu
a. 5 diftongi, 1 triftong
b. 3 diftongi, 1 triftong, 2 hiaturi
c. 2 diftongi, 1 triftong, 2 hiaturi
d. 2 diftongi, 3 triftong
14. Minciună, mieuna, camionagiu, urecheat, stagiune
a. 5 diftongi, 1 triftong, 1 hiat
b. 4 diftongi, 2 triftongi, 1 hiat
c. 2 diftongi, 3 hiaturi
d. 3 diftongi, 1 hiat
15. Ciuperci, ciocolată, geamantan, genunchieră, frigeau
a. 1 triftong, 4 diftongi
b. 5 diftongi, 1 i final asilabic
c. 1 triftong, 1 diftong
d. 1 diftong, 1 hiat
.