Sunteți pe pagina 1din 6

SC GREEN MASTER INSTRUCŢIUNI SSM Aprobat,

PS 603
SERVICES SRL Data intrării în vigoare:
Număr revizuire: 0 - original
Emis de : Lucrator desemnat

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATEA MUNCII


PENTRU ACTIVITATEA DE MUNCITOR NECALIFICAT
1. Elemente de referinţă.
1.1.Obiectul de activitate: ÎN AGRICULTURĂ
- lucrări manuale specifice din agricultură, funcţie de cerinţele tehnologice/cultură care cuprind:
 lucrări de nivelare teren;
 lucrări de săpături, şanţuri de mică adâncime, îndepărtare pământ;
 transport manual de obiecte, materiale, produse;
 operaţii de încărcare, descărcare în şi din mijloacele auto;
 lucrări de prăşit manual;
 lucrări de cosit;
 alte activităţi specifice.
- verificarea stării tehnice/de curăţenie a E.M., la începutul şi în timpul lucrului;
- Cod COR 921103 – muncitor necalificat în agricultură;
- profilul de activitate al societăţii: cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi
a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase – Cod CAEN 0111;

1.2. Obiectul şi scopul instrucţiunii:


- instrucţiunea care are la bază o abordare sintetică a riscurilor şi măsurilor de prevenire a
evenimentelor pentru activitatea specifică de birou, răspunde cerinţelor actuale în domeniul legislaţiei de
securitate şi sănătate în muncă, cadrul legal de elaborare constituindu-l:
 Legea securitatii şi sănătatii în muncă nr. 319/2006, art.7, alin.3, lit i .
 H.G. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006, art.15,
alin.1, pct.3.
 H.G. nr. 971/2006 privind cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate în
muncă la locul de muncă .
 H.G. nr. 1146/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de
către lucrători a echipamentelor de muncă .
 H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţe minime de securitate pentru utilizarea de către lucrători a
echipamentelor individuale de protecţie.
 H.G. nr.1091/2006 privind cerinţele de securitate şi sănătate pentru locul de muncă.
- stabileşte regulile şi condiţiile minimale obligatorii de desfăşurare a lucrărilor manuale specifice
din agricultură, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă,
ţinând seama de particularităţile activităţii societăţii precum şi ale locurilor de muncă, care să contribuie
la eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare sau îmbolnăvire profesională specifice acestei
activităţi, proprii celor patru componente ale sistemului de muncă;
- prezenta instrucţiune se va revizui periodic şi va fi modificată ori de cate ori este necesar, ca
urmare a modificărilor de natură legislativă survenită la nivel naţional, a schimbărilor intervenite în

1
tehnologia de lucru şi particularităţilor metodelor de lucru care urmează a fi reglementate din punct de
vedere al SSM.
1.3. Domeniu de aplicare:
- instrucţiunea este obligatorie pentru întregul personal al societăţii care desfăşoară această
activitate indiferent de locaţie (sediul social sau în afara acestuia);
- prevederile prezentei instrucţiuni se aplică cumulativ cu prevederile actelor normative de
securitate şi sănătate în muncă în vigoare.
1.4. Elementele sistemului de muncă:
1.4.1.Executantul (lucrătorul):
1.4.1.1. Personal încadrat conform L 53/2003-Codul Muncii, calificat şi necalificat angajat cu contract
individual de muncă care îndeplineşte sarcini permanente prevăzute în fişa postului.
1.4.1.2. Repartizarea lucrătorilor pentru activităţi manual specifice din agricultură se face pe baza
avizului medicului de medicina muncii, eliberat în urma unui examen medical prin care trebuie
verificate aptitudinile şi capacităţile neuropsihice necesare acestei activităţi;
1.4.1.3. Lucrătorul va fi admis pentru lucrul ce se desfăşoară în condiţii specific din agricultură numai
dacă are viza medicală cu menţiunea expresă “ apt pentru lucrul în agricultură “, menţiune ce va fi
înscrisă în fişa individuală de instruire privind s.s.m.
1.4.1.4. Lucrătorii care trebuie să utilizeze E.M.(sape, coase, foarfeci, etc) pentru îndeplinirea sarcinii de
serviciu vor fi instruiţi de către conducătorul locului de muncă, privind utilizarea acestora.
1.4.2.Sarcina de muncă:
- îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi a sarcinilor profesionale stabilite în contractul individual de
muncă, regulamentul intern, FIŞA POSTULUI, deciziile sau dispoziţiile scrise/verbale ale
conducătorului locului de muncă sau ale şefilor ierarhici cu respectarea Regulamentului intern privind
organizarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă;
- deplasarea în interiorul societăţii (fermei), pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
- deplasarea la diferite locaţii din ţară, cu mijloace auto proprietatea societăţii sau alte forme de
deţinere şi/sau publice, pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
1.4.3.Mijloace de muncă:
 sapă;
 coasă;
 furcă;
 lopata;
 tarnacop;
 cazma;
 roaba;
 scara mobilă, etc.
1.4.4.Mediul de muncă:
- spaţiul din delimitarea fizică a organizării fermei în care se desfăşoară întreaga activitate sau calea de
acces de la o locaţie la alta şi care include mediul fizic caracterizat de condiţiile referitoare la
microclimat, iluminat, zgomot, vibraţii, radiaţii, presiune, agenţi chimici/bacterigeni/biologici dar şi
mediul psihosocial care presupune relaţiile cu conducătorii locurilor de muncă sau cu colegii, atitudini,
interacţiuni şi moduri de comportament.

2. Organizarea activitatii la locul de muncă


2.1. Pentru activitatea de birou, lucrătorii vor fi dotaţi cu echipamentul de protecţie adecvat sarcinii de
muncă, conform prevederilor HG 1425/2006 şi care este nominalizat în anexa la lista internă a
necesarului de dotare a lucrătorilor cu EIP.
2.2. Conducătorul locului de muncă nu va accepta la lucru şi nu va încredinţa sarcini de muncă
persoanelor în stare de oboseală, bolnave, sub influenţa băuturilor alcoolice sau care nu poartă şi
folosesc echipamentul individual de protecţie corespunzător condiţiilor în care lucrează,
efectuînd în acest scop sondaje printre lucrători.

2
2.3. Pentru lucrul la înălţime mică, de la caz la caz, în funcţie de gradul de pericol existent şi de
condiţiile concrete, specifice activităţii ce urmează să se desfăşoare, organizarea locului de muncă
trebuie să fie făcut luandu-se toate măsurile tehnico-organizatorice prevăzute pentru lucrul la înălţime,
astfel încat pericolul căderii în gol a lucrătorului să fie eliminate.
2.4.Cand executarea unei lucrări temporare la înălţime necesită îndepărtarea temporară a unui mijloc de
protecţie colectivă împotriva căderilor, trebuie luate măsuri compensatorii, adecvate/eficiente. Se
interzice efectuarea lucrării fără adoptarea prealabilă a acestor măsuri. După ce lucrarea a fost terminată,
definitiv sau temporar, trebuie montate la loc mijloacele de protecţie colectivă împotriva căderilor.
3. Riscuri de accidentare pentru muncitori necalificaţi din agricultură:
- cădere de la înălţime;
- cădere de materiale, scule, obiecte (sarcini mobile neasigurate corespunzător, produse agricole
ambalate în saci suprapuşi etc);
- căderea prin alunecare sau împiedicare la acelaşi nivel;
- accidente cu pericol de prindere, lovire, strivire de echipamente de muncă mobile
(tractoare/remorci, etc) sau la manevrarea utilajelor mici sau de materiale grele;
- accidente rutiere din organizarea fermei;
- surpare, prăbuşire de teren sau pământ depozitat, ca urmare a lucrărilor de
excavaţii/decolmatare a canalelor ;
- contact cu obiecte sau suprafeţe periculoase, tăioase, înţepătoare (ex: unelte de mână);
- contact cu produse chimice, praf;
Este interzisă începerea oricărei lucrări fără instruirea personalului asupra pericolelor existente,
a măsurilor ce trebuiesc luate pe linie de securitate şi sănătate în muncă, a dotării cu echipament de
protecţie şi a măsurilor de prim ajutor ce se impun.

4. Prevederi specifice pentru efectuarea de lucrări necalificate specifice din agricultură în


condiţii de securitate şi sănatate în muncă.

4.1. Lucrări în pomicultură/legumicultură


4.1.1. Se interzice accesul lucrătorilor la bazinele sau gropile de alimentare cu apă pentru pompe, pe
malurile înalte ce prezintă pericol de prăbuşire, pe râpele şi pantele afectate profund de
fenomenul de eroziune dacă acestea nu sunt consolidate şi protejate cu balustrade sau
împrejmuite cu garduri solide.
4.1.2. Lucrătorii vor controla zilnic înainte de începere a activităţii, ca uneltele şi sculele manuale ce le
folosesc să fie în perfectă stare de utlilizare. Orice neconformitate se raportează conducătorului
locului de muncă şi nu se începe activitatea până la remedierea defectelor/înlocuirea uneltelor.
4.1.3. Este interzisă:
 utilizarea cozilor şi mânerelor la uneltele de mână dacă acestea nu sunt netede şi nu au
dimensiunile care să permită prinderea lor sigură şi comodă cu mâna;
 folosirea uneltelor de mână ca: sape, coase, foarfeci, furci, etc., cu suprafeţele de
execuţie deformate, înflorate sau ştirbite precum şi uneltele de mână improvizate;
 utilizarea uneltelor de mână ca: foarfeci, cleşti, etc., dacă între braţele acestora şi după
închidere completă nu rămâne un spaţiu suficient pentru evitarea prinderii degetelor;
 utilizarea uneltei de mană – foarfece de tuns iarba dacă nu este bine ascuţit, mânerele nu
sunt flexibile, iar porţiunea de care se prinde mâna nu este rotundă şi şlefuită, pentru a nu produce răni.
 utilizarea uneltelor de mană la care cozile nu sunt drepte, rotunde, netede şi fixate cu
pene metalice corespunzătoare.
4.1.4. Este interzis a se efectua lucrări cu unelte defecte sau necorespunzătoare operaţiilor ce se execută.
În timpul transportului părţile periculoase ale uneltelor de mână ca: tăişuri, vârfuri, rugozităţi etc. vor fi
protejate cu teci sau apărători adecvate.
4.1.5. Toate uneltele şi sculele de tăiat, săpat, prăşit se vor curăţa obligatoriu după executarea
lucrărilor şi se vor păstra în magazie, în anumite camere sau lăzi, pentru prevenirea rănirii din neatenţie.
3
4.1.6.Transportul tuturor uneltelor de săpat, tăiat şi prăşit se face în mijloace de transport separate de
cele ale salariaţilor.
4.1.7. Este interzisă păstrarea în sertare, dulapuri, lăzi, etc. a uneltelor de mână murdare de agenţi
chimici sau grăsimi. După fiecare utilizare toate uneltele vor fi curăţate şi şterse.
4.1.8. Este interzisă păstrarea uneltelor de mână în dulapuri, sertare, lăzi, etc. în dezordine. Toate
uneltele de mână vor fi aşezate pe tipuri de dimensiuni
4.1.9. Pentru ca efortul lucrătorilor în timpul săpăturilor să fie uşurat, hârleţele vor avea călcătoare
prelungite. FOTO 1
4.1.10. Lucrările agricole sub LEA sunt strict interzise atunci când pomii sunt plantaţi în zona apropiată
de LEA (zona cuprinsă pe porţiunea de 50 m, măsurată faţă de proiecţia la orizontală a conductoarelor
fazelor extreme, de o parte şi de alta, de-a lungul liniei electrice),
fiind necesare lucrări de îndepărtare a cuiburilor de omizi. Se
folosesc numai foarfece prevăzute cu prăjină. Acţionarea acestui tip de
foarfece se face obligatoriu cu o sfoară. Pentru evitarea pericolului de
electrocutare se interzice folosirea de sârme sau cabluri metalice.Este
obligatoriu ca, în aceste cazuri, lucrătorii care execută lucrarea să poarte
cizme şi mănuşi electroizolante (TOTO 1).
4.1.11. În livezile în care se folosesc pluguri şi prăsitori cu tracţiune
animală, pentru efectuarea lucrărilor se vor desemna persoane care cunosc animalele şi ştiu să le
conducă. Se interzice folosirea animalelor retive la acest fel de munci.
4.1.12. În anumite situaţii şi condiţii, transportul pământului şi al altor materiale se va face cu tărgi ale
căror dimensiuni nu trebuie să fie mai mari de 80 x 60 cm, pentru a nu se depăşi efortul maxim stabilit
de norme pentru bărbaţi: 50 kg (21 – 45 ani); 30 kg (45 – 55 ani); 20 kg (peste 55 ani). Braţele tărgii
trebuie să fie de o lungime şi o grosime convenabilă, iar porţiunile de prins să fie rotunde şi netede,
pentru a nu produce răni sau bătături în palme.
4.1.13. Dacă la efectuarea anumitor lucrări este necesar să se folosească stropitori de mână, acestea
trebuie să aibă capacităţi diferite, de la 3 la 12 litri, pentru a uşura munca lucrătorilor.
4.1.14. Pentru prevenirea oricărui pericol de accidentare, persoana care execută tăierea nu va sta sub
pom, ci lateral. Aceasta va verifica să nu existe nimeni în direcţia de cădere a ramurilor, începând tăierea
abia după ce se asigură de acest lucru.
4.1.15. Atunci când în apropierea liniilor electrice aeriene se găsesc pomi ce urmează a fi scoşi,
formaţiile de lucru vor fi dotate cu corzi sau frânghii pentru a dirija căderea arborilor. Conducătorul
formaţiei de lucru va lua măsuri de îndepărtare a persoanelor care execută alte munci în zonă.
4.1.16. Dacă, totuşi, prin căderea ramurilor liniile de curent electric sunt rupte, se vor opri toate lucrările
în zona de tăieri şi se vor lua imediat măsuri de pază şi supraveghere, pentru a se evita atingerea din
neatenţie a conductorilor. Se anunţă imediat, obligatoriu, electricienii răspunzători de reţeaua respectivă,
pentru a remedia defecţiunea.
4.1.17. Înainte de a începe tăierile în livezi, persoanele neexperimentate vor fi instruite în ceea ce
priveşte rezistenţa la greutate a ramurilor. Pe cât posibil, se vor folosi salariaţi cu greutate corporală
mică, mai ales tineret, avându-se grijă să se respecte reglementările în vigoare, referitoare la vârstă şi la
timpul de lucru zilnic, prevăzut de acestea. Se interzice folosirea femeilor gravide la aceste munci, ca şi
a persoanelor ce prezintă infirmităţi la mâini sau picioare.
4.1.18. Aceeaşi instruire, specificată la articolul anterior, se va aplica şi în cazul recoltărilor de flori,
frunze şi fructe.
4.1.19. La lucrările de întreţinere şi la recoltare se vor folosi scări duble construite din materiale
rezistente, prevăzute cu armături la ambele extremităţi şi limitatoare de deschidere.
4.1.20. Personalul care va folosi scări este obligat să verifice mai întâi aşezarea şi stabilitatea. Atunci
când poartă cu sine unelte sau scule ascuţite se vor lua măsuri suplimentare de protecţie.
4.21. În cazul unei căderi accidentale, înainte ca dezechilibrarea completă să se fi produs, lucrătorul este
obligat să arunce la distanţă sculele tăioase cu care lucrează.
4.1.22. Pe terenurile în pantă vor fi nominalizate persoanele care să susţină scările în timp ce ceilalţi
efectuează operaţiunile respective.
4
4.1.23. Pentru ca personalul să nu fie expus la eforturi mari în timp ce transportă fructele şi le încarcă în
remorci, coşurile de recoltat vor avea o mărime proporţională cu puterea acestuia.
4.1.24. Orice platformă folosită la recoltatul fructelor va fi prevăzută cu balustrade. Platformele vor fi
aşezate pe suprafeţe care nu prezintă pericol de răsturnare.
4.1.25. În cazul lucrărilor la înălţime, salariaţii vor folosi centuri de siguranţă şi căşti de protecţie.
4.1.26. Se interzice accesul personalului în imediata apropiere a scuturătorului vibrator, atunci când se
execută lucrări de recoltare a fructelor cu acest utilaj.
4.1.27. În scopul evitării accidentelor, se interzice orice intervenţie la agregatul în funcţiune.
4.1.28. Nu se vor recolta fructe în livezi pe timp nefavorabil, existând pericolul electrocutării datorate
descărcărilor electrice din atmosferă (trăsnete). Adăpostirea în livezi pe timp nefavorabil se face prin
îndepărtarea uneltelor de metal din jur, cu scopul evitării electrocutării.
4.1.29. Agenţii economici vor asigura în perioada recoltatului remorci cu înălţimea la oblon de
1,20 m, pentru ca încărcatul cu fructe al acestora să se facă uşor, fără efort fizic deosebit şi fără să fie
nevoie de un lucrător care să preia coşurile, expunându-se în orice moment dezechilibrării în cazul
pornirii neaşteptate a tractorului.
4.1.30. Se interzice personalului staţionarea în remorcă în timpul deplasării de la un loc de încărcat la
altul.
4.1.31. Se interzice cu desăvârşire circulaţia persoanelor pe proţapul remorcilor, pe obloane, pe
încărcătura din remorcă, pe aripa tractorului şi pe scara acestuia.
4.1.32. Atunci când lucrătorii întâlnesc pe drumurile de acces de pe teritoriul plantaţiei agregatul format
din tractorul U-445 + remorca monoax, trebuie să fie atenţi şi să se deplaseze mult lateral sau să meargă
în spatele remorcii, pentru ca eventualul balans lateral al acesteia să nu provoace accidente.
4.1.33. Aprinderea grămezilor de gunoi pentru obţinerea fumului necesar combaterii brumei se
realizează numai de către formaţii de lucru conduse de salariaţi permanenţi, numiţi prin decizie internă.
Formaţiile de lucru vor fi echipate cu lopeţi, pentru a se putea arunca pământ peste grămezile ce ard
cu flacără.
4.1.34. Salariaţii care dau foc la grămezi nu vor lucra direct cu materialul inflamabil. Ei se vor folosi de
torţe speciale.
4.1.35. Se iau măsuri pentru ca înainte de a se începe aprinderea grămezilor să fie anunţată formaţia
civilă de pompieri şi pregătit pichetul de incendiu. Toată operaţiunea va fi sub controlul salariatului
desemnat în acest scop de conducerea unităţii.
4.1.36. La cositul manual, pentru a se reduce efortul fizic, coasele trebuie să fie bine ascuţite, iar coporiile
potrivite cu talia fiecărui cosaş. FOTO 2
4.1.37. La oprirea lucrului, coasele se înfig cu coporiile în pământ şi la distanţă de locul unde se ia
masa, pentru a se evita accidentarea prin ridicarea bruscă în picioare, sub coase.
4.1.38. Deplasarea în grup de la un loc la altul se va face ţinând
coasele pe umăr cu vârful lamei în sus
La strânsul manual al fânului cu furcile, întoarcerea brazdelor şi
adunarea în căpiţe, în cazul lucrului în grup, se va păstra distanţa de
2-3 m (FOTO 2).
4.1.39. Când se întrerupe lucrul cu furca, aceasta se va înfige cu
FOTO 3
coarnele în pământ suficient de bine, pentru a nu fi răsturnată de
vânt sau atunci când este lovită.
4.2. Lucrări de întreţinere a culturilor (porumb, floarea soarelui),
suplimentar celor prevăzute la punctul 4.1 (4.1.1. - 4.1.6)
4.2.1. La executarea lucrărilor de prăşit manual în formaţie, se
va păstra o distanţă de protecţie între lucrători pentru evitarea
accidentelor prin lovire. Lucrătorilor li se vor repartiza cate două
randuri de plante (unul pentru dus şi altul pentru întos), astfel
încat la terminarea primului rand, lucrătorul se va întoarce pe
randul următor (FOTO 3).
5
4.2.2. În cazul când în timpul prăşitului se întâlnesc obiecte metalice, se interzice ridicarea acestora şi se
informează conducătorul locului de muncă.. Dacă conducătorul locului de muncă apreciază existenţa
unor obiecte explozive, va întrerupe imediat lucrul, va evacua lucrătorii şi utilajele din zonă şi va
înştiinţa Inspectoratu pentru Situaţii de Urgenţă la tel. 112.
4.2.3. În timpul pauzelor pentru masă, lucrătorii vor aşeza sapele sapele într-un singur loc, cu lamele în
pământ.
4.2.4. În loturile de hibridare, la lucrările de castrare, când este arşiţă, lucrul se va organiza astfel
încât personalul să fie ferit de insolaţii, preferându-se orele dimineţii şi după amiezii.
4.2.5. Se interzice lucrătorilor staţionarea, apropierea sau urcarea pe echipamente agricole (unităţi
tractor – plug, maşinile de împrăştiat îngrăşăminte, etc.).
4.2.6. Se interzice transportul persoanelor în bena remorcilor basculante.
4.2.7.Se interzice transportul de persoane în remorci, pe încărcătura din remorcă, pe proţapul remorcilor,
pe scara tractorului, pe plug, etc.(FOTO 4). FOTO 4
4.2.8. Nu se execută lucrări pe timp nefavorabil existând pericolul electrocutării datorate descărcărilor
electrice din atmosferă (trăsnete). Lucrătorii vor respecta
următoarele:
 nu se rămane în camp decat dacă este absolută nevoie dar
se îndepărtează uneltele de metal din jur, cu scopul evitării
electrocutării;
 nu se va alerga pe câmp deschis spre cel mai apropiat
adăpost după ce a început furtuna; se va alege poziţia ghemuit cu
mâinile între genunchii lipiţi şi degetele îndreptate în jos;
 nu se aleg copaci izolaţi în camp pentru adăpostire;
 nu se aleg căpiţe de paie, stoguri de fan, coame de deal;
 nu se aleg stâlpii de înaltă tensiune, mai ales cei pe care sunt montate transformatoare, garduri
metalice şi nici construcţii aflate în locuri expuse;
 se alege, dacă există posibilitatea, pădurea deasă sau un şanţ, gropi, văi, poalele unui deal;
 în interiorul clădirilor:
- nu se părăseşte încăperea;
- toată lumea se îndepărtează de sobe, coşuri, mase metalice ;
 dacă există posibilitatea alegerii între clădiri, adăpostirea se va face:
- în case cu paratrăznet;
- în clădiri mari cu armături metalice;
- în clădiri cu etaj şi alte clădiri.
4.2.9. Se interzice fumatul şi aruncarea mucurilor de ţigări laîntamplare, îndeosebi în perioadele
caniculare şi şi cu vegetaţie uscată. Pentru a evita producerea unui incendiu, se va executa
cu sapa o groapă unde vor fi stinse şi acoperite mucurile de ţigări. Se interzice aprinderea
focului în orice scop.

Prezentele instrucţiuni nu sunt limitative şi pentru respectarea prevederilor Legii 319/2006 art. 6, 13, 22 şi 23 se
vor completa operativ cu măsurile de prevenire corespunzătoare riscurilor survenite în timpul desfăşurării activităţii.