Sunteți pe pagina 1din 10

" DOSAR NR.

i299/2A'3

u".,4?ffiT$.tir
TRTBUNALUL Av A .IVILA
Dr'CtzrAcrvrr-A NR.to62R
$edinfapublici din datade 08.04.2014
Tribunalulconstituitdin:
PRESEDTNTE : NIAnA$Oru NICOLETA
JUDECATOR: FLORESCUELISABETA
JUDECATOR: BU$CA AMELIA RALUCA
GREFIER : NICA DUMITRU

recursuluicivil declaratde cdtrerecurentul-


Pe rol se afld solu{ionarea
pronun{atd
?mpotrivasentin{eicivile nr. 1914718.10.2013
,pArdtS
'de cdtre Judec5toriaSectorului1 Bucuregtiin dosarulnr. 129912013,in
contradictoriu cu intimata - reclamantdB gi cu intimatul -
p61dt S . avAnd ca obiect ,,actiune in rSspunderecontractual6-
re'Focarecontract".
La apelul nominal fdcut in gedinld public6 rdspund: recurentul - pdrAt
S ., prin avocat qi intimata - reclamantdB ' ,
-
personalgi asistat6de avocat,lipsind intimatul pdrAt.
Procedurade citare estelegal indeplinitd. :t
Se face referatul cauzeide c6tre grefierul de gedin!6,dup6 care, ;
Apdrdtorii pdrfilor aratdcd nu au alte cereri de formulat qi'altd probe de
administrat,in afarainscrisurilor din dosar.
Nemaifiind cereri de formulat, exceplii de invocat, probe de administrat
Tribunalul constatd cauza in stare de judecatd gi acordd cuvdntul asupra
recursului.
)
' Apdr6torul recurentului solicit6 admiterearecursului astfel cum a fost
formulat. Men{ioneazdc6, in mod gregit instan{ade fond a revocatactul de
vdnzarc- cumpdrare,motivarearaport6ndu-se doar la persoanaterfului, nu,la
prefulreal,la faptul cd nu existao executaresilitdinceputdla momentulvAnz6rii
qi la complicitatea terfului.Men{ioneazd cd va solicitacheltuielidejudecatdpe
caleseparatS.
Apirdtorul intimateisolicitdrespingerea recursuluigi menlinereaca legald
qi temeinicda hotdrdrii atacate,pentrumotivele ardtatepe larg in int6mpinare.
Arat6.c6, prin motivelede recursrecurentulrecunoagte calitateade creditoarea
reclamantei,conferitdprin hotdrAreirevocabilaa TribunaluluiBucuregti,prin
carerecurentula fost obligat la plata cdtrereclamant6a unei sumede bani cu
titlu de imprurnutnerestituit.Recurentulnu a achitatnicio parte din debitul
datorat prevdnrtin titlul executoriu.Acestaqi-a instrdinatbunurilepe care le
avea,o partefiind instriinatein timpul procesului.Imobilul situatin Bugteni,a
'
fost adus ca aport la o societate comerciald H , in care
recurentul era unic asociat qi administrator. Ulterior recurentul a instrdinat
societateatatilui sdu, intimatul - p6rAt din prezenta cauzd, respectiv terful
dob6nditor, care a fost numit unic asociat qi administratoral societdtii, cu
drepturi depline. Ulterior tatdl gi-a concediatfire}:Astfel, recurentul nu mai are
venituri salarialegi nu poate fi poprit, iar firma intimatului - pdr6t esteprosperd
gi iqi desfdqoardactivitatea.Singurul imobil pe care recurentulil mai avea la
momentul pronunldrii hotdrAriiTribunalului Bucureqti,situat in Bucureqti a fost
instrdinatintimatului - p6r0t,la prelul de 20.000euro. InvocS'complicitateala
fraudd a terfului dob0nditor, ardtdnd cd, ulterior comunic6rii prezentei acliuni
paulienep6rdlilor,pArdtulS a instrdinatapartamentul gi l-a adusca
aport societdliiH ,, gi in aceeaqi zi a fost instrdinatdqi firma
fratelui intimatului - pArAt. Prin motivele de recurs recurentul inlelege
consecinlelehotdrAriiindreptateimpotriva sa qi aratdefecteleacliunii pauliene.
Motiveie de recurs sunt neintemeiate.In speld sunt indeplinite condiliile de
admisibilitatea ac{iunii pauliene.La dosar au fost depuse inscrisuri privind
demersurileefectuatede executor.Solicit6 respinger.u...rttului. Men\ioneazh G
cd va solicitacheltuielidejudecatdpe cale separatd.

TRIBUNALUL

DeliberAndasuprarecursuluide fa15,constat[urmdtoarele:
Prin sentinla civitd nr. 19147108.10.2013 pronunlatd in-dosarul nr.
129912013,JudecdtoriaSector 1 Bucureqti a admis acliunea'formulatd de
reclamantaB in contradictoriucu pAr0{ii S
$is , a dispusrevocareacontractuluide vdnzate-
cumpdrareautentificatsub nr. 129.02.2012 la BNP qi a obligat
pdrAlii1,a3355lei cheltuielidejudecatd,reprezentdnd taxdjudiciardde timbru 9i
timbrujudiciar.
Pentru a hotdri astfel, instanla a relinut cd prin Decizia Civild nr.
451117.02.2012 pronunlatd de Tribunalul Bucuregti Seclia a III-a Civil[, ffi
irevocabild, a fost admisdac{iuneaformulatdde reclamantaB
, dispunAndu-se obligareapdrdtului S la plata sumei de
17.000Euro cu titlu de imprumutnerestituitgi la platadobdnziilegaleaferente
acesteisumeincepdndcu dataformuldriiacliunii-09.03.2010 qi pdnala data
platii efective.
A mai relinut faptul cdla datade 29.02.2012; pAr6tulS
procedatla vdruareacdtretat61sdu a imobilului situatin Bucureqti,
i

in acestecondilii, instanlaa relinut c5 p6rAtula incheiat acestcontract cu


intenlia clari de a scoateacestbun de la executareasilit6.
A re{inut incidenla prevederilorart. 975 Cod civil care stabilescdreptui
creditorilor de a atacaacteleviclene fdcute de debitor in prejudiciul drepturilor
lor.
l/l
+l
'i p

Instanlaa apreciatcd se face dovadaprin probeleadministratein cauzd" a


faptului cd reclamantul cu bund gtiinld a procedat la vdnzarea-imobilului
proprietateasa cdtre o persoandfoarte apropiatd.Pentru stabilireaintenliei de a
scoatebunul de la executaresilitS,esterelevantp.,e.ntru instanldmomentul la care
a avut loc intocmirea actului de vAnzare-cumpdrare qi persoana aarea dobAndit
bunul in proprietate.
S-a relinut de asemenea,rEspunsulexecutoruluijudecdtorescT
care aratd"cd pdr6tul S, nu a fost identificatcu bunuri ?n
proprietatecaresd poatdfi supuseexecut6riisilite.
Pe cale de consecin!6,instanlaa apreciatcd in cauzd.s-a fbcut dovada de
cdtre reciamantd,a caracteruluivadit intenlionat care a stat la baza intocmirii
actului devdnzare-cumpdrare gi vdzdndprevederile art. 975 qi urm. Cod civil, a
admis acliunea gi a dispus revocareacontractului de vdnzare-cr;mp6.rare a
imobilului, contractautentificatsub nr. 129.02.20121a BNp
in temeiul art.274 Codprocedurdcivil6, pArAliiau fost obligali laplata
cdtre reclamantd.a cheltuielilor de judecatd, reprezent6ndtax6 judiciara de
timbru qi timbrujudiciar.
Impotriva acesteisentinle a formulat apel pdrfrtut S. ,
criticdnd-opentrunelegalitategi netemeinicie.
Prin incheierea de Sedinld de la termenul din08,04.2014, Tribunalul a
calificat drept recurs calea de atac exercitatd tn cauzd.
In motivele de recurs,recurentul a ardtatcd prin cerereade chemarein
judecata, reclamantaa solicitat instan{ei sa dispuni revocareaco4tractului de
vdnzate-cumpdrareautentificatsub nr. 129.02.2012 d,ecdtre Biloul Notarial
Public , pe motivul ca acestas-a incheiat in dauna sa. in calitate de
creditor al paratului S si pe cale de consecinla sa hotdrascd
revenireabunului in patrimoniul pdrAtului.
Din punctul de vedereal recurentului,.reciamanta - creditoarea acestuia,
calitate pe care a dobdndit-o prin Decizia civila rc. 45t/17.02.20L2, nu are
potrivit legii dreptul sa solicite nici revocareacontractului sus menlionat (in
@ sensulde desfiintare),nici rezoluliunea,ci numai declarare a inopozabilitdlii,fapt
ce reiesecu claritatedin prevederileart.1565alin. 1 din Noul Cod Civil.
Cu privire la temeiul legal avut in vedere de citre instanla de fond ia
pronuntareasentin{ei civile, respectiv art. 975 Vechiul Cod Civil, unde era
incadrataacliuneaoblicd, a ardtatcd in spelade fata se poate vorbi, eventualde
o acliune pauliana, dacaar fi indeplinite condiliile acesteiaqi in nici un caz de
acfiuneaoblica.
In acestsens,se impun a fi avute in vederedispoziliile art. 1562 alin. 1
C.civil, potrivit cdrora "Daca dovedegteun prejudiciu,creditandpoate cere sa fie
declarate irnpozabile fata de el actele juridice incheiate de debitor in frauda
drepturilor saie,, cum sunt cele prin care debitAndigi creeazd. sau iqi mdreqteo
starede insolvabilitate." ,
F:
E
g
ffi

$r:
dt
Astfel, lindnd cont de acesteprevederilegale,in calitateasa de creditoare,
reclamantaputea sa solicite exclusiv declarareainopozabilitaliiacestuicontract
neavAndnici un temei legal conform cdruia sa solicite
1i

de vdnzare-cumpdrare,
ie
revocafea,aceastadin urma fiind o sancliuneci',v,;ila
specificadonaliei. :t
L1:

Chiar daca s-ar tine cont doar de acestmotiv de apel, apreciazdrecurentul ,


ca acliuneaformulatade reclamantatrebuierespinsa,pentrumotivul ca aceastaa
inlelessa solicitecevace legeanu ii permite.
Cu privire la condiliile de admisibilitate pentfu admiterea acliunii
pauliene,din cuprinsul art. 1562 alin. 1 qi 2 din Noul Cod Civil se desprind
condiliile necesarpentru a fi indeplinite in mod cumulativ pentru admiterea
acliunii paulienerespectiv:prejudiciulprovocatcreditoruluiprin acteleincheiate
de debitor,caracterulfraudulosal operaliuniijuridice, creareasau mdrirea stdrii
de insolvabilitate a creditorului prin actul juridic incheiat, reaua-credinlaa
te(ului dob6nditor.
In privinla prejudiciulprodusin patrimoniulcreditoarei,respectivcrearea
pentru aceasta a imposibilitefli de a-si indestula creanla din cavza ac{iunii
debitorului de a-si crea sau mari stareade insolvabilitate,recurentulconsider[
e&, deqi in adresa BEJ T se invedereazd ca ..nu au fost
identificatebunuri (imobilesausumede bani)susceptibile de executareaflatein
patrimoniul debitorului S ^, in raza de competentateritoriala a
birouluinostru"acestlucruesteirelevantin spelade fata.
Astfel, esteevidentca nu incheiereacontractuluide vdnzare-cumpdrare
ff. din29.02.2012a condusla relinereastdriide insolvabililatea pdrdtului,
avdndin vedereca in ufina vdnzdriiimobiluluiin a
oblinutun pre! real qi serios- 20.000euro,realitateatranzac\ieifiind constatatd
de notarulpublic la al cdruibirou s-aincheiattranzactia,
Sus{inerea reclamanteica prelul imobiluluiestederizoriqnu poatefi luata
in seama,pdrfile contractuluifiind libere sa stabileascd oripepre{ ar dori. Mai
mult, reclamantaar trebuisafie rezervataina faceasemenea aprecieri,atdttimp
catnu dispunede o pregdtirede specialitate in domeniulimobiliarelor. fn
Fa16de dispoziliileart. 1.169din Noul CodCivil potrivitcdrorapdrfileau
libertateade a incheia orice contractegi de a determinaconlinutul acestora,
apare ca neavenita observaliareclamanteiprivind cuantumul derizoriu al
pre{uluiintr-uncontract?ncarenu figureazdcaparte.
Cu privire la bunul imobil ce a fost instriinat,trebuiesubliniatcd, deqi
instanlaae mnA a re{inut ca parutula incheiaicontractulde vdnzare-cumpdrare
cu intenlia clatade a scoateacestbun de la executare silita, sepoateobservaca.
la momentulincheierii contractuluitranslativde proprietate- 29.02.2012,a,cel
bun nu era urmdribil, executareasilita fiind declangataabia in data de
09.r0.2012.
De altfel, chiar in adresaBEJ T . se arataca ,,unelebunuri
au fost instrdinateunor terfe persoaneanteriorinceperii executdrii silite a
debitorului.
]+
il
f; Cu privire la aspectullaturii intenlionale- reaua-credinfagi complicitatea
H .
E
q la frauda a terfului dobAnditor,recurentul apreciazl.ca acliunea introductivd
estenedovedita.
Daca despre buna-credinla se poate m 'siune ca se prezuma, reaua-
$i
F credinla trebuie dovedita, pentru a se demonstradacarecurentul a incheiat sau
g
g nu contractul de vdnzare- cumpdrarein vedereafrauddrii intereselorcreditoarei,
x nefiind suficient argumentul ca pd4ile contractantesunt ruCg, fpra a avea un
suportprobatoriu.
Recurentul apreciazl cadin ansamblul probelor adminiStratenu rezulta
vreo intenlie a acestuiade a lucra ?n fraudareclamanteigi nici reaua-credinlaa
cocontractantului.Sub aspectul elementului intenlional, considerd ca proba
acestuiaeste absolut necesara,intrucAt actul juridic a cirui "revocare"se cere
esteun contractcu titlu oneros,aplicdndu-se in speladispoziliileart. 1562 alin.2
noul Cod Civil.
Prin intfrmpinareaformulatd la duta de 05.03.2011,intimata reclamantd
B a solicitat respingereaapelului, calificat recurs, ea
P nefondat.
in motivarea intAmpindrii a ardtat cd prin motivele de recurs, S
recunoagtecalitateade creditoarea reclamanteiconform Deciziei Civile
nr. 451/17.02.2012 qi faptul cd acliuneapaulianaesteadmisibila.
Ac{iunea pauliana, numita in Codul Civil ca ac{iune revocatorie, este
acliuneaprin care se revoca actuljuridic incheiatde debitor ?n frauda d_repturilor
creditorului- art. 1562din Noul Cod Civil r
Efecteleadmiterii ac{iunii,astfel cum arataart. 1565din Noul Cod Civil,
sunt inopozabilitatea actului atacatfata de creditor.
Prin sentinla civila pronuniatain cauza,instan{ade fond a admis acliunea
formulata de creditoareaB in contradebitoruluiS.
qi a terfului dobAnditor,S . dispundndrevocarea'acfului de
) vdnzare-cumpS.rare incheiat intre debitorul S, ', gi te4ul dob6nditor.
n carea fost complicela frauda,actincheiatin daunadrepturilorcreditoarei.
Efecteleadmiteriiac{iuniipaulienesuntinopozabilitatea actului atacatatdt
fata de creditorulcarea efectuatdemersuljudiciar,cAtgi fa{dde creditoriicare
puteauintroduceacfiunea.Astfel, in raporturiledintre creditorqi te4ul carea
incheiatactulfrauduloscu debitorul, admiterea ac{iuniipaulieneareefectulde a
face inopozabi|actul atacatfata de creditor.in "al1itermeni,actul atacateste
consideratca fiind lipsit de efectele sale in raporturile dintre creditorul
reclamant,pe de-opartegi te4ul p6r6t,pe de altaparte.
Efectul inopozabilitefi actului prin care a fost instrdinatbunul, ii da
dreptulcreditoruluireclamantsaurmdreasc6 silit bunulca gi c6ndacestanu ar fi
iegit din patrimoniuldebitorului,instrdinareanefiindu-iopozabila(art. 1565din
Noul CodCivil).
u
g
sa
li :l

HotdrAreajudecdtoreascade admitere a acliunii pauliene are ca efect


indisponibtlizarca bunului pana la incetarea executdrii silite a crean{ei care a
justificat pronunlareaei (art. 1565alin. (2) tezafinalanoul Cod Civil).
Art. 975 din vechiul Cod Civil se refera la acliunea pauliana 9i nu la
acliuneaoblica. Acest text de lege aratain nrod clar dreptul creditorilor de a
atacaacteleviclene incheiatede debitor in daunacreditorului:Art. 975 ,,Eipot
asemenea[n.n. ,,creditorii"], in numele lor personal,sa atace actele viclene,
fEcutede debitorin prejudiciuldrepturilorlor. 1'
Prin motivele de apel formulate, apelantul-paratarata ca nu ar fi fost
indeplinitecondiliile de admisibilitatea acliunii pauliene.
Aceasta afirmalie este nefondata, instanla de fond constatAndin mod
corectca sunt indeplinitecondiliile prevdzutede art. 1562 Cod Civil pentru a fi
admisibilaacliunearevocatorie,anume:
Existenta unui act fraudulos al debitorului de natura sa determine
insolvabilitatea debitorului: actul fraudulos este reprezentat de contractul de
vLnzare-cumpdrareautentificat sub nr. din data de 29 februatre 2012 de $r'
Biroul Notarial Public " prin care debitorul vinde tatdlui sau,
apartamentul situatin Mun. Bucureqti,
. Creanla este anterioaraactului atacal,debitorul fiind
obligat la plata sumelor menlionate titlul executoriu reprezentatde Decizia
Civiia nr. 451, la data de 17 februarie 2012. o Acesta si-a creat starea de
insolvabilitate la data de 29 februarie 2072, c6nd a v6ndut tatdlui sau, prin
contractul de vAnzate-cvmp6rareautentificat sub nr. apartamentul
situatin Bucuregti,,
Crean{aestecerta,lichidaqi exigibila:
Decizia Civila nr. 451 din 17 februarie2012 este irevocabila, a fost
investita cu formula executoriela data de 26 iulie 2012 qi a fost pusa in
executare la datade 09 octombrie2012..
Dovada fraudei terfului dob6nditor rezulta din imprejurdrile cauzer qi
intregul comportamental pdrtilor. bi
Prin incheiereaactuluifraudulos,paratulS si-a creato stare
de insolvabilitate.astfelcumrezultadin adresanr. din datade 18 iulie 2013
emisade B.E.J.<T " din care rezulta ca o,urmarea verificdrilor
efectuate in dosarulde executare nr. 12012[...] nu au fost identificatbunuri
(imobile sau sume de banii susceptibilede executare.aflate in patrimoniul
debitorului S, t...] unele buriuri fiind instrdinate cdtre terle
persoane, anteriorinceperiiexecutdriisilite a debitorului":
$i motivul de apel referitor la faptul ca nu a fost demonstrata
complicitateaterlului dobdnditorestede asemenea vddit nefondat.
-
in primul rdnd, acestmotiv de apel ar fi putut fi invocat doar de terful
dobAnditor, paratulS ) carenu a inleles sa formuleze apel in cauza.
-r
L
tr
&
s

#-
ii Astfel, S , tatdl paratului, pentru a-si ajuta fiul sa nu fie
t.., executatsilit, a cumpdrat,la vArstade 84 de ani, toatepd4ile pe care pe fiul sau
H
] le delineain cadrui societ6tiiH-
,fr
fr
4
Apoi, pArdtulS a acceptat,degi are o vArsta inaintata, sa fie
#
;
t{
numit, in locul fiului sau,unic administratoral so'bietaliipe carea,,preluat-o"de
E
la fiul sau;ulterior, la mai pulin de o luna de la pronunlareadecizieidin recurs
"1: prin care apelantul parat a fost obligat la plata sumei de 17.000 Euro plus
: cheltuielide judecata,S igi ,,concedtazd"fiul'(care era angajatin
cadrul societ6lii), p€ntru ca astfel acestasa nu delind nici venituri salariale,
susceptibilede executare.
PArAtul S qtia ca fiul sau se teme de hotdrAreainstanlei de
judecata,acestafiind qi motivul pentru aarea acceptat,la vdrstade 84 de ani, sa
preia societateafiului sau;
Tot paratul s , la 12 zile dupd pronunlarea Deciziei
irevocabilanr. 45 1, cumpdrdgi singurulbun imobil pe care fiul sau il mai avea
in proprietate, respectiv apartamentulsituat in situat in Bucuregti,

Este evident ca paratul S avea cunogtinla, at6t de datoria


fiului sau cdtre reclamanta,cdt gi de existentadosaruluide pe rolul Judecdtoriei
Sector 1 Bucureqti, acceptAndsa incheie contractulde vdnzare-cumpdraredoar
cu scopulde a-si ajutafiul sa devin6insolvabil,in daunaintereselorreclamantei.
Nu poate fi adevdratasuslinereaparatului ca nu avea cunogtinla de
,,problemelefiului" cAndcomportamentul si acliunile sale denota contrariul gi
in condiliile in care paralii locuiesc impreuna, de foarte mulli ani (au acelagi
domiciliu).
Complicitatea la frauda a tatdlui p6rdtului S estedoveditasi
de prelului derizoriu al tranzac\iei,20.000 Euro (echivalentula 86.960 lei)
pentruun apartamentcu.douacamereqi dependinle, situatintr-o zona.centrala
din Bucuresti.
In temeiul tuturor considerentelor de mai sus, se solicitd respingerea
recursuluica nefondat,cu menlinereaca temeinicdgi legalSa hotdrdriiinstan{ei
de fond.
Analizdnd sentinla recuratd,prin prisma criticilor formulate Si tn raport
de dispoztliile art.304 indice I Cod procedurd civild, Tribunalul constatd
recursul cafiind nefondat.
Astfel, sub un prim aspect,al temeiului'legalaplicabil,Tribunalulreline
cEacestaestereprezentat de dispoziliileart. 1562din Noul Cod civil, avAndin
vederecd actul atacata fostincheiatdupdintrareain vigoarea noului Cod civil.
imprejurareacE instanlade fond a fbcuttrimite;ela dispozi\ii\eart. 975
din vechiul Cod civil carereglementau acliqneapauliandsau revocatorie,este
lipsitd de relevan{d,deoareceregimul juridic al instituliei acliunii revocatorii
esteacelagiin ambelereglementdri.
H
a
a
ix

$
iil

in ceeace priveqteprimul motiv de recurs,Tribunalul reline cd acliunea


revocatoriea fost corectadmisdin raport de dispoziliileart. 1562din Noul Cod
civi1.
Distinclia intre declarareainopozabilitftii' qi revocarea contractului de
vdnzare cumpdrare autentificat sub n-r. 129.02.2012 este una pur
terminologicd,efectelefiind aceleaqi.
Astiel, potrivit art.1.565 Cod civil ,,(1) Actul atacat va fi declarat
inopozabil atdi fala de creditorul care a introdus acliunea,'cil qi fald de toli
ceiialli creditori care,put6nd introduce acliunea,au intervenit in cauzd.Aceqtia
vor aveadreptulde a fi platili din prelul bunului urmdrit,cu respectarea cauzelor
de preferinld existenteintre ei. (2) Terful dobAnditorpoate pdstra bunul pldtind
.r.dito*lui cdruia profiti admitereaacliunii o sumdde bani egaldcu prejudiciul
suferit de acesta din urma prin incheiereaactului. In caz contrar, hotdrArea
judecbtoreascdde admitere a acliunii revocatorii indisponibihzeazl,bunul pltnFt
la incetareaexecutariisilite a creanleipe cares-aintemeiatacliunea,dispoziliile
privitoare la publicitateaqi efecteleclauzei de inalienabilitateaplicdndu-sein
mod corespunzdtor".
Efectul revocatoriu opereazbin limitele creanlei pe care creditorul o are
contra debitorului care a initreinat bunul gi dureaz6pAnd la satisfacereaacestei
creanlefie prin platd voluntarafie prin executaresilit6.
Tribunalul apreciazdcd reclamantaaveala indemdndacliunearevocatorie
int.m.iui6 pe dispbziliile art. 1 562 dinNoul Cod civil, iar solicitarea sa a fost
legitimE. r , :
in ceea ce priveqte al doilea motiv de recurs, vizdnd, neindeplinirea
condiliilor de admisibilitate pentru admiterea ac{iunii pauliene, Tribunalul il
constatdde asemeneaca fiind nefondat.
Astfel, potrivit art. I.562 din Noul Cod civil ,,(1) Dacd dovedeqteun
prejudiciu, poatecere sd fie declarateinopozabilefatrdde el actele
"r.dito*l
j,rriai.. incheiatede dibitor in fraudadrepturilorsale,cum sunt cele prin care
-debitorul , I
igi creeazdsauigi mdregteo starede insolvabilitate.(2) Un contractcu 3*
titlu onerossau o platd fbcutdin executarea unui asemeneacontractpoate I
declaratdinopozabil6numaiatunci cdndterful contractantori cel care a primit
plata cunoqtia faptul cd debitorul iqi qeeazd,sau iqi mdreqte starea de
insolvabilitate".
Recurentulcontestd indeplinireacondiliilor ca actul sd fi fost incheiatin
fraudacreditoareireclamanteqi de a fi avutca efectcreareasaumdrireastdrii de
insolvabilitate.
TribunaluI apreciazdneintemei ateargumente Ie recurentului .
Astfel, in contextulactelorefectuatede c6trerecurent,a$acum au fost
relevatede intimata reclamantdprin intAmpinaregi dovediteprin inscrisurile
depusela fond, esteevidentcd actul a fost incheiatin frauda creditoarei,in
sensulpunerii acesteia in imposibilitateade a-sirealtzacreanla.
Contrar suslinerilor recurentului,Tribunalul apreciazd relevanti in spela
de fata adresaBEJ T . din care rezultd cd nu au fost identificate
bunuri (imobile sau surnede bani) susceptibilede executareaflate in patrimoniul
debitorului S ., unele bunuri fiind,,instrlinate unor terfe persoane
anteriorinceperii executdriisilite.
Crean{aintimatei reclamante certa,lichida gi exigibila s-a ndscutin baza
decizieicivile nr. 451 din 17.02.2012irevocabild.
Contractul de vdnzare-cumpdrare nr. a fost incheiat imediat dupd
pronunlareaacesteidecizii,la datade 29.02.2012.
Deqi recurentul afirmd cd a incasatin baza contractuluimenlionat un pre!
serios, de 20.000 euro, care a intrat in patrimoniul sdu gi din care teoretic
reclamantas-ar putea indestula,Tribunalul refine cd recurentulnu a fbcut nici
un demerspentru a-gi achita datoria fala de reclamanta creditoare din prelul
oblinut qi nici nu a f5cut vreo dovadd cd a depus aceastdsum[ intr-un cont
bancar catear puteafi executat.
imprejurarea cd la data incheierii actului menlionat nu era inceputd
Q} executare silitb contra S8, este consideratdde Tribunal ca fiind irelevantd,
intrucdt dacd inten{ia recurentuluinu ar fi fost cea relinuti de instanla de fond,
respectivde a sustragebunul de la executaresilit6, acestaar fi avut posibilitatea
sd achite voluntar creanfa din prelul oblinut din vdnzare, ceea ce nu s-a
int6mp^lat.
In ceea ce priveqte critica recurentului vizdnd greqita relinere a
complicitElii la fraudd a terfului dobdnditor,Tribunalul o constatdneintemeiatd,
relindnd cb aceastdparticipare a dobdnditoruluila fraudd a fost configurati nu
nu doar de calitatea acestuiade rudd foarte apropiatda recurentului (
S fiind tatdl recurentului S ), ci toate opera{iunile derulate
intre aceqtia pe parcursul litigiului in care s-a pronunlat titlul executoriu,
respectiv cesiunea pdrtilor sociale ale societdlii la care recurentul era unic
asociat cdtre tatbl sdu, desfacereacontractului de munc6 al recurentului de cdtre
asociatul S - tat6l recurentuluila data de 14.03.2012,cu consecinla
3^ imposibilitdlii realizdrii creanlei intimatei prin poprirea veniturilor recurentului
oblinute de la societatea,etc.
In consecin!6,in temeiul art.312 alin. I Cod proceduri civild, Tribunalul
va respingerecursulca nefondat.

PENTRU-ACES;tHJtu"
DECIDE:

Respinge ca nefondat recursul formulat de recurentul pdrAt S


,o impotriva sentinlei civile nr.19147108.10.2013 pronunlatd de
JudecdtoriaSector 1 Bucureqti,in dosarul nr. 129912013, in contradictoriu
cu intimata reclamantdB
t,

Irevocabil6.
Pronun{atdin gedin!6publici, astdzi,08.04.20| 4 .

JUDEC
BuScd1

red.E.F.
2 ex./th.red.N.V.
JUD.S.l/Jud. Ioana Sandu I
e

It

V
(\
10

S-ar putea să vă placă și